open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ

ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСАХ
Н А К А З
N 28/18 від 13.02.2001 Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

27 лютого 2001 р.

за N 174/5365
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державного

комітету України з питань регуляторної політики

та підприємництва

N 141/422 ( z0822-09 ) від 05.08.2009 }
Про затвердження Ліцензійних умов провадження

господарської діяльності щодо проведення

землевпорядних та землеоціночних робіт

Відповідно до статті 8 Закону України "Про ліцензування
певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ) і на виконання
постанови Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 р.
N 1698 ( 1698-2000-п ) "Про затвердження переліку органів
ліцензування" Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Ліцензійні умови провадження господарської
діяльності щодо проведення землевпорядних та землеоціночних робіт
(далі - Ліцензійні умови) (додаються). 2. Управлінню ліцензування видів господарської діяльності
Департаменту реєстрації та ліцензування Держпідприємництва України
(Єфремов О.В.), Управлінню землеустрою та автоматизації
землевпорядних робіт Держкомзему України (Кривов В.М.) в
установленому порядку забезпечити подання Ліцензійних умов на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. 3. Управлінню землеустрою та автоматизації землевпорядних
робіт Держкомзему України (Кривов В.М.) забезпечити публікацію
Ліцензійних умов у засобах масової інформації. 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Держпідприємництва України Третьякова С.І. та Першого
заступника Голови Держкомзему України Кулініча В.В.
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва О.В.Кужель
Голова Державного комітету
України по земельних ресурсах А.С.Даниленко
Затверджено

Наказ Держпідприємництва,

Держкомзему України

13.02.2001 N 28/18
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

27 лютого 2001 р.

за N 174/5365
Ліцензійні умови

провадження господарської діяльності щодо проведення

землевпорядних та землеоціночних робіт
1. Загальні положення
1.1. Ці Ліцензійні умови розроблено на підставі Законів
України від 13 березня 1992 р. N 2196-XII ( 2196-12 ) "Про
внесення змін і доповнень до Земельного кодексу України ", від
1 червня 2000 р. N 1775-III ( 1775-14 ) "Про ліцензування певних
видів господарської діяльності" та постанови Кабінету Міністрів
України від 14 листопада 2000 р. N 1698 ( 1698-2000-п ) "Про
затвердження переліку органів ліцензування" з урахуванням вимог
антимонопольного законодавства. 1.2. Органом ліцензування на провадження господарської
діяльності щодо проведення землевпорядних та землеоціночних робіт
є Державний комітет України по земельних ресурсах. 1.3. Ліцензійні умови встановлюють кваліфікаційні,
організаційні, технологічні та інші вимоги щодо здійснення
землевпорядних та землеоціночних робіт, забезпечення встановленого
порядку обліку, зберігання та використання матеріалів і відомостей
про виконані роботи, захисту держави, територіальних громад і
споживача від неякісної продукції відповідно до чинного
законодавства та нормативно-технічних документів. 1.4. Суб'єкт господарювання зобов'язаний провадити
господарську діяльність щодо проведення землевпорядних та
землеоціночних робіт відповідно до затверджених Ліцензійних умов. 1.5. Ліцензійні умови обов'язкові для всіх суб'єктів
господарювання, які виконують землевпорядні та землеоціночні
роботи на території України незалежно від їх
організаційно-правової форми та форми власності.
2. Види землевпорядних та землеоціночних робіт, які

підлягають ліцензуванню
2.1. Ліцензійні умови поширюються на такі види землевпорядних
та землеоціночних робіт: 2.1.1. Землевпорядні роботи: а) розробка проектів державної і регіональної програм
використання та охорони земель; б) установлення на місцевості меж
адміністративно-територіальних одиниць (область, район, місто,
район у місті, селище, село) (крім топографо-геодезичних і
картографічних робіт); в) складання схем землеустрою, розроблення
техніко-економічних обгрунтувань з використання та охорони
земельних ресурсів адміністративно-територіальних одиниць; г) складання проектів створення нових і впорядкування
існуючих землеволодінь і землекористувань; ґ) складання проектів внутрігосподарського землеустрою
сільськогосподарських підприємств, установ і організацій,
селянських (фермерських) господарств та землеволодінь громадян; д) розробка проектів культуртехнічних робіт, землювання,
рекультивації, протиерозійних гідротехнічних споруд, створення
захисних лісових насаджень та інших проектів і програм, реалізація
яких забезпечує охорону і раціональне використання земель; е) розробка нормативно-технічної документації з питань
землевпорядних, грунтових, геоботанічних та інших обстежень і
розвідувань земельних угідь з метою отримання земельно-кадастрової
інформації; є) розробка технічної документації зі складання державних
актів на право приватної власності на землю, на право власності на
землю і право постійного користування землею, договорів на право
тимчасового користування землею (в тому числі на умовах оренди) та
договорів оренди землі (крім топографо-геодезичних і
картографічних робіт); ж) оформлення документів, що посвідчують право приватної
власності на землю, право власності на землю або право постійного
користування землею; з) складання проектів відведення земельних ділянок у
власність або користування (у тому числі на умовах оренди),
перенесення в натуру (на місцевість) меж вилучених (викуплених) і
відведених земельних ділянок (крім топографо-геодезичних і
картографічних робіт); и) ведення державного земельного кадастру, складання
земельно-кадастрової документації; і) складання планів земельно-господарського устрою поселень; ї) оновлення земельно-кадастрових планів зйомок минулих років
(крім топографо-геодезичних і картографічних робіт); й) проведення (оновлення матеріалів) грунтових обстежень
земель з одночасним визначенням балів бонітету агровиробничих груп
грунтів; к) складання технічної документації з якісної характеристики
земель у межах та за межами населених пунктів; л) інвентаризація земель усіх категорій. 2.1.2. Землеоціночні роботи: 2.1.2.1. Грошова оцінка земель: а) сільськогосподарського призначення; б) населених пунктів; в) несільськогосподарського призначення за межами населених
пунктів. 2.1.2.2. Експертна грошова оцінка земель. 2.1.2.3. Бонітування грунтів. 2.1.2.4. Економічна оцінка земель.
3. Вимоги до проведення землевпорядних та

землеоціночних робіт
3.1. Господарська діяльність щодо виконання землевпорядних та
землеоціночних робіт потребує додержання кваліфікаційних вимог,
які встановлені діючими нормативно-правовими актами та
нормативно-технічними документами галузі (додаток 1). 3.2. Суб'єкт господарювання здійснює провадження
господарської діяльності щодо виконання землевпорядних та
землеоціночних робіт за таких умов: наявності в штаті юридичної особи (постійна робота)
спеціалістів з однієї із зазначених спеціальностей:
землевпорядкування, землевпорядкування та кадастр, які закінчили
вищі навчальні заклади землевпорядного профілю зі стажем роботи за
спеціальністю не менше трьох років; призначення цього фахівця в організації відповідальним за
якість робіт, що ліцензуються; при виконанні експертної грошової оцінки земель мати в штаті
не менше двох спеціалістів, які мають сертифікат установленого
зразка на право виконання зазначених робіт, затверджений наказом
Держкомзему України від 08.07.99 N 72 ( z0651-99 ) "Про
затвердження Порядку проведення експертної грошової оцінки
земельних ділянок несільськогосподарського призначення",
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27.09.99 за
N 651/3944; наявності у фізичної особи - суб'єкта підприємницької
діяльності диплома про закінчення вищого навчального закладу
землевпорядного профілю за спеціальностями: землевпорядкування,
землевпорядкування та кадастр та стажу роботи за вказаною
спеціальністю не менше трьох років. 3.3. Фах усіх спеціалістів, які виконують землевпорядні та
землеоціночні роботи, повинен бути підтверджений копією диплома
про закінчення відповідного навчального закладу, засвідченою
підписом керівника та печаткою організації. 3.4. Суб'єкти господарювання, які виконують землевпорядні та
землеоціночні роботи, повинні здавати проектну та технічну
документацію, отриману в результаті виконання вказаних робіт,
органам Держкомзему України, на які покладено функції контролю за
їх виконанням та прийманням згідно з Положенням про Державний
комітет України по земельних ресурсах, затвердженим Указом
Президента України від 14.08.2000 N 970 ( 970/2000 ), Типовим
положенням про місцеві державні органи земельних ресурсів,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 07.08.96
N 930 ( 930-96-п ) "Про затвердження типових положень про місцеві
державні органи земельних ресурсів", або Центру державного
земельного кадастру при Держкомземі України та його структурним
підрозділам на місцях у разі залучення їх Держкомземом України або
його місцевими державними органами до виконання вказаних функцій. 3.5. У разі виконання топографо-геодезичних і картографічних
робіт - мати ліцензію Мінекоресурсів України на виконання
топографо-геодезичних і картографічних робіт. 3.6. Суб'єкт господарювання, що здійснює провадження
господарської діяльності щодо виконання землевпорядних та
землеоціночних робіт, зобов'язаний представляти результати
вказаних робіт в електронному вигляді на магнітних носіях згідно з
вимогами, затвердженими Держкомземом України, на виконання
постанов Кабінету Міністрів України від 02.12.97 N 1355
( 1355-97-п ) "Про Програму створення автоматизованої системи
ведення державного земельного кадастру" та від 12.01.93 N 15
( 15-93-п ) "Про порядок ведення державного земельного кадастру". 3.7. Видача ліцензій на провадження господарської діяльності
з проведення землевпорядних та землеоціночних робіт здійснюється
на види робіт, указаних у заяві на отримання ліцензії (додаток 2),
відповідно до п.2.1 Ліцензійних умов. На бажання суб'єкта
господарської діяльності виконувати інші види робіт, зазначені у
вказаному пункті, після отримання ліцензії, ліцензія на їх
провадження видається у порядку і в строки, установлені для видачі
ліцензії.
Заступник директора
Департаменту - начальник
Управління ліцензування
видів господарської
діяльності О.В.Єфремов
Начальник Управління
землеустрою та
автоматизації
землевпорядних робіт В.М.Кривов
Додаток 1

до п. 3.1 Ліцензійних умов

провадження господарської

діяльності щодо проведення

землевпорядних та

землеоціночних робіт
Перелік

нормативно-правових актів та нормативно-технічних

документів щодо виконання землевпорядних

та землеоціночних робіт
Конституція України (ст.13, 14) від 28.06.96 ( 254к/96-ВР ).
Кодекси України
1. Земельний кодекс України від 13.03.92 N 2196-12
( 2196-12, 561-12 ). 2. Лісовий кодекс України від 21.01.94 N 3852-XII
( 3852-12 ). 3. Водний кодекс України від 06.06.95 N 213/95-ВР
( 213/95-ВР ). 4. Кодекс України про надра від 27.07.94 N 132/94-ВР
( 132/94-ВР ). 5. Цивільний кодекс Української РСР від 18.07.63 N 1540-06
( 1540-06 ).
Закони України
1. Закон України "Про плату за землю" від 19.09.96
N 378/96-ВР ( 378/96-ВР, 2535-12 ). 2. Закон України "Про оренду землі" від 06.10.98 N 161-XIV
( 161-14 ). 3. Декрет Кабінету Міністрів України "Про приватизацію
земельних ділянок" від 26.12.92 N 15-92 ( 15-92 ).
Постанови Верховної Ради України
1. "Про земельну реформу" від 18.12.90 N 563-XII ( 563-12 ). 2. "Про прискорення земельної реформи та приватизацію землі"
від 13.03.92 N 2200-XII ( 2200-12 ). 3. "Про форми державних актів на право власності на землю і
право постійного користування землею" від 13.03.92 N 2201-XII
( 2201-12 ).
Укази Президента України
1. "Про невідкладні заходи щодо прискорення земельної реформи
у сфері сільськогосподарського виробництва" від 10.11.94 N 666/94
( 666/94 ). 2. "Про порядок паювання земель, переданих у колективну
власність сільськогосподарським підприємствам і організаціям" від
08.08.95 N 720/95 ( 720/95 ). 3. "Про приватизацію та оренду земельних ділянок
несільськогосподарського призначення для здійснення
підприємницької діяльності" від 12.07.95 N 608/95 ( 608/95 ). 4. "Про продаж земельних ділянок несільськогосподарського
призначення" від 19.01.99 N 32/99 ( 32/99 ).
Постанови Кабінету Міністрів України
1. "Про Методику грошової оцінки земель
сільськогосподарського призначення та населених пунктів" від
23.03.95 N 213 ( 213-95-п ). 2. "Про Методику грошової оцінки земель
несільськогосподарського призначення (крім земель населених
пунктів)" від 30.05.97 N 525 ( 525-97-п ). 3. "Про розміри та Порядок визначення втрат
сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, які
підлягають відшкодуванню" від 17.11.97 N 1279 ( 1279-97-п ). 4. "Про затвердження Порядку та розмірів плати, що
справляється за видачу державного акта на право власності на
землю" від 01.06.99 N 934 ( 934-99-п ). 5. "Про експертну грошову оцінку земельних ділянок
несільськогосподарського призначення" від 16.06.99 N 1050
( 1050-99-п ). 6. "Про проведення індексації грошової оцінки земель" від
12.05.2000 N 783 ( 783-2000-п ).
Нормативні акти Державного комітету України по

земельних ресурсах
1. Наказ Мінбудархітектури, Держкомзему "Про затвердження
Порядку складання плану земельно-господарського устрою населеного
пункту" від 24.09.93 N 158/61 ( z0152-93 ), зареєстрований в
Міністерстві юстиції України 11.11.93 за N 152. 2. Наказ Держкомзему, Держкоммістобудування,
Держжитлокомунгоспу, ФДМУ "Про затвердження Положення про порядок
встановлення та закріплення меж прибудинкових територій існуючого
житлового фонду та надання у спільне користування або спільну
сумісну власність земельних ділянок для спорудження житлових
будинків" від 05.04.96 N 31/30/53/396 ( z0203-96 ), зареєстрований
в Міністерстві юстиції України 26.04.96 за N 203/1228. 3. Наказ "Про затвердження Положення про здійснення державної
землевпорядної експертизи" від 11.03.97 N 39 ( z0171-97 ),
зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12.05.97 за
N 171/1975. 4. Наказ "Про затвердження Положення про земельно-кадастрову
інвентаризацію земель населених пунктів" від 26.08.97 N 85
( z0522-97 ), зареєстрований в Міністерстві юстиції України
31.10.97 за N 522/2326. 5. Наказ Держбуду, Держводгоспу, Мінагропрому, Держлісгоспу,
УААН "Про Порядок грошової оцінки земель несільськогосподарського
призначення (крім земель населених пунктів)" від 29.08.97
N 86/19/148/86/76/88 ( z0477-97 ), зареєстрований в Міністерстві
юстиції України 14.10.97 за N 477/2281. 6. Наказ "Про затвердження Положення про технічний паспорт
земельної ділянки несільськогосподарського призначення, яка
підлягає продажу" від 16.03.99 N 25 ( z0237-99 ), зареєстрований в
Міністерстві юстиції України 15.04.99 за N 237/3530. 7. Наказ Держкомзему, Держбуду, МінАПК, УААН "Про внесення
змін до Порядку грошової оцінки земель сільськогосподарського
призначення та населених пунктів (із змінами та доповненнями,
внесеними спільним наказом від 15.04.97 N 46/131/63/34)"
від 14.09.99 N 87/224/300/104 ( z0749-99 ), зареєстрований в
Міністерстві юстиції України 02.11.99 за N 749/4042. 8. Наказ "Про внесення змін і доповнень до Інструкції про
порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання державних актів
на право приватної власності на землю, право колективної власності
на землю, право власності на землю і право постійного користування
землею, договорів на право тимчасового користування землею (в тому
числі на умовах оренди) та договорів оренди землі, затвердженої
наказом Держкомзему від 04.05.99 N 43" від 29.02.2000 N 27
( z0181-00 ), зареєстрований в Міністерстві юстиції України
21.03.2000 за N 181/4402. 9. Наказ "Про затвердження Порядку проведення експертної
грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського
призначення" від 08.07.99 N 72 ( z0651-99 ), зареєстрований в
Міністерстві юстиції України 27.09.99 за N 651/3944. 10. Наказ "Про затвердження Порядку визначення тарифів на
проведення робіт з грошової оцінки земель за рахунок бюджетних
коштів на основі Методик, затверджених постановами Кабінету
Міністрів України від 23.03.95 N 213 та 30.05.97 N 525" від
08.02.2000 N 18 ( z0215-00 ), зареєстрований в Міністерстві
юстиції України 07.04.2000 за N 215/4436. 11. Наказ "Про затвердження форми Типового договору оренди
земельної частки (паю)" від 17.01.2000 N 5 ( z0101-00 ),
зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23.02.2000 за
N 101/4322.

Додаток 2

до п. 3.7 Ліцензійних умов

провадження господарської

діяльності щодо проведення

землевпорядних та

землеоціночних робіт
Заява
Голові Держкомзему України _________________________________ від _________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові керівника, найменування,

місцезнаходження, банківські реквізити, _____________________________________________________________

ідентифікаційний код - для юридичної особи; _____________________________________________________________ прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані, ідентифікаційний

номер фізичної _____________________________________________________________ особи-платника податків та інших обов'язкових платежів - для

фізичної особи)
Прошу видати ліцензію щодо проведення _______________________

(указати конкретні

види робіт ______________________________________________________________

згідно з переліком, визначеним Ліцензійними умовами)
______________________________________________________________ Роботи будуть виконуватись на території ______________________

(указати назву ______________________________________________________________

населених пунктів, районів, областей)
строком на _____ з додержанням діючих нормативних документів. Оплату за видачу ліцензії гарантуємо.
Підпис заявника __________________ _______________________

(розшифрування підпису)
"___" _____________ 200__ р.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: