open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 2 жовтня 2003 р. N 1569

Київ
Про затвердження Загального положення

про колегію центрального органу виконавчої влади

і місцевої державної адміністрації

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Загальне положення про колегію центрального органу
виконавчої влади і місцевої державної адміністрації (додається).

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 40

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 2 жовтня 2003 р. N 1569
ЗАГАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ

про колегію центрального органу виконавчої

влади і місцевої державної адміністрації

1. Це Положення визначає загальні засади утворення і
діяльності колегій у центральних органах виконавчої влади (крім
центральних органів виконавчої влади, в яких не передбачено
утворення колегій або положення про колегії яких затверджені
Президентом України), а також в місцевих держадміністраціях.
2. Колегія центрального органу виконавчої влади, місцевої
держадміністрації є дорадчим органом і утворюється для погодженого
вирішення питань, що належать до їх компетенції, та для
колективного і вільного обговорення найважливіших напрямів
діяльності.
3. У своїй роботі колегія центрального органу виконавчої
влади і місцевої держадміністрації керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента України,
Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами інших
центральних органів виконавчої влади, а також відповідно наказами
керівника центрального органу виконавчої влади та розпорядженнями
голови держадміністрації.
4. Рішення про утворення колегії центрального органу
виконавчої влади приймається її керівником, а про утворення
колегії місцевої держадміністрації - головою держадміністрації.
Функції колегії
5. Колегія центрального органу виконавчої влади, місцевої
держадміністрації:
1) обговорює і приймає рішення щодо перспектив і
найважливіших напрямів діяльності відповідного центрального органу
виконавчої влади, місцевої держадміністрації;
2) розглядає пропозиції щодо:
удосконалення законодавства;
забезпечення співпраці з центральними органами виконавчої
влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими
держадміністраціями, органами місцевого самоврядування під час
виконання покладених на них завдань;
розширення міжнародного співробітництва у відповідній галузі
(сфері діяльності), регіоні, на території;
формування та реалізації державної політики у відповідній
галузі (сфері діяльності), регіоні, на території;
3) обговорює прогнози і програми соціально-економічного
розвитку відповідної галузі (сфери діяльності), регіону,
території, інші державні програми та визначає шляхи їх реалізації;
4) розглядає питання про стан дотримання фінансової,
бюджетної дисципліни, збереження та використання державного майна,
здійснення внутрішнього фінансового контролю та усунення виявлених
недоліків;
5) розробляє пропозиції щодо вдосконалення діяльності
центрального органу виконавчої влади, його територіальних органів,
урядових органів державного управління, що діють у складі
центрального органу виконавчої влади, місцевої держадміністрації,
підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх
управління;
6) аналізує стан роботи центрального органу виконавчої влади,
місцевої держадміністрації з питань забезпечення прав і свобод
людини і громадянина;
7) розглядає результати роботи центрального органу виконавчої
влади, його територіальних органів, урядових органів державного
управління, що діють у складі центрального органу виконавчої
влади, місцевої держадміністрації, підприємств, установ та
організацій, що належать до сфери їх управління, а також інших
підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності
і підпорядкування (в межах компетенції);
8) аналізує стан дотримання законодавства з питань державної
служби, організаційно-кадрової роботи та виконавської дисципліни;
9) розглядає інші питання, пов'язані з реалізацією завдань,
покладених на центральний орган виконавчої влади, місцеву
держадміністрацію.
Склад колегії
6. До складу колегії центрального органу виконавчої влади
входять:
керівник (голова колегії), перші заступники та заступники
керівника (за посадою), інші керівні працівники зазначеного
органу;
у разі потреби - керівники інших центральних органів
виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, що належать
до сфери управління центрального органу виконавчої влади,
керівники його територіальних органів, народні депутати України,
представники інших органів державної влади (за згодою).
7. До складу колегії місцевої держадміністрації входять:
голова місцевої держадміністрації (голова колегії), його
перші заступники та заступники голови (за посадою), керівник
апарату, керівники інших структурних підрозділів
держадміністрації;
у разі потреби - керівники територіальних органів центральних
органів виконавчої влади, голови місцевих держадміністрацій
нижчого рівня, посадові особи органів місцевого самоврядування (за
згодою).
8. Кількісний склад колегії центрального органу виконавчої
влади визначається Кабінетом Міністрів України.
Члени колегії центрального органу виконавчої влади
затверджуються та увільняються від обов'язків Кабінетом Міністрів
України за поданням керівника центрального органу виконавчої
влади.
9. Кількісний склад колегії місцевої держадміністрації
визначається головою держадміністрації згідно з Типовим
регламентом місцевої державної адміністрації, затвердженим
Кабінетом Міністрів України.
Члени колегії місцевої держадміністрації затверджуються та
увільняються від обов'язків головою держадміністрації.
Організація роботи колегії
10. Організаційною формою роботи колегії є засідання.
Засідання колегії проводяться, як правило, один раз на місяць,
позапланові - у міру потреби. Голова колегії може визначити іншу
періодичність проведення засідань колегії.
У разі потреби можуть проводитися розширені та виїзні
засідання колегії, а також спільні засідання з колегіями інших
органів виконавчої влади.
11. Робота колегії проводиться відповідно до затвердженого її
головою плану засідань на півріччя (рік), в якому зазначаються
питання, що необхідно розглянути, строк подання матеріалів, особи,
відповідальні за підготовку і подання матеріалів на засідання
колегії, орієнтовна дата проведення засідань колегії.
12. Затверджений план засідань колегії розсилається членам
колегії, керівникам структурних підрозділів центрального органу
виконавчої влади, його територіальних органів, урядових органів
державного управління, що діють у складі центрального органу
виконавчої влади, структурних підрозділів місцевої
держадміністрації, підприємств, установ та організацій, що
належать до сфери управління центрального і місцевого органів
виконавчої влади, не пізніше ніж за два тижні до початку півріччя
(року).
13. Додаткові питання до затвердженого плану засідань колегії
можуть бути включені до порядку денного засідання колегії за
рішенням її голови не пізніше ніж за десять днів до чергового
засідання.
14. Дата, час, місце проведення та порядок денний засідання
колегії визначаються головою колегії.
15. Підготовка проекту порядку денного засідання колегії
згідно із затвердженим планом засідань та з урахуванням внесених
пропозицій здійснюється визначеним керівником відповідно
центрального органу виконавчої влади, головою місцевої
держадміністрації, структурним підрозділом (окремим працівником),
який не пізніше ніж за десять днів до засідання подає його голові
колегії для погодження.
16. На розгляд колегії подаються:
1) проект порядку денного засідання колегії з визначенням
доповідача з кожного питання;
2) довідка з питань порядку денного засідання колегії з
викладенням обґрунтованих висновків і пропозицій;
3) проект рішення колегії;
4) список членів колегії;
5) список запрошених осіб, яка виявили бажання взяти участь в
обговоренні питань порядку денного засідання колегії, із
зазначенням їх прізвищ, імен та по батькові, місця роботи та
займаних посад;
6) довідкові матеріали (розрахунки, статистичні матеріали,
звіти, діаграми, таблиці тощо), які безпосередньо стосуються
порядку денного.
17. Членам колегії матеріали надаються не пізніше ніж за три
дні до засідання, а у разі проведення позачергового засідання - не
пізніше ніж за один день до засідання.
18. Особи, відповідальні за підготовку та подання матеріалів
на засідання колегії, надають матеріали структурному підрозділу
(окремому працівнику), визначеному керівником відповідного органу
виконавчої влади, не пізніше ніж за сім днів до чергового
засідання. Визначений структурний підрозділ або окремий працівник
контролює своєчасність подання матеріалів, перевіряє правильність
їх оформлення.
19. Керівники структурних підрозділів центрального органу
виконавчої влади, його територіальних органів, урядових органів
державного управління, що діють у складі центрального органу
виконавчої влади, структурних підрозділів місцевої
держадміністрації, відповідальні за підготовку питання на
засідання колегії, узгоджують та координують роботу інших
структурних підрозділів та органів виконавчої влади, залучених до
розроблення необхідних матеріалів.
Порядок проведення засідання колегії
20. Засідання колегії веде її голова, а у разі його
відсутності - особа, на яку покладено виконання обов'язків
керівника центрального органу виконавчої влади, голови місцевої
держадміністрації.
21. Засідання колегії проводиться у разі, коли у ньому беруть
участь не менше ніж дві третини загальної кількості членів
колегії.
22. Члени колегії беруть участь у засіданнях колегії
особисто.
Якщо член колегії не може бути присутнім на засіданні, він
має право попередньо подати голові колегії відповідні пропозиції у
письмовій формі.
23. Порядок денний засідання і рішення колегії затверджуються
членами колегії шляхом голосування.
24. Члени колегії, які беруть участь у її засіданні,
реєструються.
Особи, запрошені на засідання колегії для розгляду окремих
питань, можуть бути присутніми під час розгляду інших питань лише
з дозволу голови колегії.
25. Члени колегії і особи, запрошені для участі у розгляді
окремих питань, беруть участь в їх обговоренні, вносять
пропозиції, дають необхідні пояснення.
26. Головуючий на засіданні колегії може прийняти рішення про
закритий розгляд питань порядку денного.
Під час закритих засідань колегії (закритого обговорення
окремих питань) підготовка матеріалів, оформлення рішень, що
приймаються, здійснюється відповідно до законодавства.
27. Рішення колегії приймаються з кожного питання порядку
денного відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на
засіданні членів колегії.
За рішенням головуючого може застосовуватися процедура
таємного голосування.
Думка відсутнього члена колегії з питань порядку денного
засідання, подана у письмовій формі, розглядається на засіданні
колегії і враховується під час голосування.
28. У разі проведення спільних засідань колегій двох і більше
органів виконавчої влади приймається спільне рішення.
Голова колегії приймає рішення щодо присутності в залі під
час засідання колегії представників засобів масової інформації та
проведення кіно-, відео-, фотозйомки і звукозапису.
29. Після засідання колегії структурний підрозділ (окремий
працівник), відповідальний за підготовку питань, доопрацьовує
протягом десяти днів (якщо головою колегії не встановлено інший
строк) проект рішення колегії з урахуванням зауважень і
пропозицій, висловлених під час обговорення питань порядку
денного, погоджує із керівниками заінтересованих структурних
підрозділів центрального органу виконавчої влади, його
територіальних органів, урядових органів державного управління, що
діють у складі центрального органу виконавчої влади, структурних
підрозділів місцевої держадміністрації, членами колегії, іншими
особами і подає на розгляд голови колегії.
30. Рішення колегії проводяться у життя, як правило, наказом
керівника центрального органу виконавчої влади або розпорядженням
голови місцевої держадміністрації.
У разі виникнення розбіжностей між головою та іншими членами
колегії під час прийняття рішення керівник центрального органу
виконавчої влади, голова місцевої держадміністрації проводить у
життя своє рішення, доповідаючи у разі потреби про розбіжності, що
виникли, керівництву Кабінету Міністрів України. Члени колегії
також можуть повідомити свою думку керівництву Кабінету Міністрів
України. Інформування здійснюється відповідно до розподілу
функціональних повноважень між Прем'єр-міністром України, Першим
віце-прем'єр-міністром та віце-прем'єр-міністрами України.
Рішення колегії з організаційних, процедурних і контрольних
питань вносяться до протоколу засідання (без видання наказу або
розпорядження).
31. Рішення колегії оформляються протоколами, які
підписуються головуючим на засіданні та працівником, який веде
протокол.
Рішення спільних засідань колегії оформляються протоколами,
які підписуються головами відповідних колегій органів виконавчої
влади та працівником, який веде протокол.
32. Рішення колегії доводяться до членів колегії, керівників
структурних підрозділів центрального органу виконавчої влади, його
територіальних органів, урядових органів державного управління, що
діють у складі центрального органу виконавчої влади, структурних
підрозділів місцевої держадміністрації, підприємств, установ та
організацій, що належать до сфери управління центрального і
місцевого органів виконавчої влади, а також керівників інших
органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій
незалежно від форми власності в частині, що їх стосується.
33. Стенографування (технічний запис) засідань колегії
центрального органу виконавчої влади забезпечує підрозділ (окремий
працівник), визначений керівником центрального органу виконавчої
влади.
Стенографування (технічний запис) засідань колегії місцевої
держадміністрації забезпечує апарат держадміністрації.
34. Матеріали засідань колегії зберігаються в установленому
порядку у структурному підрозділі (окремого працівника),
визначеному головою колегії.
35. Матеріально-технічне забезпечення засідань колегії
здійснюється центральним органом виконавчої влади, місцевою
держадміністрацією.
Контроль за виконанням рішень колегії
36. Контроль за виконанням рішень колегії здійснює
структурний підрозділ (окремий працівник), визначений керівником
центрального органу виконавчої влади, головою місцевої
держадміністрації.
37. Колегія розглядає на своїх засіданнях стан виконання
прийнятих нею рішень.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: