open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Кодексу

N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14,

N 15-16, N 17, ст.112 }
Про внесення змін до Закону України "Про порядок

погашення зобов'язань платників податків перед

бюджетами та державними цільовими фондами"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 24, ст.154 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Закону України "Про порядок погашення
зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними
цільовими фондами" ( 2181-14 ) (Відомості Верховної Ради України,
2001 р., N 10, ст. 44; 2003 р., N 10-11, ст. 86, N 14, ст. 94)
такі зміни:
1. У преамбулі:
перший абзац після слів "з податків і зборів (обов'язкових
платежів)" доповнити словами "включаючи збір на обов'язкове
державне пенсійне страхування та внески на загальнообов'язкове
державне соціальне страхування";
у третьому абзаці слово "процедури" замінити словами "судові
процедури".
2. У статті 1:
у пункті 1.3 слова "узгоджене платником податків або
встановлене судом" замінити словами "самостійно узгоджене
платником податків або узгоджене в адміністративному чи судовому
порядку";
у пункті 1.11 слова "та за формою, встановленими" замінити
словом "встановлені";
у третьому реченні пункту 1.17 слова "невиконання
забезпеченого податковою заставою податкового зобов'язання"
замінити словами "непогашення забезпеченого податковою заставою
податкового боргу";
доповнити пунктами 1.18-1.20 такого змісту:
"1.18) звичайна ціна - ціна, визначена звичайною за
правилами, встановленими Законом України "Про оподаткування
прибутку підприємств" ( 334/94-ВР );
1.19) операційний (банківський) день - частина робочого дня,
протягом якої приймаються документи на переказ. Дні визначаються
для банків робочими за правилами, встановленими відповідною
постановою Національного банку України;
1.20) апеляційне узгодження - узгодження податкового
зобов'язання у порядку і строки, які визначені цим Законом за
процедурами адміністративного або судового оскарження".
3. У пункті 2.1 статті 2:
у підпункті 2.1.1 слова "ввізного та вивізного мита,
акцизного збору, податку на додану вартість" замінити словами
"акцизного збору та податку на додану вартість (з урахуванням
випадків, коли законом обов'язок з їх стягнення або контролю
покладається на податкові органи), ввізного та вивізного мита";
у підпункті 2.1.2 слово "установи" замінити словом "органи",
слова "внесків до Пенсійного фонду України" замінити словами
"збору на обов'язкове державне пенсійне страхування";
підпункт 2.1.3 викласти у такій редакції:
"2.1.3) органи фондів загальнообов'язкового державного
соціального страхування - стосовно внесків на загальнообов'язкове
державне соціальне страхування, у межах компетенції цих органів,
встановленої законом".
4. У першому реченні підпункту 3.1.1 пункту 3.1 статті 3
слова "податкових зобов'язань" замінити словами "податкового
боргу".
5. У статті 4:
а) у пункті 4.1:
підпункт 4.1.2 викласти у такій редакції:
"4.1.2. Прийняття податкової декларації є обов'язком
контролюючого органу. Податкова декларація приймається без
попередньої перевірки зазначених у ній показників через
канцелярію, чий статус визначається відповідним
нормативно-правовим актом. Відмова службової (посадової) особи
контролюючого органу прийняти податкову декларацію з будь-яких
причин або висування нею будь-яких передумов щодо такого прийняття
(включаючи зміну показників такої декларації, зменшення або
скасування від'ємного значення об'єктів оподаткування, сум
бюджетних відшкодувань, незаконного збільшення податкових
зобов'язань тощо) забороняється та розцінюється як перевищення
службових повноважень такою особою, що тягне за собою її
дисциплінарну та матеріальну відповідальність у порядку,
визначеному законом.
Якщо службова (посадова) особа контролюючого органу порушує
норми абзацу першого цього підпункту, платник податків
зобов'язаний до закінчення граничного строку подання декларації
надіслати таку декларацію поштою з описом вкладеного та
повідомленням про вручення, до якої долучається заява на ім'я
керівника відповідного контролюючого органу, складена у довільній
формі, із зазначенням прізвища службової (посадової) особи, яка
відмовилася прийняти декларацію, та/або із зазначенням дати такої
відмови. При цьому декларація вважається поданою в момент її
вручення пошті, а граничний десятиденний строк, встановлений для
поштових відправлень підпунктом 4.1.7, не застосовується.
Платник податків може також оскаржити дії службової
(посадової) особи контролюючого органу з відмови у прийнятті
податкової декларації у судовому порядку.
Незалежно від наявності відмови у прийнятті податкової
декларації платник податків зобов'язаний погасити податкове
зобов'язання, самостійно визначене ним у такій податковій
декларації, протягом строків, установлених пунктом 5.3 статті 5
цього Закону.
Податкова звітність, отримана контролюючим органом від
платника податків як податкова декларація, що заповнена ним
всупереч правилам, зазначеним у затвердженому порядку її
заповнення, може бути не визнана таким контролюючим органом як
податкова декларація, якщо в ній не зазначено обов'язкових
реквізитів, її не підписано відповідними посадовими особами, не
скріплено печаткою платника податків. У цьому випадку, якщо
контролюючий орган звертається до платника податків з письмовою
пропозицією надати нову податкову декларацію з виправленими
показниками (із зазначенням підстав неприйняття попередньої), то
такий платник податків має право:
надати таку нову декларацію разом зі сплатою відповідного
штрафу;
оскаржити рішення податкового органу в порядку апеляційного
узгодження";
в останньому абзаці підпункту 4.1.4 слова "слід розуміти
податковий період" замінити словами "слід розуміти перший
податковий період звітного року"; доповнити словами "зокрема
календарний квартал для цілей оподаткування прибутку підприємств";
в абзаці першому підпункту 4.1.5 слова "робочий день"
замінити словами "операційний (банківський) день";
доповнити підпунктами 4.1.6 і 4.1.7 такого змісту:
"4.1.6. Якщо згідно із законом з питань окремого податку,
збору (обов'язкового платежу) податковий період не встановлено, то
податкова декларація подається та податкове зобов'язання
сплачується у строки, передбачені цим пунктом для місячного
базового податкового періоду, крім випадків, коли подання
декларації не передбачено таким законом.
4.1.7. Платник податків має право не пізніше ніж за десять
днів до закінчення граничного строку подання декларації,
визначеного згідно з підпунктом 4.1.4 цього пункту, надіслати
декларацію (розрахунок) на адресу податкового органу поштою з
повідомленням про вручення.
У разі втрати або зіпсуття поштового відправлення чи затримки
його вручення контролюючому органу відповідальність за неподання
або несвоєчасне подання податкової декларації несе оператор
поштового зв'язку у порядку, передбаченому законодавством, при
цьому платник податків звільняється від будь-якої відповідальності
за неподання або несвоєчасне подання такої податкової декларації.
Платник податків протягом п'яти робочих днів з дня отримання
повідомлення про втрату або зіпсуття поштового відправлення
зобов'язаний надіслати поштою або надати особисто (за його
вибором) контролюючому органу другий примірник податкової
декларації.
Порядок оформлення зазначених поштових відправлень, а також
нормативи їх обігу визначаються Кабінетом Міністрів України.
Незалежно від факту втрати або зіпсуття такого поштового
відправлення чи затримки його вручення платник податків
зобов'язаний сплатити суму податкового зобов'язання, самостійно
зазначену ним у такій податковій декларації, протягом строків,
установлених пунктом 5.3 статті 5 цього Закону";
б) у пункті 4.2:
підпункт "в" підпункту 4.2.2:
після слів "контролюючий орган" доповнити словами "внаслідок
проведення камеральної перевірки";
доповнити абзацом другим такого змісту:
"Камеральною вважається перевірка, яка проводиться
контролюючим органом виключно на підставі даних, зазначених у
податкових деклараціях, без проведення будь-яких інших видів
перевірок платника податків";
в) у пункті 4.4:
у підпункті 4.4.1 слова "у межах апеляційного узгодження"
виключити;
у підпункті 4.4.2:
у підпункті "а" після слова "надаються" доповнити словами
"контролюючими органами"; слова "Кабінетом Міністрів України"
замінити словами "відповідним центральним (керівним) органом
контролюючого органу";
у підпункті "б" слова "підпункту 4.4.2 цього пункту" замінити
словами "цього підпункту";
у підпункті "в" слова "підпункту 4.4.2 цього пункту" замінити
словами "цього підпункту";
у підпункті "г" слова "уповноваженими на це контролюючими
органами" замінити словами "контролюючими органами у межах їх
компетенції"; останнє речення замінити чотирма реченнями такого
змісту: "Податковими роз'ясненнями вважаються будь-які відповіді
контролюючого органу на запити зацікавлених осіб з питань
оподаткування. Податкове роз'яснення, надане контролюючим органом
вищого рівня, має пріоритет над податковими роз'ясненнями
підпорядкованих йому контролюючих органів. Податкове роз'яснення
центрального податкового органу має пріоритет над податковими
роз'ясненнями, виданими іншими контролюючими органами. Податкове
роз'яснення не має сили нормативно-правового акта";
перше речення підпункту "д" викласти у такій редакції: "не
може бути притягнутим до відповідальності платник податків, який
діяв відповідно до наданого йому податкового роз'яснення (за
відсутності податкових роз'яснень з цього питання, що мають
пріоритет) або узагальнюючого податкового роз'яснення, тільки на
підставі того, що у подальшому таке податкове роз'яснення чи
узагальнююче податкове роз'яснення було змінено або скасовано, чи
надано нове податкове роз'яснення такому платнику податків або
узагальнююче податкове роз'яснення, що суперечить попередньому,
яке не було скасовано (відкликано)";
абзац перший підпункту "е" викласти у такій редакції:
"е) центральний (керівний) орган контролюючого органу
проводить періодичне узагальнення податкових питань, які
стосуються значної кількості платників податків або значної суми
податкових зобов'язань, та затверджує узагальнюючі податкові
роз'яснення, які підлягають оприлюдненню з дотриманням правил
комерційної та банківської таємниці";
у підпунктах "є", "ж" та "з" слова "центральний податковий
орган" в усіх відмінках замінити словами "центральний (керівний)
орган контролюючого органу" у відповідних відмінках;
підпункт "и" виключити;
у підпункті "і":
у першому реченні слово "контролюючого" замінити словами
"центрального (керівного) органу контролюючого";
в абзаці другому слова "абзацу першого підпункту "і"
виключити;
доповнити підпунктом "ї" такого змісту:
"ї) форма податкової декларації (розрахунку) встановлюється
центральним (керівним) органом контролюючого органу за узгодженням
з комітетом Верховної Ради України, що відповідає за проведення
податкової політики.
У такому ж порядку встановлюються форми податкових декларацій
(розрахунків) з місцевих податків і зборів, що є обов'язковими для
застосування їх платниками (податковими агентами)".
6. У статті 5:
а) у пункті 5.1:
друге речення абзацу другого викласти у такій редакції: "Якщо
у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності,
визначених статтею 15 цього Закону) платник податків самостійно
виявляє помилки у показниках раніше поданої податкової декларації,
такий платник податків має право надати уточнюючий розрахунок";
доповнити абзацом третім:
"Платник податків має право не подавати такий розрахунок,
якщо такі уточнені показники зазначаються ним у складі податкової
декларації за будь-який наступний податковий період, протягом
якого такі помилки були самостійно виявлені. Форма уточнюючих
розрахунків визначається у порядку, встановленому для податкових
декларацій";
б) у пункті 5.2:
в абзаці першому підпункту 5.2.5 слово "позовної" виключити;
підпункт 5.2.6 доповнити абзацом другим такого змісту:
"Порушення кримінальної справи за будь-якими приводами та
підставами стосовно платника податків або його службових
(посадових) осіб не може бути підставою для зупинення провадження
у справі або залишення без розгляду скарги (позову) такого
платника податків, поданої до суду у межах процедури апеляційного
узгодження";
в) у пункті 5.3:
у підпункті 5.3.1:
в абзаці другому слово "десяти" замінити словом "тридцяти";
доповнити абзацом третім такого змісту:
"У разі визначення податкового зобов'язання контролюючим
органом за підставами, зазначеними у підпунктах "а" - "в"
підпункту 4.2.2 пункту 4.2 статті 4, платник податків зобов'язаний
погасити нараховану суму податкового зобов'язання протягом десяти
календарних днів від дня отримання податкового повідомлення, крім
випадків коли протягом такого строку такий платник податків
розпочинає процедуру апеляційного узгодження";
доповнити підпунктом 5.3.3 такого змісту:
"5.3.3. Якщо останній день зазначених у цьому пункті строків
припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем кожного
з таких строків вважається наступний за вихідним або святковим
робочий операційний (банківський) день".
7. У підпункті "г" підпункту 6.4.1 пункту 6.4 статті 6 слова
"податковий борг" замінити словами "податкові зобов'язання (крім
податкового боргу)"; слово "нього" замінити словом "них".
8. У статті 7:
а) у пункті 7.1:
абзац другий підпункту 7.1.1 викласти у такій редакції:
"Погашення податкових зобов'язань або податкового боргу
платника податків може бути здійснено шляхом проведення
взаєморозрахунків непогашених зустрічних грошових зобов'язань
відповідного бюджету перед таким платником податків, що виникли
згідно з нормами податкового або бюджетного законодавства чи
цивільно-правових угод, строк погашення яких настав до моменту
виникнення податкових зобов'язань платника податків. Така оплата
(погашення) здійснюється на підставі заяви платника податків за
спільним рішенням податкового органу та органу Державного
казначейства України. Порядок проведення взаєморозрахунків
визначається центральним податковим органом за погодженням з
Державним казначейством України";
у підпункті 7.1.2:
перше речення доповнити словами "яка здійснюється виключно у
грошовій формі";
друге речення доповнити словами "які підпадають під податкову
заставу та підлягають продажу за правилами, визначеними цим
Законом";
б) у підпункті 7.2.1 пункту 7.2:
після слова "стягнення" доповнити словами "які є виконавчими
документами";
після слів "будь-які активи платника податків" доповнити
словами "(його філій, відділень, інших відокремлених
підрозділів)";
слова "законодавчими актами" замінити словом "законами";
в) підпункт "б" підпункту 7.3.1 пункту 7.3 після слів "що
надається платнику податків" доповнити словом "як";
г) у пункті 7.4:
у підпункті 7.4.1:
у першому реченні слова "у тому числі прав вимоги боргу,
включаючи кошти, розміщені платником податків у вклад (депозит)"
замінити словами "або сума заборгованості інших осіб перед
платником податків, право на вимогу якої переводиться на орган
стягнення, включаючи право на отримання основної суми депозиту або
кредиту, а також доходу за ними";
друге речення викласти у такій редакції: "Продаж або
стягнення таких активів не зупиняє дію таких цивільно-правових
договорів до кінця строків їх дії (крім депозитних договорів), а
покупець таких активів набуває прав та обов'язків платника
податків за такими договорами, у тому числі права на отримання
доходу за ними";
у підпункті 7.4.3 слова "податкового зобов'язання або"
виключити;
д) пункт 7.7 викласти у такій редакції:
"7.7. Рівність бюджетних інтересів
Податковий борг погашається попередньо погашенню податкових
зобов'язань, які не є податковим боргом, у порядку календарної
черговості його виникнення, а в разі одночасного його виникнення
за різними податками, зборами (обов'язковими платежами) - у рівних
пропорціях".
9. У статті 8:
а) у пункті 8.3 слова "в державному реєстрі застав нерухомого
майна" замінити словами "у відповідному державному реєстрі
застав";
б) у пункті 8.6:
у підпункті "а" підпункту 8.6.1 слово "продажу" замінити
словами "купівлі чи продажу", а слова "за їх звичайними цінами"
замінити словами "за цінами, що не є меншими за звичайні";
у підпункті 8.6.4 слово "умисне" виключити;
у підпункті 8.6.5:
слова "цивільно-правової операції" замінити словами "операції
на підставі відповідної цивільно-правової угоди";
доповнити абзацом четвертим такого змісту:
"Податковий керуючий має право здійснювати перевірки стану
збереження активів, які перебувають у податковій заставі,
провадити опис (виділення) активів для їх продажу у випадках,
передбачених цим Законом, одержувати від боржника повну інформацію
про операції із заставленими активами, а в разі їх відчуження без
згоди податкового органу (за умови коли наявність такої згоди має
бути обов'язковою згідно з нормами цього Закону) отримувати
пояснення від платника податків або його службових (посадових)
осіб";
в) у пункті 8.7:
у підпункті 8.7.1:
у підпункті "ж" слова "податкового боргу" замінити словами
"податкових зобов'язань (крім податкового боргу)";
у підпункті "з" слово "відповідного" замінити словом
"окремого".
10. У підпункті "а" підпункту 9.1.2 пункту 9.1 статті 9 цифри
"8.5" замінити цифрами "8.6".
11. У статті 10:
а) у пункті 10.1:
у підпункті 10.1.1:
у першому абзаці слово "узгодженої" виключити;
третій абзац після слова "стягнення" доповнити словом
"безготівкових"; доповнити словами "а при стягненні готівкових
коштів - у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України";
б) після підпункту 10.3.2 пункту 10.3 доповнити новим
підпунктом такого змісту:
"10.3.3. Центральний податковий орган щомісячно оприлюднює
інформацію про наслідки кожного продажу активів платника податків
відповідно до цієї статті, якщо розмір продажу перевищує один
мільйон гривень, із зазначенням загального опису таких активів,
ціни їх продажу".
У зв'язку з цим підпункт 10.3.3 вважати підпунктом 10.3.4;
в) підпункт 10.4.1 доповнити реченням такого змісту:
"Податковий керуючий має право здійснювати періодичні перевірки
стану збереження активів, які перебувають у податковій заставі,
отримувати від платника податків інформацію та документи про
операції із заставленими активами, пояснення в разі відчуження
таких активів без згоди податкового керуючого, а також здійснювати
інші заходи, передбачені цим Законом".
12. В абзаці першому пункту 11.3 статті 11:
у першому реченні слова "може бути" замінити словами "є
обов'язковою";
доповнити словами "але не більше строків, установлених цим
Законом, після спливу яких настають наслідки, визначені у першому
реченні цього абзацу. Якщо за наявності достатніх підстав таке
рішення не приймається, то службова (посадова) особа, яка не
прийняла таке рішення, підлягає дисциплінарній та матеріальній
відповідальності за правилами, встановленими законом, або підпадає
під дію норм закону з питань запобігання корупції за наявності
відповідних підстав".
13. У статті 14:
а) у пункті 14.1:
у підпункті 14.1.1 слова "розмір яких не може бути меншим,
ніж ставка Національного банку України на дату, визначену згідно з
пунктом 16.4 статті 16 цього Закону" замінити словами "розмір яких
дорівнює розміру пені, визначеної згідно з пунктом 16.4 статті 16
цього Закону";
у підпункті 14.1.2 слова "розмір яких не може бути меншим,
ніж ставка Національного банку України на дату, визначену згідно з
пунктом 16.4 статті 16 цього Закону" замінити словами "розмір яких
дорівнює розміру пені, визначеної згідно з пунктом 16.4 статті 16
цього Закону";
б) назву пункту 14.2 доповнити словами "(крім податкового
боргу)";
в) у підпункті "а" підпункту 14.5.1 пункту 14.5 слова "суми
податкового боргу" замінити словами "розстроченої або відстроченої
суми податкового зобов'язання".
14. У статті 16:
а) у підпункті 16.3.3 пункту 16.3:
після першого речення доповнити реченням такого змісту:
"Податковий борг, що погашується частково, сплачується разом зі
сплатою пені, нарахованої відповідно до такої частки, єдиним
платіжним документом, в якому суми такого податкового боргу та
такої пені визначаються окремо";
доповнити абзацом другим такого змісту:
"Якщо платник податків не сплачує пеню разом зі сплатою
податкового боргу (його частини) або не визначає її окремо у
платіжному документі (чи визначає з порушенням зазначеної
пропорції), то податковий орган самостійно здійснює розподіл такої
сплаченої суми на суму, що спрямовується на погашення такого
податкового боргу (його частини), та суму, що спрямовується на
погашення пені, нарахованої на суму такого погашеного податкового
боргу (його частини), та надсилає такому платнику податків
повідомлення, в якому міститься зазначена інформація";
б) у першому реченні підпункту 16.5.1:
слово "зарахування" замінити словом "перерахування";
слова "законодавством, з вини банку такий" замінити словами
"Законом України "Про платіжні системи та переказ грошей в
Україні" ( 2346-14 );
слова "для відповідного податку, збору (обов'язкового
платежу)" замінити словами "підпунктом 16.4.1 пункту 16.4 статті
16, та штрафні санкції, встановлені підпунктом 17.1.7 пункту 17.1
статті 17 цього Закону".
15. У статті 17:
а) у пункті 17.1:
у підпункті 17.1.3:
слово "п'яти" замінити словом "десяти";
після слова "недоплати" доповнити словами "(заниження суми
податкового зобов'язання)";
слова "двадцяти п'яти" замінити словом "п'ятдесяти";
доповнити словами "сукупно за весь строк недоплати, незалежно
від кількості податкових періодів, що минули";
у підпункті 17.1.4:
слова "сплатити штраф" замінити словами "(крім випадків, коли
податкова декларація не приймається всупереч нормам цього Закону)
сплатити штраф";
доповнити словами "сукупно за весь строк недоплати, незалежно
від кількості податкових періодів, що минули";
в абзаці першому підпункту 17.1.6:
після слів "такий платник податків" доповнити словами
"додатково до штрафів, визначених цим пунктом, за наявності
підстав для їх накладення";
доповнити словами "сукупно за весь строк недоплати, незалежно
від кількості податкових періодів, що минули";
у підпункті 17.1.7 слова "такої суми" замінити словами
"погашеної суми податкового боргу";
у підпункті 17.1.8 слова "ста відсотків суми податкового
боргу, щодо якого виникло право податкової застави" замінити
словами "суми такого відчуження, визначеної за звичайними цінами";
б) абзац перший пункту 17.2 викласти у такій редакції:
"17.2. Платник податків, який до початку його перевірки
контролюючим органом самостійно виявляє факт заниження податкового
зобов'язання минулих податкових періодів, зобов'язаний:
а) або надіслати уточнюючий розрахунок і сплатити суму такої
недоплати та штраф у розмірі п'яти відсотків від такої суми до
подання такого уточнюючого розрахунку,
б) або відобразити суму такої недоплати у складі декларації з
цього податку, що подається за наступний податковий період,
збільшену на суму штрафу у розмірі п'яти відсотків від такої суми,
з відповідним збільшенням загальної суми податкового зобов'язання
з цього податку.
Якщо після подачі декларації за звітний період платник
податків подає нову декларацію з виправленими показниками до
закінчення граничного строку подання декларації за такий самий
звітний період, то штрафи, визначені у цьому пункті, не
застосовуються.
При самостійному донарахуванні суми податкових зобов'язань
адміністративні штрафи не накладаються".
II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Порядок нарахування штрафів, встановлений Законом України
"Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед
бюджетами та державними цільовими фондами" ( 2181-14 ) із змінами,
внесеними цим Законом, застосовується з календарного кварталу,
наступного за кварталом, в якому набирає чинності цей Закон, а
порядок погашення пені, визначений Законом України "Про порядок
погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та
державними цільовими фондами" ( 2181-14 ) із змінами, внесеними
цим Законом, застосовується з 1 липня 2003 року.
3. Правила надання податкових роз'яснень, встановлені пунктом
4.4 статті 4 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань
платників податків перед бюджетами та державними цільовими
фондами" ( 2181-14 ) із змінами, внесеними цим Законом,
застосовуються з 1 квітня 2003 року, з урахуванням положень пункту
4 Прикінцевих положень цього Закону. При цьому податкові
роз'яснення, видані до такої дати, отримують статус узагальнюючих
податкових роз'яснень.
4. Норми підпункту "ї" підпункту 4.4.2 пункту 4.4 статті 4
Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників
податків перед бюджетами та державними цільовими фондами"
( 2181-14 ) із змінами, внесеними цим Законом, набирають чинності
з 1 січня 2004 року, якщо більш короткі терміни не будуть
визначені законами з питань оподаткування, що наберуть чинності
після набрання чинності цим Законом.
5. До визначення нових форм декларацій (розрахунків), які
наберуть чинності з податкового періоду, наступного за податковим
періодом, у якому відбулося їх оприлюднення, діють форми
декларацій (розрахунків), що мали чинність до такого визначення.
6. Кабінету Міністрів України протягом 30 календарних днів
від дня набрання чинності цим Законом:
привести свої рішення у відповідність із цим Законом та вжити
заходів щодо забезпечення виконання положень цього Закону;
подати Верховній Раді України пропозиції щодо внесення змін
до законів України, які випливають із цього Закону;
забезпечити приведення рішень міністерств та інших
центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим
Законом.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 20 лютого 2003 року

N 550-IV

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: