open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Закону

N 309-VI ( 309-17 ) від 03.06.2008, ВВР, 2008, N 27-28, ст.253 }
{ Закон втратив чинність на підставі Закону

N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007, ВВР, 2008, N 5-6, N 7-8,

ст.78 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням

Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від

22.05.2008 }
{ Дію Закону зупинено на 2007 рік згідно із Законом
N 489-V ( 489-16 ) від 19.12.2006, ВВР, 2007, N 7-8, ст.66 }
{ Дію Закону зупинено на 2006 рік згідно із Законом
N 3235-IV ( 3235-15 ) від 20.12.2005, ВВР, 2006, N 9, N 10-11,

ст.96 }
{ Дію Закону зупинено на 2005 рік згідно із Законами
N 2285-IV ( 2285-15 ) від 23.12.2004, ВВР, 2005, N 7-8, ст.162
N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005, ВВР, 2005, N 17, N 18-19,

ст.267 }
Про внесення змін до деяких законодавчих актів

України щодо місцевої міліції
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 23, ст.323 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до законодавчих актів України такі зміни:
1. У Бюджетному кодексі України ( 2542-14 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2001 р., N 37-38, ст. 189; 2004 р., N 8,
ст. 67):
1) статтю 88 доповнити пунктом 5 такого змісту:
"5) місцеву міліцію";
2) статті 89 і 90 доповнити пунктом 7 такого змісту:
"7) місцеву міліцію";
3) статтю 91 доповнити пунктом 1-1 такого змісту:
"1-1) місцеву міліцію".
2. У Законі України "Про міліцію" ( 565-12 ) (Відомості
Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 4, ст. 20; Відомості Верховної
Ради України, 1992 р., N 36, ст. 526; 1993 р., N 11, ст. 83;
1994 р., N 26, ст. 216; 1995 р., N 15, ст. 102; 1999 р., N 4,
ст. 35; 2000 р., N 10, ст. 79, N 27, ст. 213; 2001 р., N 10,
ст. 44, N 40, ст. 113; 2002 р., N 17, ст. 117, N 26, ст. 176;
2003 р., N 29, ст. 233, N 30, ст. 247; 2004 р., N 10, ст. 95):
1) у статті 7:
а) частину першу після абзацу третього доповнити новим
абзацом такого змісту:
"місцевої міліції".
У зв'язку з цим абзаци четвертий - восьмий вважати відповідно
абзацами п'ятим - дев'ятим;
б) частини третю і четверту виключити;
в) частину одинадцяту після слів "на транспорті" доповнити
словами "та їх заступники";
2) доповнити статтею 7-1 такого змісту:
"Стаття 7-1. Місцева міліція
Місцева міліція утворюється за рішенням органів місцевого
самоврядування на підставі подання місцевих державних
адміністрацій та виконавчих органів рад, погодженого з
Міністерством внутрішніх справ України.
Завданням місцевої міліції є забезпечення захисту життя,
здоров'я, прав, свобод і законних інтересів громадян та охорони
громадського порядку на відповідній території.
До складу місцевої міліції входять підрозділи
дорожньо-патрульної служби, патрульно-постової служби, служби
дільничних інспекторів міліції, а також приймальники-розподільники
для неповнолітніх, приймальники-розподільники для осіб, затриманих
за бродяжництво, спеціальні приймальники для осіб, підданих
адміністративному арешту. У складі місцевої міліції можуть
утворюватися й інші підрозділи.
Місцеву міліцію очолює керівник, який є заступником
начальника відповідного управління (відділу) внутрішніх справ з
громадської безпеки. Керівник місцевої міліції у встановлені
відповідною радою строки звітує перед нею про стан охорони
громадського порядку та громадської безпеки на відповідній
території.
Призначення і звільнення з посад керівника місцевої міліції,
начальників структурних підрозділів і дільничних інспекторів
проводиться начальниками головних управлінь, управлінь
Міністерства внутрішніх справ України в Автономній Республіці
Крим, областях, містах Києві та Севастополі за погодженням з
відповідною радою.
Чисельність місцевої міліції визначається органом місцевого
самоврядування виходячи з нормативів, затверджених Міністерством
внутрішніх справ України.
Місцева міліція утримується за рахунок коштів місцевих
бюджетів";
3) частину третю статті 24 виключити;
4) у тексті Закону слова "Республіці Крим" та "Криму"
замінити словами "Автономній Республіці Крим".
3. У Законі України "Про місцеве самоврядування в Україні"
( 280/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 24,
ст. 170; 1998 р., N 48, ст. 292; 1999 р., N 41, ст. 372; 2000 р.,
N 9, ст. 67, N 46, ст. 393; 2001 р., N 9, ст. 39, N 32, ст. 172,
N 49, ст. 259; 2003 р., N 24, ст. 159, N 28, ст. 216, N 45,
ст. 360; 2004 р., N 19, ст. 259):
1) у статті 26:
а) у частині першій:
пункт 39 виключити;
пункт 40 викласти в такій редакції:
"40) заслуховування звітів начальників органів внутрішніх
справ про стан боротьби зі злочинністю, а також керівників
місцевої міліції про стан громадської безпеки та охорони
громадського порядку на відповідній території, порушення перед
відповідними органами питання про звільнення з посад цих
керівників у разі визнання їх діяльності незадовільною";
б) доповнити статтю частинами третьою і четвертою такого
змісту:
"3. Виключно на пленарних засіданнях міських (міст, де
утворені органи внутрішніх справ) рад, крім питань, зазначених у
частині першій цієї статті, вирішуються такі питання:
1) утворення, реорганізації або ліквідації за погодженням з
відповідними головними управліннями, управліннями Міністерства
внутрішніх справ України в Автономній Республіці Крим, областях,
містах Києві та Севастополі місцевої міліції;
2) погодження призначення на посади і звільнення з посад
керівника місцевої міліції, начальників структурних підрозділів та
дільничних інспекторів цієї міліції, пропозицій щодо їх заохочення
або притягнення до відповідальності.
4. Виключно на пленарних засіданнях сільських, селищних та
міських (міст, де відсутні органи внутрішніх справ) рад, крім
питань, зазначених у частині першій цієї статті, вирішуються такі
питання:
1) внесення на розгляд районної, обласної ради пропозицій про
введення або скорочення посад працівників місцевої міліції,
погодження призначення на посади і звільнення з посад начальників
структурних підрозділів та дільничних інспекторів цієї міліції;
2) внесення в установленому порядку до відповідних органів
внутрішніх справ пропозицій про призначення на посади і звільнення
з посад начальників структурних підрозділів та дільничних
інспекторів місцевої міліції, їх заохочення або притягнення до
відповідальності";
2) у статті 38:
а) підпункт 1 пункту "а" частини першої викласти в такій
редакції:
"1) підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій про
введення або скорочення посад працівників місцевої міліції
виходячи з нормативів, затверджених Міністерством внутрішніх справ
України, витрат на утримання та матеріально-технічне забезпечення
діяльності місцевої міліції, навчання її працівників, створення
для них необхідних житлово-побутових умов";
б) доповнити частиною третьою такого змісту:
"3. До відання виконавчих органів міських (міст, де утворені
органи внутрішніх справ) рад належить підготовка і внесення разом
з відповідними місцевими державними адміністраціями на розгляд
ради пропозицій, погоджених з відповідними головними управліннями,
управліннями Міністерства внутрішніх справ України в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, щодо
утворення, реорганізації або ліквідації місцевої міліції,
чисельності її працівників згідно з нормативами, затвердженими
Міністерством внутрішніх справ України, витрат на утримання та
матеріально-технічне забезпечення діяльності місцевої міліції,
навчання її працівників, створення для них необхідних
житлово-побутових умов";
3) частину другу статті 41 після слів "контролюють їх
виконання" доповнити словами "утворюють за погодженням з
відповідними головними управліннями, управліннями Міністерства
внутрішніх справ України в Автономній Республіці Крим, областях,
містах Києві та Севастополі місцеву міліцію; погоджують
призначення на посади і звільнення з посад керівника місцевої
міліції, начальників структурних підрозділів та дільничних
інспекторів цієї міліції; вносять у встановленому порядку
пропозиції щодо їх заохочення або притягнення до відповідальності;
заслуховують звіти начальників органів внутрішніх справ про стан
боротьби зі злочинністю, а також керівників місцевої міліції про
стан громадської безпеки та охорони громадського порядку на
відповідній території; порушують перед відповідними органами
питання про звільнення з посад цих керівників у разі визнання їх
діяльності незадовільною";
4) частину третю статті 42 доповнити пунктами 21 і 22 такого
змісту:
"21) забезпечує в межах повноважень, визначених
законодавством, організацію охорони громадського порядку і
громадську безпеку на відповідній території, дотримання законності
та належну організацію роботи місцевої міліції;
22) вносить до головних управлінь, управлінь Міністерства
внутрішніх справ України в Автономній Республіці Крим, областях,
містах Києві та Севастополі пропозиції щодо призначення на посади
і звільнення з посад працівників місцевої міліції, їх заохочення
або притягнення до відповідальності";
5) у статті 43:
а) частину першу доповнити пунктами 33 і 34 такого змісту:
"33) утворення за погодженням з відповідними головними
управліннями, управліннями Міністерства внутрішніх справ України в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі
місцевої міліції; погодження призначення на посади і звільнення з
посад керівника місцевої міліції та начальників структурних
підрозділів цієї міліції й дільничних інспекторів міліції,
внесення пропозицій щодо їх заохочення або притягнення до
відповідальності;
34) заслуховування звітів начальників органів внутрішніх
справ про стан боротьби зі злочинністю, а також керівників
місцевої міліції про стан громадської безпеки та охорони
громадського порядку на відповідній території, порушення перед
відповідними органами питання про звільнення з посад цих
керівників у разі визнання їх діяльності незадовільною";
б) доповнити частиною четвертою такого змісту:
"4. Виключно на пленарних засіданнях районних рад, крім
питань, зазначених у частині першій цієї статті, вирішуються
питання про внесення до обласної ради погоджених з відповідними
головними управліннями, управліннями Міністерства внутрішніх справ
України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та
Севастополі пропозицій про введення або скорочення посад
працівників місцевої міліції".
4. Статтю 25 Закону України "Про місцеві державні
адміністрації" ( 586-14 ) (Відомості Верховної Ради України,
1999 р., N 20-21, ст. 190; 2001 р., N 31, ст. 149, N 32, ст. 172;
2003 р., N 24, ст. 159; 2004 р., N 10, ст. 103, N 19, ст. 259)
доповнити пунктом 16 такого змісту:
"16) здійснює разом з відповідними виконавчими органами рад
підготовку і внесення в установленому порядку на розгляд ради
пропозицій, погоджених з відповідними головними управліннями,
управліннями Міністерства внутрішніх справ України в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, щодо
утворення, реорганізації або ліквідації місцевої міліції,
чисельності її працівників згідно з нормативами, затвердженими
Міністерством внутрішніх справ України, витрат на утримання та
матеріально-технічне забезпечення діяльності місцевої міліції,
навчання її працівників, створення для них необхідних
житлово-побутових умов".
II. Прикінцеві та перехідні положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Після набрання чинності цим Законом до утворення
відповідних підрозділів у складі місцевої міліції у складі міліції
громадської безпеки продовжують діяти підрозділи, які утримуються
за рахунок коштів державного бюджету.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 4 березня 2004 року

N 1577-IV

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: