open Про систему
Попередня
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 57 від 28.01.2002 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

1 лютого 2002 р.

за N 86/6374

Про затвердження документів, що застосовуються в

процесі виконання бюджету
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами

Міністерства фінансів

N 1099 ( z0038-03 ) від 29.12.2002

N 386 ( z0820-04 ) від 14.06.2004

N 845 ( z0057-05 ) від 29.12.2004

N 86 ( z0252-05 ) від 03.02.2005

N 267 ( z0303-06 ) від 10.03.2006

N 253 ( z0198-07 ) від 23.02.2007 }

{ У тексті наказу слова "Управління організації бюджетного

процесу" в усіх відмінках замінено словами "Департамент

державного бюджету" у відповідних відмінках; слова

"Управління доходів" у всіх відмінках замінено словами

"Департамент доходів" у відповідних відмінках; слова

"Управління фінансів транспорту, зв'язку, сфери послуг

та відносин власності" в усіх відмінках замінено словами

"Департамент фінансів державних підприємств" у

відповідних відмінках; слова "фінансової політики та

управління державним боргом" у всіх відмінках замінено

словами "державного боргу" у відповідних відмінках

згідно з Наказом Міністерства фінансів N 267 ( z0303-06 )

від 10.03.2006 }

З метою приведення у відповідність до норм Бюджетного кодексу
України ( 2542-14 ) Н А К А З У Ю:
1. Наказ Міністерства фінансів України від 09.01.2001 N 6
( z0065-01 ) "Про затвердження документів, що застосовуються в
процесі виконання бюджету", зареєстрований в Міністерстві юстиції
України 24.01.2001 за N 65/5256, вважати таким, що втратив
чинність.
2. Затвердити форми кошторису, плану асигнувань із загального
фонду, плану використання бюджетних коштів, зведення показників
спеціального фонду кошторису, штатного розпису бюджетної установи,
а також лімітної довідки про бюджетні асигнування, що додаються.
3. Затвердити Інструкцію про складання і виконання розпису
Державного бюджету України, що додається.
4. Департаменту по бюджету довести цей наказ до відома
головних розпорядників коштів державного бюджету та місцевих
фінансових органів для застосування в роботі.
5. Міністерству фінансів Автономної Республіки Крим, місцевим
фінансовим органам розробити відповідно до зазначеної Інструкції
порядок складання і виконання розпису відповідного бюджету.
Міністр І.О.Юшко
Затверджено

Наказ Міністерства

фінансів України

28.01.2002 N 57
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

1 лютого 2002 р.

за N 86/6374
ІНСТРУКЦІЯ

про складання і виконання розпису

Державного бюджету України

1. Загальні положення
1.1. Інструкція про складання і виконання розпису Державного
бюджету України (далі - Інструкція) визначає процедури складання і
виконання розпису Державного бюджету України.
1.2. Розпис Державного бюджету України на відповідний рік
(далі - розпис) включає: розпис доходів державного бюджету (далі - розпис доходів), що
поділяється на річний розпис доходів загального і спеціального
фондів державного бюджету та помісячний розпис доходів загального
фонду державного бюджету; розпис фінансування державного бюджету (далі - розпис
фінансування), що поділяється на річний розпис фінансування
загального і спеціального фондів державного бюджету та помісячний
розпис фінансування загального фонду державного бюджету; розпис асигнувань державного бюджету (за винятком надання
кредитів з державного бюджету), що поділяється на річний розпис
асигнувань державного бюджету загального і спеціального фондів
державного бюджету та помісячний розпис асигнувань загального
фонду державного бюджету; розпис повернення кредитів до державного бюджету та надання
кредитів з державного бюджету (далі - розпис кредитування), що
поділяється на річний розпис повернення кредитів до державного
бюджету та надання кредитів з державного бюджету, помісячний
розпис повернення кредитів до загального фонду державного бюджету
та надання кредитів із загального фонду державного бюджету; річний розпис витрат спеціального фонду державного бюджету з
розподілом за видами надходжень; помісячний розпис спеціального
фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних
установ та відповідних видатків).
1.3. Річний розпис асигнувань державного бюджету (за винятком
надання кредитів з державного бюджету) - це розпис асигнувань
загального і спеціального фондів державного бюджету на рік у
розрізі головних розпорядників коштів (далі - головних
розпорядників) за програмною класифікацією видатків та
кредитування й повною економічною класифікацією видатків бюджету
без розподілу за періодами року.
1.4. Помісячний розпис асигнувань загального фонду державного
бюджету (за винятком надання кредитів з державного бюджету) - це
розпис асигнувань загального фонду державного бюджету на рік за
місяцями в розрізі головних розпорядників за програмною
класифікацією видатків та кредитування й скороченою економічною
класифікацією видатків бюджету. Скорочена економічна класифікація видатків бюджету включає:
оплату праці працівників бюджетних установ (код 1110), нарахування
на заробітну плату (код 1120), медикаменти та перев'язувальні
матеріали (код 1132), продукти харчування (код 1133), оплату
комунальних послуг та енергоносіїв (код 1160), дослідження і
розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних
(регіональних) програм (1171), окремі заходи по реалізації
державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
(1172), поточні трансферти населенню (код 1340). Решта економічних
категорій видатків відображаються загальною сумою за кодом 5000
"Інші видатки". ( Абзац другий пункту 1.4 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства фінансів N 86 ( z0252-05 ) від
03.02.2005 )
1.5. Річний розпис витрат спеціального фонду державного
бюджету з розподілом за видами надходжень - це річний розпис
витрат спеціального фонду (за кодами програмної класифікації
видатків та кредитування, кодами економічної класифікації
видатків, кодами класифікації кредитування та кодами класифікації
фінансування за типом боргового зобов'язання) в розрізі доходів
(за кодами класифікації доходів), фінансування (за кодами
класифікації фінансування за типом боргового зобов'язання),
повернення кредитів до спеціального фонду (за кодами програмної
класифікації видатків та кредитування). Помісячний розпис спеціального фонду державного бюджету (за
винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних
видатків) - це помісячний розпис витрат спеціального фонду (за
кодами програмної класифікації видатків та кредитування, кодами
скороченої економічної класифікації видатків, кодами класифікації
кредитування та кодами класифікації фінансування за типом
боргового зобов'язання) в розрізі доходів (за кодами класифікації
доходів), фінансування (за кодами класифікації фінансування за
типом боргового зобов'язання), повернення кредитів до спеціального
фонду (за кодами програмної класифікації видатків та кредитування
і кодами класифікації кредитування). Розпис складається без
помісячного розподілу власних надходжень бюджетних установ та
відповідних видатків.
1.6. Розпис складається відповідно до бюджетних призначень,
установлених у законі про Державний бюджет України, та
затверджується Міністром фінансів України в місячний термін після
набрання чинності цим законом. Якщо розпис на наступний рік не затверджено в установлений
законодавством термін, то в обов'язковому порядку складається
тимчасовий розпис на відповідний період наступного року.
1.7. Кошториси не складаються за бюджетними програмами,
призначення за якими встановлюються законом про Державний бюджет
України за загальнодержавними видатками та рішенням відповідної
ради про затвердження місцевого бюджету у частині міжбюджетних
трансфертів, здійснення передачі бюджетних призначень головним
розпорядникам коштів та програми "Відшкодування шкоди, завданої
громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього
слідства, прокуратури, суду", мобілізаційної підготовки галузей
національної економіки, а також за бюджетними програмами щодо
виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за
різними пенсійними програмами, і щодо пенсійного забезпечення
військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу та
суддів у відставці. Розпорядники повинні затвердити у кошторисах обсяг коштів для
проведення розрахунків за електричну і теплову енергію,
водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку,
які споживаються бюджетними установами, у повному обсязі в
розрахунку на рік з урахуванням коштів загального та спеціального
фондів відповідно до статей 26 і 73 Закону України "Про Державний
бюджет України на 2007 рік" ( 489-16 ). До кошторисів додаються
детальні розрахунки за КЕКВК 1160 "Оплата комунальних послуг та
енергоносіїв" на підставі затверджених в установленому порядку
лімітів. Пункт 1.7 в редакції Наказу Міністерства фінансів N 86
( z0252-05 ) від 03.02.2005; із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства фінансів N 267 ( z0303-06 ) від 10.03.2006; в
редакції Наказу Міністерства фінансів N 253 ( z0198-07 ) від
23.02.2007 }
2. Складання розпису
2.1. Складання розпису починається зі складання розпису
доходів, розпису фінансування та розпису повернення кредитів до
державного бюджету.
2.2. Розпис доходів складається Департаментом доходів Мінфіну
за участю інших структурних підрозділів Мінфіну та головних
розпорядників. { Пункт 2.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства фінансів N 267 ( z0303-06 ) від 10.03.2006 }
2.3. Розпис фінансування складається Департаментом державного
боргу за участю Департаменту фінансів державних підприємств
Мінфіну та за погодженням з Департаментом державного бюджету
Мінфіну з урахуванням необхідності забезпечення своєчасності і
повноти платежів з погашення основної суми державного боргу,
можливостей щодо обсягів і термінів залучення державних
запозичень, графіків проведення приватизації державного майна, а
також потреб покриття помісячних касових розривів загального фонду
державного бюджету.
2.4. Розпис повернення кредитів до державного бюджету
складається відповідними структурними підрозділами Мінфіну.
2.5. На основі складених розписів доходів, фінансування та
повернення кредитів до державного бюджету Департаменту державного
бюджету Мінфіну розраховує граничні помісячні обсяги асигнувань та
надання кредитів із загального фонду державного бюджету за
відповідними структурними підрозділами Мінфіну і подає їм разом із
роз'ясненнями. Керуючись роз'ясненнями, відповідні структурні підрозділи
Мінфіну визначають головним розпорядникам помісячні обсяги
асигнувань загального фонду в розрізі бюджетних програм або в
цілому головному розпоряднику за тими бюджетними програмами, які
належать до компетенції відповідного структурного підрозділу, та
разом із лімітними довідками надають їх Департаменту державного
бюджету Мінфіну, яке зводить отримані помісячні обсяги
асигнувань загального фонду, складає узагальнену лімітну довідку
за кожним головним розпорядником з визначенням помісячних обсягів
асигнувань головному розпоряднику в цілому та доводить усі лімітні
довідки до кожного головного розпорядника. За необхідності
структурні підрозділи Мінфіну надають головним розпорядникам
додаткові матеріали разом із необхідними роз'ясненнями. Головні розпорядники за участю розпорядників нижчого рівня
згідно з отриманими лімітними довідками уточнюють проекти
кошторисів, складають проекти планів асигнувань (за винятком
надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, планів
надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального
фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та
відповідних видатків), а для вищих навчальних закладів та наукових
установ - помісячних планів використання бюджетних коштів, та
подають відповідним структурним підрозділам Мінфіну зведені
проекти цих документів для перевірки їх відповідності показникам
лімітних довідок. Структурні підрозділи Мінфіну відстежують
підготовку головними розпорядниками матеріалів до розпису,
забезпечують своєчасне подання головними розпорядниками цих
матеріалів Мінфіну, аналізують зазначені матеріали, вносять при
необхідності до них корективи і подають Департаменту державного
бюджету Мінфіну свої пропозиції щодо включення їх до
розпису. ( Абзац третій пункту 2.5 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства фінансів N 86 ( z0252-05 ) від 03.02.2005 ) Департамент державного бюджету Мінфіну зводить
отримані від структурних підрозділів Мінфіну матеріали, вносить
при необхідності корективи і подає розпис на затвердження Міністру
фінансів України.
2.6. Оригінал затвердженого розпису державного бюджету
передається на паперових та електронних носіях Державному
казначейству України, одна копія передається Комітету Верховної
Ради України з питань бюджету, інша - залишається в Департаменті
державного бюджету Мінфіну.

{ Пункт 2.7 виключено на підставі Наказу Міністерства
фінансів N 253 ( z0198-07 ) від 23.02.2007 }

2.7. Помісячний розподіл міжбюджетних трансфертів за кодами
бюджетів за відповідними місцевими бюджетами до затвердженого
розпису державного бюджету надається Державним казначейством
України (на паперових та електронних носіях) Міністерству фінансів
Автономної Республіки Крим, фінансовим управлінням обласних
(Київської та Севастопольської міських) державних адміністрацій.
{ Пункт 2.7 в редакції Наказу Міністерства фінансів N 253
( z0198-07 ) від 23.02.2007 }
2.8. Державне казначейство України протягом трьох робочих
днів після затвердження розпису доводить головним розпорядникам
витяг із розпису, що є підставою для затвердження в установленому
порядку кошторисів, планів асигнувань (за винятком надання
кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, планів надання
кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду
бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та
відповідних видатків), планів використання бюджетних коштів та
помісячних планів використання бюджетних коштів для вищих
навчальних закладів та наукових установ. Пункт із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
фінансів N 86 ( z0252-05 ) від 03.02.2005 )
3. Унесення змін до розпису
3.1. Унесення змін до розпису здійснюється у разі: необхідності перерозподілу видатків за економічною та
програмною класифікаціями; прийняття нормативного акта про передачу повноважень на
виконання функцій або надання послуг, на які затверджено бюджетне
призначення, від одного головного розпорядника до іншого; прийняття рішення про розподіл нерозподілених бюджетних
асигнувань між головними розпорядниками; необхідності збільшення асигнувань спеціального фонду
державного бюджету відповідно до положень пункту 3.9 цієї
Інструкції; необхідності внесення змін до розпису доходів, до розпису
фінансування або до розпису кредитування; унесення змін до закону про Державний бюджет України.
3.2. Унесення змін до розпису за загальним і спеціальним
фондом державного бюджету передбачає затвердження довідок про
внесення змін до кошторисів, планів асигнувань (за винятком
надання кредитів із бюджету) загального фонду бюджету, планів
надання кредитів із загального фонду бюджету та планів
спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень
бюджетних установ та відповідних видатків) у порядку,
встановленому для затвердження цих документів.
3.3. Відповідні структурні підрозділи Мінфіну за
обгрунтованим поданням головних розпорядників, доручень Кабінету
Міністрів України або на підставі нормативних актів за дві години
до кінця робочого дня не пізніше 25-го числа поточного місяця, з
урахуванням положень пункту 3.6 цієї Інструкції, подають до
Департаменту державного бюджету Мінфіну пропозиції про
внесення змін до розпису для перевірки та візування в одному
примірнику за формами згідно з додатками 1, 2, 3 до Інструкції.
При цьому до довідки необхідно додати обгрунтовані пропозиції щодо
доцільності внесення запропонованих головним розпорядником змін, а
також інформацію про виділені асигнування за відповідними
бюджетними програмами згідно зі звітністю Державного казначейства
України. Пункт 3.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
фінансів N 253 ( z0198-07 ) від 23.02.2007 }
3.4. У винятковому випадку за обгрунтованим поданням
головного розпорядника може бути здійснено перерозподіл його
бюджетних призначень за бюджетними програмами в межах їх
загального обсягу за погодженням із Комітетом Верховної Ради з
питань бюджету. Для місцевих бюджетів такий перерозподіл бюджетних
призначень за функціональною структурою здійснюється за
погодженням із постійною комісією місцевої ради з питань бюджету
та на основі положень рішення про затвердження відповідного
бюджету. У разі виникнення такої необхідності головний розпорядник
подає до відповідного структурного підрозділу Мінфіну лист з
обгрунтованими пропозиціями щодо внесення змін до розпису. Відповідний структурний підрозділ Мінфіну детально аналізує
обгрунтування головного розпорядника та, в разі прийняття рішення
про доцільність внесення запропонованих ним змін, готує листа
Комітету Верховної Ради з питань бюджету з проханням погодити
пропозицію головного розпорядника щодо перерозподілу його
бюджетних призначень у межах їх загального обсягу. Проект листа в
обов'язковому порядку візується в Департаменті державного
бюджету Мінфіну. У разі отримання дозволу Комітету Верховної Ради з питань
бюджету відповідний структурний підрозділ Мінфіну готує довідку
про внесення змін до розпису в загальному порядку.
3.5. Зміни до помісячного розпису мають відповідати таким
вимогам: бути збалансованими за місяцями, тобто не порушувати
загального обсягу показників загального або спеціального фонду
державного бюджету на місяць, якого стосуються такі зміни; не змінювати загального обсягу показників загального або
спеціального фонду державного бюджету на рік, за винятком внесення
змін до закону про Державний бюджет України; враховувати фактично виділені асигнування за попередній
період (при внесенні змін до розпису асигнувань та розпису
кредитування), фактичні надходження коштів за період з початку
року (при внесенні змін до розпису доходів та розпису фінансування
за формами згідно з додатками 4, 5, 6 до Інструкції); проводитися переважно за відсутності зареєстрованої в органах
Держказначейства, на момент внесення змін до розпису асигнувань,
кредиторської заборгованості за тим кодом економічної класифікації
видатків, за яким передбачається зменшення асигнувань; відповідати вимогам закону про Державний бюджет України та
інших нормативно-правових актів; вноситися на поточний та наступні періоди (крім випадків,
передбачених абзацами 3 та 7 пункту 3.1 та інших випадків,
передбачених чинним законодавством).
3.6. Після затвердження довідки про внесення змін до розпису
відповідні структурні підрозділи Мінфіну подають оригінал та три
її копії Департаменту державного бюджету Мінфіну для
реєстрації за номером та датою, яка закінчується за годину до
кінця робочого дня. За п'ять робочих днів до закінчення місяця
(звітного періоду) довідки про внесення змін не реєструються. При
цьому, як виняток, за необхідності проведення термінового
перерозподілу асигнувань загального фонду державного бюджету за
наявності письмового доручення першого заступника або заступника
Міністра довідки реєструються до кінця місяця. Після реєстрації вони заносяться до реєстру (додаток 8 до
Інструкції), який складається в двох примірниках. Один примірник
реєстру разом з оригіналами та копіями довідок передається
Державному казначейству України (довідки передаються на паперових
і електронних носіях), другий примірник з копіями довідок
залишається в Департаменті державного бюджету Мінфіну, а
один примірник копій довідок залишається у відповідному
структурному підрозділі Мінфіну. Одночасно Державному казначейству
передається перелік нових бюджетних програм (на електронних
носіях). Копія довідки про внесення змін до розпису у частині
міжбюджетних трансфертів разом із розподілом за кодами відповідних
бюджетів Міністерством фінансів України надається Міністерству
фінансів Автономної Республіки Крим, фінансовим управлінням
обласних (Київської та Севастопольської міських) державних
адміністрацій. Департамент державного бюджету Мінфіну надсилає Державному
казначейству України зміни до розпису на електронних
носіях для звірки за відповідний період (тиждень, місяць) в
останній робочий день тижня та до 29-го числа кожного місяця.
3.7. Зміни до розпису оформляються таким чином: підписуються директором Департаменту державного бюджету
Мінфіну і начальником відповідного структурного підрозділу Мінфіну
або особами, що виконують їхні обов'язки; { Абзац другий
пункту 3.7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
фінансів N 267 ( z0303-06 ) від 10.03.2006 } затверджуються першим заступником Міністра або заступником
Міністра; реєструються за номером та датою; доводяться до Державного казначейства України. Якщо з об'єктивних причин виникає необхідність анулювання
довідки про внесення змін до розпису, то відповідний структурний
підрозділ Мінфіну у дводенний термін після отримання оригіналу
довідки із Державного казначейства України готує доповідну записку
на ім'я першого заступника Міністра або заступника Міністра, який
затверджував довідку, і візує її в Департаменті державного
бюджету Мінфіну. Після погодження із першим заступником
Міністра або заступником Міністра доповідна записка передається до
Департаменту державного бюджету Мінфіну для анулювання, а її копія
- до Державного казначейства України. У разі виникнення необхідності внесення змін до вже
затверджених та взятих на облік Державним казначейством України
довідок у зв'язку з допущеними технічними помилками затверджується
нова довідка, де вказуються реквізити тієї довідки, у якій були
допущені технічні помилки.
3.8. Державне казначейство України здійснює реєстрацію
довідок та облік змін до розпису і надсилає їх копії головному
розпоряднику, що є підставою для затвердження довідок про внесення
змін до кошторисів та планів асигнувань (за винятком надання
кредитів із бюджету) загального фонду бюджету, планів надання
кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду
бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та
відповідних видатків), а для наукових установ та вищих навчальних
закладів - до плану використання бюджетних коштів та помісячного
плану використання бюджетних коштів. ( Абзац перший пункту 3.8 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 86
( z0252-05 ) від 03.02.2005 ) Головні розпорядники в триденний термін подають Державному
казначейству України довідки про внесені зміни до зведених
кошторисів та планів асигнувань (за винятком надання кредитів із
бюджету) загального фонду бюджету, зведених планів надання
кредитів із загального фонду бюджету, зведених планів спеціального
фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та
відповідних видатків), а головні розпорядники, в мережі яких є
наукові установи і навчальні заклади - змінені зведені плани
використання бюджетних коштів та зведені помісячні плани
використання бюджетних коштів, у розрізі розпорядників нижчого
рівня. Головні розпорядники коштів доводять відповідні зміни до
розпорядників нижчого рівня, які, в свою чергу, вносять зміни до
кошторису та плану асигнувань (за винятком надання кредитів з
бюджету) загального фонду бюджету, планів надання кредитів із
загального фонду бюджету, планів спеціального фонду бюджету (за
винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних
видатків), а наукові установи та вищі навчальні заклади - до плану
використання бюджетних коштів та помісячного плану використання
бюджетних коштів. ( Абзац другий пункту 3.8 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства фінансів N 86 ( z0252-05 ) від
03.02.2005 )
3.9. Відповідно до частини четвертої статті 23 Бюджетного
кодексу України ( 2542-14 ) витрати спеціального фонду бюджету
мають постійне бюджетне призначення, яке дає право проводити їх
виключно в межах і за рахунок відповідних надходжень до
спеціального фонду згідно з законодавством, якщо законом про
Державний бюджет України не встановлено інше. Протягом року розпорядники вносять зміни до спеціального
фонду кошторису за власними надходженнями на підставі довідок
установленої форми, які затверджуються керівниками установ, що
затвердили кошторис, без унесення відповідних змін до розпису за
спеціальним фондом. Розпорядники нижчого рівня протягом року в
обов'язковому порядку подають розпорядникам вищого рівня завірені
відповідним органом Державного казначейства України копії довідок
про підтвердження надходжень на спеціальні реєстраційні рахунки
установи, що відкриті у відповідному органі Державного
казначейства України за власними надходженнями. Розпорядниками
вносяться зміни до спеціального фонду кошторису у частині
збільшення надходжень та видатків у разі, коли обсяги власних
надходжень спеціального фонду кошторису фактично перевищили
обсяги, враховані під час затвердження відповідного бюджету, з
урахуванням залишків на початок року. Зміни вносяться на підставі
розрахунків з відповідним обґрунтуванням. У разі, коли фактичний
обсяг власних надходжень бюджетних установ менший від планових
показників, врахованих у спеціальному фонді кошторису,
розпорядники зобов'язані за два тижні до кінця бюджетного періоду
внести зміни до спеціального фонду кошторису в частині зменшення
надходжень і видатків з урахуванням очікуваного виконання
спеціального фонду кошторису у відповідному бюджетному періоді.
Розпорядники упорядковують бюджетні зобов'язання з урахуванням
внесених до спеціального фонду кошторису змін. Одночасно вищі
навчальні заклади та наукові установи вносять зміни до
затверджених планів використання бюджетних коштів. Органи
Державного казначейства України ведуть окремий облік таких змін,
проводять видатки з урахуванням унесених змін без внесення змін до
розпису та відображають у звітності про виконання бюджету планові
показники за спеціальним фондом з урахуванням унесених змін до
кошторисів. { Абзац другий пункту 3.9 в редакції Наказу
Міністерства фінансів N 86 ( z0252-05 ) від 03.02.2005; із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 253
( z0198-07 ) від 23.02.2007 } Унесення змін до розпису за спеціальним фондом за іншими
надходженнями здійснюється у порядку, встановленому для внесення
змін до розпису за загальним фондом, за яким після внесення
відповідних змін до розпису складаються довідки про внесення змін
до кошторису. У разі коли загальна сума інших надходжень
спеціального фонду, які надійшли на відповідну мету, з урахуванням
залишку коштів на початок року перевищує передбачену розписом на
відповідний період, Мінфін за поданням головних розпорядників
збільшує планові показники за спеціальним фондом шляхом внесення
змін до розпису. Для цього головний розпорядник повинен надати
Мінфіну детальні обгрунтовані розрахунки розпорядників на підставі
довідки про підтвердження надходжень (крім коштів, отриманих за
вчинення консульських дій за межами України) на спеціальні
реєстраційні рахунки, що відкриті в органах Державного
казначейства (за формою, наведеною в додатку 7 до Інструкції), та
належні пояснення щодо необхідності внесення змін до розпису. За наявності на рахунку головного розпорядника залишків
коштів на початок року, які можуть бути використані для здійснення
видатків, передбачених розписом на поточний рік, та у разі, коли
загальна сума інших надходжень спеціального фонду, які надійшли до
цього фонду на відповідну мету, не перевищує передбаченої розписом
на відповідний період, зміни до розпису не вносяться. У разі перевищення показників розпису спеціального фонду за
окремим видом надходжень в межах загального обсягу надходжень, які
надійшли на відповідну мету, зміни до розпису не вносяться.

4. Тимчасове обмеження асигнувань загального

фонду державного бюджету
4.1. Якщо за результатами місячного звіту про виконання
загального фонду державного бюджету виявиться, що отриманих
надходжень недостатньо для здійснення бюджетних асигнувань
відповідно до бюджетних призначень з урахуванням граничного рівня
дефіциту (профіциту), затвердженого законом про Державний бюджет
України, то Міністр фінансів України приймає рішення про обмеження
асигнувань загального фонду державного бюджету.
4.2. Департамент доходів Мінфіну, Департамент державного
боргу разом із Департаментом фінансів державних підприємств
Мінфіну розраховують уточнений помісячний прогноз надходжень
доходів загального фонду, державних запозичень, надходжень від
приватизації державного майна, повернення кредитів на фінансування
загального фонду державного бюджету і подають Департаменту
державного бюджету Мінфіну не пізніше 15 числа місяця, що настає
за місяцем, в якому відбулося недоотримання доходів, державних
запозичень або надходжень від приватизації державного майна на
фінансування державного бюджету.
4.3. Департамент державного бюджету Мінфіну за
участю відповідних структурних підрозділів Мінфіну на підставі
уточненого помісячного прогнозу надходжень доходів та повернення
кредитів до загального фонду, державних запозичень та надходжень
від приватизації державного майна на фінансування загального фонду
державного бюджету розробляє пропозиції щодо тимчасового обмеження
помісячних обсягів асигнувань загального фонду державного бюджету
з урахуванням інформації про виділені асигнування та подає на
розгляд Міністру фінансів України. Міністерство фінансів України
видає наказ, яким встановлює тимчасове обмеження бюджетних
асигнувань загального фонду державного бюджету.
4.4. Державне казначейство України, керуючись наказом
Міністерства фінансів України про тимчасове обмеження асигнувань
загального фонду державного бюджету, у триденний термін повідомляє
головних розпорядників про таке тимчасове обмеження асигнувань і
проводить видатки з урахуванням тимчасового обмеження асигнувань.
4.5. Розпорядники беруть зобов'язання та приводять їх у
відповідність із бюджетними асигнуваннями, встановленими
кошторисами, з урахуванням тимчасового обмеження асигнувань
загального фонду державного бюджету.
5. Виконання та звітність
5.1. Виконання розпису здійснюється наростаючим підсумком з
початку року.
5.2. Зведення, складання та надання звітності про виконання
державного бюджету здійснюються Державним казначейством України: щодо доходів - ураховуючи розпис доходів наростаючим
підсумком з початку року; щодо фінансування - враховуючи розпис фінансування
наростаючим підсумком з початку року; щодо видатків - ураховуючи розпис асигнувань наростаючим
підсумком з початку року; щодо розпису повернення кредитів та надання кредитів -
ураховуючи розпис повернення кредитів до державного бюджету та
надання кредитів із державного бюджету наростаючим підсумком з
початку року.
5.3. До 10-го числа місяця, що настає за звітним, Державне
казначейство України проводить з Департаментом державного
бюджету Мінфіну звірку розпису за загальним фондом
державного бюджету за звітний період, уточненого з урахуванням
унесених змін.
5.4. Головні розпорядники бюджетних коштів, у мережі яких є
наукові установи та вищі навчальні заклади, щомісяця до 10 числа
місяця, що наступає за звітним, подають Міністерству фінансів
України виконання зведених планів використання бюджетних коштів і
зведених помісячних планів використання бюджетних коштів з
урахуванням внесених протягом місяця змін. ( Інструкцію доповнено
пунктом 5.4 згідно з Наказом Міністерства фінансів N 86
( z0252-05 ) від 03.02.2005 )
5.5. У звіті про виконання державного бюджету за спеціальним
фондом відображаються планові показники, враховані при
затвердженні закону про Державний бюджет України, та уточнені
планові показники з урахуванням змін, внесених до кошторисів. Звіт про виконання розпису за спеціальним фондом державного
бюджету складається за бюджетними програмами головних
розпорядників у розрізі джерел надходжень, ураховуючи розпис
витрат спеціального фонду державного бюджету з розподілом за
видами надходжень (підгрупами власних надходжень бюджетних установ
та надходжень спеціального фонду).
( Інструкція в редакції Наказу Мінфіну N 386 ( z0820-04 ) від
14.06.2004 )
Начальник Департаменту
по бюджету А.І.Мярковський
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

28.01.2002 N 57

(у редакції наказу

Міністерства фінансів

України

29.12.2004 N 845

( z0057-05 )

Затверджений у сумі ________ _______________________ грн.

(сума літерами і цифрами) ____________________________

(посада) ____________________________

(підпис) (ініціали

і прізвище) ______________________

(число, місяць, рік)
М.П.

КОШТОРИС

на ____ рік

__________________________________________________________________

(код та назва бюджетної установи) _________________________________________________________________

(найменування міста, району, області)
Вид бюджету _____________________________________________________,
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування ________________________________________________________________,
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування
державного бюджету _______________________________________________
(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування
місцевих бюджетів _______________________________________________)
(грн.) ----------------------------------------------------------------- Показники | Код |Усього на рік |Разом| | |---------------| | | |зага-|спеціаль-| | | |льний|ний фонд | | | |фонд | | | -----------------------------------+------+-----+---------+-----| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | -----------------------------------+------+-----+---------+-----| НАДХОДЖЕННЯ - усього | х | | | | -----------------------------------+------+-----+---------+-----| Надходження коштів із загального | х | | х | | фонду бюджету | | | | | -----------------------------------+------+-----+---------+-----| Надходження коштів із спеціального | х | | | | фонду бюджету, у т. ч. | | | | | -----------------------------------+------+-----+---------+-----| - плата за послуги, що надаються |250100| х | | | бюджетними установами | | | | | -----------------------------------+------+-----+---------+-----| (розписати за підгрупами) | | | | | -----------------------------------+------+-----+---------+-----| - інші джерела власних надходжень |250200| х | | | бюджетних установ | | | | | -----------------------------------+------+-----+---------+-----| (розписати за підгрупами) | | | | | -----------------------------------+------+-----+---------+-----| - інші надходження, у т. ч. | | х | | | -----------------------------------+------+-----+---------+-----| - інші доходи (розписати за | | х | | | кодами класифікації доходів) | | | | | -----------------------------------+------+-----+---------+-----| - фінансування (розписати за | | х | | | кодами класифікації фінансування за| | | | | типом боргового зобов'язання) | | | | | -----------------------------------+------+-----+---------+-----| - повернення кредитів до бюджету | | х | | | (розписати за кодами програмної | | | | | класифікації видатків та |------+-----+---------+-----| кредитування, класифікації | | х | * | * | кредитування) | | | | | -----------------------------------+------+-----+---------+-----| ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - | | | | | усього | х | | | | -----------------------------------+------+-----+---------+-----| Поточні видатки | 1000| | | | -----------------------------------+------+-----+---------+-----| Оплата праці працівників бюджетних | 1110| | | | установ | | | | | -----------------------------------+------+-----+---------+-----| Заробітна плата | 1111| | | | -----------------------------------+------+-----+---------+-----| Грошове утримання | 1112| | | | військовослужбовців | | | | | -----------------------------------+------+-----+---------+-----| Нарахування на заробітну плату | 1120| | | | -----------------------------------+------+-----+---------+-----| Придбання предметів постачання і | 1130| | | | матеріалів, оплата послуг та інші | | | | | видатки | | | | | -----------------------------------+------+-----+---------+-----| Предмети, матеріали, обладнання | 1131| | | | та інвентар | | | | | -----------------------------------+------+-----+---------+-----| Медикаменти та перев'язувальні | 1132| | | | матеріали | | | | | -----------------------------------+------+-----+---------+-----| Продукти харчування | 1133| | | | -----------------------------------+------+-----+---------+-----| М'який інвентар та обмундирування| 1134| | | | -----------------------------------+------+-----+---------+-----| Оплата транспортних послуг та | 1135| | | | утримання транспортних засобів | | | | | -----------------------------------+------+-----+---------+-----| Оренда | 1136| | | | -----------------------------------+------+-----+---------+-----| Поточний ремонт обладнання, | 1137| | | | інвентарю та будівель; технічне | | | | | обслуговування обладнання | | | | | -----------------------------------+------+-----+---------+-----| Послуги зв'язку | 1138| | | | -----------------------------------+------+-----+---------+-----| Оплата інших послуг та інші | 1139| | | | видатки | | | | | -----------------------------------+------+-----+---------+-----| Видатки на відрядження | 1140| | | | -----------------------------------+------+-----+---------+-----| Матеріали, інвентар, будівництво, | 1150| | | | капітальний ремонт та заходи | | | | | спеціального призначення, що мають | | | | | загальнодержавне значення | | | | | -----------------------------------+------+-----+---------+-----| Оплата комунальних послуг та | 1160| | | | енергоносіїв | | | | | -----------------------------------+------+-----+---------+-----| Оплата теплопостачання | 1161| | | | -----------------------------------+------+-----+---------+-----| Оплата водопостачання і | 1162| | | | водовідведення | | | | | -----------------------------------+------+-----+---------+-----| Оплата електроенергії | 1163| | | | -----------------------------------+------+-----+---------+-----| Оплата природного газу | 1164| | | | -----------------------------------+------+-----+---------+-----| Оплата інших комунальних послуг | 1165| | | | -----------------------------------+------+-----+---------+-----| Оплата інших енергоносіїв | 1166| | | | -----------------------------------+------+-----+---------+-----| Дослідження і розробки, видатки | 1170| | | | державного (регіонального) | | | | | значення | | | | | -----------------------------------+------+-----+---------+-----| Дослідження і розробки, окремі | 1171| | | | заходи розвитку по реалізації | | | | | державних (регіональних) програм | | | | | -----------------------------------+------+-----+---------+-----| Окремі заходи по реалізації | 1172| | | | державних (регіональних) програм, | | | | | не віднесені до заходів розвитку | | | | | -----------------------------------+------+-----+---------+-----| Виплата процентів (доходу) за | 1200| | | | зобов'язаннями | | | | | -----------------------------------+------+-----+---------+-----| Субсидії і поточні трансферти | 1300| | | | -----------------------------------+------+-----+---------+-----| Субсидії та поточні трансферти | 1310| | | | підприємствам (установам, | | | | | організаціям) | | | | | -----------------------------------+------+-----+---------+-----| Поточні трансферти органам | 1320| | | | державного управління інших рівнів | | | | | -----------------------------------+------+-----+---------+-----| Поточні трансферти населенню | 1340| | | | -----------------------------------+------+-----+---------+-----| Виплата пенсій і допомоги | 1341| | | | -----------------------------------+------+-----+---------+-----| Стипендії | 1342| | | | -----------------------------------+------+-----+---------+-----| Інші поточні трансферти населенню| 1343| | | | -----------------------------------+------+-----+---------+-----| Поточні трансферти за кордон | 1350| | | | -----------------------------------+------+-----+---------+-----| Капітальні видатки | 2000| | | | -----------------------------------+------+-----+---------+-----| Придбання основного капіталу | 2100| | | | -----------------------------------+------+-----+---------+-----| Придбання обладнання і предметів | 2110| | | | довгострокового користування | | | | | -----------------------------------+------+-----+---------+-----| Капітальне будівництво (придбання) | 2120| | | | -----------------------------------+------+-----+---------+-----| Будівництво (придбання) житла | 2121| | | | -----------------------------------+------+-----+---------+-----| Будівництво (придбання) | 2122| | | | адміністративних об'єктів | | | | | -----------------------------------+------+-----+---------+-----| Інше будівництво (придбання) | 2123| | | | -----------------------------------+------+-----+---------+-----| Капітальний ремонт | 2130| | | | -----------------------------------+------+-----+---------+-----| Капітальний ремонт житлового | | | | | фонду | 2131| | | | -----------------------------------+------+-----+---------+-----| Капітальний ремонт | 2132| | | | адміністративних об'єктів | | | | | -----------------------------------+------+-----+---------+-----| Капітальний ремонт інших об'єктів| 2133| | | | -----------------------------------+------+-----+---------+-----| Реконструкція та реставрація | 2140| | | | -----------------------------------+------+-----+---------+-----| Реконструкція житлового фонду | 2141| | | | -----------------------------------+------+-----+---------+-----| Реконструкція адміністративних | 2142| | | | об'єктів | | | | | -----------------------------------+------+-----+---------+-----| Реконструкція інших об'єктів | 2143| | | | -----------------------------------+------+-----+---------+-----| Реставрація пам'яток культури, | 2144| | | | історії та архітектури | | | | | -----------------------------------+------+-----+---------+-----| Створення державних запасів і | 2200| | | | резервів | | | | | -----------------------------------+------+-----+---------+-----| Придбання землі і нематеріальних | 2300| | | | активів | | | | | -----------------------------------+------+-----+---------+-----| Капітальні трансферти | 2400| | | | -----------------------------------+------+-----+---------+-----| Капітальні трансферти підприємствам| 2410| | | | (установам, організаціям) | | | | | -----------------------------------+------+-----+---------+-----| Капітальні трансферти органам | 2420| | | | державного управління інших рівнів | | | | | -----------------------------------+------+-----+---------+-----| Капітальні трансферти населенню | 2430| | | | -----------------------------------+------+-----+---------+-----| Капітальні трансферти за кордон | 2440| | | | -----------------------------------+------+-----+---------+-----| Нерозподілені видатки | 3000| | | | -----------------------------------+------+-----+---------+-----| Надання внутрішніх кредитів | 4110| | | | -----------------------------------+------+-----+---------+-----| Надання кредитів органам державного| 4111| | | | управління інших рівнів | | | | | -----------------------------------+------+-----+---------+-----| Надання кредитів підприємствам, | 4112| | | | установам, організаціям | | | | | -----------------------------------+------+-----+---------+-----| Надання інших внутрішніх кредитів | 4113| | | | -----------------------------------+------+-----+---------+-----| Надання зовнішніх кредитів | 4210| | | | -----------------------------------------------------------------
Керівник ________________________________

(підпис) (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер
(начальник планово-
фінансового відділу) ________________________________

(підпис) (ініціали і прізвище)
____________________

(число, місяць, рік)

М. П. ______________

* Сума проставляється за кодом відповідно до класифікації
кредитування бюджету та не враховується у рядку "НАДХОДЖЕННЯ -
усього".
Начальник Управління державного
бюджету та бюджетної політики С.Л.Фещук
( Кошторис в редакції Наказів Міністерства фінансів N 1099
( z0038-03 ) від 29.12.2002, N 386 ( z0820-04 ) від 14.06.2004,
N 845 ( z0057-05 ) від 29.12.2004 )

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

28.01.2002 N 57

(у редакції наказу

Міністерства фінансів

України

29.12.2004 N 845

( z0057-05 )

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИС на ____ рік

Вид бюджету _____________________________________________________,
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування ________________________________________________________________,
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування
державного бюджету _______________________________________________
(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування
місцевих бюджетів ______________________________________________),
код економічної класифікації видатків та класифікації кредитування _________________________________________________________________
(тис. грн.) ----------------------------------------------------------------- Показники | Код |Усього на рік |Разом| | |---------------| | | |зага-|спеціаль-| | | |льний|ний фонд | | | |фонд | | | -----------------------------------+------+-----+---------+-----| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | -----------------------------------+------+-----+---------+-----| НАДХОДЖЕННЯ - усього | х | | | | -----------------------------------+------+-----+---------+-----| Надходження коштів із загального | х | | х | | фонду бюджету | | | | | -----------------------------------+------+-----+---------+-----| Надходження коштів із спеціального | х | | | | фонду бюджету, у т. ч. | | | | | -----------------------------------+------+-----+---------+-----| - плата за послуги, що надаються |250100| х | | | бюджетними установами | | | | | -----------------------------------+------+-----+---------+-----| (розписати за підгрупами) | | | | | -----------------------------------+------+-----+---------+-----| - інші джерела власних надходжень |250200| х | | | бюджетних установ | | | | | -----------------------------------+------+-----+---------+-----| (розписати за підгрупами) | | | | | -----------------------------------+------+-----+---------+-----| - інші надходження, у т. ч. | | х | | | -----------------------------------+------+-----+---------+-----| - інші доходи (розписати за | | х | | | кодами класифікації доходів) | | | | | -----------------------------------+------+-----+---------+-----| - фінансування (розписати за | | х | | | кодами класифікації фінансування за| | | | | типом боргового зобов'язання) | | | | | -----------------------------------+------+-----+---------+-----| - повернення кредитів до бюджету | | х | | | (розписати за кодами програмної | | | | | класифікації видатків та |------+-----+---------+-----| кредитування, класифікації | | х | * | * | кредитування) | | | | | -----------------------------------+------+-----+---------+-----| ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - | | | | | усього | х | | | | -----------------------------------+------+-----+---------+-----| Поточні видатки | 1000| | | | -----------------------------------+------+-----+---------+-----| Оплата праці працівників бюджетних | 1110| | | | установ | | | | | -----------------------------------+------+-----+---------+-----| Заробітна плата | 1111| | | | -----------------------------------+------+-----+---------+-----| Грошове утримання | 1112| | | | військовослужбовців | | | | | -----------------------------------+------+-----+---------+-----| Нарахування на заробітну плату | 1120| | | | -----------------------------------+------+-----+---------+-----| Придбання предметів постачання і | 1130| | | | матеріалів, оплата послуг та інші | | | | | видатки | | | | | -----------------------------------+------+-----+---------+-----| Предмети, матеріали, обладнання | 1131| | | | та інвентар | | | | | -----------------------------------+------+-----+---------+-----| Медикаменти та перев'язувальні | 1132| | | | матеріали | | | | | -----------------------------------+------+-----+---------+-----| Продукти харчування | 1133| | | | -----------------------------------+------+-----+---------+-----| М'який інвентар та обмундирування| 1134| | | | -----------------------------------+------+-----+---------+-----| Оплата транспортних послуг та | 1135| | | | утримання транспортних засобів | | | | | -----------------------------------+------+-----+---------+-----| Оренда | 1136| | | | -----------------------------------+------+-----+---------+-----| Поточний ремонт обладнання, | 1137| | | | інвентарю та будівель; технічне | | | | | обслуговування обладнання | | | | | -----------------------------------+------+-----+---------+-----| Послуги зв'язку | 1138| | | | -----------------------------------+------+-----+---------+-----| Оплата інших послуг та інші | 1139| | | | видатки | | | | | -----------------------------------+------+-----+---------+-----| Видатки на відрядження | 1140| | | | -----------------------------------+------+-----+---------+-----| Матеріали, інвентар, будівництво, | 1150| | | | капітальний ремонт та заходи | | | | | спеціального призначення, що мають | | | | | загальнодержавне значення | | | | | -----------------------------------+------+-----+---------+-----| Оплата комунальних послуг та | 1160| | | | енергоносіїв | | | | | -----------------------------------+------+-----+---------+-----| Оплата теплопостачання | 1161| | | | -----------------------------------+------+-----+---------+-----| Оплата водопостачання і | 1162| | | | водовідведення | | | | | -----------------------------------+------+-----+---------+-----| Оплата електроенергії | 1163| | | | -----------------------------------+------+-----+---------+-----| Оплата природного газу | 1164| | | | -----------------------------------+------+-----+---------+-----| Оплата інших комунальних послуг | 1165| | | | -----------------------------------+------+-----+---------+-----| Оплата інших енергоносіїв | 1166| | | | -----------------------------------+------+-----+---------+-----| Дослідження і розробки, видатки | 1170| | | | державного (регіонального) | | | | | значення | | | | | -----------------------------------+------+-----+---------+-----| Дослідження і розробки, окремі | 1171| | | | заходи розвитку по реалізації | | | | | державних (регіональних) програм | | | | | -----------------------------------+------+-----+---------+-----| Окремі заходи по реалізації | 1172| | | | державних (регіональних) програм, | | | | | не віднесені до заходів розвитку | | | | | -----------------------------------+------+-----+---------+-----| Виплата процентів (доходу) за | 1200| | | | зобов'язаннями | | | | | -----------------------------------+------+-----+---------+-----| Субсидії і поточні трансферти | 1300| | | | -----------------------------------+------+-----+---------+-----| Субсидії та поточні трансферти | 1310| | | | підприємствам (установам, | | | | | організаціям) | | | | | -----------------------------------+------+-----+---------+-----| Поточні трансферти органам | 1320| | | | державного управління інших рівнів | | | | | -----------------------------------+------+-----+---------+-----| Поточні трансферти населенню | 1340| | | | -----------------------------------+------+-----+---------+-----| Виплата пенсій і допомоги | 1341| | | | -----------------------------------+------+-----+---------+-----| Стипендії | 1342| | | | -----------------------------------+------+-----+---------+-----| Інші поточні трансферти населенню| 1343| | | | -----------------------------------+------+-----+---------+-----| Поточні трансферти за кордон | 1350| | | | -----------------------------------+------+-----+---------+-----| Капітальні видатки | 2000| | | | -----------------------------------+------+-----+---------+-----| Придбання основного капіталу | 2100| | | | -----------------------------------+------+-----+---------+-----| Придбання обладнання і предметів | 2110| | | | довгострокового користування | | | | | -----------------------------------+------+-----+---------+-----| Капітальне будівництво (придбання) | 2120| | | | -----------------------------------+------+-----+---------+-----| Будівництво (придбання) житла | 2121| | | | -----------------------------------+------+-----+---------+-----| Будівництво (придбання) | 2122| | | | адміністративних об'єктів | | | | | -----------------------------------+------+-----+---------+-----| Інше будівництво (придбання) | 2123| | | | -----------------------------------+------+-----+---------+-----| Капітальний ремонт | 2130| | | | -----------------------------------+------+-----+---------+-----| Капітальний ремонт житлового | | | | | фонду | 2131| | | | -----------------------------------+------+-----+---------+-----| Капітальний ремонт | 2132| | | | адміністративних об'єктів | | | | | -----------------------------------+------+-----+---------+-----| Капітальний ремонт інших об'єктів| 2133| | | | -----------------------------------+------+-----+---------+-----| Реконструкція та реставрація | 2140| | | | -----------------------------------+------+-----+---------+-----| Реконструкція житлового фонду | 2141| | | | -----------------------------------+------+-----+---------+-----| Реконструкція адміністративних | 2142| | | | об'єктів | | | | | -----------------------------------+------+-----+---------+-----| Реконструкція інших об'єктів | 2143| | | | -----------------------------------+------+-----+---------+-----| Реставрація пам'яток культури, | 2144| | | | історії та архітектури | | | | | -----------------------------------+------+-----+---------+-----| Створення державних запасів і | 2200| | | | резервів | | | | | -----------------------------------+------+-----+---------+-----| Придбання землі і нематеріальних | 2300| | | | активів | | | | | -----------------------------------+------+-----+---------+-----| Капітальні трансферти | 2400| | | | -----------------------------------+------+-----+---------+-----| Капітальні трансферти підприємствам| 2410| | | | (установам, організаціям) | | | | | -----------------------------------+------+-----+---------+-----| Капітальні трансферти органам | 2420| | | | державного управління інших рівнів | | | | | -----------------------------------+------+-----+---------+-----| Капітальні трансферти населенню | 2430| | | | -----------------------------------+------+-----+---------+-----| Капітальні трансферти за кордон | 2440| | | | -----------------------------------+------+-----+---------+-----| Нерозподілені видатки | 3000| | | | -----------------------------------+------+-----+---------+-----| Надання внутрішніх кредитів | 4110| | | | -----------------------------------+------+-----+---------+-----| Надання кредитів органам державного| 4111| | | | управління інших рівнів | | | | | -----------------------------------+------+-----+---------+-----| Надання кредитів підприємствам, | 4112| | | | установам, організаціям | | | | | -----------------------------------+------+-----+---------+-----| Надання інших внутрішніх кредитів | 4113| | | | -----------------------------------+------+-----+---------+-----| Надання зовнішніх кредитів | 4210| | | | -----------------------------------------------------------------
Керівник ________________________________

(підпис) (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер
(начальник планово-
фінансового відділу) ________________________________

(підпис) (ініціали і прізвище)
____________________

(число, місяць, рік)

М. П. ______________

* Сума проставляється за кодом відповідно до класифікації
кредитування бюджету та не враховується у рядку "НАДХОДЖЕННЯ -
усього".
Начальник Управління державного
бюджету та бюджетної політики С.Л.Фещук
( Зведений кошторис в редакції Наказів Міністерства фінансів
N 1099 ( z0038-03 ) від 29.12.2002, N 386 ( z0820-04 ) від
14.06.2004, N 845 ( z0057-05 ) від 29.12.2004 )
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів

України 28.01.2002 N 57

(у редакції наказу

Міністерства фінансів

України

від 03.02.2005 N 86

( z0252-05 )

ЗВЕДЕНИЙ ПЛАН АСИГНУВАНЬ

(ЗА ВИНЯТКОМ НАДАННЯ КРЕДИТІВ З БЮДЖЕТУ)

ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ

на ___________ рік

Вид бюджету ____________________________________________________,
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування _____ ________________________________________________________________,
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування
державного бюджету ______________________________________________,
(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування
місцевих бюджетів ______________________________________________).
(тис.грн., грн.) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Показники | КЕК |січень|лютий|березень|квітень|травень|червень|липень|серпень|вересень|жовтень|листопад|грудень|разом | | | | | | | | | | | | | | |на рік| -----------------------+------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | -----------------------+------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------| Оплата праці | 1110 | | | | | | | | | | | | | | працівників бюджетних | | | | | | | | | | | | | | | установ | | | | | | | | | | | | | | | -----------------------+------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------| Нарахування на | 1120 | | | | | | | | | | | | | | заробітну плату | | | | | | | | | | | | | | | -----------------------+------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------| Медикаменти та | 1132 | | | | | | | | | | | | | | перев'язувальні | | | | | | | | | | | | | | | матеріали | | | | | | | | | | | | | | | -----------------------+------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------| Продукти харчування | 1133 | | | | | | | | | | | | | | -----------------------+------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------| Оплата комунальних | 1160 | | | | | | | | | | | | | | послуг та енергоносіїв | | | | | | | | | | | | | | | -----------------------+------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------| Дослідження і розробки,| 1171 | | | | | | | | | | | | | | окремі заходи розвитку | | | | | | | | | | | | | | | по реалізації державних| | | | | | | | | | | | | | | (регіональних) програм | | | | | | | | | | | | | | | -----------------------+------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------| Окремі заходи по | 1172 | | | | | | | | | | | | | | реалізації державних | | | | | | | | | | | | | | | (регіональних) програм,| | | | | | | | | | | | | | | не віднесені до заходів| | | | | | | | | | | | | | | розвитку | | | | | | | | | | | | | | | -----------------------+------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------| Поточні трансферти | 1340 | | | | | | | | | | | | | | населенню | | | | | | | | | | | | | | | -----------------------+------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------| Інші видатки |5000* | | | | | | | | | | | | | | -----------------------+------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------| УСЬОГО | | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------- * Це технічний код, який включає в себе всі коди економічної
класифікації видатків бюджету, крім тих, що виділені окремо.
Керівник ___________________________________

(підпис) (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер
(начальник
планово-фінансового відділу) ___________________________________

(підпис) (ініціали і прізвище)
М.П. ______________________

(число, місяць, рік)
Начальник Управління державного
бюджету та бюджетної політики С.Л.Фещук
( Зведений план в редакції Наказів Міністерства фінансів N 1099
( z0038-03 ) від 29.12.2002, N 386 ( z0820-04 ) від 14.06.2004,
N 86 ( z0252-05 ) від 03.02.2005 )

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів

України

28.01.2002 N 57

(у редакції наказу

Міністерства фінансів

України

від 03.02.2005 N 86

( z0252-05 )
Затверджений у сумі ________ ________________________грн.

(сума літерами і цифрами) ____________________________

(посада) ______________________________

(підпис) (ініціали і прізвище) ____________________________

(число, місяць, рік) М.П.

ПЛАН АСИГНУВАНЬ

(ЗА ВИНЯТКОМ НАДАННЯ КРЕДИТІВ З БЮДЖЕТУ)

ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ

на ___________ рік

__________________________________________________________________

(код та назва бюджетної установи) _________________________________________________________________

(найменування міста, району, області)
Вид бюджету ____________________________________________________,
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування _____ ________________________________________________________________,
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування
державного бюджету ______________________________________________,
(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування
місцевих бюджетів _______________________________________________)
(грн.) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Показники |КЕКВ |січень|лютий|березень|квітень|травень|червень|липень|серпень|вересень|жовтень|листопад|грудень|разом | | | | | | | | | | | | | | |на рік| -----------------------+-----+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | -----------------------+-----+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------| Оплата праці |1110 | | | | | | | | | | | | | | працівників бюджетних | | | | | | | | | | | | | | | установ | | | | | | | | | | | | | | | -----------------------+-----+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------| Нарахування на |1120 | | | | | | | | | | | | | | заробітну плату | | | | | | | | | | | | | | | -----------------------+-----+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------| Медикаменти та |1132 | | | | | | | | | | | | | | перев'язувальні | | | | | | | | | | | | | | | матеріали | | | | | | | | | | | | | | | -----------------------+-----+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------| Продукти харчування |1133 | | | | | | | | | | | | | | -----------------------+-----+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------| Оплата комунальних |1160 | | | | | | | | | | | | | | послуг та енергоносіїв | | | | | | | | | | | | | | | -----------------------+-----+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------| Дослідження і розробки,|1171 | | | | | | | | | | | | | | окремі заходи розвитку | | | | | | | | | | | | | | | по реалізації державних| | | | | | | | | | | | | | | (регіональних) програм | | | | | | | | | | | | | | | -----------------------+-----+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------| Окремі заходи по |1172 | | | | | | | | | | | | | | реалізації державних | | | | | | | | | | | | | | | (регіональних) програм,| | | | | | | | | | | | | | | не віднесені до заходів| | | | | | | | | | | | | | | розвитку | | | | | | | | | | | | | | | -----------------------+-----+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------| Поточні трансферти |1340 | | | | | | | | | | | | | | населенню | | | | | | | | | | | | | | | -----------------------+-----+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------| Інші видатки |5000*| | | | | | | | | | | | | | -----------------------+-----+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------| УСЬОГО | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------- * Це технічний код, який включає в себе всі коди економічної
класифікації видатків бюджету, крім тих, що виділені окремо.
Керівник ___________________________________

(підпис) (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер
(начальник
планово-фінансового відділу) ___________________________________

(підпис) (ініціали і прізвище)
М.П. ______________________

(число, місяць, рік)
Начальник Управління державного
бюджету та бюджетної політики С.Л.Фещук
( План асигнувань в редакції Наказів Міністерства фінансів N 1099
( z0038-03 ) від 29.12.2002, N 386 ( z0820-04 ) від 14.06.2004,
N 86 ( z0252-05 ) від 03.02.2005 )

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

28.01.2002 N 57

(у редакції наказу

Міністерства фінансів

України

від 03.02.2005 N 86

( z0252-05 )
Затверджений у сумі ________ ________________________грн.

(сума літерами і цифрами) ____________________________

(посада) ______________________________

(підпис) (ініціали і прізвище) ____________________________

(число, місяць, рік) М.П.
ПОГОДЖЕНО** _______________________________

(посада) ______________________________
(підпис) (ініціали і прізвище) ______________________________
(число, місяць, рік) М.П.

ПЛАН

ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ

НА __________ РІК

_________________________________________________________________

(код та назва одержувача/бюджетної установи) ________________________________________________________________

(найменування міста, району, області)
Вид бюджету ____________________________________________________,
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування _____ ________________________________________________________________,
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування
державного бюджету ______________________________________________,
(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування
місцевих бюджетів _______________________________________________,
код економічної класифікації видатків/код класифікації
кредитування______________________________________________________
(грн.) ----------------------------------------------------------------- N | Показники |Загальний|Спеціальний|Разом| з/п| | фонд | фонд | | ---+--------------------------------+---------+-----------+-----| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ---+--------------------------------+---------+-----------+-----| 1 |ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ | | | | |КРЕДИТІВ - усього | | | | ---+--------------------------------+---------+-----------+-----| 1.1|Поточні видатки | | | | ---+--------------------------------+---------+-----------+-----| 1.2|Капітальні видатки | | | | ---+--------------------------------+---------+-----------+-----| 1.3|Надання внутрішніх кредитів | | | | ---+--------------------------------+---------+-----------+-----| 1.4|Надання зовнішніх кредитів | | | | ---+--------------------------------+---------+-----------+-----| * | | | | | -----------------------------------------------------------------
--------------- * Форма плану використання бюджетних коштів заповнюється за
повною економічною класифікацією видатків та кредитування без
зазначення цифрових кодів, у разі потреби може бути доповнена
іншими показниками. ** План використання бюджетних коштів затверджується
одержувачами бюджетних коштів та погоджується розпорядниками
коштів. Для вищих навчальних закладів та наукових установ план
використання бюджетних коштів підписується керівником установи та
затверджується у порядку, встановленому для затвердження
кошторисів.
Керівник** ___________________________________

(підпис) (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер
(начальник
планово-фінансового відділу) ___________________________________

(підпис) (ініціали і прізвище)
М.П. ______________________

(число, місяць, рік)
Начальник Управління
державного бюджету
та бюджетної політики С.Л.Фещук
( План в редакції Наказів Мінфіну N 386 ( z0820-04 ) від
14.06.2004, N 86 ( z0252-05 ) від 03.02.2005 )

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

28.01.2002 N 57

(у редакції наказу

Міністерства фінансів

України

29.12.2004 N 845

( z0057-05 )

ЗВЕДЕННЯ ПОКАЗНИКІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ КОШТОРИСУ

на ____ рік
__________________________________________________________________

(код та назва бюджетної установи, організації) _________________________________________________________________

(найменування міста, району, області)

Вид бюджету _____________________________________________________,
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування ________________________________________________________________,
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування
державного бюджету _______________________________________________
(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування
місцевих бюджетів _______________________________________________)

_______________

* Плануються за наявності підстави.
Керівник ________________________________

(підпис) (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер
(начальник планово-
фінансового відділу) ________________________________

(підпис) (ініціали і прізвище)
____________________ (число, місяць, рік)
М. П.
Начальник Управління державного
бюджету та бюджетної політики С.Л.Фещук
( Зведення показників в редакції Наказів Міністерства фінансів
N 1099 ( z0038-03 ) від 29.12.2002, N 386 ( z0820-04 ) від
14.06.2004, N 845 ( z0057-05 ) від 29.12.2004 )
Затверджено

Наказ Міністерства

фінансів України

28.01.2002 N 57
Затверджую

штат у кількості ______________ штатних одиниць

з місячним фондом заробітної плати ____________

гривень _______________________________________________

(посада) _______________________________________________

(підпис керівника) (ініціали і прізвище) ________________________

(число, місяць, рік) М.П.
Типовий штатний розпис на ________ рік ___________________________________________________________

(назва установи)
-------------------------------------------------------------------------------------------- N |Назва |Кількість|Посадовий|Надбавки (грн.)|Доплати (грн.)|Фонд |Фонд | з/п|структурного|штатних |оклад |---------------+--------------|заробітної|заробітної | |підрозділу |посад |(грн.) | | | | | | | | | | | | |плати на |плати на | |та посад | | | | | | | | | | | | | | |місяць |______ рік | | | | | | | | | | | | | | | | |(грн.) |(грн.) | ---+------------+---------+---------+-+--+--+--+--+-+-+--+--+--+-+-+----------+-----------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник ________________________________________________________

(підпис) (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер
(начальник планово-фінансового відділу) ________________________________________________________

(підпис) (ініціали і прізвище)
М.П.
Начальник Управління
державного бюджету
та бюджетної політики С.Л.Фещук
Затверджено

Наказ Міністерства фінансів

України

28.01.2002 N 57
Затверджую

штат у кількості ______________

штатних одиниць з місячним

фондом заробітної плати за

посадовими окладами ___ гривень _______________________________

(посада) _______________________________

(підпис керівника) _______________________________

(ініціали і прізвище) ______________________

(число, місяць, рік) М.П.
Штатний розпис на ________ рік _______________________________________________

(назва установи)
--------------------------------------------------------------------- N |Назва |Кількість |Посадовий оклад |Фонд заробітної | з/п |структурного |штатних посад |(грн.) |плати на місяць | |підрозділу | | |(грн.) | |та посад | | | | ----+-------------+--------------+----------------+----------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ----+-------------+--------------+----------------+----------------| 1 | | | | | ----+-------------+--------------+----------------+----------------| | | | | | ----+-------------+--------------+----------------+----------------| 2 | | | | | ----+-------------+--------------+----------------+----------------| | | | | | ----+-------------+--------------+----------------+----------------| 3 | | | | | ----+-------------+--------------+----------------+----------------| | | | | | ----+-------------+--------------+----------------+----------------| |Усього за | | | | |посадовими | | | | |окладами | | | | --------------------------------------------------------------------
Керівник ________________________________________________

(підпис) (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер
(начальник планово-фінансового
відділу) ________________________________________________

(підпис) (ініціали і прізвище)
М.П. _____________

Примітка. Складається органами державного управління та
місцевого самоврядування.
Начальник Управління
державного бюджету
та бюджетної політики С.Л.Фещук
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів

України

28.01.2002 N 57

(у редакції наказу

Міністерства фінансів

України

від 03.02.2005 N 86

( z0252-05 )

ЛІМІТНА ДОВІДКА

ПРО БЮДЖЕТНІ АСИГНУВАННЯ ТА КРЕДИТУВАННЯ

на ______ рік

Видана ______________________________________________________

(назва установи, яка видала лімітну довідку) _________________________________________________________________

(назва установи, якій видається лімітна довідка)
Підстава: ___________________________________________________
1) З ________________________________________________ бюджету
за _______________________________________________________________

(код та назва програмної класифікації видатків

та кредитування державного бюджету/тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) иділено _______________________________________, у тому числі на:
------------------------------------------------------------------ Назва видатків за | Разом | Загальний |Спеціальний| економічною класифікацією | | фонд | фонд | та класифікацією | | | | кредитування | | | | --------------------------+------------+------------+-----------| видатки споживання - | | | | разом, з них: | | | | --------------------------+------------+------------+-----------| оплата праці працівників | | | | бюджетних установ | | | | --------------------------+------------+------------+-----------| оплата комунальних послуг | | | | та енергоносіїв | | | | --------------------------+------------+------------+-----------| видатки розвитку | | | | --------------------------+------------+------------+-----------| повернення кредитів до | | | | бюджету | | | | --------------------------+------------+------------+-----------| надання кредитів із | | | | бюджету | | | | --------------------------+------------+------------+-----------| усього | | | | -----------------------------------------------------------------
2) У сумі асигнувань загального фонду бюджету враховано
витрати на утримання: ____________________________________________ _________________________________________________________________
3) *Помісячні обсяги асигнувань та надання кредитів
загального фонду бюджету встановлено такі:
------------------------------------------------------------------ січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | ----------+----------+----------+----------+----------+---------| | | | | | | ----------+----------+----------+----------+----------+---------| липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | ----------+----------+----------+----------+----------+---------| | | | | | | -----------------------------------------------------------------
4) Проекти кошторису, плану асигнувань загального фонду,
плану надання кредитів загального фонду бюджету, помісячного
розпису спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних
надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), штатного
розпису установи на _____ рік із зведеними даними та розрахунками
повинні бути подані на затвердження до ___________________________

(число, місяць, рік)
Керівник ___________________________________________

(підпис) (ініціали і прізвище)
М.П. _____________________

(число, місяць, рік)
--------------- * Місцеві фінансові органи самостійно приймають рішення щодо
потреби подання таких показників.
Начальник Управління
державного бюджету
та бюджетної політики С.Л.Фещук
( Лімітна довідка в редакції Наказів Мінфіну N 386 ( z0820-04 )
від 14.06.2004, N 86 ( z0252-05 ) від 03.02.2005 )

Додаток 1

до Інструкції про складання

і виконання розпису

Державного бюджету України

(у редакції наказу

Міністерства фінансів

України

від 14.06.2004 N 386

( z0820-04 )

ЗАТВЕРДЖУЮ ______________________________

(посада) ______________________________

(підпис) (ініціали і прізвище)
М.П.

ДОВІДКА

про зміни до річного розпису бюджету (кошторису)

на _________ рік

Номер ______________________

Дата ______________________

Вид бюджету ____________________________________________________,
код та назва бюджетної установи _________________________________,
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування ______ ________________________________________________________________,
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування
державного бюджету ______________________________________________,
(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування
місцевих бюджетів ______________________________________________).
Відділ-виконавець ________________________________________________
Підстава _________________________________________________________

(тис. грн., грн.) ---------------------------------------------------------------- Коди |Найменування показників| Сума змін (+, -) | | |---------------------------| | |загальний|спеціальний|разом| | | фонд | фонд | | -----------+-----------------------+---------+-----------+-----| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | -----------+-----------------------+---------+-----------+-----| |НАДХОДЖЕННЯ - усього | | | | -----------+-----------------------+---------+-----------+-----| |у тому числі: | | | | -----------+-----------------------+---------+-----------+-----| |Доходи (розписати за | | | | |кодами класифікації | | | | |доходів) | | | | -----------+-----------------------+---------+-----------+-----| |Фінансування (розписати| | | | |за кодами класифікації | | | | |фінансування за типом | | | | |боргового зобов'язання)| | | | -----------+-----------------------+---------+-----------+-----| |Повернення кредитів до | | | | |бюджету (розписати за | | | | |кодами програмної | | | | -----------|класифікації видатків |---------+-----------+-----| |та кредитування, | | | | |класифікації | | | | |кредитування) | | | | -----------+-----------------------+---------+-----------+-----| | | | | | -----------+-----------------------+---------+-----------+-----| |ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ | | | | |КРЕДИТІВ - усього | | | | -----------+-----------------------+---------+-----------+-----| |у тому числі: | | | | -----------+-----------------------+---------+-----------+-----| |Видатки (розписати за | | | | |кодами економічної | | | | |класифікації видатків) | | | | -----------+-----------------------+---------+-----------+-----| |Надання кредитів | | | | |з бюджету (розписати | | | | |за кодами класифікації | | | | |кредитування) | | | | -----------+-----------------------+---------+-----------+-----| | | | | | ----------------------------------------------------------------
Начальник Департаменту Начальник відповідного
державного бюджету управління
(Керівник) (Головний бухгалтер

(начальник планово-фінансового

відділу) ________ _____________________ ________ _____________________
(підпис) (ініціали і прізвище) (підпис) (ініціали і прізвище)
( Додаток 1 в редакції Наказів Міністерства фінансів N 1099
( z0038-03 ) від 29.12.2002, N 386 ( z0820-04 ) від 14.06.2004 )
Додаток 2

до Інструкції про складання

і виконання розпису

Державного бюджету України

(у редакції наказу

Міністерства фінансів

України

від 03.02.2005 N 86

( z0252-05 )
ЗАТВЕРДЖУЮ ____________________________

(посада) ______________________________

(підпис) (ініціали і прізвище)

М.П.

ДОВІДКА

про зміни до помісячного розпису асигнувань

(за винятком надання кредитів з бюджету)

загального фонду бюджету (плану асигнувань

(за винятком надання кредитів з бюджету)

загального фонду бюджету)

на _______ рік
Номер ______________________

Дата ______________________

Вид бюджету ____________________________________________________,
код та назва бюджетної установи ________________________________,
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування _____ ________________________________________________________________,
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування
державного бюджету ______________________________________________,
(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування
місцевих бюджетів ______________________________________________).
Відділ-виконавець _______________________________________________
Підстава ________________________________________________________
(тис.грн., грн.) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ КЕКВ | Найменування видатків | Сума змін | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------| | | у тому числі за місяцями: |разом | | |----------------------------------------------------------------------------------------------|на рік| | |січень|лютий|березень|квітень|травень|червень|липень|серпень|вересень|жовтень|листопад|грудень| | | | | | | | | | | | | | | | | -----+-----------------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------| 1110 |Оплата праці | | | | | | | | | | | | | | |працівників | | | | | | | | | | | | | | |бюджетних установ | | | | | | | | | | | | | | -----+-----------------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------| 1120 |Нарахування на | | | | | | | | | | | | | | |заробітну плату | | | | | | | | | | | | | | -----+-----------------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------| 1132 |Медикаменти та | | | | | | | | | | | | | | |перев'язувальні | | | | | | | | | | | | | | |матеріали | | | | | | | | | | | | | | -----+-----------------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------| 1133 |Продукти харчування | | | | | | | | | | | | | | -----+-----------------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------| 1160 |Оплата комунальних | | | | | | | | | | | | | | |послуг та енергоносіїв | | | | | | | | | | | | | | -----+-----------------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------| 1171 |Дослідження і розробки,| | | | | | | | | | | | | | |окремі заходи | | | | | | | | | | | | | | |розвитку по реалізації | | | | | | | | | | | | | | |державних | | | | | | | | | | | | | | |(регіональних) програм | | | | | | | | | | | | | | -----+-----------------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------| 1172 |Окремі заходи по | | | | | | | | | | | | | | |реалізації державних | | | | | | | | | | | | | | |(регіональних) | | | | | | | | | | | | | | | програм, не віднесені | | | | | | | | | | | | | | |до заходів розвитку | | | | | | | | | | | | | | -----+-----------------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------| 1340 |Поточні трансферти | | | | | | | | | | | | | | |населенню | | | | | | | | | | | | | | -----+-----------------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------| 5000*|Інші видатки | | | | | | | | | | | | | | -----+-----------------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------| |УСЬОГО | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------- * Це технічний код , який включає в себе всі коди економічної
класифікації видатків бюджету, крім тих, що виділені окремо.
Начальник Департаменту Начальник відповідного
державного бюджету управління
(Керівник) (Головний бухгалтер/начальник

планово-фінансового відділу) ___________________________ ______________________________
(підпис) (ініціали і прізвище) (підпис) (ініціали і прізвище)
( Додаток 2 в редакції Наказів Міністерства фінансів N 1099
( z0038-03 ) від 29.12.2002, N 386 ( z0820-04 ) від 14.06.2004,
N 86 ( z0252-05 ) від 03.02.2005 )
Додаток 3

до Інструкції про складання

і виконання розпису

Державного бюджету України
ЗАТВЕРДЖУЮ ______________________________

(посада) ______________________________

(підпис) (ініціали і прізвище)
М.П.

ДОВІДКА

про зміни до помісячного розпису повернення кредитів

до загального фонду бюджету/надання кредитів

із загального фонду бюджету (плану надання

кредитів із загального фонду бюджету)

на ___________ рік

Номер ______________________

Дата ______________________

Вид бюджету ____________________________________________________,
код та назва бюджетної установи _________________________________,
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування ______ ________________________________________________________________,
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування
державного бюджету ______________________________________________,
(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування
місцевих бюджетів ______________________________________________).
Відділ-виконавець ________________________________________________
Підстава _________________________________________________________

(тис.грн., (грн.) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ККК|Найменування| Сума змін | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------| | | у тому числі за місяцями: |разом| | |----------------------------------------------------------------------------------------------| на | | |січень|лютий|березень|квітень|травень|червень|липень|серпень|вересень|жовтень|листопад|грудень| рік | ---+------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+-----| | | | | | | | | | | | | | | | ---+------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+-----| |УСЬОГО | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник Департаменту Начальник відповідного
державного бюджету управління
(Керівник) (Головний бухгалтер/начальник

планово-фінансового відділу)
________ _____________________ ________ _____________________
(підпис) (ініціали і прізвище) (підпис) (ініціали і прізвище)

( Інструкцію доповнено додатком 3 згідно з Наказом Міністерства
фінансів N 1099 ( z0038-03 ) від 29.12.2002; в редакції Наказу
Мінфіну N 386 ( z0820-04 ) від 14.06.2004 )

Додаток 4

до Інструкції про складання

і виконання розпису

Державного бюджету України

(у редакції наказу

Міністерства фінансів

України

14.06.2004 N 386

( z0820-04 )

ЗАТВЕРДЖУЮ ______________________________

(посада) ______________________________

(підпис) (ініціали і прізвище)
М.П.

ДОВІДКА

про зміни до помісячного розпису

доходів загального фонду бюджету

на _________ рік

Номер ______________________

Дата ______________________

Відділ-виконавець ________________________________________________
Підстава _________________________________________________________

(тис. грн.) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ККД|Найменування| Сума змін | | доходів |----------------------------------------------------------------------------------------------------| | | у тому числі за місяцями: |разом| | |----------------------------------------------------------------------------------------------| на | | |січень|лютий|березень|квітень|травень|червень|липень|серпень|вересень|жовтень|листопад|грудень| рік | ---+------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+-----| | | | | | | | | | | | | | | | ---+------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+-----| |УСЬОГО | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник Департаменту Начальник відповідного
державного бюджету управління
________ _____________________ ________ _____________________
(підпис) (ініціали і прізвище) (підпис) (ініціали і прізвище)
( Інструкцію доповнено додатком 4 згідно з Наказом Міністерства
фінансів N 1099 ( z0038-03 ) від 29.12.2002; в редакції Наказу
Мінфіну N 386 ( z0820-04 ) від 14.06.2004 )
Додаток 5

до Інструкції про складання

і виконання розпису

Державного бюджету України

(у редакції наказу

Міністерства фінансів

України

14.06.2004 N 386

( z0820-04 )

ЗАТВЕРДЖУЮ ______________________________

(посада) ______________________________

(підпис) (ініціали і прізвище)
М.П.

ДОВІДКА

про зміни до помісячного розпису

фінансування загального фонду бюджету

на _________ рік

Номер ______________________

Дата ______________________

Відділ-виконавець ________________________________________________
Підстава _________________________________________________________

(тис. грн.) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ККФ|Найменування| Сума змін | |фінансування|----------------------------------------------------------------------------------------------------| | за типом | у тому числі за місяцями: |разом| | боргового |----------------------------------------------------------------------------------------------| на | |зобов'язання|січень|лютий|березень|квітень|травень|червень|липень|серпень|вересень|жовтень|листопад|грудень| рік | ---+------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+-----| | | | | | | | | | | | | | | | ---+------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+-----| |УСЬОГО | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник Департаменту Начальник відповідного
державного бюджету управління
________ _____________________ ________ _____________________
(підпис) (ініціали і прізвище) (підпис) (ініціали і прізвище)
( Додаток 5 в редакції Наказів Міністерства фінансів N 1099
( z0038-03 ) від 29.12.2002, N 386 ( z0820-04 ) від 14.06.2004 )

Додаток 6

до Інструкції про складання

і виконання розпису

Державного бюджету України

ЗАТВЕРДЖУЮ ______________________________

(посада) ______________________________

(підпис) (ініціали і прізвище)
М.П.

ДОВІДКА

про зміни до помісячного розпису спеціального фонду

бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних

установ та відповідних видатків)/помісячного

плану спеціального фонду бюджету (за винятком

власних надходжень бюджетних установ
та відповідних видатків)

на __________ рік

Номер ______________________

Дата ______________________

Вид бюджету ____________________________________________________,
код та назва бюджетної установи _________________________________,
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування ______ ________________________________________________________________,
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування
державного бюджету ______________________________________________,
(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування
місцевих бюджетів ______________________________________________).
Відділ-виконавець ________________________________________________
Підстава _________________________________________________________

(тис. грн., (грн.) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Код| Найменування показників | Сума змін | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------| | | у тому числі за місяцями: |разом| | |----------------------------------------------------------------------------------------------| на | | |січень|лютий|березень|квітень|травень|червень|липень|серпень|вересень|жовтень|листопад|грудень| рік | ---+-------------------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+-----| |ІНШІ НАДХОДЖЕННЯ - усього| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ---+-------------------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+-----| |у тому числі: | | | | | | | | | | | | | | ---+-------------------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+-----| |Доходи (розписати | | | | | | | | | | | | | | |за кодами класифікації | | | | | | | | | | | | | | |доходів) | | | | | | | | | | | | | | ---+-------------------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+-----| |Фінансування (розписати | | | | | | | | | | | | | | |за кодами класифікації | | | | | | | | | | | | | | |фінансування за типом | | | | | | | | | | | | | | |боргового зобов'язання) | | | | | | | | | | | | | | ---+-------------------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+-----| |Повернення кредитів | | | | | | | | | | | | | | |до бюджету (розписати | | | | | | | | | | | | | | ---|за кодами програмної |------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+-----| |класифікації видатків | | | | | | | | | | | | | | |та кредитування) | | | | | | | | | | | | | | ---+-------------------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+-----| |ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ | | | | | | | | | | | | | | |КРЕДИТІВ - усього | | | | | | | | | | | | | | ---+-------------------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+-----| |у тому числі: | | | | | | | | | | | | | | ---+-------------------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+-----| |Видатки (розписати | | | | | | | | | | | | | | |за кодами економічної | | | | | | | | | | | | | | |класифікації видатків) | | | | | | | | | | | | | | ---+-------------------------+------+-----+--------+-------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+-------+-----| |Надання кредитів | | | | | | | | | | | | | | |з бюджету (розписати | | | | | | | | | | | | | | |за кодами класифікації | | | | | | | | | | | | | | |кредитування) | | | | | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник Департаменту Начальник відповідного
державного бюджету управління
(Керівник) (Головний бухгалтер/начальник

планово-фінансового відділу)
________ _____________________ ________ _____________________
(підпис) (ініціали і прізвище) (підпис) (ініціали і прізвище)
( Інструкцію доповнено додатком 6 згідно з Наказом Міністерства
фінансів N 1099 ( z0038-03 ) від 29.12.2002; в редакції Наказу
Мінфіну N 386 ( z0820-04 ) від 14.06.2004 )

Додаток 7

до Інструкції про складання

і виконання розпису

Державного бюджету України

ДОВІДКА

про підтвердження надходжень

на спеціальні реєстраційні рахунки,

що відкриті в органах Державного

казначейства України,
станом на "___" ____________ 200_ року

КВК _________________________________________________________

(код відомчої класифікації)
КПКВ _______________________________________________________*

(код програмної класифікації видатків та кредитування)
--------------- * Заповнюється для підтвердження власних надходжень бюджетних
установ.
(грн) ----------------------------------------------------------------- Код | Найменування | Сума | --------------+-------------------------------------+-----------| |Залишки коштів, що склалися на | | |початок року (01.01.200_) | | --------------+-------------------------------------+-----------| | | | --------------+-------------------------------------+-----------| | | | --------------+-------------------------------------+-----------| | | | --------------+-------------------------------------+-----------| | | | --------------+-------------------------------------+-----------| | | | --------------+-------------------------------------+-----------| |Усього | | -----------------------------------------------------------------
Керівник органу
Державного казначейства
України/Директор
Департаменту бухгалтерського
обліку операцій державного
бюджету Державного
казначейства України __________ _____________________

(підпис) (ініціали і прізвище) ____________________
(число, місяць, рік) М.П.
{ Інструкцію доповнено додатком 7 згідно з Наказом Міністерства
фінансів N 386 ( z0820-04 ) від 14.06.2004; в редакції Наказу
Міністерства фінансів N 253 ( z0198-07 ) від 23.02.2007 }

Додаток 8

до Інструкції про складання

і виконання розпису

Державного бюджету України

(у редакції наказу

Міністерства фінансів

України

від 14.06.2004 N 386

( z0820-04 )

РЕЄСТР

довідок про внесення змін до розпису

Державного бюджету України

"____"___________ 200__ р.

---------------------------------------------------------- N з/п | Номер довідки | Дата | --------------------------------------------------------| довідки про внесення змін до річного розпису бюджету | --------------------------------------------------------| | | | --------------+-------------------------+---------------| | | | --------------------------------------------------------| довідки про внесення змін до помісячного розпису бюджету| --------------------------------------------------------| | | | --------------+-------------------------+---------------| | | | --------------+-------------------------+---------------| | | | ---------------------------------------------------------
Передав ________ _____________________

(підпис) (ініціали і прізвище)
Отримав ________ _____________________

(підпис) (ініціали і прізвище)
( Інструкцію доповнено додатком 8 згідно з Наказом Міністерства
фінансів N 386 ( z0820-04 ) від 14.06.2004 )
Додаток

до кошторису
Розшифрування
Кредитування з вирахуванням погашення на _________ рік

__________________________________________________________________

(код та назва бюджетної установи) _________________________________________________________________

(найменування міста, району, області)
код та назва відомчої класифікації видатків головного
розпорядника коштів ______________________________________________ код та назва програмної класифікації видатків державного
бюджету __________________________________________________________ (код та назва тимчасової класифікації видатків місцевих
бюджетів ________________________________________________________)
(грн.) -------------------------------------------------------------- Показники |КЕК | Усього на рік |РАЗОМ | | |-----------------------| | | |Загальний |Спеціальний | | | | фонд | фонд | | ------------------------+-----+----------+------------+------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ------------------------+-----+----------+------------+------| Кредитування з | | | | | вирахуванням погашення |4000 | | | | ------------------------+-----+----------+------------+------| Надання внутрішніх | | | | | кредитів з вирахуванням | | | | | погашення |4100 | | | | ------------------------+-----+----------+------------+------| Надання внутрішніх | | | | | кредитів |4110 | | | | ------------------------+-----+----------+------------+------| Надання кредитів | | | | | органам державного | | | | | управління інших рівнів |4111 | | | | ------------------------+-----+----------+------------+------| Надання кредитів | | | | | підприємствам, | | | | | установам, організаціям |4112 | | | | ------------------------+-----+----------+------------+------| Надання інших | | | | | внутрішніх кредитів |4113 | | | | ------------------------+-----+----------+------------+------| Повернення внутрішніх | | | | | кредитів |4120 | | | | ------------------------+-----+----------+------------+------| Повернення кредитів | | | | | органами державного | | | | | управління інших рівнів |4121 | | | | ------------------------+-----+----------+------------+------| Повернення кредитів | | | | | підприємствами, | | | | | установами, | | | | | організаціями |4122 | | | | ------------------------+-----+----------+------------+------| Повернення інших | | | | | внутрішніх кредитів |4123 | | | | ------------------------+-----+----------+------------+------| Надання зовнішніх | | | | | кредитів з вирахуванням | | | | | погашення |4200 | | | | ------------------------+-----+----------+------------+------| Надання зовнішніх | | | | | кредитів |4210 | | | | ------------------------+-----+----------+------------+------| Повернення зовнішніх | | | | | кредитів |4220 | | | | --------------------------------------------------------------
Керівник ________________________________________________________

(підпис) (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер
(начальник планово-фінансового відділу) ________________________________________________________

(підпис) (ініціали і прізвище) _____________________________
(число, місяць, рік)
М.П.

  • Друкувати
  • PDF
  • DOCX
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
  • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: