open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 53/5 від 01.11.2000 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

1 листопада 2000 р.

за N 762/4983
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу

Міністерства юстиції

N 68/5 ( z0504-03 ) від 23.06.2003 )

Про затвердження Положення про Центр порівняльного права

при Міністерстві юстиції України

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від
12 червня 1998 р. N 852 ( 852-98-п ) "Про запровадження механізму
адаптації законодавства України до законодавства Європейського
Союзу" та Положення про Міжвідомчу координаційну раду з адаптації
законодавства України до законодавства Європейського Союзу,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
12 листопада 1998 р. N 1773 ( 1773-98-п ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про Центр порівняльного права при
Міністерстві юстиції України (додається).
2. Скасувати Положення про Центр порівняльного права при
Міністерстві юстиції України, затверджене наказом Міністерства
юстиції України від 03.08.98 N 42/5.
3. Департаменту господарського забезпечення (Антонюк О.Л.)
вирішити питання про розміщення Центру порівняльного права при
Міністерстві юстиції України, забезпечення його засобами зв'язку
та необхідним обладнанням до 15.12.2000 р.
4. Департаменту планово-фінансової діяльності,
бухгалтерського обліку та звітності (Которобай С.В.) вирішити
питання про фінансове забезпечення Центру порівняльного права при
Міністерстві юстиції України.
5. Центру порівняльного права при Міністерстві юстиції
України спільно з Департаментом міжнародного права забезпечити
розроблення плану роботи Центру на кожне півріччя кожного року.
6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Горбунову Л.М.
Міністр С.Р.Станік
Затверджено

Наказ Міністерства юстиції

України

01.11.2000 N 53/5
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

1 листопада 2000 р.

за N 762/4983
Положення

про Центр порівняльного права

при Міністерстві юстиції України
1. Центр порівняльного права при Міністерстві юстиції України
(далі - Центр) створено відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України від 12 червня 1998 р. N 852 ( 852-98-п ) "Про
запровадження механізму адаптації законодавства України до
законодавства Європейського Союзу", з метою сприяння органам
державної влади України в роботі з підготовки проектів
нормативно-правових актів з урахуванням світового досвіду та
основних положень законодавства Європейського Союзу (далі - ЄС),
для розробки рекомендацій щодо визначення пріоритетів у підготовці
цих проектів та поступового наближення законодавства України до
норм та стандартів права ЄС, виконання аналітичної роботи у сфері
порівняльного права для забезпечення стратегічного курсу України
на інтеграцію до ЄС та виконання ст.51 Угоди про партнерство і
співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та
їх державами-членами від 14 червня 1994 р. ( 998_012 ) (далі -
УПС), для організаційного забезпечення діяльності Міжвідомчої
координаційної ради з адаптації законодавства України до
законодавства Європейського Союзу (далі - МКР).
2. Центр у своїй діяльності керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) і законами України, постановами Верховної Ради
України, актами Президента України, актами Кабінету Міністрів
України, чинними міжнародними договорами, згода на обов'язковість
яких надана Верховною Радою України, УПС, рішеннями Ради з питань
співробітництва між Україною та ЄС та її української частини,
Комітету з питань співробітництва між Україною та ЄС, цим
Положенням, а також наказами Міністерства юстиції України.
3. Основними завданнями Центру є: здійснення порівняльного аналізу міжнародного, європейського
права та права інших країн з правом України; розроблення рекомендацій щодо вдосконалення
нормативно-правових актів з урахуванням світового досвіду в
правовій сфері, а також права ЄС, здійснення правової експертизи,
розроблення проектів нормативно-правових актів; консультативна діяльність, що пов'язана з проблемами
адаптації законодавства України до законодавства ЄС; створення інформаційної правової бази даних сучасного
міжнародного законодавства, а також права ЄС з урахуванням
напрямів і тенденцій правової реформи в Україні в галузі адаптації
законодавства України до міжнародних норм і стандартів; сприяння стабільності партнерських стосунків України з ЄС у
галузі порівняльного права та адаптації законодавства України до
законодавства ЄС; сприяння координації діяльності міністерств, інших
центральних органів виконавчої влади з питань гармонізації
законодавства України із законодавством ЄС; підготовка пропозицій та рекомендацій для розгляду їх на
засіданнях МКР; підготовка засідань МКР; сприяння розвитку правової освіти державних службовців,
суддів, інших осіб у сфері міжнародного, європейського права, а
також права інших країн; розповсюдження правової інформації у зазначеній сфері.
4. Центр відповідно до покладених на нього завдань: 1) розробляє за участю відповідних міністерств, інших
центральних органів виконавчої влади, а також органів державної
влади пропозиції щодо визначення пріоритетних напрямів діяльності
України стосовно гармонізації законодавства України із
законодавством ЄС; 2) вивчає стан та здійснює аналіз чинного міжнародного та
європейського права, права інших країн, до якого Україна має намір
адаптувати своє чинне та майбутнє право; 3) розробляє рекомендації до проектів нормативно-правових
актів, що потребують адаптації з урахуванням світових стандартів,
та виконує аналітичний огляд відповідності правових норм України
до міжнародно-правових норм; 4) визначає ступінь відповідності положень як проектів, так і
чинних нормативно-правових актів України нормам та стандартам
права ЄС та вимогам УПС; 5) розробляє і подає пропозиції про усунення неузгодженостей
та суперечностей між нормативно-правовими актами України та актами
ЄС; 6) вивчає світовий правовий досвід з метою впровадження
передових стандартів у законодавство України; 7) сприяє створенню інформаційної правової бази сучасного
світового законодавства з метою подальшої інтеграції в світове
суспільство (зокрема в ЄС); 8) розробляє пропозиції щодо поліпшення процесів та методів
адаптації законодавства України до законодавства ЄС та практичного
втілення, інкорпорації та подальшої кодифікації адаптованого
законодавства; 9) сприяє проведенню наукових досліджень у сфері
порівняльного аналізу та адаптації законодавства України до
законодавства ЄС; 10) здійснює міжнародне співробітництво у галузі нормотворчої
діяльності та науково-практичного досвіду; 11) бере участь у підготовці до видання збірників
нормативно-правових актів та спеціальної юридичної літератури; 12) формує банк даних європейського та адаптованого
законодавства України; 13) готує відповідні матеріали для інформування органів
державної влади та громадськості щодо питань, віднесених до
компетенції Центру; 14) здійснює іншу діяльність, що випливає із завдань Центру.
5. Центр має право: створювати за участю відповідних міністерств, інших
центральних органів виконавчої влади координаційні ради та групи
для вирішення питань підвищення ефективності діяльності,
пов'язаної з проблемами адаптації законодавства України до
законодавства ЄС; звертатися із запитами до міжнародних та українських
інституцій та органів державної влади з метою отримання правової
інформації, необхідної для діяльності Центру; отримувати безоплатно від органів державної влади відповідні
довідково-інформаційні матеріали, що необхідні Центру для його
діяльності з виконання покладених на нього завдань; залучати до роботи, пов'язаної з виконанням завдань Центру,
провідних фахівців як України, так і інших держав та міжнародних
інституцій, у тому числі і на договірних засадах, створювати
тимчасові наукові творчі колективи з числа працівників Центру та
фахівців міністерств, інших центральних органів виконавчої влади,
а також інших органів державної влади, підприємств, установ та
організацій; скликати наради з питань, що належать до компетенції Центру,
проводити в установленому порядку конференції, семінари, зустрічі,
у тому числі міжнародні; розпоряджатися коштами та іншим майном, що перебуває в його
оперативному управлінні, у порядку, установленому законодавством; використовувати кошти, отримані від діяльності, не
забороненої законодавством, спрямовуючи їх на розвиток Центру та
на розв'язання соціальних питань; укладати цивільно-правові угоди з юридичними та фізичними
особами для забезпечення виконання покладених на Центр завдань; здійснювати консультативну та іншу діяльність, що пов'язана з
виконанням завдань Центру.
6. Центр очолює директор, який призначається на посаду
Міністром юстиції України. Директор у своїй діяльності підзвітний Міністру юстиції
України, виконує його доручення, бере участь у роботі колегії
Міністерства юстиції України.
7. Директор Центру: 1) планує роботу Центру та здійснює постійний контроль за
виконанням запланованих заходів; 2) організовує діяльність працівників, затверджує посадові
інструкції працівників Центру; 3) організовує звітність працівників Центру щодо виконання
ними функціональних обов'язків; 4) приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Центру
згідно із законодавством; 5) установлює працівникам Центру посадові оклади, а також
розміри надбавок, доплат та премій відповідно до законодавства; 6) організовує роботу, спрямовану на підвищення професійного
рівня працівників Центру; 7) відповідає за підготовку та виконання планів роботи Центру
та подає їх на затвердження Міністру юстиції України; 8) організовує підбірку та систематизацію довідкової,
методичної та правової інформації для подальшого використання у
роботі Центру; 9) забезпечує взаємодію Центру з органами державної влади,
громадськими організаціями та засобами масової інформації шляхом
постійного інформаційного обміну; 10) видає накази в межах компетенції Центру; 11) від свого імені без довіреності укладає та розриває
договори, представляє Центр у його діяльності; 12) видає доручення, обов'язкові до виконання для всіх
співробітників Центру. Директор Центру є розпорядником коштів у порядку, визначеному
законодавством.
8. Директор Центру має заступників, один з яких здійснює
повноваження директору Центру в разі його відсутності. Розподіл обов'язків між заступниками проводить директор
Центру.
9. Структура, штатний розпис, кошторис доходів та видатків,
річний план роботи Центру затверджуються Міністром юстиції
України. Зміни до плану роботи можуть бути внесені за погодженням з
Міністром юстиції України.
10. Центр співпрацює з Центром перекладів актів європейського
права, створеним при Міністерстві юстиції України відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 1999 р. N 1353
( 1353-99-п ) "Про Центр перекладів актів європейського права". 11. Кошти Центру становлять: асигнування з державного
бюджету; кошти, у тому числі в іноземній валюті, що надходять у
вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних
пожертвувань або як компенсація вартості отриманих державних
послуг, кошти міжнародної технічної допомоги. Гранична чисельність Центру затверджується Кабінетом
Міністрів України. 12. Витрати, що безпосередньо не пов'язані з виконанням плану
роботи Центру, покладаються на замовника. 13. Центр веде бухгалтерський облік та статистичну звітність
у порядку, визначеному законодавством. 14. Реорганізація чи ліквідація Центру здійснюється у
порядку, визначеному законодавством. 15. Центр є юридичною особою, яка має самостійний баланс,
відокремлене майно, рахунки в установах банків, печатку із
зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.
Директор Центру порівняльного права
при Міністерстві юстиції України С.В.Шевчук

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: