open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 16 від 14 січня 2002 Зареєстровано в Міністерстві

м. Київ юстиції України

30 січня 2002 р.

за N 81/6369

Про затвердження Положення про експертну комісію

та порядок проведення акредитаційної експертизи
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства

освіти і науки

N 321 ( z0499-02 ) від 04.06.2002 )

На виконання пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України
від 9 серпня 2001 р. N 978 ( 978-2001-п ) "Про затвердження
Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і
спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних
училищах" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про експертну комісію та порядок
проведення акредитаційної експертизи, що додається.
2. Начальнику управління ліцензування та акредитації Домнічу
В.І. забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
державного секретаря Степка М.Ф.
Міністр В.Г.Кремень
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти

і науки України

14.01.2002 N 16
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

30 січня 2002 р.

за N 81/6369
Положення

про експертну комісію та порядок

проведення акредитаційної експертизи
Це Положення визначає основні засади формування експертних
комісій та порядку проведення ними акредитаційної експертизи
навчальних закладів.
1. Положення про експертну комісію
1.1. Експертна комісія - це сформована Міністерством освіти і
науки України (далі - МОН) група експертів, яка проводить
акредитаційну експертизу навчального закладу з метою визначення
відповідності його освітньої діяльності державним вимогам.
1.2. Експерти - це провідні фахівці навчальних закладів та
наукових установ незалежно від форм власності та підпорядкування,
спеціалісти підприємств, установ та організацій, які мають
відповідну освіту та кваліфікацію, практичний досвід роботи,
володіють необхідними знаннями і навичками та виявили бажання
здійснювати акредитаційну експертизу навчальних закладів.
1.3. Кандидатури для включення до складу експертів за
зверненням МОН вносять навчальні заклади, підприємства, установи
та організації незалежно від форми власності та видів діяльності;
відбір кандидатів здійснює МОН в залежності від їх кваліфікації,
практичного досвіду роботи кандидата, наявності вчених звань та
наукових ступенів тощо, а також потреби у таких фахівцях.
1.4. Список експертів формує і затверджує МОН. Про зарахування кандидатів до складу експертів МОН інформує
навчальні заклади, підприємства, установи та організації, що
подали пропозиції.
1.5. Керівники навчальних закладів, підприємств, установ та
організацій, працівники яких зараховані до складу експертів,
зобов'язані забезпечити участь своїх працівників у проведенні
акредитаційної експертизи.
1.6. Склад експертної комісії та її керівника для проведення
акредитаційної експертизи конкретного навчального закладу визначає
і затверджує МОН. Керівник організовує роботу та відповідає за
діяльність експертної комісії.
1.7. До складу експертної комісії не можуть входити експерти,
місцем роботи яких є навчальний заклад, в якому проводиться
акредитаційна експертиза.
1.8. Експерт повинен знати: державні вимоги, на відповідність яким проводиться
акредитаційна експертиза, та інші норми в галузі освіти; правові засади створення та діяльності навчальних закладів
усіх форм власності; вимоги до організації навчального процесу; вимоги законодавства щодо акредитації та ліцензування; способи та методи контролю діяльності навчального закладу; методи оцінки якості підготовки фахівців.
1.9. Експерт має право: доступу на територію та в приміщення навчального закладу; знайомитись з необхідною документацією щодо діяльності
навчального закладу, отримувати необхідні документи; отримувати від навчального закладу, інших установ та
організацій в установленому порядку будь-яку інформацію про його
діяльність, що стосується акредитації; брати участь у поточному та підсумковому контролі якості
знань, проводити їх контрольні заміри; інформувати письмово за результатами експертизи навчальний
заклад щодо поліпшення організації його діяльності; вносити пропозиції МОН щодо вдосконалення освітньої
діяльності навчальних закладів, критеріїв, вимог, показників та
порядку їх запровадження, внесення змін і доповнень до
нормативно-правових актів у сфері освіти; брати участь у засіданнях Державної акредитаційної комісії
(далі - ДАК) та експертних рад при ДАК.
1.10. Експерт зобов'язаний: забезпечити об'єктивність, достовірність та своєчасність
проведення акредитаційної експертизи; забезпечувати збереження інформації, що містить державну та
комерційну таємниці; підписати експертний висновок, у разі незгоди з експертним
висновком додати до нього викладену письмово свою окрему думку; проінформувати навчальний заклад про результати
акредитаційної експертизи.
1.11. Експерти, які підписали недостовірний експертний
висновок акредитаційної експертизи, виключаються зі складу
експертів та несуть відповідальність згідно з чинним
законодавством.
1.12. Відшкодування витрат на відрядження експертів для
проведення акредитаційної експертизи здійснюється безпосередньо
навчальним закладом, що заявив про свою акредитацію відповідно до
чинного законодавства. ( Пункт 1.12 із змінами, внесеними згідно з
Наказом МОН N 321 ( z0499-02 ) від 04.06.2002 )
1.13. Оплата праці експертів за проведення акредитаційної
експертизи здійснюється безпосередньо навчальним закладом, що
заявив про свою акредитацію. ( Пункт 1.13 із змінами, внесеними
згідно з Наказом МОН N 321 ( z0499-02 ) від 04.06.2002 )
1.14. Оплата праці експертів здійснюється за ставками
погодинної оплати праці, передбаченими для працівників усіх
галузей економіки за проведення навчальних занять зі студентами,
учнями у відповідних типах навчальних закладів, з розрахунку п'яти
годин на день, але не більше 15 годин за термін проведення
акредитаційної експертизи, керівнику експертної комісії - шести
годин на день, але не більше 18 годин за термін проведення
акредитаційної експертизи.
2. Порядок проведення акредитаційної експертизи
2.1. Акредитаційна експертиза (далі - експертиза) - це процес
установлення відповідності діяльності навчальних закладів
державним вимогам щодо підготовки (перепідготовки) фахівців з
вищою освітою.
2.2. Експертиза проводиться за попереднім відшкодуванням
витрат, пов'язаних з проведенням акредитації, за рахунок
навчальних закладів, які заявили про свою акредитацію. Кошти на організаційне забезпечення проведення акредитації
перераховуються на рахунок ДАК відповідно до нормативу,
установленого МОН за погодженням з Мінфіном.( Пункт 2.2 в редакції Наказу МОН N 321 ( z0499-02 ) від
04.06.2002 )
2.3. Заява на проведення експертизи з відповідними
документами подається до МОН.
2.4. МОН у десятиденний термін проводить попередню експертизу
поданих документів, у разі їх відповідності встановленим вимогам
формує експертну комісію, встановлює строки проведення експертизи
та направляє комісію до навчального закладу. У випадку
невідповідності встановленим вимогам надісланих МОН навчальним
закладом документів, вони протягом місяця з дня надходження
повертаються заявнику.
2.5. Кількість експертів, що направляються до навчального
закладу, залежить від кількості заявлених на акредитацію
спеціальностей, але не може бути більше 3 експертів на одну
спеціальність.
2.6. Строк роботи експертної комісії визначає МОН у рішенні
про затвердження її складу, безпосередньо у навчальному закладі
він не може перевищувати 5 робочих днів.
2.7. Експертна комісія у навчальному закладі перевіряє: достовірність інформації, поданої до МОН навчальним закладом
разом з заявою про акредитацію; відповідність установленим законодавством вимогам щодо
навчально-методичного, кадрового, матеріально-технічного
забезпечення навчального закладу; відповідність його освітньої діяльності державним вимогам
щодо підготовки, перепідготовки фахівців; наявність неусунених порушень у діяльності навчального
закладу, що були виявлені під час його попередніх перевірок.
2.8. За результатами експертизи експертна комісія готує
мотивований висновок про можливість акредитації навчального
закладу (спеціальності), ознайомлює під підпис його керівника
(копія висновку надається навчальному закладу) і у тижневий термін
з дня закінчення експертизи подає його до ДАК. Експертний висновок
щодо акредитації спеціальності подається до експертної ради ДАК.
Начальник управління ліцензування
та акредитації В.І.Домніч

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: