open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких

законодавчих актів України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 38, ст.318 )

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про угоди про розподіл
продукції" ( 1039-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р.,
N 44, ст. 391) Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. Статтю 8 Кодексу законів про працю України ( 322-08 )
(Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст. 375;
Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 28, ст. 204) викласти
в такій редакції:
"Стаття 8. Регулювання трудових відносин громадян, які

працюють за межами своїх держав
Трудові відносини громадян України, які працюють за її
межами, а також трудові відносини іноземних громадян, які працюють
на підприємствах, в установах, організаціях України, регулюються
законодавством держави, в якій здійснене працевлаштування
(наймання) працівника, та міжнародними договорами України".
2. У Митному кодексі України ( 1970-12 ) (Відомості Верховної
Ради України, 1992 р., N 16, ст. 203):
1) статтю 15 доповнити пунктом 17 такого змісту:
"17) під "матеріальними цінностями" - будь-які предмети,
товари, майно, продукція, обладнання, устаткування, транспортні
засоби та інші речі майнового характеру, необхідні для виконання
угоди про розподіл продукції, що переміщуються через митний кордон
України";
2) статтю 48 доповнити частиною другою такого змісту:
"При ввезенні товарів, інших матеріальних цінностей,
призначених для виконання угоди про розподіл продукції, декларант
зобов'язаний:
1) пред'явити митниці товари та інші матеріальні цінності, що
переміщуються через митний кордон України;
2) пред'явити митниці копію угоди про розподіл продукції,
укладеної відповідно до Закону України "Про угоди про розподіл
продукції" ( 1039-14 ), завірену міжвідомчою комісією, створеною в
порядку, передбаченому Законом України "Про угоди про розподіл
продукції";
3) сплатити митні збори;
4) пред'явити сертифікат відповідності на товари і предмети,
що підлягають обов'язковій сертифікації відповідно до
законодавства України".
3. У Законі України "Про підприємництво" ( 698-12 )
(Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 14, ст. 168;
1998 р., N 17, ст. 80):
1) у статті 2:
абзац другий після слів "інших держав" доповнити словами
"особи без громадянства";
частину першу доповнити абзацом такого змісту:
"об'єднання юридичних осіб, що здійснюють діяльність в
Україні на умовах угоди про розподіл продукції";
2) частину першу статті 8 після слів "суб'єктів
підприємницької діяльності" доповнити словами "крім об'єднань
юридичних осіб, що здійснюють свою діяльність в Україні на умовах
угод про розподіл продукції".
4. У частині другій статті 8 Закону України "Про зайнятість
населення" ( 803-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1991 р.,
N 14, ст. 170; 1998 р., N 11-12, ст. 44):
доповнити частину після слів "особи без громадянства" словами
"крім найнятих відповідно до угоди про розподіл продукції";
доповнити частину реченням такого змісту: "Працевлаштування в
Україні іноземців, найнятих інвестором у межах і за посадами
(спеціальністю), визначеними угодою про розподіл продукції,
здійснюється без отримання дозволу на працевлаштування".
5. Статтю 16 Закону України "Про зовнішньоекономічну
діяльність" ( 959-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1991 р.,
N 29, ст. 377; 1992 р., N 31, ст. 442; 1993 р., N 5, ст. 33, N 17,
ст. 184; 1994 р., N 20, ст. 120; 1999 р., N 7, ст. 49; 2000 р.,
N 24, ст. 186 ) після частини сьомої доповнити новою частиною
такого змісту:
"Режим ліцензування та квотування не поширюється на експорт
та реалізацію компенсаційної та прибуткової продукції, отриманої
інвестором у власність на умовах угоди про розподіл продукції,
укладеної відповідно до вимог Закону України "Про угоди про
розподіл продукції" ( 1039-14 ). Введення будь-яких обмежень щодо
експорту та реалізації такої продукції, в тому числі кількісних,
не допускається, якщо інше не передбачено угодою про розподіл
продукції".
У зв'язку з цим частини восьму - двадцять п'яту вважати
відповідно частинами дев'ятою - двадцять шостою.
6. У Законі України "Про охорону навколишнього природного
середовища" ( 1264-12 ) (Відомості Верховної Ради України,
1991 р., N 41, ст. 546; 1996 р., N 15, ст. 70; 2000 р., N 5,
ст. 34):
1) статтю 20 після частини другої доповнити новою частиною
такого змісту:
"Повноваження спеціально уповноваженого центрального органу
виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів та його
органів на місцях, визначені у пункті "ж" частини першої цієї
статті, не застосовуються до суб'єктів підприємницької діяльності
(інвесторів), що здійснюють свою діяльність на умовах угод про
розподіл продукції".
У зв'язку з цим частини третю - тринадцяту вважати відповідно
частинами четвертою - чотирнадцятою;
2) статтю 69 доповнити частиною такого змісту:
"Шкода, заподіяна довкіллю у зв'язку з виконанням угоди про
розподіл продукції, підлягає відшкодуванню відповідно до вимог
статті 29 Закону України "Про угоди про розподіл продукції"
( 1039-14 ).
7. Статтю 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф"
( 2097-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 19,
ст. 259; 1993 р., N 24, ст. 270; 1996 р., N 41, ст. 192; 1999 р.,
N 31, ст. 253; 2000 р., N 3, ст. 20, N 21, ст. 163) доповнити
пунктом "л" такого змісту:
"л) товари та інші матеріальні цінності, включаючи будь-які
предмети, майно, продукцію, обладнання, устаткування, транспортні
засоби та інші речі майнового характеру, що ввозяться на митну
територію України, призначені для виконання угоди про розподіл
продукції, а також продукція, що вивозиться інвестором з України
відповідно до Закону України "Про угоди про розподіл продукції"
( 1039-14 ) та угоди про розподіл продукції".
8. Частину третю статті 8 Закону України "Про правовий статус
іноземців" ( 3929-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р.,
N 23, ст. 161) доповнити реченням такого змісту: "Працевлаштування
в Україні іноземців, найнятих інвестором у межах і за посадами
(спеціальністю), визначеними угодою про розподіл продукції,
здійснюється без отримання дозволу на працевлаштування".
9. Статтю 7 Закону України "Про оподаткування прибутку
підприємств" ( 334/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради України,
1995 р., N 4, ст. 28; 1997 р., N 27, ст. 181; 1998 р., N 2, ст. 7,
N 10, ст. 35; 1999 р., N 2-3, ст. 21, N 4, ст. 33, N 32,
ст. 264, N 38, ст. 338, N 39, ст. 357; 2000 р., N 5, ст. 34)
доповнити пунктом 7.17 такого змісту:
"7.17. Особливості оподаткування прибутку, отриманого від
виконання угоди про розподіл продукції
Установити, що оподаткування прибутку, одержаного платником
податку від виконання угоди про розподіл продукції, здійснюється з
урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про угоди
про розподіл продукції" ( 1039-14 ).
10. Статтю 6 Закону України "Про страхування" ( 85/96-ВР )
(Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 18, ст. 78; 1998 р.,
N 2, ст. 4, N 11-12, ст. 50; 1999 р., N 4, ст. 35; 2000 р., N 19,
ст. 143, N 27, ст. 213 ) доповнити пунктами 31, 32 такого змісту:
"31) страхування цивільної відповідальності інвестора, в тому
числі за шкоду, заподіяну довкіллю, здоров'ю людей, за угодою про
розподіл продукції, якщо інше не передбачено такою угодою;
32) страхування майнових ризиків за угодою про розподіл
продукції у випадках, передбачених Законом України "Про угоди про
розподіл продукції" ( 1039-14 ).
11. У Законі України "Про режим іноземного інвестування"
( 93/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 19,
ст. 80):
1) статтю 3 після абзацу шостого доповнити новим абзацом
такого змісту:
"господарської (підприємницької) діяльності на основі угод
про розподіл продукції".
У зв'язку з цим абзац сьомий вважати абзацом восьмим;
2) статтю 8 доповнити частиною такого змісту:
"До прав і обов'язків сторін, визначених угодою про розподіл
продукції, протягом строку її дії застосовується законодавство
України, чинне на момент її укладення. Зазначені гарантії не
поширюються на зміни законодавства, що стосуються питань оборони,
національної безпеки, забезпечення громадського порядку, охорони
довкілля".
12. У статті 2 Закону України "Про плату за землю"
( 2535-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 38,
ст. 560; 1996 р., N 45, ст. 238):
доповнити частину другу після слів "крім орендарів" словами
"та інвесторів - учасників угоди про розподіл продукції";
доповнити статтю після частини другої новою частиною такого
змісту:
"Справляння земельного податку за земельні ділянки, надані в
користування у зв'язку з укладенням угоди про розподіл продукції,
замінюється розподілом виробленої продукції між державою та
інвестором на умовах такої угоди".
У зв'язку з цим частину третю вважати частиною четвертою.
13. Пункт 11.12 статті 11 Закону України "Про податок на
додану вартість" ( 168/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України,
1997 р., N 21, ст. 156; 1999 р., N 15, ст. 83, N 18, ст. 140,
N 32, ст. 264, N 38, ст. 352, N 39, ст. 356; 2000 р., N 2, ст. 16,
N 10, ст. 78, N 25, ст. 197, N 26, ст. 209, N 32, ст. 260 )
доповнити абзацом такого змісту:
"На період дії угоди про розподіл продукції податок на додану
вартість сплачується з урахуванням особливостей, передбачених
Законом України "Про угоди про розподіл продукції".
14. Статтю 11 Закону України "Про державне регулювання
видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і
дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними"
( 637/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 9,
ст. 34) доповнити словами "якщо інше не передбачене законами
України".
15. Статтю 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні" ( 996-14 ) (Відомості Верховної
Ради України, 1999 р., N 40, ст. 365) після частини четвертої
доповнити новою частиною такого змісту:
"5. Порядок ведення бухгалтерського обліку
фінансово-господарської діяльності інвестора, пов'язаної з
виконанням робіт (послуг), передбачених угодою про розподіл
продукції, визначається такою угодою відповідно до вимог
законодавства України".
У зв'язку з цим частину п'яту вважати частиною шостою.
16. Статтю 2 Гірничого закону України ( 1127-14 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1999 р., N 50, ст. 433) доповнити частиною
такого змісту:
"Правовідносини у сфері діяльності гірничих підприємств, що
здійснюються на підставі угоди про розподіл продукції, регулюються
Законом України "Про угоди про розподіл продукції" та такою
угодою. Діяльність за угодою про розподіл продукції регулюється
положеннями цього Закону, якщо інше не передбачено законом та
угодою про розподіл продукції".
17. Статтю 5 Декрету Кабінету Міністрів України N 18-92
( 18-92 ) "Про акцизний збір" (Відомості Верховної Ради України,
1993 р., N 10, ст. 82, N 26, ст. 281, N 50, ст. 470; 1996 р.,
N 41, ст. 194; 1999 р., N 15, ст. 83, N 39, ст. 356; 2000 р.,
N 25, ст. 197, N 26, ст. 209 ) доповнити частиною такого змісту:
"При вивезенні з митної території України підакцизної
продукції, набутої інвестором у власність на умовах угоди про
розподіл продукції, акцизний збір не справляється".
18. Підпункт 7 абзацу другого частини першої статті 6 Декрету
Кабінету Міністрів України N 30-93 ( 30-93 ) "Про державний нагляд
за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх
порушення" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 23, ст.
247; 1995 р., N 29, ст. 219) доповнити словами "крім випадків,
коли відхилення від стандартів, норм і правил передбачено угодою
про розподіл продукції".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 8 червня 2000 року

N 1807-III

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: