open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
21.10.2004 N 1029
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови

Національної комісії регулювання електроенергетики

N 1045 ( v1045227-05 ) від 23.11.2005 )
Про внесення змін до постанови НКРЕ

від 30.01.2002 N 103

Згідно з повноваженнями, наданими Указами Президента України
від 14.03.1995 N 213 ( 213/95 ) "Про заходи щодо забезпечення
діяльності Національної комісії з питань регулювання
електроенергетики України" та від 30.10.2000 N 1167 ( 1167/2000 )
"Питання Національної комісії регулювання електроенергетики
України", відповідно до Законів України "Про природні монополії"
( 1682-14 ), "Про державну статистику" ( 2614-12 ) й Умов та
Правил здійснення підприємницької діяльності з транспортування
природного та нафтового газу розподільними трубопроводами,
затверджених постановою НКРЕ від 30.09.1999 N 1263 ( z0720-99 ),
Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з постачання
природного газу за регульованим тарифом, затверджених постановою
НКРЕ від 12.08.1999 N 1043 ( z0610-99 ), Національна комісія
регулювання електроенергетики України П О С Т А Н О В Л Я Є:
Унести зміни до постанови НКРЕ від 30.01.2002 N 103
( v0103227-02 ) "Про відомчу статистичну звітність НКРЕ", згідно з
якими відомчу статистичну звітність за формою N 4-НКРЕ-газ "Звіт
про ліцензовану діяльність суб'єктів підприємницької діяльності"
та інструкцію щодо її заповнення викласти у новій редакції
(додається).
Голова Комісії С.Тітенко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова НКРЕ

30.01.2002 N 103

( v0103227-02 )

(в редакції постанови НКРЕ

від 21.10.2004 N 1029)

ІНСТРУКЦІЯ

щодо заповнення форми відомчої статистичної звітності

N 4-НКРЕ-газ "Звіт про ліцензовану діяльність суб'єктів

підприємницької діяльності"

1. Загальні положення
1.1. Інструкція щодо заповнення форми відомчої статистичної
звітності N 4-НКРЕ-газ "Звіт про ліцензовану діяльність суб'єктів
підприємницької діяльності" (далі - Інструкція) розроблена для
суб'єктів підприємницької діяльності, які отримали ліцензії на
транспортування природного та нафтового газу розподільними
трубопроводами, постачання природного газу за регульованим
тарифом, транспортування природного газу магістральними
трубопроводами та ліцензію на зберігання природного газу незалежно
від їх форм власності та підпорядкування (далі - ліцензіат).
1.2. Інструкція визначає порядок заповнення форми відомчої
статистичної звітності та термін подання її до Національної
комісії регулювання електроенергетики України (далі - НКРЕ).
1.3. Ця Інструкція розроблена відповідно до: Законів України "Про державну статистику" ( 2614-12 ), "Про
природні монополії" ( 1682-14 ); Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з
транспортування природного та нафтового газу розподільними
трубопроводами, затверджених постановою НКРЕ від 30.09.1999 N 1263
( z0720-99 ); Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з
постачання природного газу за регульованим тарифом, затверджених
постановою НКРЕ від 12.08.1999 N 1043 ( z0610-99 ); Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з
транспортування природного газу магістральними трубопроводами,
затверджених постановою НКРЕ від 13.09.1999 N 1195 ( z0668-99 ); Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності із
зберігання природного газу, затверджених постановою НКРЕ від
03.12.1999 N 1453 ( z0894-99 ); інших нормативно-правових актів, що регулюють підприємницьку
діяльність суб'єктів господарювання з транспортування природного
та нафтового газу розподільними мережами, з постачання природного
газу за регульованим тарифом, з транспортування природного газу
магістральними трубопроводами та із зберігання природного газу.
2. Порядок та терміни надання інформації
2.1. Форма N 4-НКРЕ-газ надається ліцензіатами до НКРЕ до 25
числа місяця після звітного періоду.
2.2. Звітним періодом є квартал, півріччя, 9 місяців, рік.
2.3. Ліцензіати надають форму N 4-НКРЕ-газ у двох
примірниках: один - до НКРЕ, другий - до територіального
представництва (ТП НКРЕ) за місцем розташування ліцензіата.
2.4. Форма N 4-НКРЕ-газ направляється поштою за адресою:
03680, м. Київ, вул. Смоленська, 19, та електронною поштою за
адресою: krivenko@nerc.gov.ua.
2.5. Звіт підписується керівником організації та головним
бухгалтером і скріплюється печаткою. У формі звіту зазначаються
прізвище та ініціали особи, яка підписала звіт, прізвище виконавця
та номер контактного телефону.
2.6. У разі внесення змін до звіту ліцензіат терміново
повідомляє про це НКРЕ.
3. Пояснення щодо заповнення форми N 4-НКРЕ-газ
3.1. Форма N 4-НКРЕ-газ передбачає звітність за всіма видами
діяльності. Звітність складається наростаючим підсумком з початку
звітного року.
3.2. Рядок 010 "Матеріальні витрати" заповнюється на підставі
даних бухгалтерського обліку як сума значень, вказаних у рядках
015-040, і включає всю суму матеріальних витрат, що відносяться на
зазначений у звіті вид діяльності.
3.3. Рядки 045, 050, 055, 060 заповнюються на підставі
бухгалтерських даних.
3.4. Рядок 060 "Інші витрати, всього" заповнюється на
підставі даних бухгалтерського обліку з урахуванням витрат на
поліпшення основних фондів; рядок 105 "інші витрати" в "Інших
витратах, всього" розшифровується за статтями витрат на окремому
аркуші та надається одночасно з формою.
3.5. Рядки 110, 140, 170 заповнюються на підставі даних
бухгалтерського обліку за статтями витрат по зазначеному у звіті
виду діяльності.
3.6. Рядок 205 "Доход (виручка) від реалізації продукції,
робіт, послуг, всього" заповнюється на підставі даних
бухгалтерського обліку і включає всю тарифну виручку, яку одержано
від зазначеного у звіті виду діяльності.
3.7. Рядок 210 "Вирахування з доходу" заповнюється на
підставі даних бухгалтерського обліку та встановлених
законодавством норм податків та відрахувань.
3.8. Рядок 215 "Чистий доход від реалізації продукції, робіт,
послуг" розраховується як різниця значень рядків 205 та 210.
3.9. Рядок 220 "Прибуток за видами діяльності" заповнюється
як різниця значень, вказаних у рядках 215 та 175.
3.10. Рядок 230 "Чистий прибуток" заповнюється як різниця
значень, вказаних у рядках 220 та 225.
3.11. Рядок 275 "Рентабельність за видами діяльності"
заповнюється як відсоткове співвідношення даних рядка 220 до рядка
175.
3.12. Рядок 280 "Середня нормативна чисельність працівників"
заповнюється на підставі розрахунків, виходячи з діючих нормативів
чисельності.
3.13. Рядок 285 "Середня фактична чисельність працівників"
заповнюється на підставі фактичного балансу робочого часу
працівників підприємства.
3.14. Рядок 290 "Середньомісячна заробітна плата"
заповнюється як співвідношення даних рядка 185 до рядка 285
поділене на кількість місяців звітного періоду.
4. Заключні положення
НКРЕ може вносити зміни до Інструкції у зв'язку із змінами
законодавства України з метою удосконалення статистичної звітності
та поліпшення роботи НКРЕ і ліцензіатів.
Начальник управління регулювання
та цінової політики нафтогазового
комплексу С.Волос

Організація, Форма N 4-НКРЕ-газ
якій подається звіт - НКРЕ (подається щоквартально в
Адреса 03680, м. Київ, електронному вигляді та

вул. Смоленська, 19 поштою) рганізація, яка звітує
Код ЗКПО _________________ Затверджена
Адреса _________________ постановою НКРЕ

від 30.01.2002 N 103

(в редакції постанови НКРЕ

від 21.10.2004 N 1029)
Подається до НКРЕ суб'єктом

господарювання, який

здійснює підприємницьку

діяльність з

транспортування, постачання

і зберігання природного

газу, не пізніше 25 числа

місяця після звітного

періоду

ЗВІТ

про ліцензовану діяльність суб'єктів

підприємницької діяльності ________________ за ___________ року

(назва суб'єкта) (квартал)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Перелік витрат | Код | Транспортування | Постачання | Зберігання |Скраплений| Інша | Всього | за видами ліцензованої діяльності |рядка | природного газу | природного газу| природного газу| газ |діяльність| | | |-----------------+----------------+----------------+----------| | | | | За | | За | | За | | За діючою| | | | | діючим | |діючим | |діючим | | ціною, | | | | |тарифом |Фактично|тарифом|Фактично|тарифом|Фактично| |Фактично |Фактично| | | з | з | з | з | з | з | фактично | з | з | | |початку |початку |початку|початку |початку|початку | з початку| початку |початку | | | року | року | року | року | року | року | року | року | року | -------------------------------------+------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+----------+----------+--------| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | -------------------------------------+------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+----------+----------+--------| 1. Виробнича собівартість продукції, | 005 | | | | | | | | | | у тому числі: | | | | | | | | | | | -------------------------------------+------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+----------+----------+--------| 1.1. Матеріальні витрати, всього: | 010 | | | | | | | | | | -------------------------------------+------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+----------+----------+--------| у т.ч.: газ на технологічні потреби | 015 | | | | | | | | | | -------------------------------------+------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+----------+----------+--------| матеріали | 020 | | | | | | | | | | -------------------------------------+------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+----------+----------+--------| паливо | 025 | | | | | | | | | | -------------------------------------+------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+----------+----------+--------| електроенергія | 030 | | | | | | | | | | -------------------------------------+------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+----------+----------+--------| витрати на ремонт (без зар. | 035 | | | | | | | | | | плати) | | | | | | | | | | | -------------------------------------+------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+----------+----------+--------| інші матеріальні витрати | 040 | | | | | | | | | | -------------------------------------+------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+----------+----------+--------| 1.2. Витрати на оплату праці | 045 | | | | | | | | | | -------------------------------------+------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+----------+----------+--------| 1.3. Відрахування на соціальні заходи| 050 | | | | | | | | | | -------------------------------------+------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+----------+----------+--------| 1.4. Амортизація | 055 | | | | | | | | | | -------------------------------------+------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+----------+----------+--------| 1.5. Інші витрати, всього | 060 | | | | | | | | | | -------------------------------------+------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+----------+----------+--------| у т.ч.: плата за землю | 065 | | | | | | | | | | -------------------------------------+------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+----------+----------+--------| послуги банку | 070 | | | | | | | | | | -------------------------------------+------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+----------+----------+--------| витрати на зв'язок | 075 | | | | | | | | | | -------------------------------------+------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+----------+----------+--------| комунальний податок | 080 | | | | | | | | | | -------------------------------------+------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+----------+----------+--------| витрати на службові | 085 | | | | | | | | | | відрядження | | | | | | | | | | | -------------------------------------+------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+----------+----------+--------| податок на транспорт | 090 | | | | | | | | | | -------------------------------------+------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+----------+----------+--------| утримання автотранспорту | 095 | | | | | | | | | | -------------------------------------+------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+----------+----------+--------| інвентаризація землі | 100 | | | | | | | | | | -------------------------------------+------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+----------+----------+--------| інші витрати | 105 | | | | | | | | | | -------------------------------------+------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+----------+----------+--------| 2. Адміністративні витрати, всього, у| 110 | | | | | | | | | | тому числі: | | | | | | | | | | | -------------------------------------+------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+----------+----------+--------| 2.1. Матеріальні витрати | 115 | | | | | | | | | | -------------------------------------+------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+----------+----------+--------| 2.2.Витрати на оплату праці | 120 | | | | | | | | | | -------------------------------------+------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+----------+----------+--------| 2.3. Відрахування на соціальні заходи| 125 | | | | | | | | | | -------------------------------------+------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+----------+----------+--------| 2.4. Амортизація | 130 | | | | | | | | | | -------------------------------------+------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+----------+----------+--------| 2.5. Інші витрати | 135 | | | | | | | | | | -------------------------------------+------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+----------+----------+--------| 3. Витрати на збут продукції, всього | 140 | | | | | | | | | | -------------------------------------+------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+----------+----------+--------| 3.1. Матеріальні витрати | 145 | | | | | | | | | | -------------------------------------+------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+----------+----------+--------| 3.2.Витрати на оплату праці | 150 | | | | | | | | | | -------------------------------------+------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+----------+----------+--------| 3.3. Відрахування на соціальні заходи| 155 | | | | | | | | | | -------------------------------------+------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+----------+----------+--------| 3.4. Амортизація | 160 | | | | | | | | | | -------------------------------------+------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+----------+----------+--------| 3.5. Інші витрати | 165 | | | | | | | | | | -------------------------------------+------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+----------+----------+--------| 4. Інші операційні витрати | 170 | | | | | | | | | | -------------------------------------+------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+----------+----------+--------| 5. Всього операційні витрати | 175 | | | | | | | | | | -------------------------------------+------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+----------+----------+--------| 5.1. Матеріальні витрати, всього: | 180 | | | | | | | | | | -------------------------------------+------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+----------+----------+--------| 5.2. Витрати на оплату праці | 185 | | | | | | | | | | -------------------------------------+------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+----------+----------+--------| 5.3. Відрахування на соціальні заходи| 190 | | | | | | | | | | -------------------------------------+------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+----------+----------+--------| 5.4. Амортизація | 195 | | | | | | | | | | -------------------------------------+------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+----------+----------+--------| 5.5. Інші витрати | 200 | | | | | | | | | | -------------------------------------+------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+----------+----------+--------| 6. Доход | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | -------------------------------------+------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+----------+----------+--------| 6.1. Доход (виручка) від реалізації | 205 | | | | | | | | | | продукції, робіт, всього: | | | | | | | | | | | -------------------------------------+------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+----------+----------+--------| 6.2. Вирахування з доходу (ПДВ, | 210 | | | | | | | | | | акцизний збір та інш.) | | | | | | | | | | | -------------------------------------+------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+----------+----------+--------| 6.3. Чистий доход від реалізації | 215 | | | | | | | | | | послуг, продукції, робіт | | | | | | | | | | | -------------------------------------+------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+----------+----------+--------| 7. Фінансові результати від | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | операційної діяльності | | | | | | | | | | | -------------------------------------+------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+----------+----------+--------| 7.1. Прибуток за видами діяльності: | 220 | | | | | | | | | | -------------------------------------+------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+----------+----------+--------| 7.2. Податок на прибуток | 225 | | | | | | | | | | -------------------------------------+------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+----------+----------+--------| 7.3. Чистий прибуток | 230 | | | | | | | | | | -------------------------------------+------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+----------+----------+--------| 7.4. Використання прибутку: | 235 | | | | | | | | | | -------------------------------------+------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+----------+----------+--------| на капітал | 240 | | | | | | | | | | -------------------------------------+------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+----------+----------+--------| на виробничі інвестиції | 245 | | | | | | | | | | -------------------------------------+------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+----------+----------+--------| на інші цілі (розшифрувати) | 250 | | | | | | | | | | -------------------------------------+------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+----------+----------+--------| нерозподілений прибуток | 255 | | | | | | | | | | -------------------------------------+------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+----------+----------+--------| Довідково: | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | -------------------------------------+------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+----------+----------+--------| Обсяг транспортування (постачання, | 260 | | | | | | | | | | зберігання) природного газу, | | | | | | | | | | | млн. куб.м | | | | | | | | | | | -------------------------------------+------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+----------+----------+--------| Собівартість 1000 куб.м природного | 265 | | | | | | | | | | газу, грн. | | | | | | | | | | | -------------------------------------+------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+----------+----------+--------| Тариф за 1000 куб.м природного газу, | 270 | | | | | | | | | | грн. | | | | | | | | | | | -------------------------------------+------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+----------+----------+--------| Рентабельність за видами діяльності, | 275 | | | | | | | | | | % | | | | | | | | | | | -------------------------------------+------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+----------+----------+--------| Середня нормативна чисельність | 280 | | | | | | | | | | працівників, чол. | | | | | | | | | | | -------------------------------------+------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+----------+----------+--------| Середня фактична чисельність | 285 | | | | | | | | | | працівників, чол. | | | | | | | | | | | -------------------------------------+------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+----------+----------+--------| Середньомісячна заробітна плата, грн.| 290 | | | | | | | | | | -------------------------------------+------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+----------+----------+--------| Первісна вартість ОВФ, тис. грн. | 295 | | | | | | | | | | -------------------------------------+------+--------+--------+-------+--------+-------+--------+----------+----------+--------| Залишкова вартість ОВФ, тис. грн. | 300 | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"___"______________ 200__ р.
Керівник організації __________________ ____________

(П.І.П.) (підпис)
М.П.
Головний бухгалтер __________________ ____________

(П.І.П.) (підпис)
Посадова особа, яка відповідає __________________ ____________
за складання форми (П.І.П.) (підпис)
(номер телефону)

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: