open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
N 69 від 19.02.2001 Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

12 березня 2001 р.

за N 216/5407
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови

Національного банку

N 637 ( z0040-05 ) від 15.12.2004 )
Про затвердження Інструкції про організацію роботи

з готівкового обігу установами банків України
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку
N 312 ( z0732-01 ) від 01.08.2001
N 259 ( z0634-02 ) від 23.07.2002
N 81 ( z0268-03 ) від 05.03.2003
N 234 ( z0477-03 ) від 04.06.2003
N 256 ( z0527-03 ) від 18.06.2003
N 62 ( z0303-04 ) від 18.02.2004 )

Відповідно до статті 56 Закону України "Про Національний банк
України" ( 679-14 ) та у зв'язку з потребою подальшого
вдосконалення нормативно-правових актів Національного банку
України з регулювання готівкового обігу Правління Національного
банку України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити Інструкцію про організацію роботи з готівкового
обігу установами банків України (додається). 2. Визнати такою, що втратила чинність, Інструкцію N 4 про
організацію роботи з готівкового обігу установами банків України
( v0004500-95 ), затверджену постановою Правління Національного
банку України від 20.06.95 N 149 ( v0149500-95 ) (із змінами і
доповненнями). 3. Скасувати постанову Правління Національного банку України
від 04.01.2000 N 4 "Про затвердження змін до Інструкції N 4 про
організацію роботи з готівкового обігу установами банків України". 4. Подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України. 5. Департаменту готівково-грошового обігу (Н.В.Дорофєєва)
довести цю постанову до відома територіальних управлінь
Національного банку та комерційних банків для використання в
роботі. 6. Постанова набирає чинності через десять днів після
опублікування в "Офіційному віснику України".
Голова В.С.Стельмах
Затверджено

Постанова Правління

Національного банку України

19.02.2001 N 69
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

12 березня 2001 р.

за N 216/5407
Інструкція

про організацію роботи з готівкового обігу

установами банків України
( У тексті Інструкції слова "комерційні" та "безбалансові"

у всіх відмінках виключено згідно з Постановою

Національного банку N 256 ( z0527-03 ) від 18.06.2003 )
1. Загальні положення
1.1. Інструкція про організацію роботи з готівкового обігу
установами банків України (далі - Інструкція) розроблена згідно із
Законами України "Про Національний банк України" ( 679-14 ), "Про
банки і банківську діяльність" ( 2121-14 ) та чинним
законодавством України. Інструкція регулює порядок організації роботи установами
банків України з готівкового обігу національної валюти як єдиного
законного платіжного засобу на території України, є обов'язковою
для використання ними в роботі. Положення цієї Інструкції поширюються також на юридичних осіб
незалежно від організаційно-правових форм і форм власності, їх
відокремлені підрозділи, постійні представництва юридичних
осіб-нерезидентів, що здійснюють підприємницьку діяльність (далі -
підприємства), а також на зареєстрованих у встановленому порядку
фізичних осіб, які є суб'єктами підприємницької діяльності без
створення юридичної особи (далі - підприємці), які використовують
у роботі готівку в національній валюті та мають поточні рахунки в
установах банків. 1.2. Національний банк України (далі - Національний банк) для
забезпечення стабільності грошової одиниці України проводить єдину
політику в сфері готівково-грошового обігу згідно з
макроекономічними показниками та основними параметрами
економічного та соціального розвитку України. Установи банків відповідно до нормативно-правових актів
Національного банку здійснюють аналіз готівкового обігу,
організовують і виконують оперативні функції з реалізації єдиної
грошово-кредитної політики на території відповідних регіонів. 1.3. Основними завданнями установ банків в організації
готівкового обігу є: повне і своєчасне забезпечення потреб економіки в готівкових
коштах; забезпечення своєчасної видачі готівки підприємствам і
підприємцям на оплату праці, пенсій, допомоги та на інші цілі; створення умов для залучення готівки до кас банків; сприяння скороченню використання готівки в розрахунках за
товари і послуги шляхом упровадження прогресивних форм
безготівкових розрахунків;
( Абзац шостий пункту 1.3 виключено на підставі Постанови
Національного банку N 312 ( z0732-01 ) від 01.08.2001 )
1.4. Територіальні управління Національного банку: здійснюють аналіз і прогнозування готівкового обігу у
відповідному регіоні. На підставі прогнозів касових оборотів
визначають потрібний обсяг готівки для нормального та
безперебійного функціонування економіки регіону; контролюють роботу установ банків з питань дотримання вимог
цієї Інструкції; беруть участь в опрацюванні пропозицій щодо скорочення
готівкового обігу в позабанківській сфері, розвитку та розширення
безготівкових розрахунків, у тому числі в сфері обслуговування
населення; інформують місцеві органи виконавчої влади про стан
готівкового обігу в регіоні. 1.5. Установи банків: задовольняють потреби підприємств, підприємців і фізичних
осіб - своїх клієнтів у готівці; систематично аналізують стан надходжень і видачі готівки; сприяють залученню вільних коштів населення на вклади та
розширенню безготівкових перерахувань доходів громадян за їх
бажанням на поточні (вкладні) рахунки в установах банків; сприяють подальшому розвитку безготівкових розрахунків за
товари і послуги; установлюють підприємствам ліміти залишку готівки в їх касах,
порядок і строки здавання готівкової виручки;
( Абзац сьомий пункту 1.5 виключено на підставі Постанови
Національного банку N 312 ( z0732-01 ) від 01.08.2001 )
1.6. У цій Інструкції терміни вживаються в такому значенні: аналіз касових оборотів - вивчення джерел надходжень та
напрямів видачі готівки з кас банків для визначення тенденцій
готівкового обігу національної валюти та факторів, які на нього
впливають; виплати, пов'язані з оплатою праці - виплата основної та
додаткової заробітної плати, заохочувальні та компенсаційні
виплати, а також інші виплати, що не входять до фонду оплати
праці, передбачені Інструкцією зі статистики заробітної плати,
затвердженою наказом Міністерства статистики України від 11.12.95
N 323 ( z0465-95 ) та зареєстрованою в Міністерстві юстиції
України 21.12.95 за N 465/1001; відокремлені підрозділи - структурні підрозділи юридичних
осіб (філії, представництва, відділення тощо), які виробляють
продукцію, реалізовують товари (виконують роботи, надають послуги)
та здійснюють інші операції і не мають статусу юридичної особи; готівка (готівкові кошти) - грошові знаки національної валюти
України - банкноти і монети; готівкова виручка (виручка) - сума фактично одержаних
готівкових коштів від реалізації продукції (товарів, виконаних
робіт, наданих послуг) та позареалізаційні надходження; готівковий обіг - обіг у готівковій формі законних платіжних
засобів (банкнот та розмінної монети), які обслуговують потреби
економіки країни; готівкові розрахунки - платежі готівкою підприємств,
підприємців і фізичних осіб між собою за реалізовану продукцію
(товари, виконані роботи, надані послуги) і за операціями, які
безпосередньо не пов'язані з реалізацією продукції (товарів,
робіт, послуг) та іншого майна; емісійний результат - різниця між надходженнями готівки до
кас банків та видачею її з кас банків, яка визначається за звітний
період як випуск готівки в обіг (перевищення видачі з кас банків
над надходженнями) або вилучення готівки з обігу (перевищення
надходжень до кас банків над видачею); картковий рахунок (далі - картрахунок) - банківський рахунок,
на якому обліковуються операції за платіжними картками;
( Термін пункту 1.6 виключено на підставі Постанови
Національного банку N 312 ( z0732-01 ) від 01.08.2001 )
касові операції - операції підприємств між собою та з
підприємцями і фізичними особами, що пов'язані з прийманням і
видачею готівкових коштів при проведенні розрахунків через касу
підприємства з відображенням цих операцій у касовій книзі, книзі
обліку розрахункових операцій; клієнт банку - будь-яка фізична чи юридична особа, що
користується послугами банку; корпоративна картка - платіжна картка, яка дає змогу її
держателю провести операції за рахунок коштів, що обліковуються на
картковому рахунку юридичної особи; ліміт залишку готівки в касі (далі - ліміт каси) - граничний
розмір готівки, що може залишатися в касі підприємства на кінець
робочого дня, який встановлюється установою банку або самостійно
визначається підприємством; ( Абзац пункту 1.6 із змінами,
внесеними згідно з Постановою Національного банку N 259
( z0634-02 ) від 23.07.2002 ) операційний час - час роботи установи банку з клієнтами,
протягом якого банк приймає розрахункові документи, що мають бути
оброблені, передані та виконані цією установою банку протягом
цього робочого дня. Тривалість операційного часу встановлюється
установою банку самостійно та зазначається в її внутрішніх
нормативних документах; позареалізаційні надходження - надходження від операцій, що
безпосередньо не пов'язані з реалізацією продукції (робіт, послуг)
та іншого майна (включаючи основні фонди, нематеріальні активи,
продукцію допоміжного та обслуговуючого виробництва), у тому числі
погашення дебіторської заборгованості, заборгованості за позиками,
безоплатно одержані кошти, відшкодування матеріальних збитків,
внески до статутного фонду, платежі за надане в оренду (лізинг)
майно, роялті, дохід (проценти) від володіння корпоративними
правами, повернення невикористаних підзвітних сум, інші
надходження; прогноз касових оборотів - оцінка перспектив розвитку
готівкового обігу, згідно з якою визначаються обсяги та джерела
надходжень готівки до кас банків, обсяги та цільове спрямування
видачі готівки з кас банків, розмір випуску готівки або вилучення
її з обігу; реєстратор розрахункових операцій (далі - РРО) - пристрій або
програмно-технічний комплекс, який виконує фіскальні функції та
призначений для реєстрації розрахункових операцій при продажу
товарів (наданні послуг), операцій з купівлі-продажу іноземної
валюти та/або реєстрації кількості проданих товарів (наданих
послуг); розрахункова книжка - належним чином зброшурована та
прошнурована книжка, зареєстрована в органах державної податкової
служби України, що містить номерні розрахункові квитанції, які
видаються покупцям у визначених чинним законодавством випадках,
якщо не застосовуються РРО; установи банків - територіальні управління Національного
банку, Операційне управління Національного банку, банки та їх
філії, відділення та інші підрозділи банків.
2. Порядок підготовки та

розроблення прогнозів касових оборотів
2.1. Прогноз готівкового обігу встановлює обсяг і джерела
надходжень готівки до кас банків, обсяг і цільове спрямування
видачі готівки з кас банків, обсяг випуску готівки або вилучення
її з обігу в цілому по країні, Автономній Республіці Крим і
регіонах. 2.2. Для обгрунтування прогнозних розрахунків касових
оборотів здійснюється аналіз: змін у тенденціях соціально-економічного розвитку; тенденцій, що характерні для готівкового обігу; джерел надходжень готівки в каси банків та напрямів видачі її
з кас банків; швидкості повернення готівки в каси банків; рівня інкасації торговельної виручки; змін у напрямах використання грошових доходів населення та
джерел їх формування. 2.3. Порядок і форми складання розрахунків звітного балансу
грошових доходів і витрат населення визначаються Державним
комітетом статистики України, а прогнозного - Міністерством
економіки України. Для складання звітного балансу грошових доходів і витрат
населення територіальні управління Національного банку подають
регіональним державним статистичним органам звітну інформацію про
касові обороти. 2.4. Прогноз касових оборотів по Україні в цілому складається
Національним банком у розрізі регіонів, а по регіонах -
територіальними управліннями Національного банку на квартал із
розподілом за місяцями. 2.5. Прогноз касових оборотів складається за такими джерелами
надходжень і напрямами видачі готівки:
НАДХОДЖЕННЯ ГОТІВКИ N

символів

Надходження торговельної виручки 02 Надходження виручки від усіх видів платних послуг 05 Надходження на рахунки за вкладами фізичних осіб 16 Надходження від підприємств поштового зв'язку 17 Надходження від продажу іноземної валюти 30 Інші надходження 32 Перерахування готівки із сховища цінностей до оборотної каси 38
ВИДАЧА ГОТІВКИ

Видача на виплати, пов'язані з оплатою праці 40

Видача на закупівлю сільськогосподарської продукції 46

Видача на виплату пенсій, допомоги та страхових

відшкодувань 50

Видача на купівлю товарів, оплату послуг і за

виконані роботи 53

Видача з рахунків за вкладами фізичних осіб 55

Видача за придбану іноземну валюту 56

Видача підкріплень підприємствам поштового зв'язку 59

Видача на інші цілі 61

Перерахування готівки з оборотної каси

до сховища цінностей 73
При складанні прогнозу касових оборотів ураховується зміст
символів, викладених у додатку 1. 2.6. Територіальні управління Національного банку для
складання прогнозів касових оборотів отримують від
республіканських, обласних органів виконавчої влади та від органів
статистики такі звітні та прогнозні матеріали: розрахунки роздрібного товарообороту і дані про обсяги
продажу товарів за безготівковим розрахунком; розрахунки доходів за видами платних послуг, що надаються
населенню; розрахунки про надходження страхових платежів і виплати
страхових відшкодувань; інформацію про фонд оплати праці; дані про обсяги реалізації послуг зв'язку населенню,
прогнозні розрахунки реалізації друкованих видань за раніше
сплаченою передплатою, а також дані про очікувані в цьому кварталі
готівкові надходження за передплатою; дані про витрати на виплату пенсій і допомоги. 2.7. Територіальні управління Національного банку складають
прогнози касових оборотів відповідно до глави 3 цієї Інструкції
(додатки 2, 3, 4, 5). Банки для визначення потреби в готівці можуть використовувати
методику прогнозних розрахунків касових оборотів за окремими
статтями, яка пропонується для територіальних управлінь
Національного банку. 2.8. Розподіл квартальних прогнозів касових оборотів за
місяцями установи Національного банку здійснюють з урахуванням: кількості днів кожного місяця та інших особливостей; можливих змін (за місяцями) обсягу роздрібного товарообороту,
фонду оплати праці, обсягу закупівлі сільськогосподарської
продукції і продуктів її перероблення (залежно від сезонності
роботи в окремих галузях промисловості, сільського господарства,
будівництва, впливу святкових та вихідних днів тощо); строків сплати фізичними особами податків, зборів та інших
платежів, часу масових відпусток.
( Пункт 2.9 глави 2 виключено на підставі Постанови
Національного банку N 256 ( z0527-03 ) від 18.06.2003 )
2.9. Департамент готівково-грошового обігу складає квартальні
прогнози касових оборотів у цілому по країні із щомісячним
розподілом за два робочих дні до початку наступного кварталу.
( Пункт 2.9 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 256 ( z0527-03 ) від 18.06.2003 ) 2.10. Департамент готівково-грошового обігу використовує
прогнозні розрахунки касових оборотів для визначення потрібних
обсягів готівки та надання замовлення Банкнотно-монетному двору
Національного банку на виробництво банкнот і монет.
3. Складання прогнозних розрахунків касових оборотів

за окремими статтями
3.1. Складання прогнозного розрахунку касових оборотів з
надходження торговельної виручки 3.1.1. Прогнозний розрахунок надходжень торговельної виручки
складається за формою додатка 2. За основу розрахунку береться
прогноз роздрібного товарообороту торговельних підприємств (з
урахуванням товарообороту сфери громадського харчування). 3.1.2. Визначення фактичних обсягів роздрібного товарообороту
здійснюється згідно з Інструкцією про облік роздрібного
товарообороту і товарних запасів, затвердженою наказом
Міністерства статистики України від 28.12.96 N 389 ( z0013-97 ) та
зареєстрованою Міністерством юстиції України 28.01.97 за N
13/1817. Ураховується також роздрібний товарооборот підприємств,
виручка яких відображається за символом 03 "Надходження
торговельної виручки неторговельних підприємств від продажу
товарів", та готівкові кошти, що надходять у цьому кварталі за
передплату періодичних видань на майбутній період. 3.1.3. З одержаної суми роздрібного товарообороту
відраховуються суми виручки, що не інкасується (додаток 2, рядок
5). Суми виручки, що не інкасуються, розраховуються на підставі
річного звіту торговельних підприємств про оборот каси з
урахуванням їх питомої ваги в роздрібному товарообороті. Сума виручки, що не інкасується, прогнозується з урахуванням
фактичного процента інкасації торговельної виручки, аналізу його
динаміки за минулий час та прогнозу роздрібного товарообороту по
регіону. Розрахований на період, що прогнозується, процент інкасації
торговельної виручки порівнюється з фактичним процентом інкасації
за минулий час; аналізуються причини змін процента інкасації, їх
обгрунтованість, можливість збільшення обсягу інкасації. 3.1.4. Решта торговельної виручки, яка підлягає інкасації
(додаток 2, рядок 6), прогнозується для здавання торговельними
підприємствами безпосередньо в банк готівкою та розрахунковими
чеками, переказування торговельними підприємствами на поточні
рахунки в банку через підприємства поштового зв'язку, а також
надходження на їх поточні рахунки за безготівковими
перерахуваннями від фізичних осіб в оплату за товари. 3.1.5. До загальної суми надходжень торговельної виручки
вносяться поправки на різницю в сумах перехідної виручки на
початок і кінець кварталу (місяця), а також у сумах перехідної
виручки між районами, містами, областями та Автономною Республікою
Крим. Якщо в періоді, що прогнозується, кількість днів торгівлі не
збігається з кількістю днів, за які установа банку обліковує за
своїм балансом суму надходження виручки, а також якщо кількість
днів збігається, але є різниця в сумах перехідної виручки на
початок і кінець періоду, що прогнозується, то робиться поправка
на суму перехідної виручки на початок і кінець періоду. Сума виручки, що підлягає здаванню торговельними
підприємствами на їх поточні рахунки в банку в періоді, що
прогнозується, збільшується на суму виручки від торгівлі за
останні дні періоду, що передує прогнозованому, і має проводитися
за балансом установи банку в кварталі (місяці), що прогнозується,
і зменшується на суму виручки від торгівлі за останні дні періоду,
що прогнозується, яка буде відображена в балансі установи банку в
наступному кварталі (місяці). 3.1.6. Після здійснення поправок на суми перехідної виручки
визначається сума торговельної виручки, яка здається: підприємствам поштового зв'язку для переказу в банк; у каси банків готівкою; надходить у банк розрахунковими чеками і за безготівковими
перерахуваннями від фізичних осіб в оплату за товари. У разі визначення суми торговельної виручки, що надходить
через підприємства поштового зв'язку, слід виходити з обороту
торговельних підприємств, які здають виручку на підприємства
поштового зв'язку, а також брати до уваги фактичний обсяг цих
надходжень за минулий час. Суми торговельної виручки, що надходять розрахунковими чеками
і за безготівковими перерахуваннями від фізичних осіб в оплату за
товари, визначаються з урахуванням даних за попередні періоди і
заходів щодо розвитку цих форм розрахунків. Суми торговельної виручки, яка здається на підприємства
поштового зв'язку, враховуються в прогнозних розрахунках касових
оборотів за операціями підприємств поштового зв'язку.
3.2. Складання прогнозного розрахунку касових оборотів з
видачі на виплати, пов'язані з оплатою праці 3.2.1. Прогнозний розрахунок видачі готівки на виплати,
пов'язані з оплатою праці, здійснюється територіальними
управліннями Національного банку з урахуванням фактичних даних
фонду оплати праці в цілому по республіці, регіону та його
динаміки за час, що минув (додаток 3). 3.2.2. Для визначення прогнозного розрахунку видачі готівки
на виплати, пов'язані з оплатою праці, територіальні управління
Національного банку із загальної суми фонду оплати праці в
Автономній Республіці Крим, регіонах: виключають суми безготівкових перерахувань і утримань, а
також видачу готівки на заробітну плату з торговельної виручки
(додаток 3, рядки 2, 3); додають суму депонованої заробітної плати з урахуванням
динаміки та аналізу фактичних даних за час, що минув. Сума заробітної плати працівників, що перераховується на
поточні (вкладні) рахунки, приймається на підставі аналізу її
динаміки за час, що минув, з урахуванням можливих її змін. Суми депонованої, тобто не виплаченої в установлений строк
окремим працівникам, заробітної плати визначаються, виходячи з їх
відносного рівня, що склався в аналогічні тому, що прогнозується,
періоди минулих років, а також за останні місяці, на підставі
звітності про касові обороти за символом 28 "Повернення заробітної
плати". 3.2.3. Видача готівки на заробітну плату збільшується на суми
видачі, що здійснюється у ті дні, що припадають на перші числа
наступного кварталу в зв'язку з вихідними днями, і зменшується на
суми, що виплачені в тому кварталі, який передує прогнозованому.
Якщо місяць закінчується середою, то платежі в ті строки, які
припадають на наступний місяць, не прогнозуються.
3.3. Складання прогнозного розрахунку касових оборотів з
видачі на виплату пенсій, допомоги і страхових відшкодувань 3.3.1. Прогнозний розрахунок касових оборотів з видачі
готівки на виплату пенсій, допомоги і страхових відшкодувань
визначається на підставі прогнозних і звітних матеріалів органів
Пенсійного фонду України (про виплати трудових пенсій за віком, за
інвалідністю, у разі втрати годувальника, за вислугу років та
соціальних пенсій, виплати допомоги сім'ям на дітей, доплати,
передбачені Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії
їх соціального захисту" ( 3551-12 ), виплати пенсій та допомоги,
які фінансуються за рахунок Державного бюджету України, додаткові
грошові виплати, виплати пенсій та допомоги, що передбачені
Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ),
виплати, передбачені Законом України "Про зайнятість населення"
( 803-12 ), Фонду соціального страхування (про виплати у зв'язку з
тимчасовою непрацездатністю, виплати допомоги по вагітності та
пологах, виплати одноразової допомоги при народженні дитини,
виплати на поховання), органів Державного казначейства України
(про виплати пенсій військовослужбовцям офіцерського складу) та
складається за формою додатка 4. 3.3.2. Із загальної суми всіх видів допомоги і страхових
відшкодувань виключають податки, що утримують при виплаті допомоги
у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, а також суми бюджетних
асигнувань на оплату поштових послуг при виплаті пенсій через
підприємства поштового зв'язку. 3.3.3. При розподілі виплат пенсій і допомоги за окремими
каналами виплат (підприємства поштового зв'язку, каси банків)
територіальні управління враховують таке: допомога в зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, по
вагітності та пологах, при народженні дитини та інші види допомоги
за рахунок бюджету соціального страхування виплачуються за місцем
роботи одержувачів підприємствами, які одержують на ці цілі
готівку в установах банків; трудові та соціальні пенсії, інша допомога за рахунок
Пенсійного фонду України виплачуються через підприємства поштового
зв'язку або за бажанням одержувачів можуть перераховуватися на
поточні (вкладні) рахунки в установах банків; страхові суми за дорученням органів страхування виплачуються
установами банків або перераховуються на поточні (вкладні)
рахунки; пенсії, що належать пенсіонерам-військовослужбовцям та членам
їх сімей, виплачуються установами банків або через підприємства
поштового зв'язку. Прогнозний загальний обсяг пенсій, допомоги і страхових
відшкодувань розподіляється за каналами виплат на підставі
відсотків фактичних виплат за кожним каналом. 3.3.4. Фактичний обсяг видачі готівки через підприємства
поштового зв'язку визначається як різниця між загальною сумою всіх
видів пенсій, допомоги, з одного боку, і сумами, що видаються
через установи банків, - з другого. Ураховані в прогнозних розрахунках касових оборотів за
пенсіями і допомогою суми видачі готівки через підприємства
поштового зв'язку мають збігатися з відповідними показниками
прогнозних розрахунків касових оборотів за операціями підприємств
поштового зв'язку.
3.4. Складання прогнозного розрахунку касових оборотів із
надходжень від підприємств поштового зв'язку і видачі підкріплень
цим підприємствам 3.4.1. Підприємства поштового зв'язку здійснюють операції з
приймання і видачі готівки. У результаті цих операцій у
підприємств поштового зв'язку або створюється надлишок готівки,
який має здаватися до банку (символ 17), або виникає потреба в
готівкових підкріпленнях, що надходять з кас банків (символ 59). 3.4.2. При визначенні прогнозних розрахунків касових оборотів
за операціями підприємств поштового зв'язку територіальні
управління Національного банку керуються таким: обсяг реалізації послуг зв'язку населенню розраховується на
підставі даних підприємств поштового зв'язку; надходження торговельної виручки передбачається відповідно до
розрахунків за операціями підприємств поштового зв'язку в сумах,
що визначені в прогнозному розрахунку касових оборотів із
надходжень торговельної виручки; видача пенсій і допомоги прогнозується відповідно до
розрахунків за пенсіями і допомогою. Сума інших операцій підприємств поштового зв'язку (за
надходженнями або за видачею) розраховується за прогнозними
розрахунками, виходячи з фактичного їх рівня за аналогічні
прогнозованому періоди минулих років. 3.4.3. Територіальні управління Національного банку одержують
від підприємств поштового зв'язку дані про обсяг реалізації послуг
зв'язку населенню (звітні та прогнозні). За іншими операціями, що
здійснюються через підприємства поштового зв'язку, розрахунки
складаються на підставі звітних даних банків. 3.4.4. Територіальні управління Національного банку при
визначенні прогнозних розрахунків касових оборотів за операціями
підприємств поштового зв'язку в цілому по регіону забезпечують
зв'язок прогнозних розрахунків за відповідними символами касових
оборотів (надходження торговельної виручки, на видачу пенсій,
допомоги та страхових відшкодувань тощо).
3.5. Складання прогнозного розрахунку за іншими статтями
надходжень та видачі готівки 3.5.1. Прогнозування за статтями "Надходження виручки від
усіх видів платних послуг", "Надходження на рахунки за вкладами
фізичних осіб", "Надходження від продажу іноземної валюти", "Інші
надходження", "Видача на закупівлю сільськогосподарської
продукції", "Видача на купівлю товарів, оплату послуг і за
виконані роботи", "Видача з рахунків за вкладами фізичних осіб",
"Видача за придбану іноземну валюту", "Видача на інші цілі"
здійснюється на підставі аналізу динаміки фактичних надходжень та
видачі готівки за відповідними символами в минулому періоді з
урахуванням змін факторів, що можуть вплинути на їх обсяги в
періоді, який прогнозується. 3.5.2. Стаття "Інші надходження" при складанні прогнозних
розрахунків касових оборотів включає сукупність сум, які
враховуються у звітності про касові обороти за окремими символами:
"Надходження податків і зборів", "Повернення заробітної плати",
"Надходження від продажу акцій та інших цінних паперів", "Інші
надходження". 3.5.3. Стаття "Видача на інші цілі" при складанні прогнозних
розрахунків включає сукупність сум, що обліковуються у звітності
про касові обороти банку за символами: "Видача на стипендії",
"Видача на виплати за відрядженнями", "Видача на викуп та
погашення цінних паперів", "Видача на інші цілі".
4. Організація роботи з готівкового обігу

установами банків
4.1. Усі підприємства та підприємці, які відкрили поточні
рахунки в установах банків, зберігають на них свої кошти на
договірних умовах. 4.2. Готівкова виручка, що надійшла до кас підприємств, має
здаватися ними до установ банків для зарахування на їх поточні
рахунки. Здавання готівкової виручки здійснюється підприємствами
(підприємцями) у денні та вечірні каси установ банків самостійно
або через: інкасаторів Національного банку або установ банків (далі -
інкасація); Державну службу охорони при Міністерстві внутрішніх справ
України; підприємства поштового зв'язку для переказу на поточні
рахунки в установах банків. Здавання готівкової виручки може здійснюватися на будь-який
поточний рахунок підприємства (підприємця) за його вибором. Відокремлені підрозділи, що входять до складу підприємств -
юридичних осіб, можуть здавати готівкову виручку до будь-якої
установи банку на користь юридичних осіб для зарахування на їх
поточні рахунки. Пункт 4.2 в редакції Постанови Національного банку N 312
( z0732-01 ) від 01.08.2001 ) 4.3. Установи банків, виходячи з потреби в прискоренні обігу
готівкових коштів і своєчасного їх надходження до кас банків,
установлюють підприємствам - юридичним особам такі строки здавання
готівкової виручки, що відображаються в заявці-розрахунку для
встановлення лімітів залишку готівки в касі, порядку і строків
здавання готівкової виручки (далі - заявка-розрахунок) (додаток
6): ( Абзац перший пункту 4.3 із змінами, внесеними згідно з
Постановами Національного банку N 312 ( z0732-01 ) від 01.08.2001,
N 81 ( z0268-03 ) від 05.03.2003 ) для підприємств, що розташовані в населених пунктах, де є
установи банку і готівкова виручка здається до установ банків (а
за відсутності установ банків - на підприємства поштового
зв'язку), - щодня в день надходження виручки до їх кас; для підприємств, які через специфіку діяльності чи режим
роботи, а також за відсутності відповідної домовленості з
установою банку на інкасацію чи здавання виручки до вечірньої каси
банку не можуть щодня здавати готівкову виручку, - наступного дня; для підприємств, що знаходяться в населених пунктах, де немає
установ банку чи підприємств поштового зв'язку, - не рідше ніж
один раз за п'ять робочих днів.
( Абзац п'ятий пункту 4.3 виключено на підставі Постанови
Національного банку N 81 ( z0268-03 ) від 05.03.2003 )
Підприємства, що самостійно встановлюють ліміти каси, мають
здавати готівку до установ банків у зазначені вище строки та в
порядку, передбаченому пунктом 4.2 цієї Інструкції. ( Пункт 4.3
доповнено абзацом шостим згідно з Постановою Національного банку
N 259 ( z0634-02 ) від 23.07.2002 ) З метою забезпечення максимального і своєчасного здавання
виручки підприємствами до установ банків та дотримання ними
лімітів залишку готівки в касі установи банків можуть створювати
вечірні каси для приймання готівкової виручки в робочі, вихідні та
святкові дні. Якщо підприємства працюють у вихідні та святкові дні й не
мають змоги через відсутність відповідної домовленості з установою
банку на інкасацію чи здавання виручки до вечірньої каси банку
здати одержану ними за ці дні готівкову виручку, то ця виручка має
здаватися підприємствами до каси установи банку протягом
операційного часу наступного робочого дня банку та підприємства. Якщо підприємство в окремі дні не має перевищення ліміту
каси, то воно може в ці дні не здавати в установлені строки
готівкову виручку до кас установ банків. ( Пункт 4.3 доповнено
абзацом згідно з Постановою Національного банку N 312 ( z0732-01 )
від 01.08.2001 ) 4.4. Усі підприємства, які здійснюють операції з готівкою в
національній валюті та мають поточні рахунки в установах банків,
можуть тримати в своїй касі на кінець дня готівку в межах
установлених їм обслуговуючими установами банків лімітів каси. При укладанні договору на розрахунково-касове обслуговування
підприємство - юридична особа має подати до установи банку
заявку-розрахунок у двох примірниках для встановлення загального
ліміту каси (з урахуванням потреби його відокремлених
підрозділів), строків та порядку здавання готівкової виручки, яка
є невід'ємною частиною цього договору і оформляється як додаток до
цього договору, або копію заявки-розрахунку, засвідчену підписом
уповноваженого працівника та відбитком печатки установи банку, що
встановила ліміт каси, або копію документа про самостійно
встановлений підприємством ліміт каси для внесення розміру цього
ліміту в договір на розрахунково-касове обслуговування, що є
невід'ємною умовою цього договору. Відповідальність за
достовірність даних у заявці-розрахунку даним касової книги та
бухгалтерського обліку несе підприємство - юридична особа. У разі звернення підприємства - юридичної особи (за наявності
обгрунтованих причин - зміни розмірів касових оборотів, режиму
функціонування, умов здавання виручки тощо) або з ініціативи
банку, який установив загальний ліміт каси, він може
переглядатися. Для цього підприємство - юридична особа подає до
банку заявку-розрахунок, яка і є підставою для перегляду діючого
ліміту каси (у разі обгрунтованості її даних) та оформляється
додатковою угодою до договору на розрахунково-касове
обслуговування.
( Абзац четвертий пункту 4.4 виключено на підставі Постанови
Національного банку N 81 ( z0268-03 ) від 05.03.2003 )
( Пункт 4.4 в редакції Постанови Національного банку N 312
( z0732-01 ) від 01.08.2001; із змінами, внесеними згідно з
Постановою Національного банку N 259 ( z0634-02 ) від 23.07.2002 ) 4.5. Відповідальність за невстановлення лімітів каси
підприємствам згідно з чинним законодавством України покладається
на банки лише в тому разі, якщо за наявності поданої підприємством
заявки-розрахунку ліміт каси не був установлений. Банки не несуть
відповідальності за неповідомлення підприємством своїм
відокремленим підрозділам розміру установленого банком ліміту
каси, порядку і строків здавання готівкової виручки. ( Пункт 4.5 в
редакції Постанови Національного банку N 312 ( z0732-01 ) від
01.08.2001 ) 4.6. Ліміт каси для кожного підприємства визначається
установами банків з урахуванням режиму і специфіки роботи
підприємства, його віддаленості від установи банку, обсягу касових
оборотів (надходжень і видатків) за всіма рахунками, установлених
строків і порядку здавання готівкової виручки, тривалості
операційного часу установи банку, наявності домовленості
підприємства з установою банку на інкасацію та здавання готівкової
виручки у вечірню касу банку тощо: для підприємств, які мають готівкову виручку зі строком
здавання її в банк щодня в день надходження до каси підприємства,
- у розмірах, що потрібні для забезпечення їх роботи ранком
наступного дня; для підприємств, які мають готівкову виручку зі строком
здавання її наступного дня, - у межах середньоденної готівкової
виручки; для підприємств, що мають готівкову виручку з іншим строком
здавання її в банк (передбачених абзацом четвертим пункту 4.3 цієї
Інструкції), - у розмірах, що залежать від установлених строків
здавання виручки та її суми; для підприємств, ліміти каси яким установлюються згідно з
фактичними витратами готівки (крім виплат, пов'язаних з оплатою
праці, стипендій, пенсій, дивідендів), - у межах середньоденної
видачі готівки. Ліміт каси підприємствам (крім підприємств торгівлі,
громадського харчування та послуг) установлюється установами
банків за погодженням із керівниками підприємств на підставі
розрахунку середньоденного надходження готівкової виручки або
середньоденної видачі готівки. У деяких випадках згідно з особливостями діяльності
підприємств та на підставі їх відповідних обгрунтувань за
письмовим рішенням керівників установ банків цим підприємствам
може встановлюватися ліміт каси в розмірах більших, ніж
середньоденна готівкова виручка чи середньоденна видача готівки.
( Абзац сьомий пункту 4.6 із змінами, внесеними згідно з
Постановою Національного банку N 312 ( z0732-01 ) від 01.08.2001 ) Під час затвердження ліміту каси установа банку має право
вимагати від підприємства подання документів, що обґрунтовують
розміри касових оборотів, наведених у заявці-розрахунку
підприємства. ( Пункт 4.6 доповнено абзацом згідно з Постановою
Національного банку N 259 ( z0634-02 ) від 23.07.2002 ) 4.7. Згідно з чинним законодавством контроль за дотриманням
підприємствами встановлених їм лімітів каси здійснюють органи
державної податкової служби України та інші органи в межах своєї
компетенції. ( Пункт 4.7 в редакції Постанови Національного банку
N 312 ( z0732-01 ) від 01.08.2001 ) 4.8. Державному казначейству, його територіальним органам та
бюджетним установам і організаціям, що утримуються за рахунок
коштів державного та/або місцевих бюджетів і обслуговуються
органами Державного казначейства, ліміт каси установою банку не
встановлюється. Державне казначейство самостійно визначає порядок
установлення такого ліміту в його касі та касах бюджетних установ
і організацій, що ним обслуговуються. Пункт 4.8 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 312 ( z0732-01 ) від 01.08.2001; в редакції
Постанов Національного банку N 259 ( z0634-02 ) від 23.07.2002,
N 81 ( z0268-03 ) від 05.03.2003 ) 4.9. Селянські (фермерські) господарства, які діють
відповідно до статті 25 Закону України "Про селянське (фермерське)
господарство" ( 2009-12 ), самостійно визначають розмір готівки,
що постійно перебуває в їх касах, повідомляючи про нього
обслуговуючим установам банків. Готівку понад визначені розміри
вони мають здавати до установ банків. ( Пункт 4.9 в редакції
Постанови Національного банку N 312 ( z0732-01 ) від 01.08.2001 ) 4.10. Установи банку з урахуванням специфіки виробництва та
переробки сільськогосподарської продукції можуть за пропозицією
сільськогосподарських товаровиробників різних
організаційно-правових форм (акціонерні товариства, агрофірми та
інші виробники сільськогосподарської продукції) і переробних
підприємств установлювати (переглядати) їм ліміт каси на період
заготівлі та перероблення сільськогосподарської продукції згідно з
фактичними показниками їх касових оборотів (надходжень або видачі
готівки) за будь-які три місяці сезону виробництва (перероблення)
сільськогосподарської продукції попереднього року. 4.11. Ліміт каси для підприємств грального бізнесу, включаючи
гральні будинки, казино, ігрові автомати з грошовим виграшем тощо,
установлюється з урахуванням особливостей діяльності та режиму
роботи цих закладів відповідно до переліку та правил ведення
азартних ігор та затвердженого підприємством положення про
призовий фонд у межах середньоденної видачі готівки, але не більше
максимально можливого виграшу відвідувача. 4.12. Фінансовим установам (кредитні спілки, ломбарди,
лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії,
установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні
фонди і компанії та інші юридичні особи, виключним видом
діяльності яких є надання фінансових послуг) ліміт каси установою
банку не встановлюється. Зазначені установи самостійно
встановлюють ліміт каси. ( Пункт 4.12 із змінами, внесними згідно
з Постановою Національного банку N 312 ( z0732-01 ) від
01.08.2001; в редакції Постанови Національного банку N 259
( z0634-02 ) від 23.07.2002 ) 4.13. Підприємствам поштового зв'язку ліміт каси установою
банку не встановлюється. Зазначені підприємства самостійно
встановлюють такий ліміт у їх касах та касах структурних
підрозділів, які входять до їх складу. Підприємства, установи та організації, зазначені в пунктах
4.8, 4.12 та цьому пункті інструкції, повідомляють установам
банків, які здійснюють їх касове обслуговування, про самостійно
встановлені ліміти каси. Контроль за встановленням зазначених
лімітів каси і повідомленням про них установам банків здійснюють
органи, які згідно із чинним законодавством України контролюють
дотримання норм з регулювання обігу готівки. Пункт 4.13 в редакції Постанови Національного банку N 259
( z0634-02 ) від 23.07.2002 ) 4.14. Банкам та підприємцям ліміт каси не встановлюється.
( Пункт 4.14 в редакції Постанови Національного банку N 259
( z0634-02 ) від 23.07.2002 ) 4.15. Для новостворених підприємств, що розпочинають свою
діяльність, на перші три місяці їх роботи ліміт каси має
встановлюватися обслуговуючими установами банків, виходячи з
наданих цими підприємствами прогнозних розрахунків. Установлений
ліміт каси з урахуванням представлених розрахунків переглядається
та затверджується за фактичними показниками діяльності
підприємства за три календарних місяці в установленому порядку.
( Пункт 4.15 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 259 ( z0634-02 ) від 23.07.2002 ) 4.16. Релігійним організаціям (релігійні громади, управління
і центри, монастирі, релігійні братства, місіонерські товариства
(місії), духовні навчальні заклади), які не здійснюють виробничу
або інші види підприємницької діяльності, ліміт каси не
встановлюється. ( Пункт 4.16 в редакції Постанови Національного
банку N 312 ( z0732-01 ) від 01.08.2001 ) 4.17. Порядок використання готівки, одержаної в банку,
готівкової виручки та здійснення готівкових розрахунків
підприємств (підприємців) викладено в нормативно-правових актах
Національного банку з регулювання готівкового обігу. 4.18. Цільове призначення готівки, яку одержують підприємства
(підприємці) із своїх поточних рахунків, має зазначатися ними в
грошовому чеку з чітким формулюванням суті операцій, що будуть
здійснюватися. ( Пункт 4.18 в редакції Постанови Національного
банку N 312 ( z0732-01 ) від 01.08.2001, із змінами, внесеними
згідно з Постановою Національного банку N 234 ( z0477-03 ) від
04.06.2003 ) 4.19. Надання установами банків кредитів суб'єктам
господарської діяльності, а також їх погашення та сплата за ними
відсотків мають здійснюватися в безготівковій формі. У готівковій
формі може надаватися кредит суб'єктам господарської діяльності
лише для розрахунків із здавальниками сільськогосподарської
продукції та фізичним особам, а також малим і середнім
підприємствам (для їх розвитку) за кредитною лінією Європейського
банку реконструкції та розвитку для розвитку малих і середніх
підприємств у національній валюті в сумах, які на дату зарахування
готівки не перевищують еквівалент 10000 доларів США за офіційним
курсом гривні до іноземної валюти, установленим Національним
банком.
( Пункт 4.20 виключено на підставі Постанови Національного
банку N 259 ( z0634-02 ) від 23.07.2002 )
4.20. Установи банків одержують від підприємств (включаючи
установи та організації, що обслуговуються органами Державного
казначейства України) календар видачі заробітної плати (додаток
7), до якого підприємство включає основну та додаткову заробітну
плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати. Якщо на підприємстві виплати заробітної плати передбачені не
за один, а за кілька днів, то керівник підприємства за погодженням
з установою банку встановлює, у які конкретно дні та в яких сумах
підприємство одержуватиме готівку на заробітну плату. Видача готівки на виплату заробітної плати в ті строки, що
припадають на вихідні (святкові) дні, проводиться установами
банків напередодні (за два робочих дні). У четвер може також
проводитися видача готівки, якщо строк виплати заробітної плати
припадає на п'ятницю. Підприємствам, вихідні дні яких не збігаються з суботою і
неділею, видача готівки на виплату заробітної плати в ті строки,
що припадають на вихідні дні цих підприємств, проводиться
напередодні (за два робочих дні). Видача готівки підприємствам для розрахунків з працівниками,
які звільняються або йдуть у відпустку, а також із позаштатними
працівниками здійснюється банком незалежно від установлених
строків виплати заробітної плати. Строки видачі стипендій установлюються керівниками
відповідних навчальних закладів. 4.21. Установи банків задовольняють вимоги своїх клієнтів
щодо видачі готівки на заробітну плату. ( Абзац перший пункту 4.22
із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку
N 312 ( z0732-01 ) від 01.08.2001 ) Для регулювання касових ресурсів установи банків складають
зведений календар видачі заробітної плати щодо всіх підприємств,
що ними обслуговуються (додаток 8). У календарі зазначаються строки видачі готівки на
підприємствах і конкретні суми видачі за кожним місяцем. У календарі видачі заробітної плати зазначаються платежі за
всіма числами місяця, включаючи й неробочі дні. У календар включаються всі суми заробітної плати, премій,
постійних надбавок, інших видів оплати праці, які виплачуються
готівкою з кас банків. Не включається в календар заробітна плата, що переказується
підприємствами через підприємства поштового зв'язку і для
зарахування на поточні (вкладні) рахунки фізичних осіб в установах
банків. За підприємствами, що обслуговуються установою банку, яка не
здійснює операцій з готівкою, календарі видачі на заробітну плату
складаються і надсилаються установі банку, що здійснює касове
обслуговування цих підприємств. 4.22. Територіальні управління Національного банку під час
проведення інспекційних перевірок (у складі інспекційних груп)
перевіряють роботу банків, філій з питань дотримання ними вимог
банківського законодавства, нормативно-правових актів
Національного банку щодо здійснення касових операцій та оформлення
касових документів, достовірності статистичної звітності,
встановлення лімітів каси та строків здавання готівкової виручки і
з інших питань щодо контролю за готівковим обігом. Територіальні управління Національного банку аналізують
статистичну звітність про касові обороти в розрізі банків (філій)
за окремими символами надходжень та видачі готівки і при виявленні
тенденцій, які можуть свідчити про динаміку росту окремих символів
касових оборотів та можливу наявність готівкових операцій
сумнівного характеру, використовують таку інформацію під час
проведення відповідних перевірок банків (філій) або надають її
службі банківського нагляду для проведення інспекційної
перевірки. Пункт 4.22 із змінами, внесеними згідно з Постановами
Національного банку N 312 ( z0732-01 ) від 01.08.2001, N 259
( z0634-02 ) від 23.07.2002, в редакції Постанови Національного
банку N 234 ( z0477-03 ) від 04.06.2003 ) 4.23. Видача готівки під звіт працівникам банків для
проведення операцій з клієнтами банку за межами кас банків
забороняється, крім доставки працівниками уповноважених банків
пенсій та грошової допомоги за місцем проживання одержувача. Видача готівки під звіт працівникам установ банків для
здійснення розрахунків, пов'язаних із виробничими (господарськими)
потребами, у тому числі на відрядження, проводиться безпосередньо
з їх кас або через банкомати із застосуванням корпоративних
карток. Підзвітні особи зобов'язані подати до бухгалтерії банку
разом із невикористаним залишком готівки авансовий звіт про
витрачання одержаних під звіт сум (незалежно від того, отримані ці
кошти з каси банку або через банкомати) у строки, визначені чинним
законодавством. Главу 4 доповнено пунктом 4.23 згідно з Постановою Національного
банку N 259 ( z0634-02 ) від 23.07.2002, із змінами, внесеними
згідно з Постановою Національного банку N 62 ( z0303-04 ) від
18.02.2004 )

( Главу 5 виключено на підставі Постанови Національного банку
N 312 ( z0732-01 ) від 01.08.2001 )

( Главу 5 виключено на підставі Постанови Національного банку
N 62 ( z0303-04 ) від 18.02.2004 )

Заступник директора Департаменту -
начальник Управління організації
роботи з готівкою Г.Ю.Родіонов
( Додаток 1 виключено на підставі Постанови Національного
банку N 62 ( z0303-04 ) від 18.02.2004 )

Додаток 2

до Інструкції про організацію

роботи з готівкового обігу

установами банків України
Прогнозний розрахунок касових оборотів

з надходження торговельної виручки
на ____ квартал 200_ р. ----------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------
(грн.) ----------------------------------------------------------------- Найменування показників |Фактичне виконання за|Прогноз на ____ |відповідний квартал |квартал 200_ р. |минулого року | ---------------------------+---------------------+--------------- 1 | 2 | 3 ---------------------------+---------------------+--------------- . Роздрібний товарооборот | | ---------------------------+---------------------+--------------- . Надходження торговельної | | иручки неторговельних | | ідприємств від продажу | | оварів (символ 03) | | ---------------------------+---------------------+--------------- . Роздрібний товарооборот, | | сього (1 + 2) | | ---------------------------+---------------------+--------------- . Надходження готівки за | | ередплату періодичних | | идань | | ---------------------------+---------------------+--------------- . Виручка, що не | | нкасується, | | сього | | ---------------------------+---------------------+--------------- тому числі: | | .1. Продаж товарів за | | езготівковим розрахунком | | ---------------------------+---------------------+--------------- .2. Вартість товарів, що | | родані в кредит населенню, | | а винятком сум, сплачених | | отівкою | | ---------------------------+---------------------+--------------- .3. Реалізація газет і | | урналів у рахунок | | ередплати | | ---------------------------+---------------------+--------------- .4. Виручка, що використана| | орговельними підприємствами| | ---------------------------+---------------------+--------------- .4.1. На заробітну плату | | ---------------------------+---------------------+--------------- .4.2. На закупівлю | | ільськогосподарської | | родукції і продуктів | | ї перероблення | | ---------------------------+---------------------+--------------- .4.3. На інші витрати | | ---------------------------+---------------------+--------------- . Здавання виручки всіма | | пособами (3 + 4 - 5) | | ---------------------------+---------------------+--------------- . Процент інкасації (6 : 3)| | ---------------------------+---------------------+--------------- . Перехідна виручка | | ---------------------------+---------------------+--------------- .1. З минулого періоду (+) | | ---------------------------+---------------------+--------------- .2. На наступний період (-)| | ---------------------------+---------------------+--------------- . Надходження виручки | | 6 + 8.1 - 8.2) | | ---------------------------+---------------------+--------------- тому числі: | | .1. На пошту готівкою | | ---------------------------+---------------------+--------------- .2. У банк готівкою | | ---------------------------+---------------------+--------------- .3. У банк розрахунковими | | еками і за безготівковими | | ерерахуваннями від | | аселення в оплату за товари| | -----------------------------------------------------------------
Додаток 3

до Інструкції про організацію

роботи з готівкового обігу

установами банків України
Прогнозний розрахунок касових оборотів

з видачі готівки на виплати, пов'язані з оплатою праці

на ____ квартал 200_ р.
___________________________ _________________________
(грн.) ----------------------------------------------------------------- Найменування показників |Фактичне виконання за|Прогноз на ____ |відповідний квартал |квартал 200_ р. |минулого року | ---------------------------+---------------------+--------------- 1 | 2 | 3 ---------------------------+---------------------+--------------- . Фонд оплати праці - | | сього | | ---------------------------+---------------------+--------------- інус | | ---------------------------+---------------------+--------------- . Безготівкові утримання із| | аробітної плати - усього | | ---------------------------+---------------------+--------------- .1. Прибуткового податку з | | ромадян | | ---------------------------+---------------------+--------------- .2. У Пенсійний фонд | | країни | | ---------------------------+---------------------+--------------- .3. За товари, що придбані | | кредит | | ---------------------------+---------------------+--------------- .4. Квартирної плати і | | лати за комунальні послуги | | ---------------------------+---------------------+--------------- .5. Профспілкових внесків | | ---------------------------+---------------------+--------------- .6. Інші утримання і | | иплати з виручки | | ---------------------------+---------------------+--------------- . Перерахування заробітної | | лати на рахунки за вкладами| | банках | | ---------------------------+---------------------+--------------- . Усього за мінусом (2 + 3)| | ---------------------------+---------------------+--------------- люс | | ---------------------------+---------------------+--------------- . Повернені до банку | | уми депонованої заробітної | | лати | | ---------------------------+---------------------+--------------- . Суми змін простроченої | | аробітної плати (+, -) | | ---------------------------+---------------------+--------------- . Видача готівки на | | аробітну плату | | 1 - 4 + 5 +(-) 6] | | ---------------------------+---------------------+--------------- идача готівки на заробітну | | лату за вихідні дні за | | троками, що припадають на | | нші квартали | | . Сума, що виплачується у | | варталі, що прогнозується | | звітному), за строками, | | о припадають на наступний | | вартал (+) | | ---------------------------+---------------------+--------------- . Сума, що виплачується | | попередньому кварталі | | а строками, що припадають | | а квартал, на який | | озраховується прогноз | | звітний) (-) | | ---------------------------+---------------------+--------------- 0. Усього видачі готівки на| | иплати, пов'язані з оплатою| | раці (7 + 8 - 9) | | -----------------------------------------------------------------
Додаток 4

до Інструкції про організацію

роботи з готівкового обігу

установами банків України
Прогнозний розрахунок касових оборотів

з видачі готівки на виплату пенсій, допомоги

і страхових відшкодувань
за ____ квартал 200_ р. ----------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------
(грн.) ----------------------------------------------------------------- Найменування показників |Фактичне виконання за|Прогноз видатків |відповідний квартал |на _____ квартал |минулого року |200_ р. --------------------------+---------------------+---------------- 1 | 2 | 3 --------------------------+---------------------+---------------- . За Пенсійним фондом | | країни: | | .1. Трудові та соціальні | | енсії | | --------------------------+---------------------+---------------- .2. Пенсії та допомога | | ійськовослужбовцям і їх | | одинам | | --------------------------+---------------------+---------------- .3. Допомога по догляду | | а дитиною до досягнення | | ею віку трьох років | | --------------------------+---------------------+---------------- .4. Інші пенсії та | | опомога | | --------------------------+---------------------+---------------- сього | | --------------------------+---------------------+---------------- . За Фондом соціального | | трахування України: | | .1. Допомога у зв'язку з | | имчасовою непрацездатністю| | --------------------------+---------------------+---------------- .2. Допомога при | | ародженні дитини | | --------------------------+---------------------+---------------- .3. Допомога по вагітності| | а пологах | | --------------------------+---------------------+---------------- .4. Допомога на поховання | | --------------------------+---------------------+---------------- .5. Інша допомога | | --------------------------+---------------------+---------------- сього | | --------------------------+---------------------+---------------- . Страхові відшкодування, | | о сплачуються населенню | | --------------------------+---------------------+---------------- . Усього пенсій, допомоги | | страхових відшкодувань | | 1 + 2 + 3) | | --------------------------+---------------------+---------------- иключається при розрахунку| | . Податки з допомоги у | | в'язку з тимчасовою | | епрацездатністю | | --------------------------+---------------------+---------------- . Поштовий тариф за | | ереказ пенсій і допомоги | | ерез підприємства | | оштового зв'язку | | --------------------------+---------------------+---------------- . Виплати пенсій, допомоги| | страхових відшкодувань | | сього (4 - 5 - 6) | | --------------------------+---------------------+---------------- тому числі: | | .1. Із кас банку | | --------------------------+---------------------+---------------- .2. Підприємствами | | оштового зв'язку | | --------------------------+---------------------+---------------- .3. За безготівковими | | ерерахуваннями на поточні | | вкладні) рахунки фізичних | | сіб | | -----------------------------------------------------------------
Додаток 5

до Інструкції про організацію

роботи з готівкового обігу

установами банків України
Прогнозний розрахунок касових оборотів

за операціями підприємств поштового зв'язку
за ____ квартал 200_ р. ----------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------
(грн.) ----------------------------------------------------------------- Найменування показників |Фактичне виконання за|Прогноз видачі |відповідний квартал |на _____ квартал |минулого року |200_ р. --------------------------+---------------------+---------------- 1 | 2 | 3 --------------------------+---------------------+---------------- НАДХОДЖЕННЯ | | | | . Реалізація послуг | | в'язку населенню | | --------------------------+---------------------+---------------- . Надходження торговельної| | иручки, у тому числі | | адходження готівки в | | ахунок передплати | | еріодичних видань | | --------------------------+---------------------+---------------- . Інші надходження | | --------------------------+---------------------+---------------- . Надходження - усього | | крім підкріплень, що | | держані в банку) | | --------------------------+---------------------+---------------- ВИДАЧА | | | | . Виплати пенсій і | | опомоги | | --------------------------+---------------------+---------------- . Інша видача | | --------------------------+---------------------+---------------- . Видача - усього (крім | | отівки, що здається в | | анк) | | --------------------------+---------------------+---------------- . Здавання надлишків | | отівки у банк (4 - 7) | | --------------------------+---------------------+---------------- . Одержання готівкових | | ідкріплень із банку | | 7 - 4) | | -----------------------------------------------------------------
Додаток 6

до Інструкції про

організацію роботи з

готівкового обігу

установами банків

України

Заявка-розрахунок
для встановлення загального ліміту залишку готівки в касі,

порядку і строків здавання готівкової виручки
------------------------------------------------------------------ Найменування підприємства | | --------------------------------------+-------------------------| Найменування установи банку | | --------------------------------------+-------------------------| Номер поточного рахунку | | --------------------------------------+-------------------------| Місцезнаходження підприємства, телефон| | ----------------------------------------------------------------- 1. Касові обороти ----------------------------------------------------------------- айменування |Фактично за три будь-які місяці з останніх | оказників |дванадцяти, що передують установленню | |(перегляду) ліміту, у яких був найбільший | |обсяг касових операцій | |-----------------------------------------------| |головна каса | каси відокремлених| усього | |підприємства | підрозділів | | ----------------+--------------+-------------------+------------| 1 | 2 | 3 | 4 | ----------------+--------------+-------------------+------------| . Готівкова | | | | иручка | | | | надходження до | | | | ас підприємств, | | | | рім сум, що | | | | держані з | | | | станов банків) | | | | ----------------+--------------+-------------------+------------| . Середньоден- | | | | а виручка | | | | рядок 1 розді- | | | | ити на кількість| | | | обочих днів | | | | ідприємства | | | | а три місяці) | | | | ----------------+--------------+-------------------+------------| . Виплачено | | | | отівкою на різні| | | | отреби (крім | | | | иплат, | | | | ов'язаних з | | | | платою праці, | | | | енсій, | | | | типендій, | | | | ивідендів) | | | | ----------------+--------------+-------------------+------------| . Середньоден- | | | | а видача | | | | отівки (ря- | | | | ок 3 розділити | | | | а кількість | | | | обочих днів | | | | ідприємства за | | | | ри місяці) | | | | -----------------------------------------------------------------
2. Ліміт каси, порядок і строки здавання готівкової виручки ----------------------------------------------------------------- айменування | Пропонується | Установлено банком | оказників | підприємством | | ------------------+----------------------+----------------------| 1 | 2 | 3 | ------------------+----------------------+----------------------| . Загальний ліміт | | | алишку готівки в | | | асі підприємства | | | ------------------+----------------------+----------------------| . Порядок здавання| | | иручки | | | ------------------+----------------------+----------------------| . Строки здавання | | | иручки | | | -----------------------------------------------------------------
Керівник підприємства Керівник установи банку
Головний (старший) бухгалтер
"___"_______________200__р. "___"________________200__р.

( Додаток 6 в редакції Постанови Національного банку N 312
( z0732-01 ) від 01.08.2001; із змінами, внесеними згідно з
Постановою Національного банку N 259 ( z0634-02 ) від 23.07.2002 )

Додаток 7

до Інструкції про організацію

роботи з готівкового обігу

установами банків України
Календар видачі заробітної плати

на 200_ р.
------------------------------------------------------------------ Найменування підприємства | ----------------------------------------------------------------| Найменування установи банку | ----------------------------------------------------------------| N рахунку в установі банку | -----------------------------------------------------------------
(грн.) ----------------------------------------------------------------- Числа| | | | | | | | | ісяці | | | | | | | | | -----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- -----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- -----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+----- -----------------------------------------------------------------
Строки виплати заробітної плати на _______ рік установлені за
другу половину місяця _______ числа, за першу половину місяця ______ числа.

Виплата зарплати передбачається не менше ніж два рази на
місяць згідно зі статтею 115 Кодексу законів про працю України.
Керівник підприємства
Головний (старший) бухгалтер
М.П.
Додаток 8

до Інструкції про організацію

роботи з готівкового обігу

установами банків України
Зведений календар

видачі заробітної плати

на 200_ р. ----------------------------------------------------------------- Найменування установи банку | ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- |Найменування|1|2|3|4|5|6|7|8|9| | | | | | | | | | | | | оточних |підприємств | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | рахунків| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --------+------------+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --------+------------+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+- сього | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: