open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
У К А З

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про Концепцію підвищення правової

культури учасників виборчого процесу та

референдумів в Україні

З метою підвищення правової культури учасників виборчого
процесу та референдумів в Україні, забезпечення реалізації
конституційного права громадян брати участь в управлінні
державними справами, у всеукраїнському та місцевих референдумах,
вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та
органів місцевого самоврядування п о с т а н о в л я ю:
1. Схвалити розроблену Центральною виборчою комісією
Концепцію підвищення правової культури учасників виборчого процесу
та референдумів в Україні (додається).
2. Кабінету Міністрів України розробити разом з Центральною
виборчою комісією та затвердити заходи щодо реалізації Концепції
підвищення правової культури учасників виборчого процесу та
референдумів в Україні.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 8 грудня 2000 року

N 1322/2000

СХВАЛЕНО

Указом Президента України

від 8 грудня 2000 року 1322/2000
КОНЦЕПЦІЯ

підвищення правової культури учасників

виборчого процесу та референдумів в Україні

I. Загальні положення
У комплексі прав і свобод громадян України, закріплених у
Конституції України ( 254к/96-ВР ), особлива роль належить праву
громадян брати участь в управлінні державними справами, у
всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути
обраними до органів державної влади та органів місцевого
самоврядування.
Досвід проведення виборчих кампаній та референдумів, які
відбувалися за роки незалежності України, висвітлив проблему
необхідності підвищення правової культури учасників виборчого
процесу і референдумів. При цьому актуальними є питання щодо
підвищення правової культури не лише виборців, а й інших учасників
виборчого процесу і референдумів.
Насамперед це стосується громадян, які входять до складу
виборчих комісій та комісій з референдуму. Такі комісії на місцях
не є постійно діючими, а утворюються на період проведення виборів
і референдумів. У зв'язку з цим виникає необхідність створення
умов для формування складу зазначених комісій з числа громадян,
які мають відповідну підготовку, досвід і практичні навички в
організації та проведенні виборів і референдумів, а також
підвищення правової культури зазначених громадян.
Актуальною також є проблема підвищення правової культури
кандидатів, їх довірених осіб, уповноважених осіб політичних
партій та виборчих блоків партій, офіційних спостерігачів, осіб,
які відповідно до закону мають право бути присутніми на засіданнях
комісій з референдуму.
Метою Концепції є створення умов для забезпечення
демократичного, свідомого волевиявлення громадян на виборах та
референдумах, сприяння громадянам України в реалізації їх права
брати участь в управлінні державними справами, у всеукраїнському
та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраними до
органів державної влади та органів місцевого самоврядування.
Основними завданнями підвищення правової культури учасників
виборчого процесу і референдумів є:
сприяння підвищенню правосвідомості та активності виборців і
учасників референдумів під час реалізації права брати участь в
управлінні державними справами, у всеукраїнському та місцевих
референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів державної
влади та органів місцевого самоврядування;
створення належних умов для набуття широкими верствами
населення знань з конституційного права, зокрема законодавства про
вибори і референдуми, а також навичок у застосуванні цих знань,
підвищення кваліфікації членів виборчих комісій та комісій з
референдумів;
формування системи надання консультаційної допомоги
кандидатам, політичним партіям, виборчим блокам партій, довіреним
особам кандидатів, уповноваженим особам політичних партій,
виборчих блоків партій з питань удосконалення організації
взаємовідносин з виборцями, засобами масової інформації;
запобігання порушенням законодавства про вибори і референдуми
у процесі його застосування;
надання методичної допомоги органам виконавчої влади та
органам місцевого самоврядування щодо практичного застосування
законодавства про вибори та референдуми.
Підвищення правової культури учасників виборчого процесу і
референдумів здійснюється у таких напрямах:
підвищення правової культури виборців та учасників
референдумів;
підвищення правової культури громадян, які входять до складу
виборчих комісій та комісій з референдуму або беруть участь в
утворенні зазначених комісій;
підвищення правової культури кандидатів, їх довірених осіб,
уповноважених осіб політичних партій та виборчих блоків партій,
офіційних спостерігачів, осіб, які відповідно до закону мають
право бути присутніми на засіданнях комісій з референдуму.
II. Підвищення правової культури виборців

та учасників референдумів
Підвищення правової культури виборців та учасників
референдумів полягає у здійсненні системи заходів, спрямованих на
формування активної та свідомої поведінки громадян під час
проведення виборчої кампанії та референдумів, а також підвищення
інтересу громадян до питання розвитку демократії в Україні.
З цією метою має бути створено умови для набуття громадянами
знань із законодавства про вибори і референдуми та навичок у їх
застосуванні під час здобуття освіти, а також у процесі
самоосвіти.
Підвищення правової культури виборців та учасників
референдумів передбачає застосування методів заохочення,
популяризації, переконання.
У створенні умов для набуття громадянами знань із
законодавства про вибори і референдуми та навичок у їх
застосуванні важлива роль належить навчальним закладам середньої,
професійно-технічної, вищої та післядипломної освіти, засобам
масової інформації, бібліотекам, клубам тощо.
Одержання громадянами знань із законодавства про вибори і
референдуми під час здобуття освіти здійснюється у межах курсу з
правознавства, яке належить до обов'язкових дисциплін навчальних
закладів.
Підвищення правової культури виборців та учасників
референдумів також передбачає створення інформаційних та
навчальних теле- і радіопрограм, випуск тематичних кінофільмів,
організацію прес-конференцій, видання науково-популярної
літератури, методичних посібників, підручників, проведення лекцій,
позакласних занять, конкурсів, олімпіад, вікторин тощо з питань
організації та проведення виборів і референдумів.
До заходів, спрямованих на підвищення правової культури
виборців та учасників референдумів, доцільно залучати членів
виборчих комісій і комісій з референдумів, представників органів
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, громадських
організацій, вчених, фахівців з питань виборів і референдумів.
Важлива роль у процесі підвищення правової культури виборців
та учасників референдумів належить виборчим комісіям та комісіям з
референдумів, які відповідно до законодавства забезпечують
інформування виборців про хід проведення виборчої кампанії та
референдуму, вживають заходів до усунення порушень законодавства
про вибори і референдуми.
III. Підвищення правової культури громадян, які входять

до складу виборчих комісій та комісій з референдуму

або беруть участь в утворенні зазначених комісій
Підвищення правової культури громадян, які входять до складу
виборчих комісій та комісій з референдуму або беруть участь в
утворенні зазначених комісій, полягає у здійсненні системи
заходів, спрямованих на підвищення рівня знань цих громадян з
питань законодавства про вибори і референдуми, набуття ними
організаторських навичок, необхідних для кваліфікованого
проведення виборчих кампаній та референдумів, утворення виборчих
комісій та комісій з референдуму.
Підвищення правової культури зазначених осіб здійснюється
шляхом навчання, створення умов для самоосвіти і забезпечується за
допомогою методів заохочення.
Навчання громадян, які входять до складу виборчих комісій та
комісій з референдуму, грунтується на поєднанні теорії та практики
проведення виборів і референдумів та здійснюється шляхом
організації періодичних курсів інтенсивної підготовки, після
навчання на яких зазначені особи отримують відповідний документ.
Навчання громадян, які входять до складу виборчих комісій та
комісій з референдуму або беруть участь в утворенні зазначених
комісій, проводиться на базі вищих навчальних закладів.
Підвищення правової культури громадян, які входять до складу
виборчих комісій та комісій з референдуму або беруть участь в
утворенні зазначених комісій, також передбачає вивчення іноземного
досвіду проведення виборів і референдумів, організацію
науково-практичних заходів (конференцій, семінарів, тренінгів
тощо) з актуальних проблем організації виборчого процесу і
референдумів, видання науково-практичних коментарів до
законодавства про вибори і референдуми, науково-популярних та
навчально-методичних посібників із зразками документів,
необхідних для здійснення виборчими комісіями і комісіями з
референдумів своєї діяльності.
Для інформаційного забезпечення процесу утворення виборчих
комісій і комісій з референдумів Центральною виборчою комісією в
установленому порядку створюється банк даних про громадян, які
залучаються до роботи у таких комісіях, із зазначенням наявності у
них юридичної освіти, досвіду у проведенні виборчих кампаній та
референдумів.
IV. Підвищення правової культури кандидатів,

їх довірених осіб, уповноважених осіб політичних партій
та виборчих блоків партій, офіційних спостерігачів, осіб,

які відповідно до закону мають право бути присутніми

на засіданнях комісій з референдуму
Підвищення правової культури кандидатів, їх довірених осіб,
уповноважених осіб політичних партій та виборчих блоків партій
полягає у здійсненні системи заходів, спрямованих на набуття цими
особами знань із законодавства про вибори, з практичного їх
застосування, навичок, необхідних для організації виборчої
кампанії кандидата, а також на запобігання порушенням
законодавства про вибори.
З цією метою зазначеним особам створюються умови для вивчення
апробованих і пошуку нових форм агітації та організації роботи з
виборцями і засобами масової інформації, ознайомлення з методами
аналізу та прогнозування участі громадян у виборах, усвідомлення
обов'язковості додержання законодавства про вибори.
У створенні зазначених умов важлива роль належить лекторіям,
політико-правовим клубам і центрам, що можуть утворюватися
політичними партіями та іншими об'єднаннями громадян. До процесу
підвищення правової культури кандидатів, їх довірених осіб,
уповноважених осіб політичних партій та виборчих блоків партій
також можуть залучатися засоби масової інформації, навчальні
заклади, громадські організації.
Підвищення правової культури офіційних спостерігачів, осіб,
які відповідно до закону мають право бути присутніми на засіданнях
комісій з референдуму, полягає у здійсненні системи заходів,
спрямованих на підвищення рівня знань цих осіб з питань
законодавства про вибори і референдуми, набуття навичок,
необхідних для реалізації прав, наданих їм законодавством.
V. Реалізація Концепції та її фінансування
Процес підвищення правової культури учасників виборчого
процесу і референдумів полягає у здійсненні відповідно до
Конституції ( 254к/96-ВР ) та законів України, інших актів
законодавства комплексу заходів інформаційного, роз'яснювального,
організаційного, освітнього характеру.
Організація процесу підвищення правової культури учасників
виборчого процесу і референдумів забезпечується Кабінетом
Міністрів України, центральними органами виконавчої влади, Радою
міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними
адміністраціями.
Методичне забезпечення процесу підвищення правової культури
учасників виборчого процесу і референдумів здійснюється
Центральною виборчою комісією, Міністерством освіти і науки
України, Міністерством юстиції України, Науково-консультативною
радою при Центральній виборчій комісії, Всеукраїнською міжвідомчою
координаційно-методичною радою з правової освіти населення.
Наукове забезпечення процесу підвищення правової культури
учасників виборчого процесу і референдумів здійснюється Академією
правових наук України, Академією педагогічних наук України,
Інститутом держави і права імені В.М. Корецького НАН України,
Українською Академією державного управління при Президентові
України.
Заходи щодо реалізації Концепції фінансуються за рахунок
коштів Державного бюджету України, передбачених на організацію та
проведення референдумів, виборів народних депутатів України,
Президента України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки
Крим та місцевих рад, сільських, селищних, міських голів. Для
здійснення заходів щодо підвищення правової культури учасників
виборчого процесу та референдумів можуть у встановленому порядку
залучатися кошти громадських організацій, політичних партій,
виборчих блоків партій, підприємств, установ, організацій, органів
місцевого самоврядування, громадян, міжнародна технічна допомога,
а також кошти з інших джерел, не заборонених законодавством.

Глава Адміністрації
Президента України В.ЛИТВИН

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: