open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Нечинний
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 28 березня 2002 р. N 379

Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ

N 704 ( 704-2011-п ) від 22.06.2011 }
Про затвердження Державної

програми "Вчитель"
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ

N 493 ( 493-2011-п ) від 11.05.2011 }

На виконання статті 1 Указу Президента України від 9 жовтня
2001 р. N 941 ( 941/2001 ) "Про додаткові заходи щодо забезпечення
розвитку освіти в Україні" Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Державну програму "Вчитель" (далі - Програма),
що додається.
2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади
під час формування проекту Державного бюджету України на
2003-2012 роки передбачати видатки на виконання Програми.
3. Рекомендувати Раді міністрів Автономної Республіки Крим,
обласним, Київській та Севастопольській міським державним
адміністраціям підготувати у тримісячний термін регіональні
програми "Вчитель", передбачати у проектах місцевих бюджетів на
2003-2012 роки кошти на виконання цих програм.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 28 березня 2002 р. N 379
ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА "ВЧИТЕЛЬ"
Загальна частина

Освіта є пріоритетною сферою в соціально-економічному,
духовному і культурному розвитку Української держави. Ключова роль
у системі освіти належить учителю. Саме через діяльність педагога
реалізується державна політика, спрямована на зміцнення
інтелектуального і духовного потенціалу нації, розвиток
вітчизняної науки і техніки, збереження і примноження культурної
спадщини.
Напрями державної політики в сфері освіти визначено
Конституцією України ( 254к/96-ВР ), Законами України "Про освіту"
( 1060-12 ), "Про дошкільну освіту" ( 2628-14 ), "Про загальну
середню освіту" ( 651-14 ), "Про позашкільну освіту" ( 1841-14 ),
"Про професійно-технічну освіту" ( 103/98-ВР ), "Про вищу освіту"
( 2984-14 ), відповідними актами Президента України та Кабінету
Міністрів України.
Досягнуті результати розбудови національної системи освіти,
її демократизації за роки незалежності України проаналізовано на
II Всеукраїнському з'їзді працівників освіти (2001 рік), її
подальшу стратегію визначено у Національній доктрині розвитку
освіти.
Перехід від індустріального до інформаційно-технологічного
суспільства неможливий без впровадження особистісно орієнтованих
технологій навчання, максимальної індивідуалізації навчального
процесу, створення умов для саморозвитку і самонавчання дітей,
осмисленого визначення ними своїх можливостей і життєвих
цінностей.
Водночас система освіти ще позбавлена належної державної
підтримки, зокрема у посиленні кадрового потенціалу та поліпшенні
фінансування, і насамперед - оплати праці педагогічних
працівників, приведенні її рівня у відповідність з вимогами
законодавства, а також у забезпеченні сучасними навчальними та
інформаційними засобами, зміцненні матеріально-технічної бази
навчальних закладів.
Не подолано вплив негативних чинників, що спричиняють відплив
висококваліфікованих педагогічних працівників до інших сфер.
З кожним роком стає відчутнішою нестача вчителів, вихователів,
майстрів виробничого навчання та інших педагогічних працівників.
Професія вчителя втрачає престиж. Існує невідповідність між
суспільною роллю і соціальним статусом педагога.
Потребує вдосконалення система підготовки педагогічних
працівників для професійно-технічних навчальних закладів. Мережа
спеціалізованих вищих навчальних закладів, що забезпечують
підготовку викладачів, майстрів виробничого навчання та педагогів
професійного навчання за галузями виробництва та сферами
діяльності, ще недостатня.
Відчутними є також негативні соціальні наслідки, пов'язані із
зменшенням у навчальних закладах питомої ваги педагогів-чоловіків.
Особливо це стосується керівного складу навчальних закладів
державної та комунальної форми власності.
Не врегульованими залишаються питання прогнозування потреби в
педагогічних працівниках, визначення обсягів державного замовлення
на їх підготовку. Спостерігається міжрегіональна диспропорція в
обсягах підготовки педагогів, не відпрацьовано механізм
інформування випускників про наявність вакансій у навчальних
закладах тощо.
Не вирішено ряд питань, пов'язаних з професійною орієнтацією
учнів, особливо сільських, на педагогічні професії та попередньою
підготовкою їх до вступу у вищі навчальні заклади.
Необхідно вдосконалити механізм цільової підготовки вчителів,
насамперед гостродефіцитних спеціальностей, та їх працевлаштування
як у міській, так і в сільській місцевості.
Потребує оновлення зміст педагогічної освіти, зокрема
стосовно забезпечення випереджувального спрямування підготовки
педагогічних працівників, оптимального співвідношення між
професійно-педагогічною, фундаментальною та соціально-гуманітарною
підготовкою вчителя. Необхідно ліквідувати розрив між змістом
педагогічної освіти і досягненнями педагогічної науки та практики,
здійснювати наукове супроводження інноваційних технологій.

{ Абзац тринадцятий розділу "Загальна частина" виключено на
підставі Постанови КМ N 493 ( 493-2011-п ) від 11.05.2011 }

Важливою є також проблема поліпшення культурологічної, мовної
(з української та іноземних мов), психолого-педагогічної,
комп'ютерної, методичної, практичної підготовки вчителів. Зокрема,
для забезпечення в повному обсязі передбаченого типовими
навчальними планами переходу до вивчення іноземної мови починаючи
з 2 класу необхідно здійснювати підготовку вчителів іноземної мови
до роботи в початковій школі, для чого розробити і впровадити
сучасні технології, що базуються на розвитку мовленнєвої
діяльності учнів.
У системі педагогічної освіти повільно впроваджуються
багатоваріантні моделі і програми здобуття педагогічної освіти, не
забезпечується диференційована підготовка педагогічних працівників
для роботи з обдарованими дітьми у навчальних закладах нового
типу. Особливо гостро постала проблема вдосконалення підготовки
вчителів для роботи з дітьми, які мають вади у фізичному,
розумовому і психічному розвитку.
До числа пріоритетних і невідкладних у сфері технологічної
модернізації педагогічної освіти та професійної діяльності вчителя
належать завдання комп'ютеризації навчальних закладів,
інформатизації навчально-виховного процесу.
Через відсутність єдиного центру педагогічної інформації та
інформаційно-комунікаційної мережі обміну нею поки що недостатньо
використовується потенціал наукових педагогічних бібліотек та
бібліотек навчальних закладів.
Не відповідає нинішнім запитам учителя система післядипломної
освіти через недостатні індивідуалізацію та варіативність змісту і
форм професійного вдосконалення педагогічних працівників. Повільно
впроваджується така форма підвищення кваліфікації і перепідготовки
педагогів, як дистанційна освіта.
Незначну роль у підвищенні рівня психолого-педагогічної
компетентності населення відіграє педагогічна просвіта.
Недостатньою є участь регіонів у розв'язанні проблем освіти,
зокрема не вишукуються можливості поліпшення матеріального
становища педагогічних працівників, заохочення їх до новаторства у
навчанні, вихованні та громадській діяльності, зміцненні
матеріальної бази навчальних закладів.
Державна програма "Вчитель" спрямована на розв'язання
проблем, пов'язаних з підготовкою, професійною діяльністю та
післядипломною освітою педагогічних працівників, на забезпечення
гарантованої державної підтримки у цій сфері.
Мета та основні завдання
Метою Програми є визначення невідкладних і перспективних
заходів щодо реалізації основних напрямів модернізації системи
освіти з урахуванням вимог сучасного інформаційно-технологічного
суспільства, забезпечення економічних і соціальних гарантій
професійної самореалізації педагогічних працівників та утвердження
їх високого соціального статусу в суспільстві.
Цієї мети передбачається досягти шляхом вирішення таких
основних завдань:
оптимізація кадрового забезпечення навчальних закладів;
модернізація системи підготовки педагогічних працівників;
оновлення змісту і форм професійної діяльності педагогічних
працівників, удосконалення післядипломної освіти;
підвищення ролі вчителя у формуванні громадянського
суспільства;
поглиблення міжнародного співробітництва у сфері новітніх
педагогічних технологій та розширення співпраці з діаспорою;
підвищення рівня соціально-економічного і фінансового
забезпечення підготовки педагогічних працівників, їх професійної
діяльності та післядипломної освіти.
Програму розроблено на період до 2012 року і з урахуванням
поступовості переходу загальноосвітніх навчальних закладів на
новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання передбачено
реалізувати поетапно: 2002-2005, 2006-2010 і 2011-2012 роки.
Фінансове і ресурсне забезпечення виконання Програми
Фінансування виконання Програми здійснюватиметься в межах
асигнувань, передбачених центральним та місцевим органам
виконавчої влади, що є виконавцями заходів Програми, у державному
і місцевих бюджетах, та з інших джерел, не заборонених
законодавством:
(тис. гривень) ----------------------------------------------------------------- Рік | Орієнтовний обсяг | У тому числі | фінансування |----------------------------------- | | державний | місцеві | інші | | бюджет | бюджети | джерела ----------------------------------------------------------------- I етап (2002-2005 роки)
2002
2003 12741 9044 3390 307
2004 14721 11129 3290 302
2005 16818,5 11426,5 5090 302 ----------------------------------------------------------------- Разом 44280,5 31599,5 11770 911
II етап (2006-2010 роки)
2006 15333,5 9941,5 5090 302
2007 14921 9429 5190 302
2008 14686 9169 5190 327
2009 14071 8559 5190 322
2010 14071 8559 5190 322 ----------------------------------------------------------------- Разом 73082,5 45657,5 25850 1575
III етап (2011-2012 роки)
2011 14071 8559 5190 322
2012 13671 8259 5090 322 ----------------------------------------------------------------- Разом 27742 16818 10280 644 ----------------------------------------------------------------- Усього 145105 94075 47900 3130
Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, які
визначені відповідальними виконавцями Програми, Академія
педагогічних наук, Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
щороку передбачають у відповідних бюджетах цільові кошти на
фінансування виконання основних завдань і заходів Програми.
Очікувані результати виконання Програми
Виконання основних завдань і заходів Програми забезпечить:
науково обґрунтоване довгострокове прогнозування потреби у
педагогічних і науково-педагогічних працівниках;
стабілізацію кадрового складу дошкільних, загальноосвітніх,
позашкільних, професійно-технічних і вищих навчальних закладів;
оптимізацію мережі вищих навчальних закладів, у яких
здійснюється підготовка педагогічних працівників, та закладів
післядипломної освіти, їх інтеграцію для впровадження системи
неперервної педагогічної освіти;
розроблення та впровадження нового механізму відбору
обдарованої молоді для одержання педагогічної спеціальності;
оновлення змісту підготовки педагогічних працівників, системи
неперервної педагогічної освіти протягом усього життя з
урахуванням вимог сучасного інформаційно-технологічного
суспільства; створення діяльнісно орієнтованої системи професійної
підготовки вчителів;
розроблення і видання навчально-методичних посібників для
студентів вищих педагогічних навчальних закладів та педагогічних
працівників;
створення національної науково-педагогічної інформаційної
системи;
комп'ютеризацію навчальних закладів, оснащення їх
телекомунікаційними засобами та впровадження сучасних педагогічних
технологій;
підвищення професійного рівня педагогічних працівників;
підвищення престижу педагогічної професії у суспільстві та
утвердження високого соціального статусу вчителя;
інтенсифікацію процесу входження України в
загальноєвропейський та світовий освітній простір, збагачення
національної освіти зарубіжними інноваційними технологіями
навчання та розширення зв'язків з діаспорою;
поліпшення соціально-економічного становища вчителів,
морального і матеріального стимулювання їх професійної діяльності.
Управління Програмою та контроль за її виконанням
Організація виконання Програми покладається на МОН.
Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, які
визначені відповідальними виконавцями Програми, Академія
педагогічних наук розробляють заходи на виконання Програми.
Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади,
Академія педагогічних наук, Рада міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські
держадміністрації щороку до 1 грудня інформують МОН про хід
виконання завдань і заходів Програми.
МОН щороку до 1 січня інформує Кабінет Міністрів України про
хід виконання завдань і заходів Програми.
Внесення змін до Державної програми "Вчитель" здійснюється
Кабінетом Міністрів України за поданням МОН.

ОСНОВНІ ЗАХОДИ

щодо виконання Програми
(тис. гривень) ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Зміст заходу | Відповідальні | Термін |Орієнтовний | У тому числі | виконавці | виконання, | обсяг |-------------------------------- | | роки |фінансування| державний | місцеві | інші | | | | бюджет | бюджети | джерела ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Оптимізація кадрового забезпечення навчальних закладів
1. Розроблення та МОН, Академія 2003 ипробування педагогічних
науково-теоретичної моделі наук,
довгострокового Мінекономіки,
прогнозування потреби у Мінпраці
педагогічних та
науково-педагогічних
працівниках для дошкільних,
загальноосвітніх,
позашкільних,
професійно-технічних і
вищих педагогічних
навчальних закладів
2. Визначення на МОН, 2003 еріод до 2012 року потреби Мінекономіки,
у педагогічних та Мінпраці, Рада
науково-педагогічних міністрів
працівниках для дошкільних, Автономної
загальноосвітніх, Республіки Крим,
позашкільних, обласні,
професійно-технічних і Київська та
вищих педагогічних Севастопольська
навчальних закладів міські

держадміністрації
3. Забезпечення Мінекономіки, 2003-2012 орічного формування Мінфін, МОН,
державного замовлення на Рада міністрів
підготовку педагогічних Автономної
працівників у вищих Республіки Крим,
навчальних закладах обласні,

Київська та

Севастопольська

міські

держадміністрації
4. Забезпечення Мінекономіки, 2003-2012 орічного формування МОН, Академія
державного замовлення на педагогічних
підготовку наук
науково-педагогічних
працівників (педагогіка,
психологія, методика
навчання та виховання) в
аспірантурі і докторантурі
вищих навчальних закладів
та наукових установ
Академії педагогічних наук
5. Розроблення МОН, 2003 еханізму реалізації Мінекономіки,
неперервності педагогічної Мінфін, Рада
освіти: міністрів

Автономної для здобуття Республіки Крим, ипускниками вищих обласні,
педагогічних навчальних Київська та
закладів I-II рівнів Севастопольська
акредитації повної вищої міські
педагогічної освіти за держадміністрації
державним замовленням у
вищих педагогічних
навчальних закладах III-IV
рівнів акредитації;
для підготовки едагогічних працівників за
поєднаними спеціальностями
у вищих педагогічних
навчальних закладах III-IV
рівнів акредитації
6. Створення і МОН, Рада 2004-2005 40 40 абезпечення функціонування міністрів
інформатизованого банку Автономної
даних щодо потреби Республіки Крим,
навчальних закладів обласні,
регіонів у педагогічних Київська та
працівниках у мережі Севастопольська 2004 20 20 нтернет. міські 2005 20 20 держадміністрації

Розроблення системи аних щодо випускників
вищих навчальних закладів,
які набули педагогічних
спеціальностей, із
зазначенням їх професійних
запитів, особистих
уподобань та потреб у
соціальних послугах
7. Проведення роботи одо оптимізації мережі МОНмолодьспорт, 2003-2012
вищих педагогічних Міністерство
навчальних закладів на економічного
регіональному рівні, з розвитку і
метою забезпечення торгівлі,
усунення дублювання Рада міністрів
підготовки вчителів Автономної
за окремими напрямами Республіки Крим,
підготовки обласні,
(спеціальностями) та Київська та
забезпечення переходу Севастопольська
до університетської міські
педагогічної освіти держадміністрації
шляхом створення:
інтегрованих моделей авчальних об'єднань (вищі
навчальні заклади різних
рівнів акредитації;
навчальні,
навчально-наукові комплекси
у складі навчальних
закладів різного типу,
наукових установ Академії
педагогічних наук);
педагогічних нститутів (факультетів) у
структурі класичних
університетів,
професійно-педагогічних
інститутів (факультетів) у
структурі технічних
університетів
8. Вивчення питання МОН, 2002-2003 одо цільової підготовки Мінекономіки,
педагогічних працівників Мінпраці
гостродефіцитних
спеціальностей за державним
замовленням для міських
навчальних закладів
9. Розроблення і МОН, Академія 2003-2004 провадження науково педагогічних
обґрунтованої системи наук, Рада
педагогічної профорієнтації міністрів
учнів та механізму їх Автономної
відбору до вищих Республіки Крим,
педагогічних навчальних обласні,
закладів Київська та

Севастопольська

міські

держадміністрації
10. Створення МОН, Рада 2003-2012 2600 2600 агальноосвітніх навчальних міністрів 2003-2006 200 200 акладів інтернатного типу Автономної (щороку) (щороку) ля підготовки сільської Республіки Крим, 2007-2012 300 300 олоді до вступу у вищі обласні, (щороку) (щороку) едагогічні навчальні Київська та 2003
заклади Севастопольська

міські

держадміністрації
11. Створення і МОН, Академія 2003 провадження багаторівневої педагогічних
системи підвищення наук,
кваліфікації керівників Мінекономіки,
навчальних закладів та Мінфін
органів управління освітою,
забезпечення їх підготовки
до інноваційної діяльності
і роботи в ринкових умовах.
Визначення обсягів ержавного замовлення і
переліку вищих навчальних
закладів та закладів
післядипломної педагогічної
освіти для підготовки
управлінських кадрів у
галузі освіти за
спеціальністю "Управління
навчальним закладом"
12. Забезпечення МОН, Академія 2002-2012 истематичного підвищення педагогічних
кваліфікації викладачів наук, Рада
кафедр психології, міністрів
педагогіки, методики Автономної
навчання та виховання з Республіки Крим,
урахуванням модернізації обласні,
загальної середньої, Київська та
професійно-технічної та Севастопольська
вищої освіти, перехід до міські
нового змісту освіти та держадміністрації
впровадження сучасних
інформаційних технологій
13. Приведення обсягів Мінекономіки, 2003 ідготовки Мінфін, Академія
науково-педагогічних педагогічних
працівників за державним наук, МОН
замовленням (психологія,
педагогіка, методика
навчання та виховання,
інформаційні технології) у
відповідність з потребами
вищих педагогічних
навчальних закладів з метою
поліпшення якісного складу
кафедр для забезпечення
підготовки майбутніх
учителів до діяльності в
умовах впровадження
сучасних інформаційних
технологій
Модернізація системи підготовки педагогічних працівників
14. Приведення МОНмолодьспорт, 2003-2012 ереліку педагогічних Національна
спеціальностей у академія
відповідність з новим педагогічних наук
змістом і структурою освіти
15. Розроблення Академія 2002 онцептуальних засад педагогічних
модернізації змісту наук, МОН
підготовки педагогічних
працівників з урахуванням
вимог реформування системи
загальної середньої освіти
та тенденцій розвитку
європейського освітнього
простору, поліпшення
культурологічної, мовної
(українська та іноземна
мови),
психолого-педагогічної,
комп'ютерної, методичної,
практичної підготовки з
усіх педагогічних
спеціальностей та
підготовки вчителів
початкових класів до
викладання однієї з
іноземних мов у початковій
школі
16. Визначення нового МОНмолодьспорт, 2003-2012 місту підготовки Національна
педагогічних працівників академія
різних педагогічних наук
освітньо-кваліфікаційних
рівнів відповідно до
переліку педагогічних
спеціальностей,
забезпечення
багатоваріантності моделей
і програм здобуття
педагогічної освіти у вищих
навчальних закладах різних
типів і на базі різних
освітніх та
освітньо-кваліфікаційних
рівнів.
Розроблення державних тандартів вищої
педагогічної освіти
Запровадження ідготовки педагогічних
працівників за
освітньо-кваліфікаційним
рівнем магістра:
у педагогічних ніверситетах та
інститутах - з ранньою
педагогічною спеціалізацією
(наскрізна підготовка);
у класичних ніверситетах - з більш
пізньою педагогічною
спеціалізацією
(за двоцикловою схемою
підготовки
"бакалавр-магістр")
17. Розроблення МОН, Рада 2002-2003 ідповідно до нового змісту міністрів
педагогічної освіти системи Автономної
практичної підготовки Республіки Крим,
вчителів: обласні,

Київська та створення нового Севастопольська еханізму взаємодії вищих міські
педагогічних навчальних держадміністрації
закладів з місцевими
органами управління освітою
щодо визначення баз для
проведення практики
студентів;
впровадження сучасних орм неперервної
педагогічної практики як
важливого чинника
формування професійної
готовності майбутнього
вчителя та його здатності
до діяльності в умовах
розширення
навчально-педагогічного
простору;
запровадження фахової переддипломної) практики
за місцем майбутнього
працевлаштування
18. Забезпечення МОН, Мінфін, 2003-2012 54500 31500 20000 3000 ехнічної і технологічної Мінекономіки, 5450 3150 2000 200 одернізації навчального Рада міністрів (щороку) (щороку) (щороку) (щороку) роцесу у вищих Автономної
педагогічних навчальних Республіки Крим,
закладах: обласні,

Київська та дійснення Севастопольська
комп'ютеризації навчального міські
процесу, забезпечення держадміністрації
телекомунікаційними
засобами доступу до мережі
Інтернет, базовими та
спеціалізованими
програмними продуктами;
розроблення МОН, Академія 2003-2007 1500 1500 омп'ютерного програмного педагогічних 300 300 абезпечення та наук (щороку) (щороку) провадження сучасних
інформаційних технологій
навчання;
визначення базових МОН, Академія 2002 ищих педагогічних педагогічних
навчальних закладів для наук
розроблення
комп'ютерно-програмного
забезпечення та
впровадження сучасних
інформаційних технологій
Участь вищих МОНмолодьспорт, 2003-2012 едагогічних навчальних Національна
закладів у конкурсах на академія
кращий навчальний проект педагогічних
з використанням наук, Рада
інформаційно- міністрів
комунікаційних Автономної
технологій Республіки Крим,

обласні, Київська

та

Севастопольська

міські

держадміністрації
19. Реформування истеми роботи Державної
науково-педагогічної
бібліотеки та бібліотек
вищих педагогічних
навчальних закладів як
важливого джерела
науково-педагогічної
інформації з метою
посилення їх ролі у
забезпеченні навчального
процесу та проведенні
наукових досліджень з
проблем педагогічної
освіти:
надання Державній Академія 2003-2007 250 250 ауково-педагогічній педагогічних 50 50 ібліотеці статусу наук, МОН, (щороку) (щороку) ауково-методичного центру Мінфін,
педагогічної інформації; Мінекономіки,

Держкомінформ, забезпечення Рада міністрів ормування сучасної Автономної
інформаційно-комунікаційної Республіки Крим,
мережі обміну інформацією з обласні,
виходом у мережу Інтернет Київська та
та проведення моніторингу Севастопольська
надання інформаційних міські
послуг; держадміністрації
забезпечення оновлення МОН, Академія 2003-2007 2250 1500 750 ондів бібліотек, педагогічних 100 50 оповнення їх сучасними наук, Рада 150 (щороку) (щороку) нформаційними засобами, міністрів (щороку)
створення локальних Автономної
бібліотечних комп'ютерних Республіки Крим, 2008-2012 300 200 100 ереж, комп'ютерних обласні, (щороку) (щороку) (щороку) итальних залів та фонду Київська та
навчальної літератури на Севастопольська
магнітних носіях; міські

держадміністрації вивчення питання щодо ожливості надсилання
виробниками до Державної
науково-педагогічної
бібліотеки примірника
кожного навчального диска
20. Створення МОН, Академія 2002-2004 агальнодержавної системи педагогічних
науково-методичного наук, Рада
визначення змісту та форм міністрів
організації підготовки Автономної
педагогічних працівників. Республіки Крим,

обласні, Визначення базових Київська та ищих педагогічних Севастопольська
навчальних закладів із міські
спеціальностей та опорних держадміністрації
кафедр, предметних
(циклових) комісій з
навчальних дисциплін,
створення відповідної
нормативної бази
21. Забезпечення МОН, Академія 2003-2006 7040 7040 озроблення і видання педагогічних 2003 500 500 овітніх наук, 2004 2280 2280 авчально-методичних Мінекономіки, 2005 2847,5 2847,5 осібників із психології, Мінфін, 2006 1412,5 1412,5 едагогіки, методики Держкомінформ
навчання та виховання
згідно з переліком
(додається)
22. Формування МОН, Академія 2003 лану-замовлення на педагогічних
проведення науковими наук
установами Академії
педагогічних наук та
провідними педагогічними
університетами наукових
досліджень з проблем змісту
педагогічної освіти,
ефективних технологій
навчання, сучасних моделей
підготовки вчителя,
інтеграції національної
педагогічної освіти у
світовий освітній простір,
вивчення і поширення
вітчизняного та зарубіжного
передового педагогічного
досвіду і забезпечення його
відповідного фінансування
23. Активізація МОН, Академія 2003-2012 оботи, пов'язаної із педагогічних
запровадженням новітніх наук
моделей підготовки вчителя,
педагогічних технологій,
модернізації змісту освіти
шляхом створення
експериментальних
педагогічних майданчиків,
лабораторій інших наукових
підрозділів на базі
навчальних закладів
24. Заснування і МОН, Академія 2003-2012 105 105 адання фінансової педагогічних 2003 15 15 ідтримки у виданні журналу наук, 2004-2012 10 10 Педагогічна освіта" Держкомінформ, (щороку) (щороку) Мінфін,

Мінекономіки
25. Забезпечення МОН, Рада 2003-2012 роведення моніторингу міністрів
якості підготовки Автономної
педагогічних працівників, Республіки Крим,
їх соціально-педагогічної обласні,
адаптації та подальшого Київська та
професійного становлення Севастопольська

міські

держадміністрації
Оновлення змісту і форм професійної діяльності педагогічних працівників, удосконалення системи післядипломної освіти
26. Впровадження МОН, Академія 2004 истеми педагогічних
професійно-педагогічної наук, Рада
адаптації молодих фахівців, міністрів
визначення змісту і форм Автономної
роботи органів управління Республіки Крим,
освітою та навчальних обласні,
закладів для забезпечення Київська та
їх професійного становлення Севастопольська
і зростання міські

держадміністрації
27. Поліпшення авчально-методичного
забезпечення професійної
діяльності вчителя:
підготовка і видання МОН, Академія 2003-2012 6000 6000 омплекту педагогічних 2003 300 300 авчально-методичних наук, Мінфін, 2004 600 600 осібників серії Мінекономіки, 2005 300 300 Бібліотека вчителя" для Держкомінформ 2006 300 300 ихователів дошкільних 2007 1200 1200 акладів та учителів 2008 1200 1200 агальноосвітніх навчальних 2009 600 600 акладів (орієнтовно 20 2010 600 600 азв); 2011 600 600 2012 300 300
започаткування видання Академія 2003-2012 ередплатних педагогічних
науково-популярних брошур з наук, МОН,
педагогіки та психології Держкомінформ
28. Проведення МОН, Академія 2003-2012 иставок-ярмарків педагогічних
авторських навчальних наук, Рада
програм міністрів

Автономної

Республіки Крим,

обласні,

Київська та

Севастопольська

міські

держадміністрації
29. Організація еперервної мовної освіти
шляхом:
запровадження у вищих МОН, Академія 2003 едагогічних навчальних педагогічних
закладах навчальної наук
дисципліни "Українська
мова" з проведенням
державної атестації
педагогічних працівників,
розробленням відповідної
програми та її методичного
забезпечення;
створення у навчальних МОН, Рада 2002-2012 акладах умов для міністрів
підвищення мовної культури Автономної
вчителів (проведення Республіки Крим,
лекторіїв, конкурсів, обласні,
"круглих столів", курсів Київська та
української мови, Севастопольська
поповнення фондів бібліотек міські
словниками, довідниками); держадміністрації
створення і випуск МОН, Академія 2003-2012 1500 1400 100 удіо- та відеопосібників педагогічних 2003-2007 100 100 країнською мовою для вищих наук (щороку) (щороку) едагогічних навчальних
закладів 2008-2012 200 180 20 (щороку) (щороку) (щороку)
30. Організація для МОНмолодьспорт, 2003-2012 чителів, керівників Національна
загальноосвітніх академія
навчальних закладів, педагогічних
методичних служб наук,
районів та областей Рада міністрів
короткострокових курсів, Автономної
семінарів, конференцій Республіки Крим,
з питань законодавства обласні, Київська
про освіту, змісту та
середньої освіти, Севастопольська
впровадження міські
особистісно-орієнтованих держадміністрації
технологій навчання
31. Організація на МОН, Рада 2003-2005 азі провідних вищих міністрів
педагогічних навчальних Автономної
закладів та закладів Республіки Крим,
післядипломної педагогічної обласні,
освіти підвищення Київська та
кваліфікації вчителів Севастопольська
загальноосвітніх навчальних міські
закладів з питань держадміністрації
інформатизації навчального
процесу
32. Розроблення Академія 2002-2004 агатоваріантних програм педагогічних
підвищення кваліфікації наук, МОН, Рада
педагогічних працівників та міністрів
забезпечення їх Автономної
запровадження через різні Республіки Крим,
форми навчання (денну, обласні,
заочну, дистанційну, Київська та
самоосвітню). Севастопольська

міські Визначення базових держадміністрації акладів післядипломної
педагогічної освіти для
розроблення зазначених
програм
33. Розроблення МОН, Рада 2002-2012 згоджених навчальних міністрів
програм вищих педагогічних Автономної
навчальних закладів та Республіки Крим,
закладів післядипломної обласні,
педагогічної освіти. Київська та

Севастопольська Створення міські авчально-методичних держадміністрації
комплексів (об'єднань)
закладів післядипломної
педагогічної освіти та
педагогічних університетів
34. Забезпечення Національна 2003-2012 одальшого розвитку академія
дистанційної форми педагогічних
навчання у наук,
післядипломній освіті з МОНмолодьспорт,
ефективним використанням Рада міністрів
інформаційних та Автономної
інформаційно- Республіки Крим,
комунікаційних обласні,
технологій Київська та

Севастопольська

міські

держадміністрації
35. Розроблення МОН, 2003-2012 еханізму перепідготовки Мінекономіки,
педагогічних працівників за Мінфін,
рахунок коштів державного і Мінпраці, Рада
місцевих бюджетів з метою міністрів
опанування ними Автономної
гостродефіцитних Республіки Крим,
педагогічних спеціальностей обласні,

Київська та

Севастопольська

міські

держадміністрації
Підвищення ролі вчителя у формуванні громадянського суспільства
36. Започаткування МОН, Академія 2003-2012 310 290 20 сеукраїнського конкурсу на педагогічних 31 29 2 ращу публікацію наук, (щороку) (щороку) (щороку) передачу), присвячену Держкомінформ,
вчителю (у номінації Мінфін,
"Радіо", "Телебачення", Мінекономіки
"Періодична преса")
37. Проведення (один МОН, Академія 2003-2012 30 20 10 аз на п'ять років) педагогічних 2003 15 10 5 сеукраїнського наук 2008 15 10 5 ітературного конкурсу на
кращий художній твір про
вчителя
38. Запровадження на Держкомінформ, 2005 аціональному телебаченні МОН, Мінфін,
та Національному радіо Мінекономіки
спеціальних програм з метою
висвітлення професійної
діяльності вчителя, його
ролі у формуванні
громадянського суспільства
39. Створення при МОН, Рада 2004-2012 авчальних закладах міністрів
просвітницьких центрів для Автономної
популяризації знань з Республіки Крим,
родинної педагогіки, обласні,
досвіду взаємозв'язку сім'ї Київська та
і школи, виховання, Севастопольська
громадянського становлення міські
особистості, формування держадміністрації
здорового способу життя
тощо
40. Заснування МОН, Академія 2004-2012 сеукраїнського журналу педагогічних
"Сім'я - школа - наук,
суспільство" для Держкомінформ,
популяризації новітніх Державний
знань з громадянського комітет у
виховання справах сім'ї та

молоді
41. Упорядкування Академія 2005 30 30 нциклопедичного довідника педагогічних
"Визначні історичні постаті наук, МОН,
в освіті України (від Мінекономіки,
давніх часів до Мінфін,
сьогодення)" Держкомінформ
42. Сприяння участі МОН, Академія 2002-2012 ромадських організацій у педагогічних
розв'язанні актуальних наук, Рада
проблем освіти, підвищення міністрів
ролі вчителя у формуванні Автономної
громадянського суспільства Республіки Крим,

обласні,

Київська та

Севастопольська

міські

держадміністрації
Поглиблення міжнародного співробітництва у сфері новітніх педагогічних технологій, розширення співпраці з діаспорою
43. Забезпечення Академія 2004-2012 ивчення та поширення педагогічних
зарубіжного досвіду у сфері наук, МОН
підготовки вчителів, їх
професійного вдосконалення:
інформування едагогічної громадськості
про зарубіжні освітні
системи;
переклад та видання едагогічних праць
провідних зарубіжних
фахівців;
сприяння авчально-методичному
забезпеченню викладання
предметів українською мовою
за кордоном;
співпраця з іжнародними фондами і
програмами, проведення
міжнародних наукових
конференцій, семінарів,
симпозіумів;
сприяння участі країнських педагогічних та
науково-педагогічних
працівників у заходах, що
проводяться за кордоном
44. Розроблення МОН, Академія 2003 алузевої програми педагогічних
інтеграції освіти України у наук,
європейський освітній Мінекономіки
простір:
розширення участі авчальних закладів,
педагогічних та
науково-педагогічних
працівників, учнів,
студентів у реалізації
міжнародних наукових і
навчальних проектів;
підготовка і ерепідготовка фахівців з
українознавчих навчальних
дисциплін і предметів на
умовах взаємного обміну з
діаспорою;
узгодження за обсягом, містом, кваліфікаційними
вимогами систем
педагогічної освіти країн
Європейського Союзу та
України з метою укладення
відповідних угод про
взаємне визнання дипломів
про вищу педагогічну
освіту;
забезпечення вільного оступу працівників
педагогічних навчальних
закладів освіти до
зарубіжних джерел
інформації, у тому числі
електронних;
впровадження цільових нноваційних проектів,
спрямованих на розширення
співпраці вищих
педагогічних навчальних
закладів України на
міжнародному ринку освітніх
послуг
Підвищення рівня соціально-економічного і фінансового забезпечення підготовки педагогічних працівників, їх професійної діяльності та післядипломної освіти
45. Оптимізація МОН, 2003 ормативів чисельності Мінекономіки,
студентів на одного Мінфін
науково-педагогічного
працівника у вищих
педагогічних навчальних
закладах III-IV рівнів
акредитації та нормативів
чисельності слухачів
закладів післядипломної
педагогічної освіти з
урахуванням особливостей
системи (індивідуалізація
навчального процесу,
незначні обсяги державного
замовлення за
спеціальностями, обмежені
можливості щодо залучення
позабюджетних коштів тощо)
46. Забезпечення МОН, 2003-2012 57700 47300 10400 ідвищення мінімального Мінекономіки,
розміру стипендій студентам Мінфін 5770 4730 1040 вищих педагогічних (щороку) (щороку) (щороку) авчальних закладах з метою
підвищення престижу
професії вчителя
47. Розроблення МОН, Мінфін, 2004 еханізму погашення кредиту Мінекономіки,
на здобуття вищої Мінпраці
педагогічної освіти та
відсотків за користування
ним у разі, коли одержувач
кредиту після закінчення
вищого навчального закладу
працював за фахом у
сільському навчальному
закладі не менш як 5 років
48. Запровадження МОН, 2005-2012 14400 14400 адання разової грошової Мінекономіки,
допомоги випускникам, які Мінфін, Рада 1800 1800 ризначаються на роботу міністрів (щороку) (щороку) перше у сільські навчальні Автономної
заклади Республіки Крим,

обласні,

Київська та

Севастопольська

міські

держадміністрації
49. Здійснення заходів одо поетапного виконання
положень Законів України:
"Про освіту Мінфін, 2003-2005 1060-12 )" (стаття 57) Мінекономіки,
щодо: МОН, Рада

міністрів виплати педагогічним і Автономної ауково-педагогічним Республіки Крим,
працівникам надбавок за обласні,
вислугу років; Київська та

Севастопольська встановлення розміру міські ереднього посадового держадміністрації
окладу (ставки заробітної
плати) педагогічним та
науково-педагогічним
працівникам;
безоплатного ористування педагогічними
працівниками, які працюють
у сільських і селищних
навчальних закладах, житлом
з опаленням і освітленням
"Про загальну середню Мінфін, 2003-2005 світу ( 651-14 )" Мінекономіки,
(стаття 25) щодо: МОН, Рада

міністрів педагогічного Автономної авантаження для вчителів Республіки Крим,
початкових класів; обласні,

Київська та розміру доплати за Севастопольська еревірку зошитів, класне міські
керівництво держадміністрації
"Про професійно- Мінфін, 2003-2004 ехнічну освіту Мінекономіки,
( 103/98-ВР )" (стаття 22) МОН, Рада
щодо забезпечення міністрів
стажування педагогічних Автономної
працівників на Республіки Крим,
підприємствах, в установах обласні,
та організаціях Київська та

Севастопольська

міські

держадміністрації
50. Забезпечення Рада міністрів 2002-2012 береження і розвитку Автономної
мережі санаторіїв- Республіки Крим,
профілакторіїв, що обласні,
функціонують при закладах Київська та
післядипломної педагогічної Севастопольська
освіти міські

держадміністрації
51. Внесення МОН, Рада 2003 ропозицій щодо поліпшення міністрів
житлового забезпечення Автономної
педагогічних працівників та Республіки Крим,
кредитування спорудження обласні,
ними житла Київська та

Севастопольська

міські

держадміністрації
52. Внесення МОН, Академія 2002 ропозицій щодо створення педагогічних
Науково-дослідного центру наук
економіки та менеджменту
освіти Міністерства освіти
і науки та Академії
педагогічних наук
53. Внесення МОН, Академія 2003 ропозицій щодо державних і педагогічних
відомчих нагород та відзнак наук, Мінфін,
працівників освіти Мінекономіки
Усього, 145105 94075 47900 3130
у тому числі за роками 2003 12741 9044 3390 307
2004 14721 11129 3290 302
2005 16818,5 11426,5 5090 302
2006 15333,5 9941,5 5090 302
2007 14921 9429 5190 302
2008 14686 9169 5190 327
2009 14071 8559 5190 322
2010 14071 8559 5190 322
2011 14071 8559 5190 322
2012 13671 8259 5090 322
{ Основні заходи із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 493 ( 493-2011-п ) від 11.05.2011 }

Додаток

до Програми
ПЕРЕЛІК

навчально-методичних посібників із психології,

педагогіки, методики навчання та виховання,

які необхідно видати для студентів вищих

педагогічних навчальних закладів
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Назва | Орієнтовні показники |--------------------------------------------------------- | вид і рік |обсяг видання,|тираж, тис.|вартість, | видання |друк. аркушів |примірників|тис. гривень ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Психологія і педагогіка
Загальна психологія підручник, 2004 38 10 190
Вікова і педагогічна психологія підручник, 2005 16 10 80
Соціальна психологія підручник, 2005 31 10 155
Психодіагностика та психокорекція підручник, 2006 31 5 77,5 озвитку особистості
Методика психологічних досліджень підручник, 2006 23 5 57,5
Педагогіка (дидактика) підручник, 2004 30 10 150
Історія педагогіки підручник, 2004 20 10 100
Історія української школи і педагогіки посібник, 2003 40 10 200
Методика виховної роботи підручник, 2005 20 10 100
Педагогіка дошкільна підручник, 2004 30 10 150
Соціальна педагогіка підручник, 2005 30 5 120
Порівняльна педагогіка посібник, 2006 10 10 50
Педагогічна майстерність підручник, 2004 15 10 75
Економіка та менеджмент освіти підручник, 2004 20 10 100
Педагогічна практика посібник, 2006 5 10 25
Методика викладання
Методика дошкільної освіти:
розвитку мови і навчання грамоти підручник, 2003 20 10 100
формування елементарних математичних уявлень підручник, 2004 20 10 100
екологічного виховання та ознайомлення з підручник, 2004 15 10 75 риродою
фізичного виховання підручник, 2004 15 10 75
музичного виховання підручник, 2004 15 10 75
викладання образотворчого мистецтва підручник, 2004 15 10 75
Методика початкового навчання:
викладання мови підручник, 2003 20 10 100
викладання математики підручник, 2003 20 10 100
музичного виховання підручник, 2004 15 10 75
викладання природознавства підручник, 2004 20 10 100
трудового навчання підручник, 2004 15 10 75
основ здоров'я та фізичного виховання підручник, 2004 15 10 75
викладання образотворчого мистецтва підручник, 2004 15 10 75
викладання курсу "Людина і світ" підручник, 2004 15 10 75
Шкільний курс української мови і підручник, 2005 50 10 250 етодика викладання
Шкільний курс української літератури і підручник, 2006 50 10 250 етодика викладання
Шкільний курс зарубіжної літератури і підручник, 2006 30 10 150 етодика викладання
Шкільний курс іноземної мови і підручник, 2005 40 10 200 етодика викладання
Шкільний курс математики і підручник, 2004 50 8 200 етодика викладання
Шкільний курс основ інформатики і посібник, 2005 10 10 50 етодика викладання
Шкільний курс історії і методика підручник, 2005 50 8 200 икладання
Шкільний курс основ правознавства і підручник, 2006 15 8 60 етодика викладання
Шкільний курс географії і підручник, 2004 30 8 120 етодика викладання
Шкільний курс основ економіки і посібник, 2005 15 5 60 етодика викладання
Шкільний курс біології і підручник, 2005 50 8 200 етодика викладання
Шкільний курс фізики і підручник, 2004 50 8 200 етодика викладання
Шкільний курс хімії і підручник, 2005 50 5 192,5 етодика викладання
Шкільний курс трудового навчання і підручник, 2005 40 10 200 етодика викладання
Шкільний курс художньої культури і підручник, 2005 20 5 80 етодика викладання
Основи прикладної творчості і посібник, 2005 10 5 40 етодика викладання
Шкільний курс образотворчого підручник, 2005 20 8 80 истецтва і методика викладання
Шкільний курс музики і підручник, 2004 20 8 80 етодика викладання
Спортивно-педагогічні дисципліни і посібник, 2006 40 8 160 етодика викладання (комплект
навчальних посібників)
Методика викладання в спеціальних посібник, 2006 15 5 60 ізичних групах з основами
лікувальної фізичної культури
Шкільний курс фізичної культури і підручник, 2006 25 5 62,5 етодика викладання
Шкільний курс основ безпеки підручник, 2005 10 5 40 иттєдіяльності і методика викладання
Шкільний курс креслення і підручник, 2005 10 5 40 етодика викладання
Методика організації технічної посібник, 2005 10 5 40 ворчості учнів
Методика організації краєзнавчо- посібник, 2004 15 5 40 уристичної роботи
Методика виховної роботи в посібник, 2006 20 5 80 итячому будинку та школі-інтернаті
Шкільний курс основ українознавства і підручник, 2006 15 5 60 етодика викладання
Дефектологія
Сурдопедагогіка підручник, 2005 20 2 40
Дошкільна сурдопедагогіка та методика підручник, 2005 10 2 20 ошкільного виховання
Олігофренопедагогіка підручник, 2005 20 2 40
Дошкільна олігофренопедагогіка підручник, 2006 10 2 20
Тифлопедагогіка підручник, 2006 20 2 40
Дошкільна тифлопедагогіка підручник, 2006 10 2 20
Логопедія підручник, 2005 50 2 100
Сурдопсихологія підручник, 2005 20 2 40
Психологія розумово відсталої дитини підручник, 2006 15 2 30
Психологія дітей з вадами зору підручник, 2006 15 2 30
Методи психолого-педагогічної підручник, 2005 15 2 30 іагностики
Сурдотехніка підручник, 2006 10 2 20
Методика виховної роботи в підручник, 2005 10 2 20 опоміжній школі
Методика трудового навчання в підручник, 2005 30 2 60 опоміжній школі
Корекційні методики навчання дітей з вадами слуху:
навчання мови підручник, 2005 30 2 60
навчання літератури підручник, 2005 10 2 20
навчання математики підручник, 2005 20 2 40
навчання природознавства підручник, 2005 15 2 30
формування вимови підручник, 2006 20 2 40
розвитку слухового сприймання підручник, 2006 20 2 40
виховної роботи підручник, 2005 10 2 20

Корекційні методики навчання дітей з вадами зору:
навчання мови підручник, 2005 25 2 50
навчання математики підручник, 2005 20 2 40
навчання географії і підручник, 2005 20 2 40 риродознавства
формування навичок просторового підручник, 2006 5 2 10 рієнтування, побутової організації,
самообслуговування, розвитку залишкового
зору

Корекційні методики навчання розумово відсталих дітей:
навчання математики підручник, 2006 15 2 30
навчання мови підручник, 2005 15 2 30
навчання географії і природознавства підручник, 2005 10 2 20
навчання історії та основ правознавства підручник, 2005 10 2 20
навчання ручної праці підручник, 2006 10 2 20
навчання образотворчої діяльності підручник, 2006 10 2 20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Усього, 7 040
у тому числі за роками 2003 500
2004 2 280
2005 2 847,5
2006 1 412,5

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: