open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про сільськогосподарську кооперацію
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 39, ст.261 )
( Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2090-III ( 2090-14 ) від 02.11.2000, ВВР, 2000, N 51-52, ст.451 )

Цей Закон визначає правові, організаційні, економічні та
соціальні умови діяльності кооперативів у сільському господарстві
та їх об'єднань.

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Основні поняття
У цьому Законі вживаються такі основні поняття: сільськогосподарська кооперація - система
сільськогосподарських кооперативів, об'єднань, створених з метою
задоволення економічних потреб членів кооперативу; сільськогосподарський кооператив (далі - кооператив) -
юридична особа, утворена фізичними та/або юридичними особами, що є
сільськогосподарськими товаровиробниками, на засадах добровільного
членства та об'єднання майнових пайових внесків для спільної
виробничої діяльності у сільському господарстві та обслуговування
переважно членів кооперативу; ( Абзац статті 1 в редакції Закону
N 2090-III ( 2090-14 ) від 02.11.2000 ) сільськогосподарський виробничий кооператив - юридична особа,
утворена шляхом об'єднання фізичних осіб, які є
сільськогосподарськими товаровиробниками, для спільного
виробництва продукції сільського, рибного і лісового господарства
на засадах обов'язкової трудової участі у процесі виробництва;
( Абзац статті 1 в редакції Закону N 2090-III ( 2090-14 ) від
02.11.2000 ) сільськогосподарський обслуговуючий кооператив - кооператив,
створений для надання послуг переважно членам кооперативу та іншим
особам з метою провадження їх сільськогосподарської діяльності;
( Абзац статті 1 в редакції Закону N 2090-III ( 2090-14 ) від
02.11.2000 ) сільськогосподарський товаровиробник - фізична або юридична
особа незалежно від форми власності та господарювання, в якої
валовий доход, отриманий від операцій з реалізації
сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів
її переробки, за наявності сільськогосподарських угідь (ріллі,
сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень тощо) та/або поголів'я
сільськогосподарських тварин у власності, користуванні, в тому
числі й на умовах оренди за попередній звітний (податковий) рік,
перевищує 50 відсотків загальної суми валового доходу. Це
обмеження не поширюється на осіб, які мають особисті підсобні
господарства; ( Абзац статті 1 в редакції Закону N 2090-III
( 2090-14 ) від 02.11.2000 ) об'єднання (асоціація, спілка) сільськогосподарських
кооперативів (далі - об'єднання) - формування, засноване
кооперативами на засадах членства і добровільності для спільного
здійснення будь-якої не забороненої законодавством діяльності,
пов'язаної із сільськогосподарським виробництвом і захистом
економічних інтересів кооперативів, поданням їм інформаційної,
консультативно-методичної та іншої допомоги; член кооперативу - фізична або юридична особа, яка зробила
вступний і пайовий внески в розмірах, визначених статутом
кооперативу, визнає принципи і цілі кооперативу, дотримується
вимог його статуту і користується правом ухвального голосу в
кооперативі; асоційований член кооперативу - фізична чи юридична особа, що
зробила пайовий внесок і користується правом дорадчого голосу в
кооперативі; вступний внесок - внесок фізичної або юридичної особи в
грошовій формі понад пай при вступі в кооператив для
організаційного забезпечення його діяльності в розмірах,
встановлених статутом. Вступний внесок зараховується в неподільний
фонд і у разі виходу з кооперативу не повертається; пай - майновий внесок члена кооперативу у створення та
розвиток кооперативу, який здійснюється шляхом передачі
кооперативу майна, в тому числі грошей, майнових прав, а також
земельної ділянки; додатковий пай - внесок члена кооперативу понад обов'язковий
пай, який передається ним за власним бажанням до пайового фонду; кооперативні виплати - частина доходу кооперативу, яка
розподіляється між його членами пропорційно їх участі у
накопиченні цього доходу; участь у господарській діяльності обслуговуючого кооперативу
- поставка (збут) через кооператив продукції, сировини, придбання
товарів у кооперативі, користування послугами кооперативу.
Стаття 2. Види кооперативів
1. За цілями, завданнями і характером діяльності кооперативи
поділяються на виробничі та обслуговуючі.
2. Виробничі кооперативи здійснюють господарську діяльність
на засадах підприємництва з метою отримання доходу.
3. Обслуговуючі кооперативи спрямовують свою діяльність на
обслуговування сільськогосподарського та іншого виробництва
учасників кооперації. Залежно від виду діяльності вони поділяються
на переробні, заготівельно-збутові, постачальницькі, сервісні та
інші.
Обслуговуючі кооперативи створюються для надання комплексу
послуг, пов'язаних з виробництвом, переробкою, збутом продукції
рослинництва, тваринництва, лісівництва і рибництва.
Обслуговуючі кооперативи, здійснюючи обслуговування членів
кооперативу, не ставлять за мету отримання прибутку.
Обслуговуючі кооперативи надають послуги відповідно до
статуту іншим особам в обсягах, що не перевищують 20 відсотків
загального обороту кооперативу. ( Частину третю статті 2 доповнено
абзацом четвертим згідно із Законом N 2090-III ( 2090-14 ) від
02.11.2000 )
4. До переробних кооперативів належать кооперативи, які
займаються переробкою сільськогосподарської сировини (виробництво
хлібобулочних, макаронних виробів, овочевих, плодово-ягідних,
м'ясних, молочних, рибних продуктів, виробів і напівфабрикатів з
льону, коноплі, лісо- і пиломатеріалів тощо).
5. Заготівельно-збутові кооперативи здійснюють заготівлю,
зберігання, передпродажну обробку, продаж продукції, надають
маркетингові послуги тощо.
6. Постачальницькі кооперативи створюються з метою закупівлі
та постачання засобів виробництва, матеріально-технічних ресурсів,
необхідних для виробництва сільськогосподарської продукції та
продуктів її переробки; виготовлення сировини і матеріалів та
постачання їх сільськогосподарським товаровиробникам.
7. Сервісні кооперативи здійснюють технологічні, транспортні,
меліоративні, ремонтні, будівельні, еколого-відновні роботи,
здійснюють ветеринарне обслуговування тварин і племінну роботу,
займаються телефонізацією, газифікацією, електрифікацією в
сільській місцевості, надають медичні, побутові,
санаторно-курортні, науково-консультаційні послуги, послуги з
уведення бухгалтерського обліку, аудиту та інше.
У разі поєднання кількох видів діяльності утворюються
багатофункціональні кооперативи.
8. Кооперативи можуть на добровільних засадах утворювати
об'єднання, які в свою чергу можуть утворювати об'єднання вищого
рівня за галузевими чи територіальними ознаками.
9. Кооперативи та їх об'єднання мають право виступати
засновниками різних видів підприємств, мати представництва в інших
регіонах України та за її межами.
Стаття 3. Принципи діяльності кооперативів
Кооперативи створюються і здійснюють свою діяльність за
такими принципами: добровільність членства фізичних і юридичних осіб в
кооперативі та безперешкодний вихід з нього; обов'язкова трудова участь членів у діяльності виробничого
кооперативу; обов'язкова участь членів у господарській діяльності
обслуговуючого кооперативу; відкритість і доступність членства для тих, хто визнає статут
кооперативу, бажає користуватися послугами цього кооперативу та у
разі потреби погоджується брати участь у фінансуванні його на
умовах, встановлених статутом кооперативу; демократичний характер управління, рівні права у прийнятті
рішень за правилом "один член кооперативу - один голос"; обмеження виплат часток доходу на паї; розподіл доходу між членами кооперативу відповідно до їх
участі в діяльності кооперативу; контроль членів кооперативу за його роботою в порядку,
передбаченому статутом цього кооперативу.
Стаття 4. Законодавство, що регулює діяльність кооперативів
Діяльність кооперативів регулюється цим Законом та іншими
законами України. Дія цього Закону не поширюється на споживчі кооперативи.

Розділ II
СТВОРЕННЯ КООПЕРАТИВУ І ПОРЯДОК ЙОГО РЕЄСТРАЦІЇ
Стаття 5. Загальні умови створення кооперативу
1. Кооператив створюється його засновниками на добровільних
засадах.
2. Засновниками кооперативу можуть бути громадяни України та
юридичні особи, зареєстровані в Україні.
3. Рішення про створення кооперативу приймається його
установчими зборами.
4. Чисельність членів кооперативу не може бути меншою ніж три
особи.
Стаття 6. Державна реєстрація кооперативу
1. Державна реєстрація кооперативу здійснюється в порядку,
передбаченому для державної реєстрації суб'єктів підприємницької
діяльності.
2. Кооператив вважається створеним і набуває прав юридичної
особи з дня його державної реєстрації. Кооператив має самостійний
баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банків, печатку
із своїм найменуванням.
3. Відмова у державній реєстрації кооперативу може бути
оскаржена в судовому порядку.
Стаття 7. Статут кооперативу
1. Статут кооперативу є основним правовим документом, що
регулює його діяльність. У статуті визначаються: найменування
кооперативу та його місцезнаходження; предмет і мета діяльності;
порядок вступу до кооперативу і виходу з нього; порядок визначення
розміру та порядок внесення вступного внеску і паю; склад
засновників кооперативу; права і обов'язки членів кооперативу;
органи управління, порядок їх формування і компетенція; формування
неподільного та інших фондів; форми трудової участі та оплати
праці членів виробничого кооперативу та форми господарської участі
членів обслуговуючого кооперативу; розподіл доходів кооперативу;
співвідношення між кооперативними виплатами і виплатами на паї;
умови реорганізації та ліквідації кооперативу. До статуту можуть
включатися й інші положення, пов'язані з особливостями діяльності
кооперативу, що не суперечать законодавству України. ( Частина
перша статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2090-III
( 2090-14 ) від 02.11.2000 )
2. Статут кооперативу приймається засновниками на установчих
зборах, зміни та доповнення до нього вносяться загальними зборами
його членів. Повідомлення про зміни та доповнення до статуту
надсилаються до органу, що зареєстрував кооператив, у тижневий
термін з часу їх внесення.

Розділ III
ЧЛЕНСТВО В КООПЕРАТИВІ
Стаття 8. Члени кооперативу
1. Членами виробничого кооперативу можуть бути тільки фізичні
особи, а членами обслуговуючого кооперативу - як фізичні, так і
юридичні особи, які визнають статут і дотримуються його вимог,
користуються послугами, формують фонди та беруть участь у
діяльності кооперативу відповідно до статті 3 цього Закону.
( Частина перша статті 8 в редакції Закону N 2090-III ( 2090-14 )
від 02.11.2000 )
2. Членами кооперативу можуть бути фізичні особи, які досягли
16-річного віку і виявили бажання брати участь у діяльності
кооперативу.
3. Фізичні або юридичні особи можуть бути членами кількох
обслуговуючих кооперативів, різних за напрямами діяльності.
( Частина третя статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2090-III ( 2090-14 ) від 02.11.2000 )
Стаття 9. Вступ до кооперативу
1. Вступ до кооперативу здійснюється на підставі поданої
заяви. Член кооперативу робить вступний і пайовий внески в
порядку, визначеному статутом кооперативу.
2. Рішення правління (голови) кооперативу про прийняття до
кооперативу підлягає схваленню загальними зборами. Порядок
прийняття такого рішення та його схвалення визначається статутом
кооперативу.
Стаття 10. Припинення членства в кооперативі
1. Членство в кооперативі припиняється у разі: добровільного виходу з кооперативу; припинення трудової участі в діяльності виробничого
кооперативу; виключення у випадках і в порядку, визначених статутом
кооперативу; несхвалення загальними зборами рішення правління (голови) про
прийняття до кооперативу; втрати членом кооперативу - юридичною особою свого статусу; смерті члена кооперативу; реорганізації та ліквідації кооперативу.
2. Порядок та майнові наслідки припинення членства в
кооперативі визначаються його статутом.
3. Виключення з членів кооперативу може бути оскаржено в
судовому порядку.
Стаття 11. Права і обов'язки членів кооперативу
1. Основними правами членів кооперативу є: участь в управлінні справами кооперативу, право голосу на
загальних зборах кооперативу, право обирати і бути обраним в
органи управління кооперативом. Для членів кооперативу - юридичних
осіб ці права реалізуються їх повноважними представниками; користування послугами кооперативу; одержання кооперативних виплат - частини доходу кооперативу,
що підлягає розподілу між його членами; одержання частки доходу на пай (додатковий пай); одержання паю в разі виходу з кооперативу в порядку і термін,
визначені статутом кооперативу.
2. Основними обов'язками членів кооперативу є дотримання
статуту та виконання рішень загальних зборів і правління
кооперативу. Члени кооперативу беруть участь у господарській
діяльності обслуговуючого кооперативу в обсязі, що становить
більшу частину річного обороту діяльності, яка кооперується.
( Частина друга статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2090-III ( 2090-14 ) від 02.11.2000 )
3. Статутом кооперативу може бути передбачено додаткові права
та обов'язки членів кооперативу.
Стаття 12. Асоційовані члени кооперативу
1. У кооперативах усіх видів допускається асоційоване
членство. Асоційованими членами можуть бути фізичні чи юридичні
особи, які визнають його статут та зробили пайовий внесок у
створення та розвиток кооперативу.
2. Асоційовані члени кооперативу мають право дорадчого
голосу, а також на отримання частки доходу на свій пай.
3. Члени кооперативу можуть переоформити членство в
кооперативі на асоційоване членство в порядку, визначеному
статутом кооперативу.
4. Розміри пайових внесків асоційованих членів визначаються
статутом кооперативу.
5. У разі ліквідації кооперативу його асоційовані члени мають
першочергове право на отримання свого майнового внеску та
відповідних часток доходу і повернення їх земельних ділянок у
натурі (на місцевості).

Розділ IV
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ КООПЕРАТИВУ
Стаття 13. Структура органів управління
1. Управління кооперативом здійснюється на основі
самоврядування, гласності, участі його членів у вирішенні питань
діяльності кооперативу.
2. Вищим органом управління кооперативу є загальні збори. До
органів управління належить правління кооперативу. У разі потреби
кооператив наймає виконавчого директора, утворює спостережну раду.
3. Для підготовки окремих питань загальні збори, а в період
між ними - правління кооперативу або спостережна рада можуть
утворювати спеціальні комісії з членів кооперативу із залученням
як консультантів найманих працівників.
Стаття 14. Загальні збори
1. Загальні збори: вносять зміни і доповнення до статуту, приймають нормативні
документи кооперативу; обирають шляхом прямого таємного голосування голову
кооперативу та членів правління кооперативу, членів ревізійної
комісії (ревізора), можуть обирати членів спостережної ради тощо; заслуховують звіти органів управління кооперативу про їх
діяльність; визначають види і розміри фондів кооперативу, порядок їх
формування та використання; затверджують: правила внутрішнього розпорядку; річний звіт і баланс кооперативу; порядок формування і розподілу доходу кооперативу; рішення правління кооперативу про прийняття нових членів; вирішують: питання про входження кооперативу до об'єднання кооперативів,
створення підприємств різних видів; питання про реорганізацію або ліквідацію кооперативу.
Загальні збори мають право приймати будь-які інші рішення,
пов'язані із статутною діяльністю кооперативу.
2. Загальні збори проводяться щорічно після закінчення
фінансового року. Вони можуть скликатися позачергово за рішенням
правління кооперативу або з ініціативи не менше третини членів
кооперативу. Правління кооперативу зобов'язане прийняти рішення
про скликання загальних зборів і повідомити членів кооперативу про
час і місце їх проведення та порядок денний не пізніше ніж за 10
днів.
3. Загальні збори правомочні приймати рішення, якщо на них
присутні більше половини членів кооперативу.
Стаття 15. Правління кооперативу
1. Правління кооперативу обирається у кооперативі, до складу
якого входить не менш як 10 членів, на термін, що не перевищує
трьох років. ( Частина перша статті 15 в редакції Закону
N 2090-III ( 2090-14 ) від 02.11.2000 )
2. Правління кооперативу: розробляє і вносить на затвердження загальних зборів напрями
розвитку кооперативу; скликає загальні збори членів кооперативу і контролює
виконання прийнятих ними рішень; вирішує найсуттєвіші питання господарської діяльності згідно
із статутом; вносить на затвердження загальних зборів рішення про
прийняття до кооперативу нових членів та припинення членства; укладає трудові договори (контракти) у разі найму на роботу
виконавчої дирекції та оцінює її діяльність; делегує виконавчій дирекції кооперативу право на прийняття
поточних рішень; забезпечує збереження майна кооперативу; організовує у разі потреби проведення незалежних аудиторських
перевірок; вирішує питання навчання членів кооперативу, співробітництва
з вітчизняними та іноземними організаціями.
3. Члени правління кооперативу можуть обирати із свого складу
голову кооперативу, заступника голови та секретаря правління
відповідно до статуту кооперативу. ( Частина третя статті 15 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 2090-III ( 2090-14 ) від
02.11.2000 )
4. Члени правління кооперативу працюють переважно на
громадських засадах. У статуті кооперативу можуть бути передбачені
винагороди за роботу членів правління.
5. Періодичність проведення засідань правління кооперативу
визначається статутом кооперативу. Рішення приймається більшістю
голосів за наявності не менш як 2/3 складу членів правління
кооперативу.
Стаття 16. Голова кооперативу
1. Голова кооперативу очолює правління і обирається
загальними зборами кооперативу або його правлінням на термін, що
не перевищує трьох років. Функції голови кооперативу та порядок
його обрання (відкликання) визначаються статутом кооперативу.
( Частина перша статті 16 в редакції Закону N 2090-III ( 2090-14 )
від 02.11.2000 )
2. У разі відсутності виконавчого директора його функції
виконує голова кооперативу.
Стаття 17. Виконавчий директор
1. Правління кооперативу може наймати виконавчого директора
для оперативного управління діяльністю кооперативу. Виконавчий
директор не може бути членом кооперативу.
2. Виконавчий директор здійснює свою діяльність на умовах
контракту, який укладає з ним правління кооперативу, формує
виконавчу дирекцію та виконує функції, делеговані йому правлінням. Виконавчий директор несе відповідальність за свою діяльність
перед кооперативом.
Стаття 18. Спостережна рада кооперативу
1. Для контролю за діяльністю виконавчого органу кооперативу
може обиратися спостережна рада. Спостережна рада утворюється за
умови, якщо кількість членів кооперативу становить не менш як 50
осіб.
2. Спостережна рада обирається з членів кооперативу на
загальних зборах у кількості 3-5 чоловік, якщо інше не
передбачено статутом кооперативу. Порядок обрання спостережної
ради та її голови і прийняття рішень спостережною радою
встановлюються статутом кооперативу.
3. Член спостережної ради не може бути членом правління чи
ревізійної комісії.
Стаття 19. Ревізійна комісія (ревізор)
1. Для контролю за фінансово-господарською діяльністю
кооперативу обирається ревізійна комісія (ревізор). У кооперативі, до складу якого входить менш як 10 членів,
функції ревізійної комісії виконує ревізор. Ревізійна комісія (ревізор) підзвітна загальним зборам
кооперативу.
2. Ревізійна комісія (ревізор) обирається загальними зборами
з числа членів кооперативу відповідно до порядку голосування,
встановленого статутом кооперативу. Членами ревізійної комісії
(ревізором) не можуть бути члени правління кооперативу чи
спостережної ради.

Розділ V
МАЙНО, ЗЕМЛЯ ТА ФІНАНСИ КООПЕРАТИВУ
Стаття 20. Право власності кооперативу
1. Кооператив є власником будівель, споруд, грошей, майнових
внесків його членів, виготовленої ним продукції, доходів,
одержаних від її реалізації та іншої діяльності, передбаченої
статутом кооперативу, а також іншого майна, придбаного на
підставах, не заборонених законом.
2. Члени кооперативу передають право користування належною їм
земельною ділянкою кооперативу як пайовий внесок, у порядку,
визначеному Земельним кодексом України. За земельну ділянку,
передану в користування, справляється відповідна плата згідно з
договором у розмірах, визначених загальними зборами.
Стаття 21. Майно та джерела його формування
1. Для здійснення господарської та іншої діяльності
кооператив за рахунок власного майна формує відповідні майнові
фонди.
2. Майно кооперативу відповідно до його статуту поділяється
на пайовий і неподільний фонди.
3. Неподільний фонд утворюється за рахунок вступних внесків
та майна кооперативу (за винятком землі). Пайові внески членів
кооперативу до нього не включаються. Порядок формування і розміри
неподільного фонду встановлюються статутом.
4. Розміри пайових внесків до кооперативу встановлюються в
рівних частинах і/або пропорційно очікуваній участі члена
кооперативу в його господарській діяльності.
5. Фінансові ресурси кооперативу формуються за рахунок:
доходу від реалізації продукції (робіт, послуг), пайових та інших
внесків членів кооперативу, кредитів та інших надходжень, не
заборонених законодавством.
6. Правління або виконавчий директор кооперативу використовує
фінансові ресурси відповідно до кошторисів або інших документів,
затверджених органами управління кооперативу згідно з їх
компетенцією.
Стаття 22. Земля кооперативу
Земля кооперативу складається із земельних ділянок, наданих
кооперативу в користування або придбаних ним у власність. Право кооперативу на землю зберігається і в разі входження
його до складу кооперативного об'єднання. За претензіями кредиторів звернення стягнення на земельні
ділянки, надані кооперативу в користування, не допускається. Земельні відносини в кооперативі регулюються Земельним
кодексом України та законами України.
Стаття 23. Майнова відповідальність
1. Кооператив відповідає за своїми зобов'язаннями всім
належним йому майном. Члени кооперативу відповідають за
зобов'язаннями кооперативу тільки в межах пайового майнового
внеску.
2. Кооператив не несе відповідальності за зобов'язаннями
членів кооперативу.
3. Кооператив може застрахувати своє майно і майнові права.
Страхування здійснюється добровільно за рішенням загальних зборів
кооперативу, якщо інше не передбачено законами України.
Стаття 24. Кооперативні виплати та виплата часток доходу на

паї
1. Кооперативні виплати - це частина доходу кооперативу, яка
розподіляється між членами кооперативу (об'єднання) відповідно до
обсягів робіт, послуг, коштів, одержаних кооперативом у вигляді
надбавок до цін під час реалізації продукції та внаслідок зниження
цін у разі придбання товарів у постачальницьких кооперативах та з
урахуванням трудової та іншої участі членів кооперативу в його
діяльності.
2. Нарахування і виплата часток доходу на паї здійснюється за
підсумками фінансового року з доходу, що залишається у
розпорядженні кооперативу з урахуванням необхідності формування
фондів для його розвитку. Статутом кооперативу може бути
передбачено різний відсоток часток доходу на паї для членів і
асоційованих членів кооперативу.
3. Відповідно до рішення загальних зборів кооперативу виплата
часток доходу на паї може здійснюватися грішми, товарами, цінними
паперами, збільшенням паю тощо.
Стаття 25. Право власності на пай
1. У разі виходу з кооперативу фізична чи юридична особа має
право на отримання майнового паю натурою, грішми або, за бажанням,
цінними паперами відповідно до його вартості на момент виходу, а
земельної ділянки - в натурі (на місцевості). Термін та інші умови
отримання паю встановлюються статутом кооперативу, при цьому
термін отримання паю не може перевищувати двох років, а відлік
цього терміну починається з 1 січня року, що наступає після
моменту виходу (виключення) із кооперативу. ( Частина перша статті
25 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2090-III ( 2090-14 )
від 02.11.2000 )
2. Право власності членів кооперативу - фізичних осіб на пай
є спадковим.
3. Спірні питання щодо права власності на пай вирішуються
згідно із законами України.

Розділ VI
КООПЕРАТИВНІ ОБ'ЄДНАННЯ ТА ПІДПРИЄМСТВА
Стаття 26. Кооперативні об'єднання
1. Кооперативи за рішенням загальних зборів можуть на
добровільних засадах об'єднуватися в об'єднання для спільного
здійснення будь-якої не забороненої законодавством діяльності за
галузевою або територіальною ознакою. Об'єднання мають статус
юридичної особи, створюються на умовах, визначених у статті 5
цього Закону. Об'єднання не мають права втручатися у господарську
діяльність засновників.
2. Об'єднання створюються за рішенням установчих зборів
уповноважених представників кооперативів. Об'єднання, які
створюються за рішенням установчих зборів уповноважених
представників обслуговуючих кооперативів, можуть мати асоційованих
членів на тих же умовах, що і обслуговуючі кооперативи. Створені
об'єднання є неприбутковими. ( Частина друга статті 26 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 2090-III ( 2090-14 ) від
02.11.2000 )
3. Функції та компетенція об'єднань будь-якого рівня
встановлюються в межах повноважень, делегованих кооперативами на
установчих конференціях, з'їздах, і містяться в їх статутах.
4. Кооперативи, які увійшли до об'єднання, зберігають статус
юридичної особи та повну господарську самостійність і можуть
добровільно вийти з об'єднання за рішенням загальних зборів членів
кооперативу.
5. Об'єднання формують органи управління, утворюють і
поповнюють майнові фонди та фінансуються в порядку, визначеному
установчими документами.
6. Об'єднання є власником майна, добровільно переданого йому
членами об'єднання, а також набутого внаслідок своєї діяльності та
на інших підставах, не заборонених законом. До складу об'єктів
права власності об'єднання не належить майно членів об'єднання.
Власністю об'єднання є також майно створених ним підприємств, які
не мають права вийти зі складу об'єднання без його згоди.
7. Об'єднання не відповідає за зобов'язаннями членів
об'єднання, а члени об'єднання не відповідають за зобов'язаннями
об'єднання, якщо інше не передбачено статутом.
8. Реєстрація об'єднань здійснюється в такому ж порядку, як і
реєстрація кооперативів.
Стаття 27. Кооперативні підприємства
1. Для виконання статутних завдань кооперативи та їх
об'єднання можуть створювати підприємства різних видів. Такі
підприємства функціонують відповідно до їх статутів, затверджених
кооперативами (об'єднаннями) - засновниками.
2. Для оперативного управління кооперативним підприємством
наймається виконавчий директор на умовах, визначених статтею 17
цього Закону і статутом кооперативу (об'єднання).
3. Кооператив (об'єднання) несе відповідальність за
зобов'язаннями свого підприємства в межах статутного фонду
підприємства.

Розділ VII
ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ КООПЕРАТИВІВ (ОБ'ЄДНАНЬ)
Стаття 28. Основи господарської діяльності кооперативів

(об'єднань)
1. Кооператив (об'єднання) відповідно до свого статуту
самостійно визначає основні напрями господарської діяльності,
здійснює її планування і реалізацію.
2. Виробничі кооперативи (об'єднання) реалізують свою
продукцію за цінами, що встановлюються самостійно або на
договірних засадах, якщо інше не передбачено законом.
Обслуговуючі кооперативи (об'єднання) надають послуги за
цінами і тарифами, що встановлюються на договірних засадах окремо
для членів кооперативу та інших осіб. Частина друга статті 28 в редакції Закону N 2090-III ( 2090-14 )
від 02.11.2000 )
3. Відносини кооперативу (об'єднання) з іншими
підприємствами, установами та організаціями, а також з громадянами
в усіх сферах господарської діяльності встановлюються на основі
договорів (угод).
Стаття 29. Доход кооперативу (об'єднання)
1. Доход кооперативу (об'єднання) формується з надходжень від
господарської діяльності після покриття матеріальних і прирівняних
до них витрат та витрат на оплату праці найманого персоналу.
2. Доход розподіляється на: податки і збори (обов'язкові платежі) до відповідних
бюджетів; погашення кредитів; покриття збитків; проведення відрахувань у фонди кооперативу; кооперативні виплати; виплату часток доходу на паї (до 20 відсотків, визначених до
розподілу).
3. Порядок використання доходу кооперативу (об'єднання)
встановлюється статутом.

Розділ VIII
МІЖНАРОДНІ ЗВ'ЯЗКИ І

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Стаття 30. Міжнародні зв'язки кооперативів (об'єднань)
Кооперативи (об'єднання) мають право вступати до міжнародних
кооперативних організацій з метою розвитку співробітництва
кооперативів різних країн.
Стаття 31. Зовнішньоекономічна діяльність кооперативів

(об'єднань)
1. Кооператив (об'єднання) самостійно здійснює
зовнішньоекономічну діяльність відповідно до законодавства
України.
2. Порядок використання доходу кооперативу (об'єднання) в
іноземній валюті встановлюється валютним законодавством України.

Розділ IX
ДЕРЖАВА І КООПЕРАТИВИ
Стаття 32. Гарантії прав кооперативів (об'єднань)
1. Держава гарантує дотримання прав і законних інтересів
кооперативів (об'єднань) та їх членів, максимально сприяє розвитку
і зміцненню господарської самостійності кооперативів відповідно до
цього Закону та інших законів України.
2. Контроль за окремою діяльністю кооперативу (об'єднання)
здійснюють відповідні органи державної влади в межах своєї
компетенції, встановленої законодавством України.
3. Збитки, завдані кооперативу (об'єднанню) внаслідок
виконання вказівок органів державної влади або їх посадових осіб,
що порушують права кооперативу (об'єднання), а також внаслідок
невиконання чи неналежного виконання органами державної влади
передбачених законодавством обов'язків щодо кооперативу
(об'єднання), підлягають відшкодуванню цими органами. Спори з
питань відшкодування збитків вирішуються судом або арбітражним
судом.
Стаття 33. Оподаткування
Оподаткування кооперативу (об'єднання) здійснюється
відповідно до податкового законодавства.
Стаття 34. Облік і звітність
Кооператив (об'єднання) здійснює бухгалтерський облік
результатів своєї діяльності, веде статистичну звітність у
порядку, встановленому законодавством України.

Розділ X
ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ В КООПЕРАТИВАХ
Стаття 35. Правове регулювання трудових відносин
1. Трудові відносини членів кооперативу (об'єднання)
регулюються цим Законом, законодавством про працю, статутом та
правилами внутрішнього розпорядку кооперативу.
2. Для виконання статутних завдань і цілей кооператив
(об'єднання) може залучати до роботи за трудовим договором осіб,
які не є членами кооперативу. За згодою сторін між кооперативом та
найманим працівником може укладатися договір у формі контракту.
3. Кооператив (об'єднання) самостійно визначає форми і
систему оплати праці членів кооперативу (об'єднання) і найманих
працівників з урахуванням норм і гарантій, встановлених
законодавством. Кооперативні виплати і виплата часток доходу на паї членам
кооперативу та асоційованим членам до оплати праці не належать.
Стаття 36. Охорона праці
1. Кооператив (об'єднання) забезпечує дотримання встановлених
норм і правил з охорони праці, техніки безпеки, вимог щодо
виробничої санітарії.
2. Кооператив (об'єднання) несе відповідальність за шкоду,
заподіяну здоров'ю членів кооперативу (об'єднання) - фізичних
осіб, найманих працівників внаслідок виконання ними своїх
службових обов'язків, відповідно до законодавства.

Розділ XI
РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ

КООПЕРАТИВІВ (ОБ'ЄДНАНЬ)
Стаття 37. Реорганізація кооперативу (об'єднання)
Кооператив (об'єднання) може реорганізовуватися в
підприємства інших форм господарювання за рішенням загальних
зборів (засновників) у порядку, визначеному статутом. З моменту
реорганізації кооператив (об'єднання) припиняє свою діяльність. У разі реорганізації кооперативу (об'єднання) всі його права
та обов'язки переходять до правонаступників.
Стаття 38. Ліквідація кооперативу (об'єднання)
1. Кооператив (об'єднання) ліквідується: кооператив - за рішенням загальних зборів членів кооперативу;
об'єднання - зборів уповноважених представників кооперативів; за рішенням суду або арбітражного суду.
2. Ліквідація кооперативу здійснюється ліквідаційною
комісією, призначеною загальними зборами членів кооперативу, а
об'єднання - зборами уповноважених представників кооперативів, а у
разі їх ліквідації за рішенням суду або арбітражного суду -
ліквідаційною комісією, призначеною цими органами. З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять
повноваження з управління кооперативом (об'єднанням). Ліквідаційна
комісія у триденний термін з часу її призначення публікує
інформацію про ліквідацію кооперативу (об'єднання) в одному з
офіційних (загальнодержавному, регіональному) друкованих засобів
масової інформації із зазначенням строку подачі заяв кредиторами
своїх претензій. Ліквідаційна комісія проводить належну підготовчу
та організаційну роботу, складає ліквідаційний баланс та подає
його органу, що прийняв рішення про ліквідацію кооперативу
(об'єднання). Повнота і достовірність ліквідаційного балансу
повинні бути підтверджені аудиторами.
3. Розпорядження землею кооперативу, що ліквідується,
здійснюється в порядку і на умовах, передбачених земельним
законодавством.
4. Майно кооперативу, що залишилося після розрахунків з
бюджетом, банками та іншими кредиторами, розподіляється між
членами кооперативу пропорційно вартості їх паю.
5. У разі ліквідації об'єднання його майно, що залишається
після виплати заробітної плати працівникам, виконання зобов'язань
перед бюджетом, банками та іншими кредиторами, розподіляється між
членами об'єднання в розмірах і в порядку, передбачених статутом
об'єднання.
6. Ліквідація вважається завершеною, а кооператив
(об'єднання) таким, що припинив свою діяльність, з моменту
внесення органом державної реєстрації запису про його ліквідацію
до державного реєстру.

Розділ XII
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 17 липня 1997 року

N 469/97-ВР

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: