open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 29 серпня 2003 р. № 1380
Київ

Про ліцензування освітніх послуг

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 329 від 15.03.2006
№ 1019 від 08.08.2007
№ 926 від 31.08.2011
№ 801 від 15.08.2012
№ 538 від 07.08.2013
№ 446 від 27.05.2014}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок ліцензування освітніх послуг;

{Порядок втратив чинність на підставі Постанови КМ № 1019 від 08.08.2007}

Положення про Акредитаційну комісію.

{Абзац третій пункту 1 в редакціїї Постанови КМ № 801 від 15.08.2012}

2. Установити, що плата за видачу ліцензії на надання освітніх послуг (далі - ліцензія) справляється в розмірі п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для послуг у сфері дошкільної, загальної середньої і позашкільної освіти та двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - послуг у сфері вищої та професійно-технічної освіти, а за переоформлення ліцензії, а також за видачу копії та дубліката ліцензії - в розмірі п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Плата за видачу та переоформлення ліцензії, а також за видачу копії та дубліката ліцензії вноситься суб'єктом освітньої діяльності на рахунки територіального органу Державного казначейства № 3510 в установах Національного банку та № 2510 в установах комерційних банків (код бюджетної класифікації за доходами 1406200, символ звітності банку 069).

3. Міністерству освіти і науки затвердити у тримісячний строк:

ліцензійні умови надання освітніх послуг;

порядок здійснення контролю за дотриманням ліцензійних умов надання освітніх послуг;

положення про експертну комісію та порядок проведення ліцензійної експертизи.

4. Визнати такими, що втратили чинність, Положення про ліцензування навчальних закладів та Положення про Державну акредитаційну комісію, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 12 лютого 1996 р. № 200 "Про ліцензування, атестацію та акредитацію закладів освіти" (ЗП України, 1996 р., № 7, ст. 216; Офіційний вісник України, 1997 р., число 35, ст. 86).

5. Ця постанова набирає чинності з 1 вересня 2003 року.

Прем'єр-міністр України

В.ЯНУКОВИЧ

Інд. 28{Порядок ліцензування освітніх послуг втратив чинність на підставі Постанови КМ № 1019 від 08.08.2007}ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 серпня 2003 р. № 1380

ПОЛОЖЕННЯ
про Акредитаційну комісію

{Назва Положення в редакції Постанови КМ № 801 від 15.08.2012}

тексті Положення слова “МОН” і “ДАК” замінено відповідно словами “МОНмолодьспорт” і “Акредитаційна комісія” у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 801 від 15.08.2012}

{У тексті Положення слово “МОНмолодьспорт” в усіх відмінках замінено словом “МОН” згідно з Постановою КМ № 538 від 07.08.2013}

1. Акредитаційна комісія є постійно діючим колегіальним органом, який забезпечує додержання вимог до ліцензування, атестації та акредитації вищих, професійно-технічних навчальних закладів і закладів післядипломної освіти, підприємств, установ та організацій (далі - навчальні заклади) за напрямами (спеціальностями) та професіями підготовки і перепідготовки фахівців післядипломної освіти.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 801 від 15.08.2012}

2. Акредитаційна комісія у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, цим Положенням, а також нормативно-правовими актами МОН.

3. Основними завданнями Акредитаційної комісії є:

формування і забезпечення разом з міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, які мають у підпорядкуванні навчальні заклади, додержання ними вимог до вищої та професійно-технічної освіти;

участь в організації ліцензування, атестації та акредитації навчальних закладів, професій та напрямів (спеціальностей) підготовки фахівців;

розгляд і прийняття рішень з питань ліцензування, атестації та акредитації навчальних закладів відповідно до законодавства;

подання МОН пропозицій щодо внесення змін до актів законодавства з питань ліцензування, атестації та акредитації навчальних закладів;

{Абзац шостий пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ № 801 від 15.08.2012}

{Абзац сьомий пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ № 926 від 31.08.2011}

участь у розробленні нормативів матеріально-технічного, навчально-методичного, інформаційного та кадрового забезпечення навчальних закладів, внесення МОН пропозицій щодо їх зміни.

4. Акредитаційна комісія відповідно до покладених на неї завдань:

розглядає висновки МОН, регіональних експертних рад, експертних комісій МОН, міжгалузевої експертної ради з вищої освіти, експертної ради з ліцензування та атестації професійно-технічних навчальних закладів за результатами проведення ліцензійної, атестаційної або акредитаційної експертизи, приймає рішення про можливість надання ліцензій, свідоцтв про атестацію, сертифікатів про акредитацію;

{Абзац другий пункту 4 в редакції Постанови КМ № 446 від 27.05.2014}

готує у межах своєї компетенції пропозиції до нормативно-правових актів з питань ліцензування, атестації та акредитації навчальних закладів;

бере участь у формуванні та організації роботи регіональних експертних рад;

бере участь в організації взаємодії та співробітництва з відповідними органами ліцензування, атестації, акредитації інших країн;

{Абзац п'ятий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 926 від 31.08.2011}

готує пропозиції щодо включення відомостей про вищі навчальні заклади з визначенням ліцензованого обсягу за напрямами підготовки до Єдиної державної електронної бази з питань освіти та виключення таких відомостей із зазначеної бази.

{Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 329 від 15.03.2006; в редакції Постанови КМ № 926 від 31.08.2011}

5. Акредитаційна комісія має право:

залучати спеціалістів наукових і науково-дослідних установ, органів управління освітою, вищих, професійно-технічних навчальних закладів, закладів післядипломної освіти, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні, громадських об’єднань, студентських та благодійних організацій до розгляду питань, що належать до її компетенції, а також до проведення консультацій та експертизи під час ліцензування, атестації, акредитації;

{Абзац другий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 926 від 31.08.2011, № 446 від 27.05.2014}

{Абзац третій пункту 5 виключено на підставі Постанови КМ № 446 від 27.05.2014}

отримувати в установленому порядку звітність про роботу регіональних експертних рад;

{Абзац четвертий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 801 від 15.08.2012}

проводити міжвідомчі наради з питань ліцензування, акредитації та атестації навчальних закладів;

{Абзац п'ятий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 926 від 31.08.2011}

розглядати питання та вносити МОН пропозиції про анулювання ліцензій у разі порушення навчальним закладом ліцензійних умов надання освітніх послуг.

{Абзац шостий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 801 від 15.08.2012}

6. Акредитаційну комісію очолює голова. Головою Комісії за посадою є Міністр освіти і науки.

{Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 801 від 15.08.2012, № 538 від 07.08.2013, № 446 від 27.05.2014}

7. До складу Акредитаційної комісії входять представники МОН, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади (за погодженням з їх керівниками), організацій роботодавців, громадських об’єднань, студентських та благодійних організацій, вищих навчальних закладів незалежно від форми власності.

{Абзац перший пункту 7 в редакції Постанов КМ № 801 від 15.08.2012, № 446 від 27.05.2014}

Персональний склад Акредитаційної комісії затверджує Кабінет Міністрів України.

8. Голова Комісії несе персональну відповідальність за виконання покладених на Акредитаційну комісію завдань, визначає обов'язки заступників голови, відповідального секретаря, членів Комісії.

9. Організація роботи Акредитаційної комісії забезпечується Державною освітньою установою “Навчально-методичний центр з питань якості освіти” (далі - Центр) шляхом надання послуг організаційного характеру, пов'язаних з проведенням ліцензування, атестації та акредитації.

{Пункт 9 в редакції Постанови КМ № 801 від 15.08.2012}

10. Склад регіональних експертних рад з питань ліцензування та атестації навчальних закладів за поданням Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій затверджує Акредитаційна комісія.

Типове положення про регіональну експертну раду з питань ліцензування та атестації навчальних закладів затверджує МОН. Положення про регіональну експертну раду з питань ліцензування та атестації навчальних закладів затверджує відповідно Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

11. Організацію роботи регіональних експертних рад з питань ліцензування та атестації навчальних закладів забезпечують органи управління освітою відповідно Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій.

12. Для попереднього розгляду матеріалів з ліцензування, атестації та акредитації навчальних закладів при Акредитаційній комісії утворюються міжгалузева експертна рада з вищої освіти, експертна рада з ліцензування та атестації професійно-технічних навчальних закладів (далі - експертні ради).

{Абзац перший пункту 12 в редакції Постанови КМ № 446 від 27.05.2014}

Міжгалузева експертна рада з вищої освіти здійснює попередній розгляд матеріалів з ліцензування та акредитації у сфері вищої освіти у разі наявності негативних висновків експертних комісій МОН, проведення повторної експертизи, надходження звернень щодо недостовірності поданої навчальним закладом інформації, відмови у видачі ліцензії, повторного проведення акредитації у разі відмови в ній. Експертна рада з ліцензування та атестації професійно-технічних навчальних закладів здійснює попередній розгляд матеріалів з ліцензування та атестації у сфері професійно-технічної освіти у разі наявності негативних висновків експертних комісій, негативного рішення регіональної експертної ради, проведення повторної експертизи, відмови Акредитаційною комісією у видачі такої ліцензії протягом року або надходження звернень щодо недостовірності поданої навчальним закладом інформації.

{Абзац другий пункту 12 в редакції Постанови КМ № 446 від 27.05.2014}

Експертні ради несуть відповідальність за обґрунтованість прийнятих ними рішень і зобов'язані забезпечувати високий рівень проведення ліцензійної, атестаційної та акредитаційної експертизи.

Акредитаційна комісія створює належні умови для розгляду експертними радами ліцензійних, атестаційних та акредитаційних справ навчальних закладів.

Голови та персональний склад експертних рад призначаються рішенням Акредитаційної комісії за поданням МОН.

{Абзац п'ятий пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 801 від 15.08.2012; в редакції Постанови КМ № 446 від 27.05.2014}

Порядок створення і діяльності експертних рад визначається положеннями, що затверджуються Акредитаційною комісією.

13. Засідання Акредитаційної комісії та її експертних рад проводяться в міру потреби, але не менше ніж раз на два місяці протягом навчального року.

{Пункт 13 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 801 від 15.08.2012, № 446 від 27.05.2014}

14. Засідання Акредитаційної комісії вважається правоможним, якщо в ньому взяла участь не менше ніж половина її складу.

Рішення приймається відкритим голосуванням і вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на засіданні членів Акредитаційної комісії.

15. Рішення Акредитаційної комісії оформлюються протоколами та затверджуються наказами МОН.

{Пункт 15 в редакції Постанови КМ № 801 від 15.08.2012}

16. Кошти, отримані Центром як плата за послуги організаційного характеру, пов'язані з проведенням ліцензування, атестації та акредитації, зараховуються до спеціального фонду державного бюджету як власні надходження бюджетної установи з урахуванням вимог Бюджетного кодексу України на рахунок Центру, відкритий в територіальному органі Казначейства, і спрямовуються на оплату Центром витрат, необхідних для забезпечення проведення ліцензування, атестації та акредитації, зокрема оплату праці його працівників, роботи експертів експертних рад при Акредитаційній комісії, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, витратних матеріалів, оргтехніки, канцелярських витрат, банківських послуг, послуг зв'язку, здійснення поточного та капітального ремонту, придбання обладнання. Перелік витрат, необхідних для забезпечення проведення ліцензування, атестації та акредитації, затверджується МОН за погодженням з Антимонопольним комітетом.

За результатами діяльності Центру за 11 місяців поточного бюджетного періоду МОН подає до 10 грудня Мінфіну інформацію про обсяг коштів, отриманих від навчальних закладів за надання послуг організаційного характеру для оплати витрат, необхідних для забезпечення проведення ліцензування, атестації та акредитації, та фактичний обсяг коштів, які повинні спрямовуватися на здійснення Центром зазначених витрат до кінця поточного бюджетного періоду, а також у разі потреби - пропозиції щодо перерахування в дохід державного бюджету різниці між обсягом отриманих та використаних коштів.

Зазначена різниця перераховується Центром у дохід державного бюджету не пізніше ніж за 10 днів до завершення поточного бюджетного періоду, що підтверджується територіальним органом Казначейства.

{Пункт 16 в редакції Постанови КМ № 801 від 15.08.2012}

{Пункт 17 виключено на підставі Постанови КМ № 801 від 15.08.2012}

{Пункт 18 виключено на підставі Постанови КМ № 801 від 15.08.2012}

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: