open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Р І Ш Е Н Н Я
N 40 від 13.04.2000 Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

15 вересня 2000 р.

за N 616/4837

Про затвердження Норм та правил обліку цінних паперів

у Національній депозитарній системі

Відповідно до вимог Закону України "Про Національну
депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних
паперів в Україні" ( 710/97-ВР ) та Закону України "Про державне
регулювання ринку цінних паперів в Україні" ( 448/96-ВР ) Державна
комісія з цінних паперів та фондового ринку В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити Норми та правила обліку цінних паперів у
Національній депозитарній системі (далі - Норми та правила).
2. Управлінню нагляду за інфраструктурою ринку цінних паперів
забезпечити реєстрацію Норм та правил у Міністерстві юстиції
України.
3. Керівнику прес-центру забезпечити опублікування цього
рішення Комісії і Норм та правил в офіційному виданні Комісії.
4. Установити, що Норми та правила набирають чинності у
відповідності до законодавства України.
5. Зобов'язати всі депозитарні установи привести здійснення
депозитарної діяльності у відповідність до вимог Норм та правил до
1 жовтня 2000 року.
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена
Комісії А.Головка.
Голова Комісії О.Мозговий

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Державної комісії з

цінних паперів та фондового

ринку 13.04.2000 N 40
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

15 вересня 2000 р.

за N 616/4837
НОРМИ ТА ПРАВИЛА
обліку цінних паперів у Національній депозитарній системі
Норми та правила обліку цінних паперів у Національній
депозитарній системі (далі - Норми та правила) розроблено
відповідно до вимог Законів України "Про Національну депозитарну
систему та особливості електронного обігу цінних паперів в
Україні" ( 710/97-ВР ), "Про державне регулювання ринку цінних
паперів в Україні" ( 448/96-ВР ), Положення про Державну комісію з
цінних паперів та фондового ринку, затвердженого Указом Президента
України від 14 лютого 1997 року N 142/97 ( 142/97 ), Загальних
засад функціонування Національного депозитарію України,
затверджених Указом Президента України від 22 червня 1999 року
N 703/99 ( 703/99 ), та нормативно-правових актів Комісії і
визначають принципи побудови системи норм та правил обліку цінних
паперів.
Розділ 1. Загальні положення
1.1. Поняття "випуск цінних паперів", "депозитарій цінних
паперів", "депонент", "депозитарний облік", "зберігач",
"знерухомлення цінних паперів", "кліринг", "кореспондентські
відносини щодо цінних паперів", "рахунки у цінних паперах",
"реєстратор", "сертифікат цінних паперів" уживаються в цьому
документі згідно з визначеннями Закону України "Про Національну
депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних
паперів в Україні" ( 710/97-ВР ). Поняття "резиденти", "нерезиденти", "депозитарні активи",
"безумовна операція з управління рахунком у цінних паперах",
"депозитарна установа", "депозитарна операція", "активні рахунки в
цінних паперах", "пасивні рахунки в цінних паперах", "депонування
цінних паперів", "ініціатор депозитарної операції", "керуючий
рахунком у цінних паперах", "клієнт депозитарію", "операційний
день депозитарної установи", "операція з цінними паперами",
"обтяження цінних паперів зобов'язаннями", "розпорядження (наказ)"
(далі - розпорядження), "режим зберігання цінних паперів" (далі -
режим зберігання), "розпорядник рахунку у цінних паперах"
уживаються в цьому документі відповідно до Положення про
депозитарну діяльність (рішення Комісії від 26.05.98 N 61
( vr061312-98 ). Стандартизація депозитарного обліку* - комплекс заходів щодо
розробки та впровадження стандартів здійснення обліку цінних
паперів на рахунках у цінних паперах та контроль за додержанням
установлених стандартів. Стандартизація документообігу* щодо операції з цінними
паперами - комплекс заходів щодо розробки та впровадження
стандартів проведення операцій з цінними паперами, включаючи
стандартизацію депозитарної та розрахунково-клірингової діяльності
та контроль за додержанням установлених стандартів.
_____________

* Термін уживається тільки в цьому документі.
1.2. Депозитарна та розрахунково-клірингова діяльність
здійснюється юридичними особами відповідно до Закону України "Про
Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу
цінних паперів в Україні" ( 710/97-ВР ) та чинних
нормативно-правових актів України. 1.3. Обслуговування обігу державних цінних паперів, у тому
числі депозитарну діяльність щодо цих паперів, здійснює
Національний банк України. 1.4. Бухгалтерський облік операцій з цінними паперами
здійснюється в порядку, визначеному нормативно-правовими актами
України. 1.5. Відповідно до Закону України "Про Національну
депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних
паперів в Україні" ( 710/97-ВР ) норми і умови здійснення
депозитарної діяльності учасниками Національної депозитарної
системи встановлюються Державною комісією з цінних паперів та
фондового ринку, Національним депозитарієм України та іншими
органами виконавчої влади відповідно до компетенції. 1.6. Відповідно до Загальних засад функціонування
Національного депозитарію України, затверджених Указом Президента
України від 22 червня 1999 року N 703/99 ( 703/99 ), розвиток та
функціонування єдиної системи депозитарного обліку і
обслуговування обігу цінних паперів забезпечує Національний
депозитарій України. 1.7. Стандарти депозитарного обліку та стандарти
документообігу щодо операцій з цінними паперами встановлюються
Національним депозитарієм України і погоджуються Державною
комісією з цінних паперів та фондового ринку. 1.8. Стандарти депозитарного обліку та стандарти
документообігу щодо операцій з цінними паперами набувають чинності
згідно із законодавством України. 1.9. Депозитарний облік цінних паперів повинен здійснюватися
депозитаріями і зберігачами в порядку, визначеному
нормативно-правовими актами України та відповідними стандартами
депозитарного обліку. 1.10. Особливості депозитарного обліку та
розрахунково-клірингової діяльності для державних цінних паперів
установлюються Національним банком України в межах вимог
нормативно-правових актів України та стандартів депозитарного
обліку й документообігу щодо операцій з цінними паперами. 1.11. Внутрішні документи депозитаріїв та зберігачів, що
регламентують їх депозитарну діяльність, повинні відповідати
вимогам, які встановлені цим документом, нормативно-правовими
актами України та стандартами депозитарного обліку. 1.12. Депозитарії та зберігачі у своїй діяльності повинні
керуватися єдиними правилами депозитарного обліку цінних паперів
відповідно до вимог нормативно-правових актів України і стандартів
депозитарного обліку. Реєстратори здійснюють взаємодію з
депозитаріями та зберігачами відповідно до вимог
нормативно-правових актів України і стандартів депозитарного
обліку.
Розділ 2. Принципи побудови системи депозитарного обліку

цінних паперів
2.1. Депозитарний облік має передбачати аналітичний та
синтетичний облік цінних паперів на рахунках у цінних паперах, на
яких відображається обіг цінних паперів, обмеження щодо обігу
цінних паперів, переміщення депозитарних активів. При проведенні
депозитарного обліку має забезпечуватися дотримання депозитарного
балансу між обсягом розміщених в депозитарних установах
депозитарних активів та розподілом цінних паперів, що становлять
ці депозитарні активи, між депонентами (клієнтами) депозитарної
установи. 2.2. Система депозитарного обліку цінних паперів має
відповідати таким принципам: основою депозитарного обліку цінних паперів є випуск цінних
паперів, зареєстрований, у встановленому порядку, у сукупності
цінних паперів одного емітента з одним державним реєстраційним
номером, якщо державна реєстрація передбачена чинним
законодавством; у депозитарному обліку депозитарні операції повинні
відображатися на дату їх проведення; депозитарною установою кожного операційного дня повинен
будуватися депозитарний баланс (далі - баланс) як за кожним
випуском цінних паперів, так і в консолідованому вигляді за всіма
цінними паперами, що обліковуються в цій депозитарній установі.
Сумарна кількість цінних паперів за окремими випусками цінних
паперів повинна дорівнювати сумарній кількості цінних паперів, що
обліковуються в консолідованому балансі; депозитарний облік цінних паперів між депозитарієм та його
клієнтами мають відповідати один одному й бути взаємопов'язаними; залишки на рахунках у цінних паперах повинні бути
відповідними за часом. Залишки за рахунками в цінних паперах на
початок операційного дня та поточного звітного періоду мають
відповідати залишкам на кінець попереднього операційного дня та
звітного періоду; всіма установами на території України, що здійснюють
депозитарну діяльність щодо цінних паперів, повинен застосуватися
єдиний план балансових рахунків депозитарного обліку; депозитарними установами повинен здійснюватися депозитарний
облік цінних паперів лише в кількісному виразі. При відокремленому
способі зберігання цінних паперів на пред'явника в документарній
формі депозитарні установи здійснюють облік сертифікатів таких
цінних паперів із зазначенням їх номерів чи інших індивідуальних
ознак; всі установи на території України, що здійснюють депозитарну
діяльність щодо цінних паперів, повинні здійснювати регулярну
звітність; депозитарний облік повинен передбачати облік прав власності
за цінними паперами.
Розділ 3. Норми депозитарного обліку цінних паперів
3.1. Депозитарні установи здійснюють депозитарний облік лише
стосовно тих цінних паперів, які допущені до обслуговування в
Національній депозитарній системі відповідно до вимог
нормативно-правових актів України. 3.2. Для обслуговування обігу цінних паперів зберігачі
відкривають рахунки у цінних паперах власникам - юридичним та
фізичним особам, резидентам і нерезидентам, які після відкриття
рахунку набувають статусу депонентів. 3.3. Зберігач зобов'язаний вести облік цінних паперів, що
належать на праві власності цьому зберігачу як юридичній особі,
окремо від обліку цінних паперів, що належать на праві власності
його депонентам. Зберігач повинен бути безпосередньо клієнтом хоча б одного
депозитарію. 3.4. Депозитарій відкриває рахунки в цінних паперах
зберігачам, емітентам та депозитаріям-кореспондентам, які, після
укладення договорів відповідно до вимог нормативно-правових актів
України і відкриття рахунку, набувають статусу клієнтів
депозитарію. 3.5. Відкриття рахунку в цінних паперах з метою подальшого
здійснення на ньому депозитарних операцій здійснюється
депозитарієм та/або зберігачем шляхом присвоєння депозитарного
коду рахунку в цінних паперах відповідно до стандартів
депозитарного обліку. Рахунок у цінних паперах депонента не може бути анонімним.
Рахунок у цінних паперах не може бути закритий, якщо на ньому
обліковуються належні депоненту (клієнту) цінні папери. 3.6. Наявність у депозитарному обліку депозитарної установи
цінних паперів забезпечується шляхом відкриття і ведення
аналітичних рахунків депозитарного обліку в розрізі депозитарного
коду рахунку в цінних паперах депонента, зберігача або клієнта
депозитарію. Депозитарний облік цінних паперів здійснюється в кількісному
виразі із зазначенням дати здійснення операцій з таким рахунком і
посилання на відповідний запис у журналі депозитарних операцій. 3.7. Рахунком у цінних паперах власника є згрупована у
зберігача за цим власником цінних паперів сукупність пасивних
аналітичних рахунків усіх випусків цінних паперів, що належать
цьому власнику на праві власності. Виключно зберігач зобов'язаний надавати власнику цінних
паперів виписку з рахунку в цінних паперах, яка є підтвердженням
права власності на цінні папери.

3.8. Облік цінних паперів депозитарними установами
здійснюється із використанням балансових рахунків депозитарного
обліку (далі - балансові рахунки), які розподіляються на активні
балансові рахунки депозитарного обліку (далі - активні балансові
рахунки) та пасивні балансові рахунки депозитарного обліку (далі -
пасивні балансові рахунки). 3.8. Облік цінних паперів депозитарними установами
здійснюється із використанням балансових рахунків депозитарного
обліку (далі - балансові рахунки), які розподіляються на активні
балансові рахунки депозитарного обліку (далі - активні балансові
рахунки) та пасивні балансові рахунки депозитарного обліку (далі -
пасивні балансові рахунки). Активні балансові рахунки застосовуються для: обліку місця зберігання цінних паперів; стану випуску цінних паперів. Пасивні балансові рахунки застосовуються для: обліку належності цінного папера власникам; обліку цінних паперів на рахунках зберігача або
депозитарію-кореспондента, або емітента в депозитарії; обліку режиму обтяження зобов'язаннями (обмеження в обігу)
цінного папера. 3.9. Класифікація балансових рахунків депозитарного обліку
цінних паперів, план балансових рахунків депозитарного обліку та
кодифікація аналітичних рахунків депозитарного обліку, порядок
здійснення депозитарного обліку цінних паперів встановлюються
стандартами депозитарного обліку. 3.10. Депозитарні установи здійснюють операції з групування
аналітичних рахунків у цінних паперах для: зберігачів за депонентами (і видають їм виписки з рахунків у
цінних паперах, які є підтвердженням права власності на цінні
папери); депозитаріїв за клієнтами (і видають їм інформаційні
довідки); Реквізитний склад виписок та інформаційних довідок
визначається стандартами документообігу щодо цінних паперів, які
запроваджуються в порядку, визначеному п.1.7 цих Норм та правил. 3.11. З відкритим рахунком у цінних паперах депозитарною
установою здійснюються депозитарні операції з ведення рахунків у
цінних паперах та відображення операцій з цінними паперами,
наслідком яких є зміна кількості цінних паперів на рахунках у
цінних паперах, встановлення або зняття обмежень щодо їх обігу, а
також зміна режиму та місця зберігання (перебування) депозитарних
активів. 3.12. Систему депозитарного обліку цінних паперів складають: первинні документи; облікові реєстри; депозитарна звітність. 3.13. До первинних документів належать документи, які є
підставою для здійснення депозитарних облікових операцій: акти прийняття-передачі сертифікатів цінних паперів; свідоцтва про знерухомлення іменних цінних паперів; розпорядження (накази) та підтвердження про одержання або
передачу цінних паперів; розпорядження (накази) щодо обтяжень зобов'язаннями цінних
паперів; документи, що сповіщають та підтверджують здійснення операцій
емітента щодо випущених ним цінних паперів; документи, що сповіщають та підтверджують здійснення
безумовних операцій з цінними паперами; документи, що є підставою для здійснення операцій з цінними
паперами (договори купівлі-продажу, застави, дарування, міни
тощо); інші первинні документи, встановлені нормативно-правовими
актами України. Виправлення у первинних документах не допускаються. Реквізитний склад первинних документів у Національній
депозитарній системі визначається стандартами документообігу щодо
операцій з цінними паперами, які запроваджуються в порядку,
визначеному п. 1.7 цих Норм та правил. 3.14. Облікові реєстри - вторинні документи як результат
хронологічного, систематизованого групування та узагальнення
інформації первинних документів. До облікових реєстрів
оперативного обліку належать: журнал розпоряджень; журнал депозитарних операцій; відомості оборотів за рахунками в цінних паперах; баланс у цінних паперах. Облікові реєстри оперативного обліку повинні вестися у
хронологічному порядку та відображати всі депозитарні операції. Виправлення в облікових реєстрах оперативного обліку не
допускаються. Виправлення помилок в облікових реєстрах
оперативного обліку можуть здійснюватися тільки шляхом проведення
коригувальних операцій із обов'язковим зазначенням реквізитів
документів, які підтверджують правомірність здійснення цих
виправлень. За результатами проведення депозитарних операцій на кінець
кожного операційного дня депозитарною установою складається баланс
(за кожним випуском цінних паперів та консолідований) в цінних
паперах між обсягом розміщених в депозитарних установах цінних
паперів та їх розподілом між клієнтами (депонентами).
Консолідований баланс - це баланс установи за всіма випусками
цінних паперів. Реквізитний склад облікових реєстрів у Національній
депозитарній системі визначається стандартами документообігу щодо
операцій з цінними паперами, які запроваджуються в порядку,
визначеному п. 1.7 цих Норм та правил. 3.15. Первинні документи та облікові реєстри можуть
складатись у паперовій та/або електронній формі. У разі складання
їх в електронній формі депозитарна установа має забезпечувати, при
потребі, друк таких документів на паперовому носії. Для взаємообміну інформацією між депозитарними установами
складання первинних документів та облікових реєстрів у електронній
формі повинно бути українською мовою. 3.16. Форми, порядок складання та подання депозитарної
звітності встановлюється Державною комісією з цінних паперів та
фондового ринку, а також у межах повноважень, визначених
законодавством України,- Національним банком України,
Міністерством фінансів України та іншими органами виконавчої
влади. 3.17. Довідки про операції з цінними паперами та рахунки в
цінних паперах видаються тільки депонентам або за їх письмовим
дорученням - іншим особам, а також в інших випадках, передбачених
законодавством України. 3.18. Депозитарна установа повинна організувати та
забезпечити постійний контроль за проведенням депозитарних
операцій на всіх етапах виконання депозитарної діяльності. 3.19. Депозитарна установа зобов'язана зберігати документи,
які належать до системи депозитарного обліку цінних паперів,
відповідно до вимог нормативно-правових актів України в сховищах. У разі втрати або знищення первинних документів, облікових
реєстрів і звітів керівник депозитарної установи письмово в
десятиденний строк повідомляє про це правоохоронні органи і
Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку та своїм
наказом призначає комісію для встановлення переліку відсутніх
документів та розслідування причин їх втрати або знищення. Для
участі в роботі комісії можуть залучатися працівники
правоохоронних та інших органів виконавчої влади. Результати роботи комісії оформляються актом, який
затверджується керівником депозитарної установи.
Розділ 4. Державний контроль за додержанням норм та правил

обліку цінних паперів у Національній депозитарній

системі
Державний контроль за додержанням норм та правил обліку
цінних паперів у Національній депозитарній системі згідно з
Законами України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в
Україні" ( 448/96-ВР ), "Про Національну депозитарну систему та
особливості електронного обігу цінних паперів в Україні"
( 710/97-ВР ) здійснює Державна комісія з цінних паперів та
фондового ринку та її територіальні управління, а також у межах
повноважень, визначених законодавством України, - Національний
банк України, Міністерство фінансів України та інші органи
виконавчої влади.
Начальник управління звітності
учасників ринку цінних паперів
Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку О.Г.Величко

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: