open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 12 січня 2001 р. N 15

Київ
Про утворення Міжвідомчої ради

з питань вивезення, ввезення та повернення

культурних цінностей
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 587 ( 587-2003-п ) від 23.04.2003

N 147 ( 147-2006-п ) від 15.02.2006

N 1304 ( 1304-2009-п ) від 02.12.2009

N 1293 ( 1293-2011-п ) від 14.12.2011 }

Відповідно до статті 9 Закону України "Про вивезення,
ввезення та повернення культурних цінностей" ( 1068-14 ) Кабінет
Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Утворити Міжвідомчу раду з питань вивезення, ввезення та
повернення культурних цінностей.

{ Абзац другий пункту 1 втратив чинність на підставі
Постанови КМ N 587 ( 587-2003-п ) від 23.04.2003 }

2. Затвердити Положення про Міжвідомчу раду з питань
вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей
(додається).

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО
Інд. 28
( Склад Міжвідомчої ради з питань вивезення, ввезення та
повернення культурних цінностей втратив чинність на підставі
Постанови КМ N 587 ( 587-2003-п ) від 23.04.2003 )

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 12 січня 2001 р. N 15

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 2 грудня 2009 р. N 1304 ( 1304-2009-п )

ПОЛОЖЕННЯ

про Міжвідомчу раду з питань вивезення,

ввезення та повернення культурних цінностей

1. Міжвідомча рада з питань вивезення, ввезення та повернення
культурних цінностей (далі - Міжвідомча рада) є тимчасовим
консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України,
утвореним з метою підготовки пропозицій стосовно формування і
реалізації державної політики щодо вивезення, ввезення та
повернення культурних цінностей. Пункт 1 в редакції Постанови КМ N 1293 ( 1293-2011-п ) від
14.12.2011 }
2. Міжвідомча рада у своїй діяльності керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) і законами України, актами Президента України та
Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням. Пункт 2 в редакції Постанови КМ N 1293 ( 1293-2011-п ) від
14.12.2011 }
3. Основними завданнями Міжвідомчої ради є:
сприяння забезпеченню координації дій органів виконавчої
влади з питань вивезення, ввезення та повернення культурних
цінностей;
підготовка пропозицій про формування і реалізацію державної
політики щодо вивезення, ввезення та повернення культурних
цінностей, удосконалення нормативно-правової бази з питань, що
належать до її компетенції.
4. Міжвідомча рада відповідно до покладених на неї завдань:
1) проводить аналіз:
стану справ та причин виникнення проблем у процесі реалізації
державної політики щодо вивезення, ввезення та повернення
культурних цінностей;
результатів діяльності центральних і місцевих органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств,
установ та організацій з питань, що належать до її компетенції;
2) вносить в установленому порядку Мінкультури пропозиції про
удосконалення законодавства з питань вивезення, ввезення та
повернення культурних цінностей; Підпункт 2 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1293 ( 1293-2011-п ) від 14.12.2011 }
3) бере участь у розробленні нормативно-правових актів з
питань, що належать до її компетенції;
4) готує на підставі висновку державної експертизи
рекомендації щодо необхідності придбання для державної частини
музейного, бібліотечного та архівного фондів культурних цінностей,
заявлених до вивезення;
5) вирішує питання щодо безоплатної передачі вилучених
митними або правоохоронними органами чи конфіскованих за рішенням
суду та обернених відповідно до закону в дохід держави культурних
цінностей для постійного зберігання в державну частину музейного,
бібліотечного та архівного фондів або релігійним організаціям;
6) подає Кабінетові Міністрів України розроблені за
результатами своєї роботи рекомендації та пропозиції.
5. Міжвідомча рада має право:
1) отримувати в установленому порядку від центральних і
місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію,
необхідну для виконання покладених на неї завдань;
2) залучати до участі у своїй роботі представників
центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ та організацій (за
погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за
згодою);
3) утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї
завдань робочі групи; Підпункт 3 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1293 ( 1293-2011-п ) від 14.12.2011 }
4) організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та
інших заходів.
6. Міжвідомча рада під час виконання покладених на неї
завдань взаємодіє з державними органами, органами місцевого
самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.
7. Посадовий склад Міжвідомчої ради затверджує Кабінет
Міністрів України.
Головою Міжвідомчої ради є Міністр культури, заступником
голови - заступник Міністра культури. { Абзац другий пункту 7 в
редакції Постанови КМ N 1293 ( 1293-2011-п ) від 14.12.2011 }
До складу Міжвідомчої ради входять представники центральних і
місцевих органів виконавчої влади (за погодженням з їх
керівниками), а також за згодою представники органів місцевого
самоврядування, інших державних органів, наукових установ,
громадських організацій, народні депутати України.
Персональний склад Міжвідомчої ради затверджує її голова.
8. Формою роботи Міжвідомчої ради є засідання, що проводяться
за рішенням її голови.
Засідання Міжвідомчої ради веде голова, а за його
відсутності - заступник голови.
Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Міжвідомчої
ради забезпечує її секретар.
Засідання Міжвідомчої ради вважається правоможним, якщо на
ньому присутні більш як половина її членів.
9. На своїх засіданнях Міжвідомча рада розробляє пропозиції
та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.
Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них
проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів
Міжвідомчої ради.
У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос
головуючого на засіданні.
Пропозиції та рекомендації оформляються протоколом засідання,
який підписується головуючим на засіданні та секретарем.
Примірники протоколу надсилаються усім членам Міжвідомчої ради та
Кабінетові Міністрів України.
Член Міжвідомчої ради, який не підтримує пропозиції або
рекомендації, може викласти у письмовій формі свою окрему думку,
що додається до протоколу засідання.
10. Пропозиції та рекомендації Міжвідомчої ради можуть бути
реалізовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України
відповідного рішення, проект якого вносить орган виконавчої влади
відповідно до своїх повноважень.
У випадках, передбачених законом, Міжвідомча рада може
приймати рішення, обов'язкові для виконання органами виконавчої
влади, органами місцевого самоврядування, іншими державними
органами, підприємствами, установами та організаціями і
громадянами.
11. Міжвідомча рада використовує в роботі бланк із своїм
найменуванням.
12. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне
забезпечення діяльності Міжвідомчої ради здійснює Мінкультури. Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1293
( 1293-2011-п ) від 14.12.2011 }
{ Положення в редакції Постанови КМ N 1304 ( 1304-2009-п ) від
02.12.2009 }

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: