open
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Чинний
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих

актів України у зв'язку з прийняттям

Закону України "Про відходи"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 5, ст.34 )
{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 25-26,
ст.131

Законом
N 889-IV ( 889-15 ) від 22.05.2003, ВВР, 2003, N 37, ст.308

Кодексами
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14,

N 15-16, N 17, ст.112
N 4651-VI ( 4651-17 ) від 13.04.2012, ВВР, 2013, N 9-10,

N 11-12, N 13, ст.88 }

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про відходи"
( 187/98-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 36-37,
ст. 242) Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Законі України "Про охорону навколишнього природного
середовища" ( 1264-12 ) (Відомості Верховної Ради України,
1991 р., N 41, ст. 546; 1993 р., N 26, ст. 277; 1996 р., N 15,
ст. 70; 1998 р., N 11-12, ст. 41, N 34, ст. 230; 1999 р., N 38,
ст. 338):
1) пункт "ж" частини першої статті 18 після слів "та ліміти"
доповнити словами "на утворення і";
2) у частині першій статті 19:
пункт "д" після слів "та ліміти" доповнити словами "на
утворення і";
у пункті "е" слова "промислових, побутових та інших"
виключити;
3) у пункті "є" статті 20 слова "промислових, побутових та
інших" виключити;
4) у статті 41:
пункт "в" після слів "середовища та" доповнити словами "на
утворення і";
пункт "г" після слів "природне середовище" доповнити словами
"на утворення і";
5) частину другу статті 43 після слова "переробки" доповнити
словом "знешкодження";
6) у статті 44:
у частині першій слова "промислового, сільськогосподарського,
будівельного та іншого виробництва" виключити;
частину другу після слова "середовище" доповнити словами
"утворення і";
7) у пункті "а" статті 48:
слово "безвідхідні" виключити;
слова "забруднюючих речовин і переробки" після слова
"утилізації" замінити словами "та знешкодження";
8) статтю 55 викласти в такій редакції:
"Стаття 55. Охорона навколишнього природного середовища

від забруднення відходами
Суб'єкти права власності на відходи повинні вживати
ефективних заходів для зменшення обсягів утворення відходів, а
також для їх утилізації, знешкодження або розміщення.
Розміщення відходів дозволяється лише за наявності
спеціального дозволу на визначених місцевими радами територіях у
межах установлених лімітів з додержанням санітарних і екологічних
норм способом, що забезпечує можливість їх подальшого
використання як вторинної сировини і безпеку для навколишнього
природного середовища та здоров'я людей";
9) у пункті "й" статті 68 слова "та радіоактивних речовин,
виробничих, побутових та інших видів" замінити словами
"радіоактивних речовин та".
2. Частину шосту статті 4 Закону України "Про підприємництво"
( 698-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 14, ст. 168;
Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 17, ст. 80, N 26, ст.
158; 1999 р., N 7, ст. 52, N 8, ст. 60, N 36, ст. 317, N 38, ст.
350) доповнити абзацом такого змісту:
"здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними
відходами; транскордонне перевезення відходів; діяльність,
пов'язана із збиранням та заготівлею окремих видів відходів як
вторинної сировини, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів
України".
3. У Законі України "Про забезпечення санітарного та
епідемічного благополуччя населення" ( 4004-12 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1994 р., N 27, ст. 218):
1) частину другу статті 25 викласти в такій редакції:
"Виробництво, зберігання, транспортування, використання,
захоронення, знищення та утилізація отруйних речовин, у тому числі
продуктів біотехнології та інших біологічних агентів, здійснюються
за умови дотримання санітарних норм і наявності дозволу державної
санітарно-епідеміологічної служби, а також з дозволу інших
спеціально уповноважених на те органів виконавчої влади у порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України";
2) статтю 33 доповнити абзацами такого змісту:
"видача висновків державної санітарно-гігієнічної експертизи
щодо об'єктів поводження з відходами;
встановлення санітарно-гігієнічних вимог до продукції, що
виробляється з відходів, та видача гігієнічного сертифіката на
неї;
методичне забезпечення та здійснення контролю під час
визначення рівня небезпечності відходів".

{ Пункт 4 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010 }

{ Пункт 5 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010 }

{ Пункт 6 розділу I втратив чинність на підставі Закону
N 889-IV ( 889-15 ) від 22.05.2003 }

7. Пункт 2 статті 5 Декрету Кабінету Міністрів України від
10 травня 1993 року N 46-93 "Про стандартизацію і сертифікацію"
(Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 27, ст. 289)
доповнити абзацом такого змісту:
"поняття і терміни, що використовуються у сфері поводження
з відходами, вимоги до класифікації відходів та їх паспортизації,
способи визначення складу відходів та їх небезпечності, методи
контролю за станом об'єктів поводження з відходами, вимоги щодо
безпечного для довкілля та здоров'я людини поводження з відходами,
а також вимоги щодо відходів як вторинної сировини".
8. У Кодексі України про адміністративні правопорушення
( 80731-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N
51, ст. 1122):
1) доповнити Кодекс статтями 82-1, 82-2, 82-3, 82-4, 82-5,
82-6 та 91-3 такого змісту:
"Стаття 82-1. Порушення правил ведення первинного обліку та

здійснення контролю за операціями поводження з

відходами або неподання чи подання звітності

щодо утворення, використання, знешкодження та

видалення відходів
Порушення правил ведення первинного обліку та здійснення
контролю за операціями поводження з відходами або неподання чи
подання звітності щодо утворення, використання, знешкодження та
видалення відходів з порушенням встановлених строків, а так само
порядку подання такої звітності -
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від трьох
до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Стаття 82-2. Виробництво продукції з відходів чи з їх

використанням без відповідної

нормативно-технічної та технологічної

документації
Виробництво продукції (крім дослідних зразків) з відходів чи
з їх використанням без відповідної нормативно-технічної та
технологічної документації, погодженої в установленому порядку, -
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від трьох
до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Стаття 82-3. Приховування, перекручення або відмова від

надання повної та достовірної інформації за

запитами посадових осіб і зверненнями громадян

та їх об'єднань щодо безпеки утворення

відходів та поводження з ними
Приховування, перекручення або відмова від надання повної та
достовірної інформації за запитами посадових осіб і зверненнями
громадян та їх об'єднань щодо безпеки утворення відходів та
поводження з ними, в тому числі про їх аварійні скиди та
відповідні наслідки, -
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від трьох
до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Стаття 82-4. Змішування чи захоронення відходів, для

утилізації яких в Україні існує відповідна

технологія, без спеціального дозволу
Змішування чи захоронення відходів, для утилізації яких в
Україні існує відповідна технологія, без спеціального дозволу
спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у галузі охорони
навколишнього природного середовища -
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двох
до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Стаття 82-5. Порушення правил передачі відходів
Передача відходів з порушенням установлених правил на
зберігання, оброблення або видалення підприємствам чи
організаціям, що не мають відповідного дозволу на проведення цих
операцій, -
тягне за собою накладення штрафу на громадян від одного до
трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових
осіб - від двох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян.
Стаття 82-6. Порушення встановлених правил і режиму

експлуатації установок і виробництв з оброблення

та утилізації відходів
Порушення встановлених правил і режиму експлуатації установок
і виробництв з оброблення та утилізації відходів, а також
полігонів для зберігання чи захоронення промислових, побутових та
інших відходів (сміттєзвалищ, шламосховищ, золовідвалів тощо) -
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двох
до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
"Стаття 91-3. Приховування перевищення встановлених лімітів

на обсяги утворення та розміщення відходів
Приховування перевищення встановлених лімітів на обсяги
утворення та розміщення відходів -
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двох
до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
2) у назві та абзаці першому статті 73 слова "побутовими
відходами і покидьками" замінити словом "відходами";
3) у назві та абзаці першому статті 82 слова "промислових та
побутових" виключити;
4) у статті 242-1:
у частині першій цифри "91-91-2" замінити цифрами "91-91-3";
у пункті 1 частини другої цифри "91-91-2" замінити цифрами
"91-91-3".

{ Пункт 9 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу
N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001 }

{ Пункт 10 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу
N 4651-VI ( 4651-17 ) від 13.04.2012 }

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 14 грудня 1999 року

N 1288-XIV

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: