open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
У К А З

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
{ Указ втратив чинність на підставі Указу Президента

N 467/2011 ( 467/2011 ) від 13.04.2011 }
Про внесення змін до Положення

про Міністерство охорони

здоров'я України

Внести до Положення про Міністерство охорони здоров'я
України, затвердженого Указом Президента України від
24 липня 2000 року N 918 ( 918/2000 ), зміни, що додаються.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 25 квітня 2002 року

N 379/2002

ДОДАТОК

до Указу Президента України

від 25 квітня 2002 року N 379/2002
ЗМІНИ,

що вносяться до Положення про Міністерство

охорони здоров'я України ( 918/2000 )

1. Пункти 8 і 9 викласти в такій редакції:
"8. МОЗ України очолює Міністр, якого призначає на посаду та
звільняє з посади в установленому законодавством порядку Президент
України.
Міністр:
1) керує Міністерством, несе персональну відповідальність
перед Президентом України та Кабінетом Міністрів України за
розроблення і реалізацію державної політики у сферах охорони
здоров'я, санітарного та епідемічного благополуччя населення,
створення, виробництва, контролю якості та реалізації лікарських
засобів і виробів медичного призначення, виконання МОЗ України
своїх завдань і функцій;
2) спрямовує і координує як член Кабінету Міністрів України
здійснення центральними органами виконавчої влади заходів з
питань, віднесених до його відання, визначає на виконання вимог
законодавства в межах наданих йому повноважень політичні
пріоритети, стратегічні напрями роботи МОЗ України та шляхи
досягнення поставлених цілей;
3) погоджує проекти законів України, актів Президента України
та Кабінету Міністрів України з питань, що належать до сфери
діяльності Міністерства;
4) подає в установленому порядку на розгляд Кабінету
Міністрів України проекти законів України, актів Президента
України та Кабінету Міністрів України, розробником яких є
МОЗ України;
5) подає Прем'єр-міністрові України пропозиції щодо
кандидатур на посаду Державного секретаря МОЗ України (далі -
Державний секретар), а за поданням Державного секретаря -
пропозиції щодо призначення на посади першого заступника та
заступників Державного секретаря;
6) затверджує за поданням Державного секретаря програми і
плани роботи МОЗ України, розглядає та затверджує звіт Державного
секретаря про їх виконання;
7) приймає за поданням Державного секретаря рішення щодо
розподілу бюджетних коштів, головним розпорядником яких є МОЗ
України, розглядає та затверджує звіт Державного секретаря про
виконання цих рішень;
8) підписує нормативно-правові акти МОЗ України;
9) подає Кабінету Міністрів України пропозиції щодо
утворення, реорганізації, ліквідації у складі МОЗ України урядових
органів державного управління;
10) вносить Кабінету Міністрів України подання про
призначення на посади та звільнення з посад керівників урядових
органів державного управління, утворених у складі МОЗ України;
11) призначає на посади та звільняє з посад у встановленому
законодавством порядку керівників територіальних органів
МОЗ України, а також підприємств, установ та організацій, що
належать до сфери управління Міністерства;
12) порушує в установленому порядку питання щодо притягнення
до дисциплінарної відповідальності Державного секретаря, його
першого заступника та заступників;
13) вносить у встановленому порядку подання щодо відзначення
державними нагородами України працівників МОЗ України;
14) погоджує пропозиції Державного секретаря з питань:
призначення на посади та звільнення з посад працівників
центрального апарату МОЗ України;
утворення, реорганізації, ліквідації територіальних
органів МОЗ України, а також підприємств, установ та організацій,
що належать до сфери управління Міністерства, затвердження їх
положень (статутів);
граничної чисельності працівників урядових органів державного
управління, утворених у складі МОЗ України;
15) погоджує виконання Державним секретарем функцій з
управління майном, що перебуває у сфері управління Міністерства;
16) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства
України.
9. Організаційне, експертно-аналітичне, правове,
інформаційне, матеріально-технічне та інше забезпечення
діяльності МОЗ України здійснюється Державним секретарем.
Державного секретаря призначає на посаду за поданням
Прем'єр-міністра України та звільняє з посади Президент України.
Державний секретар підзвітний і підконтрольний Міністрові.
Державний секретар має першого заступника та заступників,
яких призначає на посади за поданням Прем'єр-міністра України та
звільняє з посад Президент України.
Державний секретар, його перший заступник та заступники
призначаються на посади на строк повноважень Президента України.
Державний секретар розподіляє за погодженням з Міністром
обов'язки між першим заступником та заступниками Державного
секретаря, визначає ступінь їх відповідальності.
Основними завданнями Державного секретаря є:
організація забезпечення виконання завдань, що належать до
сфери діяльності МОЗ України;
забезпечення діяльності Міністра як керівника МОЗ України та
члена Кабінету Міністрів України;
здійснення поточної роботи, пов'язаної із виконанням
покладених на МОЗ України завдань;
забезпечення стабільності і наступності в роботі МОЗ України.
Державний секретар відповідно до покладених на нього завдань:
1) організовує роботу апарату МОЗ України;
2) готує та подає на затвердження Міністрові програми і плани
роботи МОЗ України, організовує та контролює їх виконання, звітує
про їх виконання перед Міністром;
3) забезпечує підготовку проектів законів України, актів
Президента України та Кабінету Міністрів України, розробником
яких є МОЗ України, інших документів і подає їх на розгляд
Міністрові;
4) організовує розроблення нормативно-правових актів, що
приймаються МОЗ України, та подає їх на підпис Міністрові;
5) організовує та контролює виконання законів, актів і
доручень Президента України та Кабінету Міністрів України, а також
наказів та доручень Міністра;
6) у разі відсутності Міністра доповідає за дорученням
Президента України, Кабінету Міністрів України законопроекти та
інші питання на пленарних засіданнях Верховної Ради України, бере
участь у заходах, що проводяться Президентом України та Кабінетом
Міністрів України;
7) забезпечує вирішення питань, що виникають у
взаємовідносинах апарату МОЗ України з Адміністрацією Президента
України, Апаратом Верховної Ради України, іншими державними
органами і належать до їх відання;
8) забезпечує взаємодію апарату МОЗ України з Секретаріатом
Кабінету Міністрів України;
9) забезпечує взаємодію МОЗ України з іншими центральними
органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки
Крим, місцевими державними адміністраціями, органами місцевого
самоврядування у процесі виконання завдань, покладених на
Міністерство;
10) координує роботу відповідних урядових органів державного
управління, територіальних органів МОЗ України, координує і
контролює роботу підприємств, установ та організацій, що належать
до сфери управління Міністерства, і вживає заходів до забезпечення
ефективності їх роботи;
11) подає Міністрові пропозиції щодо утворення,
реорганізації, ліквідації у складі МОЗ України урядових органів
державного управління; за поданням керівників зазначених органів
затверджує в установленому порядку граничну чисельність їх
працівників, погоджує структуру, штатний розпис і кошторис
видатків цих органів;
12) приймає в установленому порядку рішення щодо утворення,
реорганізації, ліквідації територіальних органів МОЗ України,
підприємств, установ та організацій, що належать до сфери
управління Міністерства, затверджує їх положення (статути);
13) погоджує призначення на посади та звільнення з посад
керівників відповідних структурних підрозділів обласних, Київської
та Севастопольської міських державних адміністрацій;
14) організовує роботу з документами у МОЗ України;
15) подає Міністрові пропозиції щодо кандидатур на посади
першого заступника та заступників Державного секретаря;
16) призначає на посади і звільняє з посад за погодженням з
Міністром працівників центрального апарату МОЗ України та за
пропозицією Міністра - працівників патронатної служби, визначає
відповідальність керівників структурних підрозділів центрального
апарату Міністерства;
17) розглядає в установленому порядку питання щодо присвоєння
працівникам центрального апарату МОЗ України відповідних рангів
державних службовців, заохочення, притягнення їх до дисциплінарної
відповідальності;
18) подає Міністрові пропозиції щодо розподілу бюджетних
коштів, головним розпорядником яких є МОЗ України, забезпечує та
контролює виконання рішень Міністра щодо розподілу цих коштів та
звітує перед Міністром з цього питання;
19) розпоряджається відповідно до законодавства бюджетними
коштами, передбаченими на утримання центрального апарату
Міністерства і територіальних органів МОЗ України, та інформує
Міністра про їх використання;
20) за погодженням з Міністром виконує функції з управління
майном, яке перебуває у сфері управління МОЗ України;
21) вносить у встановленому порядку за погодженням з
Міністром пропозиції щодо визначення особливостей приватизації
державного майна, що належить до сфери управління МОЗ України;
22) забезпечує контроль за виконанням контрактів, укладених
Міністерством з керівниками підприємств та організацій, що
належать до сфери управління МОЗ України;
23) формує та затверджує кадровий резерв МОЗ України,
забезпечує організацію підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації його працівників;
24) забезпечує охорону державної таємниці та здійснює заходи
щодо мобілізаційної підготовки в межах повноважень, передбачених
законом;
25) забезпечує використання в установленому порядку гербової
печатки МОЗ України;
26) у разі ліквідації МОЗ України очолює ліквідаційну комісію
і забезпечує здійснення всіх необхідних заходів з ліквідації
Міністерства;
27) виконує інші функції, пов'язані із забезпеченням
діяльності МОЗ України.
Державний секретар з питань, що належать до його компетенції,
видає накази організаційно-розпорядчого характеру та контролює їх
виконання.
Державний секретар має право:
брати участь у засіданнях Кабінету Міністрів України з правом
дорадчого голосу під час розгляду питань, що належать до сфери
діяльності МОЗ України;
залучати в установленому порядку працівників органів
виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, утворювати
робочі групи, скликати наради для розгляду питань, що належать до
компетенції МОЗ України;
одержувати в установленому законодавством порядку від
центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування інформацію, документи, необхідні для
виконання покладених на нього завдань".
2. В абзаці першому пункту 10 слова "заступників Міністра за
посадою" замінити словами "Державного секретаря, його першого
заступника та заступників (за посадою)".
3. Абзаци другий і третій пункту 14 замінити трьома абзацами
такого змісту:
"Структуру МОЗ України затверджує Міністр за пропозицією
Державного секретаря.
Штатний розпис і кошторис видатків МОЗ України затверджує
Державний секретар за погодженням з Міністерством фінансів
України.
Положення про структурні підрозділи центрального
апарату МОЗ України затверджує Державний секретар".

Глава Адміністрації
Президента України В.ЛИТВИН

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: