open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
І Н С Т Р У К Ц І Я
N 165 від 16.10.2000 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

2 листопада 2000 р.

за N 773/4994
Затверджено

Наказ Міністерства екології та

природних ресурсів України

16.10.2000 N 165 ( z0770-00 )

Інструкція

з отримання Міжнародного коду ідентифікації відходів

Інструкція (1) розроблена відповідно до Положення про
контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та
їх утилізацією/видаленням, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 13 липня 2000 р. N 1120 ( 1120-2000-п ).
Міжнародний код ідентифікації відходів отримує
експортер/повідомник (2) при заповненні блока 15 повідомлення,
форма якого наведена в додатку 3 до зазначеного Положення. __________________

(1) Відповідає методам класифікації, що наведені в Резолюції
Ради ОЕСР С(88)90 - остаточна від 27 травня 1998 р. (2) Згідно з п.6 зазначеного Положення ( 1120-2000-п )
повідомником може бути: виробник відходів, експортер, компетентний
орган країни експорту (особа, призначена компетентним органом)
Згідно з п.30 зазначеного Положення ( 1120-2000-п ), для
визначення і класифікації небезпечних відходів при їх
транскордонному перевезенні служить серія із шести таблиць: Таблиця 1. Причини, унаслідок яких речовини, матеріали та
предмети підлягають утилізації /видаленню. Таблиця 2. Операції з видалення та утилізації відходів. Таблиця 3. Категорії потенційно небезпечних відходів. Таблиця 4. Складові (елементи) потенційно небезпечних
відходів. Таблиця 5. Перелік небезпечних властивостей. Таблиця 6. Види діяльності, які призводять до утворення
потенційно небезпечних відходів.
У таблицях 1-6 додатка до Інструкції вказані кодові номери
ОЕСР, які у сукупності забезпечують можливість надання повної
характеристики небезпечних відходів за допомогою Міжнародного коду
ідентифікації відходів (далі - МКІВ).
Міжнародний код ідентифікації відходів отримують таким чином: 1. Виберіть з таблиці 1 одну або дві головні причини в
крайньому разі, унаслідок яких відходи призначені для
утилізації/видалення. Позначте цю причину (причини) символом Q...
плюс кодовий номер (номери). 2. Укажіть спосіб, обраний для утилізації/видалення відходів,
узявши з таблиці 2 одну операцію, яка найбільш точно описуватиме
подальші зміни, які відбуватимуться з відходами. Позначте її
символом D... або R... плюс кодовий номер із таблиці 2А або
таблиці 2В (у залежності від конкретного випадку). 3. Визначте, чи є відходи рідиною (L), шламом (P) або твердим
тілом (S). Порошки розглядаються як різновид твердих тіл. 4. Із таблиці 3 виберіть одну характерну
ознаку-ідентифікатор, яка найбільш точно описує категорію
відходів. Позначте цю ознаку символом L..., P..., або S... плюс
кодовий номер. 5. Вивчіть таблицю 4. Відходи чи містять, чи не містять один
або більше з перелічених у таблиці складових (елементів). Якщо не
містять, то поставте код СО. Якщо містять один елемент, то
позначте відповідний кодовий номер. Якщо відходи містять більше
ніж один елемент, то потрібно якомога точніше виділити групу з не
більш як трьох елементів у порядку зменшення ступеня
небезпечності. Відбір у цю групу потрібно зробити за якісними ознаками і він
має грунтуватися на кваліфікованій думці того, хто виробляє ці
відходи, проведення фізичних вимірів при цьому не передбачається. 6. Із таблиці 5 виберіть одну або дві головні в крайньому
разі небезпечні властивості, які характеризують відходи. Позначте
їх символом H: плюс кодовий номер. 7. Із таблиці 6 виберіть один найбільш характерний вид
діяльності, у результаті якого виробляються дані відходи. Позначте
символом A...плюс кодовий номер. 8. Порядок Міжнародного коду ідентифікації відходів такий
самий, як і порядок таблиць 1 - 6. Основні заголовки системи
кодування відокремлюються подвійними скісними лініями. У тих
випадках, коли для даного виду відходів можна застосувати декілька
пунктів відповідної таблиці, для розділення кодів кожного такого
пункту використовується знак +.

Q_+_/D,R_L,P,S_C_+_+_/H_+_/A_
Додаток

до Інструкції з отримання

міжнародного коду

ідентифікації відходів
Таблиця 1
Причини, унаслідок яких речовини, матеріали та предмети

підлягають утилізації/видаленню
Речовини, матеріали та предмети підлягають
утилізації/видаленню, якщо вони є:
Q1 Виробничими залишками, іншим чином не визначені нижче.
Q2 Продуктами, що не відповідають технічним умовам.
Q3 Продуктами, у яких закінчився термін придатності.
Q4 Матеріалами, які були пролиті, загублені та ін., у тому числі

забруднені матеріали, обладнання тощо.
Q5 Матеріалами, забрудненими внаслідок запланованих чи

навмисних дій (наприклад, залишки після операцій очищення, пакувальні матеріали тощо).
Q6 Виробами, не придатними до використання (наприклад,

відбраковані акумуляторні батареї, відпрацьований

каталізатор тощо).
Q7 Речовинами, що вже не виконують свого призначення

належним чином (наприклад, забруднені кислоти, забруднені

розчинники, відпрацьовані солі після гартування тощо).
Q8 Залишками від технологічних процесів (наприклад, шлаки,

кубові залишки тощо).
Q9 Залишками від процесів зниження рівня забруднення

(наприклад, шлами скрубберів, пил від пиловловлювачів,

відпрацьовані фільтри тощо). 10 Залишками від операцій металообробки/оздоблення

(наприклад, токарна стружка, окалина тощо). 11 Залишками від переробки сировини (наприклад, залишки

видобутку корисних копалин, некондиційні нафтопродукти). 12 Розбавленими (змішаними) матеріалами (наприклад, масла,

забруднені поліхлорованими біфенілами (далі - ПХБ) тощо). 13 Будь-якими матеріалами, речовинами чи продуктами,

використання яких заборонено законом в країні експорту. 14 Продуктами, що не мають подальшого застосування

(наприклад, сільськогосподарські, побутові, канцелярські,

торгові відходи, покидьки тощо). 15 Матеріалами, речовинами чи продуктами, що утворюються в

результаті заходів по оздоровленню забруднених земель. 16 Будь-якими матеріалами, речовинами чи продуктами, які їх

виробник чи експортер оголошує відходами і які не входять до

вищенаведених категорій.
Продовження додатка
Таблиця 2
Операції

з видалення та утилізації відходів (1)
А. Операції, які не призводять до можливої рекуперації,
рециркуляції, утилізації, прямого повторного чи альтернативного
використання відходів
Розділ А охоплює всі подібні операції з видалення, які
здійснюються на практиці, а саме:
D1 Поховання в землі чи скидання на землю (наприклад, на

звалище тощо).
D2 Обробка грунту (наприклад, біохімічне розкладення рідких чи

мулових відходів у грунті тощо).
D3 Закачування на глибину (наприклад, уприскування відходів

відповідної консистенції у свердловини, соляні куполи природних резервуарів тощо).
D4 Скидання у поверхневі водойми (наприклад, скидання рідких

або мулистих відходів у котловани, ставки чи відстійні басейни тощо).
D5 Скидання на спеціально обладнані звалища (наприклад,

скидання в окремі відсіки з прокладкою і поверхневим покриттям, які ізолюють їх один від одного і від навколишнього середовища тощо).
D6 Скидання у водойми, крім морів/океанів.
D7 Скидання у моря/океани, у тому числі поховання на

морському дні.
D8 Біологічне оброблення, не обумовлене в інших розділах цього

додатка, яке призводить до утворення кінцевих сполук чи сумішей, які потім видаляються будь-яким способом, зазначеним у розділі А.
D9 Фізико-хімічне оброблення, не обумовлене в інших розділах

цього додатка, яке призводить до утворення кінцевих сполук чи сумішей, які потім видаляються будь-яким способом, зазначеним у розділі А (наприклад, випарювання, сушіння, прожарювання, нейтралізація, осаджування тощо).
D10 Спалювання на суші.
D11 Спалювання в морі.
D12 Постійне зберігання (наприклад у спеціальних контейнерах у

шахті тощо).
D13 Змішування чи перемішування до початку будь-якої з операцій,

зазначених у розділі А.
D14 Перепакування до початку будь-якої з операцій, зазначених у

розділі А.
D15 Зберігання до початку будь-якої з операцій, зазначених у

розділі А.
Б. Операції, які можуть призвести до рекуперації,
рециркуляції, утилізації, прямого повторного чи альтернативного
використання
Розділ Б охоплює всі подібні операції з матеріалами, які
визначені як небезпечні відходи чи вважаються такими і які в
іншому разі повинні призначатися для операцій, передбачених у
розділі А:
R1 Використання у вигляді палива (крім безпосереднього

спалювання) чи іншим чином для отримання енергії.
R2 Утилізація/регенерація розчинників.
R3 Рециркуляція/утилізація органічних речовин, що не

застосовуються як розчинники.
R4 Рециркуляція/утилізація металів та їх сполук.
R5 Рециркуляція/утилізація інших неорганічних матеріалів.
R6 Регенерація кислот та основ.
R7 Рекуперація компонентів, що використовуються для зменшення

забруднення.
R8 Рекуперація компонентів каталізаторів.
R9 Повторна перегонка використаних нафтопродуктів чи інше

повторне їх використання.
R10 Обробка грунту, що справляє позитивний вплив на землеробство

чи поліпшує екологічну обстановку.
R11 Використання відходів будь-яких операцій під номерами

R1-R10.
R12 Обмін відходами для здійснення операцій під номерами R1-R11.
R13 Акумулювання матеріалу для здійснення будь-якої операції,

зазначеної у розділі Б. ___________________
(1) Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2000 р. N 1120 ( 1120-2000-п ) (додаток 1 до Положення).
Продовження додатка
Таблиця 3
Категорії потенційно небезпечних відходів (у залежності від їх природи чи активності відходи можуть бути рідкими,

густими чи твердими)
Відходи, які включають:
1. Речовини після анатомічних досліджень, відходи клінік чи
лікарень.
2. Фармацевтичні, медицинські та ветеринарні препарати.
3. Консерванти деревини.
4. Біоциди та фітофармацевтичні речовини.
5. Залишки речовин, які використовувалися як розчинники.
6. Галогеноорганічні речовини, що не застосовуються як
розчинники, крім інертних полімерних матеріалів.
7. Солі, що містять ціаніди і застосовуються в термічному процесі
відпускання.
8. Мінеральні мастила та мастильні речовини (наприклад, шлами,
які утворюються унаслідок різання тощо).
9. Суміші масла/вода та вуглеводні/вода, емульсії. 0. Речовини, що містять поліхлоровані біфеніли (далі - ПХБ) та/чи
поліхлоровані терфеніли (далі - ПХТ) (наприклад, діелектрики тощо). 1. Смолисті матеріали, які утворюються унаслідок очищення,
перегонки чи будь-якого піролізного оброблення (наприклад, кубові залишки після перегонки тощо). 2. Чорнила, барвники, пігменти, фарби, лаки, політури.
13. Смоли, латекси, пластифікатори, клеї/в'яжучі речовини.
14. Неідентифіковані та/або нові хімічні речовини, які утворюються в результаті досліджень, пошуку чи навчання і вплив яких на людину чи довкілля невідомий (наприклад, лабораторні залишки тощо). 5. Піротехнічні та інші вибухові речовини.
16. Фотохімікати та матеріали фотооброблення.
17. Будь-який матеріал, забруднений будь-яким аналогом поліхлордибензофурану. 8. Будь-який матеріал, забруднений будь-яким аналогом
поліхлордибензо-п-діоксину.
Нижченаведені відходи, які містять будь-який із складових
елементів з таблиці 4: 9. Тваринні чи рослинні мила, жири, віск.
20. Негалогеновані органічні речовини, що не використовуються як розчинники. 1. Неорганічні речовини без металів чи сполук металів.
22. Зола та/чи шлак.
23. Грунт, пісок та глина, включно з вийнятим грунтом.
24. Неціанідні солі термічного процесу відпускання.
25. Металевий пил, порошок.
26. Відпрацьовані каталітичні матеріали.
27. Рідини чи шлами, які містять метали чи сполуки металів.
28. Залишки від операцій з контролю над забрудненням (наприклад, пил з пиловлювачів тощо), за винятком пунктів 29, 30, 33. 9. Скрубберний шлам.
30. Шлами з установок з очищення води.
31. Залишки після декарбонізації.
32. Залишки після іонообмінних процесів.
33. Водоочисні шлами, необроблені або непридатні для застосування у сільському господарстві. 4. Залишки після очищення резервуарів та/чи апаратури.
35. Забруднена апаратура.
36. Забруднені упаковки (наприклад, використані газові балончики тощо), що містять один чи декілька складових (елементів), зазначених у таблиці 4. 7. Батареї та інші електричні елементи.
38. Олії рослинного походження.
39. Матеріали, що утворюються при роздільному збиранні побутових відходів. 0. Будь-які інші відходи, що містять будь-який із складових
(елементів), зазначених у таблиці 4.
Продовження додатка
Таблиця 4
Складові (елементи) потенційно небезпечних відходів
Кодовий Складові (елементи) (1)
номер
C1 Берилій, сполуки берилію [Y20].
C2 Сполуки ванадію.
C3 Сполуки шестивалентного хрому [Y21].
C4 Сполуки кобальту.
C5 Сполуки нікелю.
C6 Сполуки міді [Y22].
C7 Сполуки цинку [Y23].
C8 Арсен, сполуки арсену [Y24].
C9 Селен, сполуки селену [Y25].
C10 Сполуки срібла.
C11 Кадмій, сполуки кадмію [Y26].
C12 Сполуки олова.
C13 Сурма, сполуки сурми [Y27].
C14 Телур, сполуки телуру [Y28].
C15 Барій, сполуки барію, за винятком сульфату барію.
C16 Ртуть, сполуки ртуті [Y29].
C17 Талій, сполуки талію [Y30].
C18 Свинець, сполуки свинцю [Y31].
C19 Неорганічні сульфіди.
C20 Неорганічні сполуки фтору, за винятком фториду кальцію

[Y32]. 21 Неорганічні ціаніди [Y33].
C22 Такі лужні або лужноземельні метали: літій, натрій, калій,

кальцій, магній у незв'язаній формі. 23 Розчини кислот або кислоти у твердому стані [Y34].
C24 Основні розчини або основи у твердому стані [Y35].
C25 Азбест (пил і волокна) [Y36].
C26 Органічні сполуки фосфору [Y37].
C27 Карбоніли металів [Y19].
C28 Пероксиди.
C29 Солі хлорнуватої кислоти.
C30 Солі хлорної кислоти.
C31 Солі азотної кислоти.
C32 Відпрацьовані речовини і вироби, які містять ПХБ та/або

ПХТ та/або полібромовані біфеніли (далі - ПББ) чи їх

домішки [Y10]. 33 Фармацевтичні або ветеринарні препарати.
C34 Біоциди і фітофармацевтичні речовини.
C35 Речовини, що інфікують.
C36 Креозоти.
C37 Ізоціанати.
C38 Органічні ціаніди [Y38].
C39 Феноли, фенольні сполуки, включно з хлорфенолом [Y39].
C40 Ефіри [Y40].
C41 Галогеновані органічні розчинники [Y41]
C42 Органічні розчинники, за винятком галогенованих

розчинників [Y42]. 43 Галогеноорганічні сполуки, за винятком речовин, згаданих

у цій таблиці [Y45]. 44 Ароматичні сполуки, поліциклічні і гетероциклічні

органічні сполуки. 45 Органічні азотні сполуки, на зразок аліфатичних амінів.
C46 Органічні азотні сполуки, на зразок ароматичних амінів.
C47 Речовини вибухового характеру.
C48 Органічні сполуки сірки.
C49 Будь-який матеріал, забруднений будь-якою сполукою, на

зразок поліхлорованого дибензофурану [Y43]. 50 Будь-який матеріал, забруднений будь-якою сполукою, на

зразок поліхлорованого дибензо-п-діоксину [Y44]. 51 Вуглеводні та їх кисневі, азотні і/або сірчані сполуки,

як-небудь інакше не враховані у таблиці 4. ______________
(1) У дужках зазначається номер Y згідно з додатком 1 до Базельської конвенції ( 995_022 )
Продовження додатка
Таблиця 5
Перелік небезпечних властивостей (1)
Клас Кодовий Властивість
ООН (2) номер ----------------------------------------------------------------- 1 H1 Вибухові речовини
Вибухові речовини чи відходи - це тверді або

рідкі речовини чи відходи (або суміш речовин чи

відходів), які самі по собі здатні до хімічної

реакції з виділенням газів такої температури і

тиску і з такою швидкістю, що призводить до

пошкодження оточуючих предметів.
3 H3 Вогненебезпечні рідини
Термін "вогненебезпечні" рівнозначний терміну

"легкозаймисті"
Вогненебезпечними є рідини, суміші рідин або

рідини, що містять тверді речовини в розчині чи

суспензії (наприклад: фарби, політури, лаки тощо,

крім речовин чи відходів, класифікованих інакше,

згідно з їх небезпечними властивостями), які

виділяють вогненебезпечні пари при температурі не

вище 60,5 град.C при випробуванні в замкнутій

посудині або не вище 65,6 град.C при випробуванні

у відкритій посудині. (Результати, одержані при

випробуваннях у закритій чи відкритій посудині,

не можуть бути точно співставлені і навіть окремі

результати, отримані одним і тим же методом,

часто відрізняються один від одного, отже норми,

у яких цифри не збігаються з наведеними вище,

залишаються в контексті даного визначення).
4.1 H4.1 Вогненебезпечні тверді речовини
Тверді речовини або тверді відходи, окрім

класифікованих як вибухові, які в умовах, що

виникають при транспортуванні, здатні легко

займатися або можуть при терті викликати чи

посилювати пожежу.
4.2 H4.2 Речовини або відходи, здатні самозайматися
Речовини або відходи, які здатні спонтанно

розігріватися за нормальних умов перевезення чи

нагріватися при контакті з повітрям, а потім

займатися.
4.3 H4.3 Речовини або відходи, що виділяють

вогненебезпечні гази при взаємодії з водою
Речовини або відходи, які при взаємодії з водою

здатні самозайматися чи виділяти легкозаймисті

гази в небезпечних кількостях.
5.1 H5.1 Окислювальні речовини
Речовини чи відходи, які самі по собі не

обов'язково горючі, але які за рахунок виділення

кисню можуть спричинити загоряння інших

матеріалів.
5.2 H5.2 Органічні пероксиди
Органічні речовини чи відходи, що містять

бівалентну групу -О-О-, є термічно нестійкими

речовинами, які схильні до екзотермічного

самоприскорювального розкладу.
6.1 H6.1 Отруйні (сильнодіючі) речовини
Речовини чи відходи, які, потрапляючи в середину

організму через органи дихання, травлення або

через шкіру, здатні викликати смерть людини чи

справляти на неї сильний негативний вплив.
6.2 H6.2 Речовини, що інфікують
Речовини чи відходи, що містять життєздатні

мікроорганізми чи їх токсини, які можуть

викликати захворювання у тварин чи людей.
8 H8 Корозійні речовини
Речовини чи відходи, які шляхом хімічного впливу

можуть при безпосередньому контакті спричинити

серйозні пошкодження живої тканини, чи у разі

витікання можуть викликати пошкодження і навіть

руйнування інших вантажів чи транспортних

засобів; вони також можуть спричинити інші види

небезпеки.
9 H10 Виділення токсичних газів при контакті з повітрям

чи водою
Речовини чи відходи, які при взаємодії з повітрям

чи водою можуть виділяти токсичні гази в

небезпечних об'ємах.
9 H11 Токсичні речовини (що викликають затяжні чи

хронічні захворювання)
Речовини чи відходи, які при проникненні в

середину організму через органи дихання,

травлення або через шкіру можуть викликати

затяжні чи хронічні захворювання, включаючи

ракові захворювання.
9 H12 Екотоксичні речовини
Речовини чи відходи, які в разі попадання в

навколишнє середовище справляють (одразу чи

згодом) шкідливий вплив на навколишнє середовище

в результаті біоакумулювання і/або мають

токсичний вплив на біотичні системи.
9 H13 Речовини, здатні якимось чином після видалення

утворювати інші матеріали, наприклад шляхом

вилуговування, причому ці матеріали мають

будь-які із зазначених вище властивостей. _______________
(1) Відповідає переліку, наведеному у додатку III до Базельської конвенції ( 995_022 ) 2) Відповідає системі класифікації небезпечних властивостей, що
наведена в Рекомендаціях ООН з перевезення небезпечних вантажів (ST/SG/AC.10/1/Rev.5, OOH, Нью Йорк, 1998 р.)
Продовження додатка
Таблиця 6
Види діяльності, які призводять до утворення

потенційно небезпечних відходів
Сільське господарство - сільськогосподарське виробництво
A100 Сільське господарство, лісове господарство.
A101 Землеробство.
A102 Тваринництво.
A103 Благоустрій лісових територій та експлуатація лісових ресурсів (лісозаготівля).
A110 Продукти тваринного та рослинного походження з

продовольчого сектора. 111 М'ясопереробна промисловість, бойні, скотобійний сектор.
A112 Молочна промисловість.
A113 Виробництво тваринних та рослинних масел та жирів.
A114 Виробництво цукру.
A115 Інші види виробництва.
A120 Виробництво напоїв.
A121 Перегін питного та інших спиртів.
A122 Виготовлення пива.
A123 Виробництво інших напоїв.
A130 Виробництво кормів для тварин.
Енергетика
A150 Вугільна промисловість.
A151 Збагачення вугілля та виробництво похідних продуктів.
A152 Операції коксування.
A160 Нафтова промисловість.
A161 Видобування нафти та природного газу.
A162 Переробка нафти.
A163 Зберігання нафти і продуктів, що отримують при переробці природного газу.
A170 Виробництво електроенергії.
A171 Теплоелектроцентралі.
A172 Гідроелектростанції.
A173 Атомні електростанції.
A174 Інші електростанції.
A180 Водопостачання.
Металургія, машинобудування і електротехніка
A200 Видобування руди.
A210 Чорна металургія.
A211 Виробництво чавуну (коксові печі).
A212 Виробництво нерафінованої сталі ( у зливках).
A213 Первинне перетворення сталі (прокатні стани).
A220 Кольорова металургія.
A221 Виробництво глинозему.
A222 Металургійне виробництво алюмінію.
A223 Металургійне виробництво свинцю і цинку.
A224 Металургійне виробництво дорогоцінних металів.
A225 Металургійне виробництво інших кольорових металів.
A226 Промисловість феросплавів.
A227 Виробництво електродів.
A230 Ливарне виробництво та металообробка.
A231 Ливарне виробництво чорних металів.
A232 Ливарне виробництво кольорових металів.
A233 Металообробка ( не включаючи механічну обробку).
A240 Машинобудівне, електротехнічне та електронне виробництво.
A241 Механічна обробка.
A242 Термообробка.
A243 Обробка поверхонь.
A244 Нанесення фарби.
A245 Збирання, монтаж проводки.
A246 Виробництво батарей та сухих елементів.
A247 Виробництво електричних проводів та кабелів (лакування, нанесення гальванічних покриттів, ізоляції).
A248 Виробництво електронних комплектуючих елементів.
Нерудні мінерали - матеріали, кераміка, скло
A260 Видобування нерудних мінералів підземним і відкритим

способами. 270 Будівельні матеріали, кераміка, скло.
A271 Виробництво вапна, цементу та будівельного гіпсу.
A272 Виготовлення керамічних виробів.
A273 Виготовлення виробів, що містять азбестоцемент.
A274 Виробництво інших будівельних матеріалів.
A275 Виробництво скла.
A280 Будівництво, будівельні майданчики, благоустрій територій.
Виробництво первинних хімічних речовин
A300 Виробництво первинних хімічних речовин і вихідних хімічних

матеріалів. 301 Виробництво хлору.
A351 Виробництво добрив.
A401 Інші виробництва первинних неорганічних промислових хімічних речовин. 451 Нафтова та вугільна промисловість.
A501 Виробництво вихідних пластмас.
A551 Інші виробництва первинних органічних хімічних речовин.
A601 Хімічна обробка жирів; виробництво вихідних речовин для мийних засобів. 651 Виробництво фармацевтичних препаратів, пестицидів, біоцидів,

гербіцидів. 669 Інші виробництва кінцевих хімічних продуктів.
Виробництво виробів на основі первинних хімічних речовин
A700 Виробництво чорнил, лаків, фарб, клею.
A701 Виробництво чорнил.
A702 Виробництво фарб.
A703 Виробництво лаків.
A704 Виробництво клею.
A710 Виготовлення фотоматеріалів.
A711 Виробництво фоточутливих пластин.
A712 Виробництво продуктів для фотообробки.
A720 Парфумерне виробництво і виробництво мила та мийних засобів.
A721 Виробництво мила.
A722 Виробництво мийних засобів.
A723 Виробництво парфумерної продукції.
A730 Гумові і пластмасові вироби.
A731 Гумотехнічне виробництво.
A732 Кінцеві пластмасові матеріали.
A740 Виготовлення виробів на основі азбесту.
A750 Виробництво пороху та вибухових речовин.
Текстильне та шкіряне виробництво, деревообробне та

меблеве виробництво
A760 Текстильне та швацьке виробництво.
A761 Розчісування гребенем та прочісування текстильних волокон
A762 Сукання ниток, прядіння, ткацтво.
A763 Вибілювання, фарбування, набивка.
A764 Швацьке виробництво.
A770 Шкіряне виробництво, вичинка шкури.
A771 Дубильне виробництво.
A772 Кушнірське виробництво.
A773 Виробництво взуття та інших виробів із шкіри.
A780 Деревооброблення та виробництво меблів.
A781 Лісопильня, виробництво дерев'яних панелей.
A782 Виробництво продукції з дерева, меблі.
A790 Різноманітні споріднені виробництва.
Папір, картон, поліграфія
A800 Виробництво паперу, картону.
A801 Виробництво целюлози.
A802 Виробництво паперу, картону.
A803 Готові вироби з паперу і картону.
A810 Друкована продукція, видавнича справа, фотолабораторії.
A811 Друкована продукція, видавнича справа.
A812 Фотолабораторії.
Комерційні послуги
A820 Пральні та з вибілювання і фарбування.
A830 Підприємництво.
A840 Транспорт, продаж автомобілів і ремонтні послуги.
A841 Продаж автомобілів, ремонт автомобілів.
A842 Перевезення.
A850 Готелі, кафе, ресторани.
Послуги загального типу
A860 Охорона здоров'я.
A861 Охорона здоров'я (лікарні, поліклініки, диспансери, лабораторії).
A870 Наукові дослідження.
A871 Наукові дослідження ( у тому числі науково-дослідні лабораторії).
A880 Адміністративна діяльність, заклади.
Побутовий сектор
A890 Побутовий сектор.
Боротьба із забрудненням навколишнього середовища (довкілля). Ліквідація відходів
A900 Прибирання та утримання місць громадського користування.
A910 Міські водоочисні споруди.
A920 Оброблення міських побутових відходів.
A930 Оброблення промислових стоків та відходів.
A931 Спалювання.
A932 Фізико-хімічне оброблення.
A933 Біологічне оброблення.
A934 Тверднення відходів.
A935 Збір та/чи попереднє оброблення відходів.
A936 Видалення на поверхні або під землею.
Відновлення - утилізація
A940 Роботи з відновлення.
A941 Регенерація мастил.
A942 Регенерація розчинників.
A943 Регенерація іонообмінних смол.
A950 Роботи з утилізації.
Начальник Управління відходів
Департаменту екологічної безпеки О.Толстіков

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: