open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 31 січня 2001 р. N 88

Київ
Про затвердження заходів щодо реалізації Концепції

підвищення правової культури учасників виборчого

процесу та референдумів в Україні

Відповідно до статті 2 Указу Президента України від 8 грудня
2000 р. N 1322 ( 1322/2000 ) "Про Концепцію підвищення правової
культури учасників виборчого процесу та референдумів в Україні"
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити заходи щодо реалізації Концепції підвищення
правової культури учасників виборчого процесу та референдумів в
Україні (додаються).
2. Центральним та місцевим органам виконавчої влади, Раді
міністрів Автономної Республіки Крим забезпечувати у межах своєї
компетенції виконання заходів, затверджених цією постановою.

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО
Інд. 20

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 31 січня 2001 р. N 88
ЗАХОДИ

щодо реалізації Концепції підвищення правової культури

учасників виборчого процесу та референдумів в Україні
----------------------------------------------------------------------------- Зміст заходу | Термін | Виконавці | виконання | ---------------------------------------------------------------------------- 1 2 3 ---------------------------------------------------------------------------- Організаційно-методичне та наукове

забезпечення реалізації Концепції
1. Організація виконання постійно центральні та місцеві аходів щодо реалізації органи виконавчої влади онцепції підвищення Рада міністрів Автономної равової культури Республіки Крим
учасників виборчого Всеукраїнська міжвідомча роцесу та референдумів в координаційно-методична рада країні з правової освіти населення
2. Розроблення щороку Рада міністрів Автономної егіональних заходів щодо Республіки Крим
реалізації Концепції місцеві органи виконавчої влади ідвищення правової органи місцевого самоврядування ультури учасників
виборчого процесу та
референдумів в Україні
3. Видання та постійно Мін'юст
розповсюдження актів Центральна виборча комісія аконодавства про вибори Держкомінформ
і референдуми
4. Підготовка та внесення -"- Центральна виборча комісія установленому порядку Мін'юст
пропозицій стосовно
вдосконалення
законодавства про вибори
і референдуми
5. Підготовка та постійно Центральна виборча комісія ублікація коментарів і Науково-консультативна рада при оз'яснень до Законів Центральній виборчій комісії країни "Про вибори Мін'юст
Президента України" Держкомінформ
( 474-14 ), "Про вибори Академія правових наук
народних депутатів Інститут держави і права країни" ( 541/97-ВР ), імені В.М. Корецького Національної Про вибори депутатів академії наук
Верховної Ради Автономної Товариство "Знання" (за згодою) еспубліки Крим"
( 118/98-ВР ), "Про
всеукраїнський та місцеві
референдуми" ( 1286-12 ),
"Про вибори депутатів
місцевих рад та
сільських, селищних,
міських голів"
( 14/98-ВР )
6. Розроблення типової друге МОН
програми навчання півріччя Мін'юст
громадян, які входять до 2001 р. Центральна виборча комісія кладу виборчих комісій
та комісій з референдуму
або беруть участь в
утворенні зазначених
комісій
7. Включення до до початку МОН
навчальних програм 2001/2002 Мін'юст
загальноосвітніх, навчального Міноборони
професійно-технічних і року МВС
вищих навчальних СБУ
закладів, закладів
післядипломної освіти
розділів з питань
організації та проведення
виборів і референдумів
8. Підготовка -"- МОН
науково-популярних і Мін'юст
навчально-методичних Центральна виборча комісія осібників, підручників з Академія правових наук
питань організації та Академія педагогічних наук роведення виборів і Інститут держави і права імені еферендумів В.М. Корецького Національної академії наук

Українська Академія державного управління при Президентові України
9. Організація та щороку Держкомінформ
проведення семінарів і МОН
конференцій з Мінкультури
працівниками засобів Центральна виборча комісія асової інформації, Академія правових наук
культури, освіти з питань Інститут держави і права імені астосування В.М. Корецького Національної аконодавства про вибори академії наук
і референдуми Українська Академія державного управління при Президентові України

Товариство "Знання" (за згодою) Рада міністрів Автономної Республіки Крим місцеві органи виконавчої влади органи місцевого самоврядування
10. Підготовка, видання постійно Центральна виборча комісія а розповсюдження Науково-консультативна рада при нформаційно-довідкових, Центральній виборчій комісії ауково-популярних, Мін'юст
навчально-методичних та МОН
інших матеріалів з питань Держкомінформ
законодавства про вибори Академія правових наук
і референдуми Академія педагогічних наук Інститут держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук Українська Академія державного управління при Президентові України

Товариство "Знання" (за згодою)
11. Забезпечення -"- Національна юридична бібліотека оповнення фондів Мінкультури
бібліотек літературою з Центральна виборча комісія итань законодавства
про вибори і
референдуми,
організація тематичних
виставок та інших заходів
за зазначеною тематикою
12. Забезпечення -"- Держкомінформ
створення інформаційних і Мінкультури
навчальних теле- та Центральна виборча комісія адіопрограм, випуску
тематичних кінофільмів,
проведення
пресконференцій з питань
організації та проведення
виборів і референдумів
13. Проведення наукових і -"- Інститут соціології Національної оціологічних досліджень академії наук
щодо підвищення Академія правових наук
правової культури Інститут держави і права імені часників виборчого В.М. Корецького Національної роцесу та референдумів з академії наук
метою використання Українська Академія державного триманих даних під час управління при Президентові ідготовки і проведення України
заходів щодо реалізації Товариство "Знання" (за згодою) онцепції підвищення
правової культури
учасників виборчого
процесу та референдумів в
Україні
14. Вивчення іноземного -"- Центральна виборча комісія освіду в підвищенні Науково-консультативна рада при равової культури Центральній виборчій комісії часників виборчого МЗС
процесу та референдумів, МОН
підготовка пропозицій Мін'юст
щодо використання Держкомінформ
набутого досвіду Академія правових наук

Інститут держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук

Українська Академія державного управління при Президентові України

Товариство "Знання" (за згодою)
15. Сприяння залученню -"- Мінекономіки
міжнародної технічної МЗС
допомоги для виконання
заходів щодо реалізації
Концепції підвищення
правової культури
учасників виборчого
процесу та референдумів
в Україні
16. Сприяння створенню та -"- центральні та місцеві органи іяльності фондів виконавчої влади
підтримки підвищення Рада міністрів Автономної равової культури Республіки Крим
учасників виборчого
процесу та референдумів
Підвищення правової культури виборців та учасників референдумів
17. Організація та з початку МОН
забезпечення навчання з 2001/2002 Мін'юст
питань законодавства про навчального Міноборони
вибори і референдуми у року МВС
загальноосвітніх, СБУ
професійно-технічних, Рада міністрів Автономної ищих навчальних Республіки Крим
закладах, закладах місцеві органи виконавчої влади іслядипломної освіти, на
курсах підвищення
кваліфікації відповідно
до розроблених типових
навчальних програм
18. Організація постійно МОН
проведення серед учнів і Мін'юст
студентів Мінкультури
загальноосвітніх, Рада міністрів Автономної рофесійно-технічних та Республіки Крим
вищих навчальних закладів місцеві органи виконавчої влади лімпіад на краще знання органи місцевого самоврядування аконодавства про вибори
і референдуми, а також
конкурсів рефератів,
курсових і дипломних
робіт з цих питань
19. Організація -"- Держкомінформ
проведення конкурсів і Центральна виборча комісія ікторин з питань Мін'юст
законодавства про вибори
і референдуми
20. Забезпечення випуску у період Держкомінформ
програм з питань виборчих Центральна виборча комісія оз'яснення законодавства компаній Академія правових наук
про вибори і референдуми та референдумів Інститут держави і права а загальнонаціональних імені В.М. Корецького а регіональних каналах Національної академії наук елебачення і Рада міністрів Автономної адіомовлення за участю Республіки Крим
членів виборчих комісій, місцеві органи виконавчої влади омісій з референдуму, органи місцевого самоврядування редставників органів
виконавчої влади та
органів місцевого
самоврядування,
громадських організацій,
вчених, фахівців з питань
виборів і референдумів
21. Проведення в закладах -"- Рада міністрів Автономної ультури бесід, лекцій та Республіки Крим
інших заходів щодо місцеві органи виконавчої влади оз'яснення законодавства органи місцевого самоврядування ро вибори і референдуми виборчі комісії
для виборців та учасників комісії з референдуму
референдумів Мінкультури

Товариство "Знання" ( за згодою)
22. Організація -"- МЗС
консультацій з питань Центральна виборча комісія роведення виборів і
референдумів для громадян
України, які перебувають
за її межами
Підвищення правової культури громадян,

які входять до складу виборчих комісій та комісій
з референдуму або беруть участь в утворенні зазначених комісій
23. Організація навчання постійно МОН
громадян, які входять до Українська Академія державного кладу виборчих управління при Президентові омісій та комісій з України
референдуму або беруть Центральна виборча комісія часть в утворенні Рада міністрів Автономної азначених комісій, з Республіки Крим
видачею відповідних місцеві органи виконавчої влади окументів органи місцевого самоврядування
24. Проведення семінарів, у період Центральна виборча комісія арад, конференцій, виборчих Науково-консультативна рада при ренінгів громадян, які кампаній Центральній виборчій комісії ходять до складу та рефе- Рада міністрів Автономної иборчих комісій та рендумів Республіки Крим
комісій з референдуму місцеві органи виконавчої влади бо беруть участь органи місцевого самоврядування утворенні виборчі комісії
зазначених комісій комісії з референдуму
з метою вдосконалення
підготовки та проведення
виборів і
референдумів. Організація
стажування керівників
виборчих комісій та
комісій з референдуму в
інших відповідних
комісіях
25. Надання консультацій -"- МЗС
з питань організації та Центральна виборча комісія роведення виборів і
референдумів для членів
виборчих комісій, комісій
з референдуму, що
утворюються за межами
України
26. Проведення спільних -"- Центральна виборча комісія емінарів, нарад голів Мін'юст
виборчих комісій, комісій Верховний Суд України референдуму та праців- (за згодою)
ників судових органів з виборчі комісії
питань розгляду заяв і комісії з референдуму
скарг про порушення Рада міністрів Автономної аконодавства про вибори Республіки Крим
і референдуми місцеві органи виконавчої влади органи місцевого самоврядування
27. Розроблення, видання -"- Центральна виборча комісія а розповсюдження Науково-консультативна рада при бірників методичних Центральній виборчій комісії екомендацій зі зразками
документів, необхідних
для здійснення виборчими
комісіями та комісіями з
референдуму своїх
повноважень
28. Проведення семінарів, -"- Центральна виборча комісія арад, науково-практичних Мін'юст
конференцій з питань Рада міністрів Автономної аконодавства про вибори Республіки Крим
і референдуми за участю місцеві органи виконавчої влади ромадян, які входять до органи місцевого самоврядування кладу виборчих комісій
та комісій з референдуму
або беруть участь в
утворенні зазначених
комісій
29. Створення банку даних постійно Центральна виборча комісія ро громадян, які Рада міністрів Автономної алучаються до Республіки Крим
роботи у виборчих місцеві органи виконавчої влади омісіях, комісіях з органи місцевого самоврядування еферендуму
Підвищення правової культури кандидатів, їх

довірених осіб, уповноважених осіб політичних партій

та виборчих блоків партій, офіційних спостерігачів,

осіб, які відповідно до законодавства мають право

бути присутніми на засіданнях виборчих комісій

та комісій з референдуму
30. Організація у період Центральна виборча комісія онсультацій та виборчих Рада міністрів Автономної роведення семінарів, кампаній Республіки Крим
нарад для та рефе- місцеві органи виконавчої влади андидатів, їх довірених рендумів органи місцевого самоврядування сіб, уповноважених осіб виборчі комісії
політичних партій комісії з референдуму
та виборчих блоків
партій, офіційних
спостерігачів, осіб, які
відповідно до
законодавства мають право
бути присутніми на
засіданнях виборчих
комісій та комісій з
референдуму з питань
застосування
законодавства про вибори
і референдуми та
відповідальності за його
порушення (на їх
прохання)
31. Підготовка та видання -"- Центральна виборча комісія етодичних рекомендацій Науково-консультативна рада при одо роз'яснення Центральній виборчій комісії аконодавства про вибори
і референдуми для
кандидатів, їх довірених
осіб, уповноважених осіб
політичних партій та
виборчих блоків партій,
офіційних спостерігачів,
осіб, які відповідно до
законодавства мають право
бути присутніми на
засіданнях виборчих
комісій та комісій з
референдуму
32. Проведення за постійно Центральна виборча комісія аявками кандидатів, їх Мін'юст
довірених осіб, Міносвіти
уповноважених осіб Академія правових наук
політичних партій та Академія педагогічних наук иборчих блоків партій, Інститут держави і права фіційних спостерігачів, імені В.М. Корецького сіб, які відповідно до Національної академії наук аконодавства мають право Українська Академія державного ути присутніми на управління при Президентові асіданнях виборчих України
комісій та комісій з Товариство "Знання" (за згодою) еферендуму, лекцій,
семінарів, тренінгів з
питань підготовки та
проведення виборів і
референдумів,
відповідальності за
порушення законодавства
про вибори і референдуми,
формування навичок
організації виборчої
кампанії та референдуму в
межах норм законодавства
про вибори і референдуми

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: