open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня
                             
                             
У К А З

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
{ Указ втратив чинність, крім статті 2, на підставі

Указу Президента

N 333/2008 ( 333/2008 ) від 11.04.2008 }
Питання Департаменту

спеціальних телекомунікаційних систем

та захисту інформації Служби безпеки України
( Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента

N 614/2002 ( 614/2002 ) від 04.07.2002

N 836/2002 ( 836/2002 ) від 18.09.2002 )

1. Затвердити Положення про Департамент спеціальних
телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби безпеки
України (додається).
2. Внести до Положення про технічний захист інформації в
Україні, затвердженого Указом Президента України від 27 вересня
1999 року N 1229 ( 1229/99 ), такі зміни:
пункт 9 викласти в такій редакції:
"9. Основні завдання і функції Департаменту з питань
технічного захисту інформації визначаються Положенням про цей
Департамент";
пункт 10 визнати таким, що втратив чинність.
3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк привести
свої рішення у відповідність із цим Указом.
4. Не для друку.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 6 жовтня 2000 року

N 1120/2000

ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України

від 6 жовтня 2000 року N 1120/2000
ПОЛОЖЕННЯ

про Департамент спеціальних телекомунікаційних систем

та захисту інформації Служби безпеки України

1. Департамент спеціальних телекомунікаційних систем та
захисту інформації (далі - Департамент) є органом державного
управління, що діє у складі Служби безпеки України та їй
підпорядковується.
Департамент реалізовує державну політику у сфері захисту
державних інформаційних ресурсів у мережах передачі даних,
криптографічного та технічного захисту інформації, забезпечує
функціонування державної системи урядового зв'язку.
2. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента України,
Кабінету Міністрів України, Служби безпеки України та цим
Положенням.
У межах своїх повноважень Департамент організовує виконання
законів та інших нормативно-правових актів, здійснює систематичний
контроль за їх реалізацією.
Департамент узагальнює практику застосування законодавства з
питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо
вдосконалення цього законодавства та у встановленому порядку
вносить їх Службі безпеки України.
3. Основними завданнями Департаменту є:
участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері
захисту державних інформаційних ресурсів у мережах передачі даних,
криптографічного та технічного захисту інформації;
забезпечення у встановленому порядку спеціальними видами
зв'язку Президента України, посадових осіб органів державної влади
та органів місцевого самоврядування, керівників підприємств,
установ та організацій усіх форм власності (далі - підприємства,
установи та організації);
забезпечення Верховного Головнокомандувача Збройних Сил
України урядовим зв'язком з вищим командуванням Збройних Сил
України, інших військових формувань, командуванням військових
об'єднань у мирний та воєнний час;
забезпечення управління Національною системою
конфіденційного зв'язку, її функціонування, розвитку, використання
та захисту інформації; ( Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Указом
Президента N 614/2002 ( 614/2002 ) від 04.07.2002 )
виконання в межах своєї компетенції контрольно-наглядових
функцій щодо захисту інформації, необхідність охорони якої
визначено законодавством.
4. Департамент відповідно до покладених на нього завдань:
1) формує загальну стратегію і визначає пріоритетні напрями
діяльності у сфері захисту державних інформаційних ресурсів у
мережах передачі даних, криптографічного та технічного захисту
інформації, а також розвитку спеціальних
інформаційно-телекомунікаційних систем;
2) визначає порядок та вимоги щодо захисту інформації,
необхідність охорони якої визначено законодавством, у процесі її
оброблення, збирання, зберігання та передачі мережами передачі
даних, у тому числі загального користування;
2-1) здійснює методичне керівництво та координує діяльність
державних органів, пов'язану із запобіганням, виявленням,
реагуванням та усуненням наслідків несанкціонованих дій щодо
державних інформаційних ресурсів в інформаційних та
телекомунікаційних системах, надає в разі потреби допомогу цим
органам у здійсненні заходів із попередження порушення цілісності,
доступності та конфіденційності зазначених ресурсів; ( Пункт 4
доповнено підпунктом 2-1 згідно з Указом Президента N 836/2002
( 836/2002 ) від 18.09.2002 )
3) розробляє і здійснює заходи щодо розвитку систем
криптографічного та технічного захисту інформації, здійснює
державний контроль за їх функціонуванням;
4) координує діяльність органів державної влади, органів
управління Збройних Сил України, інших військових формувань,
підприємств, установ та організацій у сфері криптографічного та
технічного захисту інформації;
5) забезпечує функціонування, безпеку, розвиток і
вдосконалення державної системи урядового зв'язку, в тому числі її
готовність до роботи в особливий період та у разі виникнення
надзвичайних ситуацій; вирішує в установленому порядку питання
щодо забезпечення урядовим зв'язком посадових осіб державних
органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ,
організацій;
5-1) здійснює заходи щодо створення, розвитку та
забезпечення функціонування Національної системи конфіденційного
зв'язку, формує загальносистемні та спеціальні вимоги до неї, її
складових та технічних засобів, здійснює контроль за їх
додержанням;
виконує функції з оперативно-технічного управління
Національною системою конфіденційного зв'язку;
вносить пропозиції щодо вдосконалення порядку надання послуг
конфіденційного зв'язку органам державної влади, органам місцевого
самоврядування, державним підприємствам, установам, організаціям,
іншим юридичним та фізичним особам;
бере участь у державному регулюванні цін і тарифів на послуги
конфіденційного зв'язку в порядку, встановленому законодавством;
визначає порядок та вимоги щодо підключення спеціальних
систем (мереж) зв'язку до Національної системи конфіденційного
зв'язку, забезпечує розроблення, виготовлення та постачання
ключових документів для неї.
( Пункт 4 доповнено підпунктом 5-1 згідно з Указом Президента
N 614/2002 ( 614/2002 ) від 04.07.2002 )
6) погоджує програми і проекти створення
інформаційно-телекомунікаційних систем, які функціонують в
інтересах управління державою та (або) в яких циркулює інформація
з обмеженим доступом, що є власністю держави, та (або) інформація,
необхідність охорони якої визначено законодавством, проводить їх
експертну оцінку і визначає можливість введення в експлуатацію;
7) погоджує технічні завдання на проектування будівництва і
реконструкції особливо важливих об'єктів, розробку зразків
військової та спеціальної техніки, критичних і небезпечних
технологій, у процесі експлуатації або застосування яких циркулює
інформація, необхідність охорони якої визначено законодавством, та
контролює їх виконання;
8) погоджує проекти нормативно-правових актів центральних
органів виконавчої влади з питань криптографічного та технічного
захисту інформації, а також питання щодо умов здійснення
міжнародних передач криптографічних систем, засобів
криптографічного та технічного захисту інформації, у тому числі
тих, що входять до складу зразків озброєння, військової та
спеціальної техніки;
9) установлює порядок і вимоги щодо використання мереж
передачі даних, у тому числі загального користування, органами
державної влади, органами місцевого самоврядування,
підприємствами, установами та організаціями, які обробляють,
збирають, зберігають та передають інформацію, що є власністю
держави;
10) видає відповідно до законодавства ліцензії на право
провадження окремих видів господарської діяльності у сфері
криптографічного та технічного захисту інформації та здійснює
контроль за виконанням ліцензійних умов;
11) разом з Державним комітетом стандартизації, метрології та
сертифікації України організовує та координує проведення
сертифікаційних випробувань засобів криптографічного та технічного
захисту інформації; організовує та проводить тематичні дослідження
і державну експертизу з питань криптографічного та технічного
захисту інформації;
12) вносить пропозиції щодо стандартизації у сфері
криптографічного та технічного захисту інформації, організовує
розроблення державних стандартів та забезпечує у встановленому
порядку введення їх у дію;
13) забезпечує формування та супроводження моделей загроз
безпеці інформації;
14) координує в межах своєї компетенції діяльність органів
державної влади, органів місцевого самоврядування, органів
управління Збройних Сил України, інших військових формувань,
підприємств, установ та організацій щодо забезпечення протидії
технічним розвідкам, оцінює стан та ефективність цієї протидії;
15) здійснює міжнародне співробітництво у сфері захисту
державних інформаційних ресурсів у мережах передачі даних,
криптографічного та технічного захисту інформації та забезпечення
функціонування спеціальних телекомунікаційних систем; розробляє
пропозиції щодо укладення відповідних міжнародних договорів
України;
16) проводить у межах наданих повноважень переговори з
іноземними організаціями і спеціальними службами, укладає
відповідні договори і угоди;
17) бере участь у погодженні питань щодо розміщення на
території України дипломатичних представництв і консульських
установ іноземних держав;
18) організовує та координує проведення науково-дослідних і
дослідно-конструкторських робіт з питань, що належать до його
компетенції, та сприяє впровадженню їх результатів;
19) здійснює державний контроль за станом захисту державних
інформаційних ресурсів в мережах передачі даних, виконанням вимог
нормативно-правових актів у сфері криптографічного та технічного
захисту інформації, необхідність охорони якої визначено
законодавством;
20) здійснює контроль за додержанням вимог безпеки у процесі
розроблення, виробництва, розповсюдження, експлуатації,
зберігання, використання і знищення криптографічних систем та
засобів криптографічного захисту інформації й обладнання
спеціального зв'язку;
21) організовує і здійснює науково-методичне керівництво
підготовкою кадрів у сфері криптографічного та технічного захисту
інформації;
22) здійснює відповідно до законодавства функції з управління
об'єктами державної власності, утворює, реорганізовує та ліквідує
підприємства, установи та організації;
23) виступає замовником на капітальне будівництво і ремонт
об'єктів спеціальних телекомунікаційних систем та інших об'єктів,
що перебувають у його оперативному управлінні;
24) виконує інші функції, що випливають з покладених на нього
завдань.
5. Департамент має право:
1) одержувати у встановленому порядку від органів виконавчої
влади, органів місцевого самоврядування, органів управління
Збройних Сил України, інших військових формувань, підприємств,
установ та організацій інформацію, документи і матеріали,
необхідні для виконання покладених на нього завдань;
2) залучати спеціалістів центральних і місцевих органів
виконавчої влади, органів управління Збройних Сил України, інших
військових формувань, підприємств, установ та організацій (за
погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до
його компетенції;
3) здійснювати у встановленому порядку господарську
діяльність за видами, перелік яких визначається Кабінетом
Міністрів України, в тому числі виготовляти проектно-кошторисну
документацію на монтаж технологічного обладнання об'єктів
урядового та спеціального зв'язку, надавати спеціальні послуги та
виконувати спеціальні роботи;
4) виступати державним замовником з оборонного замовлення та
замовником закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти, що
виділяються на закупівлю продукції та виконання науково-дослідних
і дослідно-конструкторських, інших видів робіт, державних і
міждержавних науково-технічних програм;
5) порушувати у встановленому порядку питання про тимчасове
припинення діяльності підприємств, установ та організацій,
військових частин у сфері криптографічного та технічного захисту
інформації у разі порушення ними вимог відповідних
нормативно-правових актів;
6) утворювати координаційні, консультативні та дорадчі органи
з питань, що належать до його компетенції;
7) скликати в установленому порядку наради, проводити наукові
та науково-практичні конференції (в тому числі міжнародні) і
семінари з питань, що належать до його компетенції;
8) одержувати у встановленому порядку смуги радіочастот для
використання їх радіозасобами урядового та спеціальних видів
зв'язку;
9) провадити відповідно до законодавства видавничу діяльність
у сфері, віднесеній до його компетенції.
6. Департамент у процесі виконання покладених на нього
функцій взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої
влади та органами місцевого самоврядування, а також у
встановленому порядку з відповідними органами іноземних держав.
7. Департамент у межах своїх повноважень на основі та
відповідно до законодавства видає нормативно-правові акти,
організовує та контролює їх виконання.
Накази Департаменту, що мають нормативно-правовий характер,
підлягають державній реєстрації в установленому законодавством
порядку.
Департамент видає у разі потреби разом з центральними і
місцевими органами виконавчої влади спільні акти.
Рішення Департаменту, прийняті в межах його повноважень, є
обов'язковими для виконання центральними і місцевими органами
виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями і
громадянами.
8. Департамент очолює керівник, який за посадою є заступником
Голови Служби безпеки України. Керівника Департаменту призначає на
посаду та звільняє з посади Президент України за поданням Голови
Служби безпеки України.
Керівник Департаменту має заступників, яких призначає на
посаду та звільняє з посади Президент України за поданням Голови
Служби безпеки України.
Керівник Департаменту несе персональну відповідальність за
виконання покладених на Департамент завдань і виконання ним своїх
функцій, розподіляє обов'язки між заступниками, встановлює ступінь
відповідальності заступників керівника і начальників структурних
підрозділів Департаменту.
Керівник Департаменту є членом колегії Служби безпеки
України.
9. Для погодженого вирішення питань, що належать до
компетенції Департаменту, обговорення найважливіших напрямів його
діяльності в Департаменті може утворюватися колегія у складі
керівника (голова колегії), його заступників (за посадою), а також
інших осіб керівного складу Департаменту.
Персональний склад колегії затверджує Голова Служби безпеки
України.
Рішення колегії проводяться у життя наказами керівника
Департаменту.
10. Для розгляду наукових рекомендацій, інших пропозицій щодо
головних напрямів розвитку науки і техніки в галузі спеціальних
телекомунікаційних систем і захисту інформації, обговорення
найважливіших програм та інших питань у Департаменті утворюється
науково-технічна рада у складі керівника Департаменту (голова
ради), його заступників (за посадою), а також інших осіб керівного
складу та висококваліфікованих спеціалістів Департаменту.
11. Положення про структурні підрозділи Департаменту, його
регіональні підрозділи, вузли урядового зв'язку, науково-технічну
раду та склад цієї ради затверджує керівник Департаменту.
12. Фінансове, матеріально-технічне та соціально-побутове
забезпечення діяльності Департаменту здійснюється за рахунок
коштів Державного бюджету України.
13. Штат і структуру Департаменту затверджує Голова Служби
безпеки України за поданням керівника Департаменту.
14. Кошторис доходів і видатків Департаменту затверджує
керівник Департаменту за погодженням з Головою Служби безпеки
України та Міністерством фінансів України.
15. Департамент є юридичною особою, має самостійний баланс,
печатки із зображенням Державного Герба України, своїм повним і
умовним найменуванням.
Глава Адміністрації
Президента України В.ЛИТВИН

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: