open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 29 квітня 1999 р. N 753

Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ

N 331 ( 331-2014-п ) від 13.08.2014 }
Про порядок видачі Національною комісією регулювання

електроенергетики ліцензій на провадження

діяльності, пов'язаної з виробництвом, передачею

та постачанням електричної енергії, комбінованим

виробництвом теплової та електричної енергії, виробництвом теплової енергії на теплоелектроцентралях

та установках з використанням нетрадиційних

або поновлюваних джерел енергії
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 346 ( 346-2005-п ) від 11.05.2005

N 319 ( 319-2006-п ) від 15.03.2006

N 955 ( 955-2013-п ) від 25.12.2013 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Положення про порядок видачі Національною
комісією регулювання електроенергетики ліцензій на провадження
діяльності, пов'язаної з виробництвом, передачею та постачанням
електричної енергії, комбінованим виробництвом теплової та
електричної енергії, виробництвом теплової енергії на
теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних
або поновлюваних джерел енергії, що додається.{ Пункт 1 в редакції Постанови КМ N 346 ( 346-2005-п ) від
11.05.2005; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 319
( 319-2006-п ) від 15.03.2006 }
2. Уповноважити Національну комісію регулювання
електроенергетики в тримісячний термін затвердити умови та правила
здійснення окремих видів підприємницької діяльності (ліцензійні
умови), ліцензування яких належить до компетенції Комісії.

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 25

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 29 квітня 1999 р. N 753
ПОЛОЖЕННЯ

про порядок видачі Національною комісією

регулювання електроенергетики ліцензій на провадження

діяльності, пов'язаної з виробництвом, передачею та

постачанням електричної енергії, комбінованим

виробництвом теплової та електричної енергії,

виробництвом теплової енергії на теплоелектроцентралях

та установках з використанням нетрадиційних

або поновлюваних джерел енергії
{ Назва Положення в редакції Постанови КМ N 346
( 346-2005-п ) від 11.05.2005; із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 319 ( 319-2006-п ) від 15.03.2006 }

1. Це Положення визначає порядок видачі, переоформлення,
зупинення, анулювання, поновлення дії та обліку ліцензій, виданих
Національною комісією регулювання електроенергетики (далі -
Комісія).
2. Без ліцензії можуть здійснюватися:
виробництво електричної енергії в обсягах, що не перевищують
рівень, який встановлюється умовами та правилами здійснення
підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії
(ліцензійними умовами).

{ Абзац третій пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ
N 346 ( 346-2005-п ) від 11.05.2005 }

3. Для отримання ліцензії на кожний вид діяльності суб'єкт
підприємницької діяльності подає до Комісії заяву за формою згідно
з додатком 1.
4. У заяві зазначаються:
відомості про заявника: для громадянина-підприємця -
прізвище, ім'я, по батькові та паспортні дані (серія і номер, ким
і коли виданий), місце проживання, ідентифікаційний номер фізичної
особи - платника податків та інших обов'язкових платежів; для
юридичних осіб - найменування, місцезнаходження, банківські
реквізити, організаційно-правова форма, ідентифікаційний код;
місце здійснення діяльності (якщо підприємницька діяльність,
вид якої підлягає ліцензуванню, здійснюється у кількох
територіально відокремлених підрозділах суб'єкта підприємницької
діяльності, у заяві зазначаються їх адреси);
вид діяльності, на який заявник має намір отримати ліцензію;
встановлена потужність та річні обсяги;
термін дії ліцензії.
5. До заяви додаються такі документи:
громадянами-підприємцями - копії документів, які засвідчують
рівень освіти і кваліфікації, необхідний для здійснення
відповідного виду діяльності, копія свідоцтва про державну
реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності;
юридичними особами - копії свідоцтва про державну реєстрацію
суб'єкта підприємницької діяльності та установчих документів та
довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та
організацій; { Абзац третій пункту 5 із змінами, внесеними згідно
з Постановою КМ N 346 ( 346-2005-п ) від 11.05.2005 }
документи, що підтверджують: достатність у суб'єкта
підприємницької діяльності власних коштів; можливість додержання
інших показників та вимог, що обмежують ризики операцій на
оптовому ринку електроенергії, згідно з нормативами, встановленими
Комісією; можливість здійснення заявником даного виду діяльності
відповідно до умов та правил здійснення окремих видів
підприємницької діяльності (ліцензійних умов); { Абзац четвертий
пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 346
( 346-2005-п ) від 11.05.2005 }
копія документа, що підтверджує право користування майном,
яке забезпечує виконання умов і правил здійснення даного виду
підприємницької діяльності (ліцензійних умов);
документ про внесення плати за видачу ліцензії.
Без надання зазначених документів заява не розглядається.
6. Комісія приймає рішення про видачу ліцензії або про
відмову у її видачі у термін не пізніше ніж 30 днів з дня
отримання заяви та відповідних документів. У разі потреби
проводиться перевірка відомостей, які містяться у цих документах,
та спроможності виконання заявником умов і правил здійснення
окремих видів підприємницької діяльності (ліцензійних умов).
7. Ліцензія оформляється на бланку єдиного зразка.{ Пункт 7 в редакції Постанови КМ N 346 ( 346-2005-п ) від
11.05.2005; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 955
( 955-2013-п ) від 25.12.2013 }
8. У ліцензії зазначаються:
найменування та ідентифікаційний код органу, що видав
ліцензію;
прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання,
ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших
обов'язкових платежів або найменування і місцезнаходження,
ідентифікаційний код юридичної особи;
вид діяльності, на яку видається ліцензія;

{ Абзац п'ятий пункту 8 виключено на підставі Постанови КМ
N 346 ( 346-2005-п ) від 11.05.2005 }

{ Абзац шостий пункту 8 виключено на підставі Постанови КМ
N 346 ( 346-2005-п ) від 11.05.2005 }

дата прийняття і номер рішення про видачу ліцензії; { Абзац
сьомий пункту 8 в редакції Постанови КМ N 346 ( 346-2005-п ) від
11.05.2005 }
термін дії ліцензії. { Абзац восьмий пункту 8 в редакції
Постанови КМ N 346 ( 346-2005-п ) від 11.05.2005 }
Ліцензія підписується головою Комісії або членом Комісії,
який виконує його обов'язки, і скріплюється печаткою Комісії.
Передача ліцензій іншим фізичним і юридичним особам
забороняється.
Термін дії ліцензії встановлюється Комісією, але не може бути
меншим, ніж 3 роки.
Ліцензія видається після прийняття рішення про її видачу.
{ Абзац дванадцятий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 346 ( 346-2005-п ) від 11.05.2005 }
У видачі ліцензії може бути відмовлено у разі:
виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих
заявником;
неможливості здійснення заявником даного виду підприємницької
діяльності відповідно до умов і правил здійснення окремих видів
підприємницької діяльності (ліцензійних умов).
У рішенні про відмову у видачі ліцензії, яке видається
(надсилається) заявникові у письмовій формі у термін не пізніше
ніж 30 днів з дня отримання заяви, зазначаються підстави відмови.
9. У разі втрати ліцензії суб'єкт підприємницької діяльності
зобов'язаний у 10-денний термін повідомити про це Комісію та
подати заяву про видачу дубліката ліцензії за формою згідно з
додатком 3.
Дублікат ліцензії видається суб'єкту підприємницької
діяльності у 10-денний термін після подання відповідної заяви.

{ Абзац третій пункту 9 виключено на підставі Постановою КМ
N 346 ( 346-2005-п ) від 11.05.2005 }

Дублікат ліцензії підписується головою Комісії або членом
Комісії, який виконує його обов'язки, і скріплюється печаткою
Комісії.
У видачі дубліката ліцензії може бути відмовлено у разі
виявлення розбіжностей у відомостях, викладених у заяві на видачу
дубліката ліцензії, з відповідними даними, зазначеними у реєстрі
виданих ліцензій.
У рішенні про відмову у видачі дубліката, яке видається
(надсилається) заявникові в письмовій формі у 10-денний термін
після прийняття відповідного рішення, зазначаються підстави
відмови.
10. Ліцензія підлягає переоформленню у разі зміни:
місцезнаходження юридичної особи;
найменування юридичної особи; { Абзац третій пункту 10 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 346 ( 346-2005-п ) від
11.05.2005 }
відомостей, зазначених у ліцензії, виданій
громадянину-підприємцю;
місця провадження ліцензіатом певного виду ліцензованої
діяльності. { Пункт 10 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ
N 346 ( 346-2005-п ) від 11.05.2005 }
Переоформлення ліцензії у зв'язку із зміною місця провадження
ліцензіатом певного виду ліцензованої діяльності, якщо ця зміна
виникла у зв'язку з розширенням ліцензіатом території своєї
діяльності, здійснюється у порядку та в терміни, передбачені для
видачі ліцензії. { Пункт 10 доповнено абзацом згідно з Постановою
КМ N 346 ( 346-2005-п ) від 11.05.2005 }
Для переоформлення ліцензії суб'єкт підприємницької
діяльності зобов'язаний у 10-денний термін з дня настання однієї
із зазначених змін подати Комісії заяву на переоформлення ліцензії
за формою згідно з додатком 4.
До заяви додаються документи, що підтверджують зазначені
зміни. У разі потреби проводиться перевірка відомостей, які
містяться у цих документах.
Без надання відповідних документів заява не розглядається.
Переоформлення ліцензії проводиться протягом 10 днів з дня
подання заяви разом з відповідними документами. До проведення
цього переоформлення діє раніше видана ліцензія.
Переоформлена ліцензія підписується головою Комісії або
членом Комісії, який виконує його обов'язки, і скріплюється
печаткою Комісії.
У разі переоформлення оригінал раніше виданої ліцензії
повертається до Комісії і зберігається у справі.
У разі прострочення суб'єктом підприємницької діяльності
терміну подання заяви про відповідне переоформлення ліцензія
підлягає оформленню в порядку, встановленому для її видачі.
11. Дія ліцензії може бути продовжена на новий термін за
заявою суб'єкта підприємницької діяльності.
Заява подається не пізніше ніж за 30 днів до дати закінчення
терміну дії ліцензії за формою згідно з додатком 5.
До заяви додаються документи, визначені пунктом 5 цього
Положення.
Без надання відповідних документів заява не розглядається.
Про продовження дії ліцензії у відповідній її графі робиться
відмітка, яка підписується головою Комісії або членом Комісії, що
виконує його обов'язки, і скріплюється печаткою Комісії.
У продовженні дії ліцензії може бути відмовлено у разі
порушення терміну подання відповідної заяви або виявлення
розбіжностей у документах, що додаються до заяви, з відомостями,
зазначеними у реєстрі виданих ліцензій.
12. Комісія має право зупинити дію ліцензії у разі:

{ Абзац другий пункту 12 виключено на підставі Постанови КМ
N 346 ( 346-2005-п ) від 11.05.2005 }

порушення суб'єктом підприємницької діяльності умов і правил
здійснення даного виду підприємницької діяльності (ліцензійних
умов);
невиконання суб'єктом підприємницької діяльності у визначений
термін обов'язкових для виконання рішень Комісії щодо додержання
умов і правил здійснення даного виду підприємницької діяльності
(ліцензійних умов). { Абзац четвертий пункту 12 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 346 ( 346-2005-п ) від
11.05.2005 }
У разі усунення порушень, що призвели до зупинення дії
ліцензії, Комісія приймає рішення про поновлення її дії.
Порядок зупинення та поновлення дії ліцензії визначає
Комісія.
Комісія має право анулювати ліцензію у разі:
подання заяви суб'єктом підприємницької діяльності;
виявлення недостовірних відомостей у заяві на отримання
ліцензії чи в документах, що додаються до неї;
передачі суб'єктом підприємницької діяльності ліцензій іншій
особі;
неможливості ліцензіата забезпечити виконання ліцензійних
умов, установлених для певного виду господарської діяльності;
{ Пункт 12 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 346
( 346-2005-п ) від 11.05.2005 }
державної реєстрації припинення цивільної правоздатності
суб'єкта підприємницької діяльності; { Пункт 12 доповнено абзацом
згідно з Постановою КМ N 346 ( 346-2005-п ) від 11.05.2005 }

{ Абзац тринадцятий пункту 12 виключено на підставі Постанови
КМ N 346 ( 346-2005-п ) від 11.05.2005 }

повторного порушення ліцензіатом ліцензійних умов. { Пункт 12
доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 319 ( 319-2006-п ) від
15.03.2006 }

{ Абзац п'ятнадцятий виключено на підставі Постанови КМ N 319
( 319-2006-п ) від 15.03.2006 }

Мотивоване рішення про зупинення дії ліцензії або її
анулювання видається (надсилається) у письмовій формі суб'єкту
підприємницької діяльності у 5-денний термін.
Копія рішення про зупинення дії ліцензії, її анулювання та
про поновлення дії ліцензії надсилається до органу державної
податкової служби за місцезнаходженням суб'єкта підприємницької
діяльності для прийняття відповідного рішення.
13. Комісія веде книгу обліку виданих ліцензій за формою
згідно з додатком 6.
Діловодство з питань ліцензування здійснюється Комісією
окремо щодо кожного суб'єкта підприємницької діяльності. Кожна
справа має подвійну нумерацію - порядковий номер справи та
реєстраційний номер ліцензії. У справі вміщуються всі документи,
подані для видачі ліцензії (дубліката) та її переоформлення, а
також відомості про суб'єкт підприємницької діяльності.
Комісія веде реєстр виданих ліцензій та надсилає до Єдиного
ліцензійного реєстру інформацію в електронному вигляді за
встановленою формою.
14. Контроль за дотриманням суб'єктом підприємницької
діяльності умов і правил здійснення даного виду підприємницької
діяльності (ліцензійних умов) здійснюється Комісією.{ Пункт 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 346
( 346-2005-п ) від 11.05.2005 }
15. Відповідно до законодавства:
Комісія несе відповідальність за недотримання порядку видачі
ліцензій;
заявник несе відповідальність за достовірність відомостей,
викладених у заяві про видачу ліцензії, видачу дубліката ліцензії,
переоформлення ліцензії, продовження терміну дії ліцензії та
доданих до неї документів.

Додаток 1

до Положення про порядок видачі

Національною комісією регулювання

електроенергетики ліцензій на провадження

діяльності, пов'язаної з виробництвом,

передачею та постачанням електричної

енергії
ЗАЯВА

на отримання ліцензії
Заявник __________________________________________________________

(найменування, місцезнаходження юридичної особи, телефон, __________________________________________________________________

факс, телекс) __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи) __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові громадянина-підприємця, серія і __________________________________________________________________

номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання)
місце здійснення діяльності ______________________________________
організаційно-правова форма ______________________________________
ідентифікаційний код юридичної особи _____________________________
ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших
обов'язкових платежів ____________________________________________
розрахунковий рахунок N ____________________ в ___________________ __________________________________________________________________

(найменування кредитної установи)
валютний рахунок N __________________________ в __________________ __________________________________________________________________

(найменування кредитної установи)
просить видати ліцензію на здійснення такого виду діяльності: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
встановлена потужність ___________________________________________
річні обсяги _____________________________________________________
Термін дії ліцензії ______________________________________________
Надана у заяві інформація - достовірна.
З порядком отримання ліцензії, умовами і правилами здійснення
підприємницької діяльності ознайомлений і зобов'язуюсь їх
виконувати.
Перелік документів, що додаються: ________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Підпис заявника __________________________________________________
"___" _______________ ___ р.
Дата і номер реєстрації заяви "___" _______________ ___ р. N _____ ____________________ ____________ __________________________
(посада особи, яка (підпис) (прізвище та ініціали)
прийняла заяву)
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 346
( 346-2005-п ) від 11.05.2005 )

( Додаток 2 виключено на підставі Постанови КМ N 346
( 346-2005-п ) від 11.05.2005 )

Додаток 3

до Положення про порядок видачі

Національною комісією регулювання

електроенергетики ліцензій на провадження

діяльності, пов'язаної з виробництвом,

передачею та постачанням електричної

енергії
ЗАЯВА

на отримання дубліката ліцензії
__________________________________________________________________
(найменування, ідентифікаційний код органу, який видав ліцензію)
Заявник __________________________________________________________

(найменування, місцезнаходження юридичної особи, телефон, __________________________________________________________________

факс, телекс) __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи) __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові громадянина-підприємця, серія і __________________________________________________________________

номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання)
організаційно-правова форма ______________________________________
ідентифікаційний код юридичної особи _____________________________
ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших
обов'язкових платежів ____________________________________________ __________________________________________________________________
вид підприємницької діяльності, на здійснення якої було видано
ліцензію, __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
реєстраційний номер ліцензії _____________________________________
дата видачі ліцензії _____________________________________________
термін дії ліцензії ______________________________________________
просить видати дублікат ліцензії у зв'язку з _____________________

(зазначити причини) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Підпис заявника __________________________________________________
"____" ____________________ ____ р.
Дата і номер реєстрації заяви "____" __________ ___ р. N ______ ____________________ _______________ __________________________
(посада особи, яка (підпис) (прізвище та ініціали)
прийняла заяву)
( Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 346
( 346-2005-п ) від 11.05.2005 )

Додаток 4

до Положення про порядок видачі

Національною комісією регулювання

електроенергетики ліцензій на провадження

діяльності, пов'язаної з виробництвом,

передачею та постачанням електричної

енергії
ЗАЯВА

на переоформлення ліцензії__________________________________________________________________
(найменування, ідентифікаційний код органу, який видав ліцензію)
Заявник __________________________________________________________ __________________________________________________________________
(найменування, місцезнаходження юридичної особи, телефон, факс, __________________________________________________________________

телекс) __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи) __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові громадянина-підприємця, серія і __________________________________________________________________

номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання)
місце здійснення діяльності ______________________________________
ідентифікаційний код юридичної особи _____________________________
ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших
обов'язкових платежів ____________________________________________
вид підприємницької діяльності, на яку було видано ліцензію, _____ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
реєстраційний номер ліцензії _____________________________________
дата видачі та термін дії ліцензії _______________________________
просить переоформити ліцензію у зв'язку з ________________________ __________________________________________________________________

(зазначити причину) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Перелік документів, що додаються: ________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Підпис заявника __________________________________________________
"___" _____________ ___ р.
Дата і номер реєстрації заяви "____" ______________ ___ р. N ____ _______________________ ______________ ________________________
(посада особи, яка (підпис) (прізвище та ініціали)
прийняла заяву)
( Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 346
( 346-2005-п ) від 11.05.2005 )

Додаток 5

до Положення про порядок видачі

Національною комісією регулювання

електроенергетики ліцензій на провадження

діяльності, пов'язаної з виробництвом,

передачею та постачанням електричної

енергії
ЗАЯВА

на продовження дії ліцензії__________________________________________________________________
(найменування, ідентифікаційний код органу, який видав ліцензію)
Заявник __________________________________________________________

(найменування, місцезнаходження юридичної особи, телефон, __________________________________________________________________

факс, телекс) __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи) __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові громадянина-підприємця, серія і __________________________________________________________________

номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання)
місце здійснення діяльності ______________________________________
організаційно-правова форма ______________________________________
ідентифікаційний код юридичної особи _____________________________
ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших
обов'язкових платежів ____________________________________________
вид підприємницької діяльності, на яку було видано ліцензію ______ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
реєстраційний номер ліцензії _____________________________________
дата видачі ліцензії _____________________________________________
термін дії ліцензії ______________________________________________
просить продовжити дію ліцензії __________________________________ __________________________________________________________________

(на який термін)
Перелік документів, що додаються: ________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Підпис заявника __________________________________________________
"____" _______________ ___ р.
Дата і номер реєстрації заяви "____" ___________ ___ р. N _______ __________________ __________________ ________________________
(посада особи, яка (підпис) (прізвище та ініціали)
прийняла заяву
( Додаток 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 346
( 346-2005-п ) від 11.05.2005 )
Додаток 6

до Положення про порядок видачі

Національною комісією регулювання

електроенергетики ліцензій на провадження

діяльності, пов'язаної з виробництвом,

передачею та постачанням електричної

енергії

КНИГА

обліку ліцензій, виданих суб'єктам підприємницької

діяльності національною комісією регулювання

електроенергетики
----------------------------------------------------------------------------------------------------- N |Реєст-|Вид під-|Прізвище,|Юридич-| Орган |Ідентифі-|Орга- |Тер-|Дата|Відмі-|Відмі-|Відмі-|Відмі- пп|рацій-|приємни-|ім'я та |на |державної|каційний |ніза- |мін |ви- |тка |тка |тка |тка |ний |кої дія-|по бать- |адреса |реєстра- |код |ційно-|дії |дачі|про |про |про |про |номер |льності,|кові |суб'єк-|ції, дата|(іденти- |право-|лі- |лі- |зупи- |понов-|оформ-|видачу |ліцен-|на який |громадя- |та під-|і номер |фікацій- |ва |цен-|цен-|нення |лення |лення |дублі- |зії та|видаєть-|нина- |приєм- |свідоцтва|ний |форма |зії |зії |дії |дії |ліцен-|ката |дата |ся лі- |підприєм-|ницької|про |номер | | | |або |ліцен-|зії |ліцен- |її ви-|цензія, |ця або |діяль- |державну |платника | | | |анулю-|зії | |зії |дачі |код |наймену- |ності, |реєстра- |податків | | | |вання | | | | |ліцензії|вання |телефон|цію |та інших | | | |ліцен-| | | | | |юридичної| | |обов'яз- | | | |зії | | | | | |особи | | |кових | | | | | | | | | | | | |платежів)| | | | | | | --+------+--------+---------+-------+---------+---------+------+----+----+------+------+------+------ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 -----------------------------------------------------------------------------------------------------
( Додаток 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 346
( 346-2005-п ) від 11.05.2005 )

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: