open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 82 від 15.02.2001 Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

6 березня 2001 р.

за N 199/5390

Про затвердження Порядку здійснення

дострокового викупу державних облігацій

за умови виконання суб'єктами

господарювання зобов'язань перед

державним бюджетом

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від
20 листопада 2000 року N 1720 ( 1720-2000-п ) "Про достроковий
викуп облігацій внутрішніх та зовнішніх державних позик"
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок здійснення дострокового викупу
державних облігацій за умови виконання суб'єктами господарювання
зобов'язань перед державним бюджетом (додається). 2. Державному казначейству здійснювати розрахунки з
дострокового викупу облігацій внутрішніх та зовнішніх державних
позик на підставі розпоряджень Міністерства фінансів про
перерахування коштів на відповідні рахунки впродовж наступного
банківського дня в межах виконаних зобов'язань перед бюджетом. 3. Департаменту державного боргу щокварталу готувати
інформацію для доповіді Кабінету Міністрів України про результати
дострокового викупу державних облігацій із зазначенням їхньої
загальної суми та обсягу виконання суб'єктами господарювання
відповідних зобов'язань перед державним бюджетом не пізніше ніж
20 число місяця, наступного за звітним кварталом. 4. Департаменту державного боргу (Лісовенко В.В.), Юридичному
Управлінню Адміністративно-господарського департаменту
(Ковальчук С.М.) забезпечити подання цього наказу на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України. 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника
Департаменту державного боргу Лісовенка В.В. та Голову Державного
казначейства України Кірєєва О.І.
Міністр І.О. Мітюков
Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

15.02.2001 N 82
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

6 березня 2001 р.

за N 199/5390
Порядок
здійснення дострокового викупу державних облігацій за умови
виконання суб'єктами господарювання зобов'язань перед державним

бюджетом
Цей Порядок регламентує достроковий викуп облігацій
внутрішніх та зовнішніх державних позик України (далі - облігації)
в межах коштів, передбачених у державному бюджеті на відповідний
рік для погашення та обслуговування державного боргу, за умови
виконання суб'єктами господарювання зобов'язань перед Державним
бюджетом України. 1. Предметом викупу можуть бути облігації, визначені у
додатку 1 до цього Порядку. 2. Учасниками операцій з дострокового викупу облігацій за
умови виконання суб'єктами господарювання зобов'язань перед
державним бюджетом є суб'єкти господарювання, які мають відповідні
зобов'язання перед державним бюджетом (далі - боржники), власники
державних облігацій (далі - власники), Міністерство фінансів
України, Державне казначейство України. 3. Достроковий викуп облігацій здійснюється за умови
погашення будь-якого із наступних зобов'язань перед державним
бюджетом (далі - зобов'язання), з урахуванням вимог щодо їхньої
сплати, установлених законодавством України: заборгованості із сплати податків, зборів (обов'язкових
платежів), які зараховуються до загального фонду державного
бюджету, і за позиками, наданими за рахунок іноземних кредитів,
залучених державою або під державні гарантії, що виникла станом на
1 січня поточного бюджетного року; заборгованості із сплати податків, зборів (обов'язкових
платежів), які зараховуються до загального фонду державного
бюджету, та з виконання зобов'язань за позиками, наданими за
рахунок іноземних кредитів, залучених державою або під державні
гарантії, що виникла у поточному бюджетному році; виконання зобов'язань за позиками, наданими за рахунок
іноземних кредитів, залучених державою або під державні гарантії,
термін сплати яких настає після закінчення поточного бюджетного
року. 4. Підставою для дострокового викупу облігацій є письмова
заява власника, подана до Мінфіну. Заява складається у довільній
формі і повинна містити повну назву власника, місцезнаходження
юридичної особи та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, прохання
власника про здійснення операцій купівлі-продажу облігацій на
умовах, визначених цим Порядком, із зазначенням їхнього виду,
повної назви, коду і кількості, реквізитів рахунку, з якого будуть
перераховуватись облігації на рахунок Мінфіну, а також виду і
обсягу зобов'язання боржника, що має погашатися перед державним
бюджетом. У разі погашення зобов'язання боржником, який не є
власником, у заяві зазначається повна назва боржника,
місцезнаходження юридичної особи та ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ. До заяви додається оригінал довідки відповідного
державного податкового органу про наявність зазначених у заяві
зобов'язань перед державним бюджетом або довідки Міністерства
фінансів України згідно із додатком 2. 5. Департамент державного боргу розглядає заяву власника,
перевіряє, чи знаходиться сума викупу в межах, передбачених
Державним бюджетом України витрат на погашення та обслуговування
державного боргу, і на протязі 3-х робочих днів: 5.1. Розраховує залікову вартість облігацій. Механізм
розрахунку залікової вартості облігацій, які відповідно до Порядку
є предметом викупу, наведений у додатку 3; 5.2. Готує та передає суб'єкту господарювання проект договору
дострокового викупу державних облігацій за умови виконання
суб'єктами господарювання зобов'язань перед державним бюджетом
(далі - Договір). Примірний договір наведено у додатку 4. 6. Договір підписується власником. Власник або боржник, якщо
власник не є боржником, підписує додаток до Договору, який є його
невід'ємною частиною, і цим зобов'язується погасити заборгованість
перед бюджетом у зв'язку з проведенням дострокового викупу
державних облігацій. Підписаний Договір подається Департаментом
державного боргу впродовж одного дня на підпис Міністру фінансів
або особі, що виконує його обов'язки. 7. У разі підписання Договору Департамент державного боргу
дає розпорядження Міністерства фінансів банку-депозитарію про
зарахування на рахунок Мінфіну облігацій, що є предметом викупу
згідно з Договором. Для виконання своїх зобов'язань за Договором
власник: 7.1. Дає розпорядження власному депозитарію про перерахування
облігацій на відповідний рахунок Мінфіну і надає Мінфіну копію
зазначеного розпорядження про перерахування цінних паперів,
засвідчену підписом уповноваженої посадової особи і затверджену
печаткою депозитарію; 7.2. Погашає або забезпечує повне погашення боржником (якщо
власник не є боржником) відповідних зобов'язань перед державним
бюджетом впродовж трьох днів після укладання Договору та надає
Мінфіну оригінал другого примірника платіжного доручення (або
доручення боржника, якщо власник не є боржником) про перерахування
до бюджету всієї суми відповідних зобов'язань, із зазначенням про
здійснення перерахування банку, який його здійснив, засвідченого
підписом уповноваженої посадової особи і затвердженого печаткою
банку, та із зазначенням органу Державного казначейства України за
місцем реєстрації платника про зарахування відповідної суми до
державного бюджету. 8. Після зарахування облігацій на рахунок Мінфіну (що
посвідчується випискою з рахунку Мінфіну у відповідному
депозитарію або іншим документом згідно з міжнародними правилами,
що регулюють облік, перехід і підтвердження права власності на
відповідні облігації) та сплати власником або боржником
відповідних зобов'язань Департамент державного боргу впродовж
одного робочого дня передає Держказначейству: копію Договору;
копію платіжного доручення про виконання боржником зобов'язань
перед державним бюджетом; розпорядження Міністерства фінансів,
підписане уповноваженою особою, про перерахування коштів на
рахунок, визначений у Договорі для сплати покупної ціни
облігацій. 9. Після отримання розпорядження Міністерства фінансів про
перерахування коштів з дострокового викупу державних облігацій та
копій банківських виписок з дохідних рахунків органів Державного
казначейства за місцем реєстрації боржника Державне казначейство
впродовж наступного банківського дня перераховує кошти в рахунок
оплати за державні облігації, які є предметом Договору в межах
розписів фінансування та видатків державного бюджету на погашення
та обслуговування державного боргу на відповідний період. При
цьому сума, що перераховується в рахунок оплати облігацій, не може
перевищувати суми виконаних власником чи боржником зобов'язань
перед державним бюджетом.
Начальник Управління ринків капіталу Т.З. Хромаєв
Додаток 1

до п. 1 Порядку
Перелік
облігацій внутрішніх та зовнішніх державних позик, які можуть

бути достроково викуплені
------------------------------------------------------------------ N | Назва | ISIN | Валюта | з/п | | | | ----+----------------------+------------------+-----------------| 1 |Облігації зовнішньої | XS 0107716846 | Євро | |державної позики 2000 | | | |року | | | ----+----------------------+------------------+-----------------| 2 |Облігації зовнішньої | XS 0107716416 | Долар США | |державної позики 2000 | | | |року | | | ----+----------------------+------------------+-----------------| 3 |Облігації внутрішньої | | Гривня | |державної позики | | | -----------------------------------------------------------------
Додаток 2

до п. 4 Порядку
Довідка
про заборгованість (зобов'язання) суб'єкта господарювання

перед державним бюджетом
Надана __________________________________________________ про

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, назва суб'єкта

господарювання) е, що за станом на _________ рік заборгованість (зобов'язання)
перед державним бюджетом за позикою, наданою суб'єкту
господарювання за рахунок іноземного кредиту, залученого державою
(під державні гарантії), становить суму у розмірі ______________
грн., яка може бути використана для дострокового викупу державних
облігацій України за умови виконання суб'єктами господарювання
зобов'язань перед державним бюджетом України, в межах коштів,
передбачених у державному бюджеті на погашення та обслуговування
державного боргу України.

Начальник Департаменту __________________
державного боргу (підпис)

М.П.
Реєстраційний номер ____________ "___" _______ ____ р.
Додаток 3

до п. 5.1 Порядку
Механізм розрахунку залікової вартості облігацій внутрішніх та зовнішніх державних позик, які є предметом дострокового

викупу відповідно до Порядку
1. При виконанні платником податків своїх зобов'язань перед
державним бюджетом, термін виконання яких передує 1 січня
поточного бюджетного року, та за позиками, наданими за рахунок
іноземних кредитів, залучених державою або під державні гарантії,
термін виконання яких настає після закінчення поточного бюджетного
року, залікова вартість облігацій дорівнює їхній номінальній
вартості, зменшеній на величину погашеної основної суми боргу. 2. При виконанні платником податків своїх зобов'язань перед
державним бюджетом, термін виконання яких настає упродовж
поточного бюджетного року, залікова вартість облігацій
визначається за формулою

СП СК

КП k КК k

ЗВЦП = S ------------------- + S ------------------- k=1 ДП k=1 ДК

k k

( --- ) ( --- ) 360 360

(1 + ДХД) (1 + ДХД)
де: S - сума; ЗВЦП - залікова вартість, що визначається у валюті
деномінації облігації, яка є предметом договору та розраховується
на дату, визначену у договорі; Якщо залікова вартість облігації визначена в іноземній
валюті, то обсяг платежу в гривнях до державного бюджету
визначається за офіційним курсом Національного банку на дату
підписання договору. ДХД - величина річної дохідності: - при викупі облігацій внутрішньої державної позики залікова
вартість розраховується з використанням величини дохідності, яка
дорівнює середньозваженій дохідності останнього розміщення
облігацій внутрішньої державної позики на первинному ринку з
терміном обігу три місяці, зменшеної на п'ять відсотків річних; - при викупі облігацій зовнішніх державних позик залікова
вартість розраховується з використанням величини дохідності, що
дорівнює 20 відсоткам річних; КП - кількість платежів з погашення, що мають бути здійснені
за облігаціями, які є предметом договору; СП - сума k-го платежу з погашення облігацій, які є

k редметом договору (у валюті деномінації зобов'язань);

ДП - кількість днів у періоді від дати, що визначена в

k оговорі, до дати k-го платежу з погашення облігацій, які є
предметом договору; КК - кількість купонних платежів, що мають бути здійснені за
облігаціями, які є предметом договору; СК - сума k-го купонного платежу за облігаціями, які є

k редметом договору (у валюті деномінації зобов'язань);

ДК - кількість днів у періоді від дати, що визначається

k оговором, до дати k-го купонного платежу за облігаціями, які є
предметом договору; Кількість днів у періоді визначається на підставі фактичної
кількості днів у періоді.
Додаток 4

до п. 5.2 Порядку
Примірний договір
дострокового викупу державних облігацій за умови виконання
суб'єктами господарювання зобов'язань перед державним бюджетом
м. Київ ____________ 200_ року
______________________________________ (далі - Продавець) в особі

(повна назва продавця) ________________________, що діє на підставі____________________,
з одного боку, і
Міністерство фінансів України (далі - Покупець) в особі Міністра
фінансів України Мітюкова І.О., який діє на підставі Положення про
Міністерство фінансів України та згідно з постановою Кабінету
Міністрів України від 20 листопада 2000 року N 1720 "Про
достроковий викуп облігацій внутрішніх та зовнішніх державних
позик", Порядком здійснення дострокового викупу державних
облігацій за умови виконання суб'єктами господарювання зобов'язань
перед державним бюджетом, затвердженим наказом Міністерства
фінансів України від 15 лютого 2001 року N 82 (далі - Порядок
викупу), з іншого боку (далі Сторони), які уклали цей договір (
далі - Договір) про таке.

1. Предмет договору
Продавець продає Покупцеві такі цінні папери (далі - ЦП), а
Покупець купує ЦП у Продавця і сплачує їхню покупну ціну згідно з
умовами цього Договору:
------------------------------------------------------------------ Вид і повна назва ЦП |___________________________________| |(облігації внутрішньої державної | |позики України ______ року) | |___________________________________| |(облігації зовнішньої | |державної позики України 2000 року,| |деноміновані в доларах США) | |___________________________________| |(облігації зовнішньої | |державної позики України 2000 року,| |деноміновані в євро) | ----------------------------+-----------------------------------| Емітент |держава в особі Міністерства | |фінансів України | ----------------------------+-----------------------------------| Ідентифікаційний код ЦП |XS 0107716846 | (ISIN) |XS 0107716416 | ----------------------------+-----------------------------------| Валюта |гривня, долари США, євро | ----------------------------+-----------------------------------| Номінальна вартість одного | | ЦП | | ----------------------------+-----------------------------------| Кількість ЦП, що продаються | | за цим Договором | | ----------------------------+-----------------------------------| Загальна номінальна вартість| | ЦП, що продаються за цим | | Договором | | -----------------------------------------------------------------
2. Покупна ціна
Покупна ціна ЦП розрахована згідно з п. 5.1 Порядку викупу,
становить ______________________ гривень (доларів США, євро)

(цифрами) (словами) далі - Покупна ціна) на дату підписання договору.
3. Поставка ЦП і сплата Покупної ціни
3.1. Протягом п'яти (5) робочих днів після дати підписання
цього Договору Продавець: 3.1.1. Виконує всі дії, необхідні для повної передачі права
власності на всі ЦП Покупцеві чи його уповноваженому агенту.
Продавець дає своєму депозитарію розпорядження про перерахування
ЦП на відповідний рахунок у цінних паперах Покупця, визначений
далі у цій статті (далі - Рахунок поставки ЦП), і надає Покупцеві
копію цього розпорядження із зазначенням депозитарію про його
виконання, засвідченого підписом уповноваженої посадової особи і
затвердженого печаткою депозитарію:
стосовно облігацій внутрішньої державної позики - рахунок
N _________ в депозитарію Національного банку України;
стосовно облігацій зовнішньої державної позики 2000 року,
деномінованих у доларах США - рахунок N _________
у__________________________;
(назва депозитарію)
стосовно облігацій зовнішньої державної позики 2000 року,
деномінованих у євро - рахунок N _________ у _________________________;
(назва депозитарію)
3.1.2. Погашає або забезпечує погашення боржником на підставі
прийнятих ним зобов'язань щодо сплати зобов'язань перед державним
бюджетом, вказаних у додатку до цього Договору, який є його
невід'ємною частиною, і надає Покупцеві оригінал другого
примірника платіжного доручення про перерахування до державного
бюджету повної суми даних зобов'язань із зазначенням про
здійснення перерахування банку, який його здійснив, засвідченого
підписом уповноваженої посадової особи і затвердженого печаткою
банку, а також із зазначенням органу Державного казначейства
України за місцем реєстрації платника про зарахування повної суми
зазначених зобов'язань до державного бюджету. 3.2. Покупець перераховує Покупну ціну на рахунок Продавця,
зазначений у пункті 7 цього Договору, протягом п'яти (5) робочих
днів після дати здійснення останньої з таких подій: зарахування
ЦП на відповідний Рахунок поставки ЦП та виконання зобов'язань
щодо погашення заборгованості перед державним бюджетом. Якщо
Покупна ціна визначена в іноземній валюті, то обсяг платежу в
гривнях визначається за офіційним курсом Національного банку
України на дату підписання Договору. 3.3. Якщо на дату сплати Покупної ціни Покупцеві стане відомо
про порушення Продавцем умов цього Договору, то Покупець має право
відкласти сплату Покупної ціни до усунення порушення. Тоді, сплата
Покупної ціни відбувається протягом п'яти (5) робочих днів після
дати, на яку Продавець надасть Покупцеві достатні документальні
докази усунення порушення.
4. Відповідальність сторін
4.1. Укладення цього Договору Продавцем розглядається як
заява Продавця про те, що: 4.1.1. Він виконав усі вимоги, встановлені для здійснення
продажу ЦП за цим Договором, постановою Кабінету Міністрів України
від 20 листопада 2000 року N 1720 "Про достроковий викуп облігацій
внутрішніх та зовнішніх державних позик" і Порядком викупу. 4.1.2. На момент продажу ЦП за цим Договором Продавець є
єдиним і законним власником ЦП. 4.1.3. ЦП не перебувають у заставі, під арештом, не
заблоковані на користь третьої особи та не обтяжені будь-якими
зобов'язаннями, які перешкоджали б їхньому продажу згідно з
умовами цього Договору. 4.1.4. Продавець отримав всі дозволи і повноваження, що
вимагаються згідно з його установчими документами та чинним
законодавством, для дійсного укладення і виконання цього Договору. 4.1.5. Продавець має повну правоздатність укладати і
виконувати всі положення цього Договору. 4.1.6. Особа, що підписує цей Договір від імені Продавця, є
законним і повноважним представником Продавця для цілей такого
підписання. 4.1.7. Вся інформація і документи, надані Продавцем Покупцеві
у зв'язку з цим Договором, є дійсними, достовірними та правдиво і
повністю висвітлюють відповідні питання. У разі якщо будь-яка із
викладених вище заяв Продавця виявиться неточною або неправдивою,
Покупець має право відмовитись від виконання своїх зобов'язань за
цим Договором і вимагати відшкодування Продавцем збитків згідно з
чинним законодавством України. У разі якщо неточність чи
неправдивість будь-якої із таких заяв виявлена після сплати
Покупної ціни, Покупець має право вимагати повернення Продавцем
повної суми Покупної ціни і відшкодування Продавцем збитків згідно
з чинним законодавством України. 4.2. У випадку прострочення поставки ЦП на умовах цього
Договору Продавець сплачує Покупцеві пеню у розмірі _____ від суми
Покупної ціни за кожний день прострочення. Покупець має право
самостійно вирахувати суму пені із суми Покупної ціни при сплаті
останньої Продавцеві. 4.3. У разі якщо протягом п'ятнадцяти (15) робочих днів від
дати підписання цього Договору ЦП не будуть зараховані на
відповідний Рахунок поставки ЦП або Покупець не отримає
підтвердження переходу права власності на всі ЦП до нього чи його
уповноваженого агента, Покупець має право відмовитись від
виконання своїх зобов'язань за цим Договором і вимагати сплати
Продавцем пені і відшкодування додатково до суми пені, збитків
згідно з чинним законодавством України. У разі непоставки
облігацій власником протягом терміну, визначеного Договором, сума
сплачених до бюджету зобов'язань власникові чи відповідному
боржникові не повертається. 4.4. Сторона звільняється від відповідальності за
прострочення виконання чи за невиконання зобов'язання за цим
Договором, якщо таке прострочення чи невиконання є наслідком
обставини форс-мажору. Обставиною форс-мажору вважається стихійне
лихо, військові або терористичні дії, громадські заворушення,
страйк, пожежа, аварія телекомунікаційних, комп'ютерних,
електричних, водогінних, газопровідних або інших комунальних
систем чи мереж або їхніх складових, протизаконні дії третіх осіб
(визначені як такі правоохоронними органами) або інші подібні
події чи обставини, які виникли після дати укладення цього
Договору, є поза межами контролю невиконуючої Сторони,
перешкоджають виконанню її обов'язків, негативний вплив яких не
може бути усунутий невиконуючою Стороною і про які остання
письмово повідомила іншу Сторону негайно після отримання
можливості такого повідомлення. Період звільнення від
відповідальності починається з моменту, коли обставина форс-мажору
фактично починає перешкоджати виконанню зобов'язання, і
закінчується негайно після припинення впливу такої обставини та її
наслідків. На вимогу іншої Сторони наявність, час початку і час
закінчення впливу обставини форс-мажору та її наслідків повинні
бути підтверджені невиконуючою Стороною шляхом надання іншій
Стороні документа, виданого незалежним експертом або компетентним
державним органом. Негайно після припинення впливу обставини
форс-мажору та її наслідків невиконуюча Сторона повинна письмово
повідомити про це іншу Сторону і відновити виконання зобов'язання.
Якщо обставина форс-мажору триває більше ніж шість (6) місяців,
кожна із Сторін має право відмовитися від подальшого виконання
зобов'язань за цим Договором шляхом надання письмового
повідомлення про це іншій Стороні.
5. Законодавство, що застосовується до Договору;

вирішення спорів
До цього Договору застосовується чинне законодавство України.
Будь-які спори і розбіжності між Сторонами, що виникають у зв'язку
з цим Договором, вирішуються згідно з чинним законодавством
України.
6. Прикінцеві положення
6.1. Цей Договір набуває чинності з дати його підписання і
діє до повного виконання кожною Стороною її зобов'язань. Цей
Договір може бути достроково припинений за взаємною згодою Сторін
та на інших підставах, передбачених цим Договором або чинним
законодавством України. 6.2. Зміни чи доповнення до цього Договору вносяться письмово
за згодою Сторін і є його невід'ємною частиною. 6.3. Питання, не врегульовані цим Договором, регулюються
постановою Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2000 року
N 1720 "Про достроковий викуп облігацій внутрішніх та зовнішніх
державних позик", Порядком викупу та іншими нормативно-правовими
актами України. 6.4. Цей Договір складено у двох (2) оригінальних примірниках
українською мовою, по одному примірнику для кожної Сторони.
Примірники мають однакову юридичну силу.
7. Реквізити сторін
Продавець Покупець

Міністерство фінансів України

вул. Грушевського, 12/2,

Київ-8, 01008

Держказначейство,

Рах. N 35133300101 в ОПЕРУ НБУ,

МФО 300001
Рахунок (рахунки) для сплати Покупної ціни:

Підписи сторін
Від Продавця Від Покупця __________________________ ___________________________
М.П. М.П.
Додаток
до Договору дострокового викупу державних облігацій за умови
виконання суб'єктами господарювання зобов'язань перед державним

бюджетом N______ від _____________
Зобов'язання перед бюджетом,

що погашаються як умова здійснення дострокового викупу ержавних облігацій у ____________________________________________

(назва та адреса Продавця)
------------------------------------------------------------------ N | Зобов'язання перед бюджетом | Боржник | з/п | | | ----+------------------------------------+----------------------| | вид |всього|пода- |фінан-| пеня | повна|адреса, | код | |зобов'я-| | ток | сова | | назва|телефон,|ЄДРПОУ| | зання | |(збір)|санк- | | | факс | | | | | | ція | | | | | ----+--------+------+------+------+------+------+--------+------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | ----+--------+------+------+------+------+------+--------+------| | | | | | | | | | ----+--------+------+------+------+------+------+--------+------| | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ Всього (гр. 3) прописом | ----------------------------------------------------------------| Всього (гр. 4) прописом | ----------------------------------------------------------------| Всього (гр. 5) прописом | ----------------------------------------------------------------| Всього (гр. 6) прописом | -----------------------------------------------------------------
Цим ___________________________________________зобов'язується

(повна назва боржника) огасити вказану у цьому додатку заборгованість перед державним
бюджетом на загальну суму ______________ грн. ______________ грн.

(цифрами) (словами) продовж трьох дня після укладання Договору.

Дата ________________________________________________________ Підпис ______________________________________________________ Прізвище, ім'я, по батькові _________________________________ Посада ______________________________________________________
М.П.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: