open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 28 березня 2002 р. N 378

Київ
Про затвердження Програми розвитку

позашкільних навчальних закладів

на 2002-2008 роки

Відповідно до абзацу третього пункту 1 статті 1 Указу
Президента України від 9 жовтня 2001 р. N 941 ( 941/2001 ) "Про
додаткові заходи щодо забезпечення розвитку освіти в Україні"
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Програму розвитку позашкільних навчальних
закладів на 2002-2008 роки (далі - Програма), що додається.
2. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям
розробити регіональні програми розвитку позашкільних навчальних
закладів з урахуванням завдань Програми та вжити заходів до
залучення для її фінансування коштів місцевих бюджетів та з інших
джерел, не заборонених законодавством.
3. Фінансування заходів Програми, які проводитимуться у
2002 році за рахунок коштів державного бюджету, здійснювати в
межах асигнувань, передбачених Міністерству освіти і науки,
Міністерству культури і мистецтв, Державному комітетові у справах
сім'ї та молоді, Державному комітетові з питань фізичної культури
і спорту за відповідними бюджетними програмами.
4. Міністерству освіти і науки, Міністерству культури і
мистецтв, Державному комітетові у справах сім'ї та молоді,
Державному комітетові з питань фізичної культури і спорту щороку
під час формування проекту Державного бюджету України і Державної
програми економічного та соціального розвитку на 2003-2008 роки
передбачати асигнування на здійснення заходів Програми.
5. Координацію робіт, пов'язаних з виконанням Програми,
покласти на Міністерство освіти і науки.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 28 березня 2002 р. N 378
ПРОГРАМА

розвитку позашкільних навчальних

закладів на 2002-2008 роки

Загальні положення
Сфера позашкільної освіти перебуває на важливому етапі
розвитку, переходу до більш якісного стану. Відбуваються
принципові зміни в суспільній свідомості, обумовлені соціальними,
політичними та економічними перетвореннями.
Комерціалізація засобів масової інформації, значний
неконтрольований потік в Україну видовищної продукції, що має
агресивну спрямованість і низьку культуру, викликає необхідність
створення умов для забезпечення змістовного дозвілля дітей.
Зростає значення як для окремої людини, так і для суспільства в
цілому позашкільної освіти, в основу якої було б покладено
принципи гуманізму, демократизму, єдності загальнолюдських і
національних цінностей, безперервності, наступності,
багатоукладності й варіативності, добровільності, доступності та
практичного спрямування.
Позашкільна освіта здобувається вихованцями, учнями та
слухачами у позаурочний час у позашкільних та інших навчальних
закладах незалежно від їх підпорядкування, типу і форми власності.
Великий інтерес проявляють діти до таких творчих об'єднань,
як школи юних екологів, комп'ютерного зв'язку, природничих наук,
журналістики, інформаційних технологій тощо. Зросло прагнення
дітей до здобуття економічних знань, а також до
експериментально-дослідницької роботи.
Водночас існують проблеми нормативно-правового,
науково-методичного, кадрового забезпечення системи позашкільної
освіти, соціального захисту учасників навчально-виховного процесу
та інші. Найгострішою залишається проблема матеріально-технічного
забезпечення гурткової роботи з вихованцями, учнями та слухачами.
Відсутність технічного обладнання, туристського спорядження,
обчислювальної техніки призводить до зменшення кількості гуртків
науково-технічного, туристсько-краєзнавчого,
еколого-натуралістичного та інших напрямів.
Мета та основні завдання
Метою Програми є забезпечення вільного творчого,
інтелектуального, духовного розвитку дітей в позашкільних
навчальних закладах, доступності позашкільної освіти, гарантування
громадянам права на її здобуття.
Основними завданнями Програми є:
збереження та розвиток мережі позашкільних навчальних
закладів, особливо у сільській місцевості;
створення умов для забезпечення фундаментальної практичної
професійної та наукової підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації педагогічних працівників системи позашкільної освіти;
сприяння випуску науково-популярних видань, радіо- та
телепередач з питань позашкільної освіти;
збереження та подальше зміцнення матеріально-технічної бази
позашкільних навчальних закладів різних типів, вирішення питань їх
фінансування;
соціальний захист учасників навчально-виховного процесу;
прискорення та поглиблення інтеграції України в європейський
та світовий освітній простір, розширення співробітництва з іншими
країнами, міжнародними організаціями у питаннях позашкільної
освіти.
Очікувані результати виконання
Виконання Програми дасть можливість:
впровадити типові навчальні плани і програми для гуртків,
груп та інших творчих об'єднань за напрямами позашкільної освіти;
поліпшити забезпечення позашкільних навчальних закладів
науково-методичними матеріалами;
створити ефективну систему підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації педагогічних кадрів у сфері позашкільної
освіти;
припинити скорочення мережі позашкільних навчальних закладів
і створити умови для їх розвитку;
забезпечити соціальний захист учасників навчально-виховного
процесу;
зміцнити матеріально-технічну базу позашкільних навчальних
закладів;
створити дієву систему обміну інформацією та кадрами з
міжнародними організаціями та окремими державами у сфері
позашкільної освіти.
Фінансування
Фінансування Програми здійснюватиметься в межах асигнувань,
передбачених центральним та місцевим органам виконавчої влади, що
є виконавцями заходів Програми, у державному і місцевих бюджетах,
та з інших джерел, не заборонених законодавством.
ОСНОВНІ ЗАХОДИ

щодо розвитку позашкільних навчальних

закладів на 2002-2008 роки
(тис. гривень)-------------------------------------------------------------------------- Зміст заходу |Відповідальні | Термін |Орієн- | Очікувані джерела | виконавці |виконання,|товні | фінансування | | роки |обсяги |---------------------- | | |фінан- |дер- |місцеві|поза- | | |сування|жавний|бюджети|бюджет- | | | |бюджет| |ні | | | | | |кошти -------------------------------------------------------------------------- Удосконалення нормативно-правової бази
1. Утворення МОН, МВС, 2002
міжвідомчої Мінкультури,
координаційно- Держкомспорт,
методичної ради з Держпідпри-
питань розвитку ємництво,
позашкільної Академія
освіти та педагогічних
затвердження наук
положення про неї
2. Розроблення та МОН, 2002-2004
затвердження Мінкультури,
нормативно- Держкомспорт,
правових актів з Державний
питань розвитку комітет у
позашкільної справах сім'ї
освіти та молоді,

Держпідпри-

ємництво,

Академія

педагогічних

наук
3. Розроблення та МОН, Мінфін, 2002
затвердження Мінекономіки,
типових штатних Мінпраці,
нормативів для Мінкультури,
позашкільних Держкомспорт
навчальних
закладів із
введенням
посади
соціального
педагога і
психолога
Поліпшення науково-методичного забезпечення
4. Забезпечення центральні 2003-2007
позашкільних органи
навчальних виконавчої
закладів влади, до
науково- сфери
методичними управління
матеріалами яких належать

позашкільні

навчальні

заклади
5. Видання МОН 2003 10 10
збірників
нормативно-
правових актів з
питань
позашкільної
освіти
6. Розроблення та центральні 2002-2007
затвердження органи
типових виконавчої
навчальних планів влади, до
і програм для сфери
здійснення управління
навчально- яких належать
виховного процесу позашкільні
в позашкільних навчальні
навчальних заклади
закладах різних
типів
7. Визначення Академія 2002-2003
перспективних педагогічних
напрямів наукових наук, МОН
психолого-
педагогічних
досліджень з
проблем
позашкільної
освіти
8. Підготовка та МОН 2003 30 30
видання 2004 30 30
навчально- 2005 30 30
методичної 2006 30 30
літератури для 2007 30 30
позашкільних 2008 30 30
навчальних
закладів
9. Забезпечення
проведення:
Всеукраїнського МОН, Академія 2002-2008
конкурсу на кращу педагогічних
науково-методичну наук
розробку з питань
позашкільної
освіти
всеукраїнських Академія -"-
науково- педагогічних
практичних наук, МОН,
конференцій, Державний
семінарів, комітет у
"круглих столів" справах сім'ї
з питань та молоді,
позашкільної Мінкультури
освіти (видання
збірників
науково-
практичних
статей)
регіональних МОН, 2002
семінарів- Мінкультури,
практикумів для Державний
працівників комітет у
позашкільних справах сім'ї
навчальних та молоді,
закладів Академія

педагогічних

наук, Рада

міністрів

Автономної

Республіки

Крим, обласні,

Київська та

Севастополь-

ська міські

держадмі-

ністрації
Всеукраїнського МОН, Академія 2002-2008
конкурсу педагогічних
майстерності наук
педагогічних
працівників
позашкільних
навчальних
закладів
10. Вивчення, -"- -"-
узагальнення та
поширення досвіду
з позашкільної
роботи
11. Забезпечення -"- 2002 20 20
фінансової 2003 20 20
підтримки видання 2004 20 20
науково- 2005 20 20
методичного 2006 20 20
журналу 2007 20 20
"Позашкільна 2008
освіта та
виховання"
12. Організація -"- 2002-2008
висвітлення в
засобах масової
інформації
питань
позашкільної
освіти
13. Проведення Академія
експериментальної педагогічних
науково- наук
методичної роботи
з питань
позашкільної
освіти на базі:
Київського палацу 2003 10 10
дітей та юнацтва 2004 5 5

2005 5 5
Центру 2004 5 5
науково-технічної 2005 5 5
творчості "Сфера"
м. Києва
Центру 2004 5 5
позашкільної 2005 5 5
роботи
Святошинського
району м. Києва
Забезпечення доступності позашкільної освіти
14. Забезпечення Рада міністрів 2002 1186,8 1156,8 30 дітей, які Автономної 2003 1646 1616 30 проживають у Республіки 2004 1591 1560 31 сільській Крим, обласні, 2005 1209 1177 32 місцевості, Київська та 2006 602 594 8 позашкільними Севастополь- 2007 635 626 9 навчальними ська міські 2008 689 679 10 закладами шляхом держадмі-
створення ністрації
філіалів таких
закладів, що
перебувають у
сфері управління
МОН
15. Створення при Державний 2002 400 400
центрах комітет у 2003 200 200
соціальних справах сім'ї
служб для молоді та молоді,
центрів сім'ї Рада міністрів
"Родинний дім", Автономної
сімейних клубів Республіки

Крим, обласні,

Київська та

Севастополь-

ська міські

держадмі-

ністрації
16. Сприяти -"- 2002-2008
створенню
позашкільних
навчальних
закладів у
мікрорайонах
17. Сприяння центральні -"-
проведенню органи
всеукраїнських виконавчої
мистецьких акцій, влади, до
масових заходів, сфери
у тому числі на управління
базі Молодіжного яких належать
дитячого центру позашкільні
комплексу навчальні
"Золотий ключик", заклади,
Міжнародного Рада
дитячого центру міністрів
"Артек", Автономної
Національного Республіки
еколого- Крим, обласні,
натуралістичного Київська та
центру учнівської Севастополь-
молоді ська міські

держадмі-

ністрації
Зміцнення матеріально-технічної бази
18. Забезпечення МОН 2003 335 130 205 зміцнення, 2004 285 100 185 модернізації, 2005 195 40 155 розвитку 2006 110 20 90 навчальної, 2007 30 30 матеріально-
технічної бази
позашкільних
навчальних
закладів, зокрема
еколого- Державний 2002 36,9 36,9
натуралістичного комітет у
профілю, справах сім'ї
недопущення їх та молоді
перепрофілювання, Рада міністрів 2002 5005,6 4874,6 131 реорганізації та Автономної 2003 5152,9 5052,9 100 ліквідації, а Республіки 2004 4910,5 4805,5 105 також сприяння Крим, обласні, 2005 5170 5120 50 поповненню їх Київська та 2006 2795 2725 70 обладнанням, Севастополь- 2007 2983 2913 70 навчальними та ська міські 2008 2505 2435 70 наочними держадмі-
посібниками ністрації
центральні 2002-2008

органи

виконавчої

влади, до

сфери

управління

яких належать

позашкільні

навчальні

заклади
19. Забезпечення Академія 2003 40 40
сучасним педагогічних
обладнанням наук
лабораторії
діяльності
позашкільних
закладів
Інституту проблем
виховання
20. Комп'ютериза- МОН 2003 30 30
ція позашкільних 2004 50 10 40 навчальних 2005 20 10 10 закладів, які 2006 10 10
належать до сфери 2007 10 10
управління МОН, 2008 10 10
та підключення їх
до мережі Рада міністрів 2002 619 600 19 Інтернет Автономної 2003 665 600 65 Республіки 2004 781 600 181 Крим, обласні, 2005 2056 1986 70 Київська та 2006 1694 1621 73 Севастополь- 2007 1734 1670 64 ська міські 2008 713 638 75 держадмі-

ністрації
Забезпечення підготовки та перепідготовки

педагогічних працівників
21. Удосконалення МОН 2002-2005
системи
підготовки та
перепідготовки
педагогічних
працівників для
позашкільних
навчальних
закладів
22. Визначення -"- 2002
переліку
спеціалізацій, за
якими
здійснюватиметься
підготовка
педагогічних
працівників до
роботи у
позашкільних
навчальних
закладах
23. Проведення МОН 2003 20 20
моніторингу
забезпечення
педагогічними
працівниками
позашкільних
навчальних
закладів
Міжнародне співробітництво
24. Розширення центральні 2002-2008
співробітництва з органи
іншими країнами виконавчої
та міжнародними влади, до
організаціями у сфери
питаннях управління
позашкільної яких належать
освіти позашкільні

навчальні

заклади
25. Сприяння -"- -"-
участі наукових
та педагогічних
працівників,
вихованців,
учнів та
слухачів у
міжнародних
програмах,
науково-
практичних
конференціях,
змаганнях і
конкурсах за
напрямами
позашкільної
освіти
Посилення соціального захисту учасників

навчально-виховного процесу
26. Внесення змін
до:
Типового МОН, Мінфін, 2002
положення про Мін'юст,
атестацію Мінекономіки,
педагогічних Мінпраці,
працівників щодо Мінкультури
встановлення
шкали
категорійності
оплати праці
керівників
гуртків
позашкільних
навчальних
закладів
Типових правил МОН 2002
прийому до
професійно-
технічних
навчальних
закладів щодо
пільгових умов
для випускників
позашкільних
навчальних
закладів
Загальна сума коштів, що
передбачаються на виконання заходів 46474,7 1416,9 43049,8 2008
у тому числі за роками:
2002 7248,3 436,9 6631,4 180 2003 8158,9 490 7268,9 400 2004 7682,5 175 6965,5 542 2005 8715 115 8283 317 2006 5261 80 4940 241 2007 5442 60 5209 173 2008 3967 60 3752 155

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: