open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 22 від 19.02.2001 Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

6 березня 2001 р.

за N 196/5387
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Адміністрації

Державної служби спеціального зв'язку та захисту

інформації N 177 ( z0943-11 ) від 21.07.2011 }
Про затвердження змін та доповнень до Регламенту

аматорського радіозв'язку України

Відповідно до статті 14 Закону України "Про радіочастотний
ресурс України" ( 1770-14 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити зміни та доповнення до Регламенту аматорського
радіозв'язку України, затвердженого наказом Державного комітету
зв'язку України від 22.08.97 N 124 ( z0564-97 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 27.11.97 за N 564/2368 (додаються). 2. Начальнику УРВР (Глотову С.П.) забезпечити подання цього
наказу на державну реєстрацію у встановленому законом порядку. 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого
заступника Голови Держкомзв'язку України Баранова О.А.
Голова О.Б.Шевчук
Затверджено

Наказ Державного комітету

зв'язку та інформатизації

України

19.02.2001 N 22
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

6 березня 2001 р.

за N 196/5387
Зміни та доповнення до Регламенту аматорського

радіозв'язку України ( z0564-97 )
1. У розділі 1 "Загальні положення": 1.1. У пункті 1.1 слова "Міжнародної спілки електрозв'язку,
Законом України "Про зв'язок" замінити словами "Міжнародного
союзу електрозв'язку, Законом України "Про зв'язок" ( 160/95-ВР ),
Законом України "Про радіочастотний ресурс України" ( 1770-14 ). 1.2. Пункт 1.2 викласти в редакції: "Положення цього Регламенту є обов'язковими для всіх фізичних
та юридичних осіб, які мають дозвіл на експлуатацію аматорських
радіостанцій, розташованих на території України, на мобільних
засобах, повітряних та водних суднах, на штучних супутниках Землі
та земних станціях супутникового зв'язку". 1.3. Пункт 1.3 викласти в редакції: "Використання радіочастотного ресурсу України аматорською
службою радіозв'язку та аматорською супутниковою службою
радіозв'язку визначається цим Регламентом аматорського
радіозв'язку України". 1.4. У пункті 1.4 слова "можливі тільки за наявності
відповідних дозволів" замінити словами "здійснюється на дозвільній
основі". 1.5. Пункт 1.5 вилучити. 2. Розділ 2 "Терміни, визначення та скорочення" викласти в
такій редакції:
"2. Терміни, визначення та скорочення
У Регламенті нижченаведені терміни, визначення та скорочення
вживаються у таких значеннях: Адміністрація зв'язку та радіочастот України (АЗРЧ) -
центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, на
який згідно з законодавством покладаються функції Адміністрації
зв'язку України і який забезпечує проведення державної політики у
сфері розподілу і використання радіочастотного ресурсу України. Аматорська служба - служба радіозв'язку, яка використовується
з метою самовдосконалення, взаємного зв'язку і проведення
технічних досліджень, що здійснюється радіоаматорами, тобто
особами, які мають на це належний дозвіл і займаються цією
діяльністю виключно з особистої зацікавленості, без здобуття
матеріального зиску і не займаються підприємницькою діяльністю. Аматорська радіостанція (АРС) - радіостанція аматорської або
аматорської супутникової служби. Аматорська супутникова служба (АСС) - служба радіозв'язку,
яка використовує космічні станції, встановлені на супутниках
Землі, використовується з тією ж метою, що й аматорська служба. Амплітудна модуляція (АМ) - модуляція несівного коливання,
при який змінним параметром є амплітуда коливань. Знакодрукування (ЗД) - вид телеграфії з використанням
сигнального коду та поданням результату приймання у вигляді
друкованого тексту. Категорії служб радіозв'язку (КСР) - при призначенні смуг
частот для використання декількома радіослужбами ці служби
розподіляються на такі категорії: первинна, дозволена і вторинна.
Дозволена і первинна служби користуються рівними правами, крім
випадків, коли під час складання частотних планів первинній службі
надається право вибору частот. Станціям первинної і дозволеної
служб надається право пріоритетного використання смуги частот і
право вимагати захисту від завад, що створюються іншими службами.
Станції вторинної служби: - не повинні створювати шкідливих радіозавад станціям
первинної або дозволеної служби і не можуть вимагати захисту від
радіозавад з боку станцій первинної або дозволеної служби; - можуть вимагати захисту від завад з боку станцій тієї ж або
іншої вторинної служби. Кваліфікаційно-технічна комісія (КТК) - комісія з визначення
кваліфікації операторів аматорських радіостанцій та перевірки
технічного стану АРС. Небажані випромінювання - випромінювання, що складаються з
побічних та позасмугових. Необхідна ширина смуги - ширина смуги частот, достатня при
даному класі випромінювання для забезпечення передачі повідомлень
з необхідною швидкістю та якістю за визначених умов. Одна бічна смуга (ОБС) - смуга частот, розміщена вище або
нижче несівної частоти, яку займають спектральні складові,
викликані процесом модуляції несівного коливання (хвилі). Оператор аматорської станції - особа, яка чинним порядком
набула прав на експлуатацію АРС. Передавання даних (ПД) - вид електрозв'язку з множинним
доступом до каналу зв'язку на основі комутації частин інформації
визначеної довжини та структури (комутації пакетів) за визначеним
порядком. Побічне випромінювання - випромінювання на частоті або
частотах, розташованих за межами необхідної ширини смуги, рівень
якого може бути знижений без шкоди для відповідної передачі
повідомлень. До побічних випромінювань належать гармонійні
випромінювання, паразитні випромінювання, продукти інтермодуляції
і частотного перетворення, але до них не належать позасмугові
випромінювання. Позасмугове випромінювання - випромінювання на частоті або на
частотах, безпосередньо прилеглих до необхідної ширини смуги
частот, яке є результатом процесу модуляції, але не містить
побічних випромінювань. Присвоєна смуга радіочастот - смуга радіочастот, у межах якої
дозволяється випромінювання передавачем радіостанції. Ширина
присвоєної смуги частот дорівнює необхідній ширині смуги частот
плюс подвоєне абсолютне значення допустимого відхилення частоти. Радіоаматорська аварійна служба (РАС) - аматорська служба
забезпечення аварійного радіозв'язку у надзвичайних ситуаціях. Радіозавада - електромагнітне випромінювання будь-якого
походження, що перешкоджає нормальному прийманню та/чи передаванню
радіосигналів та призводить до погіршення якості, помилок або
втрат інформації. Радіостанція (РС) - один або декілька передавачів та
приймачів або їх комбінацій, допоміжне обладнання та
антенно-фідерні пристрої, розташовані у визначеному місці для
здійснення служби радіозв'язку. Телебачення - вид електрозв'язку, призначений для передачі
змінних зображень нерухомих або рухомих об'єктів. Телеграфія (ТЛГ) - вид електрозв'язку для передавання
текстової інформації з використанням сигнального коду. Телефонія - вид електрозв'язку, призначений, головним чином,
для обміну інформацією у вигляді мови. Український державний центр радіочастот та нагляду за
зв'язком (Центр "Укрчастотнагляд") - спеціально уповноважений
радіочастотний орган АЗРЧ України з питань присвоєння радіочастот,
позивних сигналів, видачі дозволів на розроблення, виробництво,
придбання, реалізацію, продаж, використання радіоелектронних
засобів і радіовипромінювальних пристроїв на території України, а
також на ввезення їх з-за кордону спеціальним та загальним
користувачам; здійснення радіочастотного моніторингу, обліку та
державного нагляду за використанням радіочастотного ресурсу
України спеціальними та загальними користувачами. Центр
"Укрчастотнагляд" виконує функції Державної інспекції
електрозв'язку України (ДІЕ). Фазова модуляція (ФМ) - кутова модуляція несівного коливання,
при якій фаза несівної змінюється пропорційно миттєвим значенням
модулювального сигналу. Цифрові види зв'язку - цифрові методи зв'язку, дозволені в
тих смугах частот, де передбачено вид випромінювання F1В. До таких
методів роботи відносяться: знакодрукування, передавання даних,
фототелеграф, телебачення з повільною розгорткою, дистанційне
управління. Частотна модуляція (ЧМ) - кутова модуляція несівного
коливання, при якій відхилення частоти модульованого сигналу
змінюється пропорційно миттєвим значенням частоти модулювального
сигналу". 3. У розділі 3 "Класифікація аматорських станцій": 3.1. Пункт 3.1 доповнити абзацом: "автоматичні АРС цифрового зв'язку". 3.2. У пункті 3.2 слово "хвиль" замінити словом "частот", а
слова "зв'язкові АРС" замінити словами "аматорські радіостанції
для зв'язку" . 3.3. У пункті 3.3 слова "фізичні особи" замінити словами
"окремі радіоаматори". 3.4. У пункті 3.4 абзац "рухомі, які розташовані на рухомих
наземних, плаваючих або літаючих об'єктах" замінити абзацом
"рухомі, що розташовані на рухомих об'єктах і призначені для
роботи під час руху та під час зупинок". Абзац "переносні, які
розташовані за місцем перебування користувача АРС" замінити
абзацом "портативні переносні радіостанції вагою до 1 кг, які
мають особисте джерело живлення і пристосовані для роботи при
перенесенні". 4. У розділі 4 "Технічні вимоги до аматорських радіостанцій
та вимоги техніки безпеки": 4.1. У пункті 4.1.1 перший абзац доповнити реченням
"Потужність установлюється оператором АРС відповідно категорії,
яку він має". 4.2. Пункт 4.2 викласти в редакції: "Дозволені смуги частот,
максимальні рівні вихідної потужності передавачів та класи
випромінювання радіостанцій для зв'язку і радіостанцій для
супутникового зв'язку наведені в табл. 1". 4.3. У пункті 4.2.1 слова "Укрчастотнаглядом за поданням
обласних (АР Крим) ДІЕ" замінити словами "Адміністрацією зв'язку
та радіочастот України". 4.4. Пункт 4.3 після слова "дозволені" доповнити словами "цим
Регламентом". 4.5. У пункті 4.4 абзац перший викласти в редакції:
"Стабільність частоти передавачів АРС для зв'язку визначається як
абсолютне відхилення частоти (зміна частоти радіопередавача за
рахунок власної нестабільності при незмінному положенні органів
настройки) протягом 15 хвилин після включення передавача на
передачу і повинна бути не гірше ніж 300 Гц (на частотах до 30
МГц) та 1000 Гц (на частотах вище 30 МГц). Стабільність частоти
передавачів ретрансляторів, маяків та цифрових автоматичних АРС
повинна бути не гірше ніж 300 Гц". В абзаці другому слова "та
(або)" замінити словами "та/чи". 4.6. У пункті 4.5 слова "У ОБС передавачів АРС частота-носій"
замінити словами "У передавачів АРС з односмуговою модуляцією
(ОБС) несівне коливання (частота)", а слово "бокова" замінити
словом "бічна". 4.7. У пункті 4.6 "Позначення" до табл. 1 викласти в
редакції: Позначення: ----------------------------------------------------- |1.810-1.840| - смуги частот, виділені на вторинній | | | основі | |-----------+---------------------------------------| |7.000-7.100| - смуги частот, що можуть | | | використовуватись АСС | ----------------------------------------------------- -------------------------------------------------------- | CW (ТЛГ)|100НА1А | |-----------+------------------------------------------| | SSB|2K70J3E (вид випромінювання J3E, R3E) з | | (ОБС)|необхідною шириною смуги 3 кГц (3К00) | |-----------+------------------------------------------| | RTTY (ЗД)|900HF1В (F1B на частотах нижче 30 МГц, | | |F1B, А2В - на частотах вище 30 МГц) | |-----------+------------------------------------------| | SSTV (ТПР)|2K70J2F | |-----------+------------------------------------------| | ATV (АТБ)|7M25C3F-відео, 750KF3E-звук (аматорське | | |телебачення) | |-----------+------------------------------------------| | AM|6K00A3E | |-----------+------------------------------------------| | FM (ЧМ)|24K0F3E із необхідною шириною смуги 6кГц | | |(6К00) на частотах нижче 30 МГц та 24 кГц | | |(24К0) - на частотах вище 30 МГц | |-----------+------------------------------------------| | АТ|(вид випромінювання А1А) з необхідною | | |шириною смуги 100Гц (100Н) | |-----------+------------------------------------------| | PR (ПД)|200HF1D, 1К00F1D з необхідною шириною | | |смуги 200 Гц (200Н) або 1 кГц (1К00) | |-----------+------------------------------------------| | EME|Зв'язок з використанням Місяця як | | |пасивного ретранслятора | |-----------+------------------------------------------| | SAT|Зв'язок з використанням штучних | | |супутників Землі | -------------------------------------------------------- 4.8. У Примітках до таблиці 1: пункт 1 після слова "заявника" доповнити словами "Центром
"Укрчастотнагляд"; у пункті 2 слова "аматорським радіостанціям першої категорії
Укрчастотнаглядом може бути виданий" замінити словами "АРС першої
категорії Центр "Укрчастотнагляд" надає"; пункт 3 вилучити, у зв'язку з цим пункт 4 вважати пунктом 3; додати пункт 4 такого змісту: "Центр "Укрчастотнагляд" визначає обмеження (заборону) на
використання окремих смуг частот у конкретних регіонах України". 4.9. У пункті 4.7.1 слова "техніки безпеки" замінити словами
"техніки електробезпеки". 4.10. У пункті 4.7.2 слова "техніки безпеки" замінити словами
"техніки електробезпеки". 4.11. У пункті 4.7.3 слова "струмопровідних частин" замінити
словами "частин, які перебувають під напругою". 4.12. Пункт 4.7.9 доповнити словами "від джерела змінного
струму". 5. У пункті 5.3 розділу 5 "Розташування аматорських
радіостанцій" останнє речення викласти в редакції: "Відчинити
приміщення, де розташована колективна АРС, при відсутності її
керівника або його заступників може представник засновника
колективної АРС (клубу, гуртка тощо) або представник адміністрації
установи, в якій розташована АРС, з обов'язковим складанням акта
про вчинення цих дій". 6. У розділі 6 "Кваліфікаційні вимоги до операторів
аматорських радіостанцій": 6.1. У пунктах 6.2, 6.3, 6.4 слова "від руки" замінити
словами "телеграфним ключем". 6.2. Пункт 6.10 вилучити. 7. У розділі 7 "Порядок одержання дозволу на виготовлення
(придбання) АРС та дозволу на експлуатацію аматорської
передавальної радіостанції": 7.1. Пункт 7.1 в абзаці четвертому після слова "мають"
доповнити словами "СЕРТ-ліцензію або", а в абзаці п'ятому після
слова "експлуатацію" доповнити словами "колективних АРС,
аматорських". 7.2. У пункті 7.2 в абзаці другому слова "у двох примірниках"
замінити словами "- один примірник", в абзаці третьому слова "дві
фотокартки" замінити словами "одну фотокартку", в абзаці шостому
слова "близьких родичів" замінити словом "батьків". 7.3. У пункті 7.6 останній абзац вилучити. 7.4. У пункті 7.8 слово "взірця" замінити словом "зразка" і
вилучити дужки навколо слів "на частотах вище 30 МГц". 7.5. У пункті 7.14 слова "Українського державного Центру
радіочастот та нагляду за зв'язком" замінити словами "Центру
"Укрчастотнагляд". 7.6. У пункті 7.16 слова "а також проводиться оплата за
одержання ліцензії на використання радіочастот, якщо це
передбачено чинним законодавством України" вилучити. 8. У розділі 8 "Правила проведення аматорського
радіозв'язку": 8.1. Пункт 8.1.2 після слів "(передану і прийняту)"
доповнити таким абзацом: "Апаратний журнал для ретрансляторів та радіомаяків повинен
містити інформацію про час їх вмикання та вимкнення", а останній
абзац викласти в редакції: "При використанні портативних
переносних або рухомих АРС ведення апаратного журналу та наявність
цього Регламенту не є обов'язковими". 8.2. У пункті 8.2.2 слово "біди" замінити словом "лиха". 8.3. У пункті 8.2.3 слова та цифри "(3855-XII від 21 січня
1994 року)" вилучити. 8.4. Пункт 8.2.5 викласти в редакції: "Користувачі (оператори) АРС, які використовують станції
вторинної служби, не повинні створювати радіозавад роботі станцій
первинної служби і зобов'язані на вимогу останніх негайно змінити
робочу частоту або вжити інших заходів щодо усунення радіозавад". 9. У розділі 9 "Позивні сигнали АРС в Україні": 9.1. У пункті 9.1 слова "Міжнародного Регламенту
радіозв'язку" замінити словами "Регламенту радіозв'язку
Міжнародного союзу електрозв'язку". 9.2. Пункт 9.2 викласти в редакції: "Позивні сигнали призначаються регіональними підрозділами ДІЕ
і зазначаються у дозволі на право експлуатації АРС з використанням
літер латинської абетки". 9.3. Пункт 9.8 викласти в редакції: "За наявності CEPT-ліцензії або тимчасового дозволу
(licence) на експлуатацію АРС із території України, іноземні
громадяни при управлінні АРС із території України додають перед
особистим позивним сигналом через дріб літери "UT". 10. Розділ 11 "Порядок ввезення (вивезення) аматорських
передавальних (приймально-передавальних) радіостанцій в Україну"
доповнити пунктом 11.4 такого змісту: "11.4. При тимчасовому ввезенні (вивезенні) аматорських
радіостанцій, радіоаматор, за наявності дозволу (licence) на
експлуатацію АРС, повинен вносити зазначені в дозволі (licence)
АРС в митну декларацію з зобов'язанням зворотного їх вивезення
(ввезення)". 11. У розділі 12 "Забезпечення аварійного радіозв'язку": 11.1. Пункт 12.2 викласти в редакції: "У рамках аматорської служби функціонує Радіоаматорська
аварійна служба (РАС). Діяльність РАС регламентується окремими
документами, погодженими з АЗРЧ". 11.2. Пункт 12.4 вилучити, у зв'язку з цим пункт 12.5 вважати
пунктом 12.4. 12. Пункт 13.3 розділу 13 "Відповідальність користувачів
(операторів) АРС за порушення вимог даного Регламенту" викласти в
редакції: "Стягнення накладаються регіональними підрозділами ДІЕ
самостійно на підставі факту порушення, зафіксованого службою
радіомоніторингу Центру "Укрчастотнагляд", або за зверненням
радіоаматорської організації чи юридичних або фізичних осіб (при
документальному підтвердженні)". 13. У розділі 14 "Контроль за роботою аматорських
радіостанцій": 13.1. Пункт 14.1 викласти в редакції: "Згідно із Законом України "Про радіочастотний ресурс
України" ( 1770-14 ) організація і проведення радіочастотного
моніторингу здійснюється АЗРЧ і Центром "Укрчастотнагляд" та
регіональними підрозділами ДІЕ". 13.2. Пункт 14.2 викласти в редакції: "При домовленості між Центром "Укрчастотнагляд" і
громадськими об'єднаннями радіоаматорів та розробці і затвердженні
відповідного положення про контроль аматорського зв'язку,
радіочастотний моніторинг в смугах частот, які розподілені для
аматорського радіозв'язку, може здійснюватись громадськими
об'єднаннями радіоаматорів та окремими радіоаматорами, яким
офіційно буде надано повноваження громадського контролера". 13.3. У пункті 14.3 вилучити слова "у разі наявності
відповідного посвідчення". 14. Слова "ДІЕ області (АР Крим)" у Регламенті замінити
словами "регіональний підрозділ ДІЕ" у відповідних відмінках. 15. Слово "Укрчастотнагляд" в усіх відмінках у Регламенті
замінити словами "Центр "Укрчастотнагляд" у відповідних відмінках. 16. Слова "дозвіл на право експлуатації" в усіх відмінках у
Регламенті замінити словами "дозвіл на експлуатацію" у відповідних
відмінках, слова "дозвіл на право виготовлення" в усіх відмінках у
Регламенті замінити словами "дозвіл на виготовлення" у відповідних
відмінках. 17. У додатках до Регламенту цифри "199__ р." замінити
цифрами "200__ р.", цифри поштового індексу "252179" замінити
цифрами "03179", слова "ДІЕ ________ області" замінити словами
"регіональний підрозділ ДІЕ ___" у відповідних відмінках, слова
"Державний комітет зв'язку України" замінити словами "Державний
комітет зв'язку та інформатизації України". 18. У додатку 1 слова "В Державну інспекцію електрозв'язку __________ області" замінити словами: "У регіональний підрозділ
Державної інспекції електрозв'язку ________". 19. У додатку 2 рядок "Правила аматорського радіозв'язку
України _______________ Зараховано" вилучити. 20. Додаток 3 після слів "придбаної за кордоном" доповнити
словами "згідно з чинним законодавством України". 21. Додаток 5 після слів "в даному дозволі" доповнити словами
"згідно з чинним законодавством України". 22. Додаток 8 викласти в новій редакції (додається).
Начальник Управління радіотехнологій
та використання радіочастот С.П.Глотов
Додаток 8

до Регламенту аматорського

радіозв'язку України,

затвердженого наказом

Держакомзв'язку України

від 22.08.97 N 124

(у редакції наказу

Держкомзв'язку України

від 19.02.2001 ( z0196-01 )
--------------------------------------------------------------------- Державний комітет зв'язку та інформатизації України | Український державний центр радіочастот та нагляду за зв'язком | | State committee of communications and informatization of Ukraine | Ukrainian state center of radiofrequencies and | supervision for communications | Comite d'etat de communications et de | l'informatisation de l'Ukraine | Centre Ukrainien d'etat de frequences et de | surveillance des communications | | Дозвіл N ____ на експлуатацію аматорської радіостанції | ______________________________________________________ | | Amateur radiostation licence | | Licence d'etablissement et d'exploitation de station de | radioamateur | | Особа, якій надано цей дозвіл, The possessor of this licence | має право на експлуатацію has the right to operate the | індивідуальної аматорської ___________ class amateur | радіостанції ____________ radiostation for personal use | категорії | Le possesseur de la presente | Цей дозвіл відповідає CEPT Class licence a le droit | _____ d'exploitation individuelle de | station de radioamateur de | Прізвище _____________________ __________ classe | | Ім'я _________________________ This licence corresponds with | CEPT Class _____ | По батькові ___________________ | Le presente licence correspond a | CEPT Class ____ | | Surname/Nom ___________________ | | Name/Prenom ___________________ | | Позивний сигнал ____________________________________________ | Call sigh/indicatif | | Розташування станції (адреса) ______________________________ | Radiostation location _______________________________________ | Emplacement de station radioamateur | | Дата видачі ________________________ | Date of issue/date de delivrance | | Термін чинності до _______________________________ | Valid till/date d'expiration le | | Начальник регіонального підрозділу ДІЕ __________________________ | Head of Regional STI/Chef d'IEE re'gional | | М.П. | ___________________________ ____________________________________ | (підпис - signature) (прізвище - surname/nom) | --------------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: