open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
У К А З

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
( Указ втратив чинність на підставі Указу Президента

N 1132/2001 ( 1132/2001 ) від 22.11.2001 )
Про Державний комітет молодіжної

політики, спорту і туризму України

1. Затвердити Положення про Державний комітет молодіжної
політики, спорту і туризму України (додається).
2. Установити, що Державний комітет молодіжної політики,
спорту і туризму України є правонаступником Державного комітету
України у справах сім'ї та молоді, Державного комітету України з
фізичної культури і спорту та Державного комітету України по
туризму.
3. Визнати такими, що втратили чинність:
Указ Президента України від 14 листопада 1996 року N 1078
( 1078/96 ) "Про Положення про Державний комітет України з
фізичної культури і спорту" (із змінами, внесеними Указами
Президента України від 23 грудня 1997 року N 1376 ( 1376/97 ) та
від 15 вересня 1998 року N 1019 ( 1019/98 );
Указ Президента України від 29 грудня 1998 року N 1400
( 1400/98 ) "Про Положення про Державний комітет України по
туризму";
Указ Президента України від 16 червня 1999 року N 664
( 664/99 ) "Про Положення про Державний комітет України у справах
сім'ї та молоді".

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 31 травня 2000 року

N 740/2000

ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України

від 31 травня 2000 року N 740/2000
ПОЛОЖЕННЯ

про Державний комітет молодіжної політики,

спорту і туризму України

1. Державний комітет молодіжної політики, спорту і туризму
України (Держкоммолодьспорттуризм України) є центральним органом
виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується
Кабінетом Міністрів України.
Держкоммолодьспорттуризм України вносить пропозиції щодо
формування державної політики з питань дітей, молоді, жінок,
сім'ї, фізичної культури, спорту, туризму, забезпечує її
реалізацію та здійснює управління у цій сфері, несе
відповідальність за подальший її розвиток.
2. Держкоммолодьспорттуризм України у своїй діяльності
керується Конституцією України ( 254к/96-ВР ), законами України,
актами Президента України, Кабінету Міністрів України, а також цим
Положенням. У межах своєї компетенції Держкоммолодьспорттуризм
України організовує виконання актів законодавства, здійснює
систематичний контроль за їх реалізацією.
Держкоммолодьспорттуризм України узагальнює практику
застосування законодавства з питань, що належать до його
компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства
і в установленому порядку вносить їх на розгляд Президентові
України та Кабінету Міністрів України.
3. Основними завданнями Держкоммолодьспорттуризму України є:
участь у формуванні та забезпечення реалізації державної
політики з питань дітей, молоді, жінок, сім'ї, фізичної культури,
спорту, туризму;
розроблення проектів концепцій, програм з питань дітей,
молоді, жінок, сім'ї, розвитку фізичної культури, спорту, туризму;
міжгалузева координація та функціональне регулювання з питань
дітей, молоді, жінок, сім'ї, фізичної культури, спорту, туризму;
підготовка аналітичних, інформаційних та статистичних
матеріалів, організація проведення досліджень становища та
перспектив розвитку дітей, молоді, жінок, сім'ї, фізичної
культури, спорту, туризму;
розроблення та реалізація разом з іншими центральними і
місцевими органами виконавчої влади, громадянами і об'єднаннями
громадян заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей,
молоді, жінок та сім'ї, подальший розвиток фізичної культури,
спорту, туризму;
міжнародне співробітництво з питань дітей, молоді, жінок,
сім'ї, фізичної культури, спорту, туризму.
4. Держкоммолодьспорттуризм України відповідно до покладених
на нього завдань:
1) розробляє разом з іншими центральними і місцевими органами
виконавчої влади, органами місцевого самоврядування за участю
об'єднань громадян концепції, програми з питань дітей, молоді,
жінок, сім'ї, фізичної культури, спорту, туризму та в межах своєї
компетенції забезпечує їх реалізацію;
2) бере участь у розробленні проектів Державного бюджету
України та Державної програми економічного і соціального розвитку
України, формуванні та реалізації інвестиційної політики за
основними напрямами діяльності;
3) подає Кабінету Міністрів України узагальнені дані про
становище дітей, молоді, жінок, сім'ї і пропозиції щодо
розв'язання соціальних проблем, проблем відродження історичних,
культурних, духовних традицій сім'ї, заохочення до материнства,
поліпшення демографічної ситуації, забезпечення здорового,
всебічного розвитку та виховання дітей і молоді;
4) подає в установленому порядку пропозиції щодо зміни умов
оподаткування, валютного регулювання, визначення особливостей
приватизації, демонополізації та реструктуризації підприємств,
установ і організацій, що належать до сфери його управління,
розвитку виробництва спортивного і туристичного обладнання,
спорядження, одягу, взуття, інвентарю, сувенірної продукції тощо;
5) вносить у встановленому порядку пропозиції щодо
відзначення громадян за видатні заслуги у розвитку туризму,
фізичної культури і спорту, за інші заслуги перед Україною,
нагороджує відомчими відзнаками, а також вносить до міжнародних
спортивних організацій пропозиції щодо затвердження спортивних
рекордів і видатних досягнень;
6) проводить разом з місцевими органами виконавчої влади,
органами місцевого самоврядування, заінтересованими
підприємствами, установами та організаціями роботу з розвитку
мережі центрів соціальних служб для молоді, підліткових закладів,
служб соціальної допомоги і підтримки дітей, молоді, жінок та
сім'ї;
7) сприяє створенню мережі притулків для неповнолітніх,
спеціалізованих закладів соціально-психологічної реабілітації
дітей та молоді для профілактики правопорушень, бездоглядності
дітей, запобігання антисоціальним проявам у дитячому та
молодіжному середовищі;
8) організовує разом з відповідними міністерствами, іншими
центральними та місцевими органами виконавчої влади підготовку
періодичних доповідей про хід реалізації в Україні положень
Конвенції ООН про права дитини та Конвенції ООН про ліквідацію
всіх форм дискримінації щодо жінок, інших конвенцій та міжнародних
договорів України, спрямованих на поліпшення становища дітей,
молоді, жінок, сім'ї у суспільстві, забезпечення жінкам реального
доступу до всіх видів діяльності, подає Кабінету Міністрів України
проекти щорічних державних доповідей про хід реалізації молодіжної
політики та про становище молоді в Україні;
9) здійснює в установленому порядку координацію
співробітництва міністерств, інших центральних органів виконавчої
влади з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ), контролює реалізацію в
Україні програм, що фінансуються цим фондом, і несе
відповідальність за їх реалізацію;
10) здійснює у межах своїх повноважень розроблення та
реалізацію заходів, спрямованих на розв'язання житлових проблем
молоді та молодих сімей, сприяє працевлаштуванню молоді;
11) забезпечує розвиток нових форм виховання дітей-сиріт та
дітей, які залишилися без піклування батьків, шляхом сприяння
організації та функціонуванню дитячих будинків сімейного типу
тощо;
12) бере участь у проведенні вітчизняних та зарубіжних
фестивалів, конкурсів, виставок, виставок-ярмарків спортивного і
туристичного обладнання та спорядження, організовує спортивні
змагання та інші заходи, погоджує проведення в Україні
всеукраїнських та міжнародних заходів з питань, що входять до його
компетенції;
13) координує у межах своєї компетенції діяльність
центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від
форми власності щодо організації фізкультурно-оздоровчої і
спортивної роботи, відпочинку, дозвілля дітей та молоді, вирішення
питань соціального захисту неповнолітніх, запобігання
бездоглядності та правопорушенням серед неповнолітніх;
14) сприяє вдосконаленню пошуку і відбору обдарованих і
талановитих дітей та молоді, їх подальшому становленню та
розвитку;
15) забезпечує у межах своєї компетенції виконання соціальних
програм і заходів з питань дітей, молоді, жінок, сім'ї, фізичної
культури, спорту, туризму та здійснює контроль за використанням
коштів, що виділяються для їх реалізації;
16) організовує і координує разом з Національною академією
наук України, іншими науковими установами та організаціями,
заінтересованими центральними та місцевими органами виконавчої
влади, органами місцевого самоврядування, громадськими
організаціями наукові дослідження з питань дітей, молоді, жінок,
сім'ї, фізичної культури, спорту, туризму, спорту інвалідів,
сприяє впровадженню результатів таких досліджень у практику;
17) здійснює відповідно до законодавства України функції з
управління об'єктами державної власності, що належать до сфери
управління Комітету;
18) у встановленому порядку розробляє, затверджує і
забезпечує дотримання стандартів, спортивної класифікації,
нормативів з фізичної культури і спорту, проводить сертифікацію та
атестацію туристичних підприємств, контролює виконання ними умов
та правил прийому і обслуговування туристів;
19) надає відповідно до законодавства статус національних
спортивним федераціям, веде Реєстр національних спортивних
федерацій;
20) видає відповідно до законодавства ліцензії суб'єктам
підприємницької діяльності, які надають туристичні,
фізкультурно-оздоровчі та спортивні послуги населенню, здійснює
контроль за їх діяльністю, веде Державний реєстр суб'єктів
туристичної діяльності, розробляє та затверджує зразок
туристичного ваучера;
21) розробляє пропозиції щодо вдосконалення
фінансово-економічних нормативів, системи фінансування, обліку та
звітності, контрольно-ревізійної роботи і державної статистики в
дорученій сфері;
22) організовує відповідно до законодавства України
проведення державних молодіжних, спортивних та туристичних
лотерей;
23) у встановленому порядку здійснює
інформаційно-пропагандистську, рекламну та видавничу діяльність,
засновує газети, журнали, інші засоби масової інформації;
24) вивчає потребу у фахівцях з питань організації роботи з
дітьми, молоддю, жінками, сім'ями, розвитку фізичної культури,
спорту, туризму, вносить пропозиції щодо формування мережі
навчальних закладів для підготовки таких фахівців, здійснює в
установленому порядку їх працевлаштування та підвищення
кваліфікації;
25) вживає заходів щодо розвитку мережі дитячо-юнацьких
спортивних шкіл, шкіл олімпійського резерву, училищ фізичної
культури, міжвідомчих та інших центрів олімпійської підготовки,
вищих навчальних закладів фізкультурно-спортивного спрямування, в
межах своїх повноважень забезпечує контроль за їх діяльністю;
26) сприяє розвитку олімпійського, параолімпійського руху та
спорту ветеранів в Україні;
27) забезпечує у межах своїх повноважень участь українських
спортивних команд у міжнародних змаганнях, здійснює організаційні
заходи, пов'язані з роботою за кордоном українських спортсменів,
тренерів та інших спеціалістів;
28) сприяє розвитку самодіяльного масового спорту, спорту
інвалідів, організовує надання закладами фізичної культури і
спорту оздоровчих послуг населенню та вживає заходів до розширення
їх мережі;
29) визначає плавзасоби як такі, що є спортивними суднами,
встановлює порядок їх обліку;
30) приймає рішення про визнання видів спорту, здійснює
заходи щодо їх розповсюдження та розвитку на території України,
затверджує Єдиний календарний план спортивних змагань та
навчально-тренувальних зборів України, контролює його виконання;
31) затверджує у встановленому порядку національні рекорди з
видів спорту, визначає державну систему спортивних звань, розрядів
та категорій, порядок присвоєння та позбавлення їх;
32) застосовує у встановленому порядку дисциплінарні
стягнення (в тому числі дискваліфікацію спортсменів, позбавлення
кваліфікаційних, спортивних, туристських звань та прав на
проведення тренерської, суддівської роботи) до спортсменів,
тренерів, суддів та інших працівників фізичної культури;
33) вживає в межах своїх повноважень заходів щодо медичного,
диспансерного забезпечення спортсменів, тренерів, обов'язкового
державного страхування спортсменів вищих категорій;
34) забезпечує координацію діяльності центральних та місцевих
органів виконавчої влади, а також туристичних підприємств,
оздоровчих закладів та закладів відпочинку з питань організації
туризму;
35) погоджує в установленому порядку кандидатури для
призначення на посади та звільнення з посад керівників відповідних
структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій;
36) сприяє облаштуванню мережі міжнародних транспортних
коридорів об'єктами туристичної інфраструктури, одержанню кредитів
для потреб розвитку туристичної індустрії;
37) вживає відповідно до законодавства заходів щодо
забезпечення захисту прав іноземних туристів в Україні та
українських туристів за кордоном;
38) визначає порядок створення та діяльності
пошуково-рятувальних служб суб'єктів туристичної діяльності;
39) відкриває за погодженням з Кабінетом Міністрів України
туристичні представництва в іноземних державах;
40) бере в установленому порядку участь у підготовці
міжнародних договорів, укладає міжнародні договори міжвідомчого
характеру, представляє Україну в міжнародних організаціях;
41) здійснює відповідно до законодавства зовнішньоекономічну
діяльність, вживає заходів до її вдосконалення;
42) забезпечує в межах своєї компетенції реалізацію державної
політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням у
центральному апараті Комітету, на підприємствах, в установах і
організаціях, що належать до сфери його управління;
43) забезпечує в межах повноважень, визначених
законодавством, виконання завдань мобілізаційної підготовки та
мобілізаційної готовності держави, дотримання правил протипожежної
безпеки та санітарно-технічних норм на підприємствах, в установах
і організаціях, що належать до сфери його управління;
44) здійснює інші функції відповідно до покладених на нього
завдань.
5. Держкоммолодьспорттуризм України має право:
представляти Кабінет Міністрів України за його дорученням у
міжнародних організаціях і під час укладення міжнародних договорів
України;
одержувати в установленому законодавством порядку від
центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів
Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування
інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання
покладених на нього завдань;
залучати спеціалістів центральних і місцевих органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств,
установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) до
розгляду питань, що належать до його компетенції;
скликати в установленому порядку наради з питань, що належать
до його компетенції.
6. Держкоммолодьспорттуризм України під час виконання
покладених на нього завдань взаємодіє з центральними і місцевими
органами виконавчої влади, органами Автономної Республіки Крим,
органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, а також
відповідними органами іноземних держав.
7. Держкоммолодьспорттуризм України у межах своїх повноважень
на основі та на виконання актів законодавства України видає
накази, організовує та контролює їх виконання.
Держкоммолодьспорттуризм України в разі потреби видає разом з
іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади,
органами місцевого самоврядування спільні акти.
Нормативно-правові акти Держкоммолодьспорттуризму України
підлягають реєстрації в установленому законодавством порядку.
Рішення Держкоммолодьспорттуризму України, прийняті в межах
його повноважень, є обов'язковими для виконання центральними і
місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого
самоврядування, відповідними органами Автономної Республіки Крим,
підприємствами, установами і організаціями незалежно від форми
власності та громадянами.
8. Держкоммолодьспорттуризм України очолює Голова, якого
призначає на посаду та звільняє з посади в установленому порядку
Президент України.
Голова Держкоммолодьспорттуризму України має заступників, які
призначаються на посаду та звільняються з посади відповідно до
законодавства. Розподіл обов'язків між заступниками здійснює
Голова Держкоммолодьспорттуризму України.
Голова Комітету здійснює керівництво
Держкоммолодьспорттуризмом України і несе персональну
відповідальність перед Президентом України і Кабінетом Міністрів
України за стан справ у дорученій сфері, визначає ступінь
відповідальності заступників Голови, керівників підрозділів.
9. Для погодженого вирішення питань, що належать до
компетенції Держкоммолодьспорттуризму України, обговорення
найважливіших напрямів його діяльності в Комітеті утворюється
колегія у складі Голови Держкоммолодьспорттуризму України (голова
колегії), його заступників за посадою та інших керівних
працівників Держкоммолодьспорттуризму України.
До складу колегії можуть входити керівники інших центральних
та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та
організацій, що належать до сфери управління
Держкоммолодьспорттуризму України, а також представники
відповідних громадських організацій.
Члени колегії затверджуються та увільняються від обов'язків
Кабінетом Міністрів України за поданням Голови
Держкоммолодьспорттуризму України.
Рішення колегії проводяться в життя наказами
Держкоммолодьспорттуризму України.
10. У Держкоммолодьспорттуризмі України з урахуванням
специфіки його діяльності можуть утворюватися дорадчі та
консультативні органи. Склад цих органів і положення про них
затверджує Голова Комітету.
11. Гранична чисельність працівників центрального апарату
Держкоммолодьспорттуризму України затверджується Кабінетом
Міністрів України.
Структуру центрального апарату Держкоммолодьспорттуризму
України затверджує Голова Комітету.
Штатний розпис і кошторис видатків центрального апарату
Комітету затверджує його Голова за погодженням з Міністерством
фінансів України.
12. Держкоммолодьспорттуризм України є юридичною особою, має
самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із
зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

Глава Адміністрації
Президента України В.ЛИТВИН

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: