open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 767 від 27.11.2001 Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

7 грудня 2001 р.

за N 1011/6202

Про затвердження Порядку включення

до Державного реєстру наукових установ,

яким надається підтримка держави

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від
23 квітня 2001 року N 380 ( 380-2001-п ) "Про затвердження
Положення про Державний реєстр наукових установ, яким надається
підтримка держави" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок включення до Державного реєстру
наукових установ, яким надається підтримка держави (додається).
2. Департаменту координації наукових досліджень вищих
навчальних закладів та зведеного планування (Горобець Ю.І.) подати
Порядок включення до Державного реєстру наукових установ, яким
надається підтримка держави до Міністерства юстиції України на
державну реєстрацію в установленому порядку.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на Першого
заступника державного секретаря Гуржія А.М.
Міністр В.Г.Кремень
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

освіти і науки України

27.11.2001 N 767
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

7 грудня 2001 р.

за N 1011/6202
Порядок

включення до Державного реєстру наукових установ,

яким надається підтримка держави
1. Загальні положення
1.1. Цей Порядок розроблений відповідно до статті 12 Закону
України "Про наукову і науково-технічну діяльність" ( 1977-12 )
(далі - Закон) та Положення про Державний реєстр наукових установ,
яким надається підтримка держави, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2001 р. N 380
( 380-2001-п ) (далі - Положення).
1.2. Порядок визначає процедуру включення наукових установ
усіх форм власності (далі - наукові установи), вищих навчальних
закладів III-IV рівня акредитації усіх форм власності (далі -
навчальні заклади) до Державного реєстру наукових установ, яким
надається підтримка держави (далі - Реєстр).
1.3. До Реєстру включаються наукові установи і навчальні
заклади, основною діяльністю яких є наукова, науково-технічна,
науково-педагогічна діяльність, що відповідає вимогам Закону
( 1977-12 ), Положення ( 380-2001-п ), цього Порядку та має
важливе значення для розвитку науки, економіки і виробництва.
2. Включення до Реєстру
2.1. Включення до Реєстру здійснює Міністерство освіти і
науки України (далі - МОН).
2.2. Основними функціями МОН при включенні до Реєстру є: а) розгляд заявок та документів, які подаються науковими
установами і навчальними закладами для включення до Реєстру; б) передача, при потребі, поданих документів на експертизу; в) прийняття рішення щодо видачі або відмови у видачі
свідоцтва про включення до Реєстру за встановленим зразком (далі -
Свідоцтво) (додається); г) видача Свідоцтва; ґ) анулювання Свідоцтва; д) облік виданих Свідоцтв; е) підготовка і прийняття нормативних та методичних
документів із питань ведення Реєстру, є) надання консультативних, інформаційних послуг суб'єктам
(особам) стосовно питань включення до Реєстру; ж) контроль за додержанням суб'єктами (особами), які включені
до Реєстру, вимог Закону ( 1977-12 ), Положення ( 380-2001-п ), а
також умов, визначених цим Порядком.
2.3. Рішення щодо включення до Реєстру наукової установи або
навчального закладу приймає МОН після розгляду поданих документів.
2.4. У разі позитивного рішення щодо включення до Реєстру МОН
видає науковій установі або навчальному закладу Свідоцтво.
2.5. У Свідоцтві зазначаються найменування органу, що його
видав, номер реєстрації та серія, дата його видачі, повна назва
наукової установи або навчального закладу та їх місцезнаходження,
термін дії. Свідоцтво підписується уповноваженою особою і посвідчується
печаткою МОН. Свідоцтво видається терміном до 5 років, але не менше ніж на
один рік.
2.6. Видане Свідоцтво за відповідним номером та серією
підлягає обліку в МОН.
2.7. Свідоцтво вручається або пересилається рекомендованим
листом науковій установі чи навчальному закладу, яке включено до
Реєстру. В обліковому журналі виданих свідоцтв робиться відмітка
(особистий підпис) одержувача або особи, що відправила або вручила
Свідоцтво. У разі втрати Свідоцтва МОН видає його дублікат на прохання
одержувача.
3. Видача або відмова у видачі Свідоцтва
3.1. Для отримання Свідоцтва наукові установи і навчальні
заклади, що претендують на включення до Реєстру, подають
відповідні заявки до МОН.
3.2. До заявки на отримання Свідоцтва додаються такі
документи: - копії засновницьких документів; - результати державної атестації або сертифікат про
акредитацію; - відомості про наукові та науково-педагогічні кадри,
науково-дослідну, науково-виробничу діяльність; - довідка про стан розвитку дослідницької
матеріально-технічної бази; - клопотання центрального органу виконавчої влади,
Національної або галузевої академії наук, до сфери управління якої
належить наукова установа, вищий навчальний заклад, про надання
науковій установі, вищому навчальному закладу підтримки держави.
3.3. МОН реєструє подані документи, розглядає їх та перевіряє
виконання умов стосовно дотримання вимог Закону ( 1977-12 ),
Положення ( 380-2001-п ), цього Порядку та приймає рішення щодо
видачі чи відмови у видачі Свідоцтва науковій установі,
навчальному закладу.
3.4. У разі потреби МОН надсилає подані документи на
експертизу до наукових установ, вищих навчальних закладів та інших
суб'єктів наукової та науково-технічної діяльності і на підставі
висновку експертизи приймає рішення щодо видачі чи відмови у
видачі Свідоцтва.
3.5. Рішення про видачу Свідоцтва або відмову в його видачі
приймає МОН у термін не пізніше 90 днів із дня реєстрації
документів, а в разі передачі їх на експертизу цей строк може бути
продовжений, про що в письмовій формі повідомляється заявникові.
3.6. Рішення МОН про відмову у видачі свідоцтва може бути
прийнято з таких причин: - невідповідність поданих документів вимогам чинного
законодавства; - відсутність у статуті (положенні) наукової установи,
навчального закладу положення про право займатися науковою,
науково-технічною, науково-педагогічною діяльністю; - наукова установа чи навчальний заклад не мають достатнього
досвіду в зазначеній галузі; - наукова, науково-технічна, науково-педагогічна діяльність
наукової установи, навчального закладу не відповідає вимогам
Закону ( 1977-12 ), умов Положення ( 380-2001-п ) та цього
Порядку.
3.7. У разі порушення науковою установою або навчальним
закладом, які отримали Свідоцтво, вимог Закону ( 1977-12 ), умов
Положення ( 380-2001-п ) та цього Порядку МОН видає наказ про
усунення порушень і призупиняє дію Свідоцтва на певний час до
усунення цих порушень. При повторному або грубому порушенні науковою установою або
навчальним закладом згаданих вище умов та вимог за наказом МОН
Свідоцтво анулюється.
Начальник департаменту координації
наукових досліджень вищих навчальних
закладів та зведеного планування Ю.І.Горобець
Додаток

до підпункту "в" пункту 2.2

Порядку включення до

Державного реєстру наукових установ,

яким надається підтримка держави
Герб України
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
СВІДОЦТВО
------------- ------------- N ------------- Серія -------------
м. Київ "___"__________ 200_ р.
Цим підтверджується, що __________________________________________
__________________________________________________________________

(повна назва юридичної особи та її місцезнаходження) _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
внесено до Державного реєстру наукових установ, яким надається
підтримка держави.
Свідоцтво чинне до _____________________

_____________________
М.П. (підпис)

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: