open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
Н А К А З
N 2355 від 19.12.2001 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

28 грудня 2001 р.

за N 1092/6283

Про затвердження Порядку реєстрації фізичних осіб (оцінювачів)

у Державному реєстрі оцінювачів

{ Додатково див. Наказ Фонду державного майна

N 375 ( v0375224-02 ) від 25.02.2002 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Фонду

державного майна

N 746 ( v0746224-03 ) від 05.05.2003

N 456 ( z0362-04 ) від 10.03.2004 }

З метою забезпечення реалізації права фізичних осіб
(оцінювачів), яким видані кваліфікаційні документи оцінювача
(кваліфікаційні свідоцтва оцінювачів), зареєструватися в
Державному реєстрі оцінювачів відповідно до вимог Закону України
"Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність
в Україні" ( 2658-14 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у
Державному реєстрі оцінювачів (додається).
2. Управлінню оцінки майна та фінансово-господарського
аналізу (Н.Лебідь) забезпечити: ведення обліку надходження інформації та документів, що
додаються до неї, які подаються фізичними особами (оцінювачами) до
Державного реєстру оцінювачів; підготовку рішень Фонду державного майна України щодо
реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у Державному реєстрі
оцінювачів; реєстрацію цього Порядку в Міністерстві юстиції України.
3. Доручити заступнику Голови Фонду Парфененку Д.М.: підписувати свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі
оцінювачів; забезпечувати розгляд Наглядовою радою з питань оціночної
діяльності спірних питань, пов'язаних з визначенням переліку
спеціалізацій в межах напрямів оцінки майна. Пункт 3 в редакції Наказу Фонду державного майна N 746
( v0746224-03 ) від 05.05.2003 )
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Голова Фонду О.Бондар

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Фонду державного майна

України 19.12.2001 N 2355
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

28 грудня 2001 р.

за N 1092/6283

Порядок

реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у Державному

реєстрі оцінювачів
I. Загальні положення
1. Цей Порядок розроблено відповідно до пункту 5 розділу VII
Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну
оціночну діяльність в Україні" ( 2658-14 ) (далі - Закон) та з
метою реалізації вимог статті 17 цього Закону ( 2658-14 ) для
забезпечення реалізації права фізичних осіб (оцінювачів)
зареєструватися в Державному реєстрі оцінювачів.
2. Зареєструватися в Державному реєстрі оцінювачів мають
право фізичні особи, які отримали кваліфікаційні документи
оцінювачів у порядку, що діяв до набрання чинності Законом
( 2658-14 ), строк дії яких закінчується не раніше 31 грудня 2001
року (далі - кваліфікаційний документ оцінювача). Реєстрація в
Державному реєстрі оцінювачів здійснюється за напрямами оцінки
майна, визначеними статтею 15 Закону ( 2658-14 ), та
спеціалізаціями в межах цих напрямів, які визначені загальними
вимогами до навчальних програм навчання оцінювачів та підвищення
їх кваліфікації.
3. Кваліфікаційним документом оцінювача є документ, що
підтверджує отримання фізичною особою кваліфікації фахівця
(спеціаліста) з питань оцінки майна, майнових прав у порядку, що
діяв до набрання чинності Законом ( 2658-14 ).
4. До кваліфікаційних документів оцінювачів належать: кваліфікаційні документи, які видані навчальними закладами,
що діяли на підставі окремої угоди про спільну діяльність або
співробітництво з питань кваліфікаційної підготовки спеціалістів з
експертної оцінки майна (окремих видів майна), укладеної з Фондом
державного майна України, або в разі відсутності такої угоди - на
підставі відповідної ліцензії Міністерства освіти і науки України,
а також програми навчання, яка відповідає вимогам, визначеним
Положенням щодо укладення угоди на проведення експертної оцінки
майна, затвердженим наказом Фонду державного майна України від
08.01.98 N 16 ( z0065-98 ) та зареєстрованим у Міністерстві
юстиції України 03.02.98 за N 65/2505; сертифікати, що підтверджують достатній рівень знань фізичних
осіб для самостійного проведення грошової оцінки земель в Україні,
за формою, установленою Порядком проведення експертної грошової
оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що
затверджений наказом Державного комітету України по земельних
ресурсах від 08.07.99 N 72 ( z0651-99 ) та зареєстрований в
Міністерстві юстиції України 27.09.99 за N 651/3944; свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта з
правом проведення відповідних експертиз за спеціальністю з
визначенням вартості відповідного майна; документи фахівців (аварійних комісарів та ін.), що
підтверджують кваліфікацію з автотоварознавчої експертизи за
спеціалізацією з визначення вартості автомототранспорту, розміру
завданого збитку власнику транспортного засобу.
II. Процедура реєстрації
5. Процедура реєстрації фізичної особи (оцінювача) в
Державному реєстрі оцінювачів передбачає: подання фізичною особою (оцінювачем) до Фонду державного
майна України (далі - Фонд) інформації для реєстрації в Державному
реєстрі оцінювачів: - заяви про реєстрацію; - довідки з місця роботи; - нотаріально посвідченої копії кваліфікаційного документа
оцінювача; - копії сторінок паспорта, де зазначені прізвище, ім'я та по
батькові особи, а також реквізити паспорта; - інформації про оцінювача із зазначенням реквізитів
кваліфікаційного документа оцінювача, контактних даних, членства в
громадській організації, реквізитів паспорта, інформації щодо
підвищення кваліфікації оцінювача та місця роботи; розгляд та перевірку Фондом поданої інформації, у тому числі
відповідності поданих кваліфікаційних документів оцінювача вимогам
пункту 4 цього Порядку; прийняття рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації
фізичної особи (оцінювача) в Державному реєстрі оцінювачів.
6. Фонд веде облік надходження інформації та документів, які
додаються до неї, та прийняття відповідних рішень щодо реєстрації
або відмови в реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у Державному
реєстрі оцінювачів. Облік ведеться в журналі реєстрації заявників.
У журналі фіксуються дата подання документів, дата отримання
документів Фондом, перелік отриманих документів та прийняті
рішення щодо реєстрації.
7. Датою подання фізичною особою (оцінювачем) інформації для
реєстрації в Державному реєстрі оцінювачів є дата, що зафіксована
на поштовому штемпелі конверта з інформацією або реєстраційному
штемпелі відділу діловодства Фонду (у разі направлення документів
іншим чином).
8. Фонд протягом двадцяти днів зобов'язаний здійснити розгляд
та перевірку отриманих документів та прийняти відповідне рішення
щодо реєстрації фізичної особи (оцінювача) в Державному реєстрі
оцінювачів. З цією метою Фонд має право звертатися до організацій,
установ, інших осіб, у тому числі до фізичної особи, що подала
документи, для отримання роз'яснень або надання додаткової
інформації.
9. Рішення про реєстрацію фізичної особи (оцінювача)
приймається у разі відповідності поданих документів вимогам цього
Порядку та інших нормативно-правових актів. Рішення про реєстрацію
приймається шляхом підписання відповідного свідоцтва про
реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів за формою згідно з
додатком до цього Порядку.
10. Рішення про відмову в реєстрації фізичної особи в
Державному реєстрі оцінювачів приймається за таких підстав: неподання або неналежного оформлення хоча б одного з
документів у складі інформації, передбачених цим Порядком; невідповідності документа, поданого як кваліфікаційний
документ оцінювача, вимогам пункту 4 цього Порядку; недостовірності іншої інформації, що подається, вимогам цього
Порядку; подання інформації після закінчення строку, визначеного
пунктом 5 розділу VII Закону ( 2658-14 ), а саме до 7 вересня 2002
року.
11. У разі відсутності повної та достовірної інформації щодо
відповідності програми навчання, згідно з якою фізична особа
отримала кваліфікаційну підготовку, вимогам пункту 4 цього
Порядку, відсутності інформації щодо рішення екзаменаційної
комісії (дата, номер протоколу) про видачу документа, поданого
фізичною особою як кваліфікаційний документ оцінювача для
реєстрації в Державному реєстрі оцінювачів, Фонд має право
прийняти відповідне рішення щодо реєстрації у разі додаткового
подання фізичною особою нотаріально посвідченої копії документа
(документів) про підвищення кваліфікації оцінювача за напрямами
кваліфікаційної підготовки, зазначеної в документі, поданому як
кваліфікаційний документ оцінювача.
12. Про всі прийняті рішення Фонд письмово повідомляє фізичну
особу (оцінювача).
III. Свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів
13. Свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів
(далі - свідоцтво) є документом, що підтверджує факт реєстрації
фізичної особи (оцінювача) в Державному реєстрі оцінювачів та
напрями і спеціалізації оцінки майна. У свідоцтві зазначаються
напрями і спеціалізації, які підтверджені відповідними
кваліфікаційними документами оцінювача (кваліфікаційними
свідоцтвами оцінювача), що були подані з метою реєстрації.
14. Свідоцтва підписуються посадовою особою Фонду, яка
визначена відповідним наказом Голови Фонду, та завіряються
печаткою Фонду.
15. У разі додаткового отримання фізичною особою (оцінювачем)
кваліфікаційного свідоцтва оцінювача за спеціалізаціями оцінки
майна, які не були зазначені в свідоцтві, свідоцтво підлягає
заміні.
16. Особи, які зареєстровані в Державному реєстрі оцінювачів,
отримують оригінал свідоцтва особисто або через інших осіб за
наявності в них відповідної довіреності. Факт отримання свідоцтва
фіксується в журналі заявників.
IV. Прикінцеві положення
17. Кваліфікаційні документи оцінювача, що були подані
фізичними особами, які зареєструвалися в Державному реєстрі
оцінювачів відповідно до цього Порядку, вважаються безстроковими в
разі виконання всіх вимог, установлених Законом ( 2658-14 ).
18. Спори, пов'язані з реєстрацією фізичних осіб (оцінювачів)
в Державному реєстрі оцінювачів, вирішуються в порядку,
установленому законодавством.
Начальник Управління оцінки майна
та фінансово-господарського аналізу Н.Лебідь
Додаток

до Порядку реєстрації

фізичних осіб (оцінювачів)

у Державному реєстрі

оцінювачів

(у редакції наказу ФДМУ

від 10.03.2004 N 456

( z0362-04 )

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

СВІДОЦТВО

про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів
від ______________ 200__ р. N_________________

Видане ______________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові оцінювача) а підставі ______________________________________________________

(назва кваліфікаційного документа оцінювача) ід ________________________________________ N___________________,
виданого ________________________________________________________,

(ким виданий кваліфікаційний документ оцінювача)
та свідчить про те, що його (її) зареєстровано в Державному
реєстрі оцінювачів як оцінювача, який має право здійснювати оцінку
майна та майнових прав за такими напрямами:
1. Оцінка об'єктів у матеріальній формі*:
--- 1.1. Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, | | нерухомості), у тому числі експертна грошова оцінка --- земельних ділянок.
--- | | 1.2. Оцінка машин і обладнання. --- --- | | 1.3. Оцінка дорожніх транспортних засобів. --- --- | | 1.4. Оцінка літальних апаратів. --- --- | | 1.5. Оцінка судноплавних засобів. --- --- | | 1.6. Оцінка рухомих речей, що становлять культурну --- цінність.
--- 1.7. Оцінка рухомих речей, крім таких, що віднесені до | | машин, обладнання, дорожніх транспортних засобів, --- літальних апаратів, судноплавних засобів та тих, що становлять культурну цінність.
2. Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів,
майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі оцінка прав
на об'єкти інтелектуальної власності*:
--- 2.1. Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних | | паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім --- оцінки прав на об'єкти інтелектуальної власності).
--- | | 2.2. Оцінка прав на об'єкти інтелектуальної власності. ---
М.П.
_________________ _____________ ______________________

(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)
--------------- --- * Непотрібне закреслити: |X| --- Додаток в редакції Наказу Фонду державного майна N 456
( z0362-04 ) від 10.03.2004 )

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: