open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
N 1042 від 12.08.99 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

9 вересня 1999 р.
vd990812 vn1042 за N 609/3902

Про затвердження Умов та Правил здійснення

підприємницької діяльності (ліцензійних

умов) з постачання природного газу за

нерегульованим тарифом
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕ

N 1266 ( z0086-01 ) від 26.12.2000 )

Відповідно до пункту 3 Положення про Національну комісію
регулювання електроенергетики України, затвердженого Указом
Президента України від 14.03.95 N 213/95 (в редакції Указу
Президента України від 21.04.98 N 335/98), із змінами, внесеними
Указом Президента України від 01.02.99 N 108/99, та постанови
Кабінету Міністрів України від 29.04.99 N 753 ( 753-99-п ) "Про
порядок видачі ліцензій Національною комісією регулювання
електроенергетики на здійснення окремих видів підприємницької
діяльності" Національна комісія регулювання електроенергетики
України П О С Т А Н О В Л Я Є:
Затвердити Умови та Правила здійснення підприємницької
діяльності (ліцензійні умови) з постачання природного газу за
нерегульованим тарифом (додаються).
Голова Комісії О.Светелік
Затверджено

Постанова Національної комісії

регулювання електроенергетики

України 12.08.99 N 1042
Умови та правила

здійснення підприємницької діяльності

(ліцензійні умови) з постачання

природного газу за нерегульованим

тарифом
1. Загальні положення
1.1. Умови та Правила здійснення підприємницької діяльності
(ліцензійні умови) з постачання природного газу за нерегульованим
тарифом (далі - Умови та Правила) розроблені відповідно до Указу
Президента України від 17.11.98 N 1257 ( 1257/98 ) "Про
запровадження ліцензування діяльності господарюючих суб'єктів у
сфері природних монополій", постанови Кабінету Міністрів України
від 29.04.99 N 753 ( 753-99-п ) "Про порядок видачі ліцензій
Національною комісією регулювання електроенергетики на здійснення
окремих видів підприємницької діяльності". 1.2. Умови та Правила є невід'ємною частиною ліцензії та
поширюються на суб'єктів підприємницької діяльності, які отримали
ліцензію на здійснення підприємницької діяльності з постачання
природного газу за нерегульованим тарифом. 1.3. Передача ліцензії іншим юридичним і фізичним особам
забороняється. 1.4. У цих Умовах та Правилах вживаються такі терміни:
Власник Суб'єкт підприємницької діяльності, який в
ліцензії (далі установленому законодавством порядку отримав
- ліцензіат) ліцензію на здійснення підприємницької

діяльності з постачання природного газу за

нерегульованим тарифом.
Газопостачальні Суб'єкти підприємницької діяльності, які
організації здійснюють постачання природного газу

безпосередньо споживачу на підставі укладених

договорів та отримали відповідну ліцензію НКРЕ.
Газопровід Трубопровід, призначений для транспортування

газу.
Газорозподільні Газопроводи (високого, середнього та низького
мережі тиску), які забезпечують транспортування газу
(розподільні від газорозподільних станцій, джерел
газопроводи) газопостачання до газорозподільних пунктів,

промислових підприємств, котелень та інших

споживачів.
Газорозподільні Суб'єкти підприємницької діяльності, які
організації забезпечують транспортування газорозподільними

мережами переданого газотранспортними

організаціями природного газу і його розподіл

між окремими споживачами та отримали відповідну

ліцензію НКРЕ.
Газотранспортна Система газопроводів, що включає в себе
система магістральні газопроводи,

газопроводи-відгалуження та газорозподільні

станції.
Газотранспортні Суб'єкти підприємницької діяльності, які
організації забезпечують транспортування газу магістральними

газопроводами до газорозподільних мереж або

безпосередньо до споживачів та отримали

відповідну ліцензію НКРЕ.
Ліцензія Документ, виданий НКРЕ, згідно з яким ліцензіат

має право займатися постачанням природного газу

за нерегульованим тарифом.
Ліцензована Діяльність з постачання природного газу за
діяльність нерегульованим тарифом на певній географічній

території, на здійснення якої ліцензіат отримав

ліцензію від НКРЕ.
Нормативні Міжнародні, державні, галузеві, міжгалузеві
документи нормативи та стандарти.
Підземне Технологічний комплекс - штучно створене в
сховище газу природній або в штучній ємності надр накопичення
(ПСГ) газу і технологічно поєднані з ним споруди,

призначені для періодичного наповнення,

зберігання і відбирання газу для постачання

споживачам.
Постачання Постачання природного газу споживачам
природного газу ліцензіатом, який здійснює діяльність в умовах
за конкуренції, за вільними цінами.
нерегульованим
тарифом
Споріднене 1. Будь-яке підприємство, яке прямо або
підприємство опосередковано, повністю або частково (не менше

ніж 25 %):

володіє частками (акціями, паями) в статутному

фонді ліцензіата;

управляє частками (акціями, паями) статутного

фонду ліцензіата;

користується на правах оренди активами (майном)

ліцензіата.
2. Будь-яке підприємство:

частки (акції, паї) статутного фонду або активи

(майно) якого прямо або опосередковано, повністю

або частково (не менше ніж 25 %) перебувають у

власності ліцензіата;

частки (акції, паї) статутного фонду якого прямо

або опосередковано, повністю або частково (не

менше ніж 25 %) перебувають в управлінні

ліцензіата;

активи (майно) якого прямо або опосередковано,

повністю або частково (не менше ніж 25 %)

перебувають у користуванні на правах оренди у

ліцензіата.
3. Будь-яке підприємство, пов'язане хоча б з

одним ліцензіатом або з одним з підприємств,

зазначених у частинах 1, 2 цього пункту,

відносинами контролю відповідно до статті 1

Закону України "Про обмеження монополізму та

недопущення недобросовісної конкуренції у

підприємницькій діяльності" ( 2132-12 ).
2. Умови здійснення ліцензованої діяльності
Здійснення підприємницької діяльності з постачання природного
газу за нерегульованим тарифом можливе при виконанні таких умов. 2.1. Ліцензіат повинен мати лише одну ліцензію на здійснення
підприємницької діяльності з постачання природного газу за
нерегульованим тарифом. 2.2. Ліцензіат не має права займатися ліцензованою діяльністю
на території здійснення ним діяльності з постачання природного
газу за регульованим тарифом. 2.3. Ліцензіат зобов'язаний постійно дотримуватися
встановлених НКРЕ нормативів достатності власних активів та інших
показників (вимог), що обмежують ризики з операцій на ринку
природного газу. 2.4. Ліцензіат повинен виконувати в повному обсязі фінансові
зобов'язання (своєчасну оплату природного газу, оплату послуг з
транспортування та зберігання природного газу) відповідно до умов
укладених договорів. 2.5. Ліцензіат зобов'язаний забезпечити створення страхового
запасу природного газу відповідно до актів законодавства. 2.6. Ліцензіат разом із спорідненими підприємствами може
здійснювати ліцензовану діяльність в обсягах, що не перевищують 25
відсотків загального обсягу споживання природного газу в Україні. 2.7. Ліцензіат не має права здійснювати в жодній формі
монопольної діяльності, як це визначено в Законі України "Про
обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у
підприємницькій діяльності" ( 2132-12 ) та інших актах
законодавства, зокрема, рішеннях Антимонопольного комітету та
НКРЕ.
3. Правила здійснення ліцензованої діяльності
При здійсненні ліцензованої діяльності ліцензіат повинен
дотримуватися таких правил. 3.1. Щодо звітності Ліцензіат повинен надавати звітність з ліцензованої
діяльності, визначену НКРЕ в установленому порядку, та на вимогу
НКРЕ бухгалтерську звітність, затверджену Мінфіном за погодженням
з Держкомстатом.
3.2. Щодо надання та використання інформації 3.2.1. Ліцензіат повинен в установленому НКРЕ порядку
своєчасно, в указаній формі та обсягах надавати інформацію про
ліцензовану діяльність. 3.2.2. Ліцензіат повинен протягом 10 днів повідомити НКРЕ
про: зміну відомостей, зазначених у ліцензії; зміни та доповнення установчих документів, що підлягають
державній реєстрації (перереєстрації), та зміни відомостей,
зазначених у свідоцтві про державну реєстрацію; втрату ліцензії. НКРЕ в 10-денний термін з дня надходження документів, що
підтверджують зазначені зміни, приймає відповідне рішення про
переоформлення, видачу дубліката ліцензії або інформує ліцензіата
про необхідність подання повторної заяви на отримання ліцензії
відповідно до вимог актів законодавства та/або вносить нові
відомості в справу ліцензіата. 3.2.3. Усі повідомлення стосовно Умов та Правил повинні
здійснюватись у письмовій формі. 3.2.4. Ліцензіат не повинен розголошувати будь-кому
конфіденційну інформацію, яку він отримує в результаті здійснення
своєї ліцензованої діяльності, за винятком осіб, що здійснюють
ліцензовану діяльність і уповноважені мати доступ до цієї
інформації, а також не буде використовувати для проведення
ліцензіатом іншої, крім ліцензованої, діяльності, за винятком
випадків: коли отримано попередню згоду в письмовій формі тих осіб чи
суб'єктів підприємницької діяльності, яких безпосередньо
стосується ця інформація; якщо інформація вже відома громадськості через незалежні від
ліцензіата джерела; якщо від ліцензіата вимагається чи йому дозволено розголосити
інформацію для того, щоб виконати Умови та Правила, за вказівкою
НКРЕ або згідно із законодавством України; якщо інформацію необхідно розголосити при здійсненні
дозволеної діяльності, пов'язаної з ліцензованою діяльністю. 3.2.5. Ліцензіат повинен гарантувати, що жодне споріднене
підприємство не використовує наявну в ліцензіата інформацію для
отримання необгрунтованої конкурентної переваги, а також повинен
гарантувати нерозголошення цієї інформації будь-кому (у тому числі
тим, хто працює в спорідненому підприємстві), хто може
використовувати цю інформацію для одержання будь-якої
невиправданої конкурентної переваги.
3.3. Щодо взаємовідносин Ліцензіата з іншими ліцензіатами
газового комплексу 3.3.1. Ліцензіат повинен мати укладені договори з
газотранспортними та/або газорозподільними організаціями на
транспортування всього обсягу природного газу, зазначеного в
договорах про закупівлю та постачання природного газу. 3.3.2. Ліцензіат зобов'язаний укладати з підприємствами, які
займаються підприємницькою діяльністю із зберігання природного
газу, договори про зберігання в підземних сховищах власного
природного газу, що надійшов до газотранспортної системи України і
не був реалізований, а також страхового запасу. 3.3.3. Договори, пов'язані з ліцензованою діяльністю, повинні
зберігатись у ліцензіата протягом трьох років після завершення
строку їхньої дії.
3.4. Щодо постачання природного газу споживачам 3.4.1. Ліцензіат здійснює постачання природного газу
споживачам на договірних засадах за вільними цінами. 3.4.2. Ліцензіат повинен передбачити в договорах на
транспортування природного газу можливість зчитування показань
лічильників у газорозподільної (газотранспортної) організації. 3.4.3. Ліцензіат зобов'язаний укладати договори про
постачання природного газу із споживачами, обсяг споживання газу
яких не перевищує 50 млн. куб. метрів на місяць, за умови
відсутності у споживачів чинних договорів з іншими постачальниками
газу. ( Пункт 3.4.4 вилучено на підставі Постанови НКРЕ N 1266
( z0086-01 ) від 26.12.2000 ) 3.4.5. Ліцензіат має право припинити постачання природного
газу будь-якому споживачу, якщо дії споживача призвели до
порушення ліцензіатом Умов та Правил здійснення ліцензованої
діяльності. 3.4.6. Ліцензіат повинен передбачити в договорах про
постачання природного газу умови, за яких він має право обмежити
або припинити постачання природного газу споживачу. 3.4.7. У випадку виникнення розбіжностей між ліцензіатом та
споживачем або газорозподільною (газотранспортною) організацією
питання, не вирішені шляхом переговорів, можуть передаватись на
розгляд НКРЕ відповідно до її компетенції. НКРЕ розглядає такі
питання згідно з установленим нею порядком. Рішення НКРЕ
обов'язкове для виконання. 3.4.8. Ліцензіат має право оскаржити рішення НКРЕ в суді,
арбітражному суді чи Антимонопольному комітеті з питань, що
належать до їхньої компетенції.
3.5. Щодо дотримання вимог актів законодавства та нормативних
документів 3.5.1. Ліцензіат повинен діяти згідно з актами законодавства
та нормативними документами. 3.5.2. Ліцензіат повинен дотримуватися вимог нормативних
документів щодо надійності постачання природного газу та якості
наданих послуг.
3.6. Щодо поточної плати за ліцензію Розмір і терміни внесення поточної плати визначаються згідно
з актами законодавства.
4. Контроль за здійсненням ліцензованої діяльності
Контроль за дотриманням ліцензіатом Умов і Правил
здійснюється НКРЕ та Ліцензійною палатою. 4.1. НКРЕ контролює дотримання цих Умов та Правил шляхом
аналізу наданої ліцензіатом звітності та інформації, перевіряє
ведення ліцензованої діяльності та бухгалтерського обліку і має
право вимагати від ліцензіата проведення аудиторської перевірки.
НКРЕ може розпочати перевірку ліцензованої діяльності ліцензіата з
власної ініціативи чи за скаргою будь-якої третьої сторони при
наявності обгрунтованих підстав. 4.2. Уповноважені представники НКРЕ мають право доступу на
територію та до документації ліцензіата для перевірки та контролю
його ліцензованої діяльності. Ліцензіат повинен надавати потрібну
допомогу в перевірці. 4.3. У випадку виявлення порушень Умов та Правил, які
фіксуються документально, НКРЕ надсилає ліцензіату попередження
щодо усунення в зазначений термін виявлених порушень або приймає
рішення (постанову) щодо усунення в зазначений термін порушень
Умов та Правил, виявлених у ліцензіата. 4.4. Ліцензіат зобов'язаний усунути виявлене порушення цих
Умов та Правил у зазначений термін. 4.5. Якщо ліцензіат не усунув порушення Умов та Правил у
зазначений термін, то НКРЕ має право вжити заходів згідно з
наступним розділом цих Умов та Правил. 4.6. Ліцензіат повинен протягом одного тижня повідомити НКРЕ
про будь-які відхилення від вимог Умов та Правил після того, як
ліцензіату стало відомо про такі відхилення.
5. Зупинення дії та анулювання ліцензії
5.1. Дія ліцензії може бути зупинена, якщо: ліцензіат не усунув порушення Умов та Правил у встановлений
НКРЕ термін; ліцензіат звернувся до НКРЕ із заявою про зупинення дії
ліцензії. Термін зупинення дії ліцензії за заявою ліцензіата не
може перевищувати один рік. 5.2. НКРЕ, приймаючи рішення щодо зупинення дії ліцензії,
згідно з абзацом другим пункту 5.1 Умов та Правил, має
дотримуватися такого порядку: НКРЕ повинна письмово повідомити ліцензіата про те, яке саме
порушення Умов та Правил не усунуто у встановлений НКРЕ термін; відповідно до пункту 4.3 протягом терміну, визначеного НКРЕ,
ліцензіат повинен надіслати НКРЕ письмову відповідь з поясненням
причин неусунення порушення або повідомлення про усунення
порушення Умов та Правил; якщо ліцензіат не надіслав повідомлення, зазначені в абзаці
третьому пункту 5.2, то НКРЕ має право прийняти рішення про
зупинення дії ліцензії на визначений термін та в разі потреби
призначає перевірку ліцензіата; НКРЕ може відкласти термін усунення порушення або виконання
вимог Умов та Правил на більш пізній строк, якщо ліцензіат не зміг
своєчасно усунути порушення Умов та Правил, на що були
обгрунтовані підстави, про які ліцензіат своєчасно письмово
повідомив НКРЕ; якщо дія ліцензії зупинена, то НКРЕ визначає вимоги, які
ліцензіат повинен виконати для відновлення дії ліцензії. 5.3. Ліцензіат має право висловити незгоду з висунутими до
нього вимогами на відкритих засіданнях НКРЕ. 5.4. НКРЕ приймає рішення про анулювання ліцензії у випадках: ліцензіат звернувся до НКРЕ із заявою про намір щодо
припинення ліцензованої діяльності; виявлення недостовірних даних у заяві на отримання ліцензії
чи в документах, що додаються до неї; передачі ліцензіатом ліцензії іншій особі; повторного або грубого порушення ліцензіатом Умов та Правил. Повторним вважається порушення Умов і Правил, яке раніше
допускав ліцензіат і вчинив його знову, незалежно від того, чи
притягався він до відповідальності за попереднє порушення. Грубим вважається порушення Умов і Правил ліцензіатом, яке
потягло наслідки у вигляді значної шкоди, завданої державі,
навколишньому природному середовищу, юридичним чи фізичним особам; термін зупинення дії ліцензії внаслідок виявлених порушень
закінчився, і ліцензіат не усунув порушення вимог Умов та Правил; термін зупинення дії ліцензії за заявою ліцензіата перевищує
один рік, і ліцензіат не звернувся до НКРЕ із заявою про
відновлення дії ліцензії; ліцензіат припинив ліцензовану діяльність на підставі рішення
Антимонопольного комітету, суду або арбітражного суду; ліцензована діяльність здійснюється з порушенням актів
законодавства. 5.5. Повідомлення про рішення НКРЕ щодо зупинення дії або
анулювання Ліцензії оголошується НКРЕ в засобах масової інформації
та доводиться до відповідних органів податкової адміністрації за
місцезнаходженням ліцензіата. 5.6. У разі зупинення дії або анулювання ліцензії внаслідок
неусунення порушень Умов і Правил НКРЕ має право розслідувати
будь-яку іншу діяльність ліцензіата, на яку останній отримав
ліцензію НКРЕ. 5.7. Ліцензіат має право оскаржити рішення НКРЕ в суді,
арбітражному суді чи Антимонопольному комітеті з питань, що
належать до їхньої компетенції.
6. Внесення змін та доповнень до Умов та Правил
6.1. НКРЕ може переглядати в установленому порядку Умови та
Правила і вносити до них відповідні зміни. 6.2. Ці зміни публікуються у всеукраїнській газеті коштом
НКРЕ. 6.3. НКРЕ вносить зміни та доповнення до Умов та Правил при
внесенні змін і доповнень до актів законодавства. Такі зміни повинні відповідати положенням, викладеним в актах
законодавства.
Начальник Відділу методологічного
забезпечення регулювання
нафтогазового комплексу І.Завада

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: