open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 13 березня 2002 р. N 290

Київ
Про внесення змін

до постанови Кабінету Міністрів України

від 21 вересня 1998 р. N 1482

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін до
деяких законів України щодо передачі об'єктів права державної
власності у комунальну власність" ( 2182-14 ) та з метою
вдосконалення процесу передачі об'єктів права державної та
комунальної власності Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
Внести до Положення про порядок передачі об'єктів права
державної власності і Порядку подання та розгляду пропозицій щодо
передачі об'єктів із комунальної у державну власність та утворення
і роботи комісії з питань передачі об'єктів у державну власність,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 вересня
1998 р. N 1482 ( 1482-98-п ) "Про передачу об'єктів права
державної та комунальної власності" (Офіційний вісник України,
1998 р., N 38, ст. 1405; 1999 р., N 21, ст. 965), зміни, що
додаються.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 25

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 13 березня 2002 р. N 290
ЗМІНИ,

що вносяться до Положення про порядок передачі об'єктів

права державної власності і Порядку подання та розгляду
пропозицій щодо передачі об'єктів з комунальної у державну
власність та утворення і роботи комісії з питань передачі

об'єктів у державну власність

( 1482-98-п )

1. У Положенні про порядок передачі об'єктів права державної
власності:
1) пункт 1 викласти у такій редакції:
"1. Це Положення визначає порядок безоплатної передачі
об'єктів права державної власності із сфери управління
міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої
влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, Фонду державного
майна, інших державних органів, які відповідно до законодавства
здійснюють функції з управління державним майном, об'єднань
підприємств, яким делеговано функції з управління майном
підприємств і організацій, заснованих на державній власності (далі
- органи, уповноважені управляти державним майном), Національної
академії наук, галузевих академій наук, інших установ та
організацій, яким державне майно передано у безоплатне
користування (далі - самоврядні організації), до сфери управління
інших органів, уповноважених управляти державним майном, або
самоврядних організацій";
2) у пункті 4:
а) у підпункті "б" слова "підпунктами "б" і "е" замінити
словами "підпунктом "б";
б) у підпункті "г" слова "підпунктом "д" замінити словами
"підпунктами "д" та "е";
3) пункт 5 доповнити після абзацу другого абзацом такого
змісту: "Антимонопольним комітетом - шляхом отримання дозволу на
зазначену передачу у випадках, передбачених законодавством про
захист економічної конкуренції".
У зв'язку з цим абзаци третій - п'ятий вважати відповідно
абзацами четвертим - шостим;
4) у пункті 6:
а) абзац третій викласти у такій редакції:
"найменування підприємства, його юридична адреса,
найменування органу, який здійснює повноваження з управління
зазначеним державним майном, стан приватизації (корпоратизації)
підприємства";
б) абзац п'ятий замінити абзацами такого змісту:
"До пропозицій додаються:
нотаріально засвідчені копії статуту (положення) підприємства
і свідоцтва про його державну реєстрацію;
засвідчені в установленому порядку копії балансу, звіту про
фінансові результати, звіту про рух грошових коштів за останній
календарний рік та на останню звітну дату;
бізнес-план або економічне обґрунтування (з визначенням
етапів, термінів, шляхів та засобів реалізації) ефективного
використання державного майна, що є об'єктом передачі.
У разі подання пропозицій, що не відповідають зазначеним
вимогам, Мінекономіки у місячний термін:
а) повідомляє про це ініціатора передачі;
б) відмовляє в передачі, якщо:
функціональне призначення об'єкта передачі не відповідає
завданням, покладеним на орган, уповноважений управляти державним
майном, до сфери управління якого пропонується передати майно;
суб'єкт господарської діяльності визнано банкрутом за
рішенням господарського суду або його майно перебуває у податковій
заставі;
об'єкт передачі потребує неадекватних очікуваному
економічному ефекту видатків з державного бюджету".
У зв'язку з цим абзац шостий вважати абзацом п'ятнадцятим;
5) у пункті 7:
а) абзац перший після слів "у зв'язку з прийняттям" доповнити
словами "або скасуванням", а після слів "а також з" - словом
"Мінекономіки";
б) абзац третій виключити;
6) пункт 11 викласти у такій редакції:
"11. Органи, до сфери управління яких передано державне
майно, визначене у підпункті "а" пункту 2 цього Положення,
зобов'язані у двотижневий термін з дня затвердження акта
приймання-передачі повідомити про таку передачу органи державної
статистики, державної податкової служби, фінансові органи і
Мінекономіки, а у разі передачі нерухомого та іншого індивідуально
визначеного майна у цей же термін закріпити своїм наказом
зазначене майно за відповідним підприємством (організацією) на
праві повного господарського відання (оперативного управління)";
7) доповнити Положення пунктом 13 такого змісту:
"13. У разі скасування державним органом приватизації рішення
про приватизацію цілісних майнових комплексів підприємств,
установ, організацій, їх структурних підрозділів, визначених
підпунктом "д" пункту 2 цього Положення, державний орган
приватизації у тижневий термін повідомляє про це місцевий орган
виконавчої влади та відповідний орган, уповноважений управляти
державним майном, який до прийняття рішення про приватизацію
здійснював функції з управління цим майном, та делегує кандидатуру
до складу комісії з питань передачі об'єкта.
Орган, уповноважений управляти державним майном, який до
прийняття рішення про приватизацію здійснював функції з управління
державним майном, у тижневий термін з дня отримання зазначеного
повідомлення приймає рішення про прийняття майна підприємства до
сфери свого управління, утворює комісію з питань передачі об'єкта
і призначає голову комісії.
Передача майна здійснюється у місячний термін з дня
скасування рішення про приватизацію.
До акта приймання-передачі зазначених об'єктів додаються
документи, визначені абзацами шостим - десятим пункту 12 цього
Положення".
2. У Порядку подання та розгляду пропозицій щодо передачі
об'єктів з комунальної у державну власність та утворення і роботи
комісії з питань передачі об'єктів у державну власність:
1) Пункт 2 викласти у такій редакції:
"2. Ініціатива щодо передачі об'єктів з комунальної у
державну власність може виходити від міністерств, інших
центральних та місцевих органів виконавчої влади, Ради міністрів
Автономної Республіки Крим, Фонду державного майна, інших
державних органів, які відповідно до законодавства здійснюють
функції з управління державним майном, об'єднань підприємств, яким
делеговано функції з управління майном підприємств і організацій,
заснованих на державній власності (далі - органи, уповноважені
управляти державним майном), Національної академії наук, галузевих
академій наук, інших установ та організацій, яким державне майно
передано у безоплатне користування (далі - самоврядні
організації), органів місцевого самоврядування";
2) у пункті 4:
а) абзац другий викласти у такій редакції:
"Радою міністрів Автономної Республіки Крим або відповідною
обласною державною адміністрацією та відповідним органом місцевого
самоврядування";
б) доповнити пункт після абзацу сьомого абзацом такого
змісту:
"У разі передачі об'єктів права державної та комунальної
власності шляхом обміну цими об'єктами ініціатори передачі додають
до пропозицій, оформлених відповідно до вимог пунктів 5 і 6 цього
Порядку, акти оцінки вартості об'єктів, затверджені органом,
уповноваженим управляти державним майном, і відповідним органом
місцевого самоврядування".
У зв'язку з цим абзац восьмий вважати абзацом дев'ятим;
3) абзаци шостий і сьомий пункту 5 замінити абзацами такого
змісту:
"До пропозицій додаються:
у разі передачі підприємства - нотаріально засвідчені копії
статуту (положення) підприємства і свідоцтва про його державну
реєстрацію;
засвідчені в установленому порядку копії балансу, звіту про
фінансові результати, звіту про рух грошових коштів за останній
календарний рік та на останню звітну дату;
бізнес-план або економічне обґрунтування (з визначенням
етапів, термінів, шляхів та засобів реалізації) ефективного
використання майна, що є об'єктом передачі, та відповідності
функціонального призначення об'єкта завданням, покладеним на
орган, до сфери управління якого пропонується передати майно;
у разі передачі закріпленого за підприємством майна -
фінансово-економічне обґрунтування (з відповідними розрахунками)
необхідності, доцільності та очікуваних наслідків такої передачі;
у разі передачі акцій (часток, паїв), що належать суб'єктам
права комунальної власності в майні господарських товариств, -
нотаріально засвідчені копії статуту (положення) підприємства і
свідоцтва про його державну реєстрацію;
засвідчені в установленому порядку копії балансу, звіту про
фінансові результати, звіту про рух грошових коштів за останній
календарний рік та на останню звітну дату;
економічне обґрунтування (з визначенням етапів, термінів,
шляхів та засобів реалізації) ефективного управління акціями
(частками, паями), що є об'єктом передачі, та відповідності
функціонального призначення об'єкта завданням, покладеним на
орган, до сфери управління якого пропонується його передати.
У разі подання пропозицій, що не відповідають зазначеним
вимогам, Мінекономіки в місячний термін:
а) повідомляє про це ініціатора передачі;
б) відмовляє в передачі, якщо:
функціональне призначення об'єкта передачі не відповідає
завданням, покладеним на орган, уповноважений управляти державним
майном, до сфери управління якого пропонується передати майно;
суб'єкт господарської діяльності визнано банкрутом за
рішенням господарського суду або його майно перебуває у податковій
заставі;
об'єкт передачі потребує неадекватних очікуваному
економічному ефекту видатків з державного бюджету.
Мінекономіки на підставі пропозицій, внесених з дотриманням
вимог цього Порядку, готує і у місячний термін подає за
погодженням з Мінфіном, Фондом державного майна та Держкомстатом
проекти відповідних рішень Кабінету Міністрів України";
4) у пункті 6:
а) абзац перший після слів "а також з" доповнити словом
"Мінекономіки";
б) абзац другий доповнити реченням такого змісту: "До
пропозицій додається фінансово-економічне обґрунтування
доцільності проведення такої передачі (з відповідними розрахунками
та зазначенням очікуваних наслідків)";
в) абзац третій виключити.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: