open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
br> ( Рішення втратило чинність на підставі Рішення

( 997_859 ) от 25.04.2003 )
Рішення

про фінансове забезпечення діяльності

Антитерористичного центру держав-учасниць

Співдружності Незалежних Держав

(укр/рос)
( Рішення ратифіковано із застереженням згідно із Законом

N 2758-III ( 2758-14 ) від 04.10.2001 )

Офіційний переклад
Рада глав урядів Співдружності Незалежних Держав вирішила:
1. Погодитися з пропозицією Економічної ради Співдружності
Незалежних Держав про фінансове забезпечення діяльності
Антитерористичного центру держав-учасниць Співдружності Незалежних
Держав, з урахуванням його штатної структури і граничної
чисельності в кількості 60 чоловік. 2. Установити, що держави-учасниці Співдружності Незалежних
Держав перераховуються у 2001 році часткові внески на утримання
Антитерористичного центру на рахунки єдиного бюджету органів
Співдружності, що фінансуються за рахунок бюджетних коштів цих
держав, у наступних відсотках: Російська Федерація - 50, Україна -
14, Республіка Білорусь - 5, Республіка Казахстан - 5, Республіка
Узбекистан - 5, Азербайджанська Республіка - 3, Республіка
Вірменія - 3, Грузія - 3, Киргизька Республіка - 3, Республіка
Молдова - 3, Республіка Таджикистан - 3. 3. Поширити на співробітників Антитерористичного центру дію
Рішення Ради глав урядів СНД від 20 червня 2000 року про умови
оплати праці в робочих органах Ради міністрів оборони, Ради
командувачів Прикордонними військами, Ради міністрів внутрішніх
справ держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав і затвердити
Відповідність посад співробітників Антитерористичного центру
держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав посадам
співробітників Ради Безпеки Російської Федерації (додаток 1). 4. Затвердити кошториси витрат на забезпечення діяльності
Антитерористичного центру на грудень 2000 року в сумі 3077,6 тис.
рублів і на 2001 рік у сумі 12699,8 тис. рублів Російської
Федерації (додаток 2, 3). 5. Поінформувати про це Рішення Раду глав держав
Співдружності.
Вчинено у місті Мінську 30 листопада 2000 року в одному
дійсному примірнику російською мовою. Дійсний примірник
зберігається у Виконавчому комітеті Співдружності Незалежних
Держав, який направить кожній державі, що підписала це Рішення,
його завірену копію.
За Уряд За Уряд
Азербайджанської Республіки Республіки Молдова
За Уряд За Уряд
Республіки Вірменія Російської Федерації
За Уряд За Уряд
Республіки Білорусь Республіки Таджикистан
За Уряд За Уряд
Грузії Туркменистану
За Уряд За Уряд
Республіки Казахстан Республіки Узбекистан
За Уряд За Уряд
Киргизької Республіки України
Застереження України

до пункту 5 порядку денного засідання

Ради глав урядів СНД
"Про проект Рішення про Антитерористичний центр
держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав. Про призначення заступників Керівника Антитерористичного
центру держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав. Про фінансове забезпечення діяльності Антитерористичного
центру держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав".
30 листопада 2000 року
1. "Рішення набере чинності для України за умови його
ратифікації Верховною Радою України". "За винятком положень, що
допускають міжнародну правосуб'єктність Антитерористичного центру
держав-учасниць СНД". 3. "Фінансування Антитерористичного центру держав-учасниць
СНД у 2000-2001 роках буде здійснюватись у межах коштів,
передбачених Державним бюджетом України на часткові внески до
єдиного бюджету органів СНД".
Прем'єр-міністр України В. Ющенко
Вірність перекладу з російської на українську мову засвідчено
начальником Служби офіційних перекладів Правового департаменту МЗС
України.
Решение

о финансовом обеспечении деятельности

Антитеррористического центра государств-участников

Содружества Независимых Государств
(Минск, 30 ноября 2000 года)

Совет глав правительств Содружества Независимых Государств решил: 1. Согласиться с предложением Экономического совета
Содружества Независимых Государств о финансовом обеспечении
деятельности Антитеррористического центра государств-участников
Содружества Независимых Государств, с учетом его штатной структуры
и предельной численности в количестве 60 человек. 2. Установить, что государства-участники Содружества
Независимых Государств перечисляют в 2001 году долевые взносы на
содержание Антитеррористического центра на счета единого бюджета
органов Содружества, финансируемых за счет бюджетных средств этих
государств, в следующих процентах: Российская Федерация - 50,
Украина - 14, Республика Беларусь - 5, Республика Казахстан - 5,
Республика Узбекистан - 5, Азербайджанская Республика - 3,
Республика Армения - 3, Грузия - 3, Кыргызская Республика - 3,
Республика Молдова - 3, Республика Таджикистан - 3. 3. Распространить на сотрудников Антитеррористического центра
действие Решения Совета глав правительств СНГ от 20 июня 2000 года
об условиях оплаты труда в рабочих органах Совета министров
обороны, Совета командующих Пограничными войсками, Совета
министров внутренних дел государств-участников Содружества
Независимых Государств и утвердить Соответствие должностей
сотрудников Антитеррористического центра государств-участников
Содружества Независимых Государств должностям сотрудников Совета
Безопасности Российской Федерации (Приложение 1). 4. Утвердить сметы расходов на обеспечение деятельности
Антитеррористического центра на декабрь 2000 года в сумме 3077,6
тыс. рублей и на 2001 год в сумме 12699,8 тыс. рублей Российской
Федерации (Приложения 2, 3). 5. Проинформировать о настоящем Решении Совет глав государств
Содружества.
Совершено в городе Минске 30 ноября 2000 года в одном
подлинном экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр
хранится в Исполнительном комитете Содружества Независимых
Государств, который направит каждому государству, подписавшему
настоящее Решение, его заверенную копию.
За Правительство За Правительство
Азербайджанской Республики Республики Молдова
За Правительство За Правительство
Республики Армения Российской Федерации
За Правительство За Правительство
Республики Беларусь Республики Таджикистан
За Правительство За Правительство
Грузии Туркменистана
За Правительство За Правительство
Республики Казахстан Республики Узбекистан
За Правительство За Правительство
Кыргызской Республики Украины
Оговорка Украины

по пункту 5 повестки дня заседания

Совета глав правительств СНГ
"О проекте Решения об Антитеррористическом центре
государств-участников Содружества Независимых Государств. О назначении заместителей Руководителя Антитеррористического
центра государств-участников Содружества Независимых Государств. О финансовом обеспечении деятельности Антитеррористического
центра государств-участников Содружества Независимых Государств".
30 ноября 2000 года
1. "Решение вступит в силу для Украины при условии его
ратификации Верховной Радой Украины". За исключением положений,
допускающих международную правосубъектность Антитеррористического
центра государств-участников СНГ". 3. "Финансирование Антитеррористического центра
государств-участников СНГ в 2000-2001 годах будет осуществляться в
пределах средств, предусмотренных Государственным бюджетом Украины
на долевые взносы в единый бюджет органов СНГ".
Премьер-министр Украины В. Ющенко
Приложение 1
Утверждено

Решением Совета глав правительств

Содружества Независимых Государств

о финансовом обеспечении

деятельности Антитеррористического

центра государств-участников

Содружества Независимых Государств

от 30 ноября 2000 года
Соответствие

должностей сотрудников Антитеррористического

центра государств-участников Содружества Независимых

Государств должностям сотрудников Совета Безопасности

Российской Федерации
------------------------------------------------------------------ N | Наименование должностей | Наименование должностей | п/п| военнослужащих, сотрудников | сотрудников Совета | |органов безопасности и внутренних | Безопасности Российской | | дел, гражданского персонала | Федерации | | Антитеррористического центра | | | государств-участников СНГ | | ---+----------------------------------+-------------------------| 1.|Руководитель Антитеррористического|Первый заместитель | |центра государств-участников СНГ |Секретаря Совета | | |Безопасности Российской | | |Федерации | ---+----------------------------------+-------------------------| 2.|Первый заместитель Руководителя |Заместитель Секретаря | |Антитеррористического центра |Совета Безопасности | |государств-участников СНГ |Российской Федерации | ---+----------------------------------+-------------------------| 3.|Заместитель Руководителя |Заместитель руководителя | |Антитеррористического центра |аппарата Совета | |государств-участников СНГ |Безопасности Российской | | |Федерации | ---+----------------------------------+-------------------------| 4.|Начальник отдела |Начальник отдела аппарата| | |Совета Безопасности | | |Российской Федерации | ---+----------------------------------+-------------------------| 5.|Заместитель начальника отдела |Заместитель начальника | | |отдела в управлении | | |аппарата Совета | | |Безопасности Российской | | |Федерации | ---+----------------------------------+-------------------------| 6.|Старший инспектор, старший |Советник | |инспектор по особым поручениям | | ---+----------------------------------+-------------------------| 7.|Инспектор, инспектор по особым |Консультант | |поручениям | | ---+----------------------------------+-------------------------| 8.|Старший специалист |Специалист - эксперт | ---+----------------------------------+-------------------------| 9.|Специалист |Ведущий специалист | ---+----------------------------------+-------------------------| 10.|Референт |Специалист 1-й категории | -----------------------------------------------------------------
Приложение 2
Утверждена

Решением Совета глав правительств

Содружества Независимых Государств

о финансовом обеспечении

деятельности Антитеррористического

центра государств-участников

Содружества Независимых Государств

от 30 ноября 2000 года
Смета

расходов на содержание

Антитеррористического центра государств-участников

Содружества Независимых Государств

на декабрь 2000 года
------------------------------------------------------------------ Код | Наименование предметных статей расходов | Сумма | статей| | расходов | | | по смете | | |(тыс. руб.| | | РФ) | -------+---------------------------------------------+----------| 100000 | Текущие расходы | | | | | 110100 |Фонд оплаты труда - всего ...................| 106,3 | |В том числе: | | 110110 |Оплата труда обслуживающего персонала .......| 8,5 | |Из него: | | 110111 |Основной оклад обслуживающего персонала .....| 2,3 | 110112 |Месячные надбавки ...........................| 5,8 | 110113 |Другие дополнительные денежные выплаты ......| 0,4 | 110120 |Денежное довольствие военнослужащих .........| 97,8 | |Из него: | | 110121 |Оклады денежного содержания военнослужащих...| 37,2 | 110122 |Месячные и иные надбавки ....................| 51,3 | 110123 |Другие дополнительные денежные выплаты ......| 9,3 | 110200 |Начисления на оплату труда (взносы на | | |государственное и социальное страхование | | |граждан).....................................| 3,3 | 110300 |Приобретение предметов снабжения и | | |расходных материалов - всего ................| 34,2 | |В том числе: | | 110310 |Канцелярские принадлежности .................| 10,9 | 110320 |Медицинские расходы .........................| 0,9 | 110340 |Продовольственное обеспечение ...............| 11,8 | 110360 |Оплата мебели и прочего инвентаря ...........| 2,0 | 110370 |Оплата ГСМ ..................................| 8,6 | 110400 |Командировки и служебные разъезды - всего ...| 182,4 | |В том числе: | | 110420 |Прочие расходы на командировки и служебные | | |разъезды ....................................| 182,4 | 110500 |Оплата транспортных услуг - всего ...........| 4,1 | |В том числе: | | 110550 |Прочие транспортные услуги ..................| 4,1 | 110600 |Оплата услуг связи ..........................| 30,0 | |В том числе: | | 110610 |Оплата аренды каналов связи .................| 15,0 | 110630 |Оплата прочих услуг связи ...................| 15,0 | 110700 |Оплата коммунальных услуг - всего ...........| 130,0 | |В том числе: | | 110710 |Оплата содержания помещений .................| 91,0 | 110750 |Оплата аренды помещений .....................| 39,0 | 111000 |Прочие текущие расходы - всего ..............| 15,0 | 111040 |Прочие текущие расходы ......................| 15,0 | 240100 |Приобретение оборудования и предметов | | |длительного пользования для государственных | | |учреждений ..................................| 1072,7 | |В том числе: | | |Приобретение непроизводственного | | |оборудования и предметов длительного | | |пользования для государственных учреждений | 1072,7 | | | | 240300 |Капитальный ремонт ..........................| 1500,0 | -------+---------------------------------------------+----------| |Итого:.......................................| 3077,6 | -------+---------------------------------------------+----------| |Всего:.......................................| 3077,6 | -----------------------------------------------------------------
Приложение 3
Утверждена

Решением Совета глав правительств

Содружества Независимых Государств

о финансовом обеспечении

деятельности Антитеррористического

центра государств-участников

Содружества Независимых Государств

от 30 ноября 2000 года
Смета

расходов на содержание Антитеррористического

центра государств-участников Содружества Независимых

Государств на 2001 год
------------------------------------------------------------------ Код | Наименование предметных статей расходов | Сумма | статей| | расходов | | | по смете | | |(тыс. руб.| | | РФ) | -------+---------------------------------------------+----------| 100000 | Текущие расходы | | | | | 110100 |Фонд оплаты труда - всего ...................| 5817,1 | |В том числе: | | 110110 |Оплата труда обслуживающего персонала .......| 182,0 | |Из него: | | 110111 |Основной оклад обслуживающего персонала .....| 47,5 | 110112 |Месячные надбавки ...........................| 118,6 | 110113 |Другие дополнительные денежные выплаты ......| 15,9 | 110120 |Денежное довольствие военнослужащих .........| 5635,1 | |Из него: | | 110121 |Оклады денежного содержания военнослужащих ..| 2165,1 | 110122 |Месячные и иные надбавки ....................| 2567,9 | 110123 |Другие дополнительные денежные выплаты ......| 902,1 | 110200 |Начисления на оплату труда (взносы на | | |государственное и социальное страхование | | |граждан).....................................| 65,1 | 110300 |Приобретение предметов снабжения и | | |расходных материалов - всего ................| 872,3 | |В том числе: | | 110310 |Канцелярские принадлежности .................| 85,0 | 110320 |Медицинские расходы .........................| 34,0 | 110330 |Вещевое обеспечение .........................| 102,2 | 110340 |Продовольственное обеспечение ...............| 438,0 | 110350 |Прочие расходные материалы и предметы | | |снабжения ...................................| 23,5 | 110360 |Приобретение инвентаря ......................| 14,9 | 110370 |Оплата ГСМ ..................................| 174,7 | 110400 |Командировки и служебные разъезды - всего ...| 1053,2 | |В том числе: | | 110420 |Прочие расходы на командировки и служебные | | |разъезды ....................................| 1053,2 | 110500 |Оплата транспортных услуг - всего ...........| 530,4 | |В том числе: | | 110510 |Оплата транспортных услуг при проезде в | | |отпуск (по личным целям) ....................| 405,0 | 110550 |Прочие транспортные услуги ..................| 125,4 | 110600 |Оплата услуг связи ..........................| 463,3 | |В том числе: | | 110610 |Оплата аренды каналов связи .................| 292,6 | 110620 |Оплата услуг связи (льгота телефон) .........| 21,6 | 110630 |Оплата прочих услуг связи ...................| 149,1 | 110700 |Оплата коммунальных услуг - всего ...........| 1560,0 | |В том числе: | | 110710 |Оплата содержания помещений .................| 1092 | 110750 |Оплата аренды помещений .....................| 468,0 | 111000 |Прочие текущие расходы - всего ..............| 1006,3 | 111040 |Прочие текущие расходы ......................| 35,0 | 111041 |Представительские расходы ...................| 63,3 | 111070 |Приобретение спецтехники, боеприпасов и | | |средств связи ...............................| 908,0 | 130300 |Трансферты населению - всего ................| 144,0 | |В том числе: | | 130380 |Компенсация на лечение ......................| 144,0 | 240100 |Приобретение оборудования и предметов | | |длительного пользования для государственных | | |учреждений ..................................| 1188,1 | |В том числе: | | |Приобретение непроизводственного | | |оборудования и предметов длительного | | |пользования для государственных учреждений...| 1188,1 | -------+---------------------------------------------+----------| |Итого: ......................................| 12699,8 | -------+---------------------------------------------+----------| |Всего: ......................................| 12699,8 | -----------------------------------------------------------------
Азербайджан подписал с особым мнением. Узбекистан подписал с особым мнением.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: