open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
Н А К А З
N 2081 від 05.10.2000 Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

20 жовтня 2000 р.

за N 729/4950
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Фонду

державного майна

N 774 ( z1047-13 ) від 05.06.2013 }
Про внесення змін та доповнень до Положення про порядок

підготовки та проведення відкритих торгів

Відповідно до Закону України від 18.05.2000 N 1723-III
( 1723-14 ) "Про Державну програму приватизації" та статті 2 Указу
Президента України від 14.07.2000 N 891/2000 ( 891/2000 ) "Про
заходи щодо зміцнення банківської системи України та підвищення її
ролі у процесах економічних перетворень" Н А К А З У Ю:
1. Унести зміни та доповнення до Положення про порядок
підготовки та проведення відкритих торгів (далі - Положення),
затвердженого наказом Фонду державного майна України від 02.07.98
N 1303 ( z0416-98 ) і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 03.07.98 за N 416/2856, а саме: 1.1. По всьому тексту Положення замінити термін "уповноважена
особа" на термін "радник". 1.2. Абзац другий та третій розділу I Положення викласти в
такій редакції: "тендер - спосіб продажу пакета акцій ВАТ за участю радника,
згідно з яким переможцем визнається учасник за підсумками
тендерних пропозицій; гарантоване розміщення акцій - спосіб продажу акцій ВАТ,
згідно з яким радник здійснює розміщення акцій за умови оплати
мінімально встановленої договором про надання послуг ціни пакета
акцій або за умови попереднього фінансування частини очікуваної
ринкової вартості пакета акцій, при цьому акції придбає покупець,
який запропонував найвищу ціну". 1.3. Розділ I Положення доповнити абзацами такого змісту: "відомості про відносини контролю - повні (в повному обсязі)
відомості щодо відносин контролю, якими учасник торгів (особа, яку
він представляє або в інтересах якої діє) та особи, що його (її)
контролюють, пов'язані з іншими особами, а також відомості про
особу, яка здійснює контроль за діяльністю групи суб'єктів
господарювання, що пов'язані відносинами контролю з учасником
конкурсу (особою, яку він представляє або в інтересах якої діє). Терміни "суб'єкт господарювання", "контроль" та "інформація"
використовуються в їхніх значеннях відповідно до статті 1 Закону
України "Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної
конкуренції у підприємницькій діяльності" ( 2132-12 ). 1.4. Пункт 4 Положення викласти в такій редакції: "4. Якщо на торги з продажу пакета акцій надійшла заява від
одного покупця, такий пакет акцій може бути проданий безпосередньо
цьому покупцеві за умови забезпечення ним реалізації визначених
умов продажу". 1.5. Пункт 5 Положення викласти в такій редакції: "5. Торги починаються з дати публікації Фондом оголошення і
закінчуються датою підписання договору купівлі-продажу пакета
акцій або датою видання Фондом наказу про відміну торгів чи про
визнання їх такими, що не відбулися. Тривалість торгів не може
бути більше ніж 240 календарних днів". 1.6. Пункт 8 Положення викласти в такій редакції: "8. Орган приватизації протягом 10 робочих днів з моменту
затвердження переможця торгів з'ясовує наявність повідомлення
органу Антимонопольного комітету про результати розгляду заяви
переможця торгів про надання згоди на придбання пакета акцій,
проводить, у разі потреби, переговори з переможцем та підписує
договір купівлі-продажу. За наявності у переможця торгів (особи, яку він представляє
або в інтересах якої діє) копії рішення органу Антимонопольного
комітету про надання згоди на придбання акцій або в разі отримання
переможцем торгів (особою, яку він представляє або в інтересах
якої діє) рішення про надання згоди на придбання акцій відповідно
до пункту 45 Державної програми приватизації на 2000-2002 роки
( 1723-14 ), орган приватизації укладає договір купівлі-продажу з
переможцем торгів". 1.7. Пункт 9 Положення викласти в такій редакції: "9. В іншому випадку рішення про затвердження переможця
торгів орган приватизації приймає з урахуванням змісту
повідомлення органу Антимонопольного комітету про результати
розгляду заяв учасників торгів про надання згоди на придбання
пакета акцій. При прийнятті органом Антимонопольного комітету рішення щодо
початку розгляду справи про концентрацію або прийняття до розгляду
повторної заяви - орган приватизації може укласти договір з
переможцем торгів з відкладальною умовою - отримання переможцем
торгів протягом 50 днів з моменту укладення договору
купівлі-продажу згоди органу Антимонопольного комітету на
придбання пакета акцій (відповідно до статті 61 Цивільного кодексу
Української РСР ( 1540-06 )". 1.8. Пункт 10 Положення викласти в такій редакції: "10. У тижневий термін після опублікування офіційного
оголошення орган приватизації повідомляє орган Антимонопольного
комітету про дату закінчення приймання пропозицій та підтвердних
документів". 1.9. Пункт 11 Положення викласти в такій редакції: "11. У разі зміни дати закінчення приймання пропозицій та
підтвердних документів орган приватизації повідомляє про це орган
Антимонопольного комітету". 1.10. Пункт 12 Положення викласти в такій редакції: "12. Документація про торги готується радником з урахуванням
вимог Фонду і надається претенденту за процедурою, визначеною
правилами торгів". 1.11. Абзац десятий пункту 13 Положення викласти в такій
редакції: "з експертної оцінки пакета акцій та рекомендацій щодо його
початкової ціни". 1.12. Абзац одинадцятий пункту 13 Положення після слів
"Антимонопольного комітету України" доповнити словами "про надання
згоди", далі - за текстом. 1.13. Пункт 15 Положення викласти в такій редакції: "15. Офіційне оголошення про торги друкується Фондом у газеті
"Відомості приватизації", місцевій пресі та розповсюджується
іншими засобами комунікації. Оголошення про терміни та умови
торгів підлягає опублікуванню не пізніш як за 50 календарних днів
до дати проведення торгів, для об'єктів групи "Г" - не пізніш як
за 75 календарних днів до дати проведення торгів." 1.14. Пункт 16 Положення викласти в такій редакції: "16. В оголошення про торги може включатися інформація про
стан підприємства на відповідному ринку товарів, послуг, надіслана
органом Антимонопольного комітету до органу приватизації". 1.15. Пункт 24 Положення викласти в такій редакції: "24. Підтвердні документи претендента повинні містити: платіжне доручення про внесення тендерної гарантії; завірені в установленому порядку копії установчих документів; документ, що підтверджує відсутність у майні претендента
частки державної власності в розмірі більше ніж 25%; прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або довіреність
на представника юридичної особи; відомості щодо кількості акцій об'єкта приватизації, що
перебувають у володінні (розпорядженні, користуванні) покупця
(особи, яку він представляє або в інтересах якої діє), та
суб'єктів господарювання, пов'язаних з покупцем (особою, яку він
представляє або в інтересах якої діє) відносинами контролю, та
частки голосів у вищому органі управління об'єкта приватизації (у
відсотках до статутного фонду); інформацію щодо виконання кваліфікаційних вимог до
промислового інвестора; у разі потреби згоди органу Антимонопольного комітету - копію
рішення органу Антимонопольного комітету про надання згоди на
придбання пакета акцій чи копію заяви про надання згоди на
придбання пакета акцій із відміткою (штамп, дата, вхідний номер)
канцелярії органу Антимонопольного комітету про її прийняття не
пізніш як за 8 календарних днів до граничного терміну прийняття
пропозицій та підтвердних документів; відомості щодо мети та мотивів покупця придбати пакет акцій
ВАТ, який пропонується до продажу. Претендент тендера - резидент повинен також надати копію
фінансової звітності за останній звітний рік та квартал (баланс,
звіт про фінансові результати, звіт про власний капітал та звіт
про рух грошових коштів) або річний фінансовий звіт за минулий
звітний рік, підтверджений аудитором, у разі наявності такого
звіту. Кожен фінансовий документ повинен бути належним чином
підписаний керівником та головним бухгалтером юридичної особи
претендента та засвідчений печаткою юридичної особи. Претендент тендера - нерезидент повинен також надати річний
фінансовий звіт за минулий звітний рік, підтверджений аудитором. Покупці контрольного пакета акцій ВАТ, яке має стратегічне
значення для економіки та безпеки держави, також мають подати
відомості про суб'єктів господарювання, пов'язаних відносинами
контролю з покупцем (особою, яку він представляє або в інтересах
якої діє), а саме: юридичні особи - назву, код за ЄДРПОУ (для резидентів),
країну реєстрації (для нерезидентів), місцезнаходження; фізичні особи - прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані,
громадянство, місце проживання. Відомості повинні розкривати всіх суб'єктів господарювання,
які, у разі придбання пакета акцій покупцем, будуть контролювати
подальшу діяльність ВАТ або за допомогою яких буде контролюватися
ця діяльність". 1.16. Пункт 25 Положення викласти в такій редакції: "25. Відомості претендента подаються про: 1) суб'єкт господарювання (юридична чи фізична особа), який
приймає рішення про придбання акцій від свого імені і за свій
рахунок, або суб'єкт господарювання, за дорученням якого (в
інтересах якого) та/або за рахунок якого здійснюється придбання
акцій; 2) суб'єкт господарювання (юридична чи фізична особа), який
пов'язаний хоча б з однією особою, зазначеною у пункті 1
відносинами контролю, у тому числі який входить разом з особами,
зазначеними в пункті 1, до групи суб'єктів господарювання, де один
або декілька з них здійснюють контроль над іншими, зокрема, це: а) суб'єкти господарювання, у яких особа (особи), зазначена
(зазначені) у пункті 1, прямо або опосередковано: володіє чи управляє (користується) часткою (паєм, акціями) у
статутному фонді в розмірі більше ніж 50 відсотків; має більше ніж 50 відсотків голосів у вищих органах
управління; має повноваження призначати керівника, заступника керівника,
головного бухгалтера або більше ніж 50 відсотків членів
спостережної ради чи виконавчого, контролюючого органу; має право одержувати не менше 50 відсотків прибутку, що
залишається в розпорядженні суб'єкта господарювання; б) суб'єкти господарювання, які: прямо або опосередковано підпорядковані особі (особам),
зазначеній (зазначеним), у пункті 1, з певних питань згідно з
правами, зафіксованими в установчих документах або угодах
(контрактах), зокрема про довірче управління, про спільну
діяльність, про оренду, про лізинг, про фінансову підтримку, про
створення суб'єкта господарювання; у своєму складі мають одних і тих самих фізичних осіб, що й
суб'єкти господарювання, зазначені в пункті 1, а також підпункті
"а" пункту 2, і ці особи посідають одну з перелічених нижче посад,
а саме: керівника, заступника керівника, головного бухгалтера, або
не менше половини одних і тих самих фізичних осіб - членів
спостережної ради чи виконавчого, контролюючого органів; в) суб'єкти господарювання, які прямо або опосередковано
мають стосовно особи (осіб), зазначеної (зазначених) у пункті 1,
права й повноваження, перелічені в пунктах "а" та "б" пункту 2; г) суб'єкти господарювання, які надають фінансову підтримку,
що використовується для придбання акцій; ґ) інші суб'єкти господарювання, крім зазначених у пункті 1
та абзацах "а" - "г" підпункту 2 пункту 25, які будуть мати змогу
контролювати подальшу діяльність підприємства, що приватизується; 3) вартість активів та обсяг реалізації товарів суб'єктів
господарювання за підсумками останнього фінансового року у валюті
України та в доларах США за курсом, установленим НБУ на кінець
останнього фінансового року; 4) всіх суб'єктів господарювання, які будуть контролювати
подальшу діяльність підприємства, що приватизується". 1.17. Абзац другий підпункту 1 пункту 27 Положення після слів
"боргових зобов'язань" доповнити словами "у тому числі на
погашення або реструктуризацію простроченої заборгованості ВАТ за
кредитами, наданими комерційними банками". 1.18. Пункт 28 Положення викласти в такій редакції: "28. Комісія оцінює пропозиції учасників згідно з правилами
тендера на підставі критеріїв оцінки тендерних пропозицій". 1.19. Пункт 33 Положення викласти в такій редакції: "33. Основними функціями комісії є: розгляд та прийняття оголошення про тендер; розгляд та прийняття умов тендера; розгляд та прийняття інформаційного меморандуму; розгляд та прийняття правил тендера; розгляд та схвалення підтвердних документів; оцінка тендерних пропозицій; розподіл місць між учасниками тендера відповідно до тендерних
пропозицій; визначення переможця тендера; ведення протоколів засідань комісії та подання їх на
затвердження Фонду. У термін не більше п'яти робочих днів комісія розглядає та
схвалює тендерну документацію, у разі потреби вносить зміни."
2. Фонду державного майна України в п'ятиденний термін з дня
затвердження цього наказу забезпечити його подання на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Фонду державного майна України в місячний термін з дня
державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України
забезпечити опублікування змін та доповнень до Положення про
порядок підготовки та проведення відкритих торгів у Державному
інформаційному бюлетені про приватизацію.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Голова Фонду О.Бондар

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: