open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

21.08.2015  № 1025

Про затвердження Положення про сектор запобігання та виявлення корупції

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про сектор запобігання та виявлення корупції як самостійний структурний підрозділ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 21.09.2012 № 1037 "Про затвердження положень про самостійні структурні підрозділи Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та внесення змін до наказу Міністерства від 22.11.2011 № 240".

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

А. Абромавичус


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
21.08.2015  № 1025

ПОЛОЖЕННЯ
про сектор запобігання та виявлення корупції

1. Загальні положення

1.1. Сектор запобігання та виявлення корупції (далі - сектор) є самостійним структурним підрозділом апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку), який підпорядкований Міністру економічного розвитку і торгівлі України.

1.2. Сектор є уповноваженим підрозділом Мінекономрозвитку з питань запобігання та виявлення корупції.

Головною метою діяльності сектору є участь у запобіганні, виявленні, а в установлених законом випадках - у здійсненні заходів щодо припинення корупційних правопорушень, відновленні порушених прав чи інтересів фізичних та юридичних осіб, інтересів держави, а також в інформаційному та науково-дослідному забезпеченні здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції, у міжнародному співробітництві в цій сфері.

1.3. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції України та законів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, цим Положенням та дорученнями керівництва Міністерства.

1.4. Чисельність сектору визначається відповідно до штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.5. Співробітники сектору здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції сектору

2.1. Завданнями сектору є:

участь у реалізації державної антикорупційної політики;

підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання корупції;

надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання антикорупційного законодавства;

проведення організаційної та роз'яснювальної роботи щодо запобігання, виявлення та протидії корупції;

участь в інформаційному і науково-аналітичному забезпеченні заходів щодо запобігання та виявлення корупції, а також міжнародному співробітництві у зазначеній сфері.

2.2. Сектор відповідно до покладених на нього завдань:

розробляє, здійснює та контролює виконання структурними підрозділами Мінекономрозвитку, підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери його управління, заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням;

надає структурним підрозділам Мінекономрозвитку, підприємствам, установам та організаціям, що належать до сфери його управління, та окремим працівникам роз'яснення щодо застосування антикорупційного законодавства;

надає допомогу працівникам Мінекономрозвитку, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, у заповненні декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру;

уживає заходів до виявлення конфлікту інтересів у структурних підрозділах Мінекономрозвитку, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління Міністерства, та сприяє його усуненню;

виявляє сприятливі для вчинення корупційних правопорушень ризики в діяльності посадових і службових осіб Мінекономрозвитку, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, уносить керівництву Мінекономрозвитку, керівникам відповідних підприємств, установ та організацій пропозиції щодо усунення цих порушень;

бере участь у проведенні в установленому порядку службового розслідування (перевірки) у Мінекономрозвитку, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління, з метою виявлення причин та умов, які сприяли вчиненню корупційного правопорушення або невиконанню вимог антикорупційного законодавства;

провадить свою діяльність відповідно до планів роботи;

розробляє та опрацьовує в межах повноважень проекти нормативно-правових актів з питань запобігання і протидії корупції;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку або за зверненням керівників самостійних структурних підрозділів опрацьовує проекти нормативно-правових актів, організаційно-розпорядчих документів, що видаються Мінекономрозвитку, з метою виявлення корупціогенних чинників та в разі їх виявлення вносить пропозиції щодо їх усунення або скасування відповідних актів (документів);

повідомляє у письмовій формі Міністра економічного розвитку і торгівлі України, Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики та спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень посадовими особами Мінекономрозвитку, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління;

веде облік працівників Мінекономрозвитку, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень;

готує для подання спеціально уповноваженому органу з питань антикорупційної політики щорічну інформацію про результати здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції в Мінекономрозвитку.

Втручання у діяльність сектору під час здійснення ним своїх повноважень, а також покладення на сектор обов'язків, що не належать або виходять за межі його повноважень чи обмежують виконання покладених на нього завдань, забороняється.

3. Права сектору

Сектор для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

одержувати від структурних підрозділів Мінекономрозвитку, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства, інформацію і матеріали;

брати участь у нарадах, конференціях, засіданнях за круглим столом та семінарах із питань, що належать до компетенції сектору;

у разі потреби за наявності підстав ініціювати проведення службових розслідувань (перевірок) у Мінекономрозвитку, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління Міністерства;

скликати наради з питань здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції та утворювати робочі групи;

у межах проведення службових розслідувань (перевірок) одержувати від державних службовців та працівників Мінекономрозвитку, а також посадових осіб підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства, усні та письмові пояснення з питань, які виникають під час проведення службових розслідувань (перевірок).

4. Керівництво сектору

4.1. Сектор очолює завідувач, якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади Міністр економічного розвитку і торгівлі України за погодженням з Урядовим уповноваженим з питань антикорупційної політики.

4.2. Завідувач сектору безпосередньо підпорядкований Міністру економічного розвитку і торгівлі України.

4.3. Завідувач сектору:

здійснює керівництво роботою сектору та несе персональну відповідальність за виконання завдань і функцій, визначених цим Положенням;

визначає ступінь відповідальності та функціональні обов'язки державних службовців сектору, затверджує їх посадові інструкції;

організовує та забезпечує разом з департаментом персоналу роботу з добору кадрів, підвищення їх кваліфікації;

координує роботу з формування кадрового резерву сектору;

погоджує заяви про призначення, переведення, стажування, звільнення державних службовців сектору, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

уносить заступнику Міністра - керівнику апарату подання про заохочення державних службовців сектору та накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння їм рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу;

контролює додержання працівниками сектору правил внутрішнього трудового розпорядку;

забезпечує в межах компетенції реалізацію існуючих вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає необхідних заходів щодо збереження службової інформації в секторі;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни в секторі;

організовує та координує підготовку проектів рішень і документів з питань, що належать до його компетенції;

візує проекти рішень та документи з питань, віднесених до сфери діяльності сектору, що подаються на підпис керівництву Мінекономрозвитку;

з питань, віднесених до сфери діяльності сектору, підписує доповідні та службові записки, інформаційно-аналітичні матеріали та інші документи, що використовуються в управлінській діяльності, для подання керівництву Мінекономрозвитку або надання іншим самостійним структурним підрозділам Міністерства;

порушує перед Міністром економічного розвитку і торгівлі України питання про проведення службових розслідувань за фактами виявлених сектором порушень законодавства у сфері запобігання та протидії корупції;

за дорученням Міністра економічного розвитку і торгівлі України здійснює представництво Мінекономрозвитку в інших органах виконавчої влади з питань, що належать до компетенції сектору.

Головний спеціаліст
сектору запобігання
та виявлення корупції

І.М. Билиця

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: