open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
Чинний
                             
                             
У К А З

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про додаткові заходи щодо забезпечення

розвитку освіти в Україні

З метою створення умов для дальшого розвитку освіти,
поліпшення соціального захисту педагогічних і науково-педагогічних
працівників, оновлення навчально-матеріальної бази навчальних
закладів та інформатизації галузі освіти п о с т а н о в л я ю:
1. Кабінету Міністрів України:
1) затвердити:
у двомісячний строк цільову державну програму "Вчитель",
спрямовану на поліпшення умов професійної діяльності педагогічних
працівників, зокрема утвердження їх високого статусу в
суспільстві, вирішення фахових, кадрових, соціальних питань;
у тримісячний строк програму розвитку позашкільних навчальних
закладів, у якій передбачити заходи щодо забезпечення доступності
позашкільної освіти, в першу чергу для учнівської молоді, надання
організаційної і фінансової підтримки діяльності державних та
комунальних позашкільних навчальних закладів, збереження та
розвитку їх мережі, недопущення перепрофілювання, реорганізації та
ліквідації закладів еколого-натуралістичного профілю;
до 1 лютого 2002 року цільову комплексну програму наукових
досліджень у галузі освіти щодо розроблення, виробництва та
впровадження у навчальний процес сучасних засобів та технологій
навчання з метою першочергового забезпечення загальноосвітніх,
позашкільних, професійно-технічних та вищих навчальних закладів
новими зразками техніки, обладнання та навчально-наочними
посібниками, модернізації та зміцнення матеріально-технічної бази
цих закладів;
2) передбачити під час доопрацювання проекту Державного
бюджету України на 2002 рік та формування проектів Державного
бюджету України на наступні роки видатки на реалізацію програм,
зазначених у пункті 1 цієї статті;
3) розробити протягом 2002-2003 років нову ефективну модель
фінансування системи освіти, адекватну вимогам ринкової економіки,
підготувати та внести в установленому порядку відповідний
законопроект щодо її впровадження;
4) передбачати під час визначення програми завдань
Національної програми інформатизації на 2002 та наступні роки
пріоритетність інформатизації галузі освіти, зокрема щодо:
забезпечення навчальних закладів телекомунікаційними засобами
виходу до міжнародної інформаційної мережі Internet, базовими та
спеціалізованими програмними продуктами;
розроблення, тиражування та розповсюдження програмного
забезпечення навчального призначення, формування державної системи
сертифікації програмних засобів навчального призначення;
підготовки і видання навчальної та довідкової літератури для
вчителів і учнів з питань інформатики;
створення єдиної інформаційно-комп'ютерної системи управління
освітою, розвитку інформаційної інфраструктури навчальних
закладів;
приведення програмних продуктів (програмних засобів), які
використовуються в Україні, у відповідність з вимогами законів про
мови;
створення регіональних центрів дистанційного навчання,
переважно для учнів, які мешкають у сільській місцевості, та
ресурсних центрів забезпечення комп'ютеризації освіти;
5) визначити перелік освітніх послуг, що підлягають
ліцензуванню;
6) підготувати та внести в установленому порядку законопроект
щодо стимулювання участі роботодавців у підготовці кадрів,
забезпеченні функціонування і розвитку професійно-технічної та
вищої освіти, фінансовій підтримці навчальних закладів у
реалізації освітніх і наукових проектів;
7) здійснити заходи щодо вирішення питань забезпечення
регулярного підвезення учнів та працівників загальноосвітніх і
професійно-технічних навчальних закладів у сільській місцевості до
місця навчання, роботи і додому;
8) розглянути питання щодо механізму пільгового
довгострокового кредитування працівників освіти для придбання і
будівництва житла та внести в установленому порядку відповідні
пропозиції;
9) передбачити при здійсненні дальших заходів щодо проведення
пенсійної реформи в Україні поліпшення пенсійного забезпечення
педагогічних працівників залежно від стажу роботи;
10) вирішити питання щодо включення державних
професійно-технічних навчальних закладів сільськогосподарського
профілю до системи кредитування сільгоспвиробників;
11) забезпечити умови для створення професійно-технічними
навчальними закладами сільськогосподарського профілю центрів
навчання та перепідготовки фахівців сільського господарства;
12) ужити заходів до безумовного виконання вимог законів щодо
надання в користування навчальним закладам земельних ділянок для
дослідних і навчальних цілей, ведення сільського господарства та
щодо звільнення закладів освіти від земельного податку.
2. Кабінету Міністрів України, центральним та місцевим
органам виконавчої влади здійснити заходи щодо:
організації та матеріально-технічного забезпечення приведення
у відповідність із вимогами навчальних програм переліків
навчально-наочних посібників, приладдя та обладнання навчального
призначення;
сприяння у придбанні навчальними закладами навчальної та
науково-методичної літератури, фахових журналів і газет;
забезпечення видання художньої літератури серії "Шкільна
бібліотека";
поліпшення фінансового та матеріально-технічного забезпечення
діяльності дитячо-юнацьких спортивних шкіл та училищ фізичної
культури, регулярного проведення спортивних ігор школярів України
на основі системи багатоступеневих змагань;
проведення капітальних і поточних ремонтів будівель і споруд
навчальних закладів, впровадження сучасних технологій збереження
та ощадливого використання енергетичних, теплових і водних
ресурсів зазначених закладів;
проведення інвентаризації об'єктів незавершеного будівництва
приміщень і споруд навчальних закладів та установ освіти,
фінансування прискореного введення їх в експлуатацію або
приватизації (відчуження) в установленому порядку;
забезпечення умов для створення при державних вищих
навчальних закладах педагогічного профілю загальноосвітніх
навчальних закладів інтернатного типу для підготовки сільської
молоді з числа випускників основної школи до вступу у вищі
навчальні заклади.
3. Міністерству освіти і науки України:
активізувати разом із Академією педагогічних наук України
проведення наукових досліджень з проблем позашкільної освіти і
виховання, вирішити питання про створення центрів з наукового
супроводження позашкільної освіти і виховання, впровадження у
практику діяльності позашкільних навчальних закладів новітніх
наукових розробок і освітніх технологій; підготувати необхідні
навчальні та навчально-методичні матеріали для працівників
позашкільних навчальних закладів;
розробити разом з Національною академією наук України,
галузевими академіями наук комплексні програми залучення
обдарованої учнівської та студентської молоді до наукових
досліджень, активізації діяльності Малої академії наук;
створити разом із місцевими органами виконавчої влади мережу
регіональних центрів моніторингу освіти;
забезпечити своєчасне оновлення змісту загальної середньої,
професійно-технічної та вищої освіти, видання необхідної
навчальної і навчально-методичної літератури;
розглянути питання та внести в установленому порядку
пропозиції щодо першочергового надання молодим громадянам
пільгових довгострокових кредитів на здобуття освіти у вищих
навчальних закладах із гостродефіцитних спеціальностей,
передбачивши повне або часткове їх погашення за рахунок бюджету за
умови подальшої роботи фахівця в державних або комунальних
закладах і установах, особливо в сільській місцевості;
вирішити в установленому порядку питання про введення до
штатних розписів дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних і
професійно-технічних навчальних закладів посади фахівця з
фізичного виховання і організації фізкультурно-масової роботи;
здійснити разом з іншими центральними та місцевими органами
виконавчої влади практичні заходи щодо введення третього на
тиждень уроку з фізичної культури у загальноосвітніх навчальних
закладах.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 9 жовтня 2001 року

N 941/2001

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: