open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих

актів України щодо відходів
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 31, ст.214 )
( Із змінами, внесеними згідно із Законом

N 889-IV ( 889-15 ) від 22.05.2003, ВВР, 2003, N 37, ст.308 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Законі України "Про відходи" ( 187/98-ВР ) (Відомості
Верховної Ради України, 1998 р., N 36-37, ст. 242):
1) у статті 1:
абзац другий викласти в такій редакції:
"відходи - будь-які речовини, матеріали і предмети, що
утворюються у процесі людської діяльності і не мають подальшого
використання за місцем утворення чи виявлення та яких їх власник
повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення";
абзац третій викласти в такій редакції:
"небезпечні відходи - відходи, що мають такі фізичні,
хімічні, біологічні чи інші небезпечні властивості, які створюють
або можуть створити значну небезпеку для навколишнього природного
середовища і здоров'я людини та які потребують спеціальних методів
і засобів поводження з ними";
в абзаці шістнадцятому слова "місця видалення відходів"
замінити словами "місця розміщення відходів, сховища";
доповнити абзацами такого змісту:
"операції поводження з відходами - збирання, перевезення,
зберігання, оброблення (перероблення), утилізація, видалення,
знешкодження і захоронення відходів;
розміщення відходів - зберігання та захоронення відходів у
спеціально відведених для цього місцях чи об'єктах;
відходи як вторинна сировина - відходи, для утилізації та
переробки яких в Україні існують відповідні технології та
виробничо-технологічні і/або економічні передумови;
збирання і заготівля відходів як вторинної сировини -
діяльність, пов'язана із збиранням, купівлею, прийманням,
зберіганням, обробленням (переробленням), перевезенням,
реалізацією і постачанням таких відходів переробним підприємствам
на утилізацію, а також надання послуг у цій сфері";
2) статтю 2 викласти в такій редакції:
"Стаття 2. Законодавство про відходи
Законодавство про відходи складається із законів України "Про
охорону навколишнього природного середовища" ( 1264-12 ), "Про
забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"
( 4004-12 ), "Про поводження з радіоактивними відходами"
( 255/95-ВР ), "Про металобрухт" ( 619-14 ), Кодексу України
про надра ( 132/94-ВР ), цього Закону та інших нормативно-правових
актів";
3) у статті 4:
частину першу викласти в такій редакції:
"Цей Закон регулює відносини, пов'язані з утворенням,
збиранням і заготівлею, перевезенням, зберіганням, обробленням
(переробленням), утилізацією, видаленням, знешкодженням та
захороненням відходів, що утворюються в Україні, перевозяться
через її територію, вивозяться з неї, а також з перевезенням,
обробленням та утилізацією відходів, що ввозяться в Україну як
вторинна сировина";
частину другу після слів "виробленого простору" доповнити
словами "металобрухтом, включаючи залишки та побічні продукти від
виробництва та обробки чорних і кольорових металів та їх сплавів,
а також вторинними матеріальними чи енергетичними ресурсами";
4) частину першу статті 10 викласти в такій редакції:
"У разі приватизації державних підприємств, внаслідок
діяльності яких накопичено певні обсяги відходів, право власності
на відходи та обов'язок щодо відшкодування заподіяної відходами
шкоди здоров'ю людей, майну фізичних або юридичних осіб та
навколишньому природному середовищу переходить до нових власників,
якщо інше не передбачено відповідно до закону умовами приватизації
цих підприємств";
5) частину третю статті 12 після слів "відповідальність за"
доповнити словами "комплексне використання таких відходів";
6) у статті 17:
назву і абзац перший викласти в такій редакції:
"Стаття 17. Обов'язки суб'єктів господарської діяльності у

сфері поводження з відходами
Суб'єкти господарської діяльності у сфері поводження з
відходами зобов'язані";
пункти "б" і "д" викласти в такій редакції:
"б) забезпечувати приймання та утилізацію використаних
пакувальних матеріалів і тари, в яких знаходилася продукція цих
підприємств, установ та організацій - суб'єктів господарської
діяльності, або укладати угоди з відповідними організаціями на їх
збирання та утилізацію";
"д) забезпечувати повне збирання, належне зберігання та
недопущення знищення і псування відходів, для утилізації яких в
Україні існує відповідна технологія, що відповідає вимогам
екологічної безпеки";
після пункту "м" доповнити новими пунктами "н", "о", "п",
"р", "с" такого змісту:
"н) мати ліцензії на здійснення операцій у сфері поводження з
небезпечними відходами і/або на право провадження діяльності,
пов'язаної із збиранням і заготівлею окремих видів відходів як
вторинної сировини, і/або дозвіл на транскордонне перевезення
небезпечних відходів;
о) мати погоджений із спеціально уповноваженими органами
виконавчої влади план дій на випадок виникнення надзвичайної
ситуації, пов'язаної з поводженням з небезпечними відходами;
п) передбачати при укладанні угод на поставку в Україну
товарної продукції утилізацію чи вивезення з України використаних
пакувальних матеріалів і тари;
р) при плануванні будівництва або реконструкції об'єкта
поводження з відходами мати дозвіл на будівництво або
реконструкцію такого об'єкта відповідно до законодавства про
містобудування;
с) мати дозвіл на експлуатацію об'єкта поводження з
небезпечними відходами".
У зв'язку з цим пункт "н" вважати пунктом "т";
7) у частині першій статті 18:
у пункті "б" слова "та енергозберігаючих технологій" замінити
словами "енергозберігаючих та ресурсозберігаючих технологій";
пункти "в" і "ж" викласти в такій редакції:
"в) забезпечення організаційно-економічних засад у сфері
поводження з відходами, впровадження маловідходних, безвідходних
технологій, стимулювання роздільного збирання та утилізації
відходів";
"ж) затвердження переліку окремих видів відходів як вторинної
сировини";
доповнити пунктами "к", "л", "м", "н" і "о" такого змісту:
"к) встановлення квот на ввезення в Україну для утилізації
відходів як вторинної сировини;
л) встановлення порядку розроблення, затвердження і перегляду
лімітів на утворення та розміщення відходів;
м) визначення органу ліцензування таких видів господарської
діяльності:
операції у сфері поводження з небезпечними відходами;
збирання і заготівля окремих видів відходів як вторинної
сировини;
н) встановлення порядку видачі дозволу на транскордонне
перевезення небезпечних відходів;
о) встановлення порядку ввезення, вивезення і транзиту через
територію України окремих видів відходів";
8) у частині першій статті 20:
пункти "й" і "к" викласти в такій редакції:
"й) організація збирання і видалення побутових та інших
відходів, у тому числі відходів дрібних виробників, створення
полігонів для їх захоронення, а також здійснення роздільного
збирання корисних компонентів цих відходів;
к) затвердження за поданням органів спеціально уповноваженого
центрального органу виконавчої влади у сфері поводження з
відходами лімітів на утворення та розміщення відходів для
підприємств, установ та організацій - суб'єктів господарської
діяльності";
пункт "м" виключити.
У зв'язку з цим пункти "н" та "о" вважати пунктами "м" та
"н", виклавши їх в такій редакції:
"м) забезпечення ліквідації несанкціонованих і
неконтрольованих звалищ відходів самостійно або за рішенням
уповноважених на те органів;
н) сприяння роз'ясненню законодавства про відходи серед
населення, створення необхідних умов для стимулювання залучення
населення до збирання і заготівлі окремих видів відходів як
вторинної сировини";
доповнити частину пунктами "о", "п", "р", "с" такого змісту:
"о) зупинення дії дозволу на експлуатацію об'єкта поводження
з небезпечними відходами в разі порушення норм і правил охорони
навколишнього природного середовища;
п) здійснення контролю за діяльністю суб'єктів господарської
діяльності у сфері поводження з відходами відповідно до закону;
р) надання дозволів на будівництво або реконструкцію
об'єкта поводження з відходами на відповідній території у порядку,
визначеному законом;
с) надання дозволів на експлуатацію об'єкта поводження з
небезпечними відходами на відповідній території у порядку,
визначеному законом";
9) у частині першій статті 21:
пункт "і" викласти в такій редакції:
"і) сприяння роз'ясненню законодавства про відходи серед
населення, створення необхідних умов для стимулювання залучення
населення до збирання і заготівлі окремих видів відходів як
вторинної сировини";
доповнити пунктами "й", "к", "л", "м" такого змісту:
"й) надання дозволу на відведення на території села, селища,
міста місць чи об'єктів для зберігання та захоронення відходів,
сфера екологічного впливу функціонування яких згідно з діючими
нормативами включає відповідну адміністративно-територіальну
одиницю;
к) надання дозволів на будівництво або реконструкцію
об'єкта поводження з відходами на відповідній території селища або
міста у порядку, визначеному законом;
л) надання дозволів на експлуатацію об'єкта поводження з
небезпечними відходами на відповідній території селища або міста у
порядку, визначеному законом;
м) здійснення контролю за діяльністю суб'єктів господарської
діяльності у сфері поводження з відходами відповідно до закону";
10) у частині першій статті 23:
пункти "ж" і "з" викласти в такій редакції:
"ж) видача відповідно до закону дозволів на здійснення
операцій у сфері поводження з відходами;
з) видача дозволів на транскордонне перевезення небезпечних
відходів";
доповнити пунктами "н" і "о" такого змісту:
"н) затвердження переліку небезпечних властивостей відходів
за погодженням з державною санітарно-епідеміологічною службою
України;
о) здійснення функцій компетентного органу виконавчої влади,
який забезпечує виконання положень Базельської конвенції про
контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та
їх видаленням";
11) частину першу статті 28 викласти в такій редакції:
"З метою повного обліку та опису функціонуючих, закритих та
законсервованих місць видалення відходів, їх якісного і
кількісного складу, а також здійснення контролю за впливом
відходів на навколишнє природне середовище та здоров'я людини
ведеться реєстр місць видалення відходів";
12) у частині першій статті 32:
у пункті "а" слово "виробничу" замінити словом
"господарську";
пункт "в" після слова "комплексів" доповнити словом "сховищ";
пункт "ж" викласти в такій редакції:
"ж) порушувати строки переробки відходів, ввезених в Україну
відповідно до встановлених квотами умов";
доповнити пунктами "з" та "и" в такій редакції:
"з) порушувати встановлені квоти на ввезення в Україну
відходів як вторинної сировини;
и) ввезення в Україну відходів з метою їх зберігання чи
захоронення";
13) частину третю статті 33 викласти в такій редакції:
"Видалення відходів здійснюється відповідно до встановлених
законодавством вимог екологічної безпеки з обов'язковим
забезпеченням можливості утилізації чи захоронення залишкових
продуктів за погодженням з державною санітарно-епідеміологічною
службою України";
14) статті 34 і 35 викласти в такій редакції:
"Стаття 34. Вимоги щодо поводження з небезпечними відходами
Усі небезпечні відходи за ступенем їх шкідливого впливу на
навколишнє природне середовище та на життя і здоров'я людини
відповідно до переліку небезпечних властивостей поділяються на
класи і підлягають обліку.
Відповідний клас відходів визначається виробником відходів
відповідно до нормативно-правових актів, що затверджуються
спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з
питань екології та природних ресурсів за погодженням з державною
санітарно-епідеміологічною службою України.
Суб'єкт господарської діяльності, у власності або у
користуванні якого є хоча б один об'єкт поводження з небезпечними
відходами, зобов'язаний:
забезпечити запобігання забрудненню ними навколишнього
природного середовища, а у разі виникнення такого забруднення -
ліквідувати забруднення та його наслідки для навколишнього
природного середовища та здоров'я людини;
вживати заходів, направлених на запобігання аваріям,
обмеження і ліквідацію їх наслідків та захист людей і
навколишнього природного середовища від їх впливу;
повідомляти про аварію, що сталася на зазначеному об'єкті, і
про заходи, вжиті для ліквідації її наслідків, органи виконавчої
влади, органи місцевого самоврядування та населення;
забезпечувати експлуатацію зазначених об'єктів і перевезення
небезпечних відходів з додержанням вимог природоохоронного
законодавства;
мати ліцензію на здійснення операцій у сфері поводження з
небезпечними відходами;
ідентифікувати об'єкти поводження з небезпечними відходами
відповідно до Закону України "Про об'єкти підвищеної небезпеки"
( 2245-14 );
мати план локалізації та ліквідації аварії на об'єкті;
мати декларацію безпеки;
надавати інформацію про такі об'єкти відповідно до Закону
України "Про об'єкти підвищеної небезпеки" ( 2245-14 ).
У разі порушення суб'єктом господарської діяльності
ліцензійних умов поводження з небезпечними відходами ліцензія
анулюється у встановленому законом порядку.
До поводження з небезпечними відходами допускаються особи,
які мають професійну підготовку, підтверджену свідоцтвом
(сертифікатом) на право роботи з небезпечними речовинами, та не
мають медичних протипоказань. Допуск працівників до роботи
забезпечується відповідною посадовою особою підприємства,
установи, організації.
Перевезення небезпечних відходів дозволяється лише за
наявності їх паспорта та ліцензії на поводження з ними і в
порядку, визначеному законодавством про перевезення небезпечних
вантажів.
Перевезення небезпечних відходів здійснюється за умови
обов'язкового страхування цивільної відповідальності перевізника
за збитки, які можуть бути завдані ним під час перевезення,
відповідно до закону.
Розміщення небезпечних відходів дозволяється лише у
спеціально обладнаних місцях та здійснюється відповідно до
ліцензійних умов щодо поводження з небезпечними відходами.
Провадження інших видів діяльності, не пов'язаної з поводженням з
небезпечними відходами, на території, відведеній для їх
розміщення, забороняється.
Зберігання небезпечних відходів на території підприємств,
установ, організацій - суб'єктів господарської діяльності
здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Підприємства, установи та організації - суб'єкти
господарської діяльності, на території яких зберігаються
небезпечні відходи, відносяться відповідно до закону до об'єктів
підвищеної небезпеки.
Відповідальність суб'єкта господарської діяльності, у
власності або у користуванні якого є хоча б один об'єкт поводження
з небезпечними відходами, за шкоду, яка може бути заподіяна
аваріями на таких об'єктах життю, здоров'ю, майну фізичних та/або
юридичних осіб, підлягає обов'язковому страхуванню відповідно до
закону.
Стаття 35. Порядок здійснення діяльності, пов'язаної із

збиранням і заготівлею окремих видів відходів

як вторинної сировини
Діяльність, пов'язана із збиранням і заготівлею окремих видів
відходів як вторинної сировини та забезпеченням ними переробних
підприємств, здійснюється на підставі ліцензії, виданої відповідно
до закону.
Підставою для видачі ліцензії на збирання і заготівлю
відходів як вторинної сировини є наявність у спеціалізованих
підприємств виробничих і складських приміщень, пресового,
вантажопідйомного та аналітичного обладнання, кваліфікованого
персоналу.
Загальні вимоги до матеріально-технічної бази для збирання і
заготівлі відходів як вторинної сировини, забезпечення
протипожежної та екологічної безпеки встановлюються спеціально
уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері
поводження з відходами.
Операції поводження з окремими видами відходів як вторинної
сировини в частині приймання і закупівлі їх у населення
спеціалізовані підприємства здійснюють через свої приймальні
пункти (стаціонарні або пересувні).
Перелік окремих видів відходів як вторинної сировини
затверджується Кабінетом Міністрів України";
15) статтю 36 виключити;
16) статтю 39 доповнити частиною п'ятою такого змісту:
"Плата за розміщення відходів на територіях підприємств,
установ та організацій - суб'єктів господарської діяльності, які
мають ліцензію на збирання і заготівлю окремих видів відходів як
вторинної сировини і здійснюють статутну діяльність із збирання і
заготівлі таких відходів та надають послуги у цій сфері, не
сплачується";
17) У частині першій статті 40:
в абзаці першому слово "законодавства" замінити словом
"закону";
доповнити пунктом "є" такого змісту:
"є) пільги щодо поповнення обігових коштів підприємств,
установ та організацій - суб'єктів господарської діяльності, що
здійснюють збирання і заготівлю, оброблення (перероблення) і
утилізацію відходів як вторинної сировини, за умови цільового
використання цих коштів для придбання та переробки таких
відходів";
18) у частині першій статті 42:
у пункті "б" слово "складування" замінити словом
"розміщення";
пункти "в" і "к" викласти в такій редакції:
"в) порушення порядку ввезення в Україну, вивезення і
транзиту через її територію відходів як вторинної сировини";
"к) недотримання умов ввезення відходів як вторинної сировини
на територію України";
доповнити частину пунктом "м" такого змісту:
"м) порушення вимог безпечного перевезення небезпечних
відходів";
19) у тексті Закону слова "Міністерство охорони навколишнього
природного середовища та ядерної безпеки України" в усіх відмінках
замінити словами "спеціально уповноважений центральний орган
виконавчої влади у сфері поводження з відходами" у відповідних
відмінках.
2. У пункті 38 статті 9 Закону України "Про ліцензування
певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2000 р., N 36, ст. 299) слова "заготівля,
обробка окремих видів ресурсоцінних відходів" виключити.
3. Підпункт 7.13.5 пункту 7.13 статті 7 Закону України "Про
оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) (Відомості
Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст. 181; 2000 р., N 5,
ст. 34) викласти в такій редакції:
"7.13.5. Звільняються від оподаткування доходи заготівельних
підприємств від продажу відповідно до закону окремих видів
відходів як вторинної сировини за переліком, визначеним Кабінетом
Міністрів України".
4. У Законі України "Про податок на додану вартість"
( 168/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 21,
ст. 156, N 37, ст. 239, N 38, ст. 250, N 47, ст. 294, N 51,
ст. 305, ст. 307; 1998 р., N 10, ст. 37, N 17, ст. 83, N 18,
ст. 95, N 20, ст. 100, N 33, ст. 224; 1999 р., N 4, ст. 33, N 7,
ст. 53, ст. 54, N 15, ст. 83, ст. 88, N 18, ст.140, ст. 142, N 26,
ст. 214, ст. 216, N 31, ст. 250, N 32, ст. 264, N 35, ст. 302,
N 38, ст. 338, ст. 341, ст. 343, ст. 352, N 39, ст. 356, ст. 357,
N 51, ст. 446; 2000 р., N 2, ст.14, ст. 16, N 3, ст. 20, N 10,
ст. 78, N 20, ст. 149, N 22, ст. 172, N 25, ст.197, N 26, ст. 209,
N 32, ст. 258, ст. 260, N 35, ст. 283, N 36, ст. 300, N 38,
ст. 318, N 40, ст. 339, N 48, ст. 406; 2001 р., N 4, ст. 15, N 7,
ст. 36, N 11, ст. 46, ст. 50, N 20, ст.96, N 30, ст. 143, N 50,
ст. 261; 2002 р., N 5, ст.31, N 9, ст. 68, N 15, ст.100):
підпункт 5.2.6 пункту 5.2 статті 5 виключити;
статтю 11 доповнити пунктом 11.35 такого змісту:
"11.35. Сума податку на додану вартість, що підлягає сплаті
до бюджету заготівельними підприємствами за операції з продажу
ними окремих видів відходів як вторинної сировини за переліком,
визначеним Кабінетом Міністрів України, залишається у
розпорядженні цих підприємств і використовується ними на придбання
матеріально-технічних ресурсів виробничого призначення".
( Пункт 5 розділу I втратив чинність на підставі Закону
N 889-IV ( 889-15 ) від 22.05.2003 )
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Дозвільні документи щодо ввезення в Україну відходів як
вторинної сировини, видані до набрання чинності цим Законом, діють
протягом строку, на який їх видано.
3. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня
набрання чинності цим Законом:
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених
цим Законом;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими
центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових
актів, що суперечать цьому Закону;
розробити відповідні проекти законодавчих актів, які
регулювали б та стимулювали господарську діяльність у сфері
поводження з вторинними матеріальними ресурсами.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 7 березня 2002 року

N 3073-III

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: