open Про систему
Попередня
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 20 листопада 2003 р. N 1807

Київ
Про затвердження Порядку здійснення державного

контролю за міжнародними передачами товарів

військового призначення
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 1432 ( 1432-2004-п ) від 28.10.2004

N 1721 ( 1721-2004-п ) від 23.12.2004

N 622 ( 622-2005-п ) від 21.07.2005

N 1209 ( 1209-2005-п ) від 15.12.2005

N 726 ( 726-2006-п ) від 25.05.2006

N 531 ( 531-2007-п ) від 21.03.2007

N 692 ( 692-2007-п ) від 03.05.2007

N 464 ( 464-2008-п ) від 14.05.2008

N 886 ( 886-2008-п ) від 01.10.2008 }

Відповідно до статті 8 Закону України "Про державний контроль
за міжнародними передачами товарів військового призначення та
подвійного використання" ( 549-15 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок здійснення державного контролю за
міжнародними передачами товарів військового призначення
(додається).
2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету
Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 29

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 20 листопада 2003 р. N 1807

ПОРЯДОК

здійснення державного контролю за міжнародними

передачами товарів військового призначення

Загальна частина
1. Цей Порядок визначає процедури здійснення державного
контролю за міжнародними передачами товарів військового
призначення (далі - товари).
2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному
в Законі України "Про державний контроль за міжнародними
передачами товарів військового призначення та подвійного
використання" ( 549-15 ).
3. Міжнародна передача товарів може здійснюватися суб'єктом
здійснення міжнародних передач товарів (далі - суб'єкт) або
іноземним суб'єктом господарської діяльності (далі - іноземний
суб'єкт) за наявності у нього відповідного дозволу чи висновку
Держекспортконтролю.
Дозвіл чи висновок Держекспортконтролю на право здійснення
відповідної міжнародної передачі будь-якого виробу військового
призначення є підставою для передачі імпортеру (кінцевому
споживачеві) комплекту технічної документації (технічних даних),
необхідної для налагодження, експлуатації та використання такого
виробу за цільовим призначенням в обсягах, визначених цим дозволом
чи висновком.
4. Експорт та імпорт товарів може здійснюватися суб'єктами
підприємницької діяльності, які в установленому порядку отримали
відповідні повноваження, крім випадків, передбачених пунктом 4
Положення про порядок надання суб'єктам зовнішньоекономічної
діяльності повноважень на право здійснення експорту, імпорту
товарів військового призначення та товарів, які містять відомості,
що становлять державну таємницю, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 8 червня 1998 р. N 838 ( 838-98-п )
(Офіційний вісник України, 1998 р., N 23, ст. 839; 1999 р., N 24,
ст. 1107; 2001 р., N 12, ст. 490; 2002 р., N 24, ст. 1170, N 42,
ст. 1934; 2003 р., N 18-19, ст. 841, N 34, ст. 1827).
5. Товари, контроль за міжнародними передачами яких
здійснюється відповідно до цього Порядку, зазначені у списку
товарів військового призначення, міжнародні передачі яких
підлягають державному контролю, згідно з додатком (далі - список).
6. У разі переміщення товарів через митний кордон України
митний контроль і їх митне оформлення здійснюються у порядку,
встановленому законодавством.
Під час митного оформлення товарів суб'єкт або іноземний
суб'єкт зобов'язаний подати до митного органу відповідний дозвіл
чи висновок Держекспортконтролю, а також інші документи, необхідні
для здійснення митного контролю і митного оформлення товарів
згідно із законодавством.
Порядок використання в митних органах дозволів та висновків
Держекспортконтролю визначається Держмитслужбою. { Пункт 6
доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 886 ( 886-2008-п ) від
01.10.2008 }
7. Експорт, імпорт, тимчасове вивезення, тимчасове ввезення
товарів, які є матеріальними носіями інформації, віднесеної до
державної таємниці, здійснюється з дотриманням вимог законодавства
з питань охорони державної таємниці.
8. Міжнародні передачі товарів, які згідно з висновками
відповідних органів виконавчої влади допущені для цивільного
використання, здійснюються у порядку, встановленому для товарів
подвійного використання.
9. Не допускається експорт окремих товарів до держав,
стосовно яких Радою Безпеки ООН встановлено ембарго на їх експорт,
а також у разі, коли за результатами експертизи в галузі
державного експортного контролю є підстави вважати, що вони
призначені для:
створення зброї масового знищення чи засобів її доставки;
використання у терористичних або інших протиправних цілях;
використання в діяльності, пов'язаній із створенням ядерних
вибухових пристроїв, або в діяльності, пов'язаній з ядерним
паливним циклом, яка не перебуває під гарантіями МАГАТЕ;
використання в діяльності, пов'язаній з придбанням,
створенням, накопиченням або застосуванням хімічної зброї як
засобу ведення війни;
використання в діяльності, пов'язаній з придбанням,
створенням, накопиченням або застосуванням збудників захворювань
(патогенів) і токсинів як бактеріологічної (біологічної) та
токсинної зброї чи її складових частин.
10. Відомості про експорт та імпорт окремих категорій товарів
відповідно до міжнародних зобов'язань України Держекспортконтроль
подає МЗС для інформування заінтересованих міжнародних
організацій, членом яких є Україна.
Загальні вимоги до здійснення експорту,

тимчасового вивезення, імпорту, тимчасового

ввезення та реекспорту товарів
11. Для отримання дозволу чи висновку на право експорту,
тимчасового вивезення, імпорту, тимчасового ввезення та реекспорту
товарів суб'єкт надсилає Держекспортконтролю лист, до якого
додаються:
заява за встановленою Держекспортконтролем формою;
засвідчені копії посвідчення про реєстрацію суб'єкта в
Держекспортконтролі та роз'яснення Держекспортконтролю щодо умов
здійснення міжнародних передач зазначених у заяві товарів (крім
тимчасового вивезення чи ввезення товарів військовими формуваннями
України у випадках, передбачених пунктами 19 і 25 цього Порядку);
засвідчена копія свідоцтва про державну атестацію системи
внутрішньофірмового експортного контролю, створеної суб'єктом
(якщо суб'єкт має намір отримати відповідний відкритий або
генеральний дозвіл чи висновок);
висновок міністерства, іншого центрального органу виконавчої
влади, Служби зовнішньої розвідки, до сфери управління яких
належить суб'єкт, щодо можливості здійснення міжнародної передачі
товарів (на вимогу Держекспортконтролю); { Абзац п'ятий пункту 11
із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 726 ( 726-2006-п )
від 25.05.2006 }
засвідчена копія документа про державну реєстрацію договору
про трансфер технології (у разі надання дозволу на експорт
технології, для трансферу якої встановлюється режим цільового
субсидіювання згідно із статтею 22 Закону України "Про державне
регулювання діяльності у сфері трансферу технологій" ( 143-16 );
{ Пункт 11 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 692
( 692-2007-п ) від 03.05.2007 }
засвідчена копія свідоцтва про державну акредитацію (у разі
надання дозволу на експорт технологій суб'єктам, які провадять
посередницьку діяльність у сфері трансферу технологій). { Пункт 11
доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 692 ( 692-2007-п ) від
03.05.2007 }
Відкритий або генеральний дозвіл чи висновок надається
суб'єкту, як правило, тільки у випадках, визначених пунктами 18,
19, 24 і 25 цього Порядку. В разі прийняття Держекспортконтролем
рішення про надання такого дозволу чи висновку в інших випадках
документи, передбачені абзацами другим і п'ятим пункту 14 та
другим і третім пункту 22 цього Порядку, до листа не додаються, а
подаються Держекспортконтролю разом із зазначеним у пункті 28
цього Порядку звітом суб'єкта про використання дозволу чи
висновку. Для отримання відповідного генерального дозволу чи
висновку до листа додається також документ, який містить
підтвердження кінцевого споживача про намір імпорту визначених у
заяві товарів та гарантії щодо їх використання виключно у
заявлених цілях.
У разі коли суб'єкт або іноземний суб'єкт, який здійснює
імпорт товарів, є посередником, разом із зазначеними у цьому
пункті документами до листа додається оригінал документа,
оформлений чи підтверджений уповноваженим державним органом
держави призначення товарів, у якому кінцевий споживач підтверджує
право такого суб'єкта на постачання йому товарів. Якщо участь
посередника у виконанні зовнішньоекономічного договору (контракту)
щодо постачання товарів кінцевому споживачеві визначена у поданому
разом із заявою сертифікаті кінцевого споживача, імпортному
сертифікаті або іншому документі, оформленому чи підтвердженому
уповноваженим державним органом держави призначення товарів,
зазначений документ може не надаватися.
У разі коли постачання товарів кінцевому споживачеві
здійснюється через посередників, до листа додаються оригінали
документів, які містять зобов'язання кожного посередника щодо
передачі товару іншому посереднику або кінцевому споживачеві,
визначеному в сертифікаті кінцевого споживача, імпортному
сертифікаті або іншому документі, та документ, який підтверджує
повноваження кожного посередника на здійснення
зовнішньоекономічної операції з товарами, виданий уповноваженим
державним органом держави, на території якої зареєстрований
зазначений посередник, або інший документ, який підтверджує такі
повноваження відповідно до законодавства цієї держави.
З метою прийняття обґрунтованого рішення щодо можливості
надання відповідного дозволу чи висновку Держекспортконтроль може
вимагати від суб'єкта надання додаткових відомостей або
документів.
Строк розгляду заяви суб'єкта про надання дозволу чи висновку
на право здійснення відповідної міжнародної передачі товарів, якщо
його надання не потребує додаткового міжвідомчого узгодження,
встановлюється з дня надходження всіх необхідних документів:
до 30 днів - щодо експорту (реекспорту) та тимчасового
вивезення (ввезення) товарів;
до 10 днів - щодо імпорту та транзиту товарів, а також
тимчасового вивезення або ввезення товарів у випадках,
передбачених пунктами 18, 19, 24 і 25 цього Порядку.
До строку розгляду заяви не зараховується час, необхідний для
отримання від суб'єкта додаткових відомостей або документів.
Якщо додаткові відомості або документи не надійшли протягом
двох місяців, заява вважається відхиленою і розгляду не підлягає.
Розгляд заяв суб'єктів щодо експорту товарів до держав,
стосовно яких встановлено часткове ембарго або обмеження на
експорт таких товарів, виходячи з міжнародних зобов'язань України
чи інтересів національної безпеки, здійснюється із залученням в
установленому порядку Міжвідомчої комісії з політики
військово-технічного співробітництва та експортного контролю.
{ Пункт 11 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 464
( 464-2008-п ) від 14.05.2008 }
У разі потреби з ініціативи Держекспортконтролю або згідно із
зверненням суб'єкта строк розгляду заяви може бути продовжений
рішенням Голови Держекспортконтролю.
У разі потреби в додатковому міжвідомчому узгодженні
(перевірка кінцевого споживача чи посередника, отримання
інформації про можливе відхилення від заявленого кінцевого
використання товарів, проведення консультацій з відповідними
органами держав - учасниць міжнародних режимів експортного
контролю) міністерства, інші центральні органи виконавчої влади,
Служба зовнішньої розвідки протягом 15 днів після отримання
відповідного запиту, надають висновок про можливість здійснення
міжнародної передачі. Якщо надання висновку потребує терміну, що
перевищує 15 днів, міністерства, інші центральні органи виконавчої
влади, Служба зовнішньої розвідки письмово повідомляють про це
Держекспортконтроль із зазначенням підстав для продовження терміну
та визначають додатковий термін для надання висновку, який не може
перевищувати 15 днів. У такому разі загальний термін розгляду заяв
з урахуванням міжвідомчого узгодження не повинен перевищувати 90
днів. { Пункт 11 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1209
( 1209-2005-п ) від 15.12.2005; із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 726 ( 726-2006-п ) від 25.05.2006 }
Документи, що подаються Держекспортконтролю, мають бути
складені державною мовою. До документів, складених іноземною
мовою, обов'язково додається їх засвідчений в установленому
порядку переклад на українську мову.
12. Заява суб'єкта про надання дозволу чи висновку на право
експорту, тимчасового вивезення, імпорту, тимчасового ввезення та
реекспорту товарів залишається без розгляду, якщо:
вона подана (підписана) особою, яка не має на це повноважень;
документи подано не в повному обсязі або оформлено з
порушенням вимог цього Порядку.
Про залишення заяви щодо надання дозволу чи висновку без
розгляду або у разі прийняття рішення про відмову в його наданні
Держекспортконтроль письмово повідомляє суб'єкта та центральний
орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить цей
суб'єкт, протягом трьох днів після прийняття відповідного рішення
з обґрунтуванням причин.
13. Заява і документи, які суб'єкт подає Держекспортконтролю
для отримання дозволу чи висновку, повинні містити повну та
достовірну інформацію про суб'єктів, що беруть участь у здійсненні
зазначеної у заяві міжнародної передачі товарів, про товари та
порядок їх міжнародної передачі, про кінцеве використання цих
товарів, а також оригінали документів про гарантії щодо їх
використання виключно у заявлених цілях.
Додаткові вимоги до здійснення експорту,

тимчасового вивезення та реекспорту товарів
14. Разом із заявою про надання дозволу чи висновку на право
експорту товарів, крім документів, зазначених у пункті 11 цього
Порядку, суб'єкт подає:
1) оригінали документів про зобов'язання та гарантії
іноземного суб'єкта - кінцевого споживача стосовно імпортованих
товарів;
2) документ про походження товарів;
3) засвідчені в установленому порядку:
копію зовнішньоекономічного договору (контракту) на експорт
зазначених у заяві товарів, а також копію договору комісії,
доручення тощо, якщо експортером є підприємство-посередник;
копію відповідного висновку Держекспортконтролю на право
проведення переговорів, пов'язаних з укладенням
зовнішньоекономічного договору (контракту) на експорт товарів,
крім випадків, передбачених пунктом 4 Положення про порядок
державного контролю за проведенням переговорів, пов'язаних з
укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) про
здійснення міжнародних передач товарів військового призначення та
подвійного використання, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 4 лютого 1998 р. N 125 ( 125-98-п )
(Офіційний вісник України, 1998 р., N 5, ст. 184, N 22, ст. 810;
1999 р., N 24, ст. 1107; 2001 р., N 12, ст. 490; 2002 р., N 2,
ст. 70; 2003 р., N 1, ст. 14, N 10, ст. 438, N 34, ст. 1827, із
змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від
29 жовтня 2003 р. N 1678 ( 1678-2003-п );
копію довідки про ступінь секретності товару, яку суб'єкт
подавав Держекспортконтролю під час проведення попередньої
експертизи товарів і реєстрації цього суб'єкта в
Держекспортконтролі.
Зобов'язання та гарантії іноземного суб'єкта - кінцевого
споживача стосовно імпортованих товарів повинні бути надані у
вигляді сертифіката кінцевого споживача, імпортного сертифіката
або іншого документа, в якому містяться:
відомості про кінцевого споживача товарів, їх експортера,
найменування та кількість товарів, кінцеве призначення та місце
використання;
зобов'язання іноземного суб'єкта - кінцевого споживача не
реекспортувати і не передавати будь-кому отримані товари, або що
такі товари призначені для власних потреб кінцевого споживача, не
пов'язаних з їх реекспортом чи передаванням.
У разі коли іноземний суб'єкт - кінцевий споживач має намір у
подальшому реекспортувати чи передавати отримані товари іншому
кінцевому споживачеві, в зазначеному документі повинно бути
визначено його зобов'язання про здійснення таких операцій лише за
наявності письмової згоди на це експортера та Держекспортконтролю.
15. У разі експорту товарів до держав - учасниць міжнародного
режиму експортного контролю "Вассенаарська домовленість"
( 998_177 ) документи, зазначені у пункті 14 цього Порядку, які
визначають зобов'язання та гарантії кінцевого споживача стосовно
імпортованих товарів, за погодженням з Держекспортконтролем можуть
не надаватися.
16. Відкритий або генеральний дозвіл на право експорту
товарів до держав, які не є учасниками міжнародного режиму
експортного контролю "Вассенаарська домовленість" ( 998_177 ), а
також у випадках, коли з державою - кінцевим споживачем товарів не
укладено міжнародний договір, яким обумовлено такий експорт,
надається в установленому порядку за погодженням з МЗС, а у разі
потреби - з іншими центральними органами виконавчої влади. { Абзац
перший пункту 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 464 ( 464-2008-п ) від 14.05.2008 }
Фактичне відвантаження товарів, передбачених для експорту за
відповідним відкритим або генеральним дозволом, суб'єкт повинен
здійснювати лише після отримання документів, зазначених в абзацах
другому і п'ятому пункту 14 цього Порядку.
17. Реекспорт чи передача іншому кінцевому споживачеві
товарів здійснюється згідно з порядком, передбаченим для їх
експорту. При цьому, крім документів, зазначених у пунктах 11 і 14
цього Порядку, експортер подає документи, які підтверджують
відсутність обмежень на реекспорт чи передачу товарів іншому
кінцевому споживачеві з боку постачальника цих товарів в Україну.
18. Тимчасове вивезення товарів для демонстрації на виставках
і ярмарках, реклами, проведення випробувань та з іншою метою, якщо
це не передбачає переходу права власності на товар, здійснюється
за наявності позитивного висновку Держекспортконтролю. До листа
про надання такого висновку, крім документів, зазначених у пункті
11 цього Порядку, додаються:
документ, який містить відомості про найменування виставки
або ярмарку, місце і строк експонування або випробування товарів
тощо, а також зобов'язання (гарантії) щодо зворотного ввезення
товарів в Україну без зміни їх кількісних і якісних характеристик;
засвідчені копії документів, згідно з якими здійснюється
тимчасове вивезення товарів (запрошення для участі у виставці або
ярмарку, зовнішньоекономічного договору (контракту), угоди з
іноземним партнером тощо), та довідки про ступінь секретності
товару, яку суб'єкт подавав під час проведення попередньої
експертизи товарів та реєстрації цього суб'єкта в
Держекспортконтролі.
19. Тимчасове вивезення товарів військовими формуваннями
України для проведення навчань або для забезпечення їх діяльності
за межами України, якщо це не передбачає переходу права власності
на товари, здійснюється за наявності позитивного висновку
Держекспортконтролю. До листа про надання висновку, крім
документів, зазначених у пункті 11 цього Порядку, додаються:
засвідчені копії документів, згідно з якими здійснюється
тимчасове вивезення товарів;
довідка про ступінь секретності кожного з найменувань
товарів, що передбачається для тимчасового вивезення.
Додаткові вимоги до здійснення імпорту

та тимчасового ввезення товарів
20. Імпорт та тимчасове ввезення товарів здійснюється на
підставі дозволів чи висновків Держекспортконтролю.
21. Якщо умовою імпорту товарів в Україну є оформлення
Українською стороною документів про гарантії їх кінцевого
використання, оформлення таких документів здійснюється відповідно
до Положення про порядок надання гарантій та здійснення державного
контролю за виконанням зобов'язань щодо використання у заявлених
цілях товарів, які підлягають державному експортному контролю,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 травня
1999 р. N 920 ( 920-99-п ) (Офіційний вісник України, 1999 р.,
N 22, ст. 1005; 2003 р., N 4, ст. 139, N 32, ст. 1711).
Передача іншому кінцевому споживачеві товарів, зазначених у
списку, а також інших товарів, які були ввезені на територію
України з наданням відповідного міжнародного імпортного
сертифіката, здійснюється згідно з порядком, передбаченим для їх
імпорту. При цьому, крім документів, зазначених у пунктах 11 і 22
цього Порядку, суб'єкт подає документи, які підтверджують
відсутність обмежень на таку передачу з боку постачальника цих
товарів в Україну.
22. До листа про надання дозволу на право імпорту товарів,
крім документів, зазначених у пункті 11 цього Порядку, додаються:
засвідчена в установленому порядку копія
зовнішньоекономічного договору (контракту) на імпорт зазначених у
заяві товарів, а у разі, коли імпортером є
підприємство-посередник, - засвідчена копія договору комісії,
доручення тощо;
сертифікат кінцевого споживача за формою, встановленою
Положенням про порядок надання гарантій та здійснення державного
контролю за виконанням зобов'язань щодо використання у заявлених
цілях товарів, які підлягають державному експортному контролю.
23. Тимчасове ввезення товарів з метою надання іноземному
суб'єкту послуг з їх ремонту, обслуговування, модернізації тощо
здійснюється за відповідним висновком Держекспортконтролю, а
експорт таких послуг (разом з поверненням ввезених товарів),
включаючи надання послуг з гарантійного обслуговування,
здійснюється за дозволом Держекспортконтролю. Зазначені висновок
та дозвіл надаються суб'єкту на підставі документів, визначених у
пунктах 11 і 14 цього Порядку. Пункт 23 в редакції Постанови КМ N 1432 ( 1432-2004-п ) від
28.10.2004 )
24. Тимчасове ввезення товарів для демонстрації на виставках,
ярмарках, реклами, проведення випробувань та з іншою метою, якщо
це не передбачає переходу права власності на товари, здійснюється
за наявності позитивного висновку Держекспортконтролю. До листа
про надання висновку, крім документів, зазначених у пункті 11
цього Порядку, додаються:
документ, який містить відомості про найменування виставки,
ярмарку, місце і строк експонування товарів;
засвідчені копії документів, згідно з якими здійснюється
тимчасове ввезення товарів (запрошення для участі у виставці,
ярмарку, зовнішньоекономічного договору (контракту) тощо).
25. Тимчасове ввезення товарів військовими формуваннями
України для проведення навчань, якщо це не передбачає переходу
права власності на товари, здійснюється за наявності позитивного
висновку Держекспортконтролю. До листа про надання висновку, крім
документів, зазначених у пункті 11 цього Порядку, подаються
засвідчені копії документів, згідно з якими здійснюється тимчасове
ввезення товарів.
Транзит товарів територією України
26. Транзит товарів територією України здійснюється на
підставі відповідного висновку Держекспортконтролю.
27. Для одержання висновку на право транзиту товарів
територією України суб'єкт або іноземний суб'єкт надсилає
Держекспортконтролю лист, до якого додаються:
заява за встановленою Держекспортконтролем формою;
засвідчена копія експортної ліцензії держави-експортера або
інший офіційний документ, що містить необхідні відомості для
проведення експертизи в галузі експортного контролю та прийняття
відповідного рішення;
інші документи (засвідчені копії сертифіката кінцевого
споживача, імпортного сертифіката, технічні дані та призначення
товарів тощо) залежно від категорії товару та держави - одержувача
товару на вимогу Держекспортконтролю.
Звітування та відповідальність суб'єктів
28. Звіти про використання отриманих дозволів чи висновків на
право здійснення міжнародних передач товарів суб'єкт подає
Держекспортконтролю за встановленою ним формою. Строки подання
звітів визначаються під час реєстрації цього суб'єкта в
Держекспортконтролі або оформлення дозволів чи висновків.
Неподання або несвоєчасне подання суб'єктом зазначених звітів
тягне за собою відповідальність згідно із законодавством.
29. Суб'єкти, які допускають порушення вимог цього Порядку,
несуть відповідальність згідно із законодавством.

Додаток

до Порядку

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 21 березня 2007 р. N 531 ( 531-2007-п )
СПИСОК

товарів військового призначення,

міжнародні передачі яких підлягають

державному контролю

---------------------------------------------------------------------- Номер | Найменування |Код товару | позиції | та опис товарів за відповідними групами | згідно з | | | УКТЗЕД | | |( 2371а-14, | | | 2371б-14, | | | 2371в-14, | | | 2371г-14 ) | -----------+--------------------------------------------------------| Примітки. |1. Згідно з цим Списком контролю підлягають | |міжнародні передачі будь-яких товарів військового | |призначення, як вони визначені у статті 1 Закону | |України "Про державний контроль за міжнародними | |передачами товарів військового призначення та | |подвійного використання" ( 549-15 ). | |--------------------------------------------------------| |2. Згідно з цим Списком контролю підлягають також | |міжнародні передачі "компонентів", "спеціальних | |комплектуючих виробів", матеріалів, обладнання та | |"аксесуарів", які "спеціально призначені" для | |"розроблення", "виробництва" або "використання" | |виробів, зазначених у позиціях ML1-ML20, а також | |надання послуг військового призначення відносно цих | |виробів, у тому ж обсязі, що і міжнародні передачі | |самих виробів. | |--------------------------------------------------------| |3. Згідно з цим Списком контролю підлягають також | |міжнародні передачі "супутнього обладнання" та | |допоміжного обладнання, яке "спеціально призначене" | |для виробів, зазначених у позиціях ML1-ML20, у тому ж | |обсязі, що і міжнародні передачі самих виробів. | |--------------------------------------------------------| |4. За номером тієї ж позиції цього Списку, якій | |відповідає сам виріб, визначаються також: | | | |а) послуги військового призначення, пов'язані з цим | |виробом; | | | |б) "компоненти", "спеціальні комплектуючі вироби", | |матеріали, обладнання та "аксесуари", які | |"спеціально призначені" для "розроблення", | |"виробництва" або "використання" цього виробу; | | | |в) "супутнє обладнання" та допоміжне обладнання, яке | |"спеціально призначене" для цього виробу. | -----------+--------------------------------------------------------| Особливі |1. Згідно із зазначеними вище примітками 2 та 3 | примітки. |контролю не підлягають міжнародні передачі | |комплектуючих виробів, "компонентів", матеріалів, | |обладнання та "аксесуарів", які використовуються у | |виробах військового призначення, але не є "спеціально | |призначеними" для "розроблення", "виробництва" або | |"використання" у виробах військового призначення, | |міжнародні передачі яких підлягають державному | |контролю. | |--------------------------------------------------------| |2. Терміни, що використовуються у цьому Списку у | |лапках, мають значення, що наведені у пункті 3 | |розділу "Загальні примітки", розміщеному наприкінці | |Списку. | -----------+--------------------------------------------------------| ML1 |Гладкоствольна зброя калібру менше 20 мм |з | |та інша зброя, у тому числі автоматична, |9301 00 00 00,| |калібру 12,7 мм (калібр 0,5 дюйма) або |9302 00, | |менше та "аксесуари", а також "спеціально|9303, 9305, | |призначені" для них "компоненти", у тому |9306 | |числі: | | |-----------------------------------------+--------------| |a) гвинтівки, карабіни, револьвери, | | |пістолети, автоматичні пістолети та | | |кулемети; | | -----------+--------------------------------------------------------| Примітка. |Згідно з підпозицією ML1.a контролю не підлягають: | | | |1) мушкети, гвинтівки та карабіни, виготовлені до | |1938 року; | | | |2) репродукції мушкетів, гвинтівок та карабінів, | |оригінали яких виготовлені до 1890 року; | | | |3) револьвери, пістолети та кулемети, виготовлені до | |1890 року, та їх репродукції; | | | |4) макети масогабаритні, виготовлені з гвинтівок, | |карабінів, револьверів, пістолетів, автоматичних | |пістолетів та кулеметів, не придатні для | |"використання" як зброя. | -----------+--------------------------------------------------------| |b) гладкоствольна зброя, як наведено |9303 20 95 00 | |нижче: | | -----------+-----------------------------------------+--------------| |1) гладкоствольна зброя, "спеціально | | |призначена для військового використання";| | |-----------------------------------------+--------------| |2) інша гладкоствольна зброя, як наведено| | |нижче: | | |-----------------------------------------+--------------| |a) повністю автоматичного типу; | | |-----------------------------------------+--------------| |b) напівавтоматичного або помпового типу;| | -----------+-----------------------------------------+--------------| |c) зброя з використанням безгільзових | | |боєприпасів; | | -----------+-----------------------------------------+--------------| |d) глушники, спеціальні насадки, |9305 90 90 00 | |фіксатори, приціли та вогнегасники для | | |зброї, яка контролюється згідно з | | |підпозиціями ML1.a, ML1.b або ML1.c. | | -----------+--------------------------------------------------------| Примітка 1.|Згідно з позицією ML1 контролю не підлягає | |гладкоствольна зброя, що використовується для | |мисливських чи спортивних цілей і не є "спеціально | |призначеною для військового використання" чи повністю | |автоматичного ведення вогню. | -----------+--------------------------------------------------------| Примітка 2.|Згідно з позицією ML1 контролю не підлягає | |вогнепальна зброя, яка "спеціально призначена" для | |навчальних боєприпасів і з якої неможливо вести | |вогонь будь-якими боєприпасами, що контролюються. | -----------+--------------------------------------------------------| Примітка 3.|Згідно з позицією ML1 контролю не підлягає зброя, для | |якої використовуються гільзові боєприпаси | |нецентрального бою і яка не є зброєю повністю | |автоматичного ведення вогню. | -----------+--------------------------------------------------------| Примітка 4.|Згідно з підпозицією ML1.d контролю не підлягають | |оптичні приціли для зброї, які не здійснюють | |електронне оброблення зображення та мають кратність | |збільшення 4 або менше, якщо вони не є спеціально | |призначеними або модифікованими для військового | |"використання". | -----------+--------------------------------------------------------| Примітка 5.|Згідно з позицією ML1 контролю не підлягають пристрої | |для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи | |аналогічними за своїми властивостями метальними | |снарядами несмертельної дії. | -----------+--------------------------------------------------------| ML2 |Гладкоствольна зброя калібру 20 мм або |з | |більше та інша зброя або озброєння |9301 00 00 00,| |калібру більше ніж 12,7 мм (калібр |9305 90 10 00 | |0,5 дюйма), установки для метання | | |"аксесуари", а також "спеціально | | |призначені" для них "компоненти", у тому | | |числі: | | -----------+-----------------------------------------+--------------| |a) гармати, гаубиці, автоматичні гармати,| | |міномети, протитанкові гармати, | | |підствольні гранатомети, військові | | |вогнемети, безвідкатні протитанкові | | |гармати та пристрої до них для зменшення | | |демаскувальних ознак; | | -----------+--------------------------------------------------------| Примітка. |Згідно з підпозицією ML2.a контролю також підлягають | |форсунки, вимірювальні пристрої, резервуари та інші | |"спеціально призначені" "компоненти" для використання | |з рідкими метальними зарядами до будь-якої техніки, | |зазначеної в підпозиції ML2.a. | -----------+--------------------------------------------------------| |b) військові димові, газові та | | |піротехнічні установки для метання чи | | |генератори; | | -----------+--------------------------------------------------------| Примітка. |Згідно з підпозицією ML2.b контролю не підлягають | |сигнальні пістолети. | -----------+--------------------------------------------------------| |c) приціли для зброї. | | -----------+-----------------------------------------+--------------| ML3 |Боєприпаси, а також запальники, |з 9306 29, | |підривники, детонатори, та "спеціально |9306 30 | |призначені" для них "компоненти", у тому | | |числі: | | -----------+-----------------------------------------+--------------| |a) боєприпаси для зброї, що підлягає | | |контролю згідно з позиціями ML1, ML2 або | | |ML12; | | -----------+-----------------------------------------+--------------| |b) запальники, підривники та детонатори, |3603 00 | |"спеціально призначені" для боєприпасів, | | |що підлягають контролю згідно з | | |підпозицією ML3.a. | | -----------+--------------------------------------------------------| Примітка 1.|"Спеціально призначені" "компоненти" також включають: | | | |a) металеві або пластмасові вироби, такі як ковадла | |капсулів, наконечники куль, кільця патронних | |стрічок, ведучі пояски та металеві деталі | |боєприпасів; | | | |b) запобіжні та звідні пристрої, запальники, датчики | |та ініціювальні пристрої; | | | |c) джерела живлення з потужним виходом одноразової | |дії; | | | |d) спалимі гільзи для зарядів; | | | |e) суббоєприпаси, включаючи касетні бомби, касетні | |міни та снаряди, керовані на прикінцевій ділянці | |траєкторії. | -----------+--------------------------------------------------------| Примітка 2.|Згідно з підпозицією ML3.a контролю не підлягають | |боєприпаси, обтиснуті без снаряда (холості) та | |навчальні боєприпаси з просвердленою пороховою | |камерою. | -----------+--------------------------------------------------------| Примітка 3.|Згідно з підпозицією ML3.a контролю не підлягають | |патрони, "спеціально призначені" для будь-якої з | |наведених нижче цілей: | | | |a) сигналізація; | | | |b) сполохування птахів; або | | | |c) підпалення надмірного газу на нафтових | |свердловинах. | -----------+--------------------------------------------------------| Примітка 4.|Згідно з підпозицією ML3.a контролю не підлягають | |патрони, споряджені гумовими чи аналогічними за | |своїми властивостями метальними снарядами | |несмертельної дії, призначені для пристроїв, | |зазначених у примітці 4 до позиції ML1. | -----------+--------------------------------------------------------| Примітка 5.|Згідно з підпозицією ML3.a контролю не підлягають | |патрони з пластиковою кулею, призначені для зброї, що | |підлягає контролю згідно з підпозицією ML1.a. | -----------+--------------------------------------------------------| ML4 |Бомби, торпеди, ракети, керовані ракети, |9306 90 10 00 | |інші вибухові пристрої та заряди і | | |"супутнє обладнання" та "аксесуари", | | |"спеціально призначені для військового | | |використання", та "спеціально призначені"| | |для них "компоненти" і "аксесуари", у | | |тому числі: | | -----------+--------------------------------------------------------| Особлива |Про контроль за обладнанням для наведення та | примітка. |навігації див. пункт 7 примітки до позиції ML11. | -----------+--------------------------------------------------------| |a) бомби, торпеди, гранати, димові шашки,| | |некеровані ракети, міни, керовані | | |ракети, глибинні бомби, підривні заряди, | | |підривні пристрої та комплекти до них, | | |"піротехнічні" пристрої, патрони та | | |імітаційні пристрої (обладнання, що | | |імітує характеристики будь-якого з цих | | |виробів); | | -----------+--------------------------------------------------------| Примітка. |Згідно з підпозицією ML4.a контролю також підлягають: | | | |1) димові гранати, запалювальні, освітлювальні, | |імітаційні бомби та вибухові пристрої; | | | |2) ракетні сопла та носові конуси головної частини. | -----------+--------------------------------------------------------| |b) обладнання, "спеціально призначене" | | |для "ведення", керування, зберігання, | | |технічного обслуговування та підготовки | | |до застосування, приведення в готовність,| | |надання руху потужністю одноразової дії, | | |запуску, наведення, тралення, | | |розрядження, дезорієнтації, створення | | |перешкод, детонації чи виявлення виробів,| | |які підлягають контролю згідно з | | |підпозицією ML4.a; | | -----------+--------------------------------------------------------| Примітка. |Згідно з підпозицією ML4.b контролю також | |підлягають: | | | |1) мобільне обладнання для зрідження газів | |продуктивністю 1000 кг зрідженого газу або більше за | |добу; | | | |2) плавучі електропровідні кабелі, придатні для | |тралення магнітних мін. | -----------+--------------------------------------------------------| Технічна |Ручні (переносні) пристрої, призначені тільки для | примітка. |виявлення металевих предметів і не здатні визначати | |різницю між мінами та іншими металевими предметами, | |не вважаються такими, що "спеціально призначені" для | |виявлення виробів, які підлягають контролю згідно з | |підпозицією ML4.a. | -----------+--------------------------------------------------------| |c) "супутнє обладнання", "спеціально призначене" для | |технічного обслуговування обладнання, зазначеного в | |підпозиції ML4.b. | -----------+--------------------------------------------------------| ML5 |Апаратура керування вогнем, "супутнє | | |обладнання" для приведення в бойову | | |готовність та оповіщення, супутні системи| | |та апаратура для випробувань, | | |налагодження та протидії, "спеціально | | |призначені для військового використання",| | |та "спеціально призначені" для них | | |"компоненти" і "аксесуари", у тому числі:| | -----------+-----------------------------------------+--------------| |a) приціли для зброї, обчислювальні |з 8525, 8526, | |машини для бомбометання, обладнання |8529, 8543, | |гарматної наводки та системи керування |9013, 9305 | |зброєю; | | -----------+-----------------------------------------+--------------| |b) системи розвідки цілей, цілепоказу, |з 8526, 8527, | |визначення дальності, спостереження чи |9013 | |супроводження цілі; апаратура виявлення | | |цілей, узагальнення даних, розпізнання | | |або ідентифікації цілей; апаратура | | |інтеграції датчиків; | | -----------+-----------------------------------------+--------------| |c) апаратура протидії для виробів, які |з 8525, 8529 | |підлягають контролю згідно з підпозиціями| | |ML5.a або ML5.b; | | -----------+-----------------------------------------+--------------| |d) обладнання для експлуатаційних |з 9031 | |випробувань або налагодження, "спеціально| | |призначене" для виробів, що підлягають | | |контролю згідно з підпозиціями ML5.a або | | |ML5.b. | | -----------+-----------------------------------------+--------------| ML6 |"Наземні транспортні засоби" та |з 8708, | |"компоненти" до них, у тому числі: |8710 00 00 00,| | |8705 90 | -----------+--------------------------------------------------------| Особлива |Про контроль за обладнанням наведення та навігаційним | примітка. |обладнанням див. примітку 7 до позиції ML11. | -----------+--------------------------------------------------------| |a) "наземні транспортні засоби" та | | |"компоненти" для них, "спеціально | | |призначені" або модифіковані для | | |військового "використання"; | | -----------+--------------------------------------------------------| Технічна |Термін "наземні транспортні засоби"* у підпозиції | примітка. |ML6.a включає трейлери. | -----------+--------------------------------------------------------| |b) усі колісні транспортні засоби, | | |придатні для використання на бездоріжжі, | | |що були виготовлені або оснащені | | |матеріалами, які забезпечують балістичний| | |захист до рівня III або краще відповідно | | |до стандарту NIJ 0108.01, September 1985,| | |або національного еквівалента цього | | |стандарту. | | --------------------------------------------------------------------| ______________ | * Термін у такому значенні використовується тільки у цій | позиції. | --------------------------------------------------------------------| Особлива |Див. також підпозицію ML13.a. | | примітка. | | | -----------+--------------------------------------------------------| Примітка 1.|Згідно з підпозицією ML6.a контролю також | |підлягають: | | | |a) танки та інші озброєні бойові і військові машини, | |оснащені пристроями для установки зброї або | |обладнанням для мінування або пуску засобів ураження, | |які підлягають контролю згідно з позицією ML4; | | | |b) броньовані машини; | | | |c) машини-амфібії та машини, здатні подолати глибокі | |броди; | | | |d) аварійно-рятувальні машини і машини для | |буксирування чи перевезення боєприпасів або систем | |зброї та супутнього устаткування для маніпулювання | |вантажем. | -----------+--------------------------------------------------------| Примітка 2.|Модифікація наземного транспортного засобу, що | |підлягає контролю згідно з підпозицією ML6.a, для | |військового "використання" спричиняє структурні, | |електричні та механічні зміни, що стосуються одного | |чи більше "спеціально призначених" військових | |"компонентів". До таких "компонентів" належать: | | | |a) оболонки пневматичних шин типу куленепробивних чи | |здатних забезпечувати рух у спущеному стані; | | | |b) системи управління тиском у шинах, що керуються | |зсередини машини, яка рухається; | | | |c) броньований захист життєво важливих частин | |(наприклад, паливних баків або кабін машини); | | | |d) спеціально зміцнені елементи конструкції або | |кріплення для пристроїв установки зброї; | | | |e) маскувальне освітлення. | -----------+--------------------------------------------------------| Примітка 3.|Згідно з позицією ML6 контролю не підлягають цивільні | |автомобілі або вантажівки, які мають броньовий або | |балістичний захист, призначені або модифіковані для | |транспортування грошей або цінностей. | -----------+--------------------------------------------------------| ML7 |Хімічні або біологічні токсичні агенти, | | |"агенти для підтримки громадського | | |порядку", радіоактивні матеріали, | | |"супутнє обладнання", "компоненти" і | | |матеріали, у тому числі: | | -----------+-----------------------------------------+--------------| |a) біологічні агенти і радіоактивні | | |матеріали, "пристосовані для військового | | |використання" з метою ураження людей або | | |тварин, виведення з ладу обладнання, | | |заподіяння шкоди урожаю або | | |навколишньому природному середовищу; | | -----------+-----------------------------------------+--------------| |b) бойові отруйні речовини, у тому числі:| | |-----------------------------------------+--------------| |1) бойові отруйні речовини нервово- | | |паралітичної дії: | | |-----------------------------------------+--------------| |a) O-Алкіл ( |циклоалкіл) алкіл (метил, етил, n-пропіл | | |або ізопропіл) - фторфосфонати, | | |наприклад, зарин (GB): | | |O-ізопропілметилфторфосфонат | | |(CAS 10744-8); та | | |зоман (GD): O-пінаколіл | | |метилфторфосфонат (CAS 96-64-0); | | |-----------------------------------------+--------------| |b) O-Алкіл ( |циклоалкіл)-N,N-діалкіл (метил, етил, | | |n-пропіл або | | |ізопропіл) - амідоціанфосфати, наприклад,| | |табун (GA): O-етил-N,N- | | |диметиламідоціанфосфат (CAS 77-81-6); | | |-----------------------------------------+--------------| |c) O-Алкіл (H |циклоалкіл)-S-[2діалкіл(метил, етил, | | |n-пропіл або ізопропіл)-аміноетил] алкіл | | |(метил, етил, n-пропіл або ізопропіл)- | | |тіолфосфонати і відповідні алкіловані | | |або протоновані солі, наприклад, | | |VX: O-етил-S-(2-діізопропіламіноетил) | | |метилтіолфосфонат (CAS 50782-69-9); | | |-----------------------------------------+--------------| |2) бойові отруйні речовини шкірнонаривної| | |дії: | | |-----------------------------------------+--------------| |a) сірчисті іприти: | | |-----------------------------------------+--------------| |1) 2-хлоретилхлорметилсульфід |2930 90 70 90 | |(CAS 2625-76-5); | | |-----------------------------------------+--------------| |2) біс (2-хлоретил) сульфід |2930 90 70 90 | |(CAS 505-60-2); | | |-----------------------------------------+--------------| |3) біс (2-хлоретилтіо) метан |2930 90 70 90 | |(CAS 63869-13-6); | | |-----------------------------------------+--------------| |4) 1,2-біс (2-хлоретилтіо) етан |2930 90 70 90 | |(CAS 3563-36-8); | | |-----------------------------------------+--------------| |5) 1,3-біс (2-хлоретилтіо)-n-пропан |2930 90 70 90 | |(CAS 63905-10-2); | | |-----------------------------------------+--------------| |6) 1,4-біс (2-хлоретилтіо)-n-бутан |2930 90 70 90 | |(CAS 142868-93-7); | | |-----------------------------------------+--------------| |7) 1,5-біс (2-хлоретилтіо)-n-пентан |2930 90 70 90 | |(CAS 142868-94-8); | | |-----------------------------------------+--------------| |8) біс (2-хлоретилтіометиловий) ефір | | |(CAS 63918-90-1); | | |-----------------------------------------+--------------| |9) біс (2-хлоретилтіоетиловий) ефір |2930 90 70 90 | |(CAS 63918-89-8); | | |-----------------------------------------+--------------| |b) люїзити: | | |-----------------------------------------+--------------| |1) 2-хлорвінілдихлорарсин |2931 00 95 90 | |(CAS 541-25-3); | | |-----------------------------------------+--------------| |2) трис (2-хлорвініл) арсин |2931 00 95 90 | |(CAS 40334-70-1); | | |-----------------------------------------+--------------| |3) біс (2-хлорвініл) хлорарсин |2931 00 95 90 | |(CAS 40334-69-8); | | |-----------------------------------------+--------------| |c) азотисті іприти: | | |-----------------------------------------+--------------| |1) HN1 : біс (2-хлоретил) етиламін |2921 19 80 00 | |(CAS 538-07-8); | | |-----------------------------------------+--------------| |2) HN2: біс (2-хлоретил) метиламін |2921 19 80 00 | |(CAS 51-75-2); | | |-----------------------------------------+--------------| |3) HN3: трис (2-хлоретил) амін |2921 19 80 00 | |(CAS 555-77-1); | | |-----------------------------------------+--------------| |3) бойові отруйні речовини, що призводять| | |до втрати дієздатності, такі як | | |-----------------------------------------+--------------| |a) 3-хінуклідинілбензилат (BZ) |2933 90 95 00 | |(CAS 6581-06-2); | | |-----------------------------------------+--------------| |4) бойові отруйні речовини-дефоліанти: | | |-----------------------------------------+--------------| |a) бутиловий ефір 2-хлор-4- |2916 39 00 00 | |фторфеноксіоцтової кислоти (LNF); | | |-----------------------------------------+--------------| |b) 2,4,5-трихлорфеноксіоцтова кислота у |3824 90 95 00 | |суміші з 2,4-дихлорфеноксіоцтовою | | |кислотою (отруйна речовина "Оранж"); |2915 40 00 00 | -----------+-----------------------------------------+--------------| |c) бойові отруйні бінарні прекурсори та | | |ключові прекурсори, які наведено нижче: | | |-----------------------------------------+--------------| |1) алкіл (метил, етил, n-пропіл або |2931 00 95 90 | |ізопропіл) фосфонілдифториди, такі як DF:| | |метилфосфонілдифторид (CAS 676-99-3); | | |-----------------------------------------+--------------| |2) O-Алкіл (H |циклоалкіл)-O-[2-діалкіл (метил, етил, | | |n-пропіл або ізопропіл)- | | |аміноетил]алкіл(метил, етил, n-пропіл або| | |ізопропіл) фосфоніти і відповідні | | |алкіловані та протоновані солі, | | |наприклад, QL: O-етил-O-2- | | |діізопропіламіноетилметилфосфоніт | | |(CAS 57856-11-8); | | |-----------------------------------------+--------------| |3) хлорзарин: |2931 00 95 90 | |O-ізопропілметилхлорфосфонат (CAS | | |1445-76-7); | | |-----------------------------------------+--------------| |4) хлорзоман: |2931 00 95 90 | |O-пінаколілметилхлорфосфонат (CAS | | |7040-57-5); | | -----------+-----------------------------------------+--------------| |d) "агенти для підтримки громадського | | |порядку", активні складові хімічні | | |речовини та їх комбінації, включаючи: | | |-----------------------------------------+--------------| |1) альфа-бромбензолацетонітрил |2926 90 99 90 | |(бромбензилціанід) (CA) (CAS 5798-79-8); | | |-----------------------------------------+--------------| |2) [(2-хлорфеніл) метилен] пропан |2926 90 99 90 | |динітрил (o-хлорбензиліденмалононітрил) | | |CS) (CAS 2698-41-1); | | |-----------------------------------------+--------------| |3) 2-хлор-1-фенілетанон фенілацилхлорид |2914 70 90 00 | |(w-хлорацетофенон) (CN) (CAS 532274); | | |-----------------------------------------+--------------| |4) дибензол-(b,f)-1,4-оксазепін (CR) |2933 90 50 00 | |(CAS 257-07-8); | | |-----------------------------------------+--------------| |5) 10-хлор-5, 10-дигідрофенарсазин |2934 99 90 99 | |(фенарсазин-хлорид), (адамсит), (DM) (CAS| | |578-94-9); | | |-----------------------------------------+--------------| |6) N-морфолід пеларгонової кислоти (MPA) | | |(CAS 5299-64-9); | | -----------+--------------------------------------------------------| Примітка 1.|Згідно з підпозицією ML7.d не підлягають контролю | |"агенти для підтримки громадського порядку" в | |індивідуальних упаковках, призначені для використання | |особовим складом з метою самозахисту. | -----------+--------------------------------------------------------| Примітка 2.|Згідно з підпозицією ML7.d контролю не підлягають | |хімічні речовини з активними складовими та їх | |комбінації, ідентифіковані та упаковані для | |використання у харчовій промисловості або для | |медичних цілей. | -----------+--------------------------------------------------------| |e) обладнання, "спеціально призначене" |8424 81 99 00 | |або модифіковане для військового |9306 90 10 00 | |"використання" для розсіювання будь-яких | | |з наведених нижче матеріалів, та | | |"спеціально призначені" для нього | | |"компоненти": | | |-----------------------------------------+--------------| |1) матеріали або агенти, що підлягають | | |контролю згідно з підпозиціями ML7.a або | | |ML7.d; або | | |-----------------------------------------+--------------| |2) бойові отруйні речовини, виготовлені з| | |прекурсорів, що підлягають контролю | | |згідно з підпозицією ML7.c; | | -----------+-----------------------------------------+--------------| |f) обладнання для захисту або | | |знезараження, "спеціально призначені" для| | |нього "компоненти", а також хімічні | | |суміші спеціального складу, які наведено | | |нижче: | | |-----------------------------------------+--------------| |1) обладнання, "спеціально призначене для|8421 39 98 00 | |військового використання" або | | |модифіковане для військового | | |"використання", для захисту від | | |матеріалів, що контролюються згідно з | | |підпозиціями ML7.a або ML7.d, та | | |"спеціально призначені" для нього | | |"компоненти"; | | |-----------------------------------------+--------------| |2) обладнання, "спеціально призначене для|8421 39 98 00 | |військового використання" або | | |модифіковане для військового | | |"використання", для знезараження | | |об'єктів, забруднених матеріалами, що | | |підлягають контролю згідно з підпозицією | | |ML7.a, та "спеціально призначені" для | | |нього "компоненти"; | | |-----------------------------------------+--------------| |3) хімічні суміші, спеціально | | |розроблені/складені для знезараження | | |об'єктів, які забруднені матеріалами, що | | |підлягають контролю згідно з підпозицією | | |ML7.a; | | -----------+--------------------------------------------------------| Примітка. |Згідно з підпозицією ML7.f.1 контролю також | |підлягають: | |--------------------------------------------------------| |a) установки кондиціонування повітря, "спеціально | |призначені" або модифіковані для ядерної, біологічної | |чи хімічної фільтрації; | |--------------------------------------------------------| |b) захисне обмундирування. | -----------+--------------------------------------------------------| Особлива |Про цивільні протигази і обладнання для захисту та | примітка. |знезараження див. позицію 1.A.4 Списку товарів | |подвійного використання, що можуть бути | |використані у створенні звичайних видів озброєнь, | |військової чи спеціальної техніки ( 86-2004-п ). | -----------+--------------------------------------------------------| |g) обладнання, "спеціально призначене для|з 9027 | |військового використання" або | | |модифіковане для військового | | |"використання", для виявлення або | | |ідентифікації матеріалів, що підлягають | | |контролю згідно з підпозиціями ML7.a або | | |ML7.d, та "спеціально призначені" для | | |нього "компоненти"; | | -----------+--------------------------------------------------------| Примітка. |Згідно з підпозицією ML7.g контролю не підлягають | |персональні радіометричні дозиметри. | -----------+--------------------------------------------------------| Особлива |Див. також позицію 1.A.4 Списку товарів подвійного | примітка. |використання, що можуть бути використані у | |створенні звичайних видів озброєнь, військової чи | |спеціальної техніки ( 86-2004-п ). | -----------+--------------------------------------------------------| |h) "біополімери", "спеціально призначені"|3002 90 90 00 | |або оброблені для виявлення чи |3822 00 00 00 | |ідентифікації бойових отруйних речовин, |3507 90 00 00 | |що контролюються згідно з підпозицією | | |ML7.a, а також специфічні клітинні | | |культури, що використовуються для їх | | |"виробництва"; | | -----------+-----------------------------------------+--------------| |i) "біокаталізатори" для знезараження або| | |зниження ефективності бойових отруйних | | |речовин, а також біологічні системи для | | |них, які наведено нижче: | | |-----------------------------------------+--------------| |1) "біокаталізатори", "спеціально |3002 90 50 00 | |призначені" для знезараження або зниження|3507 90 00 00 | |ефективності отруйних речовин, що |3822 00 00 00 | |підлягають контролю згідно з підпозицією | | |ML7.a, одержані в результаті | | |цілеспрямованої лабораторної селекції або| | |генетичних маніпуляцій з біологічними | | |системами; | | |-----------------------------------------+--------------| |2) такі біологічні системи, як |3002 90 50 00 | |"експресувальні вектори", віруси або |3002 90 90 00 | |культури клітин, що містять генетичну | | |інформацію, пов'язану із синтезом | | |"біокаталізаторів", які контролюються | | |згідно з підпозицією ML7.h.1; | | -----------+--------------------------------------------------------| Примітка 1.|Згідно з підпозиціями ML7.a та ML7.c контролю не | |підлягають: | -----------+--------------------------------------------------------| |a) хлорціан (CAS 506-77-4)*; |2851 00 50 00 | -----------+-----------------------------------------+--------------| |b) ціанистоводнева кислота |2811 19 20 00 | |(CAS 74-90-8)*; | | -----------+-----------------------------------------+--------------| |c) хлор (CAS 7782-50-5); |2801 10 00 00 | -----------+-----------------------------------------+--------------| |d) карбонілхлорид (фосген) |2812 10 94 00 | |(CAS 75-44-5)*; | | -----------+-----------------------------------------+--------------| |e) дифосген (трихлорметилхлорформіат) |2915 90 20 00 | |(CAS 503-38-8); | | -----------+-----------------------------------------+--------------| |f) підпозицію виключено; | | -----------+-----------------------------------------+--------------| |g) ксилілбромід орто (CAS 89-92-9), |2903 69 90 90 | |мета (CAS 620-13-3), пара | | |(CAS104-81-4); | | -----------+-----------------------------------------+--------------| |h) бензилбромід (CAS 100-39-0); |2903 69 90 90 | -----------+-----------------------------------------+--------------| |i) бензилйодид (CAS 620-05-3); |2903 69 90 90 | -----------+-----------------------------------------+--------------| |j) бромацетон (CAS 598-31-2); |2914 70 90 00 | -----------+-----------------------------------------+--------------| |k) бромціан (CAS 506-68-3); |2851 00 80 00 | -----------+-----------------------------------------+--------------| |l) бромметилетилкетон (CAS 816-40-0); |2914 70 90 00 | -----------+-----------------------------------------+--------------| |m) хлорацетон (CAS 78-95-5); |2914 70 90 00 | -----------+-----------------------------------------+--------------| |n) етилйодацетат (CAS 623-48-3); |2915 90 80 90 | -----------+-----------------------------------------+--------------| |o) йодацетон (CAS 3019-04-3); |2914 70 90 00 | -----------+-----------------------------------------+--------------| |p) хлорпікрин (CAS 76-06-2)*. |2904 90 40 00 | --------------------------------------------------------------------| ______________ | * Зазначені токсичні хімікати підлягають контролю відповідно | до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними | передачами товарів подвійного використання, затвердженого | постановою Кабінету Міністрів України від 28 січня 2004 р. N 86 | ( 86-2004-п ) (додаток 4). | --------------------------------------------------------------------| Примітка 2.|Клітинні культури і біологічні системи, зазначені в | |підпозиціях ML7.g та ML7.h.2, є винятком і згідно з | |цими підпозиціями контролю не підлягають клітинні | |культури або біологічні системи, що використовуються | |в таких цивільних галузях, як сільське господарство, | |фармацевтична промисловість, медицина, ветеринарія, | |охорона навколишнього природного середовища, | |оброблення стічних вод або харчова промисловість. | -----------+--------------------------------------------------------| ML8 |"Реакційноздатні матеріали" та супутні | | |речовини, у тому числі: | | -----------+--------------------------------------------------------| Особлива |Див. також позицію 1.C.11 Списку товарів подвійного | примітка. |використання, що можуть бути використані у | |створенні звичайних видів озброєнь, військової чи | |спеціальної техніки ( 86-2004-п ). | -----------+--------------------------------------------------------| Технічні |1. У цій позиції суміш означає склад, що містить дві | примітки. |або більше речовин, з яких щонайменше одна зазначена | |у підпунктах позиції ML8. | | | |2. Будь-яка речовина, зазначена у підпунктах позиції | |ML8, підлягає контролю згідно з цим Списком навіть | |тоді, коли вона використовується інакше, аніж | |вказано у Списку (наприклад, TAGN переважно | |використовується як вибухова речовина, але може | |використовуватися як паливо або як окислювач). | -----------+--------------------------------------------------------| |a) "вибухові речовини", які наведено | | |нижче, та їх суміші: | | |-----------------------------------------+--------------| |1) амінодинітробензофуроксан (ADNBF) або |2933 90 95 90 | |7-аміно-4,6-динітробензофуразан-1-оксид | | |(CAS 97096-78-1); | | |-----------------------------------------+--------------| |2) цис-біс (5-нітротетразолато) |2829 90 10 00 | |тетраамін-кобальт (III) перхлорат (BNCP) | | |(CAS 117412-28-9); | | |-----------------------------------------+--------------| |3) діамінодинітробензофуроксан або 5,7- |2933 90 95 90 | |діаміно-4,6-динітробензофуразан-1-оксид | | |(CL-14) (CAS 117907-74-1); | | |-----------------------------------------+--------------| |4) гексанітрогексаазаізовюрцитан |2933 90 95 90 | |(CAS 135285-90-4) (CL-20 або HNIW); | | |клатрати CL-20 (щодо прекурсорів цієї | | |речовини див. також підпозиції ML8.g.3 та| | |ML8.g.4); | | |-----------------------------------------+--------------| |5) 2-(5-ціанотетразолато) пентаамін- |2829 90 10 00 | |кобальт (III) перхлорат (CP) (CAS | | |70247-32-4); | | |-----------------------------------------+--------------| |6) 1,1-діаміно-2,2-дінітроетилен, FOX7 | | |(DADE); | | |-----------------------------------------+--------------| |7) діамінотринітробензол (DATB) |2929 90 00 00 | |(CAS 1630-08-6); | | |-----------------------------------------+--------------| |8) 1,4-динітродифуразанопіперазин (DDFP);| | |-----------------------------------------+--------------| |9) 2,6-діаміно-3,5-дінітропіразин-1- | | |оксид, PZO (DDPO) (CAS 194486-77-6); | | |-----------------------------------------+--------------| |10) 3,3'-діаміно-2,2',4,4',6,6'- |2929 90 00 00 | |гексанітродифеніл або дипікрамід (DIPAM) | | |(CAS 17215-44-0); | | |-----------------------------------------+--------------| |11) динітрогліколурил (DNGU, DINGU) |2933 90 95 00 | |(CAS 55510-04-8); | | |-----------------------------------------+--------------| |12) фуразани, які наведено нижче: | | |-----------------------------------------+--------------| |a) діаміноазоксифуразан (DAAOF); | | |-----------------------------------------+--------------| |b) діаміноазофуразан (DAAzF) (CAS | | |78644-90-3); | | |-----------------------------------------+--------------| |13) HMX та його похідні (щодо відповідних|2933 69 80 00 | |"прекурсорів" див. також підпозицію | | |ML8.g.5), які наведено нижче: | | |-----------------------------------------+--------------| |a) циклотетраметилентетранітрамін | | |(CAS 2691-41-0) (HMX); октагідро-1,3,5,7-| | |тетранітро-1,3,5,7-тетразин, 1,3,5,7- | | |тетранітро-1,3,5,7-тетраза-циклооктан | | |(октоген); | | |-----------------------------------------+--------------| |b) дифтораміновані аналоги HMX; |2933 90 95 90 | |-----------------------------------------+--------------| |c) 2,4,6,8-тетранітро-2,4,6,8- | | |тетраазабіцикло-[3,3,0]-октанон-3 | | |тетранітросемигліколурил або | | |кетобіциклічний НМX (K-55) (CAS | | |130256-72-3); | | |-----------------------------------------+--------------| |14) гексанітроадамантан (HNAD) | | |(CAS 143850-71-9); | | |-----------------------------------------+--------------| |15) гексанітростильбен (HNS) |2929 90 00 00 | |(CAS 20062-22-0); | | |-----------------------------------------+--------------| |16) імідазоли, які наведено нижче: | | |-----------------------------------------+--------------| |a) октагідро-2,5-біс (нітроаміно) імідазо| | |[4,5d] імідазол (BNII); | | |-----------------------------------------+--------------| |b) 2,4-дінітроімідазол (DNI) | | |(CAS 5213-49-0); | | |-----------------------------------------+--------------| |c) 1-фторо-2,4-дінітроімідазол (FDIA); | | |-----------------------------------------+--------------| |d) N-(2-нітротриазол)-2,4-дінітроімідазол| | |(NTDNIA); | | |-----------------------------------------+--------------| |e) 1-пікрил-2,4,5-тринітроімідазол | | |(PTIA); | | |-----------------------------------------+--------------| |17) 1-(2нітротриазол)-2- | | |дінітрометиленгідразин (NTNMH); | | |-----------------------------------------+--------------| |18) 3-нітро-1,2,4-триазол-5-он (NTO або |2933 69 80 00 | |ONTA) (CAS 932-64-9); | | |-----------------------------------------+--------------| |19) полінітрокубани з більше ніж чотирма |2929 90 00 00 | |нітрогрупами; | | |-----------------------------------------+--------------| |20) 2,6-біс (пікриламіно)-3,5- |2933 39 95 00 | |динітропіридин (PYX) (CAS 38082-89-2); | | |-----------------------------------------+--------------| |21) циклотриметилентринітрамін (RDX) та | | |його похідні, які наведено нижче: | | |-----------------------------------------+--------------| |a) циклотриметилентринітрамін (RDX) |2933 69 10 00 | |циклоніт; Т4; гексагідро-1,3,5-тринітро- | | |1,3,5-триазин; 1,3,5-тринітро-1,3,5- | | |триазациклогексан (гексоген) | | |(CAS 121-82-4); | | |-----------------------------------------+--------------| |b) 2,4,6-тринітро-2,4,6- |2933 90 95 90 | |триазациклогексанон (K-6 або кето-RDX) | | |(CAS 115029-35-1); | | |-----------------------------------------+--------------| |22) триаміногуанідиннітрат (TAGN) |2925 20 00 00 | |(CAS 4000-16-2); | | |-----------------------------------------+--------------| |23) триамінотринітробензол (TATB) |2929 90 00 00 | |(CAS 3058-38-6) (щодо його прекурсорів | | |див. також підпозицію ML8.g.7); | | |-----------------------------------------+--------------| |24) 3,3,7,7-тетрабіс(дифторамін) | | |октагідро-1,5-динітро-1,5-діазоцин | | |(TEDDZ); | | |-----------------------------------------+--------------| |25) тетразолі, які наведено нижче: | | |-----------------------------------------+--------------| |a) нітротриазоламінотетразол (NTAT); | | |-----------------------------------------+--------------| |b) 1-N-(2-нітротриазоло)-4-нітротетразол | | |(NTNT); | | |-----------------------------------------+--------------| |26) тринітрофенілметилнітрамін (тетрил) |2929 90 00 00 | |(CAS 479-45-8); | | |-----------------------------------------+--------------| |27) 1,4,5,8-тетранітро-1,4,5,8- |2933 90 95 90 | |тетраазадекалін (TNAD) (CAS 135877-16-6) | | |(щодо його прекурсорів див. також | | |підпозицію ML8.g.6); | | |-----------------------------------------+--------------| |28) 1,1,3-тринітроазетидин (TNAZ) |2933 90 95 90 | |(CAS 97645-24-4) (щодо його прекурсорів | | |див. також підпозицію ML8.g.2); | | |-----------------------------------------+--------------| |29) тетранітрогліколурил (TNGU, SORGUYL) |2933 90 95 00 | |(CAS 55510-03-7); | | |-----------------------------------------+--------------| |30) 1,4,5,8-тетранітро-пирідазино [4,5-d]| | |пирідазин (TNP) (CAS 229176-04-9); | | |-----------------------------------------+--------------| |31) триазини, які наведено нижче: | | |-----------------------------------------+--------------| |a) 2-оксі-4,6-дінітроаміно-s-триазин | | |(DNAM) (CAS 19899-80-0); | | |-----------------------------------------+--------------| |b) 2-нітроіміно-5-нітро-гексагідро-1,3,5-| | |триазин (NNHT) (CAS 130400-13-4); | | |-----------------------------------------+--------------| |32) триазоли, які наведено нижче: | | |-----------------------------------------+--------------| |a) 5-азидо-2-нітротриазол; | | |-----------------------------------------+--------------| |b) 4-аміно-3,5дігидразино-1,2,4- | | |триазолдинітрамід (ADHTDN) (CAS | | |1614-08-0); | | |-----------------------------------------+--------------| |c) 1-аміно-3,5-динітро-1,2,4-триазол | | |(ADNT); | | |-----------------------------------------+--------------| |d) [біс-динітротриазол]амін (BDNTA); | | |-----------------------------------------+--------------| |e) 3,3'-динітро-5,5-біс-1,2,4-триазол | | |(DBT) (CAS 30003-46-4); | | |-----------------------------------------+--------------| |f) динітробістриазол (DNBT) (CAS | | |70890-46-9); | | |-----------------------------------------+--------------| |g) 2-нітротриазол 5-динітрамід (NTDNA) |2933 90 95 90 | |(CAS 75394-84-9); | | |-----------------------------------------+--------------| |h) 1-N-(2-нітротриазоло) 3,5- | | |динітротриазол (NTDNT); | | |-----------------------------------------+--------------| |i) 1-пікрил-3,5-динітротриазол (PDNT); | | |-----------------------------------------+--------------| |j) тетранітробензотриазолобензотриазол | | |(TACOT) (CAS 25243-36-1); | | |-----------------------------------------+--------------| |33) будь-які не зазначені у позиції ML8 |3602 00 00 00 | |вибухові речовини із швидкістю детонації | | |понад 8700 м/с при максимальній щільності| | |або детонаційному тиску понад 34 ГПа | | |(340 кбар); | | |-----------------------------------------+--------------| |34) інші органічні вибухові речовини, не | | |зазначені в позиції ML8, що створюють | | |детонаційний тиск 25 ГПа (250 кбар) або | | |більше і не змінюються при температурі | | |250 град. C або вище протягом 5 хвилин і | | |довше; | | -----------+-----------------------------------------+--------------| |b) "ракетне паливо/метальні вибухові | | |речовини", які зазначено нижче: | | |-----------------------------------------+--------------| |1) будь-яке тверде "ракетне |3602 00 00 00 | |паливо/метальні вибухові речовини" класу | | |1.1 OOH, що має теоретичний питомий | | |імпульс (за нормальних умов) понад 250 с | | |для неметалізованих або понад 270 с для | | |алюмінізованих композицій; | | |-----------------------------------------+--------------| |2) будь-яке тверде "ракетне |3602 00 00 00 | |паливо/метальні вибухові речовини" класу | | |1.3 OOH, що має теоретичний питомий | | |імпульс понад 230 с для негалогенованих, | | |250 с - для неметалізованих і 266 с - | | |для металізованих композицій; | | |-----------------------------------------+--------------| |3) "ракетне паливо/метальні вибухові | | |речовини", що має силову константу понад | | |1200 кДж/кг; | | |-----------------------------------------+--------------| |4) "ракетне паливо/метальні вибухові |3602 00 00 00 | |речовини", яке може зберігати сталу | | |швидкість горіння понад 38 мм/с за | | |нормальних умов, тобто якщо тиск | | |становить 6,89 МПа (68,9 бар), а | | |температура 294 K (21 град. C); | | |-----------------------------------------+--------------| |5) еластомерне модифіковане ливарне |3602 00 00 00 | |"ракетне паливо/метальні вибухові | | |речовини" на подвійній основі (EMCDB), що| | |розтягується більше ніж на 5 відсотків | | |при максимальних навантаженнях і | | |температурі 233 K (-40 град. C), крім | | |мисливських та інших порохів, що | | |підлягають контролю згідно з позицією | | |1.C.13.a.12 Списку товарів подвійного | | |використання можуть бути | | |використані у створенні звичайних видів | | |озброєнь, військової чи спеціальної | | |техніки ( 86-2004-п ); | | |-----------------------------------------+--------------| |6) будь-яке "ракетне паливо/метальні |3602 00 00 00 | |вибухові речовини", що містить речовини, | | |зазначені у підпозиції ML8.a; | | -----------+-----------------------------------------+--------------| |c) "піротехніка", палива і супутні | | |речовини, які наведено нижче, та їх | | |суміші: | | |-----------------------------------------+--------------| |1) авіаційне паливо спеціального складу |2710 00 51 00 | |для військових цілей; | | |-----------------------------------------+--------------| |2) гідрид алюмінію (CAS 7784-21-6); | | |-----------------------------------------+--------------| |3) карборани; декарборан (CAS |2840 20 90 00 | |17702-41-9); пентаборани (CAS 19624-22-7 |2850 00 90 00 | |та 18433-84-6) та їх похідні; | | |-----------------------------------------+--------------| |4) гідразини та їх похідні, які наведено |з 2825, 2928 | |нижче (щодо окислюючих похідних | | |гідразинів див. також підпозиції ML8.d.8 | | |та ML8.d.9): | | |-----------------------------------------+--------------| |a) гідразин (CAS 302-01-2) 70-відсоткової| | |концентрації або більше; | | |-----------------------------------------+--------------| |b) монометилгідразин (CAS 60-34-4); | | |-----------------------------------------+--------------| |c) симетричний диметилгідразин (CAS | | |540-73-8); | | |-----------------------------------------+--------------| |d) несиметричний диметилгідразин (CAS | | |57-14-7); | | |-----------------------------------------+--------------| |5) металеві горючі добавки до палива, які| | |складаються із сферичних, розпилених, | | |сфероїдальних, шаруватих та молотих | | |частинок, виготовлених з матеріалу, що | | |містить 99 відсотків або більше з | | |наведених нижче: | | |-----------------------------------------+--------------| |a) метали та їх суміші, які наведено | | |нижче: | | |-----------------------------------------+--------------| |1) берилій (CAS 7440-41-7) з розміром |8112 11 10 00 | |частинок менш як 60 мкм; | | |-----------------------------------------+--------------| |2) залізний порошок (CAS 7439-89-6) з |7205 29 00 00 | |розміром частинок 3 мкм або менше, | | |виготовлений шляхом відновлення оксиду | | |заліза воднем; | | |-----------------------------------------+--------------| |b) суміші, що містять будь-яку з | | |наведених нижче речовин: | | |-----------------------------------------+--------------| |1) цирконій (CAS 7440-67-7), магній |8109 10 10 00 | |(CAS 7439-95-4) та їх сплави з розміром |8104 30 00 00 | |частинок менш як 60 мкм; | | |-----------------------------------------+--------------| |2) паливо з бору (CAS 7440-42-8) або |2804 50 10 00 | |карбіду бору (CAS 12069-32-8) |2849 90 10 00 | |85-відсоткової і більше чистоти та з | | |розміром частинок менш як 60 мкм; | | |-----------------------------------------+--------------| |6) військові матеріали для використання у|2915 70 30 00 | |вогнеметах або запальних боєприпасах із |2915 70 20 00 | |загусниками вуглеводневого палива | | |спеціального складу, такими як стеарати і| | |пальмітати металів (також відомі як | | |октал) (CAS 637-12-7), загусники M1, M2, | | |M3; | | |-----------------------------------------+--------------| |7) композиції перхлоратів, хлоратів і |3824 90 95 00 | |хроматів з порошковим металом або іншими | | |високоенергетичними паливними | | |компонентами; | | |-----------------------------------------+--------------| |8) сферичний алюмінієвий порошок | | |(CAS 7429-90-5) з розміром частинок | | |60 мкм або менше, виготовлений з | | |матеріалу, що містить 99 відсотків або | | |більше алюмінію; | | |-----------------------------------------+--------------| |9) стехіометричний субгідрид титану |2850 00 10 00 | |TiH 0.65-1.68; | | -----------+--------------------------------------------------------| Примітка 1.|Авіаційне паливо, що підлягає контролю згідно з | |підпозицією ML8.c.1, є готовим продуктом, але не | |складовою частиною палива. | -----------+--------------------------------------------------------| Примітка 2.|Згідно з підпозицією ML8.c.4.а контролю не підлягають | |суміші гідразинів, створені для боротьби з корозією. | -----------+--------------------------------------------------------| Примітка 3.|Вибухові речовини та паливо, що містять метали або | |сплави, зазначені у підпозиції ML8.c.5, підлягають | |контролю незалежно від того, капсульовані чи не | |капсульовані ці метали і сплави в алюміній, магній, | |цирконій або берилій. | -----------+--------------------------------------------------------| Примітка 4.|Згідно з підпозицією ML8.c.5.b.2 контролю не | |підлягають бор і карбід бору, збагачений бором-10 | |(20 відсотків або більше загального вмісту бору-10). | -----------+--------------------------------------------------------| |d) окислювачі, які наведено нижче, та їх | | |суміші: | | |-----------------------------------------+--------------| |1) динітрамід амонію (ADN або SR 12) |2851 00 80 00 | |(CAS 140456-78-6); | | |-----------------------------------------+--------------| |2) перхлорат амонію (AP) (CAS 7790-98-9);|2829 90 10 00 | |-----------------------------------------+--------------| |3) компаунди, що складаються з фтору та |2801 30 10 00 | |будь-чого з наведеного нижче: |3824 71 00 00 | |-----------------------------------------+--------------| |a) інших галогенів; |3824 90 95 00 | |-----------------------------------------+--------------| |b) кисню; або | | |-----------------------------------------+--------------| |c) азоту; | | -----------+--------------------------------------------------------| Примітка 1.|Згідно з підпозицією ML8.d.3 контролю не підлягає | |трифторид хлору. | -----------+--------------------------------------------------------| Примітка 2.|Згідно з підпозицією ML8.d.3 контролю не підлягає | |азот у газоподібному стані. | -----------+--------------------------------------------------------| |4) 1,3-динітро-1,3-діазетидин (DNAD) | | |(CAS 78246-06-7); | | |-----------------------------------------+--------------| |5) нітрат гідроксиламонію (HAN) |2825 10 00 00 | |(CAS 13465-08-2); | | |-----------------------------------------+--------------| |6) перхлорат гідроксиламонію (HAP) |2825 10 00 00 | |(CAS 15588-62-2); | | |-----------------------------------------+--------------| |7) тринітрометангідразин (CAS 20773-28-8)| | |HNF або нітроформат гідразину; | | |-----------------------------------------+--------------| |8) гідразиннітрат (CAS 37836-27-4); | | |-----------------------------------------+--------------| |9) гідразинперхлорат (CAS 27978-54-7); | | |-----------------------------------------+--------------| |10) рідинні окислювачі, що містять у |2808 00 00 00 | |своєму складі інгібовану димлячу азотну |2811 29 90 00 | |кислоту (IRFNA) (CAS 8007-58-7); | | -----------+--------------------------------------------------------| Примітка. |Згідно з підпозицією ML8.d.10 контролю не підлягає | |неінгібована димляча азотна кислота. | -----------+--------------------------------------------------------| |e) зв'язувальні матеріали, | | |пластифікатори, мономери та полімери, | | |які наведено нижче: | | |-----------------------------------------+--------------| |1) азидометил(метил)оксетан (AMMO) і його|2932 99 90 00 | |полімери (CAS 90683-29-7) (щодо його | | |прекурсорів див. також підпозицію | | |ML8.g.1); | | |-----------------------------------------+--------------| |2) бісазидометилоксетан і його полімери |2932 99 90 00 | |(BAMO) (CAS 17607-20-4) (щодо його | | |прекурсорів див. також підпозицію | | |ML8.g.1); | | |-----------------------------------------+--------------| |3) біс (2,2-динітропропіл)ацеталь (BDNPF)|2911 00 00 00 | |(CAS 5108-69-0); | | |-----------------------------------------+--------------| |4) біс (2,2-динітропропіл)нормаль (BDNPA)|2912 19 00 00 | |(CAS 5917-61-3); | | |-----------------------------------------+--------------| |5) бутантриолтринітрат (BTTN) |2905 50 99 00 | |(CAS 6659-60-5) (щодо його прекурсорів | | |див. також підпозицію ML8.g.8); | | |-----------------------------------------+--------------| |6) реакційноздатні мономери, |з 2904, 2917, | |пластифікатори та полімери, що містять |2919, 2921, | |нітро-, азидо-, нітрато-, нітраза- і |2926, 3815, | |дифтораміногрупи, спеціально складені для|3908, 3909 | |військового призначення; | | |-----------------------------------------+--------------| |7) 3-дифторамінометил-3-азидометилоксетан| | |(FAMAO) і його полімери; | | |-----------------------------------------+--------------| |8) біс (2-фтор-2,2-динітроетил) формаль |2912 19 00 00 | |(FEFO) (CAS 17003-79-1); | | |-----------------------------------------+--------------| |9) полі-2,2,3,3,4,4-гексафторпентан-1,5- |2913 00 00 00 | |діолформаль (FPF-1); | | |-----------------------------------------+--------------| |10) полі-2,4,4,5,5,6,6-гексафтор-2- |2913 00 00 00 | |трифторметил-3-оксагептан-1,7-діолформаль| | |(FPF-3); | | |-----------------------------------------+--------------| |11) полігліцидилазид (GAP) |2915 90 80 90 | |(CAS 143178-24-9) і його похідні; | | |-----------------------------------------+--------------| |12) полібутадієн з кінцевими |3902 90 20 00 | |гідроксильними групами (HTPB), | | |функціональність яких перебуває у межах | | |2,2 і 2,4, гідроксильний показник менш як| | |0,77 мекв/г, в'язкість при температурі | | |30 град. C менш як 47 пуаз | | |(CAS 69102-90-5); | | |-----------------------------------------+--------------| |13) низькомолекулярний (менш як 10000) |3907 30 00 00 | |полі(епіхлоргідрин) з функціональними | | |спиртовими групами; | | |полі(епіхлоргідриндіол) і тригл; | | |-----------------------------------------+--------------| |14) компаунди нітратоетилнітраміну | | |(NENAs) (CAS 17096-47-8, 85068-73-1, | | |82486-83-7, 82486-82-6 та 85954-06-9); | | |-----------------------------------------+--------------| |15) полігліцидилнітрат або |2910 90 00 00 | |полі(нітратометил-оксиран); (poly-GLYN) | | |(PGN) (CAS 27814-48-8); | | |-----------------------------------------+--------------| |16) нітратометил(метил)оксетан або |2932 99 90 00 | |полі(3-нітратометил-3-метилоксетан) | | |(poly-NIMMO) (NMMO) (CAS 84051-81-0); | | |-----------------------------------------+--------------| |17) полінітроортокарбонати; |3907 40 00 00 | |-----------------------------------------+--------------| |18) 1,2,3-три[1,2- біс(дифтораміно) |2909 19 00 90 | |етоксильний] пропан або тривіноксильний | | |аддукт пропану (TVOPA) | | |(CAS 53159-39-0); | | |-----------------------------------------+--------------| |f) "добавки", які наведено нижче: | | -----------+-----------------------------------------+--------------| |1) основний саліцилат міді (CAS |2918 21 00 00 | |62320-94-9); | | |-----------------------------------------+--------------| |2) біс (2-гідроксіетил) глікольамід |2924 10 00 00 | |(BHEGA) (CAS 17409-41-5); | | |-----------------------------------------+--------------| |3) бутадієннітрилоксид (BNO) |2926 90 99 90 | |(CAS 9003-18-3); | | |-----------------------------------------+--------------| |4) похідні фероцену, які наведено нижче: | | |-----------------------------------------+--------------| |a) бутацен (CAS 125856-62-4) |2932 99 90 00 | |(CAS 125856-62-4); | | |-----------------------------------------+--------------| |b) катоцен (CAS 37206-42-1), |2931 00 95 90 | |(2,2-бісетилфероценілпропен); | | |-----------------------------------------+--------------| |c) фероценкарбонові кислоти; | | |-----------------------------------------+--------------| |d) n-бутилфероцен (CAS 31904-29-7); |2931 00 95 90 | |-----------------------------------------+--------------| |e) інші аддуктивні полімерні похідні | | |фероцену; | | |-----------------------------------------+--------------| |5) бета-резорцилат свинцю (CAS |2931 00 95 90 | |20936-32-7); | | |-----------------------------------------+--------------| |6) цитрат свинцю (CAS 14450-60-3); |2918 15 00 90 | |-----------------------------------------+--------------| |7) свинцево-мідні бета-резорцилатні або |2918 23 90 00 | |саліцилатні хелати (CAS 68411-07-4); |2931 00 95 90 | |-----------------------------------------+--------------| |8) малеат свинцю (CAS 19136-34-6); |2917 19 90 00 | |-----------------------------------------+--------------| |9) саліцитат свинцю (CAS 15748-73-9); | | |-----------------------------------------+--------------| |10) станат свинцю (CAS 12036-31-6); |2841 90 90 00 | |-----------------------------------------+--------------| |11) три-1-(2-метилазиридин-1) фосфіноксид|2933 90 95 90 | |(MAPO) (CAS 57-39-6); | | |ди (2-метилазиридиніл) [2-(2-гідрокси- | | |пропокси) пропіламіно]фосфіноксид | | |(BOBBA 8) та інші похідні MAPO; | | |-----------------------------------------+--------------| |12) біс(2-метилазиридиніл) |2931 00 95 90 | |метиламінофосфіноксид (метил BAPO) | | |(CAS 85068-72-0); | | |-----------------------------------------+--------------| |13) N-метил-p-нітроанілін (CAS 100-15-2);|2921 42 10 90 | |-----------------------------------------+--------------| |14) 3-нітраза-1,5-пентандіізоціанат |2929 10 90 00 | |(CAS 7406-61-9); | | |-----------------------------------------+--------------| |15) металоорганічні зв'язувальні агенти, | | |у тому числі: | | |-----------------------------------------+--------------| |a) неопентил[діаліл]окситри[діоктил]- |2931 00 95 90 | |фосфатотитанат (CAS 103850-22-2), відомий| | |також як 2,2-біс[2- | | |пропенолатометилбутанолатотрис (діоктил) | | |фосфато]титан (IV) (CAS 110438-25-0) або | | |LICA 12 (CAS 103850-22-2); | | |-----------------------------------------+--------------| |b) [(2-пропенолато-1) |2931 00 95 90 | |метилпропанолатометил]-(бутанолато-1) | | |трис(діоктил)пірофосфатотитанат (IV) або | | |KR3538; | | |-----------------------------------------+--------------| |c) [(2-пропенолато-1) |2931 00 95 90 | |метилпропанолатометил]-(бутанолато-1) | | |трис(діоктил)фосфатотитанат(IV); | | |-----------------------------------------+--------------| |16) поліціанодифторамінооксиетилен; |3907 20 99 00 | |-----------------------------------------+--------------| |17) поліфункціональні азиридинаміди з |3908 90 00 00 | |ізофталатною, тримезинатною (ВІТА або | | |бутиленімінтримезамід), ізоціануратною | | |або 3-метиладипатною структурою основного| | |ланцюга з 2-метил або 2-етил замінниками | | |в азиридиновому кільці; | | |-----------------------------------------+--------------| |18) пропіленімін, 2-метилазиридин |2933 90 95 00 | |(CAS 75-55-8); | | |-----------------------------------------+--------------| |19) вищого сорту оксид заліза (Fe O ), що|2821 10 00 00 | | 2 3 | | |має площу питомої поверхні понад | | |250 кв. м/г та середній розмір часток | | |0,003 мкм або менше (CAS 1309-37-1); | | |-----------------------------------------+--------------| |20) тетраетиленпентамінакрилонітрил |2926 10 00 90 | |(TEPAN) (CAS 68412-45-3); ціаноетиловані | | |поліаміни та їх солі; | | |-----------------------------------------+--------------| |21) тетраетиленпентамінакрилонітрилгліци-|2926 10 00 90 | |дол (TEPANOL) (CAS 68412-46-4); | | |ціаноетиловані поліаміни, конденсовані з | | |гліцидолом, та їх солі; | | |-----------------------------------------+--------------| |22) трифенілвісмут (TPB) (CAS 603-33-8); |2931 00 95 90 | -----------+-----------------------------------------+--------------| |g) "прекурсори", які наведено нижче: | | -----------+--------------------------------------------------------| Особлива |У підпозиції ML8.g посилаються на "реакційноздатні | примітка. |матеріали", що підлягають контролю, виготовлені з | |зазначених нижче речовин. | -----------+--------------------------------------------------------| |1) бісхлорметилоксетан (BCMO) |2932 99 90 00 | |(CAS 142173-26-0) (див. також підпозиції | | |ML8.e.1 та ML8.e.2); | | |-----------------------------------------+--------------| |2) динітроазетидин-трет-бутилова сіль |2933 90 95 00 | |(CAS 125735-38-8) (див. також підпозицію | | |ML8.a.28); | | |-----------------------------------------+--------------| |3) гексабензилгексаазаізовюрцитан (HBIW) |2933 90 95 00 | |(CAS 124782-15-6) (див. також підпозицію | | |ML8.a.4); | | |-----------------------------------------+--------------| |4) тетраацетилдибензилгексаазаізовюрцитан|2933 90 95 00 | |(TAIW) (див. також підпозицію ML8.a.4); | | |-----------------------------------------+--------------| |5) 1,3,5,7-тетраацетил-1,3,5,7- |2902 19 99 00 | |тетраазациклооктан (TAT) (CAS 41378987) | | |(див. також підпозицію ML8.a.13); | | |-----------------------------------------+--------------| |6) 1,4,5,8-тетраазадекалін (CAS |2904 20 90 00 | |5409-42-7) (див. також підпозицію | | |ML8.a.27); | | |-----------------------------------------+--------------| |7) 1,3,5-трихлорбензол (CAS 108-70-3) |2903 69 90 90 | |(див. також підпозицію ML8.a.23); | | |-----------------------------------------+--------------| |8) 1,2,4-тригідроксибутан(1,2,4- |2905 49 10 00 | |бутантриол) (CAS 306800-6) (див. також | | |підпозицію ML8.e.5). | | -----------+--------------------------------------------------------| Примітка 5.|Про підривні заряди та підривні пристрої див. позицію | |ML4. | -----------+--------------------------------------------------------| Примітка 6.|Згідно з позицією ML8 контролю не підлягають наведені | |нижче речовини, якщо вони не складають частини або не | |входять до складу суміші з "реакційноздатними | |матеріалами", зазначеними у підпозиції ML8.a, або | |порошками металів, зазначеними у підпозиції ML8.c: | -----------+--------------------------------------------------------| |a) пікрат амонію; |2908 90 00 00 | |-----------------------------------------+--------------| |b) чорний порох; |3601 00 00 00 | |-----------------------------------------+--------------| |c) гексанітродифеніламін; |2921 44 00 00 | |-----------------------------------------+--------------| |d) дифторамін (NHF2); |2826 19 00 00 | |-----------------------------------------+--------------| |e) нітрокрохмаль; |3505 10 90 00 | |-----------------------------------------+--------------| |f) нітрат калію; |2834 21 00 00 | |-----------------------------------------+--------------| |g) тетранітронафталін; |2904 20 90 00 | |-----------------------------------------+--------------| |h) тринітроанізол; |2904 20 90 00 | |-----------------------------------------+--------------| |i) тринітронафталін; |2904 20 90 00 | |-----------------------------------------+--------------| |j) тринітроксилол; |2904 20 90 00 | |-----------------------------------------+--------------| |k) N-піролідинон; 1-метил-2-піролідинон; |2933 90 95 00 | |-----------------------------------------+--------------| |l) діоктилмалеат; |2917 19 90 00 | |-----------------------------------------+--------------| |m) етилгексилакрилат; |2916 12 90 00 | |-----------------------------------------+--------------| |n) триетилалюміній (TEA), |2931 00 95 30 | |триметилалюміній (TMA) та інші пірофорні |2931 00 95 90 | |алкілові та арилові похідні літію, | | |натрію, магнію, цинку або бору; | | |-----------------------------------------+--------------| |o) нітроцелюлоза; |3912 20 19 00 | |-----------------------------------------+--------------| |p) нітрогліцерин (або гліцеринтринітрат, |2905 50 99 00 | |тринітрогліцерин) (NG); | | |-----------------------------------------+--------------| |q) 2,4,6-тринітротолуол (TNT); |2904 20 10 00 | |-----------------------------------------+--------------| |r) етилендіаміндинітрат (EDDN); |2921 21 00 00 | |-----------------------------------------+--------------| |s) пентаеритриттетранітрат (PETN); |2920 90 85 00 | |-----------------------------------------+--------------| |t) азид свинцю, середній та основний |2850 00 50 00 | |стифнат свинцю, а також вибухові речовини| | |або капсульні композиції, що містять | | |азиди або комплекси азидів; | | |-----------------------------------------+--------------| |u) триетиленглікольдинітрат (TEGDN); |2909 19 00 90 | |-----------------------------------------+--------------| |v) 2,4,6-тринітрорезорцин (стифнінова |2908 90 00 00 | |кислота); | | |-----------------------------------------+--------------| |w) діетилдифенілсечовина, |2924 21 90 00 | |диметилдифенілсечовина, | | |метилетилдифенілсечовина [централіти]; | | |-----------------------------------------+--------------| |x) N,N - дифенілсечовина (несиметрична |2924 10 00 00 | |метилдифенілсечовина); | | |-----------------------------------------+--------------| |y) метил-N,N-дифенілсечовина |2924 10 00 00 | |(несиметрична метилдифенілсечовина); | | |-----------------------------------------+--------------| |z) етил-N,N-дифенілсечовина (несиметрична|2924 10 00 00 | |етилдифенілсечовина); | | |-----------------------------------------+--------------| |aa) 2-нітродифеніламін (2-NDPA); |2921 44 00 00 | |-----------------------------------------+--------------| |bb) 4-нітродифеніламін (4-NDPA); |2921 44 00 00 | |-----------------------------------------+--------------| |cc) 2,2-динітропропанол; |2905 50 10 90 | |-----------------------------------------+--------------| |dd) нітрогуанідин (дивись підпозицію | | |1.C.11.d Списку товарів подвійного | | |використання, що можуть | | |бути використані у створенні звичайних | | |видів озброєнь, військової чи спеціальної| | |техніки ( 86-2004-п ). | | -----------+--------------------------------------------------------| Примітка 7.|Міжнародні передачі вибухових речовин та засобів їх | |ініціювання, підривних зарядів та пристроїв, | |комплектуючих виробів до них (коди згідно з УКТЗЕД | |( 2371б-14, 2371г-14 ) 2904 20 10 00, 3602 00 00 00, | |3603 00 10 00, 3603 00 90 00, 3604 90 00 00, | |9306 90 90 00), які не зазначені | |в позиціях ML3, ML4, ML8 (за винятком | |речовин, зазначених у примітці 6 до позиції ML8), | |здійснюються в порядку, передбаченому для товарів | |подвійного використання: | |--------------------------------------------------------| |експорт (вивезення) - за дозволами | |Держекспортконтролю; | |імпорт (ввезення) зазначених товарів (у тому числі і | |зазначених у примітці 6 до позиції ML8) - за | |дозволами Держекспортконтролю, які надаються з | |урахуванням відповідних позитивних висновків | |Мінпромполітики. | -----------+--------------------------------------------------------| ML9 |Військові кораблі, спеціальне військово-морське | |обладнання і "аксесуари" та їх "компоненти", | |"спеціально призначені для військового | |використання", у тому числі: | -----------+--------------------------------------------------------| Особлива |Про обладнання для наведення та навігації див. | примітка. |примітку 7 до позиції ML11. | -----------+--------------------------------------------------------| |a) бойові кораблі та судна (надводні або |з 8905, | |підводні), "спеціально призначені" або |8906 00, | |модифіковані для ведення наступальних чи |8907 | |оборонних дій, незалежно від того, чи |8908 00 00 00 | |переобладнані вони для невійськового | | |"використання", а також незалежно від | | |того, в стані ремонту вони чи в робочому | | |стані та чи є на них системи доставки | | |засобів ураження або броня, а також | | |корпуси чи частини корпусів для таких | | |суден; | | -----------+-----------------------------------------+--------------| |b) двигуни, які наведено нижче: | | |-----------------------------------------+--------------| |1) дизельні двигуни, "спеціально |з 8408, 8409 | |призначені" для підводних човнів, що | | |мають обидві такі характеристики: | | |-----------------------------------------+--------------| |a) вихідну потужність 1,12 МВт | | |(1500 к.с.) або більше; та | | |-----------------------------------------+--------------| |b) швидкість обертання 700 об./хв. або | | |більше; | | |-----------------------------------------+--------------| |2) електричні двигуни, "спеціально |з 8501, | |призначені" для підводних човнів, які |8503 00 | |мають усі такі характеристики: | | |-----------------------------------------+--------------| |a) вихідну потужність понад 0,75 МВт | | |(1000 к.с.); | | |-----------------------------------------+--------------| |b) швидкий реверс; | | |-----------------------------------------+--------------| |c) рідинне охолодження; та | | |-----------------------------------------+--------------| |d) повністю закриті; | | |-----------------------------------------+--------------| |3) дизельні двигуни з немагнітних |з 8412 80 | |матеріалів, "спеціально призначені для | | |військового використання", з вихідною | | |потужністю 37,3 кВт (50 к.с.) або більше | | |та вмістом немагнітних матеріалів понад | | |75 відсотків загальної маси; | | -----------+-----------------------------------------+--------------| |с) пристрої для виявлення об'єктів під |з 8525, 8526, | |водою, "спеціально призначені для |9006, 9015, | |військового використання", та обладнання |9030 | |для керування ними; | | -----------+-----------------------------------------+--------------| |d) протичовнові та протиторпедні сітки; |7326 90 97 90 | -----------+-----------------------------------------+--------------| |e) виключено; | | -----------+-----------------------------------------+--------------| |f) корпусні гермопрохідники та |з 8536 90 | |з'єднувачі, "спеціально призначені для |8538 90 99 00 | |військового використання", за допомогою |9013 90 90 00 | |яких можлива взаємодія з устаткуванням, | | |розташованим зовні судна; | | -----------+--------------------------------------------------------| Примітка. |Згідно з підпозицією ML9.f контролю також підлягають | |з'єднувачі однопровідного, багатопровідного, | |коаксіального або хвилеводного типу для суден та | |корпусні гермопрохідники для суден, непроникні у разі | |виникнення течі ззовні та які зберігають необхідні | |характеристики на морських глибинах понад 100 м; | |також волоконно-оптичні з'єднувачі та оптичні | |корпусні гермопрохідники, "спеціально призначені" для | |передавання лазерного випромінювання незалежно від | |глибини. Ця позиція не включає звичайні корпусні | |гермопрохідники для гребного валу і гідродинамічної | |кермової штанги гребного гвинта. | -----------+--------------------------------------------------------| |g) безшумні підшипники з газовим або |з 8482, | |магнітним підвісом, обладнання для |8482 99 00 00,| |керування заглушенням вібрації чи |9032 89 90 90,| |сигнатури діючого судна та устаткування з|9032 90 90 90 | |такими підшипниками, "спеціально | | |призначені для військового використання".| | -----------+-----------------------------------------+--------------| ML10 |"Літальні апарати", "аеростатичні | | |повітряні судна", "безпілотні літальні | | |апарати", авіаційні двигуни та обладнання| | |для "літальних апаратів", "супутнє | | |обладнання" та "компоненти", "спеціально | | |призначені для військового використання" | | |чи модифіковані для військового | | |"використання", у тому числі: | | -----------+--------------------------------------------------------| Особлива |Про обладнання для наведення та навігації див. | примітка. |примітку 7 до позиції ML11. | -----------+--------------------------------------------------------| |a) бойові "літальні апарати" та |з 8802, 8803 | |"спеціально призначені" до них | | |"компоненти"; | | -----------+-----------------------------------------+--------------| |b) інші "літальні апарати" та |з 8801, 8802, | |"аеростатичні повітряні судна", |8803 | |"спеціально призначені для військового | | |використання" або модифіковані для | | |військового "використання", у тому числі | | |використання для цілей військової | | |розвідки, нападу чи нанесення удару, | | |військової підготовки, транспортування | | |та скидання повітряного десанту або | | |військового обладнання, матеріально- | | |технічного забезпечення, та "спеціально | | |призначені" до них "компоненти"; | | -----------+-----------------------------------------+--------------| |c) "безпілотні літальні апарати" і |з 8526, 8529, | |"супутнє обладнання", "спеціально |8801, 8805, | |призначені для військового використання" |9032, | |або модифіковані для військового |9033 00 00 00 | |"використання", які наведено нижче, та | | |"спеціально призначені" до них | | |"компоненти": | | |-----------------------------------------+--------------| |1) "безпілотні літальні апарати", у тому | | |числі дистанційно керовані, автономні | | |програмовані "літальні апарати" та | | |"аеростатичні повітряні судна"; | | |-----------------------------------------+--------------| |2) пов'язані з ними пускові установки та | | |обладнання наземної підтримки; | | |-----------------------------------------+--------------| |3) "супутнє обладнання" для керування і | | |командування; | | -----------+-----------------------------------------+--------------| |d) авіаційні двигуни, "спеціально |з 8411, 8412 | |призначені для військового використання" | | |чи модифіковані для військового | | |"використання", та "спеціально | | |призначені" до них "компоненти"; | | -----------+-----------------------------------------+--------------| |e) бортове авіаційне обладнання, у тому |з 8409, 8411, | |числі обладнання для дозаправлення літака|8412, 8413, | |паливом у повітрі, "спеціально |8526 | |призначене" для "використання" в | | |"літальних апаратах", зазначених у | | |підпозиціях ML10.a або ML10.b, або | | |авіаційні двигуни, зазначені у підпозиції| | |ML10.d, та "спеціально призначені" до них| | |"компоненти"; | | -----------+-----------------------------------------+--------------| |f) паливозаправники під тиском, |з 8413, 8716 | |обладнання для дозаправлення під тиском, | | |обладнання, "спеціально призначене" для | | |забезпечення дій в обмеженому просторі, | | |та наземне обладнання, спеціально | | |розроблене для "літальних апаратів", | | |зазначених у підпозиціях ML10.a, ML10.b, | | |або для авіаційних двигунів, зазначених | | |у підпозиції ML10.d, або для бортового | | |обладнання, зазначеного у підпозиції | | |ML10.e; | | -----------+-----------------------------------------+--------------| |g) військові захисні шоломи і захисні |з 9020 00 | |маски та "спеціально призначені" для них | | |"компоненти", рятувальні комплекти для | | |екіпажу, що використовуються під час | | |польотів над водною поверхнею, обладнання| | |для забезпечення дихання під тиском в | | |гермокабіні та висотні частково | | |компенсувальні костюми для використання в| | |"літальних апаратах", протиперевантажні | | |костюми, конвертори рідкого кисню, що | | |використовуються для "літальних апаратів"| | |або керованих ракет, катапульти та | | |пристрої для аварійного залишення | | |"літального апарата" екіпажем, що | | |приводяться в дію піропатронами або | | |іншими піротехнічними засобами; | | -----------+-----------------------------------------+--------------| |h) парашути, що використовуються особовим|8804 00 00 00 | |складом для скидання вантажів або | | |гальмування "літального апарата", які | | |наведено нижче, та "спеціально | | |призначені" до них "компоненти": | | |-----------------------------------------+--------------| |1) парашути для: | | |-----------------------------------------+--------------| |a) прицільної висадки десанту | | |спеціального призначення; | | |-----------------------------------------+--------------| |b) скидання парашутистів-десантників; | | |-----------------------------------------+--------------| |2) парашути для скидання вантажів; | | |-----------------------------------------+--------------| |3) параплани, гальмівні посадочні | | |парашути, гальмівні парашути для | | |стабілізації та керування просторовим | | |положенням тіл, що падають (наприклад, | | |рятувальні капсули, катапультні сидіння, | | |бомби); | | |-----------------------------------------+--------------| |4) гальмівні парашути для використання із| | |системами катапультних сидінь для | | |регулювання послідовності розкривання та | | |наповнення повітрям аварійних парашутів; | | |-----------------------------------------+--------------| |5) рятувальні парашути для керованих | | |ракет, "безпілотних літальних апаратів" | | |або космічних апаратів; | | |-----------------------------------------+--------------| |6) парашути, які використовуються для | | |зближення, та гальмівні посадочні | | |парашути; | | |-----------------------------------------+--------------| |7) інші військові парашути; | | |-----------------------------------------+--------------| |8) обладнання, "спеціально призначене" | | |для парашутистів, що використовується на | | |великих висотах (наприклад, костюми, | | |спеціальні шоломи, системи дихання, | | |навігаційне обладнання); | | -----------+-----------------------------------------+--------------| |i) системи автоматичного пілотування для |8804 00 00 00 | |скидання вантажів на парашутах; | | |обладнання, "спеціально призначене для | | |військового використання" або | | |модифіковане для військового | | |"використання", для стрибків з керованим | | |розкриттям парашутів на будь-якій висоті,| | |включаючи кисневе обладнання. | | -----------+--------------------------------------------------------| Примітка 1.|Згідно з підпозицією ML10.b контролю не підлягають | |"літальні апарати" або їх різновиди, "спеціально | |призначені для військового використання", які: | | | |a) не обладнані для військового "використання" і не | |оснащені обладнанням або пристроями, спеціально | |розробленими або модифікованими для військового | |"використання"; та | | | |b) тип (модифікація) яких сертифікований або | |схвалений для цивільного використання уповноваженим | |органом цивільної авіації держави - учасниці | |міжнародного режиму експортного контролю | |"Вассенаарська домовленість" ( 998_177 ), та | | | |c) зареєстровані у державному реєстрі цивільних | |повітряних суден, що підтверджується відповідним | |реєстраційним посвідченням, або мають експортний | |сертифікат льотної придатності, виданий уповноваженим | |органом цивільної авіації. | -----------+--------------------------------------------------------| Примітка 2.|Згідно з підпозицією ML10.d контролю не підлягають: | | | |a) авіаційні двигуни, призначені або модифіковані | |для військового використання, схвалені | |уповноваженим органом цивільної авіації держави - | |учасниці міжнародного режиму експортного контролю | |"Вассенаарська домовленість" ( 998_177) для використання| |на "цивільних літальних апаратах", та призначені для | |використання на "цивільному літальному апараті", | |зареєстрованому у державному реєстрі цивільних | |повітряних суден, що підтверджується відповідним | |реєстраційним посвідченням; | | | |b) поршневі двигуни або "спеціально призначені" | |"компоненти" до них, за винятком тих, що "спеціально | |призначені" для "безпілотних літальних апаратів". | -----------+--------------------------------------------------------| Примітка 3.|Згідно з підпозиціями ML10.b та ML10.d контроль за | |"спеціально призначеними" "компонентами" та | |відповідним обладнанням для невійськових "літальних | |апаратів" або авіаційних двигунів, модифікованих для | |військового використання, поширюється тільки на | |військові "компоненти" та відповідне військове | |обладнання, які є необхідними для модифікації з метою | |подальшого військового використання. | -----------+--------------------------------------------------------| Примітка 4.|Згідно з підпозиціями ML10.a, ML10.b, ML10.c, ML10.d, | |ML10.e контролю не підлягають "компоненти" чи | |"супутнє обладнання", які спеціально не призначені | |для "використання" у військових виробах або | |спеціально не розроблені для конкретного військового | |виробу. | -----------+--------------------------------------------------------| ML11 |Електронне обладнання, що не підлягає | | |контролю згідно з іншими позиціями цього | | |Списку, і "спеціально призначені" до | | |нього "компоненти", у тому числі: | | -----------+-----------------------------------------+--------------| |a) електронне обладнання, "спеціально | | |призначене для військового використання";| | -----------+-----------------------------------------+--------------| Примітка. |Підпозиція ML11.a включає: | | |-----------------------------------------+--------------| |1) обладнання радіоелектронної протидії |з 8529, | |та контрпротидії радіорозвідці (тобто |8525 10 | |обладнання, призначене для передавання | | |сторонніх або приглушувальних сигналів на| | |радіолокаційні станції чи приймачі | | |радіозв'язку, або те, яке в інший спосіб | | |створює перешкоди прийманню, роботі чи | | |ефективному використанню ворожих | | |електронних приймачів, у тому числі | | |обладнання протидії), включаючи апаратуру| | |створення активних перешкод та боротьби з| | |активними перешкодами; | | |-----------------------------------------+--------------| |2) електронні прилади з пристроями |з 8525, 8526, | |швидкого переналагодження частоти; |8527, 8529 | |-----------------------------------------+--------------| |3) електронне обладнання або системи, |з 8526, 8527, | |призначені для спостереження та контролю |8529 | |за електромагнітним спектром для цілей | | |військової розвідки чи безпеки або для | | |протидії такому спостереженню і контролю;| | |-----------------------------------------+--------------| |4) обладнання підводної протидії, |з 8525, 8526, | |включаючи обладнання акустичного і |9015 | |магнітного створення перешкод і | | |радіолокаційних пасток, апаратуру для | | |передавання сторонніх чи приглушувальних | | |сигналів на гідролокаційні приймачі; | | |-----------------------------------------+--------------| |5) обладнання для захисту обробки даних, |8543 89 95 00,| |апаратуру захисту інформації та апаратуру|8543 90 80 00 | |забезпечення захисту передавання і роботи| | |ліній зв'язку, в яких використовуються | | |процеси шифрування; | | |-----------------------------------------+--------------| |6) обладнання для ідентифікації, |8471 90 00 00,| |автентифікації та зміни шифру, а також |8473 30 90 00,| |для керування шифром, його виготовленням |8543 89 95 00,| |і розподілом; |8543 90 80 00 | |-----------------------------------------+--------------| |7) обладнання для наведення та навігації.| | -----------+-----------------------------------------+--------------| |b) обладнання для створення навмисних | | |перешкод роботі глобальних супутникових | | |навігаційних систем (GNSS). | | -----------+-----------------------------------------+--------------| ML12 |Високошвидкісні системи зброї, в яких | | |використовується кінетична енергія, та | | |обладнання для цих систем, які наведено | | |нижче, і "спеціально призначені" до них | | |"компоненти": | | -----------+-----------------------------------------+--------------| |a) системи зброї, в яких використовується|9301 00 00 00 | |кінетична енергія, "спеціально | | |призначені" для руйнування або впливу на | | |ціль і створення перешкод у виконанні нею| | |завдання; | | -----------+-----------------------------------------+--------------| |b) "спеціально призначене" обладнання для|9301 00 00 00 | |проведення випробувань та оцінки, а також| | |моделі для проведення випробувань, | | |включаючи діагностичну апаратуру і цілі | | |для проведення динамічних випробувань | | |пускових установок та систем, у яких | | |використовується кінетична енергія. | | -----------+--------------------------------------------------------| Особлива |Для систем зброї, в яких використовуються | примітка. |підкаліберні боєприпаси або виключно хімічне ракетне | |паливо, а також боєприпасів для них, див. позиції | |ML1, ML2, ML3, ML4. | -----------+--------------------------------------------------------| Примітка 1.|Згідно з позицією ML12 контролю також підлягають | |вироби, "спеціально призначені" для систем зброї, в | |яких використовується кінетична енергія: | | | |a) пускові установки, здатні надавати масі | |прискорення понад 0,1g до швидкості понад 1,6 км/с у | |режимі одиночного або швидкого вогню; | | | |b) системи первинного генерування енергії, системи | |створення електричної броні, накопичення енергії, | |термоуправління, кондиціювання, комутації чи | |маніпулювання паливом, а також електричні інтерфейси | |між джерелом живлення, гарматою та іншими функціями | |електроприводу гарматної башти; | | | |c) системи виявлення цілі, супроводження, керування | |вогнем або оцінки ступеня пошкодження; | | | |d) системи самонаведення, наведення або створення | |відхильної тяги (поперечного прискорення) для | |снарядів. | -----------+--------------------------------------------------------| Примітка 2.|Згідно з позицією ML12 контролю також підлягають | |системи зброї, в яких використовуються будь-які з | |наведених нижче способів надання руху: | | | |a) електромагнітний; | | | |b) електротермічний; | | | |c) плазмовий; | | | |d) легкогазовий; або | | | |e) хімічний (використовується у поєднанні з будь-яким | |із зазначених). | -----------+--------------------------------------------------------| ML13 |Броньоване чи захисне обладнання та | | |конструкції, які наведено нижче, і | | |"спеціально призначені" до них | | |"компоненти": | | |-----------------------------------------+--------------| |a) броньовані пластини: |7326 90 97 90 | |-----------------------------------------+--------------| |1) виготовлені відповідно до військових | | |стандартів або технічних умов; | | |-----------------------------------------+--------------| |2) придатні для військового | | |"використання"; | | -----------+-----------------------------------------+--------------| |b) конструкції з металевих або |7308 90 99 00 | |неметалевих матеріалів, або їх | | |комбінації, "спеціально призначені" для | | |забезпечення балістичного захисту | | |військових систем, та "спеціально | | |призначені" до них "компоненти"; | | -----------+-----------------------------------------+--------------| |c) військові каски; |з 6506, 6507 | -----------+-----------------------------------------+--------------| |d) бронежилети і захисний одяг, |з 6307 | |виготовлені відповідно до військових | | |стандартів або технічних умов, чи їх | | |еквіваленти та "спеціально призначені" до| | |них "компоненти". | | -----------+--------------------------------------------------------| Особлива |Про "волокнисті або ниткоподібні матеріали", що | примітка. |використовуються у виготовленні бронежилетів, див. | |позицію 1.C.10 Списку товарів подвійного | |використання, що можуть бути використані | |у створенні звичайних видів озброєнь, військової чи | |спеціальної техніки ( 86-2004-п ). | -----------+--------------------------------------------------------| Примітка 1.|Згідно з підпозицією ML13.b контролю також підлягають | |матеріали, "спеціально призначені" для створення | |броні, реактивної до дії вибуху чи призначеної для | |спорудження військових сховищ. | -----------+--------------------------------------------------------| Примітка 2.|Згідно з підпозицією ML13.c контролю не підлягають | |звичайні сталеві каски, не модифіковані і не | |призначені для встановлення будь-якого типу | |допоміжного пристрою. | -----------+--------------------------------------------------------| Примітка 3.|Згідно з підпозицією ML13.d контролю не підлягають | |захисні костюми або бронежилети, призначені для | |персонального захисту своїх власників. | -----------+--------------------------------------------------------| Особлива |Див. також позицію 1.A.5 Списку товарів подвійного | примітка. |використання, що можуть бути використані | |у створенні звичайних видів озброєнь, військової чи | |спеціальної техніки ( 86-2004-п ). | -----------+--------------------------------------------------------| ML14 |"Спеціалізоване обладнання для військової|9023 00 80 00 | |підготовки" або для імітації військових | | |сценаріїв, імітатори, "спеціально | | |призначені" для підготовки у використанні| | |будь-якої вогнепальної зброї або зброї, | | |що підлягає контролю згідно з позиціями | | |ML1 або ML2, та "спеціально призначені" | | |до них "компоненти" і "аксесуари": | | -----------+--------------------------------------------------------| Технічна |Зазначений термін "спеціалізоване обладнання для | примітка. |військової підготовки"* включає військові типи | |тренажерів атаки, тренажери бойових польотів, | |тренажери радарних цілей, імітатори радарних цілей, | |прилади для артилерійсько-стрілецької підготовки, | |бойові тренажери дій проти підводних човнів, льотні | |тренажери (разом з центрифугами для підготовки | |пілотів/космонавтів), радарні тренажери, тренажери | |техніки пілотування за приладами, тренажери | |літаководіння, тренажери ракетних пусків, обладнання | |мішеней, автоматично керовані "літальні апарати", | |тренажери озброєння, тренажери "безпілотних | |літальних апаратів", мобільні навчальні установки та | |навчальне обладнання для відпрацювання наземних | |військових операцій. | --------------------------------------------------------------------| _____________ | * Термін у такому значенні використовується тільки у цій | позиції. | --------------------------------------------------------------------| Примітка 1.|Згідно з позицією ML14 контролю також підлягають | |системи створення зображення і діалогові системи для | |імітаторів, у разі, коли вони "спеціально призначені | |для військового використання" або модифіковані для | |військового "використання". | -----------+--------------------------------------------------------| Примітка 2.|Згідно з позицією ML14 контролю не підлягає | |обладнання, "спеціально призначене" для навчання | |користуванню стрілецькою або спортивною зброєю. | -----------+--------------------------------------------------------| ML15 |Апаратура формування зображення або | | |апаратура протидії, яка наведена нижче, | | |"спеціально призначена для військового | | |використання", та "спеціально призначені"| | |"компоненти" і "аксесуари": | | -----------+-----------------------------------------+--------------| |a) пристрої запису та апаратура для |з 8520, 8521, | |обробки зображення; |8522 | -----------+-----------------------------------------+--------------| |b) камери, фотографічне обладнання, |з 9007, 9010 | |обладнання для обробки плівки; | | -----------+-----------------------------------------+--------------| |c) обладнання підсилення яскравості |з 8540 | |зображення; | | -----------+-----------------------------------------+--------------| |d) апаратура формування інфрачервоного чи|з 9027 | |теплового зображення; | | -----------+-----------------------------------------+--------------| |e) обладнання формування сигналів |з 8526, 8527, | |зображення для РЛС з формуванням |8529 | |зображення; | | -----------+-----------------------------------------+--------------| |f) обладнання радіопротидії та обладнання|з 8525, 8526, | |для боротьби з радіопротидією, яке |8543 | |підлягає контролю згідно з підпозиціями | | |ML15.a - ML15.e. | | -----------+--------------------------------------------------------| Примітка. |Згідно з підпозицією ML15.f контролю також підлягає | |обладнання, призначене для погіршення роботи або | |зниження ефективності військових систем формування | |зображення чи зведення до мінімуму зазначених | |деградаційних впливів. | -----------+--------------------------------------------------------| Примітка 1.|Термін "спеціально призначені компоненти"* включає | |також наведене нижче обладнання, якщо воно | |"спеціально призначене для військового використання": | --------------------------------------------------------------------| _____________ | * Термін у такому значенні використовується тільки у цій | позиції. | --------------------------------------------------------------------| |a) інфрачервоні електронно-оптичні перетворювачі | |(ЕОП); | | | |b) електронно-оптичні перетворювачі (ЕОП) для | |підсилення яскравості зображення (але не першого | |покоління); | | | |c) мікроканальні пластини ЕОП; | | | |d) електронно-променеві трубки (ЕПТ) телекамер для | |малих рівнів освітлення; | | | |e) детекторні матриці (разом з електронними схемами | |сполучень чи системами зчитування); | | | |f) піроелектричні телевізійні ЕПТ; | | | |g) системи охолодження для систем формування | |зображення; | | | |h) електронні затвори фотохромного чи | |електрооптичного типу із швидкістю дії менш як | |100 мкс, за винятком затворів, які є необхідною | |частиною високошвидкісних камер; | | | |i) оптично-волоконні інвертори зображення; | | | |j) компаундні напівпровідникові фотокатоди. | -----------+--------------------------------------------------------| Примітка 2.|Згідно з позицією ML15 контролю не підлягають | |"електронно-оптичні перетворювачі (ЕОП) першого | |покоління для посилення яскравості зображення" або | |обладнання, "спеціально призначене" для установки | |"електронно-оптичних перетворювачів (ЕОП) першого | |покоління для посилення яскравості зображення". | -----------+--------------------------------------------------------| Особлива |Щодо статусу прицілів для озброєння, які містять | примітка. |"електронно-оптичні перетворювачі (ЕОП) першого | |покоління для посилення яскравості зображення", див. | |позиції ML1, ML2 та підпозицію ML5.a. | -----------+--------------------------------------------------------| Особлива |Див. також підпозиції 6.A.2.a.2 та 6.A.2.b Списку | примітка. |товарів подвійного використання, що можуть | |бути використані у створенні звичайних видів озброєнь, | |військової чи спеціальної техніки ( 86-2004-п ). | -----------+--------------------------------------------------------| ML16 |Поковки, відливки та інші вироби без |з 7201, 7206, | |чистової обробки, "використання" яких у |7207, 7216, | |виробах, що підлягають контролю, може |7222 | |бути встановлено за складом матеріалів, | | |геометрією або функцією і які | | |"спеціально призначені" для будь-яких | | |виробів, що підлягають контролю згідно з | | |позиціями | | |ML1 - ML4, ML6, ML9, ML10, ML12 або ML19 | | -----------+-----------------------------------------+--------------| ML17 |Різноманітне обладнання, матеріали, | | |"бібліотеки", які наведено нижче, та | | |"спеціально призначені" до них | | |"компоненти": | | -----------+-----------------------------------------+--------------| |a) автономні апарати для водолазних робіт| | |і підводного плавання: | | |-----------------------------------------+--------------| |1) апарати для дихання із замкненим і |9020 00 90 00 | |напівзамкненим контуром (з повторним | | |використанням повітря), "спеціально | | |призначені для військового використання" | | |(наприклад, виготовлені немагнітними); | | |-----------------------------------------+--------------| |2) "спеціально призначені" "компоненти" |9020 00 90 00 | |для використання з метою перетворення | | |апаратів з розімкненим контуром в апарати| | |для військового використання; | | |-----------------------------------------+--------------| |3) вироби, призначені виключно для |9020 00 90 00 | |військового використання з автономними | | |апаратами для водолазних робіт та | | |підводного плавання; | | -----------+-----------------------------------------+--------------| |b) будівельне обладнання, "спеціально |з 8426, 8427, | |призначене для військового використання";|8429, 8430, | | |8431 | -----------+-----------------------------------------+--------------| |c) арматура, покриття і оброблення для |з 7019, | |придушення демаскувальних ознак, |7308 90 99 00,| |"спеціально призначені для військового |7314 19 00 00 | |використання"; | | -----------+-----------------------------------------+--------------| |d) саперне обладнання, "спеціально |8479 89 | |призначене" для використання в зоні | | |бойових дій; | | -----------+-----------------------------------------+--------------| |e) "роботи", контролери "роботів" та |8479 50 00 00 | |"виконавчі механізми" "роботів", які | | |мають одну з таких характеристик: | | |-----------------------------------------+--------------| |1) "спеціально призначені для військового| | |використання"; | | |-----------------------------------------+--------------| |2) оснащені засобами захисту гідравлічних| | |ліній від пробою ззовні балістичними | | |осколками (наприклад, самозатяжне | | |облицювання) та призначені для | | |використання гідравлічні рідини з | | |температурою займання понад 839 K | | |(566 град. C); або | | |-----------------------------------------+--------------| |3) "спеціально призначені" чи розраховані| | |на роботу в електромагнітному імпульсному| | |середовищі; | | -----------+-----------------------------------------+--------------| |f) "бібліотеки" (бази даних технічних |з 4901, | |параметрів), "спеціально призначені для |4906 00 00 00,| |військового використання" з обладнанням, |8524 | |що контролюється згідно з цим Списком; | | -----------+-----------------------------------------+--------------| |g) ядерні енергетичні чи силові |з 8401 | |установки, у тому числі "ядерні | | |реактори", "спеціально призначені для | | |військового використання", та | | |"компоненти" до них, спеціально | | |"модифіковані" або "спеціально призначені| | |для військового використання"; | | -----------+-----------------------------------------+--------------| |h) обладнання або матеріали з покриттям |3910, 7019 | |чи спеціальним обробленням для придушення| | |характерних ознак, "спеціально призначені| | |для військового використання", інші, ніж | | |зазначені у цьому Списку; | | -----------+-----------------------------------------+--------------| |i) тренажери, "спеціально призначені" для|8401 40 90 00 | |військових "ядерних реакторів"; | | -----------+-----------------------------------------+--------------| |j) мобільні ремонтні майстерні, |8705 90 90 10 | |"спеціально призначені" або | | |"модифіковані" для обслуговування | | |"військової техніки"; | | -----------+-----------------------------------------+--------------| |k) польові генератори, спеціально |з 8501 | |"модифіковані" або "спеціально призначені| | |для військового використання"; | | -----------+-----------------------------------------+--------------| |l) контейнери, спеціально "модифіковані" |8609 00 | |або "спеціально призначені для | | |військового використання"; | | -----------+-----------------------------------------+--------------| |m) пароми, "спеціально призначені для |7308 10 00 00 | |військового використання"; | | -----------+-----------------------------------------+--------------| |n) експериментальні моделі, "спеціально | | |призначені" для "розроблення" виробів, що| | |підлягають контролю за позиціями ML4, | | |ML6, ML9 або ML10; | | -----------+-----------------------------------------+--------------| |o) обладнання для захисту від лазерного | | |випромінювання (наприклад, для захисту | | |очей та датчиків), "спеціально призначене| | |для військового використання". | | -----------+--------------------------------------------------------| Технічні |1. Термін "бібліотека"* (база даних технічних | примітки. |параметрів), що застосований у позиції ML17, означає | |набір технічної інформації військового характеру, | |використання якої може поліпшити робочі | |характеристики військового обладнання або систем. | |--------------------------------------------------------| |2. Термін "модифіковане"*, що застосований у позиції | |ML17, означає будь-які структурні, електронні, | |механічні або інші зміни, що забезпечують такі | |характеристики виробу невійськового призначення, які | |роблять його рівнозначним виробу, "спеціально | |призначеному для військового використання". | --------------------------------------------------------------------| ______________ | * Термін у такому значенні використовується тільки у цій | позиції. | --------------------------------------------------------------------| ML18 |Обладнання для "виробництва" "виробів, | | |зазначених у цьому Списку": | | -----------+-----------------------------------------+--------------| |a) "спеціально призначене" чи |з 8424, 8456, | |модифіковане виробниче обладнання для |8458, 8459, | |"виробництва" виробів, що підлягають |8460, 8461, | |контролю згідно з цим Списком, і |8462, 8464, | |"спеціально призначені" до нього |8465, 8515, | |"компоненти"; |8479, 8537 | -----------+-----------------------------------------+--------------| |b) "спеціально призначені" технічні |з 9031 | |засоби для випробувань на вплив | | |навколишнього середовища та "спеціально | | |призначене" для них обладнання для | | |сертифікації, кваліфікації чи тестування | | |виробів (продуктів), що підлягають | | |контролю згідно з цим Списком; | | -----------+--------------------------------------------------------| Технічна |Термін "виробництво"*, що застосований у позиції | примітка. |ML18, включає проектування, дослідження, | |виготовлення, випробування та контроль. | --------------------------------------------------------------------| ______________ | * Термін у такому значенні використовується тільки у цій | позиції. | --------------------------------------------------------------------| Примітка 1.|Згідно з підпозиціями ML18.a та ML18.b контролю також | |підлягає таке обладнання: | -----------+--------------------------------------------------------| |a) нітратори безперервної дії; | |--------------------------------------------------------| |b) відцентрова випробувальна апаратура або | |обладнання, що мають будь-яку з таких характеристик: | |--------------------------------------------------------| |1) з приводом від двигуна або двигунів, що мають | |повну нормовану потужність понад 298 кВт (400 к.с.); | |--------------------------------------------------------| |2) здатність нести корисне навантаження 113 кг або | |більше; або | |--------------------------------------------------------| |3) здатність розвивати відцентрове прискорення 8 g | |або більше при корисному навантаженні 91 кг або | |більше; | -----------+--------------------------------------------------------| |c) дегідратаційні преси; | -----------+--------------------------------------------------------| |d) шнекові екструдери, "спеціально призначені" або | |модифіковані для пресування військових вибухових | |речовин витисканням; | -----------+--------------------------------------------------------| |e) відрізні верстати для точної розмірної обробки | |екструдованого ракетного палива; | -----------+--------------------------------------------------------| |f) бочки діаметром 1,85 м або більше, місткістю понад | |227 кг; | -----------+--------------------------------------------------------| |g) змішувачі безперервної дії для твердого ракетного | |палива; | -----------+--------------------------------------------------------| |h) рідинні млини для розмелювання і подрібнення | |інгредієнтів військових вибухових речовин; | -----------+--------------------------------------------------------| |i) обладнання для досягнення сферичності та | |однорідності частинок металевого порошку, зазначеного | |у підпозиції ML8.c.8; | -----------+--------------------------------------------------------| |j) конвертери конвекційного потоку для конверсії | |матеріалів, зазначених у підпозиції ML8.c.3. | -----------+--------------------------------------------------------| Примітка 2.|a) застосований у позиції ML18 термін "вироби, | |зазначені у цьому Списку"* включає: | |--------------------------------------------------------| |1) вироби, які не підлягають контролю, якщо вони | |мають параметри та концентрацію нижче визначених у | |Списку, які наведено нижче: | |--------------------------------------------------------| |a) гідразин (див. підпозицію ML8.c.4); | |--------------------------------------------------------| |b) "вибухові речовини" (див. позицію ML8); | |--------------------------------------------------------| |2) вироби (продукти), які не підлягають контролю, | |якщо вони мають технічні характеристики нижче | |технічних обмежень (наприклад, "надпровідні" | |матеріали, які не підлягають контролю за позицією | |1.C.5 Списку товарів подвійного | |використання, що можуть бути використані у створенні | |звичайних видів озброєнь, військової | |чи спеціальної техніки ( 86-2004-п ); | |"надпровідні" електромагніти, які не підлягають | |контролю за підпозицією 3.A.1.e.3 Списку товарів | |подвійного використання, що можуть бути | |використані у створенні звичайних видів озброєнь, | |військової чи спеціальної техніки ( 86-2004-п ); | |"надпровідне" електричне обладнання, яке не підлягає | |контролю згідно з підпозицією ML20.b); | |--------------------------------------------------------| |3) металеве паливо та окислювачі, які осаджуються у | |вигляді шарів з парової фази (див. підпозицію | |ML8.c.5); | --------------------------------------------------------------------| ______________ | * Термін у такому значенні використовується тільки у цій | позиції. | --------------------------------------------------------------------| |b) застосований у позиції ML18 термін "вироби, | |зазначені у цьому Списку" не включає: | |--------------------------------------------------------| |1) сигнальні пістолети (див. підпозицію ML2.b); | |--------------------------------------------------------| |2) речовини, вилучені з контролю у примітці 3 до | |позиції ML7; | |--------------------------------------------------------| |3) індивідуальні радіаційні дозиметри (див. | |підпозицію ML7.g) і маски для захисту від | |специфічних промислових небезпек (див. Список товарів | |подвійного використання, що можуть | |бути використані у створенні звичайних видів | |озброєнь, військової чи спеціальної техніки | |( 86-2004-п ); | |--------------------------------------------------------| |4) дифторамін (HNF2) і порошок нітрату калію (див. | | примітку 6 до позиції ML8);* | |--------------------------------------------------------| |5) авіаційні двигуни, вилучені з контролю згідно з | |позицією ML10; | |--------------------------------------------------------| |6) звичайні сталеві каски, не оснащені та не | |модифіковані для установлення будь-яких додаткових | |пристроїв (див. примітку 2 до позиції ML13); | |--------------------------------------------------------| |7) обладнання, оснащене промисловими механізмами, які | |не контролюються як механізми для нанесення | |покриттів, та обладнання для відливання пластмас; | |--------------------------------------------------------| |8) мушкети, гвинтівки та карабіни, виготовлені до | |1938 року, репродукції мушкетів, гвинтівок та | |карабінів, виготовлені до 1890 року, револьвери, | |пістолети та кулемети, виготовлені до 1890 року, а | |також їх репродукції; макети масогабаритні, | |виготовлені з гвинтівок, карабінів, револьверів, | |пістолетів, автоматичних пістолетів та кулеметів, | |які не придатні для використання у якості зброї. | --------------------------------------------------------------------| ______________ | * Обладнання і "технології" для виробництва інших речовин, | зазначених у примітці 6 до позиції ML 8, спеціально не призначені | для військового використання, підлягають контролю в порядку, | передбаченому для товарів подвійного використання. | --------------------------------------------------------------------| Примітка 3.|Примітка 2.b.8 до позиції ML18 не вивільняє з-під | |контролю обладнання для "виробництва" нестаровинної | |стрілецької зброї, навіть якщо вони використовуються | |для виготовлення репродукцій старовинної стрілецької | |зброї. | -----------+--------------------------------------------------------| ML19 |Системи зброї спрямованої енергії, | | |пов'язане з ними обладнання або | | |обладнання протидії, експериментальні | | |моделі, які наведено нижче, та | | |"спеціально призначені" до них | | |"компоненти": | | -----------+-----------------------------------------+--------------| |a) "лазерні" системи, "спеціально |9013 20 00 00 | |призначені" для знищення або впливу на |9013 80 90 00 | |ціль для створення перешкод у виконанні | | |нею завдання; | | -----------+-----------------------------------------+--------------| |b) системи потоку частинок, здатні |з 8548 90 | |руйнувати або впливати на ціль для | | |створення перешкод у виконанні нею | | |завдання; | | -----------+-----------------------------------------+--------------| |c) високопотужні радіочастотні системи, |з 8525 | |здатні руйнувати або впливати на ціль | | |для створення перешкод у виконанні нею | | |завдання; | | -----------+-----------------------------------------+--------------| |d) обладнання, "спеціально призначене" | | |для виявлення або ідентифікації, або | | |захисту від систем, що підлягають | | |контролю згідно з підпозиціями ML19.a, | | |ML19.b, ML19.c; | | -----------+-----------------------------------------+--------------| |e) фізичні експериментальні моделі та | | |відповідні результати випробувань для | | |систем, обладнання і "компонентів", що | | |підлягають контролю згідно з позицією | | |ML19; | | -----------+-----------------------------------------+--------------| |f) безперервні або імпульсні "лазерні" | | |системи, "спеціально призначені" для | | |того, щоб викликати постійне осліплення | | |за відсутності спеціальних пристроїв | | |удосконалення зору, тобто у разі | | |незахищення очей або використання | | |пристроїв для коригування зору. | | -----------+--------------------------------------------------------| Примітка 1.|Системи зброї направленого (спрямованого) | |енергетичного впливу, які підлягають контролю згідно | |з позицією ML19, також включають системи, | |характеристики яких є похідними від контрольованого | |використання таких виробів: | |--------------------------------------------------------| |a) "лазери" з достатньо незгасаючою гармонійною | |хвилею або потужністю в імпульсі, достатньою для | |заподіяння руйнувань, подібних до тих, що | |заподіюються звичайною зброєю; | |--------------------------------------------------------| |b) прискорювачі частинок, які випромінюють пучки | |заряджених або нейтральних частинок, що мають | |руйнівну потужність; | |--------------------------------------------------------| |c) радіочастотні випромінювачі з високою потужністю в | |пучку або високою середньою потужністю, що створюють | |поля, достатньо інтенсивні для виведення з ладу | |електронних схем на віддаленій цілі. | -----------+--------------------------------------------------------| Примітка 2.|Позиція ML19 включає також зазначені нижче вироби у | |разі, коли вони "спеціально призначені" для систем | |зброї спрямованого енергетичного впливу: | |--------------------------------------------------------| |a) обладнання для вироблення основного живлення, | |зберігання енергії, комутації, регулювання | |потужності або обладнання для подачі палива; | |--------------------------------------------------------| |b) системи захоплення або супроводження цілі; | |--------------------------------------------------------| |c) системи, здатні проводити оцінку пошкодження або | |руйнування цілі, або оцінку перешкоди у виконанні нею | |завдання; | |--------------------------------------------------------| |d) обладнання керування, розповсюдження або наведення | |пучка; | |--------------------------------------------------------| |e) обладнання, здатне забезпечити швидкий розворот | |пучка для швидкої роботи з групою цілей; | |--------------------------------------------------------| |f) адаптивна оптика і пристрої спряження по фазі; | |--------------------------------------------------------| |g) інжектори струму для пучків негативних іонів | |водню; | |--------------------------------------------------------| |h) "компоненти" прискорювача, "придатні для | |використання в космосі"; | |--------------------------------------------------------| |i) обладнання для зосередження пучків негативних | |іонів; | |--------------------------------------------------------| |j) обладнання для керування і розвороту | |високоенергетичних іонних пучків; | |--------------------------------------------------------| |k) "придатна для використання в космосі" фольга для | |нейтралізації пучків негативних ізотопів водню. | -----------+--------------------------------------------------------| ML20 |Кріогенне і "надпровідне" обладнання та | | |"спеціально призначені" "компоненти" і | | |приладдя до нього: | | -----------+-----------------------------------------+--------------| |a) обладнання, "спеціально призначене" чи|8415 82, | |сконфігуроване для установки на |8415 90 90 00 | |транспортному засобі для військового | | |застосування на суші, на морі, в повітрі | | |чи космосі, здатне функціонувати під час | | |руху та створювати або підтримувати | | |температуру нижче 103 K (-170 град. C); | | -----------+--------------------------------------------------------| Примітка. |Підпозиція ML20.a включає також мобільні системи, до | |складу яких входять чи використовуються "аксесуари" | |або "компоненти", виготовлені з неметалевих чи | |неелектропровідних матеріалів, зокрема таких, як | |пластмаси або насичені епоксидною смолою матеріали. | -----------+--------------------------------------------------------| |b) "надпровідне" електричне обладнання | | |(обертові механізми і трансформатори), | | |"спеціально призначене" чи | | |сконфігуроване для установки на | | |транспортних засобах для військового | | |"використання" на суші, на морі, в | | |повітрі чи космосі, здатне функціонувати | | |під час руху. | | -----------+--------------------------------------------------------| Примітка. |Згідно з позицією ML20 контролю не підлягають | |гібридні уніполярні генератори постійного струму з | |нормальним однополюсним металевим якорем, що | |обертається в магнітному полі, яке генерується | |надпровідними обмотками, у разі, коли ці обмотки є | |єдиним надпровідним "компонентом" у зазначених | |генераторах. | -----------+--------------------------------------------------------| ML21 |"Програмне забезпечення", яке наведене | | |нижче: | | -----------+-----------------------------------------+--------------| |a) "програмне забезпечення", "спеціально |з 8524 | |призначене" або модифіковане для | | |"розроблення", "виробництва" або | | |"використання" обладнання або матеріалів,| | |що підлягають контролю згідно з цим | | |Списком; | | -----------+-----------------------------------------+--------------| |b) спеціальне "програмне забезпечення", |з 8524 | |зазначене нижче: | | |-----------------------------------------+--------------| |1) "програмне забезпечення", "спеціально | | |призначене" для: | | |-----------------------------------------+--------------| |a) моделювання, імітації або проведення | | |оцінки військових систем зброї; | | |-----------------------------------------+--------------| |b) "розроблення" моніторингу, технічного | | |обслуговування або оновлення "програмного| | |забезпечення", вбудоване у військові | | |системи зброї; | | |-----------------------------------------+--------------| |c) моделювання або імітація сценаріїв | | |проведення військових операцій, які не | | |підлягають контролю згідно з позицією | | |ML14; | | |-----------------------------------------+--------------| |d) "використання" для командування, | | |зв'язку, управління і розвідки; | | |-----------------------------------------+--------------| |2) "програмне забезпечення" для |з 8524 | |визначення дії звичайної, ядерної, | | |хімічної або біологічної зброї; | | |-----------------------------------------+--------------| |3) "програмне забезпечення", що не | | |підлягає контролю згідно з підпозиціями | | |ML21.a, ML21.b.1 або ML21.b.2, але | | |"спеціально призначене" або модифіковане | | |для уможливлення виконання обладнанням, | | |яке не підлягає контролю згідно з цим | | |Списком, військових функцій обладнання, | | |що підлягає контролю згідно з позиціями | | |ML5, ML7.g, ML9.c, ML9.e, ML10.e, ML11, | | |ML14, ML15, ML17.i або ML18. | | -----------+-----------------------------------------+--------------| ML22 |"Технологія", яка наведена нижче: | | -----------+-----------------------------------------+--------------| |a) "технології", інші ніж зазначені у | | |підпозиції ML22.b, "необхідні" для | | |"розроблення", "виробництва" або | | |"використання" виробів, що підлягають | | |контролю згідно з цим Списком; | | -----------+-----------------------------------------+--------------| |b) "технології", які наведено нижче: | | |-----------------------------------------+--------------| |1) "технології", "необхідні" для | | |проектування, складання з "компонентів", | | |а також експлуатації, технічного | | |обслуговування та ремонту завершених | | |виробничих установок для виготовлення | | |виробів, що підлягають контролю згідно з | | |цим Списком, навіть якщо "компоненти" | | |таких виробничих установок не підлягають | | |контролю; | | |-----------------------------------------+--------------| |2) "технології", "необхідні" для | | |"розроблення" та "виробництва" | | |стрілецької зброї, навіть якщо вони | | |використовуються для "виробництва" | | |репродукцій старовинної стрілецької | | |зброї; | | |-----------------------------------------+--------------| |3) "технології" для "розроблення", | | |"виробництва" або "використання" | | |токсикологічних агентів, відповідного | | |обладнання або його "компонентів" згідно | | |з підпозиціями ML7.a - ML7.g; | | |-----------------------------------------+--------------| |4) "технології" для "розроблення", | | |"виробництва" або "використання" | | |"біополімерів" чи культур специфічних | | |клітин, які підлягають контролю згідно з | | |підпозицією ML7.g; | | |-----------------------------------------+--------------| |5) "технології", що використовуються | | |виключно для введення "біокаталізаторів",| | |які підлягають контролю згідно з | | |підпозицією ML7.i.1, у військові | | |речовини-носії або військові матеріали | | -----------+--------------------------------------------------------| Примітка 1.|"Технології", "необхідні" для "розроблення", | |"виробництва" або "використання" виробів, що | |підлягають контролю згідно з цим Списком, залишаються | |під контролем навіть тоді, коли вони застосовані до | |будь-яких виробів, які не підлягають контролю. | -----------+--------------------------------------------------------| Примітка 2.|Згідно з позицією ML22 контролю не підлягають | |наведені нижче "технології": | |--------------------------------------------------------| |a) "технології", мінімально необхідні для | |установлення, експлуатації, технічного обслуговування | |(перевірки) та ремонту виробів, що не підлягають | |експортному контролю або експорт яких було дозволено; | |--------------------------------------------------------| |b) "загальнодоступнї" "технології", "фундаментальні | |наукові дослідження" або мінімально необхідна | |інформація для подання заяви на патент; | |--------------------------------------------------------| |c) "технології" магнітної індукції для забезпечення | |безперервного руху цивільних транспортних засобів. | ---------------------------------------------------------------------
Загальні примітки
1. Коди української класифікації товарів зовнішньоекономічної
діяльності (УКТЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 )
наводяться у цьому Списку довідково. Основною підставою для
застосування до товарів процедур державного експортного контролю є
відповідність таких товарів найменуванню та опису за відповідними
групами, які наведені у Списку.
2. Контроль технології:
експорт "технології", "необхідної" для "розроблення",
"виробництва" або "використання" виробів, що контролюється цим
Списком, здійснюється згідно з умовами, визначеними у відповідних
позиціях Списку. Зазначена "технологія" підлягає контролю навіть
тоді, коли вона використовується для будь-якого виробу, не
внесеного до цього Списку.
Контроль не застосовується до такої "технології", яка є
мінімально необхідною для установлення, експлуатації, технічного
обслуговування (перевірки) та ремонту тих виробів, які не
підлягають контролю, або товарів військового призначення, відносно
яких були отримані відповідні дозволи (висновки) на право
здійснення їх міжнародних передач.
Контроль не застосовується до "технології", що є
"загальнодоступною", "фундаментальних наукових досліджень" або до
інформації, мінімально необхідної для подання заявки на патент.
3. Визначення термінів, що використовуються у цьому Списку:
Примітка 1. Терміни, що використовуються у цьому Списку у лапках,

мають наведені нижче значення, в інших випадках (без

використання лапок) вони мають загальноприйняті

(словникові) значення.
Примітка 2. Хімічні речовини наводяться у цьому Списку за назвою

та номером відповідно до міжнародної класифікації

"Chemical Abstracts Service" (далі - CAS). Хімічні

речовини, що мають однакову структурну формулу

(включаючи гідрати) контролюються незалежно від назви

або номеру CAS. Номери CAS наведені, щоб допомогти

визначити, чи контролюється окрема хімічна речовина

або суміш, незалежно від термінології, що

використовується. Номери CAS не можна використовувати

в якості унікальних визначальників, наведених у Списку

хімічних речовин та їх сумішей, тому що деякі форми

зазначених речовин та сумішей можуть мати різні номери

CAS.
"Агенти для підтримки громадського порядку" ("Riot control
agents") - речовини, що викликають тимчасовий подразний ефект або
ефект тимчасової втрати дієздатності, який зникає через кілька
хвилин після припинення впливу цих речовин або віддалення від
місця їх дії. При цьому немає серйозного ризику виникнення
внаслідок цього хронічних травм і медична допомога потребується
рідко.
"Аеростатичні повітряні судна" ("Lighter-than-air
vehicles") - повітряні кулі та дирижаблі, які для створення
підйомної сили використовують гаряче повітря або легші за повітря
гази, такі як гелій або водень.
"Аксесуари" ("Accessories") - допоміжні приналежності, які
спеціально призначені для використання сумісно з виробами
військового призначення або "супутнім обладнанням" для цих
виробів.
"Безпілотний літальний апарат" ("Unmanned Arial Vehicle") -
будь-який "літальний апарат", здатний ініціювати та підтримувати
керований політ та навігацію без присутності людини на борту.
"Біокаталізатори" ("Biocatalysts") - ензими для спеціальних
хімічних або біохімічних реакцій чи інші біологічні сполуки, які
зв'язуються з хімічними отруйними речовинами та прискорюють їх
розщеплення.
Примітка. Під ензимами розуміються біологічні субстанції для

специфічних хімічних чи біохімічних реакцій.
"Біополімери" ("Biopolymers") - біологічні макромолекули, які
наведено нижче:
a) ензими для специфічних хімічних або біохімічних реакцій;
b) антитіла - антигенотипні, моноклональні або поліклональні;
c) спеціально призначені або спеціально оброблені рецептори.
Технічні примітки. 1. Антигенотипні антитіла - це антитіла, які

зв'язуються із специфічними ділянками, що

зв'язують ділянки інших антитіл.
2. Моноклональні антитіла - це протеїни, які

зв'язуються з однією ділянкою антигену і

виробляються одиничним клоном клітин.
3. Поліклональні антитіла - суміш протеїнів,

які зв'язуються із специфічним антигеном і

виробляються більше ніж одним клоном клітин.
4. Рецептори - біологічні макромолекулярні

структури, здатні зв'язувати ліганди,

зв'язування яких впливає на фізіологічні

функції.
"Ведення" ("Handling") - маніпулювання, оперування,
переміщення, вантажно-розвантажувальні операції та
транспортування, які здійснюються відносно виробів військового
призначення.
"Військова техніка" ("Military Equipment") - техніка, яка
призначена для ведення чи забезпечення бойових дій, навчання
військ та забезпечення заданого рівня готовності цієї техніки для
використання за призначенням, а також технічні засоби, пристрої,
приладдя і предмети, спеціально виготовлені і (або) конструктивно
призначені для військового кінцевого використання.
"Вибухові речовини" ("Explosives") - тверді, рідкі чи
газоподібні речовини або суміші речовин, які при їх використанні
як первісного, прискорювального або головного заряду в
боєголовках, пристроях для руйнування та в інших військових цілях
детонують.
"Використання" ("Use") - це експлуатація, монтаж (включно з
установленням на місці), технічне обслуговування (перевірка),
ремонт, капітальний ремонт та відновлення.
"Виконавчі механізми" ("End-effectors") - кліщі, робоче
інструментальне оснащення та будь-які інші інструменти, закріплені
на опорній плиті на кінці важеля маніпулятора "робота".
Технічна примітка. Робоче інструментальне оснащення - це пристрої

для прикладання рушійної сили, енергії процесу

оброблення чи чутливості до оброблюваної

деталі.
"Виробництво" ("Production") - усі виробничі стадії, зокрема
такі, як "розроблення", проектування та конструювання виробу,
виготовлення, інтеграція, складання (установка), перевірка,
випробування, забезпечення якості.
"Волокнисті або ниткоподібні матеріали" ("Fibrous of
filamentary materials") - включають:
a) суцільні мононитки;
b) суцільну пряжу та рівницю;
c) стрічки, тканини, мати довільної форми і тасьму;
d) подрібнене або штапельоване волокно та волоконні покриття,
які зберігають когерентність випромінювання, що проходить крізь
них;
e) ниткоподібні монокристали та полікристали будь-якої
довжини;
f) суспензію ароматичних поліамідів.
"Добавки" ("Additives") - речовини, що використовуються у
вибухових композиціях для поліпшення їх властивостей.
"Загальнодоступна" ("In the public domain") - "технологія"
або "програмне забезпечення", які зроблені доступними без обмежень
щодо їх подальшого розповсюдження.
Примітка. Обмеження, які випливають з авторського права, не

виключають "технологію" або "програмне забезпечення" із

"загальнодоступних".
"Експресувальні вектори" ("Expression Vectors") - носії
(наприклад, плазміди або віруси), що використовуються для введення
генетичного матеріалу в клітину організму-носія.
"Електронно-оптичні перетворювачі (ЕОП) першого покоління для
підсилення яскравості зображення" ("First generation image
intensifier tubes") - електростатично сфокусовані трубки з
використанням вхідної та вихідної волоконної оптики або покритих
склом пластин, багатолужні фотокатоди (S-20 або S-25), але не
підсилювачі на мікроканальних пластинах.
"Компонент" ("Component") - "складова частина", деталь,
вузол, "спеціальний комплектуючий виріб", блок.
Технічні примітки. 1. "Складова частина" - виріб, який розроблений

як частина конкретного виробу, для

застосування у складі цього виробу та може

виконувати самостійні цільові функції.
2. "Спеціальний комплектуючий виріб" - виріб,

який є деталлю (складовою одиницею) або їх

сукупністю, має конструктивну цілісність,

призначений для застосування у складі

конкретного виробу чи його складової

частини, не виконує без сполуки з іншими

деталями (складовими одиницями) самостійної

цільової функції, не зазнає ніяких змін у

процесі розробки виробів, де його

застосовують, та такий, що виробляється за

самостійними комплектами документації.
"Лазер" ("Laser") - сукупність елементів, що створює як у
просторовому, так і в часовому відношенні когерентне світло, яке
підсилюється стимульованою емісією випромінювання.
"Літальний апарат" ("Aircraft") - літальний апарат з
фіксованою або змінною геометрією крила, обертовим крилом
(вертоліт), поворотним несучим гвинтом або крилом (у тому числі
моторні та безмоторні надлегкі повітряні судна - дельтаплани та
мотодельтаплани).
"Надпровідний" ("Superconductive") - характеристика, що
стосується матеріалів (тобто металів, сплавів або компаундів), які
можуть повністю втрачати електричний опір (тобто можуть досягати
нескінченно високої електропровідності і пропускати дуже великі
електричні струми без нагрівання джоулевою теплотою).
Технічна примітка. Надпровідний стан матеріалу індивідуально

характеризується критичною температурою,

критичним магнітним полем, що є функцією

температури, та критичною густиною струму, яка,

у свою чергу, є функцією як магнітного поля,

так і температури.
"Необхідна" ("Required") - щодо "технології", стосується
тільки тієї частини "технології", яка конкретно відповідає за
досягнення чи перевищення контрольованих рівнів експлуатаційних
показників, характеристик чи функцій. Така "необхідна"
"технологія" може одночасно використовуватися в різних виробах.
"Піротехніка" ("Pyrotechnic(s)") - суміші твердого або
рідкого палива та оксидантів, які при запалюванні вступають в
активну хімічну реакцію, що проходить з контрольованою швидкістю,
з метою створення конкретних затримок часу або кількості тепла,
шуму, диму, видимого світла або інфрачервоного випромінювання.
Пірофорні речовини є підгрупою піротехнічних речовин, які не
містять оксидантів, але самозаймаються при контакті з повітрям.
"Прекурсори" ("Precursors") - спеціалізовані хімікати, що
використовуються для виготовлення військових вибухових речовин.
"Придатні для використання в космосі" ("Space qualified") -
вироби, розроблені, виготовлені та випробувані на відповідність
спеціальним електричним, механічним або екологічним вимогам для
застосування в запусках і розгортанні супутників або висотних
літальних систем, що діють на висоті 100 км і більше.
"Пристосований для військового використання" ("Adapted for
use in war") - такий, що зазнав будь-якої модифікації або селекції
(такої, як зміна чистоти, терміну придатності, вірулентності,
характеристик поширення або стійкості до ультрафіолетового
випромінювання), для збільшення ефективності ураження людей або
тварин, погіршення робочих характеристик обладнання, нанесення
ушкоджень врожаю або навколишньому природному середовищу.
"Програмне забезпечення" ("Software") - набір однієї або
більше "програм" чи "мікропрограм", установлених на будь-якому
матеріальному носії.
"Ракетне паливо/метальні вибухові речовини" ("Propellants") -
речовини або їх суміші, які вступають у хімічну реакцію, що
супроводжується утворенням великих об'ємів газу з регульованою
швидкістю, з метою виконання механічної роботи.
"Реакційноздатні матеріали" ("Energetic materials") -
речовини або суміші, які вступають у хімічну реакцію, що протікає
з вивільненням енергії, необхідної для їх призначеного
застосування. "Вибухові речовини", "піротехніка", а також "ракетне
паливо/метальні вибухові речовини" належать до класу
реакційноздатних матеріалів.
"Робот" ("Robot") - маніпуляційний механізм, який може
рухатися безперервно або від точки до точки, може використовувати
чутливі елементи (сенсори) і має усі зазначені нижче
характеристики:
a) багатофункціональність;
b) здатність установлювати або орієнтувати матеріал, деталі,
інструменти або спеціальні пристрої за допомогою змінних рухів у
тривимірному просторі;
c) оснащення трьома або більшою кількістю сервомеханізмів із
замкненим або розімкненим контуром, які можуть включати крокові
електродвигуни; та
d) має "можливість програмування користувачем" за допомогою
методу навчи/відтвори або за допомогою електронного комп'ютера, що
може бути запрограмованим логічним контролером, тобто без
механічного втручання.
Примітка. Наведене вище визначення не стосується таких пристроїв:
1. Маніпуляторів лише з ручним керуванням або керуванням

через телеоператора.
2. Маніпуляторів з фіксованою послідовністю операцій, до

яких належать автоматизовані рухомі пристрої, що

діють у відповідності з механічними фіксованими

запрограмованими рухами.
Програма механічно обмежена такими фіксованими

стопорами як жорсткий упор, штифти або кулачки.

Послідовність рухів і вибір траєкторій або кутів є

незмінною та не може змінюватися за допомогою

механічних, електронних чи електричних засобів.
3. Механічно керованих маніпуляторів із змінною

послідовністю операцій, до яких належать

автоматизовані рухомі пристрої, що діють відповідно

до механічно зафіксованих запрограмованих рухів.

Програма механічно обмежена фіксованими, але

регульованими стопорами, такими як штифти або

кулачки. Послідовність рухів та вибір траєкторій або

кутів змінюються в межах зафіксованого програмного

шаблона. Варіації або модифікації програмного шаблона

(наприклад, зміна штифтів або заміна кулачків) за

однією або більше координатою досягаються лише шляхом

механічних операцій.
4. Несервокерованих маніпуляторів із змінною

послідовністю дій, що належать до автоматично рухомих

пристроїв, які діють залежно від механічно

зафіксованих запрограмованих рухів. Програма змінна,

але послідовність виконується лише за двійковим

сигналом від механічно зафіксованих електричних

бістабільних приладів або регульованих стопорів.
5. Кранів-штабелерів, що визначені як системи

маніпуляторів із застосуванням декартових

(прямокутних) координат, виготовлені як невід'ємна

частина вертикально розташованої групи

накопичувальних бункерів і призначені для їх

завантаження або розвантаження.
"Розроблення" ("Development") - усі стадії робіт до серійного
"виробництва" такі, як проектування, проектне дослідження, аналіз
проектів, проектні концепції, складання та випробування
прототипів, схеми дослідного "виробництва", технічна документація,
процес передачі технічної документації у виробництво,
конструктивне виконання конфігурації, конструктивне виконання
складання, макетування.
"Супутнє обладнання" ("Related equipment") - обладнання, яке
спеціально призначене для проведення таких відповідних робіт з
виробами військового призначення та спеціально призначеними для
них "компонентами", як складання, випробування, ремонт, технічне
обслуговування, експлуатація, транспортування (включаючи
завантаження та вивантаження), демілітаризація, знищення або
використання товарів, чи інших робіт, які є специфічними для
конкретних виробів військового призначення.
"Спеціально призначені" ("Specially designed") - матеріали,
обладнання, "спеціальні комплектуючі вироби", "компоненти",
"аксесуари", "супутнє обладнання", допоміжне обладнання,
"програмне забезпечення", які в результаті "розроблення" або
модифікації мають унікальні властивості, завдяки яким вони
призначаються для досягнення певних наперед визначених цілей.
"Спеціально призначені для військового використання"
("Specially designed for military use") - матеріали, обладнання,
"спеціальні комплектуючі вироби", "компоненти", "аксесуари",
"супутнє обладнання", допоміжне обладнання, "програмне
забезпечення", які в результаті "розроблення" або модифікації
мають унікальні властивості, завдяки яким вони призначаються для
досягнення певних наперед визначених цілей (наприклад, у
відповідності до конструкторської, технічної документації на їх
"розроблення", виготовлення та "використання", розроблені для
виготовлення виключно за військовими стандартами або розроблені та
виготовлені чи модифіковані для використання тільки у конкретному
військовому виробі (групі військових виробів), або розроблені чи
модифіковані для "виробництва", "використання", складання,
ремонту, технічного обслуговування, експлуатації насамперед
військових виробів тощо).
"Технологія" ("Technology") - спеціальна інформація,
необхідна для "розроблення", "виробництва" або "використання"
виробів. Ця інформація може надаватися у формі технічних даних або
технічної допомоги.
Технічні примітки. 1. Технічні дані - світлокопії, плани,

діаграми, моделі, формули, таблиці,

інструкції, викладені на папері або записані

на носіях, або пристроях таких, як диск,

стрічка, постійний запам'ятовуючий пристрій

чи будь-який інший матеріальний носій

інформації.
2. Технічна допомога - проведення

інструктажів, підвищення кваліфікації,

навчання, практичне освоєння методів роботи,

надання консультацій. Технічна допомога може

включати передачу технічних даних.
"Фундаментальне наукове дослідження" ("Basic scientific
research") - експериментальні чи теоретичні роботи, що проводяться
в основному з метою набуття нових знань про фундаментальні
принципи явищ або фактів, які спостерігаються і первісно не
спрямовані на досягнення конкретної практичної мети чи розв'язання
конкретного завдання.
"Цивільні літальні апарати" ("Civil aircraft") - "літальні
апарати", перелічені за призначенням органами цивільної авіації в
опублікованих сертифікаційних списках льотної придатності
(занесені до державного реєстру цивільних повітряних суден або
мають експортний сертифікат льотної придатності, виданий
уповноваженим органом цивільної авіації) для польотів на
комерційних цивільних внутрішніх і зовнішніх авіалініях чи для
узаконеного цивільного, приватного або ділового використання.
Примітки. 1. Термін "цивільні літальні апарати" охоплює також

повітряні судна, занесені до державного реєстру

цивільних повітряних суден (або які мають експортний

сертифікат льотної придатності, виданий уповноваженим

органом цивільної авіації), типи (модифікації) яких

допущені до експлуатації в цивільній авіації

уповноваженим органом цивільної авіації держави -

учасниці міжнародного режиму експортного контролю

"Вассенаарська домовленість" ( 998_177 ) після

закінчення робіт з приведення їх конструкції у

відповідність із схваленою типовою конструкцією

цивільного варіанта.
2. "Літальні апарати", які відповідають умовам,

визначеним терміном "цивільні літальні апарати", не

підлягають експортному контролю.
"Ядерний реактор" ("Nuclear reactor") - включає вироби, що
розміщені в корпусі ядерного реактора чи кріпляться безпосередньо
до нього, обладнання для керування рівнем потужності в активній
зоні реактора та "компоненти", які звичайно містять активну зону
або перебувають в безпосередньому контакті з нею, або контролюють
теплоносій першого контуру активної зони ядерного реактора.
{ Додаток в редакції Постанови КМ N 1721 ( 1721-2004-п ) від
23.12.2004, із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 622
( 622-2005-п ) від 21.07.2005; в редакції Постанови КМ N 531
( 531-2007-п ) від 21.03.2007 }

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 20 листопада 2003 р. N 1807
ПЕРЕЛІК

постанов Кабінету Міністрів України,

що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 грудня 1997 р.
N 1358 ( 1358-97-п ) "Про затвердження Положення про порядок
державного контролю за міжнародними передачами товарів військового
призначення" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 50, с. 50).
2. Пункт 6 змін і доповнень, що вносяться до постанов
Кабінету Міністрів України з питань державного експортного
контролю, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
15 червня 1999 р. N 1042 ( 1042-99-п ) (Офіційний вісник України,
1999 р., N 24, ст. 1107).
3. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів
України з питань державного експортного контролю, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 14 березня 2001 р. N 244
( 244-2001-п ) (Офіційний вісник України, 2001 р., N 12, ст. 490).
4. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 р.
N 184 ( 184-2002-п ) "Про внесення змін у додаток до Положення про
порядок державного контролю за міжнародними передачами товарів
військового призначення" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 8,
ст. 358).
5. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р.
N 982 ( 982-2002-п ) "Про внесення змін до Положення про порядок
державного контролю за міжнародними передачами товарів військового
призначення" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 29, ст. 1368).

  • Друкувати
  • PDF
  • DOCX
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
  • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: