open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.10.2013  № 1277

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки України

Відповідно до Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, затвердженого Указом Президента України від 31.05.2011 № 634, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Методичні рекомендації щодо розрахунку рівня економічної безпеки України (додаються).

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства економіки України від 02.03.2007 № 60 "Про затвердження Методики розрахунку рівня економічної безпеки України".

Міністр

І.М. ПрасоловЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
29.10.2013 № 1277

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо розрахунку рівня економічної безпеки України

I. Загальні положення

1. Ці Методичні рекомендації розроблені з метою визначення рівня економічної безпеки України як однієї з основних складових національної безпеки держави і визначають перелік основних індикаторів стану економічної безпеки України, їхні порогові значення, а також алгоритм розрахунку інтегрального індексу економічної безпеки.

2. Методичні рекомендації мають інформаційний, рекомендаційний, роз'яснювальний характер та не є обов'язковими.

3. Ці Методичні рекомендації базуються на комплексному аналізі індикаторів економічної безпеки з виявленням потенційно можливих загроз економічній безпеці в Україні і застосовуються Мінекономрозвитку для інтегральної оцінки рівня економічної безпеки України в цілому по економіці та за окремими сферами діяльності. Інші органи виконавчої влади, наукові інститути та інші установи в межах своїх повноважень можуть використовувати ці Методичні рекомендації та визначати рівень складових економічної безпеки для прийняття управлінських рішень щодо аналізу, запобігання та попередження реальних і потенційних загроз національним інтересам у відповідній сфері.

4. Розрахунки здійснюються Мінекономрозвитку двічі на рік на підставі офіційних даних статистичного обліку Держстату, Нацкомфінпослуг, Міндоходів, Міненерговугілля, Мінфіну і Національного банку та експертних оцінок, у тому числі рейтингових звітів міжнародних неурядових організацій.

II. Визначення термінів

5. У цих Методичних рекомендаціях терміни вживаються в такому значенні:

економічна безпека - це стан національної економіки, який дає змогу зберігати стійкість до внутрішніх та зовнішніх загроз, забезпечувати високу конкурентоспроможність у світовому економічному середовищі і характеризує здатність національної економіки до сталого та збалансованого зростання.

Складовими економічної безпеки є: виробнича, демографічна, енергетична, зовнішньоекономічна, інвестиційно-інноваційна, макроекономічна, продовольча, соціальна, фінансова безпеки;

виробнича безпека - це стан виробничої сфери країни, за якого забезпечується максимально ефективне використання наявних виробничих потужностей у країні, їх модернізація та розширене відтворення, зростання рівня інноваційності виробництва та підвищення рівня конкурентоспроможності національної економіки;

демографічна безпека - це стан захищеності держави, суспільства та ринку праці від демографічних загроз, за якого забезпечується розвиток України з урахуванням сукупності збалансованих демографічних інтересів держави, суспільства й особистості відповідно до конституційних прав громадян України;

енергетична безпека - це стан економіки, що сприяє ефективному використанню енергетичних ресурсів країни, наявності на енергетичному ринку достатньої кількості виробників та постачальників енергії, а також доступності, диференційованості та екологічності енергетичних ресурсів;

зовнішньоекономічна безпека - це стан відповідності зовнішньоекономічної діяльності національним економічним інтересам, що забезпечує мінімізацію збитків держави від дії негативних зовнішніх економічних чинників та створення сприятливих умов для розвитку економіки завдяки її активній участі у світовому розподілі праці;

інвестиційно-інноваційна безпека - це стан економічного середовища у державі, що стимулює вітчизняних та іноземних інвесторів вкладати кошти в розширення виробництва в країні, сприяє розвитку високотехнологічного виробництва, інтеграції науково-дослідної та виробничої сфери з метою зростання ефективності, поглиблення спеціалізації національної економіки на створенні продукції з високою часткою доданої вартості;

макроекономічна безпека - це стан економіки, за якого досягається збалансованість макроекономічних відтворювальних пропорцій;

продовольча безпека - це стан виробництва продуктів харчування в країні, що здатний повною мірою забезпечити потреби кожного члена суспільства в продовольстві належної якості за умови його збалансованості та доступності для кожного члена суспільства;

соціальна безпека - це стан розвитку держави, за якого держава здатна забезпечити гідний і якісний рівень життя населення незалежно від віку, статі, рівня доходів, сприяти розвитку людського капіталу як найважливішої складової економічного потенціалу країни;

фінансова безпека - це стан фінансової системи країни, за якого створюються необхідні фінансові умови для стабільного соціально-економічного розвитку країни, забезпечується її стійкість до фінансових шоків та дисбалансів, створюються умови для збереження цілісності та єдності фінансової системи країни. Фінансова безпека, у свою чергу, має такі складові:

- банківська безпека - це рівень фінансової стійкості банківських установ країни, що дає змогу забезпечити ефективність функціонування банківської системи країни та захист від зовнішніх і внутрішніх дестабілізуючих чинників незалежно від умов її функціонування;

- безпека небанківського фінансового сектору - це рівень розвитку фондового та страхового ринків, що дає змогу повною мірою задовольняти потреби суспільства в зазначених фінансових інструментах та послугах;

- боргова безпека - відповідний рівень внутрішньої та зовнішньої заборгованості з урахуванням вартості її обслуговування та ефективності використання внутрішніх і зовнішніх запозичень та оптимального співвідношення між ними, достатній для задоволення нагальних соціально-економічних потреб, що не загрожує суверенітету держави та її фінансовій системі;

- бюджетна безпека - це стан забезпечення платоспроможності та фінансової стійкості державних фінансів, що надає можливість органам державної влади максимально ефективно виконувати покладені на них функції;

- валютна безпека - це стан курсоутворення, який характеризується високою довірою суспільства до національної грошової одиниці, її стійкістю, створює оптимальні умови для поступального розвитку вітчизняної економіки, залучення в країну іноземних інвестицій, інтеграції України до світової економічної системи, а також максимально захищає від потрясінь на міжнародних валютних ринках;

- грошово-кредитна безпека - це стан грошово-кредитної системи, що забезпечує всіх суб'єктів національної економіки якісними та доступними кредитними ресурсами в обсягах та на умовах, сприятливих для досягнення економічного зростання національної економіки.

III. Підходи до визначення інтегрального індексу економічної безпеки

6. Інтегральний індекс економічної безпеки складається з 9 середньозважених субіндексів (складових економічної безпеки):

1) виробнича безпека;

2) демографічна безпека;

3) енергетична безпека;

4) зовнішньоекономічна безпека;

5) інвестиційно-інноваційна безпека;

6) макроекономічна безпека;

7) продовольча безпека;

8) соціальна безпека;

9) фінансова безпека.

7. Фінансова безпека, у свою чергу, містить такі складові:

1) банківська безпека;

2) безпека небанківського фінансового ринку;

3) боргова безпека;

4) бюджетна безпека;

5) валютна безпека;

6) грошово-кредитна безпека.

8. Розрахунок інтегральних індексів у розрізі зазначених субіндексів (складових економічної безпеки) здійснюється на основі оцінки понад 130 окремих індикаторів, які базуються як на статистичних даних, так і даних, отриманих шляхом опитування респондентів.

9. Визначення інтегральної оцінки економічної безпеки здійснюється в такому порядку:

формування множини (переліку) індикаторів;

визначення характеристичних значень індикаторів;

нормування індикаторів;

визначення вагових коефіцієнтів;

розрахунок інтегральних індексів за окремими сферами економіки та інтегрального індексу економічної безпеки в цілому.

IV. Формування множини (переліку) індикаторів

10. Формування множини (переліку) індикаторів здійснюється за принципами репрезентативності (включені найбільш суттєві показники, що впливають на рівень економічної безпеки держави), достовірності (адекватно відображають стан складової безпеки) та інформаційної доступності (під час розрахунку використовуються офіційні статистичні дані та публічні експертні оцінки).

11. Формування переліку індикаторів здійснюється на основі відбору показників, які найбільш повно характеризують кожен із субіндексів, з урахуванням попередньо накопиченого досвіду оцінювання, напрацювань українських та міжнародних вчених у сфері економічної безпеки, показників економічної безпеки, визначених профільними міжнародними організаціями (Міжнародним валютним фондом, ООН, Продовольчою і сільськогосподарською організацією ООН (ФАО), нормативними документами ЄС тощо), цільових орієнтирів, установлених у національних програмах розвитку (перелік індикаторів та джерел вхідної інформації за складовими економічної безпеки наведено в додатку 1).

12. Сформована множина індикаторів за допомогою коефіцієнтів кореляції повинна бути перевірена на ступінь щільності статистичних зв'язків між їх числовими рядами з метою уникнення посиленого ефекту під час розрахунку інтегрального показника. Разом з тим найбільш важливим індикаторам (без яких оцінювання рівня безпеки було б неповним) у разі виявлення значної парної кореляції числових рядів надається менша вага.

13. Під час розрахунку інтегрального показника за певний період у разі застосування індикаторів, які мають періодичність оприлюднення лише один раз на рік або публікуються із значною часовою затримкою, використовуються останні наявні значення цих індикаторів.

14. Перегляд системи індикаторів та їх характеристичних значень у зв'язку зі змінами в національній і світовій економіці буде здійснюватися в разі необхідності, але не рідше ніж один раз на п'ять років.

V. Визначення характеристичних значень індикаторів

15. Для кожного індикатора складових стану економічної безпеки України розроблені характеристичні значення, які визначають рівень економічної безпеки. Діапазон характеристичних значень кожного показника (індикатора) вимірюється від 0 до 1 (або від 0 до 100 відсотків) та ділиться на п'ять інтервалів (див. рис.):

[y0, yкрит), [yкрит, yнебезп), [yнебезп, yнездв), [yнездв, yздв), [yздв, yопт],

де y0 - значення індикатора, яке характеризується як мінімальний або абсолютно небезпечний рівень економічної безпеки та за якого рівень економічної безпеки дорівнює 0;

yкрит - значення індикатора, яке характеризується як критичний рівень економічної безпеки та за якого рівень економічної безпеки дорівнює 0,2, або 20% оптимального значення;

yнебезп - значення індикатора, яке характеризується як небезпечний рівень економічної безпеки та за якого рівень економічної безпеки дорівнює 0,4, або 40% оптимального значення;

yнездв - значення індикатора, яке характеризується як незадовільний рівень економічної безпеки та за якого рівень економічної безпеки дорівнює 0,6, або 60% оптимального значення;

yздв - значення індикатора, яке характеризується як задовільний рівень економічної безпеки та за якого рівень економічної безпеки дорівнює 0,8, або 80% оптимального значення;

yопт - значення індикатора, яке характеризується як оптимальний рівень економічної безпеки та за якого рівень економічної безпеки дорівнює 1, тобто дорівнює оптимальному значенню.

Рис. Діапазон характеристичних значень рівнів економічної безпеки за різними типами індикаторів

16. Множина індикаторів залежно від економічного змісту поділена на три типи (див. рис.).

Індикатор типу C є стимулятором, тобто наявний прямий зв'язок між показником-стимулятором та інтегральною оцінкою.

Індикатор типу B є дестимулятором, коли між показником-дестимулятором та інтегральною оцінкою наявний зворотній зв'язок.

Найбільш поширеним серед множини індикаторів є змішаний тип A, який до певного значення показника є стимулятором, а в разі подальшого збільшення перетворюється на дестимулятор складової/субіндексу стану економічної безпеки.

17. Приведення індикаторів, які є різними за типами (стимулятори, дестимулятори, змішаний тип), до інформаційної односпрямованості та розмірності тлумачень характеристичних значень відбувається шляхом нормування.

18. Присвоєння характеристичних значень певній величині індикатора складової економічної безпеки здійснюється за допомогою таких методів:

аналогового методу (оптимальними вважаються значення індикатора в країнах, які визнані еталоном у цій сфері; визначення середніх значень, а саме "задовільного рівня" та "незадовільного рівня", здійснюється шляхом групування та узагальнення значень індикатора, які досягнуті в інших країнах світу);

законодавчо-нормативний критерій (критичний або оптимальний рівень визначається відповідно до граничного рівня, закріпленого в національному законодавстві чи профільними міжнародними організаціями);

експертної оцінки.

19. Присвоєння характеристичних значень для кожного індикатора здійснюється таким чином:

y0: = x0; yкрит: = xкрит; yнебезп: = xнебезп; yнездв: = xнездв; yздв: = xздв; yопт: = xопт.

(1),

де x - величина (статистичні дані) індикатора;

y - характеристичне значення індикатора.

Відповідно до зазначеного:

x0 - величина індикатора, яка характеризується як мінімальний або абсолютно небезпечний рівень економічної безпеки та за якої рівень економічної безпеки дорівнює 0;

xкрит - величина індикатора, яка характеризується як критичний рівень економічної безпеки та за якої рівень економічної безпеки дорівнює 0,2, або 20% оптимального значення;

xнебезп - величина індикатора, яка характеризується як небезпечний рівень економічної безпеки та за якої рівень економічної безпеки дорівнює 0,4, або 40% оптимального значення;

xнездв - величина індикатора, яка характеризується як незадовільний рівень економічної безпеки та за якої рівень економічної безпеки дорівнює 0,6, або 60% оптимального значення;

xздв - величина індикатора, яка характеризується як задовільний рівень економічної безпеки та за якої рівень економічної безпеки дорівнює 0,8, або 80% оптимального значення;

xопт - величина індикатора, яка характеризується як оптимальний рівень економічної безпеки та за якої рівень економічної безпеки дорівнює 1, тобто дорівнює оптимальному значенню.

VI. Нормування індикаторів

20. Нормування індикаторів здійснюється за допомогою лінійної функції таким чином, щоб характеристичні значення індикаторів потрапляли в зіставні за величиною інтервали. Перехід від абсолютних до нормованих значень індикаторів дозволяє вимірювати індикатори за шкалою від 0 до 1 або у відсотках: 0 відповідає 0%, 1 - 100%. Таким чином, отримане нормоване значення індикатора характеризує своєю величиною ступінь наближення до оптимального значення 1.

21. Нормування індикатора за типом C здійснюється за такою формулою:

(2),

де xij - значення i-го індикатора в період j;

yij - нормоване значення індикатора xij;

ni - константа згладжування, для кожного індикатора визначається окремо експертним шляхом.

Значення індикаторів для нормування наведено в додатку 2.

22. Нормування індикатора за типом B здійснюється за такою формулою:

(3),

де xij - значення i-го індикатора в період j;

yij - нормоване значення індикатора xij.

23. Унаслідок того, що індикатор за типом A до певного значення є стимулятором, а в разі подальшого його збільшення є дестимулятором, нормування такого індикатора потребує поєднання розрахунків за типом C (для лівої частини, яка є стимулятором) та за типом B (для правої частини, що є дестимулятором).

24. В Інтервалі між лівою та правою частинами оптимальних значень індикатора нормалізоване значення дорівнює 1.

при

(4).

VII. Визначення вагових коефіцієнтів

25. Розрахунок інтегрального індексу в цілому та інтегральних індексів за окремими сферами економіки здійснюється за допомогою вагових коефіцієнтів, які визначено шляхом експертного оцінювання.

26. У березні 2013 року було проведено експертне опитування, спрямоване на збір системної оціночної інформації щодо стану окремих сфер економіки, внутрішніх та зовнішніх загроз цим сферам, умов для ефективного ведення бізнесу. В опитуванні взяли участь 25 - 30 експертів. Опитування експертів здійснювалось у формі стандартизованого інтерв'ю.

27. Опитування передбачало отримання відповідей на поставлені запитання у формалізованому вигляді (оцінка за десятибальною шкалою). Одержана в результаті опитування інформація дала змогу під час подальшого аналізу використовувати середні експертні оцінки, що характеризували важливість кожного індикатора для узагальнених об'єктів та структур чи впливових взаємозв'язаних чинників у складних системах.

28. Розрахунок вагових коефіцієнтів для кожного субіндексу здійснювався за такою формулою:

(5),

де i - індикатор, який визначає стан агрегованого показника/субіндексу економічної безпеки, де i = (1, 2, 3 ... n);

ai - експертна оцінка, що характеризує важливість i-го індикатора для узагальнених об'єктів/субіндексів економічної безпеки;

di - ваговий коефіцієнт, що визначає ступінь внеску i-го показника в інтегральний індекс складової економічної безпеки.

Вагові коефіцієнти для розрахунку субіндексів економічної безпеки та інтегрального показника економічної безпеки наведені в додатку 3.

VIII. Розрахунок інтегральних індексів за окремими сферами економіки та інтегрального індексу економічної безпеки в цілому

29. Інтегральний індекс економічної безпеки визначається ієрархічно:

на нижньому рівні - індекси за окремими сферами економіки (зокрема фінансової безпеки, складовими якої є бюджетна, валютна, боргова безпеки тощо);

на верхньому - узагальнений індекс.

30. Розрахунок інтегрального індикатора за кожною сферою безпеки здійснюється за такою формулою:

(6),

де Im - агрегований показник/субіндекс m-ї сфери економічної безпеки, де m = (1, 2, 3 ... 9);

di - ваговий коефіцієнт, що визначає ступінь внеску i-го показника в інтегральний індекс складової економічної безпеки;

yi - нормалізована оцінка i-го індикатора.

31. Інтегральний індикатор економічної безпеки України (I) в цілому розраховується за такою формулою:

(7),

де dm - ваговий коефіцієнт, що визначає ступінь внеску показника/субіндекса m-ї сфери економічної безпеки в інтегральний індекс економічної безпеки України;

Im - агрегований показник/субіндекс m-ї сфери економічної безпеки, де m = (1, 2, 3 ... 9).

Заступник директора департаменту
макроекономічного прогнозуванняМ.О. ДудаДодаток 1
до розділу IV Методичних рекомендацій

ПЕРЕЛІК
індикаторів та джерел вхідної інформації за складовими економічної безпеки

Найменування індикатора, одиниця виміру

Порядок розрахунку індикатора

Джерело вхідної інформації

1

2

3

4

1. Виробнича безпека

1.1

Середнє співвідношення обсягів валової доданої вартості (далі - ВДВ) промисловості України та ВДВ промисловості окремих країн Європи, відсотків

0,34П + 0,16Н + 0,28Іс + 0,22Іт,
де П - (ВДВ промисловості України, у цінах 2007 року, млн. гривень / середньорічний курс гривні до євро у 2007 році) / ВДВ промисловості Польщі, у цінах 2007 року, млн. євро х 100;
Н - (ВДВ промисловості України, у цінах 2007 року, млн. гривень / середньорічний курс гривні до євро у 2007 році) / ВДВ промисловості Німеччини, у цінах 2007 року, млн. євро х 100;
Іс - (ВДВ промисловості України, у цінах 2007 року, млн. гривень / середньорічний курс гривні до євро у 2007 році) / ВДВ промисловості Іспанії, у цінах 2007 року, млн. євро х 100;
Іт - (ВДВ промисловості України, у цінах 2007 року, млн. гривень / середньорічний курс гривні до євро у 2007 році) / ВДВ промисловості Італії, у цінах 2007 року, млн. євро х 100

експрес-випуск "Валовий внутрішній продукт України" (видання Держстату)
Середній курс гривні, Національний банк [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=44446
Eurostat [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database

1.2

Різниця індексу ВДВ промисловості України та Китаю, відсоткових пунктів

темп зростання ВДВ промисловості в Україні, відсоток до відповідного періоду попереднього року - темп зростання ВДВ промисловості Китаю, відсоток до відповідного періоду попереднього року

експрес-випуск "Валовий внутрішній продукт України" (видання Держстату)
National Bureau of statistics of China [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
http://www.stats.gov.cn/english/statisticaldata/

1.3

Різниця індексу промислового виробництва України та Росії, відсоткових пунктів

індекс промислового виробництва України, відсоток до відповідного періоду попереднього року - індекс промислового виробництва Росії, відсоток до відповідного періоду попереднього року

експрес-випуск "Підсумки роботи промисловості України" (видання Держстату)
Статистический справочник / Росстат [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
http://www.gks.ru

1.4

Ступінь зносу основних засобів промисловості, відсотків

-

статистичний бюлетень "Баланс основних засобів України" (видання Держстату)

1.5

Частка високотехнологічної продукції в загальному обсязі реалізованої промислової продукції, відсотків

обсяг реалізованої промислової продукції, робіт, послуг у відпускних цінах підприємств (без ПДВ та акцизу), у відсотках до всієї реалізованої продукції: виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів (код за КВЕД - 2010 (21)) + виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції (26) + виробництво електророзподільної та контрольної апаратури (27.12) + виробництво інших транспортних засобів (30) (за виключенням виробництва залізничних локомотивів і рухомого складу (30.2))

експрес-випуск "Обсяг реалізованої промислової продукції та індекс обороту в Україні" (видання Держстату)

1.6

Трудомісткість промислового виробництва, відсотків

витрати на персонал на великих та середніх підприємствах промисловості, млн. гривень / обсяг реалізованої промислової продукції, робіт, послуг у відпускних цінах підприємств (без ПДВ та акцизу), млн. гривень х 100

Витрати на персонал на підприємствах за їх розмірами та видами економічної діяльності, Держстат [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
http://www.ukrstat.gov.ua/
експрес-випуск "Обсяг реалізованої промислової продукції та індекс обороту в Україні" (видання Держстату)

1.7

Рентабельність операційної діяльності промислових підприємств, відсотків

-

Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами економічної діяльності, Держстат [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
http://www.ukrstat.gov.ua/

1.8

Обсяг виконаних будівельних робіт до 1990 року, відсотків

,

де T - звітний рік, V - обсяг виконаних будівельних робіт, відсотків до попереднього року

експрес-випуск "Виконання будівельних робіт" (видання Держстату)

1.9

Ступінь зносу основних засобів у будівництві, відсотків

-

статистичний бюлетень "Баланс основних засобів України" (видання Держстату)

1.10

Рентабельність операційної діяльності підприємств будівництва, відсотків

-

Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами економічної діяльності, Держстат [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
http://www.ukrstat.gov.ua

1.11

Ступінь зносу основних засобів на підприємствах транспорту та зв'язку, відсотків

-

статистичний бюлетень "Баланс основних засобів України" (видання Держстату)

1.12

Рентабельність операційної діяльності підприємств транспорту та зв'язку, відсотків

-

Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами економічної діяльності, Держстат [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
http://www.ukrstat.gov.ua/

1.13

Урожайність основних зернових та зернобобових культур, ц з 1 га площі збирання

-

статистичний бюлетень "Збирання врожаю сільськогосподарських культур та проведення інших польових робіт" (видання Держстату)

1.14

Середній річний удій молока від однієї корови, кг

-

статистичний бюлетень "Стан тваринництва в Україні" (видання Держстату)

1.15

Ступінь зносу основних засобів у сільському господарстві, мисливстві, лісовому господарстві, відсотків

-

статистичний бюлетень "Баланс основних засобів України" (видання Держстату)

1.16

Співвідношення імпортної ціни на газ в Україні та Європі, разів

вартість імпорту природного газу з Російської Федерації, тис. доларів США за 1 куб. метр / середньорічна вартість російського природного газу на кордоні з Німеччиною, доларів США за 1 куб. метр

Експорт-імпорт окремих видів товарів за країнами світу (товарна група - 2711110000), Зовнішньоекономічна діяльність, Держстат [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
http://www.ukrstat.gov.ua
IMF Primary Commodity Prices, Міжнародний валютний фонд [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
http://www.imf.org/external/np/res/commod/index.aspx

2. Демографічна безпека

2.1

Чисельність наявного населення, відсотків до рівня 1990 року

чисельність наявного населення періоду, що аналізується, тис. осіб / чисельність наявного населення у 1990 році, тис. осіб х 100

експрес-випуск "Демографічна ситуація в Україні" (видання Держстату)

2.2

Очікувана тривалість життя при народженні, років

-

демографічний щорічник "Населення України" (видання Держстату)

2.3

Коефіцієнт дитячої смертності (померло дітей віком до одного року), на 1 тис. народжених живими

-

експрес-випуск "Демографічна ситуація в Україні" (видання Держстату)

2.4

Коефіцієнт природного приросту, на 1 тис. осіб наявного населення

-

- " -

2.5

Частка населення похилого віку в загальній чисельності населення (станом на кінець звітного періоду), відсотків (коефіцієнт старіння)

-

Статистичний щорічник України, розділ "Населення" (видання Держстату)

2.6

Демографічне навантаження непрацездатного населення на працездатне, відсотків

чисельність населення у віці, молодшому та старшому за працездатний, осіб / чисельність населення у працездатному віці, осіб х 100

експрес-випуск "Розподіл постійного населення України за статтю та віком на 1 січня відповідного року" (видання Держстату)

2.7

Загальний коефіцієнт міграційного приросту, скорочення (-) (на 10 тис. осіб)

-

експрес-випуск "Демографічна ситуація в Україні" (видання Держстату)

3. Енергетична безпека

3.1

Частка власних джерел у балансі паливно-енергетичних ресурсів держави, відсотків

(загальне постачання первинної енергії, тис. тонн нафтового еквіваленту - імпорт, тис. тонн нафтового еквіваленту) / загальне постачання первинної енергії, тис. тонн нафтового еквіваленту х 100

експрес-випуск "Енергетичний баланс України" (видання Держстату)

3.2

Рівень імпортної залежності за домінуючим ресурсом у загальному постачанні первинної енергії, відсотків

імпорт за домінуючим ресурсом у постачанні первинної енергії, тис. тонн нафтового еквіваленту / загальне первинне постачання за домінуючим ресурсом у постачанні первинної енергії, тис. тонн нафтового еквіваленту х 100

- " -

3.3

Частка імпорту палива з однієї країни (компанії) у загальному обсязі його імпорту, відсотків

обсяг імпорту за домінуючою країною за групою 27 "Палива мінеральні; нафта та продукти її перегонки; бітумінозні речовини; воски мінеральні", млн. доларів США / загальний обсяг імпорту за групою 27 "Палива мінеральні; нафта та продукти її перегонки; бітумінозні речовини; воски мінеральні", млн. доларів США х 100

Експорт-імпорт окремих видів товарів за країнами світу, Держстат [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
http://www.ukrstat.gov.ua/

3.4

Знос основних виробничих фондів підприємств паливно-енергетичного комплексу, відсотків

-

статистичний бюлетень "Основні засоби України" (видання Держстату)

3.5

Відношення інвестицій у підприємства паливно-енергетичного комплексу до валового внутрішнього продукту (далі - ВВП), відсотків

капітальні інвестиції за видом економічної діяльності "Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води", млн. гривень / ВВП, млн. гривень х 100

експрес-випуск "Капітальні інвестиції в Україні" (видання Держстату)
експрес-випуск "Валовий внутрішній продукт України" (видання Держстату)

3.6

Енергоємність ВВП, кг умовного палива/гривень

-

розрахунки Держенергоефективності відповідно до Методики розрахунку показника енергоємності валового регіонального продукту
(наказ Держенергоефективності від 21.07.2011 № 63)

3.7

Запаси природного газу, місяців споживання

запаси природного газу, млн. куб. метрів / споживання природного газу, млн. куб. метрів / 12 місяців

Звіт про залишки і використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти, Держстат [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
http://www.ukrstat.gov.ua
Використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти, Держстат [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
http://www.ukrstat.gov.ua

3.8

Запаси кам'яного вугілля, місяців споживання

запаси кам'яного вугілля, млн. тонн / споживання кам'яного вугілля, млн. тонн / 12 місяців

Звіт про залишки і використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти, Держстат [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
http://www.ukrstat.gov.ua
Використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти, Держстат [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
http://www.ukrstat.gov.ua

3.9

Частка відновлювальних джерел у загальному постачанні первинної енергії, відсотків

(постачання гідроенергії, тис. тонн нафтового еквіваленту + постачання вітрової, сонячної енергії, тис. тонн нафтового еквіваленту + постачання біопалива та відходів, тис. тонн нафтового еквіваленту) / загальне постачання первинної енергії, тис. тонн нафтового еквіваленту х 100

експрес-випуск "Енергетичний баланс України" (видання Держстату)

3.10

Частка втрат при транспортуванні та розподіленні енергії, відсотків

втрати при транспортуванні та розподіленні енергії, тис. тонн нафтового еквіваленту / загальне постачання первинної енергії, тис. тонн нафтового еквіваленту х 100

- " -

4. Зовнішньоекономічна безпека

4.1

Відкритість економіки, відсотків

((обсяг експорту товарів та послуг, млн. доларів США + обсяг імпорту товарів та послуг, млн. доларів США) х середній курс гривні до долара США) / ВВП, млн. гривень

Платіжний баланс і зовнішній борг України (видання Національного банку) [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=58128
Середній курс гривні, Національний банк [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=44446
експрес-випуск "Валовий внутрішній продукт України" (видання Держстату)

4.2

Коефіцієнт покриття експортом імпорту, разів

обсяг експорту товарів та послуг, млн. доларів США / обсяг імпорту товарів та послуг, млн. доларів США

Платіжний баланс і зовнішній борг України (видання Національного банку) [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=58128

4.3

Питома вага провідної країни-партнера в загальному обсязі експорту товарів, відсотків

найбільший обсяг експорту товарів з однієї країни, млн. доларів США / загальний обсяг експорту товарів, млн. доларів США х 100

Географічна структура зовнішньої торгівлі України товарами, Держстат [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
http://www.ukrstat.gov.ua

4.4

Питома вага провідної країни-партнера в загальному обсязі імпорту товарів, відсотків

найбільший обсяг імпорту товарів до однієї країни, млн. доларів США / загальний обсяг імпорту товарів, млн. доларів США х 100

- " -

4.5

Питома вага провідного товару (товарної групи) в загальному обсязі експорту товарів, відсотків

найбільший обсяг експорту товарів однієї товарної групи, млн. доларів США / загальний обсяг експорту товарів, млн. доларів США х 100

Товарна структура зовнішньої торгівлі, Держстат [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
http://www.ukrstat.gov.ua

4.6

Питома вага провідного товару (товарної групи) за виключенням енергетичного імпорту в загальному обсязі імпорту товарів, відсотків

найбільший обсяг імпорту товарів однієї товарної групи, млн. доларів США / загальний обсяг імпорту товарів, млн. доларів США х 100

- " -

4.7

Питома вага сировинного та низького ступеня переробки експорту промисловості в загальному обсязі експорту товарів, відсотків

100 - питома вага в загальному обсязі експорту продукції хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловості (VI), машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання (XVI), засобів наземного транспорту, літальних апаратів, плавучих засобів (XVII), приладів та апаратів оптичних, фотографічних (XVIII)

- " -

4.8

Частка імпорту у внутрішньому споживанні країни, відсотків

імпорт товарів та послуг, млн. гривень / (випуск товарів та послуг, млн. гривень + експорт товарів та послуг, млн. гривень - імпорт товарів та послуг, млн. гривень)

Платіжний баланс і зовнішній борг України (видання Національного банку) [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=58128
Таблиця "витрати-випуск" (у цінах споживачів), Держстат [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
http://www.ukrstat.gov.ua

4.9

Індекс умов торгівлі (ціновий), відсотків

-

Зовнішньоекономічна діяльність, Держстат [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
http://www.ukrstat.gov.ua

4.10

Завантаженість транзитних потужностей нафтотранспортної системи, відсотків

транзит нафти, млн. тонн / пропускна спроможність на виході нафтотранспортної системи х 100

Статистична інформація, Міненерговугілля [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
http://mpe.kmu.gov.ua/fuel/control/uk/publish/category?cat_id=35081
Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
http://www.naftogaz.com

4.11

Завантаженість транзитних потужностей газотранспортної системи, відсотків

транзит газу, млрд. куб. метрів / проектна потужність на виході української газотранспортної системи х 100

Статистична інформація, Міненерговугілля [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
http://mpe.kmu.gov.ua/fuel/control/uk/publish/category?cat_id=35081
Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
http://www.naftogaz.com

5. Інвестиційно-інноваційна безпека

5.1

Валове нагромадження основного капіталу, відсотків ВВП

-

експрес-випуск "Валовий внутрішній продукт України" (видання Держстату)

5.2

Відношення вартості нововведених основних засобів до обсягу капітальних інвестицій, відсотків

вартість введених у дію нових основних засобів, млн. гривень / капітальні інвестиції, млн. гривень х 100

статистичний бюлетень "Баланс основних засобів України" (видання Держстату)
експрес-випуск "Капітальні інвестиції в Україні" (видання Держстату)

5.3

Інтегральний індекс інвестиційної сприятливості бізнес-середовища, відсотків

середнє значення нормованих показників (індекс умов ведення бізнесу, індекс інвестиційної привабливості та індекс поточного фінансово-економічного стану підприємств України), де індекс поточного фінансово-економічного стану підприємств України - середньозважений за структурою випуску товарів та послуг в економіці України показник нормованих індексів поточного фінансово-економічного стану сільськогосподарських, промислових, будівельних, торговельних, транспортних підприємств та підприємств сфери послуг

"Doing Business" (видання International Finance Corporation and the World Bank) [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
http://www.doingbusiness.org/
Європейська Бізнес Асоціація [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
http://eba.com.ua/uk/about-eba/indices/investment-attractiveness-index
"Очікування сільськогосподарських підприємств щодо перспектив розвитку їх ділової активності",
"Очікування промислових підприємств щодо перспектив розвитку їх ділової активності",
"Очікування будівельних підприємств щодо перспектив розвитку їх ділової активності",
"Очікування торговельних підприємств щодо перспектив розвитку їх ділової активності",
"Очікування транспортних підприємств щодо перспектив розвитку їх ділової активності",
"Очікування підприємств сфери послуг щодо перспектив розвитку їх ділової активності" (видання Держстату) [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
http://www.ukrstat.gov.ua/

5.4

Відношення чистого приросту прямих іноземних інвестицій до ВВП, відсотків

прямі інвестиції (сальдо), млн. доларів США х середній курс гривні до долара США / ВВП, млн. гривень х 100

Платіжний баланс і зовнішній борг України (видання Національного банку) [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=58128
експрес-випуск "Валовий внутрішній продукт України" (видання Держстату)

5.5

Відношення кредитів, наданих нефінансовим корпораціям та домашнім господарствам на придбання, будівництво та реконструкцію нерухомості (кумулятивно, скореговані на курсову різницю), відсотків ВВП

((Кнеф. корп. у гривнях + Кд.г. у гривнях) + ((Кнеф. корп. у євро + Кд.г. у євро) / Тр гривні до євро) + ((Кнеф. корп. у доларах США + Кд.г. у доларах США) / Тр гривні до долара США) + (Кнеф. корп. в інших валютах + Кд.г. в інших валютах)) / ВВП х 100,
де Кнеф. корп. - кредити, надані нефінансовим корпораціям у розрізі валют на придбання, будівництво та реконструкцію нерухомості (залишки коштів на кінець періоду), млн. гривень;
Кд.г. - кредити, надані домашнім господарствам у розрізі валют на придбання, будівництво та реконструкцію нерухомості (залишки коштів на кінець періоду), млн. гривень;
Тр гривні до євро - темп зростання середнього курсу гривні до євро, відсотків до відповідного періоду попереднього року;
Тр гривні до долара США - темп зростання середнього курсу гривні до долара США, відсотків до відповідного періоду попереднього року

Кредити, надані депозитними корпораціями (крім Національного банку України) (Національний банк) [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=44579
Середній курс гривні (Національний банк) [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=44446
експрес-випуск "Валовий внутрішній продукт України" (видання Держстату)

5.6

Частка продукції, що була реалізована на конкурентних ринках країни, відсотків загального обсягу продукції (станом на початок року)

-

Звіт Антимонопольного комітету України за відповідний рік (Антимонопольний комітет) [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
http://www.amc.gov.ua/amku/control/main/uk/publish/article/95116

5.7

Розмір економіки України, відсотків до світового ВВП

(валовий внутрішній продукт України, млн. гривень / середній курс гривні до долара США) / світовий валовий внутрішній продукт, млн. доларів США х 100

експрес-випуск "Валовий внутрішній продукт України" (видання Держстату)
Середній курс гривні, Національний банк [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=44446
UNCTADstat [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
http://unctadstat.unctad.org/ReportFolders/reportFolders.aspx

5.8

Питома вага обсягу виконаних наукових і науково-технічних робіт у ВВП, відсотків

-

експрес-випуск "Виконання наукових та науково-технічних робіт" (видання Держстату)

5.9

Відношення витрат на наукові та науково-технічні роботи за рахунок держбюджету, відсотків ВВП

-

- " -

5.10

Чисельність спеціалістів, які виконують науково-технічні роботи, до чисельності зайнятого населення (на 1 тис. осіб)

чисельність спеціалістів, які виконують науково-технічні роботи, тис. осіб / чисельність зайнятого населення у віці 15 - 70 років, млн. осіб

експрес-випуски "Виконання наукових та науково-технічних робіт", "Економічна активність населення" (видання Держстату)

5.11

Питома вага підприємств, що впроваджували інновації, у загальній кількості промислових підприємств, відсотків

-

доповідь "Інноваційна діяльність промислових підприємств України", статистичний збірник "Наукова та інноваційна діяльність в Україні" (видання Держстату)

5.12

Питома вага реалізованої інноваційної продукції в обсязі промисловості, відсотків

-

статистичний збірник "Наукова та інноваційна діяльність в Україні" (видання Держстату)

5.13

Відношення експорту роялті, ліцензійних послуг, комп'ютерних та інформаційних послуг, наукових та конструкторських розробок, послуг в архітектурних, інженерних та інших технічних галузях, відсотків до ВВП

((комп'ютерні та інформаційні послуги (кредит), млн. доларів США + роялті та ліцензійні послуги (кредит), млн. доларів США + наукові та конструкторські розробки (кредит), млн. доларів США + послуги в архітектурних, інженерних та інших технічних галузях (кредит), млн. доларів США) / середній курс гривні до долара США) / ВВП, млн. гривень х 100

Платіжний баланс і зовнішній борг України (видання Національний банк) [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=58128
Середній курс гривні, Національний банк [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=44446
експрес-випуск "Валовий внутрішній продукт України" (видання Держстату)

5.14

Частка осіб, які повідомили, що за останні 12 місяців користувалися послугами Інтернету (обстеження домогосподарств), відсотків

-

доповідь "Соціально-економічне становище домогосподарств України" (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств) (видання Держстату)

6. Макроекономічна безпека

6.1

Різниця між індексами продуктивності праці в Україні та реальної середньомісячної заробітної плати, відсоткових пунктів

індекс продуктивності праці, відсотків до відповідного періоду попереднього року - індекс реальної середньомісячної заробітної плати, відсотків до відповідного періоду попереднього року

розрахунки Мінекономрозвитку відповідно до Тимчасових методичних рекомендацій розрахунку продуктивності праці в цілому в економіці та за видами економічної діяльності
(наказ Мінекономіки від 26.12.2008 № 916)
експрес-випуск "Кількість, робочий час та оплата праці найманих працівників" (видання Держстату)

6.2

Рівень "тінізації" економіки, відсотків ВВП

-

розрахунки Мінекономрозвитку відповідно до Методичних рекомендацій розрахунку рівня тіньової економіки
(наказ Мінекономіки від 18.02.2009 № 123)

6.3

Сальдо поточного рахунку платіжного балансу України, відсотків ВВП

сальдо поточного рахунку платіжного балансу, млн. доларів США х середній курс гривні до долара США / ВВП, млн. гривень х 100

Динаміка платіжного балансу (з 1998 року), Національний банк [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=44464
Середній курс гривні, Національний банк [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=44446
експрес-випуск "Валовий внутрішній продукт України" (видання Держстату)

6.4

Рівень безробіття (за методологією Міжнародної організації праці), відсотків

-

експрес-випуск "Економічна активність населення" (видання Держстату)

6.5

Рівень тривалого безробіття (понад 12 місяців), відсотків до загальної чисельності безробітних

-

статистичний збірник "Економічна активність населення України" (видання Держстату)

6.6

Різниця темпів зростання ВВП України та темпів зростання економік країн, що розвиваються, відсоткових пунктів

темп зростання ВВП України, відсотків - темп зростання економік країн, що розвиваються, відсотків

експрес-випуск "Валовий внутрішній продукт України" (видання Держстату)
World economic outlook, Міжнародний валютний фонд [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
http://www.imf.org/external/ns/cs.aspx?id=29

6.7

Індекс споживчих цін (до грудня попереднього року)

-

експрес-випуск "Індекси цін" (видання Держстату)

6.8

Відношення наявного доходу населення до ВВП, відсотків

наявний дохід населення України, млн. гривень / ВВП, млн. гривень х 100

експрес-випуск "Доходи та витрати населення України" (видання Держстату)
експрес-випуск "Валовий внутрішній продукт України" (видання Держстату)

6.9

Схильність населення до заощаджень, відсотків

заощадження (приріст), млн. гривень / наявний дохід населення, млн. гривень х 100

експрес-випуск "Доходи та витрати населення України" (видання Держстату)

6.10

Відношення обсягів заробітної плати до обсягів соціальних допомог та інших одержаних поточних трансфертів, разів

заробітна плата, млн. гривень / соціальні допомоги та інші одержані поточні трансферти, млн. гривень

- " -

6.11

Відношення обсягу ВВП на одну особу в Україні до середнього значення в країнах ЄС-27, відсотків

ВВП України, млн. гривень / чисельність наявного населення України на кінець періоду, млн. осіб / середній курс гривні до євро / ВВП на одну особу в ЄС-27, євро х 100

експрес-випуск "Валовий внутрішній продукт України" (видання Держстату)
експрес-випуск "Демографічна ситуація в Україні" (видання Держстату)
Середній курс гривні, Національний банк [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=44446
Eurostat [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database

6.12

Зайнятість населення в неформальному секторі економіки, відсотків до загальної чисельності зайнятих

-

доповідь "Ринок праці" (видання Держстату)

7. Продовольча безпека

7.1

Добова калорійність харчування людини, тис. ккал

-

статистичний збірник "Баланси та споживання основних продуктів харчування населенням України" (видання Держстату)

7.2

Співвідношення обсягів виробництва та споживання м'яса та м'ясних продуктів на одну особу, відсотків

обсяг виробництва м'яса та м'ясних продуктів, тис. тонн / чисельність наявного населення, млн. осіб / фонд споживання м'яса та м'ясних продуктів у розрахунку на одну особу, кг

- " -

7.3

Співвідношення обсягів виробництва та споживання молока та молочних продуктів на одну особу, відсотків

обсяг виробництва молока та молочних продуктів, тис. тонн / чисельність наявного населення, млн. осіб / фонд споживання молока та молочних продуктів у розрахунку на одну особу, кг

статистичний збірник "Баланси та споживання основних продуктів харчування населенням України" (видання Держстату)

7.4

Співвідношення обсягів виробництва та споживання яєць на одну особу, відсотків

обсяг виробництва яєць, тис. тонн / чисельність наявного населення, млн. осіб / фонд споживання яєць у розрахунку на одну особу, шт.

- " -

7.5

Співвідношення обсягів виробництва та споживання олії на одну особу, відсотків

обсяг виробництва олії, тис. тонн / чисельність наявного населення, млн. осіб / фонд споживання олії у розрахунку на одну особу, кг

- " -

7.6

Співвідношення обсягів виробництва та споживання цукру на одну особу, відсотків

обсяг виробництва цукру, тис. тонн / чисельність наявного населення, млн. осіб / фонд споживання цукру у розрахунку на одну особу, кг

- " -

7.7

Співвідношення обсягів виробництва та споживання картоплі на одну особу, відсотків

обсяг виробництва картоплі, тис. тонн / чисельність наявного населення, млн. осіб / фонд споживання картоплі у розрахунку на одну особу, кг

- " -

7.8

Співвідношення обсягів виробництва та споживання овочів та продовольчих баштанних культур на одну особу, відсотків

обсяг виробництва овочів та продовольчих баштанних культур, тис. тонн / чисельність наявного населення, млн. осіб / фонд споживання овочів та продовольчих баштанних культур у розрахунку на одну особу, кг

- " -

7.9

Виробництво зерна на одну особу на рік, тонн

обсяг виробництва зернових і зернобобових культур, тис. тонн / чисельність наявного населення, тис. осіб

- " -

7.10

Рівень запасів зернових культур на кінець періоду, відсотків до споживання

наявність зернових культур, тис. тонн / (усього ресурсів зернових і зернобобових культур, тис. тонн - експорт зернових та зернобобових культур, тис. тонн) х 100

статистичний бюлетень "Наявність і надходження зернових та олійних культур на підприємства, що займаються їх зберіганням та переробкою" (видання Держстату)
статистичний збірник "Баланси та споживання основних продуктів харчування населенням України" (видання Держстату)

7.11

Частка продажу імпортних продовольчих товарів через торговельну мережу підприємств, відсотків

100 - частка продажу продовольчих товарів, які вироблені на території України, через торгову мережу підприємств, відсотків

Частка продажу споживчих товарів, які вироблені на території України, через торгову мережу підприємств, Держстат [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
http://www.ukrstat.gov.ua

8. Соціальна безпека

8.1

Частка населення із середньодушовими еквівалентними загальними доходами у місяць, нижчими 75 відсотків медіанного рівня загальних доходів, відсотків

-

статистичний збірник "Витрати і ресурси домогосподарств України (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України)" (видання Держстату)

8.2

Відношення середньомісячної номінальної заробітної плати до прожиткового мінімуму на одну працездатну особу, разів

середньомісячна номінальна заробітна плата за відповідний період, гривень / середньозважений прожитковий мінімум на одну працездатну особу в розрахунку на місяць за відповідний період, гривень

експрес-випуск "Стан виплати заробітної плати" (видання Держстату)
Закон України про Державний бюджет України на відповідний рік

8.3

Відношення середнього розміру пенсії за віком до прожиткового мінімуму осіб, які втратили працездатність, разів

середній розмір пенсії за віком, гривень / прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, гривень

Середній розмір місячної пенсії та кількість пенсіонерів (Держстат) [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
http://www.ukrstat.gov.ua
Закон України про Державний бюджет України на відповідний рік

8.4

Співвідношення загальних доходів 10 відсотків найбільш та найменш забезпеченого населення (децильний коефіцієнт фондів), разів

-

статистичний збірник "Витрати і ресурси домогосподарств України (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України)" (видання Держстату)

8.5

Частка витрат на продовольчі товари в споживчих грошових витратах домогосподарств, відсотків

-

- " -

8.6

Обсяг видатків зведеного бюджету на охорону здоров'я, відсотків ВВП

видатки зведеного бюджету на охорону здоров'я, млн. гривень / ВВП, млн. гривень х 100

Виконання зведеного і державного бюджетів, Мінфін [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
http://www.minfin.gov.ua
експрес-випуск "Валовий внутрішній продукт" (видання Держстату)

8.7

Обсяг видатків зведеного бюджету на освіту, відсотків ВВП

видатки зведеного бюджету на освіту, млн. гривень / ВВП, млн. гривень х 100

Виконання зведеного і державного бюджетів / Мінфін [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
http://www.minfin.gov.ua
експрес-випуск "Валовий внутрішній продукт" (видання Держстату)

8.8

Чисельність ВІЛ-інфікованих осіб з діагнозом, що встановлений уперше в житті, осіб на 100 тис. осіб населення

-

Статистичний щорічник України, розділ "Охорона здоров'я та соціальна допомога" (видання Держстату)

8.9

Чисельність хворих на активний туберкульоз із діагнозом, що встановлений уперше в житті, осіб на 100 тис. осіб населення

-

- " -

8.10

Загальна чисельність учнів денних загальноосвітніх навчальних закладів, відсотків до загальної чисельності постійного населення у віці 6 - 17 років

-

статистичний бюлетень "Загальноосвітні навчальні заклади України" (видання Держстату)

8.11

Сума невиплаченої заробітної плати станом на 1 січня (1 липня) до фонду оплати праці за грудень (червень) звітного року, відсотків

-

експрес-випуск "Стан виплати заробітної плати" (видання Держстату)
експрес-випуск "Кількість, робочий час та оплата праці найманих працівників" (видання Держстату)

8.12

Рівень злочинності (кількість злочинів на 100 тис. осіб населення)

-

статистичний збірник "Соціальні індикатори рівня життя населення" (видання Держстату)

8.13

Рівень зайнятості населення у віці 15 - 70 років, відсотків населення відповідної вікової групи

-

Статистичний щорічник України, розділ "Зайнятість населення" (видання Держстату)

8.14

Відношення середньомісячної заробітної плати, нарахованої в середньому за годину, у країнах ЄС-27 та в Україні, разів

середньомісячна заробітна плата, нарахована в середньому за годину, у країнах ЄС-27, євро / середньомісячна заробітна плата, нарахована в середньому за годину, в Україні, гривень / офіційний курс гривні до євро, середній за період

Labour cost index - recent trends, Євростат [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/
Labour_cost_index_-_recent_trends
статистичний збірник "Праця України", розділ "Заробітна плата працівників" (видання Держстату)
Офіційний курс гривні щодо іноземних валют (середній за період), Національний банк [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
http://www.bank.gov.ua

8.15

Відношення середньої вартості 1 кв. метра загальної площі житла до середньомісячної заробітної плати, разів*

середня вартість 1 кв. метра житла, гривень / середньомісячна заробітна плата, гривень

експрес-випуск "Кількість, робочий час та оплата праці найманих працівників" (видання Держстату)

9. Фінансова безпека


9.1. Банківська безпека

9.1.1

Частка простроченої заборгованості за кредитами в загальному обсязі кредитів, наданих банками резидентам України, відсотків

прострочена заборгованість за кредитами, млн. гривень / кредити надані, млн. гривень х 100

Основні показники діяльності банків України, Національний банк [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=36807&cat_id=36798

9.1.2

Співвідношення банківських кредитів та депозитів в іноземній валюті, відсотків

кредити, надані резидентам, млн. гривень / депозити, залучені депозитними корпораціями від резидентів, млн. гривень х 100

Грошово-кредитна статистика, Національний банк [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=44579

9.1.3

Частка іноземного капіталу у статутному капіталі банків, відсотків

-

- " -

9.1.4

Співвідношення довгострокових (понад 1 рік) кредитів та депозитів, разів

(кредити, надані резидентам строком від 1 до 5 років, млн. гривень + кредити, надані резидентам строком понад 5 років, млн. гривень) / (депозити, залучені від резидентів строком від 1 до 5 років, млн. гривень + депозити, залучені від резидентів строком понад 5 років, млн. гривень)

- " -

9.1.5

Рентабельність активів, відсотків

-

Основні показники діяльності банків України, Національний банк [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=36807&cat_id=36798

9.1.6

Співвідношення ліквідних активів до короткострокових зобов'язань, відсотків

-

Звітна форма та довідкові дані з компіляції індикаторів фінансової стійкості, Національний банк [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=44575

9.1.7

Частка активів п'яти найбільших банків у сукупних активах банківської системи, відсотків

обсяг активів п'яти найбільших банків за розмірами активів, млн. гривень / активи банків, усього, млн. гривень

Дані фінансової звітності банків України, Національний банк [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=64097


9.2. Безпека небанківського фінансового ринку

9.2.1

Рівень проникнення страхування (страхові премії до ВВП), відсотків

валові страхові премії, млн. гривень / ВВП, млн. гривень х 100

Основні показники страхового ринку, Нацкомфінпослуг [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
http://www.dfp.gov.ua/734.html

9.2.2

Рівень капіталізації лістингових компаній, відсотків ВВП

-

Звіт Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, НКЦПФР [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
http://www.nssmc.gov.ua/activities/annual

9.2.3

Рівень волатильності індексу Першої фондової торговельної системи (далі - ПФТС), кількість критичних відхилень (-10 відсотків)

,

де
при Тр ПФТС = індекс ПФТСt / індекс ПФТСt-1 х 100,
t - кожна п'ятниця періоду

Індекс ПФТС (історія), ПФТС [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
http://www.pfts.com/uk/shares-indexes/?firstDate=13.12.2010&lastDate=13.01.2013

9.2.4

Частка надходжень страхових премій трьох найбільших страхових компаній у загальному обсязі надходжень страхових премій (крім страхування життя), відсотків

обсяг надходжень страхових премій трьох найбільших страхових компаній (крім страхування життя), млн. гривень / загальний обсяг надходжень страхових премій, млн. гривень

Основні показники страхового ринку, Нацкомфінпослуг [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
http://www.dfp.gov.ua/734.html


9.3. Боргова безпека

9.3.1

Відношення обсягу державного та гарантованого державою боргу до ВВП, відсотків

обсяг державного та гарантованого боргу, млн. гривень / ВВП, млн. гривень х 100

Статистичні матеріали по стану державного боргу України, Мінфін [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/archive/main?cat_id=325755
експрес-випуск "Валовий внутрішній продукт України" (видання Держстату)

9.3.2

Відношення обсягу валового зовнішнього боргу до ВВП, відсотків

обсяг валового зовнішнього боргу, млн. доларів США х середній курс гривні до долара США / ВВП, млн. гривень х 100

Валовий зовнішній борг України, Національний банк [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=44466
експрес-випуск "Валовий внутрішній продукт України" (видання Держстату)
Середній курс гривні, Національний банк [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=44446

9.3.3

Середньозважена дохідність облігацій внутрішньої державної позики (далі - ОВДП) на первинному ринку, відсотків

-

Дохідність ОВДП на первинному ринку, Національний банк [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=44580

9.3.4

Індекс EMBI (Emerging Markets Bond Index) + Україна

-

Группа индексов: EMBI+, Інформаційне агентство Cbonds [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
http://www.cbonds.info/ua/rus/index/index_detail/group_id/1/

9.3.5

Відношення обсягу офіційних міжнародних резервів до обсягу валового зовнішнього боргу, відсотків

обсяг офіційних резервних активів, млн. доларів США / обсяг валового зовнішнього боргу, млн. доларів США х 100

Огляд депозитних корпорацій, Національний банк [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=44579
Валовий зовнішній борг України, Національний банк [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=44466


9.4. Бюджетна безпека

9.4.1

Відношення дефіциту/профіциту державного бюджету до ВВП, відсотків

дефіцит державного бюджету, млн. гривень / ВВП, млн. гривень х 100

Показники виконання Державного бюджету України, Мінфін [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/archive/main?cat_id=77643
експрес-випуск "Валовий внутрішній продукт України" (видання Держстату)

9.4.2

Дефіцит/профіцит бюджетних та позабюджетних фондів сектору загальнодержавного управління, відсотків до ВВП

(дефіцит сектору загальнодержавного управління, млн. гривень - дефіцит зведеного бюджету, млн. гривень) / ВВП х 100

Показники виконання Державного бюджету України, Мінфін [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/archive/main?cat_id=77643
World economic outlook, Міжнародний валютний фонд [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
http://www.imf.org/external/ns/cs.aspx?id=29
експрес-випуск "Валовий внутрішній продукт України" (видання Держстату)

9.4.3

Рівень перерозподілу ВВП через зведений бюджет, відсотків

доходи зведеного бюджету, млн. гривень / ВВП, млн. гривень х 100

World economic outlook, Міжнародний валютний фонд [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
http://www.imf.org/external/ns/cs.aspx?id=29
експрес-випуск "Валовий внутрішній продукт України" (видання Держстату)

9.4.4

Відношення обсягу сукупних платежів з обслуговування та погашення державного боргу до доходів державного бюджету, відсотків

(обслуговування державного боргу, млн. гривень + погашення державного боргу, млн. гривень) / доходи державного бюджету, млн. гривень х 100

Показники виконання Державного бюджету України, Мінфін [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/archive/main?cat_id=77643


9.5. Валютна безпека

9.5.1

Індекс зміни офіційного курсу національної грошової одиниці до долара США, середній за період

офіційний курс національної грошової одиниці до долара США у поточному періоді, середній за період / офіційний курс національної грошової одиниці до долара США у відповідному періоді попереднього року, середній за період

Середній курс гривні, Національний банк [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=44446

9.5.2

Різниця між форвардним і офіційним курсом гривні, гривень

офіційний курс національної грошової одиниці до долара США, станом на кінець періоду - форвардний курс національної грошової одиниці до долара США, станом на кінець періоду

Обмінний курс, Національний банк [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=44446
Группа индексов: NDF UAH/USD [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
http://www.cbonds.info/ua/rus/index/index_detail/group_id/118/

9.5.3

Валові міжнародні резерви України, місяців імпорту

-

Монетарний огляд, Національний банк [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=58037

9.5.4

Частка кредитів в іноземній валюті в загальному обсязі наданих кредитів, відсотків

кредити, надані резидентам у іноземній валюті, млн. гривень / кредити, надані резидентам, млн. гривень х 100

Кредити, надані депозитними корпораціями (крім Національного банку України), Національний банк [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=65833&cat_id=44578

9.5.5

Сальдо купівлі-продажу населенням іноземної валюти, млрд. доларів США

обсяг валюти, проданої населенню, млрд. доларів США - обсяг валюти, купленої банками в населення, млрд. доларів США

Основні тенденції валютного ринку, Національний банк [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=58039

9.5.6

Рівень доларизації грошової маси, відсотків

(переказні депозити в іноземній валюті, млн. гривень + інші депозити в іноземній валюті, млн. гривень + цінні папери, крім акцій в іноземній валюті, млн. гривень) / грошова маса (М3) х 100

Огляди депозитних корпорацій, Національний банк [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=44579


9.6. Грошово-кредитна безпека

9.6.1

Питома вага готівки поза банками в загальному обсязі грошової маси (М0/М3), відсотків

готівкові кошти в обігу поза депозитними корпораціями (М0), млн. гривень / грошовий агрегат М3 (грошова маса), млн. гривень х 100

Огляди депозитних корпорацій, Національний банк [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=44579

9.6.2

Різниця між процентними ставками за кредитами, наданими депозитними корпораціями у звітному періоді, та процентними ставками за депозитами, залученими депозитними установами (крім Національного банку), відсоткових пунктів

процентні ставки за кредитами, наданими резидентам, відсотків - процентні ставки за депозитами, залученими депозитними корпораціями від резидентів, відсотків

Процентні ставки рефінансування банків Національним банком України, Національний банк [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=44580

9.6.3

Рівень середньозваженої процентної ставки за кредитами, наданими депозитними корпораціями (крім Національного банку) в національній валюті, відносно індексу споживчих цін, відсоткових пунктів

середньозважена процентна ставка за кредитами, наданими депозитними корпораціями (крім Національного банку) в національній валюті, відсотки - індекс споживчих цін (до відповідного періоду попереднього року)

Процентні ставки рефінансування банків Національним банком України, Національний банк [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=44580
експрес-випуск "Індекси цін" (видання Держстату)

9.6.4

Частка споживчих кредитів, наданих домогосподарствам, у загальній структурі кредитів, наданих резидентам

споживчі кредити, надані домогосподарствам / кредити, надані резидентам х 100

Кредити, надані депозитними корпораціями (крім Національного банку України), Національний банк [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=65833&cat_id=44578

9.6.5

Питома вага довгострокових кредитів у загальному обсязі наданих кредитів (скорегований на курсову різницю), відсотків

кредити, надані в іноземній валюті на термін понад 5 років / офіційний курс національної грошової одиниці до долара США у поточному періоді, середній за період / офіційний курс національної грошової одиниці до долара США у відповідному періоді попереднього року, середній за період + кредити, надані в національній валюті / кредити, надані резидентам х 100

Кредити, надані депозитними корпораціями (крім Національного банку України), Національний банк [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=65833&cat_id=44578
Середній курс гривні, Національний банк [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=44446

9.6.6

Загальний обсяг вивезення фінансових ресурсів за межі країни, млрд. доларів США

-

розрахунки Мінекономрозвитку відповідно до Тимчасової методики комплексної оцінки обсягів непродуктивного відпливу (вивезення) фінансових ресурсів за межі України
(наказ Мінекономіки від 05.05.2008 № 149)

__________
* Включається в розрахунок за умови запровадження Держстатом статистичних спостережень щодо середньої вартості 1 кв. метра загальної площі житла.

Заступник директора департаменту
макроекономічного прогнозуванняМ.О. ДудаДодаток 2
до розділу V Методичних рекомендацій

Значення індикаторів для нормування*

__________
* L (ліва частина) - для індикаторів, які є стимуляторами, нормування відбувається за критеріями лівої частини; R (права частина) - для індикаторів, які є дестимуляторами, нормування відбувається за критеріями правої частини.

Найменування індикатора, одиниця виміру

Характеристичні значення індикатора

XLкрит

XLнебезп

XLнездв

XLздв

XLопт

XRопт

XRздв

XRнездв

XRнебезп

XRкрит

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1. Виробнича безпека

1.1

Середнє співвідношення обсягів валової доданої вартості промисловості України та ВДВ промисловості окремих країн Європи, відсотків

20

30

40

60

80


1.2

Різниця індексу ВДВ промисловості України та Китаю, відсоткових пунктів

-15

-10

-5

0

1


1.3

Різниця індексу промислового виробництва України та Росії, відсоткових пунктів

-5

-2

0

3

5


1.4

Ступінь зносу основних засобів промисловості, відсотків

5

10

15

20

30

40

50

60

70

80

1.5

Частка високотехнологічної продукції в загальному обсязі реалізованої промислової продукції, відсотків

1

2

3

5

7

12

30

45

60

75

1.6

Трудомісткість промислового виробництва, відсотків

4

8

10

15

20

25

30

40

45

50

1.7

Рентабельність операційної діяльності промислових підприємств, відсотків

1

3

4

5

6

10

20

30

40

60

1.8

Обсяг виконаних будівельних робіт до 1990 року, відсотків

10

20

40

60

90


1.9

Ступінь зносу основних засобів у будівництві, відсотків

5

10

15

20

30

40

50

60

70

80

1.10

Рентабельність операційної діяльності підприємств будівництва, відсотків

-1

3

4

5

6

10

20

30

40

60

1.11

Ступінь зносу основних засобів на підприємствах транспорту та зв'язку, відсотків

5

10

15

20

30

40

50

60

70

80

1.12

Рентабельність операційної діяльності підприємств транспорту та зв'язку, відсотків

-5

0

1

3

5

8

10

12

13

15

1.13

Урожайність основних зернових та зернобобових культур, ц з 1 га площі збирання

15

20

25

35

45

55

75

95

100

150

1.14

Середній річний удій молока від однієї корови, кг

3000

4500

5000

5500

6000


1.15

Ступінь зносу основних засобів у сільському господарстві, мисливстві, лісовому господарстві, відсотків

5

7

10

15

25

35

45

55

65

75

1.16

Співвідношення імпортної ціни на газ в Україні та Європі, разів


0,75

0,85

1

1,1

1,2

2. Демографічна безпека

2.1

Чисельність наявного населення, відсотків до рівня 1990 року

85

90

95

97

100


2.2

Очікувана тривалість життя при народженні, років

66

68

70

75

78


2.3

Коефіцієнт дитячої смертності (померло дітей віком до одного року), на 1 тис. народжених живими


4

5

7

9

11

2.4

Коефіцієнт природного приросту, на 1 тис. осіб наявного населення

-2

-1

0

1

1,5


2.5

Частка населення похилого віку в загальній чисельності населення (станом на кінець звітного періоду), відсотків (коефіцієнт старіння)

11

13

15

17

18

20

21

22

23

25

2.6

Демографічне навантаження непрацездатного населення на працездатне, відсотків

35

36

38

40

45

50

51

52

53

55

2.7

Загальний коефіцієнт міграційного приросту, скорочення (-) (на 10 тис. осіб)

-2,0

-1,0

0,0

1,0

2,0

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

3. Енергетична безпека

3.1

Частка власних джерел у балансі паливно-енергетичних ресурсів держави, відсотків

40

50

60

70

80

100

3.2

Рівень імпортної залежності за домінуючим ресурсом у загальному постачанні первинної енергії, відсотків


30

40

50

55

60

3.3

Частка імпорту палива з однієї країни (компанії) у загальному обсязі його імпорту, відсотків


25

30

40

50

60

3.4

Знос основних виробничих фондів підприємств паливно-енергетичного комплексу, відсотків

5

10

15

20

30

40

45

50

60

70

3.5

Відношення інвестицій у підприємства паливно-енергетичного комплексу до ВВП, відсотків

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,5

4,0

5,0

6,0

7,0

3.6

Енергоємність ВВП, кг умовного палива/гривень

0,7

0,5

0,45

0,35

0,25


3.7

Запаси природного газу, місяців споживання

2

2,5

3

4

4,5

6

6,5

7

7,5

8

3.8

Запаси кам'яного вугілля, місяців споживання

2

2,5

3

4

4,5

6

6,5

7

7,5

8

3.9

Частка відновлювальних джерел у загальному постачанні первинної енергії, відсотків

2

3

3,5

4

6


3.10

Частка втрат при транспортуванні та розподіленні енергії, відсотків


1,1

1,4

1,6

1,8

2

4. Зовнішньоекономічна безпека

4.1

Відкритість економіки, відсотків


75

85

90

95

100

4.2

Коефіцієнт покриття експортом імпорту, разів

0,85

0,9

0,95

0,975

1

1,2

1,25

1,3

1,5

1,7

4.3

Питома вага провідної країни-партнера в загальному обсязі експорту товарів, відсотків


5

8

15

20

25

4.4

Питома вага провідної країни-партнера в загальному обсязі імпорту товарів, відсотків


5

8

15

20

25

4.5

Питома вага провідного товару (товарної групи) в загальному обсязі експорту товарів, відсотків


5

6

7

8

10

4.6

Питома вага провідного товару (товарної групи) за виключенням енергетичного імпорту в загальному обсязі імпорту товарів, відсотків


5

8

12

15

20

4.7

Питома вага сировинного та низького ступеня переробки експорту промисловості в загальному обсязі експорту товарів, відсотків

0,1

3

5

8

15

20

30

40

50

60

4.8

Частка імпорту у внутрішньому споживанні країни, відсотків

5

7

10

12,5

15

17

19

22

25

30

4.9

Індекс умов торгівлі (ціновий), відсотків

85

90

95

105

110


4.10

Завантаженість транзитних потужностей нафтотранспортної системи, відсотків

50

60

70

80

90


4.11

Завантаженість транзитних потужностей газотранспортної системи, відсотків

50

60

70

80

90


5. Інвестиційно-інноваційна безпека

5.1

Валове нагромадження основного капіталу, відсотків ВВП

18

20

23

25

30


5.2

Відношення вартості нововведених основних засобів до обсягу капітальних інвестицій, відсотків

55

65

70

75

85


5.3

Інтегральний індекс інвестиційної сприятливості бізнес-середовища, відсотків

50

60

70

80

90


5.4

Відношення чистого приросту прямих іноземних інвестицій до ВВП, відсотків

4

4,5

5

6

7


5.5

Відношення кредитів, наданих нефінансовим корпораціям та домашнім господарствам на придбання, будівництво та реконструкцію нерухомості (кумулятивно, скореговані на курсову різницю), відсотків ВВП

10

13

15

20

25

30

50

60

70

80

5.6

Частка продукції, що була реалізована на конкурентних ринках країни, відсотків загального обсягу продукції (станом на початок року)

50

55

60

70

80


5.7

Розмір економіки України, відсотків до світового ВВП

0,15

0,2

0,5

1,5

2,5


5.8

Питома вага обсягу виконаних наукових і науково-технічних робіт у ВВП, відсотків

0,5

1

1,5

2

3


5.9

Відношення витрат на наукові та науково-технічні роботи за рахунок держбюджету, відсотків ВВП

0,2

0,3

0,5

0,75

1


5.10

Чисельність спеціалістів, які виконують науково-технічні роботи, до чисельності зайнятого населення (на 1 тис. осіб)

5

10

13

17

22


5.11

Питома вага підприємств, що впроваджували інновації, у загальній кількості промислових підприємств, відсотків

5

10

15

25

35


5.12

Питома вага реалізованої інноваційної продукції в обсязі промисловості, відсотків

3

7

15

20

25


5.13

Відношення експорту роялті, ліцензійних послуг, комп'ютерних та інформаційних послуг, наукових та конструкторських розробок, послуг в архітектурних, інженерних та інших технічних галузях, відсотків до ВВП

0,4

0,6

0,8

1

1,5


5.14

Частка осіб, які повідомили, що за останні 12 місяців користувалися послугами Інтернету (обстеження домогосподарств), відсотків

20

30

45

60

80


6. Макроекономічна безпека

6.1

Різниця між індексами продуктивності праці в Україні та реальної середньомісячної заробітної плати, відсоткових пунктів

-15,0

-10,0

-6,0

-3,0

-0,5

0,5

2,0

5,0

8,0

12,0

6.2

Рівень "тінізації" економіки, відсотків ВВП


13

18

22

25

30

6.3

Сальдо поточного рахунку платіжного балансу України, відсотків ВВП

-7

-5

-4

-3

-1,5

1,5

3

5

7

10

6.4

Рівень безробіття (за методологією Міжнародної організації праці), відсотків


5

6

7

8

9

6.5

Рівень тривалого безробіття (понад 12 місяців), відсотків до загальної чисельності безробітних


20

30

35

40

50

6.6

Різниця темпів зростання ВВП України та темпів зростання економік країн, що розвиваються, відсоткових пунктів

-2

-1,5

-1

1

2


6.7

Індекс споживчих цін (до грудня попереднього року)

-2

-1

-0,5

1

2

3

4

5

8

12

6.8

Відношення наявного доходу населення до ВВП, відсотків

40

43

45

50

53

55

58

60

63

65

6.9

Схильність населення до заощаджень, відсотків

3

5

8

10

12

14

16

18

20

22

6.10

Відношення обсягів заробітної плати до обсягів соціальних допомог та інших одержаних поточних трансфертів, разів

1

1,1

1,2

1,4

1,6


6.11

Відношення обсягу ВВП на одну особу в Україні до середнього значення в країнах ЄС-27, відсотків

10

25

50

70

90


6.12

Зайнятість населення в неформальному секторі економіки, відсотків до загальної чисельності зайнятих


5

10

15

20

25

7. Продовольча безпека

7.1

Добова калорійність харчування людини, тис. ккал

2250

2500

2700

2900

3100


7.2

Співвідношення обсягів виробництва та споживання м'яса та м'ясних продуктів на одну особу, відсотків

80

85

90

95

105


7.3

Співвідношення обсягів виробництва та споживання молока та молочних продуктів на одну особу, відсотків

80

85

90

95

105


7.4

Співвідношення обсягів виробництва та споживання яєць на одну особу, відсотків

80

85

90

95

105


7.5

Співвідношення обсягів виробництва та споживання олії на одну особу, відсотків

80

85

90

95

105


7.6

Співвідношення обсягів виробництва та споживання цукру на одну особу, відсотків

80

85

90

95

105


7.7

Співвідношення обсягів виробництва та споживання картоплі на одну особу, відсотків

80

85

90

95

105


7.8

Співвідношення обсягів виробництва та споживання овочів та продовольчих баштанних культур на одну особу, відсотків

80

85

90

95

105


7.9

Виробництво зерна на одну особу на рік, тонн

0,6

0,7

0,8

0,9

1


7.10

Рівень запасів зернових культур на кінець періоду, відсотків до споживання

5

15

30

40

50

60

65

70

80

100

7.11

Частка продажу імпортних продовольчих товарів через торговельну мережу підприємств, відсотків


12

16

20

23

25

8. Соціальна безпека

8.1

Частка населення із середньодушовими еквівалентними загальними доходами у місяць, нижчими 75 відсотків медіанного рівня загальних доходів, відсотків


18

20

23

25

30

8.2

Відношення середньомісячної номінальної заробітної плати до прожиткового мінімуму на одну працездатну особу, разів

1,5

1,8

2

2,5

3


8.3

Відношення середнього розміру пенсії за віком до прожиткового мінімуму осіб, які втратили працездатність, разів

1

1,5

1,5

1,75

2


8.4

Співвідношення загальних доходів 10 відсотків найбільш та найменш забезпеченого населення (децильний коефіцієнт фондів), разів


4,5

5

5,5

6

7

8.5

Частка витрат на продовольчі товари в споживчих грошових витратах домогосподарств, відсотків


20

25

30

40

50

8.6

Обсяг видатків зведеного бюджету на охорону здоров'я, відсотків ВВП

3

4,5

5,5

6,5

7


8.7

Обсяг видатків зведеного бюджету на освіту, відсотків ВВП

3

4,5

5,5

6,5

7


8.8

Чисельність ВІЛ-інфікованих осіб з діагнозом, що встановлений уперше в житті, осіб на 100 тис. осіб населення


0

6

12

20

30

8.9

Чисельність хворих на активний туберкульоз із діагнозом, що встановлений уперше в житті, осіб на 100 тис. осіб населення


0

10

20

40

60

8.10

Загальна чисельність учнів денних загальноосвітніх навчальних закладів, відсотків до загальної чисельності постійного населення у віці 6 - 17 років

55

60

65

70

80


8.11

Сума невиплаченої заробітної плати станом на 1 січня (1 липня) до фонду оплати праці за грудень (червень) звітного року, відсотків


0

0,5

2,5

5

10

8.12

Рівень злочинності (кількість злочинів на 100 тис. осіб населення)


1000

1100

1200

1300

1400

8.13

Рівень зайнятості населення у віці 15 - 70 років, відсотків населення відповідної вікової групи

50

53

55

58

60


8.14

Відношення середньомісячної заробітної плати, нарахованої в середньому за годину, у країнах ЄС-27 та в Україні, разів


0

2

3

4

5

8.15

Відношення середньої вартості 1 кв. метра загальної площі житла до середньомісячної заробітної плати, разів

1

1,5

2

3,5

5

6

9. Фінансова безпека


9.1. Банківська безпека

9.1.1

Частка простроченої заборгованості за кредитами в загальному обсязі кредитів, наданих банками резидентам України, відсотків


2

3

4

5

7

9.1.2

Співвідношення банківських кредитів та депозитів в іноземній валюті, відсотків

50

70

80

85

90

110

130

140

160

180

9.1.3

Частка іноземного капіталу у статутному капіталі банків, відсотків

10

12

15

18

20

25

30

35

40

60

9.1.4

Співвідношення довгострокових (понад 1 рік) кредитів та депозитів, разів


1

1,2

1,8

2,2

3

9.1.5

Рентабельність активів, відсотків

-1

0

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

9.1.6

Співвідношення ліквідних активів до короткострокових зобов'язань, відсотків

0,5

0,65

0,8

0,85

1

1,0

1,5

1,8

2

3

9.1.7

Частка активів п'яти найбільших банків у сукупних активах банківської системи, відсотків


30

35

40

50

60


9.2. Безпека небанківського фінансового ринку

9.2.1

Рівень проникнення страхування (страхові премії до ВВП), відсотків

1

2

4

6

8


9.2.2

Рівень капіталізації лістингових компаній, відсотків ВВП

15

30

40

50

70

90

105

120

140

150

9.2.3

Рівень волатильності індексу ПФТС, кількість критичних відхилень (-10 відсотків)


0

1

2

3

4

9.2.4

Частка надходжень страхових премій трьох найбільших страхових компаній у загальному обсязі надходжень страхових премій (крім страхування життя), відсотків


10

12

15

20

30


9.3. Боргова безпека

9.3.1

Відношення обсягу державного та гарантованого державою боргу до ВВП, відсотків


20

30

40

50

60

9.3.2

Відношення обсягу валового зовнішнього боргу до ВВП, відсотків


40

45

55

60

70

9.3.3

Середньозважена дохідність ОВДП на первинному ринку, відсотків


4

5

7

9

11

9.3.4

Індекс EMBI+Україна


200

300

500

700

1000

9.3.5

Відношення обсягу офіційних міжнародних резервів до обсягу валового зовнішнього боргу, відсотків

20

36

41

45

509.4. Бюджетна безпека

9.4.1

Відношення дефіциту/профіциту державного бюджету до ВВП, відсотків

-6

-5

-4

-3

-2

3

5

6

8

10

9.4.2

Дефіцит/профіцит бюджетних та позабюджетних фондів сектору загальнодержавного управління, відсотків до ВВП

-3

-2

-1

-1

0

0

1

2

3

5

9.4.3

Рівень перерозподілу ВВП через зведений бюджет, відсотків

18

19

20

23

25

28

30

33

35

37

9.4.4

Відношення обсягу сукупних платежів з обслуговування та погашення державного боргу до доходів державного бюджету, відсотків


6

7

10

13

16


9.5. Валютна безпека

9.5.1

Індекс зміни офіційного курсу національної грошової одиниці до долара США, середній за період

90

94

95

96

97

104

106

108

112

130

9.5.2

Різниця між форвардним і офіційним курсом гривні, гривень

-1,2

-0,8

-0,5

-0,3

0,0

0,3

0,5

0,8

1,2

2,5

9.5.3

Валові міжнародні резерви України, місяців імпорту

1,5

2

2,5

3

5


9.5.4

Частка кредитів в іноземній валюті в загальному обсязі наданих кредитів, відсотків


20

30

37

45

50

9.5.5

Сальдо купівлі-продажу населенням іноземної валюти, млрд. доларів США

-8

-4

-3

-2

0

0

5

7

8

10

9.5.6

Рівень доларизації грошової маси, відсотків


15

20

24

27

30


9.6. Грошово-кредитна безпека

9.6.1

Питома вага готівки поза банками в загальному обсязі грошової маси (М0/М3), відсотків


20

22

25

30

35

9.6.2

Різниця між процентними ставками за кредитами, наданими депозитними корпораціями у звітному періоді, та процентними ставками за депозитами, залученими депозитними установами (крім Національного банку), відсоткових пунктів

-1

0

1

2

3

4

5

6

9

11

9.6.3

Рівень середньозваженої процентної ставки за кредитами, наданими депозитними корпораціями (крім Національного банку) в національній валюті, відносно індексу споживчих цін, відсоткових пунктів

-7

-3

-1

1

3

5

7

9

11

15

9.6.4

Частка споживчих кредитів, наданих домогосподарствам, у загальній структурі кредитів, наданих резидентам

1

2

3

4

5

9

12

15

18

21

9.6.5

Питома вага довгострокових кредитів у загальному обсязі наданих кредитів (скорегований на курсову різницю), відсотків

25

30

40

50

60


9.6.6

Загальний обсяг вивезення фінансових ресурсів за межі країни, млрд. доларів США


1,0

2

5

10

15

Заступник директора департаменту
макроекономічного прогнозуванняМ.О. ДудаДодаток 3
до розділу VI Методичних рекомендацій

Таблиця 1

ВАГОВІ КОЕФІЦІЄНТИ
для розрахунку субіндексів економічної безпеки та інтегрального показника економічної безпеки

Найменування індикатора, одиниця виміру

Значення вагового коефіцієнта

1

2

3

1. Виробнича безпека

1.1

Середнє співвідношення обсягів валової доданої вартості промисловості України та ВДВ промисловості окремих країн Європи, відсотків

0,0531

1.2

Різниця індексу ВДВ промисловості України та Китаю, відсоткових пунктів

0,0284

1.3

Різниця індексу промислового виробництва України та Росії, відсоткових пунктів

0,0284

1.4

Ступінь зносу основних засобів промисловості, відсотків

0,0733

1.5

Частка високотехнологічної продукції в загальному обсязі реалізованої промислової продукції, відсотків

0,0730

1.6

Трудомісткість промислового виробництва, відсотків

0,0683

1.7

Рентабельність операційної діяльності промислових підприємств, відсотків

0,0686

1.8

Обсяг виконаних будівельних робіт до 1990 року, відсотків

0,0653

1.9

Ступінь зносу основних засобів у будівництві, відсотків

0,0673

1.10

Рентабельність операційної діяльності підприємств будівництва, відсотків

0,0666

1.11

Ступінь зносу основних засобів на підприємствах транспорту та зв'язку, відсотків

0,0716

1.12

Рентабельність операційної діяльності підприємств транспорту та зв'язку, відсотків

0,0673

1.13

Урожайність основних зернових та зернобобових культур, ц з 1 га площі збирання

0,0680

1.14

Середній річний удій молока від однієї корови, кг

0,0595

1.15

Ступінь зносу основних засобів у сільському господарстві, мисливстві, лісовому господарстві, відсотків

0,0669

1.16

Співвідношення імпортної ціни на газ в Україні та Європі, разів

0,0743

2. Демографічна безпека

2.1

Чисельність наявного населення, відсотків до рівня 1990 року

0,1265

2.2

Очікувана тривалість життя при народженні, років

0,1265

2.3

Коефіцієнт дитячої смертності (померло дітей віком до одного року), на 1 тис. народжених живими

0,1431

2.4

Коефіцієнт природного приросту, на 1 тис. осіб наявного населення

0,1874

2.5

Частка населення похилого віку в загальній чисельності населення (станом на кінець звітного періоду), відсотків (коефіцієнт старіння)

0,1625

2.6

Демографічне навантаження непрацездатного населення на працездатне, відсотків

0,1265

2.7

Загальний коефіцієнт міграційного приросту, скорочення (-) (на 10 тис. осіб)

0,1274

3. Енергетична безпека

3.1

Частка власних джерел у балансі паливно-енергетичних ресурсів держави, відсотків

0,1153

3.2

Рівень імпортної залежності за домінуючим ресурсом у загальному постачанні первинної енергії, відсотків

0,1193

3.3

Частка імпорту палива з однієї країни (компанії) у загальному обсязі його імпорту, відсотків

0,1199

3.4

Знос основних виробничих фондів підприємств паливно-енергетичного комплексу, відсотків

0,1090

3.5

Відношення інвестицій у підприємства паливно-енергетичного комплексу ВВП, відсотків

0,1090

3.6

Енергоємність ВВП, кг умовного палива/гривень

0,1216

3.7

Запаси природного газу, місяців споживання

0,0499

3.8

Запаси кам'яного вугілля, місяців споживання

0,0499

3.9

Частка відновлювальних джерел у загальному постачанні первинної енергії, відсотків

0,0994

3.10

Частка втрат при транспортуванні та розподіленні енергії, відсотків

0,1066

4. Зовнішньоекономічна безпека

4.1

Відкритість економіки, відсотків

0,0835

4.2

Коефіцієнт покриття експортом імпорту, разів

0,1061

4.3

Питома вага провідної країни-партнера в загальному обсязі експорту товарів, відсотків

0,0885

4.4

Питома вага провідної країни-партнера в загальному обсязі імпорту товарів, відсотків

0,0935

4.5

Питома вага провідного товару (товарної групи) в загальному обсязі експорту товарів, відсотків

0,0909

4.6

Питома вага провідного товару (товарної групи) за виключенням енергетичного імпорту в загальному обсязі імпорту товарів, відсотків

0,0877

4.7

Питома вага сировинного та низького ступеня переробки експорту промисловості в загальному обсязі експорту товарів, відсотків

0,0981

4.8

Частка імпорту у внутрішньому споживанні країни, відсотків

0,0992

4.9

Індекс умов торгівлі (ціновий), відсотків

0,0996

4.10

Завантаженість транзитних потужностей нафтотранспортної системи, відсотків

0,0774

4.11

Завантаженість транзитних потужностей газотранспортної системи, відсотків

0,0754

5. Інвестиційно-інноваційна безпека

5.1

Валове нагромадження основного капіталу, відсотків ВВП

0,0807

5.2

Відношення вартості нововведених основних засобів до обсягу капітальних інвестицій, відсотків

0,0715

5.3

Інтегральний індекс інвестиційної сприятливості бізнес-середовища, відсотків

0,0771

5.4

Відношення чистого приросту прямих іноземних інвестицій до ВВП, відсотків

0,0727

5.5

Відношення кредитів, наданих нефінансовим корпораціям та домашнім господарствам на придбання, будівництво та реконструкцію нерухомості (кумулятивно, скореговані на курсову різницю), відсотків ВВП

0,0747

5.6

Частка продукції, що була реалізована на конкурентних ринках країни, відсотків загального обсягу продукції (станом на початок року)

0,0644

5.7

Розмір економіки України, відсотків до світового ВВП

0,0658

5.8

Питома вага обсягу виконаних наукових і науково-технічних робіт у ВВП, відсотків

0,0719

5.9

Відношення витрат на наукові та науково-технічні роботи за рахунок держбюджету, відсотків ВВП

0,0654

5.10

Чисельність спеціалістів, які виконують науково-технічні роботи, до чисельності зайнятого населення (на 1 тис. осіб)

0,0642

5.11

Питома вага підприємств, що впроваджували інновації, у загальній кількості промислових підприємств, відсотків

0,0843

5.12

Питома вага реалізованої інноваційної продукції в обсязі промисловості, відсотків

0,0855

5.13

Відношення експорту роялті, ліцензійних послуг, комп'ютерних та інформаційних послуг, наукових та конструкторських розробок, послуг в архітектурних, інженерних та інших технічних галузях, відсотків до ВВП

0,0703

5.14

Частка осіб, які повідомили, що за останні 12 місяців користувалися послугами Інтернету (обстеження домогосподарств), відсотків

0,0516

6. Макроекономічна безпека

6.1

Різниця між індексами продуктивності праці в Україні та реальної середньомісячної заробітної плати, відсоткових пунктів

0,0828

6.2

Рівень "тінізації" економіки, відсотків ВВП

0,0950

6.3

Сальдо поточного рахунку платіжного балансу України, відсотків ВВП

0,0914

6.4

Рівень безробіття (за методологією Міжнародної організації праці), відсотків

0,0914

6.5

Рівень тривалого безробіття (понад 12 місяців), відсотків до загальної чисельності безробітних

0,0894

6.6

Різниця темпів зростання ВВП України та темпів зростання економік країн, що розвиваються, відсоткових пунктів

0,0717

6.7

Індекс споживчих цін (до грудня попереднього року)

0,0854

6.8

Відношення наявного доходу населення до ВВП, відсотків

0,0837

6.9

Схильність населення до заощаджень, відсотків

0,0759

6.10

Відношення обсягів заробітної плати до обсягів соціальних допомог та інших одержаних поточних трансфертів, разів

0,0798

6.11

Відношення обсягу ВВП на одну особу в Україні до середнього значення в країнах ЄС-27, відсотків

0,0711

6.12

Зайнятість населення в неформальному секторі економіки, відсотків до загальної чисельності зайнятих

0,0824

7. Продовольча безпека

7.1

Добова калорійність харчування людини, тис. ккал

0,0945

7.2

Співвідношення обсягів виробництва та споживання м'яса та м'ясних продуктів на одну особу, відсотків

0,1048

7.3

Співвідношення обсягів виробництва та споживання молока та молочних продуктів на одну особу, відсотків

0,1071

7.4

Співвідношення обсягів виробництва та споживання яєць на одну особу, відсотків

0,0971

7.5

Співвідношення обсягів виробництва та споживання олії на одну особу, відсотків

0,0921

7.6

Співвідношення обсягів виробництва та споживання цукру на одну особу, відсотків

0,0870

7.7

Співвідношення обсягів виробництва та споживання картоплі на одну особу, відсотків

0,0958

7.8

Співвідношення обсягів виробництва та споживання овочів та продовольчих баштанних культур на одну особу, відсотків

0,1021

7.9

Виробництво зерна на одну особу на рік, тонн

0,0893

7.10

Рівень запасів зернових культур на кінець періоду, відсотків до споживання

0,0351

7.11

Частка продажу імпортних продовольчих товарів через торговельну мережу підприємств, відсотків

0,0948

8. Соціальна безпека

8.1

Частка населення із середньодушовими еквівалентними загальними доходами у місяць, нижчими 75 відсотків медіанного рівня загальних доходів, відсотків

0,0911

8.2

Відношення середньомісячної номінальної заробітної плати до прожиткового мінімуму на одну працездатну особу, разів

0,0857

8.3

Відношення середнього розміру пенсії за віком до прожиткового мінімуму осіб, які втратили працездатність, разів

0,0808

8.4

Співвідношення загальних доходів 10 відсотків найбільш та найменш забезпеченого населення (децильний коефіцієнт фондів), разів

0,0803

8.5

Частка витрат на продовольчі товари в споживчих грошових витратах домогосподарств, відсотків

0,0838

8.6

Обсяг видатків зведеного бюджету на охорону здоров'я, відсотків ВВП

0,0651

8.7

Обсяг видатків зведеного бюджету на освіту, відсотків ВВП

0,0610

8.8

Чисельність ВІЛ-інфікованих осіб з діагнозом, що встановлений уперше в житті, осіб на 100 тис. осіб населення

0,0583

8.9

Чисельність хворих на активний туберкульоз з діагнозом, що встановлений уперше в житті, осіб на 100 тис. осіб населення

0,0583

8.10

Загальна чисельність учнів денних загальноосвітніх навчальних закладів, відсотків до загальної чисельності постійного населення у віці 6 - 17 років

0,0544

8.11

Сума невиплаченої заробітної плати станом на 1 січня (1 липня) до фонду оплати праці за грудень (червень) звітного року, відсотків

0,0847

8.12

Рівень злочинності (кількість злочинів на 100 тис. осіб населення)

0,0529

8.13

Рівень зайнятості населення у віці 15 - 70 років, відсотків населення відповідної вікової групи

0,0823

8.14

Відношення середньомісячної заробітної плати, нарахованої в середньому за оплачену годину, у країнах ЄС-27 та в Україні, разів

0,0612

9. Фінансова безпека


9.1. Банківська безпека

9.1.1

Частка простроченої заборгованості за кредитами в загальному обсязі кредитів, наданих банками резидентам України, відсотків

0,1510

9.1.2

Співвідношення банківських кредитів та депозитів в іноземній валюті, відсотків

0,1425

9.1.3

Частка іноземного капіталу у статутному капіталі банків, відсотків

0,1371

9.1.4

Співвідношення довгострокових (понад 1 рік) кредитів та депозитів, разів

0,1487

9.1.5

Рентабельність активів, відсотків

0,1496

9.1.6

Співвідношення ліквідних активів до короткострокових зобов'язань, відсотків

0,1359

9.1.7

Частка активів п'яти найбільших банків у сукупних активах банківської системи, відсотків

0,1351


9.2. Безпека небанківського фінансового ринку

9.2.1

Рівень проникнення страхування (страхові премії до ВВП), відсотків

0,3496

9.2.2

Рівень капіталізації лістингових компаній, відсотків ВВП

0,3295

9.2.3

Рівень волатильності індексу ПФТС, кількість критичних відхилень (-10 відсотків)

0,1278

9.2.4

Частка надходжень страхових премій трьох найбільших страхових компаній у загальному обсязі надходжень страхових премій (крім страхування життя), відсотків

0,1931


9.3. Боргова безпека

9.3.1

Відношення обсягу державного та гарантованого державою боргу до ВВП, відсотків

0,2195

9.3.2

Відношення обсягу валового зовнішнього боргу до ВВП, відсотків

0,2214

9.3.3

Середньозважена дохідність ОВДП на первинному ринку, відсотків

0,1830

9.3.4

Індекс EMBI+Україна

0,1778

9.3.5

Відношення обсягу офіційних міжнародних резервів до обсягу валового зовнішнього боргу, відсотків

0,1983


9.4. Бюджетна безпека

9.4.1

Відношення дефіциту/профіциту державного бюджету до ВВП, відсотків

0,2671

9.4.2

Дефіцит/профіцит бюджетних та позабюджетних фондів сектору загальнодержавного управління, відсотків ВВП

0,2482

9.4.3

Рівень перерозподілу ВВП через зведений бюджет, відсотків

0,2203

9.4.4

Відношення обсягу сукупних платежів з обслуговування та погашення державного боргу до доходів державного бюджету, відсотків

0,2644


9.5. Валютна безпека

9.5.1

Індекс зміни офіційного курсу національної грошової одиниці до долара США, середній за період

0,1775

9.5.2

Різниця між форвардним і офіційним курсом гривні, гривень

0,1505

9.5.3

Валові міжнародні резерви України, місяців імпорту

0,1801

9.5.4

Частка кредитів в іноземній валюті в загальному обсязі наданих кредитів, відсотків

0,1496

9.5.5

Сальдо купівлі-продажу населенням іноземної валюти, млрд. доларів США

0,1657

9.5.6

Рівень доларизації грошової маси, відсотків

0,1767


9.6. Грошово-кредитна безпека

9.6.1

Питома вага готівки поза банками в загальному обсязі грошової маси (М0/М3), відсотків

0,1615

9.6.2

Різниця між процентними ставками за кредитами, наданими депозитними корпораціями у звітному періоді, та процентними ставками за депозитами, залученими депозитними установами (крім Національного банку), відсоткових пунктів

0,1697

9.6.3

Рівень середньозваженої процентної ставки за кредитами, наданими депозитними корпораціями (крім Національного банку) в національній валюті, відносно індексу споживчих цін, відсоткових пунктів

0,1725

9.6.4

Частка споживчих кредитів, наданих домогосподарствам, в загальній структурі кредитів, наданих резидентам

0,1523

9.6.5

Питома вага довгострокових кредитів у загальному обсязі наданих кредитів (скорегований на курсову різницю), відсотків

0,1697

9.6.6

Загальний обсяг вивезення фінансових ресурсів за межі країни, млрд. доларів США

0,1743

Таблиця 2

ВАГОВІ КОЕФІЦІЄНТИ
для розрахунку фінансової безпеки

Субіндекси фінансової безпеки

Значення вагового коефіцієнта

9.1

Банківська безпека

0,1723

9.2

Безпека небанківського фінансового ринку

0,1068

9.3

Боргова безпека

0,1746

9.4

Бюджетна безпека

0,2023

9.5

Валютна безпека

0,1686

9.6

Грошово-кредитна безпека

0,1753

Таблиця 3

ВАГОВІ КОЕФІЦІЄНТИ
для розрахунку інтегрального показника економічної безпеки

Субіндекси економічної безпеки

Значення вагового коефіцієнта

1

Виробнича безпека

0,1218

2

Демографічна безпека

0,0913

3

Енергетична безпека

0,1148

4

Зовнішньоекономічна безпека

0,1095

5

Інвестиційно-інноваційна безпека

0,1089

6

Макроекономічна безпека

0,1224

7

Продовольча безпека

0,1007

8

Соціальна безпека

0,1013

9

Фінансова безпека

0,1294

Заступник директора департаменту
макроекономічного прогнозуванняМ.О. Дуда

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: