open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих

актів України у зв'язку з прийняттям

Закону України "Про внесення змін до

Закону України "Про державну статистику"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 29, ст.194 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У частині першій статті 164-2 Кодексу України про
адміністративні правопорушення ( 80731-10 ) (Відомості Верховної
Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) слова "або
статистичної" виключити.
2. Частину п'яту статті 13 Закону України "Про ціни і
ціноутворення" ( 507-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1990 р.,
N 52, ст. 650) виключити.
3. У Законі України "Про зайнятість населення" ( 803-12 )
(Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 14, ст. 170; Відомості
Верховної Ради України, 1998 р., N 11-12, ст. 44):
1) у пункті 2 статті 13 слова "державна статистична
звітність, яка відображає" замінити словами "збір статистичної
інформації та адміністративних даних, які відображають";
2) у підпункті "д" пункту 2 статті 14 слово "статистичної"
виключити;
3) у статті 19:
пункт 1 після абзацу четвертого доповнити новим абзацом
такого змісту:
"здійснює у порядку, встановленому законодавством, збір та
опрацювання адміністративних даних, які відображають стан ринку
праці та становище в сфері зайнятості населення".
У зв'язку з цим абзаци п'ятий - дев'ятий вважати відповідно
абзацами шостим - десятим;
в абзаці другому пункту 2 слово "статистичні" замінити словом
"адміністративні";
4) пункт 4 статті 20 викласти у такій редакції:
"4. Підприємства, установи і організації незалежно від форми
власності реєструються у місцевих центрах зайнятості за їх
місцезнаходженням як платники збору до Фонду загальнообов'язкового
державного соціального страхування України на випадок безробіття,
щомісяця подають цим центрам адміністративні дані у повному обсязі
про наявність вільних робочих місць (вакансій) та про працівників,
які працюють неповний робочий день (тиждень), якщо це не
передбачено трудовим договором, або не працюють у зв'язку з
простоєм виробництва з не залежних від них причин, і в
десятиденний строк - про всіх прийнятих працівників у порядку,
встановленому законодавством. Несвоєчасна реєстрація або відмова
від неї, порушення порядку подання адміністративних даних тягне за
собою відповідальність, передбачену законодавством".
4. У статті 29 Закону України "Про підприємства в Україні"
( 887-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 24, ст. 272;
Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 32, ст. 256):
1) пункти 1, 3 і 5 викласти у такій редакції:
"1. Підприємство веде первинний та бухгалтерський облік
результатів своєї роботи, складає статистичну інформацію та
адміністративні дані.
Порядок організації та ведення бухгалтерського обліку,
подання статистичної інформації та адміністративних даних
визначається законодавством";
"3. Підприємства, що входять до складу будь-якого об'єднання,
не змінюють порядку обліку і подання статистичної інформації та
адміністративних даних про свою діяльність.
Об'єднання веде бухгалтерський облік і складає статистичну
інформацію та адміністративні дані, якщо це передбачено в його
статуті чи договорі, в порядку, встановленому для підприємств";
"5. Посадові особи підприємств за порушення порядку подання
статистичної інформації та адміністративних даних несуть
відповідальність відповідно до законодавства";
2) абзац перший пункту 2 викласти у такій редакції:
"2. Забороняється вимагати від підприємств подання
статистичної інформації та адміністративних даних з порушенням
встановленого законодавством порядку. Відомості, не передбачені
звітно-статистичною документацією, підприємством можуть бути
подані запитувачам на договірній основі, а судам, органам
прокуратури, служби безпеки, внутрішніх справ, державної
податкової служби, Антимонопольного комітету України, Державній
комісії з цінних паперів та фондового ринку, господарському суду
та аудиторським організаціям і державним виконавцям - у випадках,
передбачених законодавством, на їх письмовий запит".
5. Частини четверту - сьому статті 23 Закону України "Про
зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) (Відомості Верховної
Ради УРСР, 1991 р., N 29, ст. 377) викласти у такій редакції:
"Зведення статистичної інформації щодо зовнішньоекономічної
діяльності здійснює Державний комітет статистики України на
підставі даних, що в обов'язковому порядку надаються органами, які
провадять державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності
(фінансові органи, органи державної митної служби, Національний
банк України), а також суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності.
Державний комітет статистики України щокварталу складає і
публікує статистичну інформацію щодо стану і структури
зовнішньоторговельного балансу України.
Міністерство фінансів України складає відомості про стан і
структуру зовнішньої державної заборгованості.
Державний комітет статистики України зобов'язаний
ознайомлювати суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності із
статистичною інформацією, яка є в його розпорядженні, у порядку,
встановленому законами України "Про інформацію" ( 2657-12 ) та
"Про державну статистику" ( 2614-12 ).
6. Частину першу статті 18 Закону України "Про господарські
товариства" ( 1576-12 ) (Відомості Верховної Ради України,
1991 р., N 49, ст. 682; 2000 р., N 32, ст. 256) викласти у такій
редакції:
"Товариство веде бухгалтерський облік, складає і подає
статистичну інформацію та адміністративні дані у порядку,
встановленому законодавством".
7. Статтю 19 Закону України "Про товарну біржу" ( 1956-12 )
(Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 10, ст. 139)
викласти у такій редакції:
"Стаття 19. Облік і звітність
Товарна біржа веде первинний та бухгалтерський облік
результатів своєї роботи, складає статистичну інформацію та
адміністративні дані.
Порядок ведення бухгалтерського обліку і подання статистичної
інформації та адміністративних даних визначається законодавством".
8. Пункт 1 статті 15 Закону України "Про споживчу кооперацію"
( 2265-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 30, ст.
414) викласти у такій редакції:
"1. Споживчі товариства та їх спілки ведуть облік результатів
своєї діяльності, складають статистичну інформацію та
адміністративні дані у порядку, встановленому законодавством, і
несуть відповідальність за їх достовірність. Вимога іншої
інформації, не встановленої законодавством, забороняється".
9. У Законі України "Про інформацію" ( 2657-12 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1992 р., N 48, ст. 650):
1) статтю 18 після абзацу другого доповнити новим абзацом
такого змісту:
"адміністративна інформація (дані)".
У зв'язку з цим абзаци третій - восьмий вважати відповідно
абзацами четвертим - дев'ятим.
2) частини першу і другу статті 19 викласти у такій редакції:
"Статистична інформація - це офіційна документована державна
інформація, яка дає кількісну характеристику масових явищ та
процесів, що відбуваються в економічній, соціальній, культурній та
інших сферах життя.
Державна статистична інформація підлягає систематичному
відкритому публікуванню. Забезпечується відкритий доступ громадян,
наукових установ, заінтересованих організацій до неопублікованих
статистичних даних, які не підпадають під дію обмежень,
установлених цим Законом, а також Законом України "Про державну
статистику" ( 2614-12 );
3) доповнити Закон статтею 19-1 такого змісту:
"Стаття 19-1. Адміністративна інформація (дані)
Адміністративна інформація (дані) - це офіційні документовані
дані, що дають кількісну характеристику явищ та процесів, що
відбуваються в економічній, соціальній, культурній, інших сферах
життя і збираються, використовуються, поширюються та зберігаються
органами державної влади (за винятком органів державної
статистики), органами місцевого самоврядування, юридичними особами
відповідно до законодавства з метою виконання адміністративних
обов'язків та завдань, що належать до їх компетенції.
Система адміністративної інформації (даних), повноваження
органів, які займаються діяльністю, пов'язаною із збиранням та
використанням адміністративних даних, їх джерела та режим
встановлюються відповідно до законодавства".
10. Абзац третій частини першої статті 18 Закону України "Про
адвокатуру" ( 2887-12 ) (Відомості Верховної Ради України,
1993 р., N 9, ст. 62) викласти у такій редакції:
"узагальнює адміністративні дані про адвокатську діяльність".
11. Частини першу і другу статті 42 Закону України "Про
дорожній рух" ( 3353-12 ) (Відомості Верховної Ради України,
1993 р., N 31, ст. 338) виключити.
12. Статтю 24 Закону України "Про селянське (фермерське)
господарство" ( 2009-12 ) (Відомості Верховної Ради України,
1993 р., N 32, ст. 341) викласти у такій редакції:
"Стаття 24. Облік і звітність селянського (фермерського)

господарства
Селянське (фермерське) господарство веде бухгалтерський облік
результатів своєї роботи за господарський рік і подає у порядку,
встановленому законодавством, відповідним органам статистичну
інформацію та адміністративні дані.
За порушення порядку подання статистичної інформації та
адміністративних даних голова селянського (фермерського)
господарства несе відповідальність відповідно до законодавства".
13. Частину другу статті 15 Закону України "Про органи
реєстрації актів громадянського стану" ( 3807-12 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1994 р., N 14, ст. 78; 2000 р., N 9,
ст. 67) доповнити словами "і складають адміністративні дані".
14. У Законі України "Про державне регулювання ринку цінних
паперів в Україні" ( 448/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради
України, 1996 р., N 51, ст. 292; 1999 р., N 38, ст. 339):
1) у пункті 10 частини другої статті 7 слово "звітності"
замінити словами "адміністративних даних";
2) абзац п'ятий частини четвертої статті 17 викласти у такій
редакції:
"збирання, узагальнення та аналітичної обробки
адміністративних даних про професійну діяльність на фондовому
ринку, а також інформації, що підлягає оприлюдненню емітентами
цінних паперів".
15. Абзац третій частини першої статті 27 Закону України "Про
видавничу справу" ( 318/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України,
1997 р., N 32, ст. 206) викласти у такій редакції:
"збирання та використання адміністративних даних, які
характеризують динаміку та тенденції у видавничій справі".
16. Статтю 34 Закону України "Про сільськогосподарську
кооперацію" ( 469/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України,
1997 р., N 39, ст. 261) викласти у такій редакції:
"Стаття 34. Облік і звітність
Кооператив (об'єднання) веде бухгалтерський облік результатів
своєї діяльності, складає статистичну інформацію та
адміністративні дані у порядку, встановленому законодавством".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 7 лютого 2002 року

N 3047-III

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: