open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 31 січня 2001 р. N 80

Київ
Про випуски облігацій внутрішніх державних позик
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 1829 ( 1829-2002-п ) від 29.11.2002

N 567 ( 567-2005-п ) від 12.07.2005

N 317 ( 317-2006-п ) від 15.03.2006 }

Відповідно до Законів України "Про цінні папери і фондову
біржу" ( 1201-12 ) та "Про Національну депозитарну систему та
особливості електронного обігу цінних паперів в Україні"
( 710/97-ВР ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Здійснювати щороку в межах встановленого законом
граничного розміру державного внутрішнього боргу на відповідний
рік випуски облігацій внутрішніх державних позик, а саме:
короткострокових облігацій з термінами обігу до одного року (далі
- короткострокові державні облігації), середньострокових облігацій
з термінами обігу від одного до п'яти років (далі -
середньострокові державні облігації), довгострокових облігацій з
достроковим погашенням з термінами обігу більше ніж п'ять років
(далі - довгострокові державні облігації з достроковим
погашенням), довгострокових амортизаційних облігацій з термінами
обігу більше ніж п'ять років (далі - довгострокові амортизаційні
державні облігації), довгострокових облігацій з термінами обігу
більш як п'ять років (далі - довгострокові державні облігації). Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1829
( 1829-2002-п ) від 29.11.2002, N 567 ( 567-2005-п ) від
12.07.2005, N 317 ( 317-2006-п ) від 15.03.2006 }
2. Затвердити основні умови випуску та порядок розміщення
короткострокових і середньострокових державних облігацій, основні
умови випуску та порядок розміщення довгострокових державних
облігацій з достроковим погашенням, довгострокових амортизаційних
державних облігацій, основні умови випуску та порядок розміщення
довгострокових державних облігацій (додаються). Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1829
( 1829-2002-п ) від 29.11.2002, N 567 ( 567-2005-п ) від
12.07.2005, N 317 ( 317-2006-п ) від 15.03.2006 }
3. Міністерству фінансів:
виступати емітентом та розміщувати короткострокові державні
облігації, середньострокові державні облігації, довгострокові
державні облігації, довгострокові державні облігації з достроковим
погашенням і довгострокові амортизаційні державні облігації згідно
з основними умовами та порядком, затвердженими цією постановою;
визначати час здійснення та обсяги випуску короткострокових
державних облігацій, середньострокових державних облігацій,
довгострокових державних облігацій, довгострокових державних
облігацій з достроковим погашенням і довгострокових амортизаційних
державних облігацій;
визначати терміни обігу короткострокових державних облігацій,
середньострокових державних облігацій, довгострокових державних
облігацій, довгострокових державних облігацій з достроковим
погашенням і довгострокових амортизаційних державних облігацій;
передбачати щороку в проекті Закону України про Державний
бюджет України на відповідний рік кошти, необхідні для
обслуговування та погашення короткострокових державних облігацій,
середньострокових державних облігацій, довгострокових державних
облігацій, довгострокових державних облігацій з достроковим
погашенням і довгострокових амортизаційних державних облігацій;
виступати від імені Кабінету Міністрів України гарантом
своєчасного погашення та сплати доходу за облігаціями, що
випускаються відповідно до цієї постанови;
вирішувати за погодженням з Національним банком питання
випуску, розміщення та погашення короткострокових державних
облігацій, середньострокових державних облігацій, довгострокових
державних облігацій, довгострокових державних облігацій з
достроковим погашенням і довгострокових амортизаційних державних
облігацій відповідно до зазначених основних умов та порядку;
розробити та затвердити порядок погашення довгострокових
державних облігацій з достроковим погашенням; ( Пункт 3 доповнено
абзацом згідно з Постановою КМ N 1829 ( 1829-2002-п ) від
29.11.2002 )
розробити та затвердити порядок дострокового погашення
довгострокових державних облігацій. { Пункт 3 доповнено абзацом
згідно з Постановою КМ N 317 ( 317-2006-п ) від 15.03.2006 } Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1829
( 1829-2002-п ) від 29.11.2002, N 567 ( 567-2005-п ) від
12.07.2005, N 317 ( 317-2006-п ) від 15.03.2006 }
4. Взяти до відома, що генеральним агентом з обслуговування
випуску та погашення короткострокових державних облігацій,
середньострокових державних облігацій, довгострокових державних
облігацій, довгострокових державних облігацій з достроковим
погашенням і довгострокових амортизаційних державних облігацій є
Національний банк. Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1829
( 1829-2002-п ) від 29.11.2002, N 567 ( 567-2005-п ) від
12.07.2005, N 317 ( 317-2006-п ) від 15.03.2006 }

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО
Інд. 34

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 31 січня 2001 р. N 80
ОСНОВНІ УМОВИ

випуску та порядок розміщення

короткострокових державних облігацій

1. Номінальна вартість однієї короткострокової державної
облігації становить 1000 гривень.
2. Відсоткова ставка доходу за короткостроковими державними
облігаціями встановлюється у розмірі 0 (нуль) відсотків.
3. Короткострокові державні облігації випускаються у вигляді
записів на відповідних електронних рахунках в депозитарії
Національного банку. Кожний випуск короткострокових державних
облігацій оформлюється глобальним сертифікатом. Глобальний
сертифікат зберігається у депозитарії Національного банку.
4. Короткострокові державні облігації реалізуються фізичним
та юридичним особам на добровільних засадах за ціною, нижчою ніж
їх номінальна вартість. Дохід за короткостроковою державною
облігацією становить різницю між номінальною вартістю, що
відшкодовується власнику короткострокової державної облігації під
час її погашення, та ціною її придбання.
5. Операції, пов'язані з розміщенням короткострокових
державних облігацій, здійснюються Національним банком через
брокерів та/або дилерів, які є зберігачами та клієнтами
депозитарію Національного банку (далі - клієнти депозитарію
Національного банку), в порядку, визначеному Національним банком
за погодженням з Мінфіном.
6. Короткострокова державна облігація у вигляді електронного
запису вважається придбаною з моменту реєстрації її набувача, яка
проводиться у порядку, визначеному Національним банком.
7. Право володіння короткостроковими державними облігаціями
засвідчується:
клієнтів депозитарію Національного банку - довідками про стан
їх рахунків у цінних паперах, виданими депозитарієм Національного
банку;
депонентів клієнтів депозитарію Національного банку -
виписками з їх рахунків у цінних паперах, засвідченими підписом
посадової особи та скріпленими печаткою клієнта депозитарію
Національного банку.
8. Платежі з погашення короткострокових державних облігацій
здійснюються у безготівковій формі:
клієнтам депозитарію Національного банку - Національним
банком у межах коштів, що надходять від Державного казначейства,
за реєстром, який ведеться депозитарієм Національного банку;
юридичним та фізичним особам, які є депонентами клієнтів
депозитарію Національного банку, - клієнтами депозитарію
Національного банку в межах коштів, що надходять від Національного
банку, за реєстрами рахунків власників у клієнтів депозитарію
Національного банку. Платежі фізичним особам, які є депонентами
клієнтів депозитарію Національного банку, за їх бажанням можуть
здійснюватися готівкою.

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 31 січня 2001 р. N 80
ОСНОВНІ УМОВИ

випуску та порядок розміщення

середньострокових державних облігацій

1. Номінальна вартість однієї середньострокової державної
облігації становить 1000 гривень.
2. Середньострокові державні облігації реалізуються фізичним
та юридичним особам на добровільних засадах.
3. Середньострокові державні облігації мають купони. Купонний
період становить три місяці.
4. Річна відсоткова ставка доходу за середньостроковими
державними облігаціями визначається як середньозважена дохідність
за конкурентними заявками, що надійшли на аукціон з первинного
розміщення цих облігацій та підлягають задоволенню за рішенням
Мінфіну.
5. Розмір купонного платежу на одну середньострокову державну
облігацію визначається за формулою:
СД = Ном х (Пр/100)/4,
де СД - розмір купонного платежу на одну середньострокову
державну облігацію;
Ном - номінальна вартість однієї середньострокової державної
облігації;
Пр - річна відсоткова ставка доходу за середньостроковими
державними облігаціями, яка визначається відповідно до пункту 4.
6. Під час первинного розміщення середньострокових державних
облігацій ціна їх продажу залежно від запропонованого покупцем
рівня дохідності розраховується окремо для кожного покупця за
кожною заявкою, що надійшла на аукціон з первинного розміщення цих
облігацій та була задоволена за рішенням Мінфіну, за формулою:

Ном

ЦР = ------------------------------- + (1+(ПД/100)/4) (в ступ. ДП/КДП)
кд СД
+ E --------------------------------, і = 1 (1+(ПД/100)/4) (в ступ. ДДі/КДП)
де ЦР - ціна продажу середньострокових державних облігацій;
Ном - номінальна вартість однієї середньострокової державної
облігації;
КД - кількість платежів із сплати доходу, що мають бути
здійснені за середньостроковими державними облігаціями;
СД - розмір купонного платежу на одну середньострокову
державну облігацію, який визначається відповідно до пункту 5;
ПД - відсотковий розмір річного доходу за середньостроковими
державними облігаціями, зазначений покупцем в заявці на аукціон з
первинного розміщення середньострокових державних облігацій;
КДП - кількість днів в купонному періоді;
ДП - кількість днів з дати продажу середньострокових
державних облігацій до дати їх погашення;
ДДі - кількість днів з дати продажу середньострокових
державних облігацій до дати проведення і-го купонного платежу.
Розрахунок провадиться виходячи з 360 днів у році та 30 днів
у місяці.
7. Середньострокові державні облігації випускаються у вигляді
записів на електронних рахунках в депозитарії Національного банку.
Кожний випуск середньострокових державних облігацій оформлюється
глобальним сертифікатом. Глобальний сертифікат зберігається у
депозитарії Національного банку.
8. Операції, пов'язані з розміщенням середньострокових
державних облігацій, здійснюються Національним банком через
брокерів та/або дилерів, які є зберігачами та клієнтами
депозитарію Національного банку (далі - клієнти депозитарію
Національного банку), у порядку, визначеному Національним банком
за погодженням з Мінфіном.
9. Середньострокова державна облігація у вигляді електронного
запису вважається придбаною з моменту реєстрації її набувача у
порядку, визначеному Національним банком.
10. Право володіння середньостроковими державними облігаціями
засвідчується:
клієнтів депозитарію Національного банку - довідками про стан
їх рахунків у цінних паперах, виданими депозитарієм Національного
банку;
депонентів клієнтів депозитарію Національного банку -
виписками з їх рахунків у цінних паперах, засвідченими підписом
посадової особи та скріпленими печаткою клієнта депозитарію
Національного банку.
11. Платежі з погашення та сплати відсоткового доходу за
середньостроковими державними облігаціями здійснюються у
безготівковій формі:
клієнтам депозитарію Національного банку - Національним
банком у межах коштів, що надходять від Державного казначейства,
за реєстром, який ведеться депозитарієм Національного банку;
юридичним та фізичним особам, які є депонентами клієнтів
депозитарію Національного банку, - клієнтами депозитарію
Національного банку в межах коштів, що надходять від Національного
банку, за реєстрами рахунків власників у клієнтів депозитарію
Національного банку. Платежі фізичним особам, які є депонентами
клієнтів депозитарію Національного банку, за їх бажанням можуть
здійснюватися готівкою.

( ОСНОВНІ УМОВИ випуску та порядок розміщення довгострокових
державних облігацій із змінною ставкою доходу втратили чинність на
підставі Постанови КМ N 567 ( 567-2005-п ) від 12.07.2005 )

ОСНОВНІ УМОВИ

випуску та порядок розміщення довгострокових

державних облігацій з достроковим погашенням
1. Номінальна вартість однієї довгострокової державної
облігації з достроковим погашенням становить 1000 гривень.
2. Довгострокові державні облігації з достроковим погашенням
реалізуються фізичним та юридичним особам на добровільних засадах.
3. Довгострокові державні облігації з достроковим погашенням
мають купони. Купонний період становить три місяці.
4. Річна відсоткова ставка доходу за довгостроковими
державними облігаціями з достроковим погашенням визначається як
середньозважена дохідність за конкурентними заявками, що надійшли
на аукціон з первинного розміщення цих облігацій та підлягають
задоволенню за рішенням Мінфіну.

5. Розмір купонного платежу на одну довгострокову державну
облігацію з достроковим погашенням визначається за формулою:
СД = Ном х ( Пр / 100 ) / 4,
де СД - розмір купонного платежу на одну довгострокову державну
облігацію з достроковим погашенням;
Ном - номінальна вартість однієї довгострокової державної
облігації з достроковим погашенням;
Пр - річна відсоткова ставка доходу за довгостроковими
державними облігаціями з достроковим погашенням, яка визначається
відповідно до пункту 4 цих Основних умов.
6. Під час первинного розміщення довгострокових державних
облігацій з достроковим погашенням ціна їх продажу залежно від
запропонованого покупцем рівня дохідності розраховується окремо
для кожного покупця за кожною заявкою, що надійшла на аукціон з
первинного розміщення цих облігацій та була задоволена за рішенням
Мінфіну, за формулою:
Ном

ЦР = ------------------------------- + (1+(ПД/100)/4) (в ступ. ДП/КДП)
кд СД
+ E --------------------------------, і=1 (1+(ПД/100)/4) (в ступ. ДДі/КДП)
де ЦР - ціна продажу довгострокових державних облігацій з
достроковим погашенням;
Ном - номінальна вартість однієї довгострокової державної
облігації з достроковим погашенням;
КД - кількість платежів із сплати доходу, що мають бути
здійснені за довгостроковими державними облігаціями з достроковим
погашенням;
СД - розмір купонного платежу на одну довгострокову державну
облігацію з достроковим погашенням, який визначається відповідно
до пункту 5 цих Основних умов;
ПД - відсотковий розмір річного доходу за довгостроковими
державними облігаціями з достроковим погашенням, зазначений
покупцем у заявці на аукціон з первинного розміщення
довгострокових державних облігацій з достроковим погашенням;
КДП - кількість днів у купонному періоді;
ДП - кількість днів з дати продажу довгострокових державних
облігацій з достроковим погашенням до дати їх погашення;
ДДі - кількість днів з дати продажу довгострокових державних
облігацій з достроковим погашенням до дати здійснення і-го
купонного платежу.
Розрахунок провадиться виходячи з 360 днів у році та 30 днів
у місяці.
7. Довгострокові державні облігації з достроковим погашенням
можуть бути достроково пред'явлені для погашення власниками та
безумовно погашені емітентом після здійснення п'яти купонних
платежів на довгострокові державні облігації з достроковим
погашенням. Дострокове погашення проводиться на дату здійснення
купонного платежу на довгострокові державні облігації з
достроковим погашенням. Порядок дострокового погашення
визначається Мінфіном.
8. Довгострокові державні облігації з достроковим погашенням
випускаються у вигляді записів на електронних рахунках у
депозитарії Національного банку. Кожний випуск довгострокових
державних облігацій з достроковим погашенням оформлюється
глобальним сертифікатом. Глобальний сертифікат зберігається у
депозитарії Національного банку.
9. Операції, пов'язані з розміщенням довгострокових державних
облігацій з достроковим погашенням, проводяться Національним
банком через брокерів та/або дилерів, які є зберігачами та
клієнтами депозитарію Національного банку (далі - клієнти
депозитарію Національного банку), у порядку, визначеному
Національним банком за погодженням з Мінфіном.
10. Довгострокова державна облігація з достроковим погашенням
у вигляді електронного запису вважається придбаною з моменту
реєстрації її набувача у порядку, визначеному Національним банком.
11. Право володіння довгостроковими державними облігаціями з
достроковим погашенням засвідчується:
клієнтів депозитарію Національного банку - довідками про стан
їх рахунків у цінних паперах, виданими депозитарієм Національного
банку;
депонентів клієнтів депозитарію Національного банку -
виписками з їх рахунків у цінних паперах, засвідченими підписом
посадової особи та скріпленими печаткою клієнта депозитарію
Національного банку.
12. Платежі з погашення та сплати відсоткового доходу за
довгостроковими державними облігаціями з достроковим погашенням
здійснюються у безготівковій формі:
клієнтам депозитарію Національного банку - Національним
банком у межах коштів, що надходять від Державного казначейства,
за реєстром, який ведеться депозитарієм Національного банку;
юридичним та фізичним особам, які є депонентами клієнтів
депозитарію Національного банку, - клієнтами депозитарію
Національного банку в межах коштів, що надходять від Національного
банку, за реєстрами рахунків власників у клієнтів депозитарію
Національного банку. Платежі фізичним особам, які є депонентами
клієнтів депозитарію Національного банку, за їх бажанням можуть
здійснюватися готівкою. Постанову доповнено Основними умовами згідно з Постановою КМ
N 1829 ( 1829-2002-п ) від 29.11.2002 )

ОСНОВНІ УМОВИ

випуску та порядок розміщення довгострокових

амортизаційних державних облігацій

1. Номінальна вартість однієї довгострокової амортизаційної
державної облігації становить 1000 гривень.
2. Довгострокові амортизаційні державні облігації
реалізуються фізичним та юридичним особам на добровільних засадах.
3. Довгострокові амортизаційні державні облігації мають
купони. Купонний період становить три місяці.
4. Річна відсоткова ставка доходу за довгостроковими
амортизаційними державними облігаціями визначається як
середньозважена дохідність за конкурентними заявками, що надійшли
на аукціон з первинного розміщення цих облігацій та підлягають
задоволенню за рішенням Мінфіну.
5. Розмір і-го купонного платежу на одну довгострокову
амортизаційну державну облігацію визначається за формулою:
СДі = Номі х ( Пр / 100 ) / 4,
де СДі - розмір і-го купонного платежу на одну довгострокову
амортизаційну державну облігацію;
Номі - залишкова номінальна вартість однієї довгострокової
амортизаційної державної облігації на дату здійснення і-го
купонного платежу;
Пр - річна відсоткова ставка доходу за довгостроковими
амортизаційними державними облігаціями, яка визначається
відповідно до пункту 4 цих Основних умов.
6. Під час первинного розміщення довгострокових
амортизаційних державних облігацій ціна їх продажу залежно від
запропонованого покупцем рівня дохідності розраховується окремо
для кожного покупця за кожною заявкою, що надійшла на аукціон з
первинного розміщення цих облігацій та була задоволена за рішенням
Мінфіну, за формулою:
кд Ном/(КД-6)

ЦР = E ------------------------------------- + і=1 (1+(ПД/100)/4) (в ступ. ДП/КДП)
кд СДі
+ E --------------------------------, і=1 (1+(ПД/100)/4) (в ступ. ДДі/КДП)
де ЦР - ціна продажу довгострокових амортизаційних державних
облігацій;
Ном - номінальна вартість однієї довгострокової
амортизаційної державної облігації;
КД - кількість платежів із сплати доходу, що мають бути
здійснені за довгостроковими амортизаційними державними
облігаціями;
СДі - розмір і-го купонного платежу на одну довгострокову
амортизаційну державну облігацію, який визначається відповідно до
пункту 5 цих Основних умов;
ПД - відсотковий розмір річного доходу за довгостроковими
амортизаційними державними облігаціями, зазначений покупцем у
заявці на аукціон з первинного розміщення довгострокових
амортизаційних державних облігацій;
КДП - кількість днів у купонному періоді;
ДПі - кількість днів з дати продажу довгострокових
амортизаційних державних облігацій до дати погашення частини їх
номінальної вартості, що здійснюється на дату і-го купонного
платежу;
ДДі - кількість днів з дати продажу довгострокових
амортизаційних державних облігацій до дати здійснення і-го
купонного платежу.
Розрахунок провадиться виходячи з 360 днів у році та 30 днів
у місяці.
7. Погашення номінальної вартості довгострокової
амортизаційної державної облігації здійснюється після вісімнадцяти
місяців їх обігу рівними частинами в момент здійснення купонних
платежів.
8. Довгострокові амортизаційні державні облігації
випускаються у вигляді записів на електронних рахунках у
депозитарії Національного банку. Кожний випуск довгострокових
амортизаційних державних облігацій оформлюється глобальним
сертифікатом. Глобальний сертифікат зберігається у депозитарії
Національного банку.
9. Операції, пов'язані з розміщенням довгострокових
амортизаційних державних облігацій, проводяться Національним
банком через брокерів та/або дилерів, які є зберігачами та
клієнтами депозитарію Національного банку (далі - клієнти
депозитарію Національного банку), у порядку, визначеному
Національним банком за погодженням з Мінфіном.
10. Довгострокова амортизаційна державна облігація у вигляді
електронного запису вважається придбаною з моменту реєстрації її
набувача у порядку, визначеному Національним банком.
11. Право володіння довгостроковими амортизаційними
державними облігаціями засвідчується:
клієнтів депозитарію Національного банку - довідками про стан
їх рахунків у цінних паперах, виданими депозитарієм Національного
банку;
депонентів клієнтів депозитарію Національного банку -
виписками з їх рахунків у цінних паперах, засвідченими підписом
посадової особи та скріпленими печаткою клієнта депозитарію
Національного банку.
12. Платежі з погашення та сплати відсоткового доходу за
довгостроковими амортизаційними державними облігаціями
здійснюються у безготівковій формі:
клієнтам депозитарію Національного банку - Національним
банком у межах коштів, що надходять від Державного казначейства,
за реєстром, який ведеться депозитарієм Національного банку;
юридичним та фізичним особам, які є депонентами клієнтів
депозитарію Національного банку, - клієнтами депозитарію
Національного банку в межах коштів, що надходять від Національного
банку, за реєстрами рахунків власників у клієнтів депозитарію
Національного банку. Платежі фізичним особам, які є депонентами
клієнтів депозитарію Національного банку, за їх бажанням можуть
здійснюватися готівкою. Постанову доповнено Основними умовами згідно з Постановою КМ
N 1829 ( 1829-2002-п ) від 29.11.2002 }

ОСНОВНІ УМОВИ

випуску та порядок розміщення

довгострокових державних облігацій

1. Номінальна вартість однієї довгострокової державної
облігації становить 1000 гривень.
2. Довгострокові державні облігації реалізуються фізичним та
юридичним особам на добровільних засадах.
3. Довгострокові державні облігації мають купони. Купонний
період становить шість місяців.
4. Річна відсоткова ставка доходу за довгостроковими
державними облігаціями визначається як середньозважена дохідність
за конкурентними заявками, що надійшли на аукціон з первинного
розміщення цих облігацій та підлягають задоволенню за рішенням
Мінфіну.
5. Розмір купонного платежу на одну довгострокову державну
облігацію визначається за формулою
СД = Ном x (Пр / 100) / 2,
де СД - розмір купонного платежу на одну довгострокову
державну облігацію;
Ном - номінальна вартість однієї довгострокової державної
облігації;
Пр - річна відсоткова ставка доходу за довгостроковими
державними облігаціями, яка визначається відповідно до пункту 4
цих Основних умов.
6. Під час первинного розміщення довгострокових державних
облігацій ціна їх продажу залежно від запропонованого покупцем
рівня дохідності розраховується окремо для кожного покупця за
кожною заявкою, що надійшла на аукціон з первинного розміщення цих
облігацій та була задоволена за рішенням Мінфіну, за формулою
Ном

ЦР = --------------------------------------- + (1 + (ПД / 100) / 2) (в ступ. ДП / КДП)
КД СД
+ (Сума) ----------------------------------------, і = 1 (1 + (ПД / 100) / 2) (в ступ. ДДі / КДП)
де ЦР - ціна продажу довгострокових державних облігацій;
Ном - номінальна вартість однієї довгострокової державної
облігації;
КД - кількість платежів із сплати доходу, що мають бути
здійснені за довгостроковими державними облігаціями;
СД - розмір купонного платежу на одну довгострокову державну
облігацію, який визначається відповідно до пункту 5 цих Основних
умов;
ПД - відсотковий розмір річного доходу за довгостроковими
державними облігаціями, зазначений покупцем у заявці на аукціон з
первинного розміщення довгострокових державних облігацій;
КДП - кількість днів у купонному періоді;
ДП - кількість днів з дати продажу довгострокових державних
облігацій до дати їх погашення;
ДДі - кількість днів з дати продажу довгострокових державних
облігацій до дати проведення і-го купонного платежу.
Розрахунок проводиться виходячи з 360 днів у році та 30 днів
у місяці.
7. Під час розміщення довгострокових державних облігацій
емітент може визначити дату, на яку можливе здійснення їх
дострокового погашення. Власники такого випуску облігацій можуть
достроково пред'явити на зазначену дату облігації, які безумовно
погашаються емітентом.
Дострокове погашення довгострокових державних облігацій
проводиться виключно на дату, визначену емітентом під час
первинного розміщення довгострокових державних облігацій. Датою
дострокового погашення може визначатися тільки одна з дат, на які
здійснюються купонні платежі на довгострокові державні облігації.
Дострокове погашення проводиться одночасно із здійсненням
купонного платежу на довгострокові державні облігації.
Порядок дострокового погашення визначається Мінфіном.
8. Довгострокові державні облігації випускаються у вигляді
записів на електронних рахунках у депозитарії Національного банку.
Кожний випуск довгострокових державних облігацій оформляється
глобальним сертифікатом, який зберігається у депозитарії
Національного банку.
9. Операції, пов'язані з розміщенням довгострокових державних
облігацій, проводяться Національним банком через брокерів та/або
дилерів, які є зберігачами та клієнтами депозитарію Національного
банку (далі - клієнти депозитарію Національного банку), у порядку,
визначеному Національним банком за погодженням з Мінфіном.
10. Довгострокова державна облігація у вигляді електронного
запису вважається придбаною з моменту реєстрації її набувача у
порядку, визначеному Національним банком.
11. Право володіння довгостроковими державними облігаціями
засвідчується для:
клієнтів депозитарію Національного банку - довідкою про стан
їх рахунків у цінних паперах, виданою депозитарієм Національного
банку;
депонентів клієнтів депозитарію Національного банку -
випискою з їх рахунків у цінних паперах, засвідченою підписом
посадової особи та скріпленою печаткою клієнта депозитарію
Національного банку.
12. Платежі з погашення та сплати відсоткового доходу за
довгостроковими державними облігаціями здійснюються у
безготівковій формі:
клієнтам депозитарію Національного банку - Національним
банком у межах коштів, що надходять від Державного казначейства,
за реєстром, який ведеться депозитарієм Національного банку;
юридичним та фізичним особам, які є депонентами клієнтів
депозитарію Національного банку, - клієнтами депозитарію
Національного банку в межах коштів, що надходять від Національного
банку, за реєстрами рахунків власників у клієнтів депозитарію
Національного банку. Платежі фізичним особам, які є депонентами
клієнтів депозитарію Національного банку, за їх бажанням можуть
здійснюватися готівкою. Постанову доповнено Основними умовами згідно з Постановою КМ
N 317 ( 317-2006-п ) від 15.03.2006 }

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: