open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
І Н С Т Р У К Ц І Я
N 165 від 16.10.2000 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

2 листопада 2000 р.
vd20001016 vn165 за N 771/4992
Затверджено

Наказ Міністерства екології та

природних ресурсів України

16.10.2000 N 165 ( z0770-00 )

Інструкція щодо заповнення повідомлення

Інструкція розроблена відповідно до Положення про контроль за
транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх
утилізацією/видаленням, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 13 липня 2000 р. N 1120 ( 1120-2000-п ).
Вона визначає порядок заповнення повідомлення про транскордонне
перевезення небезпечних відходів, форма якого наведена в додатку 3
до зазначеного Положення.
1. Блоки з 1 до 23 заповнюються експортером чи іншим органом,
який бере на себе зобов'язання представляти повідомлення
(виробник/компетентний орган країни експорту). 2. Блок 24 заповнюється компетентними органами країн імпорту
і транзиту. 3. Блоки 25 і 26 заповнюються компетентними органами країн
експорту, імпорту і транзиту в разі прийняття рішення щодо
запропонованого транскордонного перевезення відходів. 4. Для забезпечення належного виконання положень Базельської
конвенції ( 995_022 ) доцільно застосовувати таку послідовність
щодо заповнення і розсилання повідомлення: Повідомлення, як правило, готується експортером за участю
компетентного органу країни експорту. Після заповнення блоків з 1 до 23 експортер робить потрібну
кількість копій повідомлення, кожна з яких підписується окремо: два підписані примірники для компетентного органу країни
експорту; два підписані примірники для компетентного органу країни
імпорту; три підписані примірники для компетентного органу кожної із
країн транзиту, якщо транзит передбачається. Експортер направляє всі підписані примірники повідомлення
компетентному органу країни експорту, який пересилає або доручає
експортеру надіслати ці повідомлення компетентним органам
заінтересованих держав. Номер повідомлення у правому верхньому кутку форми
проставляється компетентним органом при підготовці повідомлення
згідно із системою, яка застосовується. Цей номер заздалегідь
друкується в формі. Повідомлення має заповнюватися мовою, прийнятною для країни
імпорту.
Блок 1. Експортер/повідомник указує повну назву, адресу і
адресу компанії, що експортує відходи, а також номери телефону і
телефаксу особи, з якою можна встановити зв'язок у будь-який час у
разі виникнення будь-якої непередбаченої ситуації в ході
перевезення вантажу. У цьому блоці потрібно також зазначити
причини експорту відходів. Блок 2. Експортер/повідомник указує повну назву, адресу
компанії, що імпортує відходи, а також прізвище, номери телефону і
телефаксу особи, з якою можна встановити зв'язок в будь-який час у
разі виникнення будь-якої непередбаченої ситуації в ході
перевезення вантажу. Звичайно імпортером є особа, яка відповідає
за утилізацію/видалення і зазначена в блоці 8. У цьому разі
вкажіть "той самий, що й у блоці 8". Якщо імпортер і особа,
відповідальна за утилізацію/видалення, різні особи, то потрібно
заповнити як блок 2, так і блок 8. Блок 3. У цьому блоці вказується, про який вид повідомлення
ідеться. Укажіть: чи призначене це повідомлення для однієї партії
вантажу [(i) разове перевезення] чи для кількох партій [(ii)
загальне повідомлення)] і чи призначається даний вантаж для
операції видалення без утилізації (iii) (додаток 1 А до Положення)
чи для операції з утилізації (iv) (додаток 1 Б до Положення)
( 1120-2000-п ). Блок 4. Укажіть загальну кількість запланованих поставок
(відвантажень) за період, протягом якого намічено експортувати
відходи. Блок 5. Укажіть загальну кількість відходів і передбачувану
кількість у кожній окремій партії відходів, бажано в кілограмах
чи, якщо це неможливо, у літрах. Блок 6. Укажіть передбачувану(і) дату(и) кожного
відвантаження або, якщо це невідомо, період часу, протягом якого
відходи будуть експортуватися. Блок 7. Укажіть повну назву, адресу, номер телефону і
телефаксу перевізника, а також ім'я, адресу, номер телефону і
телефаксу особи, з якою можна встановити зв'язок у будь-який час у
разі виникнення будь-якої непередбаченої ситуації в ході
перевезення вантажу. Якщо в перевезенні бере участь більше ніж
один перевізник, укажіть "див. перелік, що додається" і долучіть
перелік, що містить потрібну інформацію щодо кожного перевізника. Блок 8. Укажіть повну назву, адресу, номер телефону і
телефаксу особи, яка відповідає за утилізацію/видалення, а також
ім'я, адресу, номер телефону і телефаксу особи, до якої слід
звертатися. Наведіть інформацію про фактичне місце
утилізації/видалення, якщо воно не збігається з міцезнаходженням
особи, що відповідає за утилізацію/видалення. Блок 9. Укажіть метод(и) утилізації/видалення (коди див. на
зворотному боці форми), а також опишіть технологію, яка
застосовується, і надійність, з екологічної точки зору,
методу(ів), що застосовується. У разі потреби наведіть додаткову
інформацію. Блок 10. Укажіть повну назву, адресу, номер телефону і
телефаксу виробника відходів, а також ім'я, адресу, номер телефону
і телефаксу особи, з якою можна встановити зв'язок у будь-який час
у разі виникнення будь-якої непередбаченої ситуації в ході
перевезення вантажу. Крім того, наведіть інформацію про процес, у
ході якого утворюються відходи, і про місце утворення відходів.
Якщо виробником є експортер, то вкажіть "той самий, що й у блоці
1". Якщо відходи утворюються в результаті діяльності більш ніж
одного виробника, то вкажіть "див. перелік, що додається" і
прикладіть перелік, що містить потрібну інформацію стосовно
кожного окремого виробника. Блок 11. Укажіть запропонований(і) вид(и) перевезення (коди
див. на зворотному боці форми). Блок 12. Укажіть запропонований(і) вид(и) упаковки (коди див.
на зворотному боці форми). Блок 13. Укажіть назву, яку звичайно мають дані відходи,
хімічні назви та концентрації компонентів, що входять до складу
відходів (i). Укажіть застережні заходи, які необхідно вжити при поводженні
з відходами (ii), наприклад інструкцію виробника щодо поводження з
відходами - для робітників, інформацію з охорони здоров'я та
техніки безпеки, а також, серед іншого, інформацію про заходи,
яких слід ужити у випадку розливу, транспортні аварійні картки. У
разі потреби використовують додатки. Блок 14. Укажіть фізичні характеристики відходів за
нормальних температури і тиску (коди див. на зворотному боці
форми). Блок 15. Укажіть кодове позначення відходів, під яким даний
матеріал відомий у країні експорту і, якщо можливо, у країні
імпорту. У відповідних випадках зазначте позначення відходів
згідно з визнаними кодами єдиних класифікацій, таких як Міжнародні
коди ідентифікації відходів (МКІВ), коди Європейського каталогу
відходів (ЄКВ), коди Гармонізованої системи (ГС) або будь-який
інший код (бажано вказати). Методи класифікації МКІВ наведені в
Інструкції з отримання міжнарожного коду ідентифікації відходів
( z0773-00 ). Блок 16. Стосується відходів, призначених для утилізації.
Робиться посилання на класифікаційний перелік ОЕСР. Блок 17. Укажіть відповідний(і) номер(и) Y з переліків
Категорій відходів, які підлягають регулюванню (додаток 2 до
Положення) ( 1120-2000-п ), і Категорій відходів, які потребують
особливого розгляду, які наведені в розділі Б Жовтого переліку
відходів. Блок 18. Укажіть для відходів, зазначених у додатку 1 до
Положення ( 1120-2000-п ), відповідний(і) кодовий(і) номер(и) H
(коди див. на зворотному боці форми) з Переліку небезпечних
властивостей ( z0770-00 ), який затверджено цим наказом. Блок 19. Укажіть ідентифікаційний номер ООН (складається з 4
цифр), у тому числі правильне вантажне найменування, а у для
відходів, зазначених у додатку 1 до Положення ( 1120-2000-п ),
клас ООН (коди див. на зворотному боці форми). Ці кодові номери
наведені в Рекомендаціях ООН з перевезення небезпечних вантажів
(восьме переглянуте видання, ST\SG\AC.10\1\Rev.8. United Nations,
New York, 1993). У Рекомендаціях ООН зазначені умови, у разі
виконання яких дозволяються міжнародні перевезення відходів. Блок 20. У лівій частині цього блока укажіть назву країни
експорту чи кодове позначення цієї країни (коди див. на зворотному
боці форми) відповідно до стандарту ISO 3166. Укажіть також назву,
адресу, номери телефонів і телефаксу компетентного органу країни
експорту, назву прикордонного пункту чи порту і митної служби як
пункту пропуску через державний кордон для ввезення в певну країну
чи вивезення з неї. У трьох середніх частинах цього блока вкажіть відповідну
інформацію про країни транзиту в тому порядку, у якому
здійснюватиметься перевезення. Якщо в перевезенні беруть участь
більше ніж три країни транзиту, то зазначте потрібну інформацію
про ці країни в додатках до повідомлення. У правій частині цього блока наводиться відповідна інформація
про країну імпорту. Блок 21. Цей блок обов'язково заповнюється у разі, коли
вантажі ввозяться, вивозяться і проходять транзитом через країни
ЄС. Блок 22. Укажіть кількість наявних додатків. У додатках може
міститися інформація, наприклад стосовно декількох перевізників
(блок 7) або кількох виробників відходів (блок 10), а також
інформація про метод утилізації/видалення відходів, контракт між
експортером і особою, яка відповідає за утилізацію/видалення, а
також про фінансові гарантії чи страхування, які передбачені для
транскордонного перевезення відходів. Блок 23. Експортер/виробник підписує кожний примірник
повідомлення і ставить на ньому дату, перед тим як направляти
повідомлення компетентному органу країни експорту. Прізвище
уповноваженого представника, як виробника, так і експортера, має
бути надруковано великими літерами поруч з підписом. Слід зазначити, що своїм підписом у повідомленні (заяві),
експортер і/чи виробник засвідчує тим самим, що інформація є
повною і достовірною і що діють письмові контрактні зобов'язання
між експортером і особою, яка відповідає за утилізацію/видалення,
і що є документи про страхування чи інші фінансові гарантії, які
охоплюють транскордонне перевезення. До повідомлення мають
долучатися довідка про страхування та інформація стосовно
контракту між експортером і особою, яка відповідає за
утилізацію/видалення, і, якщо це вимагається компетентними
органами, то підтвердження інших фінансових гарантій. Блок 24. Заповнюється компетентними органами країн імпорту і
транзиту, які мають підтвердити дату отримання повідомлення і
зазначити дату відправлення підтвердження. Блок 25. Заповнюється компетентним органом будь-якої
відповідної країни в разі видачі письмової згоди на транскордонне
перевезення небезпечних відходів. Указується назва країни, дата
видачі згоди і кінцева дата, коли закінчується термін дії згоди.
Якщо перевезення має будь-які особливі умови, то потрібно
поставити хрестик у відповідному квадраті і заповнити блок 26 на
зворотному боці форми чи використати окремий аркуш паперу. Якщо компетентний орган заперечує проти запропонованого
перевезення, тоді слід написати "ЗАПЕРЕЧЕННЯ" у блоці 25. Для
викладення причин заперечення можна використати блок 26 чи окремий
аркуш паперу. Блок 26. (Зворотний бік форми) Використовується компетентним органом замість окремого аркуша
паперу для викладення особливих умов його письмової згоди на
перевезення чи для пояснення його заперечення проти перевезення.
Начальник Управління відходів
Департаменту екологічної безпеки О.Толстіков

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: