open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
N 72 від 19.02.2001 Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

15 березня 2001 р.

за N 237/5428
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови

Національного банку

N 637 ( z0040-05 ) від 15.12.2004 )
Про затвердження Положення про ведення касових

операцій у національній валюті в Україні
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами

Національного банку

N 311 ( z0731-01 ) від 01.08.2001

N 432 ( z0926-01 ) від 16.10.2001

N 495 ( z1022-01 ) від 04.12.2001

N 81 ( z0268-03 ) від 05.03.2003

N 256 ( z0527-03 ) від 18.06.2003

N 313 ( z0649-03 ) від 25.07.2003

N 62 ( z0303-04 ) від 18.02.2004 )

Відповідно до статті 56 Закону України "Про Національний банк
України" ( 679-14 ) та у зв'язку з потребою подальшого
вдосконалення нормативно-правових актів Національного банку
України з регулювання готівкового обігу Правління Національного
банку України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити Положення про ведення касових операцій у
національній валюті в Україні (додається). 2. Визнати таким, що втратив чинність, Порядок ведення
касових операцій у національній валюті в Україні, затверджений
постановою Правління Національного банку України від 02.02.95 N 21
( v0228500-95 ) (із змінами і доповненнями). 3. Скасувати постанову Правління Національного банку України
від 04.01.2000 N 5 "Про затвердження змін до Порядку ведення
касових операцій у національній валюті в Україні". 4. Подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України. 5. Департаменту готівково-грошового обігу (Н.В.Дорофєєва)
довести цю постанову до відома територіальних управлінь
Національного банку та комерційних банків для використання в
роботі. 6. Постанова набирає чинності через десять днів після
опублікування в "Офіційному віснику України".
Голова В.С.Стельмах
Затверджено

Постанова Правління

Національного банку України

19.02.2001 N 72
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

15 березня 2001 р.

за N 237/5428
Положення

про ведення касових операцій у

національній валюті в Україні
1. Загальні положення
1.1. Вимоги цього Положення поширюються на юридичних осіб
(крім установ банків і підприємств поштового зв'язку) незалежно
від їх організаційно-правових форм і форм власності, їх
відокремлені підрозділи, представництва іноземних організацій і
фірм, які здійснюють підприємницьку діяльність (далі -
підприємства), а також на зареєстрованих у встановленому порядку
фізичних осіб, які є суб'єктами підприємницької діяльності без
створення юридичної особи (далі - підприємці), які здійснюють
операції з готівкою в національній валюті, та є обов'язковими для
виконання ними. Вимоги Положення не поширюються на розташовані на території
України іноземні дипломатичні, консульські та інші офіційні
представництва, міжнародні організації та їх філії, що
користуються імунітетом і дипломатичними привілеями, а також на ті
представництва інших іноземних організацій і філій, які не
здійснюють підприємницької діяльності. 1.2. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні: відокремлені підрозділи - структурні підрозділи та одиниці
юридичних осіб (філії, представництва, відділення тощо), які
виробляють продукцію, реалізовують товари (виконують роботи,
надають послуги) та здійснюють інші операції і не мають статусу
юридичної особи; виплати через екстрені (невідкладні) обставини - соціальні
виплати громадянам на поховання, допомога при народженні дитини,
допомога одиноким та багатодітним матерям, допомога на лікування у
разі хвороби, компенсації особам, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, здійснені підприємством з готівкової
виручки за наявності податкової заборгованості; виплати, пов'язані з оплатою праці, - виплата основної та
додаткової заробітної плати, заохочувальні та компенсаційні
виплати та інші виплати, що не входять до фонду оплати праці,
передбачені Інструкцією зі статистики заробітної плати,
затвердженою наказом Міністерства статистики України від 11.12.95
N 323 ( z0465-95 ) та зареєстрованою в Міністерстві юстиції
України від 21.12.95 за N 465/1001; готівка (готівкові кошти) - грошові знаки національної валюти
України - банкноти і монети, у тому числі й обігові пам'ятні та
ювілейні монети, які є дійсними платіжними засобами; готівкова виручка (виручка) - сума фактично одержаних
готівкових коштів від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг) і позареалізаційні надходження; готівкові розрахунки - платежі готівкою підприємств,
підприємців та фізичних осіб за реалізовану продукцію (товари,
виконані роботи, надані послуги) і за операціями, які
безпосередньо не пов'язані з реалізацією продукції (товарів,
робіт, послуг) та іншого майна; депонована заробітна плата - готівкові кошти, що одержані
підприємством для оплати праці та не виплачені в установлений
строк підприємством окремим фізичним особам; каса підприємства - приміщення або місце здійснення
готівкових розрахунків, а також приймання, видачі, зберігання
готівкових коштів, інших цінностей, касових документів; ( Термін
пункту 1.2 в редакції Постанови Національного банку N 81
( z0268-03 ) від 05.03.2003 )
( Термін пункту 1.2 виключено на підставі Постанови
Національного банку N 311 ( z0731-01 ) від 01.08.2001 )
касова книга - документ бухгалтерського обліку встановленої
форми, що застосовується для здійснення обліку готівки в касі
підприємства; касові операції - операції підприємств між собою та з
підприємцями і фізичними особами, що пов'язані з прийманням і
видачею готівкових коштів при проведенні розрахунків через касу
підприємства з відображенням цих операцій у касовій книзі, книзі
обліку розрахункових операцій; картковий рахунок - банківський рахунок, на якому
обліковуються операції за платіжними картками; книга обліку розрахункових операцій (далі - КОРО) -
прошнурована і належним чином зареєстрована в органах державної
податкової служби України книга, що містить щоденні звіти, які
складаються на підставі відповідних розрахункових документів щодо
руху готівкових коштів, товарів (послуг); корпоративна картка - платіжна картка, яка дає змогу її
держателю провести операції за рахунок коштів, що обліковуються на
картковому рахунку юридичної особи; ліміт залишку готівки в касі (далі - ліміт каси) - граничний
розмір готівки, що може залишатися в касі підприємства на кінець
робочого дня; ( Термін пункту 1.2 із змінами, внесеними згідно з
Постановою Національного банку N 81 ( z0268-03 ) від 05.03.2003 ) операційний час - час роботи установи банку з клієнтами,
протягом якого установа банку приймає розрахункові документи, що
мають бути оброблені, передані та виконані цією установою банку
протягом цього робочого дня. Тривалість операційного часу
встановлюється установою банку самостійно та зазначається в її
внутрішніх нормативних документах; оприбуткування готівки в касі - облік готівки в касі
підприємства на повну суму її фактичних надходжень; переказ готівки - унесення певної суми готівки підприємством
(підприємцем) або фізичною особою з метою її зарахування на
рахунки підприємства (підприємця) чи фізичної особи або видачі їм
у готівковій формі; ( Пункт 1.2 доповнено терміном згідно з
Постановою Національного банку N 432 ( z0926-01 ) від 16.10.2001 ) торговець - підприємство (підприємець), яке відповідно до
договору з еквайром або платіжною організацією приймає до
обслуговування платіжні картки з метою проведення оплати вартості
товарів чи послуг (включаючи послуги з видачі готівки); ( Пункт
1.2 доповнено терміном згідно з Постановою Національного банку N81
( z0268-03 ) від 05.03.2003 ) підприємства, що здійснюють операції з металобрухтом -
спеціалізовані підприємства або спеціалізовані металургійні
переробні підприємства, а також їх приймальні пункти, що
здійснюють операції з металобрухтом згідно із Законом України "Про
металобрухт" ( 619-14 ); позареалізаційні надходження - надходження від операцій, що
безпосередньо не пов'язані з реалізацією продукції (робіт, послуг)
та іншого майна (включаючи основні фонди, нематеріальні активи,
продукцію допоміжного та обслуговуючого виробництва), у тому числі
погашення дебіторської заборгованості, заборгованості за позиками,
безоплатно одержані кошти, відшкодування матеріальних збитків,
внески до статутного фонду, платежі за надане в лізинг (оренду)
майно, роялті, дохід (проценти) від володіння корпоративними
правами, повернення невикористаних підзвітних сум, інші
надходження; податковий борг - податкове зобов'язання (з урахуванням
штрафних санкцій за їх наявності), узгоджене платником податків
або встановлене судом (господарським судом), але не сплачене у
встановлений строк, а також пеня, нарахована на суму такого
податкового зобов'язання; ( Абзац пункту 1.2 із змінами, внесеними
згідно з Постановою Національного банку N 495 ( z1022-01 ) від
04.12.2001 ) реєстратор розрахункових операцій (далі - РРО) - пристрій або
програмно-технічний комплекс, у якому реалізовані фіскальні
функції і який призначений для реєстрації розрахункових операцій
при продажу товарів (наданні послуг), операцій з купівлі-продажу
іноземної валюти та/або реєстрації кількості проданих товарів
(наданих послуг); розрахункова книжка (далі - РК) - належним чином зброшурована
та прошнурована книжка, зареєстрована в органах державної
податкової служби України, що містить номерні розрахункові
квитанції, які видаються покупцям у визначених чинним
законодавством випадках, коли не застосовуються РРО; книга обліку доходів і витрат - документ встановленої форми,
що застосовується для відображення руху готівки підприємця у
процесі здійснення ним підприємницької діяльності. ( Пункт 1.2
доповнено терміном згідно з Постановою Національного банку N 311
( z0731-01 ) від 01.08.2001 )
2. Порядок організації готівкових розрахунків
2.1. Підприємства (підприємці), які відкрили поточні рахунки
в банках і зберігають на цих рахунках свої кошти на договірних
умовах, здійснюють розрахунки за своїми грошовими зобов'язаннями,
що виникають у господарських відносинах, пріоритетно у
безготівковій формі (за допомогою розрахункових документів у
паперовому або електронному вигляді, уключаючи платіжні картки), а
також у готівковій формі (з дотриманням діючих обмежень) у
порядку, установленому законодавством України, у тому числі
нормативно-правовими актами Національного банку України. ( Пункт
2.1 в редакції Постанови Національного банку N 62 ( z0303-04 ) від
18.02.2004 ) 2.2. Розрахунки готівкою підприємств між собою та з
підприємцями і фізичними особами проводяться як за рахунок коштів,
одержаних з кас банків, так і за рахунок готівкової виручки і
здійснюються через касу підприємств з веденням касової книги
встановленої форми. Розрахунки готівкою підприємств (підприємців) та фізичних
осіб здійснюються також через установи банків шляхом переказу
готівки на користь підприємств (підприємців) та фізичних осіб для
сплати будь-яких платежів. ( Абзац другий пункту 2.2 в редакції
Постанови Національного банку N 432 ( z0926-01 ) від 16.10.2001 ) Підприємці здійснюють облік операцій з готівкою у книзі
обліку доходів і витрат, форма та порядок заповнення якої
встановлені Державною податковою адміністрацією України. ( Абзац
третій пункту 2.2 в редакції Постанови Національного банку N 311
( z0731-01 ) від 01.08.2001 ) 2.3. Сума готівкового розрахунку одного підприємства
(підприємця) з іншим підприємством (підприємцем) через їх каси,
каси банків, інших фінансових установ, які надають послуги з
переказу грошей, та підприємств поштового зв'язку не має
перевищувати десяти тисяч гривень протягом одного дня за одним або
кількома платіжними документами. Платежі понад установлену
граничну суму проводяться виключно в безготівковому порядку.
Кількість підприємств (підприємців), з якими проводяться
розрахунки, протягом дня не обмежується. ( Абзац перший пункту 2.3
із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку N
432 ( z0926-01 ) від 16.10.2001, N 81 ( z0268-03 ) від
05.03.2003 ) Зазначені обмеження стосуються також розрахунків готівкою
підприємств в оплату за товари, що придбані на виробничі
(господарські) потреби за рахунок коштів, одержаних за
корпоративними картками. Указані обмеження не стосуються розрахунків підприємств
(підприємців) з фізичними особами, бюджетами та державними
цільовими фондами, малих і середніх підприємств при використанні
готівкових коштів, що одержані ними за рахунок кредитної лінії
Європейського банку реконструкції та розвитку для розвитку малих і
середніх підприємств. Обмеження також не поширюються на
добровільні пожертвування, благодійну допомогу, вилучену органами
державної податкової служби готівку, на розрахунки за спожиту
електроенергію, а також у разі використання коштів, виданих на
відрядження. Установлені обмеження на готівкові розрахунки також не
поширюються на розрахунки підприємств (підприємців) між собою при
закупівлі сільськогосподарської продукції (перелік якої
передбачено Державним класифікатором продукції та послуг ДК
016-97, затвердженим наказом Державного комітету стандартизації,
метрології та сертифікації України від 30.12.97 N 822, коди
01.11-01.42, та 05.00.1-05.00.42). ( Пункт 2.3 доповнено абзацом
четвертим згідно з Постановою Національного банку N 311
( z0731-01 ) від 01.08.2001 ) У разі здійснення підприємствами готівкових розрахунків з
іншими підприємствами (підприємцями) понад установлену граничну
суму кошти в розмірі перевищення встановленої суми розрахунково
додаються до фактичних залишків готівки в касі на кінець дня
платника готівки одноразово в день здійснення цієї операції, з
подальшим порівнянням одержаної розрахункової суми із затвердженим
лімітом каси. Розрахунки готівкою підприємств (підприємців) між собою та з
фізичними особами проводяться із застосуванням прибуткових та
видаткових касових ордерів, касових і товарних чеків,
розрахункових квитанцій, проїзних документів тощо, які
підтверджували б факт продажу (повернення) товарів, надання
послуг, отримання (повернення) коштів, а також рахунків-фактур,
договорів, угод, контрактів, актів закупівлі товарів тощо. 2.4. Підприємства (підприємці) можуть здійснювати розрахунки
готівкою за спожиту ними електроенергію шляхом унесення готівки в
каси енергопостачальників (без обмежень установлених у пункті 2.3
цього Положення сум готівкових розрахунків) або в каси установ
банків для подальшого зарахування цих коштів на розподільчі
рахунки підприємств-енергопостачальників. 2.5. Підприємства, що здійснюють операції з металобрухтом,
розраховуються з підприємствами-здавачами та підприємцями за
прийнятий металобрухт у безготівковій формі. Для оплати цими
підприємствами за закуплений у фізичних осіб металобрухт
здійснюються перекази готівки через установи банків та
підприємства поштового зв'язку. Страхові агенти (фізичні та юридичні особи), що діють на
підставі договорів доручення із страховиком, та страхові агенти -
громадяни, які перебувають із страховиком у трудових відносинах,
отримують страхові платежі від страхувальників за проведення
обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників
транспортних засобів за додатковими договорами "Зелена Картка" як
у готівковій формі в порядку, визначеному чинним законодавством
України, так і в безготівковій формі шляхом переказу готівки
страхувальниками або безготівковими перерахуваннями коштів з їх
поточного рахунку чи із застосуванням платіжної картки. Отримані
страховими агентами готівкою страхові платежі здаються у
встановлені страховиками строки до кас страховиків, через банки,
підприємства поштового зв'язку та інші фінансові установи, які
надають послуги з переказу грошей. ( Пункт 2.5 доповнено абзацом
згідно з Постановою Національного банку N 81 ( z0268-03 ) від
05.03.2003, в редакції Постанови Національного банку N 256
( z0527-03 ) від 18.06.2003 ) Пункт 2.5 в редакції Постанови Національного банку N 432
( z0926-01 ) від 16.10.2001 ) 2.6. Розрахунки за готівку підприємств сфери торгівлі,
громадського харчування та послуг здійснюються із застосуванням
РРО згідно із Законом України від 01.06.2000 N 1776 ( 1776-14 )
"Про внесення змін до Закону України "Про застосування електронних
контрольно-касових апаратів і товарно-касових книг при розрахунках
із споживачами у сфері торгівлі, громадського харчування та
послуг". Перелік окремих форм та умов проведення діяльності у
сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, яким дозволено
проводити розрахункові операції без застосування реєстраторів
розрахункових операцій з використанням розрахункових книжок та
книг обліку розрахункових операцій, затверджений постановою
Кабінету Міністрів України від 23.08.2000 N 1336 ( 1336-2000-п )
(із змінами і доповненнями). Якщо торговець оснащений платіжним терміналом (у тому числі
з'єднаним чи поєднаним з РРО), то він може за рахунок готівкової
виручки підприємства або коштів, отриманих із банку, надавати
держателю платіжної картки Національної системи масових
електронних платежів та інших платіжних систем (якщо така послуга
передбачена їх правилами) послуги з видачі готівки з друкуванням
квитанції платіжного термінала (або розрахункового документа) та
відображенням таких операцій в касовій книзі або КОРО чи в книзі
обліку доходів і витрат. Обмеження з видачі торговцем готівки за
платіжними картками можуть установлюватися платіжною організацією
та банками - членами цієї системи. ( Пункт 2.6 доповнено абзацом
згідно з Постановою Національного банку N 81 ( z0268-03 ) від
05.03.2003 ) 2.7. Якщо підприємства (підприємці) та фізичні особи
здійснюють готівкові розрахунки без відкриття поточного рахунку
шляхом унесення до установ банків готівки для подальшого
перерахування її на рахунки інших підприємств (підприємців) або
фізичних осіб, то такі розрахунки для платників коштів є
готівковими, а для отримувачів коштів - безготівковими.
( Пункт 2.7 в редакції Постанови Національного банку N 432
( z0926-01 ) від 16.10.2001 ) 2.8. Ліміт каси встановлюється підприємствам, які мають
рахунки в установах банків і здійснюють операції з готівкою. Такі
підприємства можуть зберігати в своїй касі готівку на кінець дня в
межах затвердженого ліміту каси. При відкритті поточного рахунку (у період укладання договору
на розрахунково-касове обслуговування) новостворене підприємство
подає установі банку заявку-розрахунок для встановлення загального
ліміту каси, порядку та строків здавання готівкової виручки. Діючі
підприємства, які мають поточні рахунки в різних установах банків,
подають зазначену заявку розрахунок на власний розсуд до будь-якої
установи банку, у якому відкрито його поточні рахунки, а іншим
установам банків - копії заявки-розрахунку з установленим лімітом
каси. Заявка-розрахунок подається і в разі перегляду з ініціативи
підприємства або банку раніше встановленого ліміту каси. ( Пункт
2.8 доповнено абзацом другим згідно з Постановою Національного
банку N 311 ( z0731-01 ) від 01.08.2001 ) Підприємства - юридичні особи наказом (розпорядженням)
повідомляють своїм відокремленим підрозділам розмір установленого
ліміту каси та строки здавання готівкової виручки до кас таких
юридичних осіб, банків, підприємств поштового зв'язку, але не
пізніше наступного робочого дня (після дня надходження готівки до
кас відокремлених підрозділів). ( Пункт 2.8 доповнено абзацом
третім згідно з Постановою Національного банку N 81 ( z0268-03 )
від 05.03.2003 ) Юридичні особи, які здійснюють страхову діяльність,
діяльність з випуску і проведення лотерей, закупівлю
сільськогосподарської продукції, установлюють строки здавання
готівкової виручки до своїх кас, банків та підприємств поштового
зв'язку для страхових агентів, заготівельників
сільськогосподарської продукції, розповсюджувачів лотерей, які
діють на підставі укладених договорів, з урахуванням специфіки їх
функціонування, режиму роботи у вечірні години, вихідні та
святкові дні, обсягів здаваної виручки, але не рідше одного разу
на п'ять робочих днів. ( Пункт 2.8 доповнено абзацом четвертим
згідно з Постановою Національного банку N 81 ( z0268-03 ) від
05.03.2003 ) Порядок установлення підприємствам ліміту каси, порядку і
строків здавання готівкової виручки регулюється Інструкцією про
організацію роботи з готівкового обігу установами банків України
( v0004500-95 ) (далі - Інструкція).
( Абзац пункту 2.8 виключено на підставі Постанови
Національного банку N 311 ( z0731-01 ) від 01.08.2001 ) Пункт 2.8 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 256 ( z0527-03 ) від 18.06.2003 )
2.9. Підприємства зобов'язані здавати готівкову виручку понад
установлений ліміт каси в порядку і строки, визначені установою
банку для зарахування на їх поточні рахунки. Якщо ліміт каси
підприємству взагалі не встановлено, то вся наявна готівка в його
касі на кінець дня має здаватися до банку (незалежно від причин,
унаслідок яких ліміт каси не встановлено). ( Абзац перший пункту
2.9 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку
N 311 ( z0731-01 ) від 01.08.2001 ) Готівкові кошти можуть здаватися підприємствами в денні та
вечірні каси установ банків, через служби інкасації, підприємствам
поштового зв'язку для переказів на їх поточні рахунки в установах
банків. ( Абзац другий пункту 2.9 із змінами, внесеними згідно з
Постановою Національного банку N 311 ( z0731-01 ) від 01.08.2001 ) Готівкові кошти не вважаються понадлімітними в день їх
надходження, якщо вони надійшли до кас підприємств сфери торгівлі,
громадського харчування та послуг (тих, що не мають домовленості з
установою банку на інкасацію чи здавання готівкової виручки до
вечірньої каси банку) при проведенні розрахунків із застосуванням
реєстраторів розрахункових операцій (із зафіксованим РРО часом
надходження коштів) наприкінці робочого дня та були здані (у сумі,
що перевищує встановлений ліміт каси) до обслуговуючих установ
банків не пізніше наступного робочого дня банку (протягом
операційного часу його роботи) та підприємства або були
використані підприємством (без попереднього здавання їх до банку і
одночасного отримання з каси банку на зазначені потреби)
наступного дня на необхідні господарські потреби. ( Пункт 2.9
доповнено абзацом згідно з Постановою Національного банку N 311
( z0731-01 ) від 01.08.2001 ) Якщо аналогічна ситуація виникає на підприємствах, які при
проведенні готівкових розрахунків використовують прибуткові касові
ордери або розрахункові книжки, що містять розрахункові квитанції,
і точний час надходження готівки не може бути зафіксований, то
такі готівкові надходження не вважаються понадлімітними в день їх
надходження не більше ніж чотири рази на місяць. У разі постійного
надходження готівки до кас наприкінці робочого дня і відповідного
перевищення ліміту каси такі підприємства мають звернутися до
обслуговуючих установ банків щодо перегляду строків здавання
готівкової виручки та ліміту каси. ( Пункт 2.9 доповнено абзацом
згідно з Постановою Національного банку N 311 ( z0731-01 ) від
01.08.2001 ) Не вважаються понадлімітними в день їх надходження і ті
готівкові кошти, що надійшли до кас підприємств (тих, що не мають
домовленості на інкасацію та здавання готівкової виручки до
вечірньої каси банку) у вихідні та святкові дні та здані в сумі,
що перевищує встановлений ліміт каси, до обслуговуючих установ
банків наступного робочого дня банку (протягом операційного часу
його роботи) та підприємства або були використані підприємством
наступного робочого дня на необхідні господарські потреби. ( Пункт
2.9 доповнено абзацом згідно з Постановою Національного банку
N 311 ( z0731-01 ) від 01.08.2001 ) 2.10. Уся готівка, що надходить до кас підприємств, має
своєчасно та в повній сумі оприбутковуватися в їх касах. Оприбуткуванням готівки в касах підприємств, які проводять
готівкові розрахунки з оформленням їх касовими ордерами і веденням
касової книги згідно з пунктом 4.2 цього Положення, є здійснення
такими підприємствами обліку готівки в повній сумі її фактичних
надходжень з оформленням цих операцій у встановленому порядку
прибутковим касовим ордером з видачею відповідної квитанції та
відображенням у касовій книзі в день одержання підприємством
готівкових коштів. У разі проведення готівкових розрахунків юридичними особами,
їх відокремленими підрозділами, а також страховими агентами,
заготівельниками сільськогосподарської продукції,
розповсюджувачами лотерей під час продажу товарів (надання послуг)
із застосуванням РРО або використанням РК у сфері торгівлі,
громадського харчування та послуг оприбуткуванням готівки є
реєстрація через РРО або фіксування в РК операцій з приймання від
покупця готівкових коштів (з видачею йому розрахункового
документа) та щоденне відображення їх у повній сумі в КОРО. Після
оприбуткування відокремленими підрозділами, страховими агентами,
заготівельниками сільськогосподарської продукції,
розповсюджувачами лотерей готівки вони здають її до кас юридичних
осіб або банків чи підприємств поштового зв'язку в установлені
юридичною особою строки. До набрання чинності постановою Правління Національного банку
України 23.07.2002 N 259 ( z0634-02 ) "Про затвердження змін до
Інструкції про організацію роботи з готівкового обігу установами
банків України" страхові організації самостійно визначали строки
здавання готівки страховими агентами - фізичними особами до кас
страхових організацій або банків чи підприємств поштового зв'язку
для переказу готівки на рахунок страховика. До набрання чинності постановою Правління Національного
банку України від 05.03.2003 N 81 ( z0268-03 ) "Про внесення змін
до окремих нормативно-правових актів Національного банку України"
(зареєстрована в Міністерстві юстиції України 04.04.2003 за N
268/7589) оператори державних лотерей самостійно визначали строки
здавання готівки розповсюджувачами лотерей - фізичними особами до
кас операторів державних лотерей або банків чи підприємств
поштового зв'язку для переказу готівки на рахунок оператора.
Строки здавання готівки розповсюджувачами лотерей - фізичними
особами закріплювались у договорах, відповідно до яких провадилось
розповсюдження державних лотерей. ( Пункт 2.10 доповнено абзацом
п'ятим згідно з Постановою Національного банку N 313 ( z0649-03 )
від 25.07.2003 ) Пункт 2.10 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 311 ( z0731-01 ) від 01.08.2001, в редакції
Постанови Національного банку N 81 ( z0268-03 ) від 05.03.2003, із
змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 256
( z0527-03 ) від 18.06.2003 ) 2.11. Підприємства під час здійснення розрахунків із
споживачами за готівку зобов'язані приймати у сплату за товари
(роботи, послуги та ін.) без обмежень банкноти і монети (у тому
числі обігові, пам'ятні, ювілейні монети, зношені банкноти та
монети) усіх номіналів, які випускає Національний банк України в
обіг, що є дійсним платіжним засобом і не викликає сумніву в його
справжності та платіжності. Крім того, підприємства мають
забезпечувати постійну наявність у своїх касах банкнот і монет
різних номіналів для видачі здачі громадянам. За порушення правил ведення касових операцій, зазначених у
цьому пункті, до посадових осіб застосовуються штрафні санкції,
визначені статтею 164-2 Кодексу України про адміністративні
правопорушення ( 80731-10 ). Пункт 2.11 в редакції Постанови Національного банку N 81
( z0268-03 ) від 05.03.2003 ) 2.12. Готівкова виручка підприємств (підприємців), крім
готівки, одержаної з банку та не використаної за призначенням,
може використовуватися ними для забезпечення потреб, що виникають
у процесі їх функціонування, а також для проведення розрахунків з
бюджетами та державними цільовими фондами за податками і зборами
(обов'язковими платежами). Підприємства, що мають податковий борг,
здійснюють виплати, що пов'язані з оплатою праці (крім виплат
через екстрені (невідкладні) обставини), виключно за рахунок
коштів, одержаних з установ банків. ( Абзац перший пункту 2.12 із
змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 81
( z0268-03 ) від 05.03.2003 ) Підприємства не повинні накопичувати готівкову виручку в
своїх касах понад установлений ліміт каси для здійснення потрібних
витрат до настання строків цих виплат. 2.13. Підприємства (підприємці), що мають поточні рахунки в
установах банків, одержують готівку з цих рахунків за грошовим
чеком (з чітким формулюванням суті операцій, що буде
здійснюватися) у межах наявних коштів і витрачають її виключно на
цілі, які визначені в грошовому чеку та не суперечать чинному
законодавству України. ( Абзац перший пункту 2.13 із змінами,
внесеними згідно з Постановою Національного банку N 311
( z0731-01 ) від 01.08.2001 ) Для своєчасного одержання в установі банку потрібної суми
готівки підприємства (підприємці) у встановлені банком строки
мають попередити (письмово або усно) установу банку про необхідну
суму коштів у банкнотах та розмінній монеті.

( Абзац третій пункту 2.13 виключено на підставі Постанови
Національного банку N 311 ( z0731-01 ) від 01.08.2001 )

2.14. Підприємства мають право зберігати готівку в своїй
касі, що одержана в установі банку для виплат, пов'язаних з
оплатою праці, пенсій, стипендій, дивідендів (доходу), понад
установлений ліміт каси протягом трьох робочих днів, включаючи
день одержання готівки в установі банку. Для проведення цих виплат
працівникам віддалених підрозділів підприємств залізничного
транспорту та морських портів готівка може зберігатися в їх касах
понад установлений ліміт каси протягом п'яти робочих днів,
включаючи день одержання готівки в установі банку. Готівка, що
одержана в установі банку на інші виплати, має видаватися
підприємством своїм працівникам у той самий день. Суми готівки, що
одержані в установі банку і не використані за призначенням
протягом установлених вище строків, повертаються підприємством в
установу банку не пізніше наступного робочого дня установи банку
та підприємства або можуть залишатися в його касі (у межах
установленого ліміту) і видаватися на ті самі цілі. Підприємство має право зберігати в касі готівку для виплат,
пов'язаних з оплатою праці, що здійснюються за рахунок виручки,
понад установлений йому ліміт каси протягом трьох робочих днів з
дня настання строків цих виплат у сумі, що зазначена в переданих
до каси платіжних (розрахунково-платіжних) відомостях. 2.15. Видача готівкових коштів під звіт на відрядження
здійснюється відповідно до чинних нормативно-правових актів
України. Видача готівкових коштів під звіт з каси підприємства на
закупівлю сільськогосподарської продукції, продуктів її переробки
та заготівлю вторинної сировини, крім металобрухту (далі -
закупівля сільгосппродукції та заготівля вторсировини),
дозволяється на строк не більше 10 робочих днів від дня видачі
готівкових коштів під звіт, а на всі інші виробничі (господарські)
потреби - на строк не більше двох робочих днів, уключаючи день
отримання готівкових коштів під звіт. Якщо з каси підприємства підзвітній особі одночасно видана
готівка як на відрядження, так і для вирішення в цьому відрядженні
виробничих (господарських) питань (у тому числі й для закупівлі в
населення сільгосппродукції та заготівлі вторсировини), то строк,
на який видана готівка під звіт на ці цілі, може бути продовжено
до завершення терміну відрядження. Видача готівкових коштів під звіт проводиться з кас
підприємств за умови звітування у встановленому порядку
відповідної особи за раніше виданими під звіт сумами. Звітування за одержані під звіт готівкові кошти здійснюється
відповідно до чинного законодавства. У разі придбання працівником підприємства за власні готівкові
кошти товарів (продукції, послуг) або використання цих коштів у
відрядженні для потреб підприємства він звітує за витрачені кошти
згідно із чинним законодавством. ( Пункт 2.15 в редакції Постанови
Національного банку N 62 ( z0303-04 ) від 18.02.2004 ) 2.16. Фізичні особи - довірені особи клієнтів (юридичних
осіб), які одержали готівку з карткового рахунку із застосуванням
корпоративної картки для вирішення виробничих (господарських)
питань або на відрядження (згідно з вимогами Положення про порядок
емісії платіжних карток і здійснення операцій з їх застосуванням,
затвердженого постановою Правління Національного банку України від
24.09.99 N 479 ( z0802-99 ), зареєстрованого Міністерством юстиції
України 22.11.99 за N 802/4095), використовують її за цільовим
призначенням без оприбуткування в касі підприємства. Зазначені
довірені особи мають подавати до бухгалтерії підприємства
авансовий звіт разом з підтвердними документами в установлені
строки і порядку, що визначені для підзвітних осіб чинним
законодавством, з додаванням документів про одержання готівки з
карткового рахунку (чек банкомата, копія видаткового ордера,
довідки за формами 377 та 377а, сліп, квитанція торговельного
терміналу тощо) разом з невитраченим залишком готівки. ( Пункт
2.16 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку
N 62 ( z0303-04 ) від 18.02.2004 ) 2.17. До підприємств (підприємців) застосовуються штрафні
санкції згідно з чинним законодавством України за: перевищення встановлених лімітів каси; неоприбуткування (неповне та/або несвоєчасне оприбуткування)
у касах готівки; ( Абзац третій пункту 2.17 в редакції Постанови
Національного банку N 81 ( z0268-03 ) від 05.03.2003 ) перевищення встановлених строків використання виданої під
звіт готівки, а також за видачу готівкових коштів під звіт без
повного звітування щодо раніше виданих коштів; витрачання готівки з виручки на виплати, що пов'язані з
оплатою праці, за наявності податкового боргу; використання одержаних в установі банку готівкових коштів не
за цільовим призначенням; проведення готівкових розрахунків без подання одержувачем
коштів платіжного документа, який підтверджував би сплату покупцем
готівкових коштів. 2.18. Ведення операцій з готівкою на підприємствах поштового
зв'язку України регулюється Порядком ведення касових операцій
підприємствами зв'язку України, затвердженим наказом Державного
комітету зв'язку України від 02.02.98 N 26 ( z0529-98 ) і
зареєстрованим Міністерством юстиції України 26.08.98 за
N 529/2969. 2.19. Порядок ведення операцій з готівкою установами банків,
у тому числі й проведення готівкових розрахунків через каси
установ банків, здійснення установами банків касового
обслуговування підприємств, підприємців та фізичних осіб
установлений нормативно-правовим актом щодо організації касових
операцій у банках України. Пункт 2.19 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 81 ( z0268-03 ) від 05.03.2003 )
3. Порядок оформлення касових операцій
3.1. Касові операції оформляються прибутковими та видатковими
касовими ордерами, типові форми і порядок заповнення яких
затверджені наказом Міністерства статистики України від 15.02.96
N 51 ( v0051202-96 ) "Про затвердження типових форм первинного
обліку касових операцій" (далі - наказ Мінстату), і мають
застосовуватися усіма підприємствами. 3.2. Приймання готівки касами підприємств, у тому числі й
одержаної з банку, проводиться за прибутковими касовими ордерами,
підписаними головним бухгалтером або особою, уповноваженою
керівником підприємства. Про приймання готівки видається квитанція за підписами
головного бухгалтера або особи, уповноваженої керівником
підприємства, і касира, засвідчена печаткою підприємства. ( Абзац
другий пункту 3.2 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 81 ( z0268-03 ) від 05.03.2003 ) При прийманні готівки до каси касири підприємств керуються
Правилами визначення платіжності банкнот і монет, затвердженими
постановою Правління Національного банку України від 31.03.99
N 152 ( z0242-99 ) і зареєстрованими Міністерством юстиції України
від 16.04.99 за N 242/3535 (із змінами). Обігові пам'ятні та
ювілейні монети, які є дійсними платіжними засобами, мають
прийматися до кас підприємств за їх номіналом без обмежень для
всіх видів платежів. 3.3. Видача готівки з кас підприємств проводиться за
видатковими касовими ордерами або належно оформленими платіжними
(розрахунково-платіжними) відомостями (далі - видаткові
документи). Документи на видачу готівки мають підписувати керівник
і головний бухгалтер або особи, які на це уповноважені. До
видаткових ордерів можуть додаватися заява на видачу готівки,
розрахунки тощо. Якщо на доданих до видаткових касових ордерів документах,
заявах, рахунках тощо є дозвільний напис керівника, то підпис
керівника на видаткових касових ордерах не обов'язковий. Підприємства, які займаються закупівлею сільгосппродукції та
заготівлею вторсировини, можуть проводити видачу готівки
здавальникам сільгосппродукції та вторсировини за відомостями, у
яких зазначаються їх прізвища, адреси, обсяги зданої продукції і
сума виплаченої готівки, що засвідчуються підписом здавальника.
( Абзац четвертий пункту 3.3 виключено на підставі Постанови
Національного банку N 62 ( z0303-04 ) від 18.02.2004 )
3.4. У разі видачі окремій фізичній особі готівки за
видатковим документом касир вимагає пред'явити паспорт чи
документ, що його замінює, записує його найменування і номер, ким
і коли він виданий. Фізична особа розписується у видатковому
документі про одержання готівки із зазначенням одержаної суми
(гривень - словами, копійок - цифрами), використовуючи чорнило або
кулькову ручку з темним чорнилом. Якщо видатковий документ складений на видачу готівки кільком
особам, то одержувачі також пред'являють паспорти чи документи, що
їх замінюють, і розписуються у відповідній графі документа. Видача готівки з каси, що не підтверджена розписом одержувача
у видатковому документі, для виведення залишку готівки в касі не
приймається. Видача готівки особам, яких немає в штатному розписі
підприємства, проводиться за видатковими касовими ордерами, що
виписуються окремо на кожну особу, або за окремою відомістю. Видача готівки працівникам підприємства за видатковими
документами здійснюється з пред'явленням одержувачами паспорта
(посвідчення, перепустки). ( Пункт 3.4 доповнено абзацом п'ятим
згідно з Постановою Національного банку N 81 ( z0268-03 ) від
05.03.2003 ) Якщо торговець надає держателям платіжних карток послуги з
видачі готівки за квитанціями платіжного терміналу, то він складає
видатковий касовий ордер на загальну суму проведених операцій за
день та здійснює відповідний запис у касовій книзі. ( Пункт 3.4
доповнено абзацом шостим згідно з Постановою Національного банку
N 81 ( z0268-03 ) від 05.03.2003 ) 3.5. Видачу готівки касир проводить тільки особі, зазначеній
у видатковому документі. Якщо видача готівки проводиться за
дорученням, оформленим у встановленому порядку згідно з чинним
законодавством, у тому числі й особи, що не має змоги в зв'язку з
хворобою або з інших поважних причин поставити розпис власноручно,
то в тексті ордера після прізвища, імені та по батькові одержувача
готівки бухгалтерія зазначає прізвище, ім'я та по батькові особи,
якій доручено одержати готівку. Якщо видача готівки проводиться за
відомістю, то перед розписом про одержання грошей касир робить у
ній напис: "За довіреністю". Видача готівки за дорученням
проводиться відповідно до вимог, передбачених у пункті 3.4 цього
Положення. Довіреність залишається у касира і додається до
видаткового касового ордера або відомості. 3.6. Видача готівки з каси підприємства для здавання її до
установи банку оформляється видатковим касовим ордером з
відображенням цієї операції в касовій книзі. Документом, що
свідчить про здавання виручки до установи банку, є квитанція до
прибуткового документа банку на внесення готівки за підписами
бухгалтера і касира установи банку, засвідчена печаткою (штампом)
установи банку. Документом, що свідчить про здавання виручки
інкасаторам банку, є копія супровідної відомості за підписом
інкасатора, засвідчена печаткою (штампом) установи банку. Пункт 3.6 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 81 ( z0268-03 ) від 05.03.2003 ) 3.7. Виплати, що пов'язані з оплатою праці, стипендій,
проводяться касиром підприємства за платіжними
(розрахунково-платіжними) відомостями або за видатковими касовими
ордерами на кожного одержувача. На титульній сторінці платіжної (розрахунково-платіжної)
відомості робиться дозвільний напис про видачу готівки за
підписами керівника і головного бухгалтера або осіб, уповноважених
керівником, із зазначенням строків видачі готівки і суми (гривень
- словами, копійок - цифрами). Аналогічно може оформлятися й одноразова видача готівки на
оплату праці (у разі відпустки, хвороби тощо), а також видача
депонованих сум і готівки під звіт на витрати, пов'язані із
службовими відрядженнями, кільком особам. У централізованих бухгалтеріях, що обслуговують бюджетні
установи, на загальну суму виданої заробітної плати складається
один видатковий касовий ордер, дата і номер якого проставляються
на кожній платіжній (розрахунково-платіжній) відомості. Одноразові видачі готівки на оплату праці окремим особам
проводяться, як правило, за видатковим касовим ордером. 3.8. Після закінчення встановлених строків виплат, пов'язаних
з оплатою праці, стипендій за платіжними відомостями, касир
повинен: у платіжній відомості проти прізвища осіб, яким не здійснено
виплату, поставити штамп або зробити напис: "Депоновано"; скласти реєстр депонованих сум; у кінці відомості зазначити фактично виплачену суму та
недоодержану суму виплат, яка підлягає депонуванню, звірити ці
суми із загальним підсумком за платіжною відомістю і засвідчити
напис своїм підписом. Якщо готівкові кошти видавалися не касиром,
а іншою особою, то на відомості додатково робиться напис: "Готівку
за відомістю видав (підпис)"; здійснити відповідний запис у касовій книзі згідно з
виписаним бухгалтерією видатковим касовим ордером на фактично
видану суму за відомістю. ( Абзац п'ятий пункту 3.8 в редакції
Постанови Національного банку N 311 ( z0731-01 ) від 01.08.2001 ) Бухгалтерія робить перевірку відміток, зроблених касирами в
платіжних відомостях, та здійснює підрахунок виданих і депонованих
за ними сум. Депоновані суми, що підлягають здаванню в банк,
оформляються шляхом складання одного загального видаткового
касового ордера. 3.9. Прибуткові касові ордери і квитанції до них, а також
видаткові документи мають заповнюватися бухгалтером лише
чорнильною або кульковою ручкою, за допомогою друкарських машинок,
комп'ютерних засобів чи іншими способами, які забезпечили б
належне збереження цих записів протягом установленого для
зберігання документів терміну. У прибуткових і видаткових касових ордерах зазначається
підстава для їх складання і перелічуються додані до них документи.
Видача прибуткових касових ордерів і видаткових документів на руки
особам, що вносять або одержують готівку, забороняється. Приймання і видача готівки за касовими ордерами може
проводитися тільки в день їх складання. Виправлення в прибуткових та видаткових касових документах
забороняються. У прибуткових та видаткових касових ордерах, які
оформляються на загальну суму проведених підприємством касових
операцій (видача готівки за платіжними (розрахунково-платіжними)
відомостями, за платіжними картками, здавання готівки до банку,
отримання готівки з банку за чеком та оприбуткуванням її в касі
тощо), реквізит "Отримувач" або "Від кого" не заповнюється.
( Пункт 3.9 доповнено абзацом згідно з Постановою Національного
банку N 81 ( z0268-03 ) від 05.03.2003 ) 3.10. Під час одержання прибуткових касових ордерів або
видаткових документів касир зобов'язаний перевірити: наявність і справжність на документах підпису головного
бухгалтера, а на видатковому документі - дозвільного напису
керівника підприємства або осіб, які ним уповноважені; правильність оформлення документів, наявність усіх
реквізитів; наявність перелічених у документах додатків. У разі недотримання хоча б однієї з перелічених вимог касир
повертає документи до бухгалтерії для відповідного оформлення. Прибуткові касові ордери або видаткові документи одразу ж
після одержання або видачі за ними готівки підписуються касиром, а
на доданих до них документах ставиться штамп або напис "Оплачено"
із зазначенням дати (число, місяць, рік). 3.11. Прибуткові та видаткові касові ордери до передавання в
касу реєструються бухгалтерією в журналі реєстрації прибуткових і
видаткових касових документів. Видаткові касові ордери, що
оформлені на підставі платіжних (розрахунково-платіжних)
відомостей на виплати, пов'язані з оплатою праці, реєструються
після здійснення цих виплат. ( Абзац перший пункту 3.11 із
змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 311
( z0731-01 ) від 01.08.2001 ) Реєстрація прибуткових і видаткових касових документів може
здійснюватися за допомогою комп'ютерних засобів, які забезпечують
формування і роздрукування потрібних касових документів. При цьому
в документі "Вкладний аркуш журналу реєстрації прибуткових і
видаткових касових ордерів", який формується і роздруковується за
відповідний день, забезпечується також формування даних для обліку
руху коштів за цільовим призначенням. 3.12. Касові документи після складання касиром звіту та його
оброблення в бухгалтерії комплектуються в хронологічному порядку,
нумеруються, переплітаються в окремі папки та зберігаються
протягом 36 місяців після закінчення календарного року матеріально
відповідальною особою, на яку покладено обов'язок зберігання
документів, в окремому сейфі або спеціальному приміщенні, що
передається під охорону. Винесення з приміщення, що охороняється, касових документів
дозволяється лише в окремих випадках і тільки за письмовим
дозволом керівника або головного бухгалтера. До кінця робочого дня
документи обов'язково повертають. 3.13. Довідки за касовими документами (підписані керівником і
головним бухгалтером) видаються відповідним органам на їхню вимогу
у випадках, передбачених чинним законодавством України. Касові документи можуть вилучатися у випадках, передбачених
чинним законодавством України.
4. Порядок ведення касової книги та обов'язки касира
4.1. З метою забезпечення здійснення розрахунків готівкою
підприємство повинно мати касу, а його керівники мають обладнати
касу та забезпечити надійне зберігання готівкових коштів у ній.
Якщо з вини керівників не були створені належні умови для
забезпечення схоронності коштів під час їх зберігання і
транспортування, то вони несуть за це відповідальність у
встановленому чинним законодавством України порядку. Зберігання в касі готівки та інших цінностей, що не належать
цьому підприємству, забороняється. ( Пункт 4.1 доповнено абзацом
згідно з Постановою Національного банку N 311 ( z0731-01 ) від
01.08.2001 ) 4.2. Усі надходження і видача готівки в національній валюті
підприємства враховують у касовій книзі (типова форма КО-4,
затверджена наказом Мінстату ( v0051202-96 ). Кожне підприємство, що є юридичною особою і має касу, веде
одну касову книгу для обліку операцій з готівкою в національній
валюті (без урахування кас відокремлених підрозділів). Відокремлені підрозділи юридичних осіб, які проводять
операції з приймання готівки за продані товари (роботи, послуги) з
оформленням її прибутковим касовим ордером, а також з видачі
готівки на виплати, пов'язані з оплатою праці, виробничі
(господарські) потреби, інші операції з оформленням їх видатковими
касовими ордерами, ведуть касову книгу, що видається і
оформляється підприємством - юридичною особою, до складу якої вони
входять. ( Абзац третій пункту 4.2 в редакції Постанови
Національного банку N 81 ( z0268-03 ) від 05.03.2003 ) Відокремлені підрозділи юридичних осіб, страхові агенти,
брокери, заготівельники сільськогосподарської продукції,
розповсюджувачі лотерей, які здійснюють готівкові розрахунки із
застосуванням РРО або РК та веденням КОРО, але не проводять
операцій з приймання (видачі) готівки за прибутковими
(видатковими) касовими ордерами, а також підприємці касової книги
не ведуть. ( Абзац четвертий пункту 4.2 із змінами, внесеними
згідно з Постановою Національного банку N 311 ( z0731-01 ) від
01.08.2001, в редакції Постанови Національного банку N 81
( z0268-03 ) від 05.03.2003 ) Аркуші касової книги мають бути пронумеровані, прошнуровані
та скріплені печаткою підприємства - юридичної особи. Кількість
аркушів у касовій книзі засвідчується підписами керівника і
головного бухгалтера підприємства - юридичної особи. Записи в касовій книзі здійснюються у двох примірниках (через
копіювальний папір) чорнилом темного кольору кульковою або
чорнильною ручкою. Перші примірники залишаються в касовій книзі.
Другі примірники мають бути відривними, що і є звітом касира.
Перші і другі примірники мають однакові номери. Виправлення в касовій книзі не допускаються. Якщо виправлення
зроблені, то вони засвідчуються підписами касира, а також
головного бухгалтера або особи, що його заміщує. 4.3. Записи в касовій книзі робляться касиром за операціями
одержання або видачі готівки за кожним прибутковим касовим ордером
і видатковим документом у день їх надходження або видачі. Щоденно в кінці робочого дня касир підсумовує операції за
день, виводить залишок готівки в касі на початок наступного дня і
передає до бухгалтерії як звіт касира другий відривний аркуш
(копію записів у касовій книзі за день) з прибутковими і
видатковими касовими ордерами під розпис у касовій книзі. Готівка,
яка видана за платіжними (розрахунково-платіжними) відомостями на
виплати, пов`язані з оплатою праці, пенсій, стипендій, дивідендів
(доходу), відображається в касовій книзі після закінчення строків
цих виплат (згідно з пунктом 2.14 цього Положення), а закриття
вищезазначених відомостей та виписка відповідних видаткових
касових ордерів здійснюються у порядку, визначеному в пункті 3.8
цього Положення. ( Абзац другий пункту 4.3 в редакції Постанови
Національного банку N 311 ( z0731-01 ) від 01.08.2001 ) Якщо бухгалтерія та касир підприємства - юридичної особи не
працюють у вихідні та святкові дні, а його відокремлений
підрозділ, який використовує при розрахунках РРО (РК), у ці дні
працює, але не веде касової книги, то записи в касовій книзі
підприємства - юридичної особи здійснюються наступного робочого
дня підприємства - юридичної особи. 4.4. На підприємствах за умови забезпечення належного
зберігання касових документів касову книгу можна вести також в
електронній формі за допомогою комп'ютерних засобів. Програмне
забезпечення, за допомогою якого ведеться касова книга, має
забезпечувати візуальне відображення і роздрукування документів
"Вкладний аркуш касової книги" та "Звіт касира", які за формою і
змістом мають відтворювати форму та зміст касової книги в
паперовій формі, затвердженої наказом Мінстату. Записи в касовій книзі здійснюються шляхом уведення потрібної
інформації з первинних касових документів. Записи в касовій книзі
мають робитися до початку наступного робочого дня (тобто із
залишками на кінець попереднього дня), а також містити всі
реквізити, що передбачені формою касової книги. Сторінки касової
книги мають нумеруватися автоматично в порядку зростання з початку
року. У разі роздрукування "Вкладного аркуша касової книги" в кінці
місяця має автоматично роздруковуватися загальна кількість аркушів
касової книги за цей місяць, а в разі роздрукування в кінці року -
їх загальна кількість за рік. Після роздрукування "Вкладного аркуша касової книги" і "Звіту
касира" касир зобов'язаний перевірити правильність складання цих
документів, підписати їх і передати "Звіт касира" разом з
прибутковими та видатковими касовими документами до бухгалтерії
під розпис у "Вкладному аркуші касової книги". З метою забезпечення схоронності та зручності використання
"Вкладний аркуш касової книги" протягом року зберігається касиром
окремо за кожний місяць. Після закінчення календарного року (або
залежно від потреби) "Вкладний аркуш касової книги" формується у
підшивки в хронологічному порядку. Загальна кількість аркушів за
рік засвідчується підписами керівника і головного бухгалтера
підприємства - юридичної особи, а підшивки формуються в книгу, яка
скріплюється печаткою підприємства - юридичної особи. Після закінчення календарного року касова книга на
електронних носіях має передаватися для зберігання протягом 36
місяців в архів підприємства - юридичної особи. 4.5. Контроль за правильним веденням касової книги
покладається на головного бухгалтера або уповноважену керівником
особу. 4.6. За наявності на підприємстві кількох касирів старший
касир перед початком робочого дня видає іншим касирам авансом
потрібну для видаткових операцій суму готівки під розпис у книзі
обліку прийнятих та виданих касиром грошей (типова форма КО-5,
затверджена наказом Мінстату ( v0051202-96 ). Касири в кінці робочого дня зобов'язані скласти звіт в
одержанні авансу і готівки, прийнятих (виданих) за прибутковими
(видатковими) документами, і здати залишок готівки та касові
документи за проведеними операціями старшому касиру під розпис у
книзі обліку прийнятих та виданих касиром грошей. Про аванси, одержані для оплати праці та виплати стипендій,
касир зобов'язаний скласти звіт у встановлений строк з урахуванням
дня їх одержання. До закінчення цього строку касири зобов'язані
щоденно здавати в касу залишки готівки, яка не видана за
платіжними (розрахунково-платіжними) відомостями. Готівка здається
в опечатаних касирами сумках, пакетах тощо старшому касиру під
розпис у книзі обліку прийнятих та виданих касиром грошей із
зазначенням сум. За наявності на підприємстві тільки одного касира облік
прийнятої та виданої готівки веде цей касир. 4.7. Керівник підприємства одночасно із зарахуванням на
роботу касира укладає з ним договір про повну матеріальну
відповідальність та ознайомлює його під розпис з цим Положенням. 4.8. Касир відповідно до чинного законодавства України несе
повну матеріальну відповідальність за збереження всіх прийнятих
ним цінностей. Касиру забороняється передовіряти виконання
дорученої йому роботи іншим особам. На підприємствах, які мають одного касира, у разі потреби
тимчасової його заміни, виконання обов'язків касира покладається
на іншого працівника за письмовим наказом керівника. З цим
працівником укладається договір про повну матеріальну
відповідальність на час виконання ним обов'язків касира. У разі відсутності касира (у зв'язку з хворобою тощо)
цінності, що перебувають у нього під звітом, перераховуються іншим
касиром, якому вони передаються, у присутності керівника та
головного бухгалтера або в присутності комісії, призначеної
керівником підприємства. Про результати перерахування і
передавання цінностей складається акт за підписами зазначених
осіб. На підприємствах, де штатним розписом не передбачена посада
касира, виконання його обов'язків може покладатися відповідно до
письмового розпорядження керівника підприємства на бухгалтера чи
іншого працівника, з яким укладається договір про повну
матеріальну відповідальність. 4.9. На підприємствах, які мають відокремлені підрозділи або
обслуговуються централізованими бухгалтеріями, оплату праці,
виплати допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю,
стипендій та премій можуть проводити за письмовим наказом
керівника інші, крім касирів, особи, з якими укладається договір,
передбачений пунктом 4.7 цього Положення, і на яких покладаються
обов'язки, установлені для касирів цим Положенням. 4.10. З метою контролю за схоронністю готівкових коштів на
підприємствах проводяться інвентаризації кас. Для проведення
інвентаризації каси, що має здійснюватися згідно з наказом
керівника підприємства, призначається комісія, яка після
закінчення інвентаризації каси складає акт (додаток 1). У строки, що встановлені керівником, на кожному підприємстві
проводиться інвентаризація каси з покупюрним перерахуванням усіх
готівкових коштів і перевіркою інших цінностей, що зберігаються в
касі. Залишок готівки в касі звіряється з даними обліку за касовою
книгою. Готівка, що зберігається в касі, але не підтверджена
прибутковими касовими ордерами, вважається надлишком готівки в
касі. При застосуванні підприємством у розрахунках РРО звіряється
наявна готівка на місці проведення розрахунку касиром-оператором
РРО із сумою, зазначеною в денному звіті РРО. У разі виявлення під
час інвентаризації нестачі або надлишку цінностей у касі в акті
зазначається сума нестачі або надлишку і з'ясовуються обставини їх
виникнення. При цьому сума нестачі стягується з винної особи, а
надлишок оприбутковується в касі та зараховується в дохід
підприємства. В умовах автоматизованого ведення касової книги слід
проводити перевірку правильності роботи програмних засобів
оброблення касових документів. Вищі організації (за їх наявності) на всіх підвідомчих
підприємствах, а також аудитори (аудиторські фірми) відповідно до
укладених угод під час проведення документальних ревізій
обов'язково проводять інвентаризацію каси і перевіряють дотримання
порядку ведення касових операцій. У господарських товариствах,
якщо це передбачено їх статутом, такі ревізії проводять ревізійні
комісії. ( Абзац четвертий пункту 4.10 із змінами, внесеними
згідно з Постановою Національного банку N 311 ( z0731-01 ) від
01.08.2001 ) Перевірки дотримання порядку ведення операцій з готівкою
здійснюють органи державної податкової служби України, державної
контрольно-ревізійної служби України, Міністерства внутрішніх
справ України, фінансові органи (далі - контролюючі органи).
( Абзац п'ятий пункту 4.10 із змінами, внесеними згідно з
Постановою Національного банку N 311 ( z0731-01 ) від 01.08.2001 )
5. Контроль за дотриманням порядку

ведення операцій з готівкою
5.1. Організація проведення перевірок:

( Підпункт 5.1.1 пункту 5.1 виключено на підставі Постанови
Національного банку N 311 ( z0731-01 ) від 01.08.2001 )

5.1.1. Вимоги цієї глави застосовуються при перевірках
підприємств (підприємців) контролюючими органами, які діють згідно
з чинним законодавством України. Періодичність проведення цих
перевірок та строк, протягом якого вони здійснюються, визначають
безпосередньо контролюючі органи. Також ураховується те, що
перевірки в установах і організаціях, які утримуються з державного
і місцевого бюджетів, проводяться, як правило, фінансовими
органами. 5.1.2. Перелік підприємств (підприємців), що підлягають
зазначеним перевіркам за конкретні періоди, визначається з
урахуванням обсягів здійснюваних ними операцій з готівкою. Під час перевірок з'ясовується структура підприємства,
кількість відкритих поточних рахунків у підприємства (підприємця)
в установах банків, наявність податкового боргу у підприємства
(підприємця), результати раніше здійснених перевірок, дотримання
ними порядку ведення операцій з готівкою. Контролюючі органи беруть участь у проведенні спільних
перевірок. Перевірка безпосередньо за місцезнаходженням підприємства
(підприємця) здійснюється на підставі документів, визначених
чинним законодавством за певний період - квартал, півріччя, рік
тощо (але не менше ніж за три місяці).

( Абзац п'ятий підпункту 5.1.2 пункту 5.1 виключено на
підставі Постанови Національного банку N 311 ( z0731-01 ) від
01.08.2001 )

5.1.3. Відповідальність за дотримання порядку ведення
операцій з готівкою покладається на підприємців та керівників
підприємств. Особи, винні в порушенні порядку ведення операцій з
готівкою, притягуються до відповідальності в установленому чинним
законодавством порядку. У разі виявлення порушень установленого порядку ведення
операцій з готівкою органи державної податкової служби України
застосовують до порушників штрафні санкції на підставі подання
контролюючих органів згідно з Указом Президента України від
12.06.95 N 436 ( 436/95 ) "Про застосування штрафних санкцій за
порушення норм з регулювання обігу готівки" (із змінами і
доповненнями). 5.1.4. За результатами перевірки підприємства (підприємця), у
разі виявлення порушень, складається акт перевірки дотримання
порядку ведення операцій з готівкою (далі - акт перевірки)
(додаток 2) у трьох примірниках, у якому викладається зміст
порушення з відповідним обгрунтуванням. Акт містить висновки про
результати перевірки, а також рекомендації керівництву
підприємства щодо усунення виявлених недоліків. Акт підписується
службовими особами, які проводили перевірку, а також керівником та
головним бухгалтером підприємства (підприємцем). Перший примірник
надсилається органам державної податкової служби за місцем
державної реєстрації підприємства (підприємця) для вжиття заходів,
передбачених чинним законодавством, другий - передається
безпосередньо відповідному підприємству (підприємцю), третій
примірник залишається в документах контролюючого органу. Якщо
порушень не виявлено, то службовими особами, які проводили
перевірку, складається довідка довільної форми, у якій
зазначаються назва підприємства, яке перевірялося, термін
перевірки, посилання на чинне законодавство, згідно з яким
проводилася перевірка, питання, які були перевірені, яка
підписується службовими особами, які проводили перевірку, а також
керівником та головним бухгалтером підприємства (підприємцем).
( Підпункт 5.1.4 пункту 5.1 із змінами, внесеними згідно з
Постановою Національного банку N 311 ( z0731-01 ) від 01.08.2001 ) 5.1.5. Керівник підприємства або особа, що його заміщує,
підприємець, має право під час складання акта перевірки не
погодитися з результатами перевірки і надати щодо цього відповідні
обгрунтовані зауваження (пояснення) у письмовій формі, які
додаються до акта. Результати перевірки дотримання порядку ведення
касових операцій розглядаються керівництвом підприємства
(підприємцем), як правило, у триденний строк після її закінчення.

( Підпункт 5.1.7 пункту 5.1 виключено на підставі Постанови
Національного банку N 311 ( z0731-01 ) від 01.08.2001 )

5.1.6. Залежно від специфіки функціонування підприємства
(підприємця), що перевіряються, та завдань контролюючих органів
під час перевірки можуть розглядатися й інші питання, які не
включені до цієї глави, та використовуватися інші форми актів
перевірок.
5.2. Ведення касової книги і касових документів, їх
оформлення: 5.2.1. Під час перевірок здійснюється контроль за виконанням
підприємством вимог цього Положення, що пов'язані з веденням
касової книги та оформленням операцій з приймання та видачі
готівки з каси, веденням форм первинної облікової документації.
( Підпункт 5.2.1 пункту 5.2 із змінами, внесеними згідно з
Постановою Національного банку N 311 ( z0731-01 ) від 01.08.2001 ) 5.2.2. Під час перевірок з'ясовується наявність у
підприємства касової книги, а також відповідність її оформлення
вимогам наказу Мінстату ( v0051202-96 ). Крім того, перевіряється
правильність ведення касової книги, оформлення в ній касових
операцій із приймання і видачі готівкових коштів (у тому числі за
строками), відповідність зазначених у ній сум про прийняту до каси
або видану з каси готівку даним прибуткових і видаткових касових
ордерів (типові форми відповідно КО-1 і КО-2 ( v0051202-96 ),
якість і своєчасність записів касира згідно із зазначеними в
касовій книзі касовими документами, наявність підпису бухгалтера,
який перевірив записи в касовій книзі за кількістю отриманих ним
касових ордерів, правильність підрахунку в касовій книзі фактичних
залишків готівки в касі на кінець дня тощо. 5.2.3. Перевіряється також правильність заповнення всіх
реквізитів прибуткових і видаткових касових ордерів та платіжних
(розрахунково-платіжних) відомостей (проставлення потрібних дат,
номерів, сум, підстав для їх виписки, наявність підписів службових
осіб і одержувачів коштів, печаток, штампів, розписів про
отримання готівки, правильність оформлення депонованих сум тощо).
За окремими платіжними (розрахунково-платіжними) відомостями
можуть вибірково перераховуватися суми виплаченої готівки. 5.2.4. Установлюється наявність у підприємства журналу
реєстрації прибуткових і видаткових касових документів та книги
обліку прийнятих та виданих касиром грошей (типові форми
відповідно КО-3 і КО-5 ( v0051202-96 ) і правильність їх ведення,
а також правильність відображення в касових документах номерів
кореспондуючих рахунків, відповідність між кореспонденцією
рахунків, унесених до касової книги та проставлених у касових
ордерах, наявність потрібних виправдувальних документів, що
додаються до касових ордерів (заяви, накладні, рахунки, довідки
тощо), і відміток про їх погашення. У касових документах, які
викликають сумніви щодо їх справжності, перевіряється
достовірність підписів одержувачів коштів і службових осіб, які
дають пояснення щодо цього. 5.2.5. Виявлені в результаті перевірки порушення і висновки
про ведення касової книги та касових документів зазначаються в
розділі I акта перевірки.
5.3. Оприбуткування надходжень готівки: 5.3.1. Особлива увага під час перевірки має приділятися
встановленню повноти та своєчасності оприбуткування касами
підприємств готівкових надходжень, одержаних у результаті
здійснення підприємством господарської діяльності (за реалізовану
продукцію, продані товари, виконані роботи, надані послуги і за
позареалізаційні операції). ( Підпункт 5.3.1 пункту 5.3 в редакції
Постанови Національного банку N 311 ( z0731-01 ) від 01.08.2001 ) 5.3.2. Під час перевірки аналізується загальний стан касових
оборотів надходжень готівки з кас банку до кас підприємства на
підставі банківських виписок за поточними рахунками підприємства. 5.3.3. Звіряються банківські виписки (за сумами коштів, що
одержані з банку, і датами) та відповідні записи в касовій книзі з
даними прибуткових касових ордерів. У разі потреби можуть також
порівнюватися дані корінців грошових чеків з виписками банку. 5.3.4. Уся готівка, що надходить до кас, має своєчасно та в
повній сумі оприбутковуватися. Порядок оприбуткування готівки
касами підприємств, у тому числі і при розрахунках із
застосуванням РРО (РК), визначений в пункті 2.10 цього Положення. 5.3.5. Під час перевірки контролюючими органами повного і
своєчасного оприбуткування коштів, що надійшли до каси
підприємства від здійснення господарської діяльності, записи в
касовій книзі звіряються за сумами та строками з даними
відповідних прибуткових касових ордерів (із залученням у разі
потреби таких виправдувальних документів: товарних і касових
чеків, розрахункових квитанцій, квитанцій до прибуткових касових
ордерів, рахунків-фактур, товарно-транспортних і податкових
накладних тощо). Перевіряється також проведення записів щодо
реєстрації зазначених ордерів (за сумами і датами) у журналі
реєстрації прибуткових і видаткових касових документів. 5.3.6. За потреби поглибленої перевірки повного
оприбуткування в касі готівкових коштів, одержаних з різних
джерел, можуть аналізуватися також обороти за відомістю
журналу-ордера 1 за дебетом субрахунку 301 "Каса в національній
валюті" порівняно з оборотами за кредитом кожного кореспондуючого
рахунку/субрахунку (311 "Поточні рахунки в національній валюті",
370 "Розрахунки з різними дебіторами", 631 "Розрахунки з
постачальниками та підрядниками", 661 "Розрахунки за заробітною
платою", 662 "Розрахунки з депонентами", 681 "Розрахунки за
авансами одержаними" та іншими рахунками) з подальшим порівнянням
їх із відповідними записами в касовій книзі та даними документів,
які підтверджують фактичне одержання підприємством певних сум
готівки у відповідні строки. ( Підпункт 5.3.6 пункту 5.3 із
змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 311
( z0731-01 ) від 01.08.2001 ) 5.3.7. Крім того, для контролю за повним і своєчасним
оприбуткуванням готівки конкретним підприємством контролюючі
органи можуть застосовувати відповідні зустрічні документальні
перевірки, що здійснюються безпосередньо на підприємствах-покупцях
(замовниках), які сплатили готівкові кошти, шляхом залучення
відповідних первинних документів та взаємного звіряння касових
документів отримувачів готівки з даними покупців. 5.3.8. Під час перевірки контролюючі органи мають брати до
уваги те, що за наявності в касі підприємства готівки, яка не
підтверджена прибутковими касовими ордерами, вона вважається
неоприбуткованою в касі та зараховується в дохід підприємства. 5.3.9. Установлені під час перевірки порушення порядку
оприбуткування надходжень готівки відображаються в розділі II акта
перевірки.
5.4. Дотримання встановлених лімітів каси: 5.4.1. Під час перевірки дотримання підприємством ліміту
каси визначається наявність установленого банком або самостійно
встановленого підприємством (у випадках, передбачених пунктами
4.8, 4.12, 4.13 Інструкції ( v0004500-95 ) ліміту каси,
уточнюються за наказами, розпорядженнями (іншими розпорядчими
документами) суми самостійно доведених підприємством лімітів кас
своїм відокремленим підрозділам. ( Підпункт 5.4.1 пункту 5.4 із
змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 311
( z0731-01 ) від 01.08.2001, в редакції Постанови Національного
банку N 81 ( z0268-03 ) від 05.03.2003 ) 5.4.2. Під час перевірок з'ясовують те, як підприємство
дотримується встановленого банком ліміту каси, строків і порядку
здавання готівкової виручки (за заявкою-розрахунком) або
самостійно встановленого підприємством ліміту каси (за наказом,
розпорядженням або заявкою-розрахунком) підприємства. Крім того,
має враховуватися те, що кошти, одержані з каси банку або
направлені з виручки на виплати, пов'язані з оплатою праці,
пенсій, стипендій, дивідендів (доходу), можуть відповідно до
пункту 2.14 цього Положення протягом 3 - 5 днів зберігатися в касі
підприємства понад установлений ліміт каси. ( Пункт 5.4.2 в
редакції Постанови Національного банку N 81 ( z0268-03 ) від
05.03.2003 ) 5.4.3. Для визначення понадлімітних залишків готівки в касі
порівнюються записи про фактичні її залишки в касі за касовою
книгою з установленим підприємству лімітом каси за кожний день
незалежно від того, здійснювалися в цей день касові обороти
(надходження і витрати готівки) чи ні. Якщо в періоді, що
перевіряється, виявлено перевищення ліміту каси, то визначаються,
протягом якого часу (у днях) і які понадлімітні суми не здавалися
в установлені строки до банку і з якої причини, а також загальна
сума понадлімітних залишків (зразок розрахунку понадлімітних
залишків готівки в касі наводиться нижче).
(грн.) ----------------------------------------------------------------- Дата |Залишок|Надход-|Видача|Залишок|У тому |Ліміт|Понадліміт- |готівки|ження |готів-|готівки|числі за|каси |ні залишки |на по- |готівки|ки з |на кі- |платіж- | |за кожний |чаток |до каси|каси |нець |ними ві-| |день |дня | | |дня |домостя-| | | | | | |ми в дні| | | | | | |виплат, | | | | | | |пов'яза-| | | | | | |них з | | | | | | |оплатою | | | | | | |праці | | -------+-------+-------+------+-------+--------+-----+----------- 4.10.99| 10 | 250 | 80 | 180 | - | 100 | 80 5.10.99| 180 | 100 | 140 | 140 | - | 100 | 40 6.10.99| 140 | - | - | 140 | - | 100 | 40 7.10.99| 140 | - | - | 140 | - | 100 | 40 8.10.99| 140 | 210 | 340 | 10 | - | 100 | - 9.10.99| 10 | 570 | 90 | 490 | 300 | 100 | 90 0.10.99| 490 | 320 | 350 | 460 | 300 | 100 | 60 1.10.99| 460 | 190 | 390 | 260 | - | 100 | 160 сього: | | | | | | | 510 -----------------------------------------------------------------
5.4.4. Під час перевірок мають також ураховуватися
особливості визначення понадлімітних залишків і порядку їх
здавання до кас банків підприємствами торгівлі, громадського
харчування та послуг згідно з пунктом 2.9 цього Положення. Пункт 5.4.4 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 81 ( z0268-03 ) від 05.03.2003 ) 5.4.5. При здійсненні цих перевірок у сфері торгівлі,
громадського харчування та послуг також звертається увага на
необхідність забезпечення постійної наявності в касах підприємств,
що перевіряються, розмінної монети для видачі здачі. 5.4.6. Виявлені порушення встановленого ліміту каси
відображаються у таблиці розділу III акта перевірки (зазначаються
дані про діючий ліміт каси, фактичні залишки готівки каси в ті
дні, коли було перевищено її ліміт, а також розрахунок загальної
суми перевищення встановлених лімітів за кожний день).
5.5. Цільове використання готівки, одержаної в установі
банку: ( Пункт 5.5 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 311 ( z0731-01 ) від 01.08.2001 ) 5.5.1. Особлива увага під час перевірок має приділятися
цільовому використанню готівки, яку підприємство (підприємець)
одержує в установі банку. Цільове призначення цих коштів
зазначається конкретним підприємством (підприємцем) при заповненні
грошового чека встановленої форми і не повинно суперечити чинному
законодавству України. ( Підпункт 5.5.1 пункту 5.5 із змінами,
внесеними згідно з Постановою Національного банку N 311
( z0731-01 ) від 01.08.2001 ) 5.5.2. Під час перевірок цільового використання готівки,
одержаної підприємством в установі банку, використовуються
банківські виписки, касові книги, звіти касира, видаткові касові
ордери, журнали-ордери 1 за кредитом субрахунку 301 "Каса в
національній валюті", книги обліку придбання товарів (робіт,
послуг), а також документи, що підтверджують факт витрачання
готівкових коштів за призначенням. Крім того, можуть також
використовуватися товарні та касові чеки, розрахункові квитанції,
квитанції до прибуткових касових ордерів, проїзні документи, інші
розрахункові документи, а також акти про закупівлю товарів
(виконання робіт, надання послуг), платіжні
(розрахунково-платіжні) відомості, рахунки-фактури,
товарно-транспортні накладні, договори купівлі-продажу, авансові
звіти підзвітних осіб тощо. ( Підпункт 5.5.2 пункту 5.5 із
змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 311
( z0731-01 ) від 01.08.2001 )
( Підпункт 5.5.3 пункту 5.5 виключено на підставі Постанови
Національного банку N 81 ( z0268-03 ) від 05.03.2003 )
5.5.3. Суми і напрями використання готівки, одержаної в касі
банку, порівнюються з аналогічними показниками їх фактичного
витрачання із залученням відповідних виправдувальних документів.
За результатами перевірки встановлюються конкретні факти
нецільового використання готівки, з'ясовуються їх причини. Якщо
лише частина одержаної в банку готівки була використана за
цільовим призначенням, а інша не здана до каси підприємства, то
сума витраченої на інші цілі готівки кваліфікується як нецільове
використання коштів. Уважаються порушенням також випадки
фактичного використання підприємством (підприємцем) одержаної в
банку готівки за цільовим призначенням, але без надання
підтверджувальних документів. 5.5.4. Результати перевірки цільового використання готівки,
одержаної в банку, зазначаються в розділі IV акта перевірки.
5.6. Контроль за видачею значних сум готівки: 5.6.1. При здійсненні контролю за дотриманням ведення
операцій з готівкою особлива увага має приділятися операціям з
одержання підприємством (підприємцем) значних сум (що перевищують
еквівалент 10 000 євро за офіційним курсом гривні до іноземної
валюти, установленим Національним банком) зі своїх банківських
рахунків та їх цільовому використанню. 5.6.2. Під час перевірки систематизуються згідно з
банківськими документами всі випадки одержання підприємством
(підприємцем) значних сум готівкових коштів, а за потреби
використовуються також відповідні дані установ банків, у яких
відкрито його поточні рахунки. ( Підпункт 5.6.2 пункту 5.6 із
змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 311
( z0731-01 ) від 01.08.2001 ) 5.6.3. Під час перевірки аналізуються обсяги готівки,
періодичність та структура її видачі, динаміка порівнянно з
попередніми періодами. Звертається також увага на строки відкриття
підприємством (підприємцем) рахунку; проведення ним операцій, що
не є економічно виправданими або суперечать чинному законодавству
(які не відповідають характеру його діяльності; перекази значних
сум готівки на рахунки фізичних осіб; надходження і вилучення з
рахунків готівки в сумах, яка перевищує звичайний грошовий обіг
цього підприємства (підприємця); внесення на рахунки готівки з
подальшим переказуванням її в стислі строки іншому підприємству;
систематичне або повне зняття значних сум готівки в день її
надходження на рахунок тощо). 5.6.4. Аналізується також видача готівки в сумах, що
становлять менше ніж 10 000 євро, але які підприємство
(підприємець), що перевіряється, одержувало зі свого рахунку
регулярно протягом короткого періоду (тижня, декади, місяця). 5.6.5. За потреби для контролю за цільовим використанням
значних сум готівки, що одержані підприємством (підприємцем) в
установі банку, можуть здійснюватися зустрічні перевірки. 5.6.6. Виявлені в результаті перевірки порушення зазначаються
в розділі V акта перевірки.
5.7. Витрачання готівки з виручки на виплати, пов'язані з
оплатою праці: 5.7.1. Під час перевірки встановлюється дотримання
підприємством чинного порядку витрачання готівкової виручки,
зокрема здійснення ним виплат, що пов'язані з оплатою праці, за
наявності податкового боргу. 5.7.2. Крім того, береться до уваги, що згідно з пунктом 2.12
цього Положення підприємству, яке має податковий борг,
забороняється витрачати готівку з виручки, одержану від реалізації
продукції (товарів, робіт, послуг) та позареалізаційних надходжень
на виплати, пов'язані з оплатою праці, за винятком виплат через
екстрені (невідкладні) обставини, що можуть здійснюватися з
виручки. 5.7.3. Під час перевірки контролюючі органи встановлюють, у
які періоди підприємство, що перевіряється, мало податковий борг,
що обліковується в органах державної податкової служби України. 5.7.4. Під час перевірки встановлюються факти проведення
підприємством у ці періоди зазначених вище виплат, пов'язаних з
оплатою праці, за наявності в нього податкового боргу. Для цього
за записами в касовій книзі та за платіжними
(розрахунково-платіжними) відомостями і видатковими касовими
ордерами встановлюються суми і дати здійснення цих виплат із каси
підприємства. На підставі касової книги та прибуткових касових
ордерів виявляються також джерела надходжень коштів (з установи
банку або з виручки) за сумами і датами, за рахунок яких
здійснювалися вищезазначені виплати. Також слід звертати увагу на ті випадки, коли за однією
платіжною (розрахунково-платіжною) відомістю частина виплат
здійснювалася за рахунок коштів, одержаних в установі банку, а
інша частина - за рахунок готівкової виручки. 5.7.5. З метою перевірки зазначеного питання можуть також
використовуватися: місячний (квартальний) бухгалтерський баланс
(Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 ( z0396-99 ),
Головна книга, журнали-ордери, касові книги, прибуткові та
видаткові касові ордери, платіжні (розрахунково-платіжні)
відомості, банківські виписки тощо. 5.7.6. Дані про виявлені порушення (конкретні дати та суми)
зазначаються в розділі VI акта перевірки.
5.8. Дотримання порядку видачі готівки під звіт та її
використання: 5.8.1. Метою перевірки є здійснення контролю за дотриманням
підприємствами встановленого порядку видачі готівкових коштів під
звіт (у тому числі на відрядження) та їх використання відповідно
до вимог цього Положення та Інструкції про службові відрядження в
межах України та за кордон (із змінами), затвердженої наказом
Міністерства фінансів України від 10.06.99 N 146 ( z0418-99 ) і
зареєстрованої Міністерством юстиції України 29.06.99 за
N 418/3711. 5.8.2. Під час проведення перевірок аналізується порядок
видачі підприємствами сум під звіт, їх цільове використання,
виявляються факти неправомірної видачі готівки під звіт
працівникам, які повністю не розрахувалися за попередньо видані їм
кошти, несвоєчасного звітування, а також випадки передавання
підзвітних коштів одним працівником іншому тощо. 5.8.3. Під час перевірки можуть аналізуватися дані
бухгалтерських регістрів, а саме: журналу-ордера 7, субрахунку 372
"Розрахунки з підзвітними особами", у яких за дебетом
відображаються кошти, видані з каси під звіт, і відшкодування
перевитрат за авансовими звітами, а за кредитом - суми витрат за
авансовими звітами, підтверджені бухгалтерією, та повернення
невикористаних авансів. Дебетове сальдо зазначає суму
заборгованості підзвітних осіб підприємству, кредитове - суму
перевитрат підзвітних осіб за авансовими звітами. Такий аналіз дає
змогу визначити напрями використання підзвітних сум, виявити
порушення під час їх видачі. ( Підпункт 5.8.3 пункту 5.8 із
змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 311
( z0731-01 ) від 01.08.2001 ) 5.8.4. При перевірці авансових звітів про використання
одержаної під звіт готівки для вирішення господарських питань
особлива увага приділяється дотриманню вимог підзвітними особами
встановлених термінів складання та подання до бухгалтерії
відповідних звітів, своєчасність повернення до каси підприємств
залишку невикористаних коштів (одночасно з авансовим звітом),
наявність оригіналів підтверджувальних документів, їх погашення,
цільове витрачання підзвітних сум тощо. Крім того, ураховується
те, що представлення авансових звітів про використання підзвітних
сум із порушенням установлених термінів може дозволятися лише в
зв'язку з тимчасовою непрацездатністю підзвітної особи або за
інших обставин, що мають документальне підтвердження. 5.8.5. До уваги береться також і те, що не повинні
порушуватися строки та умови видачі готівки під звіт, визначені
чинним законодавством, у тому числі пунктом 2.15 цього Положення.
( Підпункт 5.8.5 пункту 5.8 в редакції Постанови Національного
банку N 62 ( z0303-04 ) від 18.02.2004 ) 5.8.6. Під час перевірки правильності оформлення видач
готівки під звіт як на відрядження, так і на інші потреби
встановлюється достовірність підтверджувальних документів, що
додаються до авансових звітів. 5.8.7. Також слід звертати увагу на повне і своєчасне
звітування підзвітних осіб у разі використання ними під час
відрядження значних сум підзвітних коштів для вирішення
господарських питань. 5.8.8. При проведенні перевірки правильності організації
видачі готівки під звіт на відрядження встановлюється наявність
розпорядчого документа (наказу, розпорядження) на службові
відрядження, правильність ведення записів у журналі реєстрації
посвідчень на відрядження, дотримання граничної тривалості
службового відрядження, наявність відміток у посвідченні про
відрядження, своєчасність звітування за витрачені під час
відрядження кошти, правильність відшкодування витрат працівникам
тощо. 5.8.9. Також потрібно враховувати те, що в разі виявлення
порушення видачі конкретному працівнику під звіт готівкового
авансу за наявності в нього раніше одержаних підзвітних коштів, за
якими в установленому порядку не був складений авансовий звіт, то
незалежно від того, закінчився чи ні термін, на який ці кошти були
видані, штраф за таке порушення (25% від одержаної під звіт суми)
має розраховуватися, виходячи із суми попередньо одержаних і не
повернених до каси підприємств підзвітних коштів, щодо яких не був
складений звіт. У разі своєчасного повернення лише частини
підзвітних коштів штраф розраховується щодо суми не повернених до
каси підзвітних коштів. 5.8.10. Факти подання авансового звіту до бухгалтерії в
установлені строки без одночасного повернення до каси підприємства
невикористаних підзвітних сум є порушенням порядку видачі готівки
під звіт і її використання. 5.8.11. Дані про виявлені під час перевірки порушення
зазначаються в розділі VII акта перевірки.
5.9. Дотримання граничних обмежень на здійснення готівкових
розрахунків: 5.9.1. Для контролю за дотриманням підприємствами
(підприємцями) установлених обмежень при здійсненні між ними
готівкових розрахунків перевіряються розрахункові операції
конкретного підприємства - платника готівкових коштів. ( Абзац
перший підпункту 5.9.1 пункту 5.9 із змінами, внесеними згідно з
Постановою Національного банку N 62 ( z0303-04 ) від 18.02.2004 ) Також має враховуватися те, що такі готівкові розрахунки
можуть здійснюватися підприємствами протягом дня з іншими
підприємствами (підприємцями) за одним чи кількома платіжними
документами, а також те, що зазначені обмеження не стосуються
розрахунків підприємств із фізичними особами та інших випадків,
які визначені цим Положенням. Якщо готівкові розрахунки підприємств перевищують установлену
граничну суму, то надлишкова їх сума додається розрахунково до
фактичних залишків готівки в касі платника готівки одноразово
(того самого дня, у який було здійснено цю операцію), а одержана
сума порівнюється із затвердженим лімітом каси. Зазначені
обмеження стосуються всіх видів операцій з готівкою, пов'язаних як
з реалізацією продукції (виконанням робіт, наданням послуг), так і
з позареалізаційними операціями. 5.9.2. Для перевірки використовуються потрібні касові
документи підприємств (касова книга, касові ордери, журнал
реєстрації прибуткових і видаткових касових документів, авансові
звіти працівників щодо витрачання підзвітних сум), а також
документи, що підтверджують здійснені покупцем (замовником)
витрати готівки при придбанні товарів, оплаті наданих послуг та
виконаних робіт (касові та товарні чеки, розрахункові квитанції,
квитанції до прибуткових касових ордерів, інші розрахункові
документи, а також рахунки-фактури, податкові накладні, договори
на поставку продукції, надання послуг, виконання робіт,
товарно-транспортні накладні тощо). 5.9.3. Під час перевірки підприємства аналізуються записи в
касовій книзі, книзі обліку придбаних товарів (виконаних робіт,
наданих послуг), дані прибуткових і видаткових касових ордерів,
авансових звітів підзвітних осіб та інших підтверджувальних
документів. Можуть також перевірятися обороти за субрахунком 372
"Розрахунки з підзвітними особами". Порушення встановлених
обмежень на здійснення готівкових розрахунків виявляються шляхом
порівняння фактичних витрат готівки підприємств-платників за
придбані товари (виконані роботи, надані послуги) за конкретним
розрахунком, що підтверджені відповідними обгрунтувальними
документами, з діючими обмеженнями. У разі потреби можуть
здійснюватися зустрічні перевірки підприємств з порівнянням даних
(за сумами і строками) відповідних касових документів
підприємств-платників і підприємств - одержувачів готівкових
коштів. ( Підпункт 5.9.3 пункту 5.9 із змінами, внесеними згідно з
Постановою Національного банку N 311 ( z0731-01 ) від 01.08.2001 ) 5.9.4. У разі виявлення фактів порушення встановлених
обмежень при розрахунках підприємств вони зазначаються з
наведенням їх конкретних розмірів у таблиці VIII розділу акта
перевірки.
Заступник директора Департаменту -
начальник управління організації
роботи з готівкою Г.Ю.Родіонов
Додаток 1

до Положення про ведення касових

операцій у національній валюті

в Україні
________________________________________________

підприємство
Акт N ____

про результати інвентаризації наявних коштів
"___"__________________ 200_ р.,
що зберігаються __________________________________________________
Розписка
Цим засвідчую, що до початку проведення інвентаризації всі
видаткові і прибуткові документи на кошти, здані до бухгалтерії, і
всі кошти, що надійшли під мою відповідальність, оприбутковані, а
ті, що вибули, списані за видатками.
Матеріально відповідальна особа __________________ ______________ _______________________________

(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
На підставі наказу (розпорядження) від "___"_________ 200_ р.
N _______________ проведена інвентаризація коштів за станом на
"___"___________ 200_ р. Під час інвентаризації встановлено такий обсяг коштів: 1) готівки ______________________________ грн. ________ коп. 2) ______________________________________ грн. ________ коп. 3) ______________________________________ грн. ________ коп. 4) ______________________________________ грн. ________ коп.
Підсумок фактичної наявності ____________ грн. ________ коп. _______________________________________________________________.

(словами) За обліковими даними ____________________ грн. ________ коп. Підсумки інвентаризації: надлишок __________ нестача _______ Голова комісії __________________ ______________ _______________________________

(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові) Члени комісії: __________________ ______________ _______________________________

(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
Підтверджую, що кошти, зазначені в акті, є на зберіганні під
мою відповідальність.
Матеріально відповідальна особа _____________________________

(підпис) "___"_______________ 200_ р.
Пояснення причин, унаслідок яких виникли надлишки або нестачі _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Матеріально відповідальна особа _____________________________
Рішення керівника підприємства ______________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
"___"______________ 200_ р.
Примітка. Акт складається з метою відображення результатів
інвентаризації наявних коштів (готівки, цінних паперів тощо), що
зберігаються в касі підприємства. Комісія перевіряє наявність коштів шляхом повного
перерахування всіх готівкових коштів, що є в касі, цінних паперів,
чекових книжок тощо. Акт складається у двох примірниках і
підписується членами інвентаризаційної комісії та матеріально
відповідальною особою. Один примірник акта передається до бухгалтерії підприємства,
другий - залишається у матеріально відповідальної особи. До початку інвентаризації всі матеріально відповідальні особи
або група осіб, які відповідають за збереження коштів, дають
розписку. У разі зміни матеріально відповідальних осіб акт складається
у трьох примірниках (для матеріально відповідальної особи, яка
здала цінності, матеріально відповідальної особи, яка прийняла
цінності, а також бухгалтерії).
Додаток 2

до Положення про ведення касових

операцій у національній валюті в

Україні
Акт

перевірки дотримання порядку

ведення операцій з готівкою
від "___"____________ 200_ р.
Найменування підприємства та форма власності _____________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________

(номер рахунку в установі банку) _________________________________________________________________

(поштова адреса) _________________________________________________________________
Ідентифікаційний код платника згідно з ЄДРПОУ ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- дентифікаційний код платника згідно з ДРФО ----------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
I. Ведення касової книги і касових документів, їх оформлення _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
II. Оприбуткування надходжень готівки
(грн.) ----------------------------------------------------------------- Показники |Період, у який здійснюється перевірка | (місяці) ---------------------------+------------------------------------- | 1 | 2 | 3 ---------------------------+-----------+-------------+----------- 1 | 2 | 3 | 4 ---------------------------+-----------+-------------+----------- . Залишок каси на початок | | | місяця | | | . Надходження готівкової | | | виручки | | | . Надходження з банку | | |
( Підпункт 3.1 пункту 3 виключено на підставі Постанови
Національного банку N 311 ( z0731-01 ) від 01.08.2001 )
( Підпункт 3.2 пункту 3 виключено на підставі Постанови
Національного банку N 311 ( z0731-01 ) від 01.08.2001 )
4. Оприбутковано фактично | | | . Видано підприємством | | | . Залишок каси на кінець | | | місяця | | | -----------------------------------------------------------------
Висновки щодо правильності оприбуткування надходжень готівки: _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
III. Дотримання встановленого ліміту залишку

готівки в касі підприємства
(грн.) ----------------------------------------------------------------- еріод (дні)|Установ-|Фактичні|У тому числі в|Перевищення еревищення |лений |залишки |дні виплат на |встановленого іміту каси |ліміт |готівки |оплату праці |ліміту каси |каси |в касі |за платіжними |(гр.3 - гр.4 - гр.2) | | |відомостями | -----------+--------+--------+--------------+-------------------- 1 | 2 | 3 | 4 | 5 -----------+--------+--------+--------------+-------------------- -----------+--------+--------+--------------+-------------------- -----------+--------+--------+--------------+-------------------- -----------------------------------------------------------------
Висновки щодо дотримання встановленого ліміту каси, порядку і
строків здавання виручки, а також наявності розмінної монети: _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
IV. Цільове використання готівкових коштів
(тис.грн.) ------------------------------------------------------------------------------------------ ері-| Цільове призначення одержаної | Фактичне витрачання одержаної в |Підтверд- д | в банку готівки | банку готівки |жувальні дні)|-------------------------------------+-------------------------------------|документи |отри-| у тому числі на |вико-| у тому числі на | |мано |-------------------------------|рис- |-------------------------------| |всьо-|оплату|заку- |відря-|купі-|інші|тано |оплату|заку- |відря-|купі-|інші| |го |праці |півлю |дження|влю |цілі|всьо-|праці |півлю |дження|влю |цілі| | | |с/г | |това-| |го | |с/г | |това-| | | | |прод. | |рів, | | | |прод. | |рів, | | | | | | |опла-| | | | | |опла-| | | | | | |ту | | | | | |ту | | | | | | |пос- | | | | | |пос- | | | | | | |луг | | | | | |луг | | ----+-----+------+------+------+-----+----+-----+------+------+------+-----+----+--------- 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 ----+-----+------+------+------+-----+----+-----+------+------+------+-----+----+--------- ------------------------------------------------------------------------------------------
Висновки щодо використання готівкових коштів за цільовим
призначенням: ____________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
V. Одержання підприємством значних сум готівки

та їх цільове використання
Висновки щодо цільового використання одержаних підприємством
в установі банку значних сум готівки: ____________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
VI. Дотримання порядку витрачання готівки з виручки
(грн.) ----------------------------------------------------------------- Наявність | Виплати, що пов'язані з оплатою праці і податкового | здійснені за рахунок виручки за наявності боргу | податкового боргу (періоди) | -----------------+----------------------------------------------- | дата | сума -----------------+------------------+---------------------------- 1 | 2 | 3 -----------------+------------------+---------------------------- -----------------+------------------+---------------------------- -----------------------------------------------------------------
Висновки щодо витрачання готівки з виручки на виплати,
пов'язані з оплатою праці: _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
VII. Дотримання порядку видачі готівки під звіт та

її використання
(грн.) ----------------------------------------------------------------- Показники | Видача готівки, у тому числі: |------------------------------------------------- | на відрядження |на заку- |на інші |------------------------|півлю с/г|виробничі | усього |у т.ч. суми на|продукції|(господарські) | |госп. потреби |та втор- |потреби | |під час |сировини | | |відрядження | | |---------+--------------+---------+-------------- |дата|сума| дата | сума |дата|сума| дата | сума ---------------+----+----+-------+------+----+----+-------+------ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ---------------+----+----+-------+------+----+----+-------+------ идано під звіт | | | | | | | | дано авансовий | | | | | | | | віт про | | | | | | | | итрачену суму | | | | | | | | дано невитра- | | | | | | | | ений залишок | | | | | | | | ідзвітної суми | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------
Висновки щодо дотримання установленого порядку видачі готівки
під звіт та її використання: _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
VIII. Дотримання граничних обмежень на

здійснення готівкових розрахунків
(грн.) ----------------------------------------------------------------- озмір здійсненого платежу з| Підприємство - платник готівки еревищенням граничної суми | ---------------------------| дата | сума | ------------+--------------+------------------------------------- 1 | 2 | 3 ------------+--------------+------------------------------------- ------------+--------------+------------------------------------- -----------------------------------------------------------------
Висновки щодо дотримання граничних обмежень при здійсненні
готівкових розрахунків: _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
IX. Інші порушення встановленого порядку ведення касових

операцій _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________

Нормативно-правові акти, якими передбачено відповідальність
за встановлені порушення та загальні висновки і пропозиції
працівників контролюючих органів, які проводили перевірку: _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Представник контролюючого органу ______________________________________________________

(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
Керівник підприємства (підприємець), що перевірялося _____________________________________________

(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
Головний бухгалтер ___________________________________________________

(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
Примітка. Залежно від специфіки деяких видів господарської
діяльності та завдань, що покладені на контролюючі органи, до акта
перевірки цими органами можуть уноситися зміни.
( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 311 ( z0731-01 ) від 01.08.2001 )

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: