open
Про систему
Нечинна
                             
                             
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
N 1305 від 06.10.99 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

28 жовтня 1999 р.
vd991006 vn1305 за N 738/4031

Про затвердження Інструкції про порядок видачі ліцензій Національною комісією регулювання електроенергетики на

здійснення окремих видів підприємницької діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами

Нацкомелектроенергетики

N 804 ( z0486-00 ) від 01.08.2000

N 845 ( z0566-00 ) від 15.08.2000 )

Відповідно до Указу Президента України від 14 березня
1995 року N 213 ( 213/95 ) "Про заходи щодо забезпечення
діяльності Національної комісії з питань регулювання
електроенергетики України" (із змінами та доповненнями, внесеними
Указами Президента України від 21.04.98 N 335/98 та від 01.02.99
N 108/99) та Положення про порядок видачі ліцензій Національною
комісією регулювання електроенергетики на здійснення окремих видів
підприємницької діяльності, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 29 квітня 1999 року N 753 ( 753-99-п ),
Національна комісія регулювання електроенергетики
П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити Інструкцію про порядок видачі ліцензій
Національною комісією регулювання електроенергетики на здійснення
окремих видів підприємницької діяльності (додається). 2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови НКРЕ від
15.11.95 N 9 ( z0076-96 ) "Про затвердження Інструкції про порядок
видачі суб'єктам підприємницької діяльності незалежно від форм
власності ліцензій на виробництво, передачу та постачання
електричної енергії", зареєстровану в Міністерстві юстиції України
16.02.96 за N 76/1101, та від 09.09.98 N 1174 ( z0601-98 ) "Про
внесення змін і доповнень до Інструкції про порядок видачі
суб'єктам підприємницької діяльності незалежно від форм власності
ліцензій на виробництво, передачу та постачання електричної
енергії", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 25.09.98 за
N 601/3041. 3. Управлінню справами (Донченко В.Г.) забезпечити
виготовлення бланків ліцензій за встановленою формою. 4. Управлінню ліцензування (Васильєва Л.П.), Юридичному
управлінню (Самборська О.Я.), Відділу територіальних представництв
(Красюк К.А.) підготувати пропозиції та методичні матеріали щодо
проведення заміни бланків ліцензій та перереєстрації ліцензій. 5. Управлінню ліцензування (Васильєва Л.П.) забезпечити
державну реєстрацію цієї постанови в Міністерстві юстиції України. 6. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
Управління ліцензування (Васильєва Л.П.).
Голова Комісії О.Светелік
Затверджено

Постанова Національної комісії

регулювання електроенергетики

06.10.99 N 1305
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

28 жовтня 1999 р.

за N 738/4031
Інструкція

про порядок видачі ліцензій Національною комісією

регулювання електроенергетики на здійснення

окремих видів підприємницької діяльності
1. Загальні положення
1.1. Інструкція про порядок видачі ліцензій Національною
комісією регулювання електроенергетики на здійснення окремих видів
підприємницької діяльності (далі - Інструкція) розроблена
відповідно до Указу Президента України від 17.11.98 N 1257/98 "Про
запровадження ліцензування діяльності господарюючих суб'єктів у
сфері природних монополій" та Положення про порядок видачі
ліцензій Національною комісією регулювання електроенергетики на
здійснення окремих видів підприємницької діяльності (далі -
Положення), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 29 квітня 1999 року N 753 ( 753-99-п ). 1.2. Відповідно до встановлених НКРЕ умов і правил здійснення
певного виду підприємницької діяльності суб'єкти підприємницької
діяльності на ринках електричної енергії, газу та нафти можуть
займати монопольне становище або здійснювати свою діяльність в
умовах конкуренції. 1.3. Дія розділів 7 - 9 Інструкції не поширюється на
ліцензіатів, що здійснюють постачання електричної енергії за
регульованим тарифом на закріпленій території. Порядок
застосування санкцій до таких ліцензіатів установлюється Кабінетом
Міністрів України. ( Розділ 1 доповнено пунктом 1.3 згідно з
Постановою Нацкомелектроенергетики N 845 ( z0566-00 ) від
15.08.2000 ) 1.4. У цій Інструкції терміни вживаються у такому значенні: ліцензія - єдиний документ дозвільного характеру, який
видається НКРЕ і дає право на здійснення зазначеного в ньому
певного виду підприємницької діяльності протягом установленого
строку; ліцензійні умови - встановлені НКРЕ умови і правила,
виконання яких є обов'язковим при здійсненні зазначеного в
ліцензії виду підприємницької діяльності; ліцензіат - суб'єкт підприємницької діяльності,
зареєстрований відповідно до умов державної реєстрації, який
отримав ліцензію і має право займатися зазначеним у ліцензії
певним видом підприємницької діяльності та зобов'язаний
дотримуватися ліцензійних умов і виконувати рішення НКРЕ; порушення - дія ліцензіата чи його бездіяльність, яка посягає
на встановлені НКРЕ ліцензійні умови та рішення НКРЕ і за яку
законодавством, цією Інструкцією та ліцензійними умовами
передбачено зупинення дії ліцензії; повторне порушення - порушення ліцензійних умов, які раніше
допускав ліцензіат і протягом року вчинив його знову; грубе порушення - одноразове порушення ліцензійних умов, яке
свідчить про явне і умисне нехтування їх вимогами з боку
ліцензіата та/або потягло наслідки у вигляді значної шкоди,
завданої державі, навколишньому природному середовищу, юридичним
чи фізичним особам; грубим порушенням вважається також невиконання ліцензіатом в
установлений строк рішення НКРЕ про усунення порушень; найменування юридичної особи - найменування, що повинно
містити: для товариства - вид, назву; для повних та командитних товариств - прізвища (найменування)
учасників товариства; для підприємства - назву (завод, фабрика, майстерня та інші)
і вид (індивідуальне, сімейне, приватне, колективне, державне) та
інше. місцезнаходження юридичної особи - місцезнаходження її
постійно діючого, офіційно зареєстрованого органу управління.
2. Порядок видачі ліцензії 2.1. Ліцензія видається НКРЕ окремо на кожний вид діяльності,
а саме: виробництво електроенергії (в обсягах, що перевищують рівень,
який установлюється ліцензійними умовами); передача електроенергії магістральними та міждержавними
електричними мережами; передача електроенергії місцевими (локальними) електричними
мережами; постачання електроенергії за регульованим тарифом; постачання електроенергії за нерегульованим тарифом; оптове постачання електроенергії; транспортування природного газу магістральними
трубопроводами; транспортування природного і нафтового газу розподільними
трубопроводами; транспортування нафти магістральними трубопроводами; транспортування нафтопродуктів магістральними трубопроводами; постачання природного газу за регульованим тарифом; постачання природного газу за нерегульованим тарифом; зберігання природного газу (в обсягах, що перевищують рівень,
який встановлюється ліцензійними умовами). 2.2. Для отримання ліцензії на кожний вид діяльності суб'єкт
підприємницької діяльності подає до НКРЕ заяву за встановленою
формою (додаток 1). 2.3. Заява подається керівником юридичної особи,
громадянином-підприємцем або представником суб'єкта
підприємницької діяльності, повноваження якого засвідчується в
установленому порядку. 2.4. Відомості, що не вміщуються у відповідній графі бланка
заяви, оформлюються окремим додатком до заяви, який підписується
заявником та відповідальною посадовою особою, яка прийняла заяву.
При цьому у відповідній графі робиться запис "додається до заяви",
а в додатку до заяви записується назва відповідної графи. В графі
"Перелік документів, що додаються" робиться запис: "Відповідно до
Переліку документів, що додаються до заяви на отримання ліцензії". 2.5. До заяви додаються документи згідно з Переліком
документів на певний вид підприємницької діяльності (додатки
2-14). НКРЕ може запросити від заявника, який має намір здійснювати
діяльність у сфері природних монополій та на суміжних ринках, іншу
інформацію, якщо вона необхідна для розгляду заяви про видачу
ліцензії. 2.6. Вимоги до документів, які надаються заявником: у заяві зазначаються: відомості про заявника: для громадянина-підприємця -
прізвище, ім'я, по батькові та паспортні дані (серія і номер, ким
і коли виданий), місце проживання, ідентифікаційний номер фізичної
особи - платника податків та інших обов'язкових платежів; для
юридичних осіб - найменування, місцезнаходження, банківські
реквізити, організаційно-правова форма, ідентифікаційний код;
місце здійснення діяльності (якщо підприємницька діяльність, вид
якої підлягає ліцензуванню, здійснюється у кількох територіально
відокремлених підрозділах суб'єкта підприємницької діяльності, у
заяві зазначаються їх адреси); вид діяльності, на який заявник має
намір отримати ліцензію; встановлена потужність та річні обсяги;
термін дії ліцензії; відомості, зазначені у заяві, повинні бути в точній
відповідності з відомостями, зазначеними в свідоцтві про державну
реєстрацію та установчих документах; установчі документи повинні містити у відомостях про предмет
і цілі діяльності вид діяльності, на який заявник має намір
отримати ліцензію; документи, що додаються до заяви на видачу ліцензії,
надаються в 5 примірниках; один із 5 примірників копії документів, які зазначені в
Переліку документів, повинен бути нотаріально посвідчений. кожний екземпляр документів формується в окрему папку в
послідовності, визначеній відповідним Переліком документів
(додатки 2-14); Без надання зазначених у Переліку документів або якщо надані
документи не відповідають вимогам цього пункту, заява не
розглядається, про що НКРЕ повідомляє заявника у 5-денний термін у
письмовій формі. Розгляд заяви поновлюється після надання ліцензіатом до НКРЕ
документів, приведених у відповідність до вимог цього пункту або
документів, які були відсутні. 2.7. НКРЕ приймає рішення про видачу ліцензії або про відмову
в її видачі в термін не пізніше ніж 30 днів з дня отримання заяви
та відповідних документів. Період припинення розгляду заяви не змінює визначений цим
пунктом термін. 2.8. Ліцензія оформлюється за формою, встановленою
Положенням ( 753-99-п ), підписується Головою НКРЕ або членом
НКРЕ, який виконує його обов'язки, і скріплюється печаткою НКРЕ. 2.9. Термін дії ліцензії встановлюється НКРЕ, але не може
бути меншим ніж 3 роки і залишається незмінним у разі
переоформлення ліцензії, видачі її дубліката та заміни бланка
ліцензії. 2.10. Ліцензія видається після прийняття рішення про її
видачу та подання заявником до НКРЕ документа про внесення
поточної плати за перший місяць відповідної діяльності. Разом із ліцензією видаються ліцензійні умови здійснення
заявленого виду підприємницької діяльності, які є невід'ємною
частиною ліцензії. 2.11. Якщо заявником протягом місяця не поданий документ про
внесення поточної плати за перший місяць відповідної діяльності та
не отримана ліцензія, то НКРЕ може анулювати рішення про її
видачу. У цьому випадку одноразова плата за видачу ліцензії не
повертається. 2.12. Ліцензія набуває чинності з дати її видачі. 2.13. Передача ліцензій іншим фізичним і юридичним особам
забороняється. 2.14. У видачі ліцензії може бути відмовлено рішенням НКРЕ у
разі: виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих
заявником; недостатності в суб'єкта підприємницької діяльності власних
коштів (активів), неможливості додержання інших показників та
вимог, що обмежують ризики операцій на оптовому ринку
електроенергії, ринках газу, нафти та нафтопродуктів згідно з
нормативами, встановленими НКРЕ; неможливості здійснення заявником даного виду підприємницької
діяльності відповідно до ліцензійних умов. У рішенні про відмову у видачі ліцензії, яке направляється
заявнику у письмовій формі у термін не пізніше 30 днів з дня
одержання заяви, зазначаються підстави відмови. 2.15. У разі прийняття рішення НКРЕ про відмову у видачі
ліцензії одноразова плата за її видачу не повертається.
3. Порядок видачі дубліката ліцензії
3.1. У разі втрати ліцензії суб'єкт підприємницької
діяльності зобов'язаний у 10-денний термін повідомити про це НКРЕ
та подати заяву про видачу дубліката відповідної ліцензії за
встановленою формою (додаток 15). 3.2. Дублікат ліцензії видається суб'єкту підприємницької
діяльності в 10-денний термін після подання відповідної заяви. На бланку ліцензії у верхньому правому кутку ставляться штамп
"Дублікат" і дата видачі. Дублікат ліцензії підписується Головою НКРЕ або членом НКРЕ,
що виконує його обов'язки, і скріплюється печаткою НКРЕ. 3.3. У видачі дубліката ліцензії може бути відмовлено у разі
виявлення розбіжностей між відомостями, викладеними у заяві на
видачу дубліката ліцензії і зазначеними у реєстрі виданих
ліцензій. У рішенні про відмову у видачі дубліката, яке видається
(надсилається) заявнику в письмовій формі у 10-денний термін після
прийняття відповідного рішення, зазначаються підстави відмови.
4. Порядок переоформлення ліцензії
4.1. Ліцензія підлягає переоформленню у разі зміни: місцезнаходження юридичної особи; найменування юридичної особи (якщо ця зміна пов'язана з
реорганізацією); відомостей, зазначених у ліцензії, виданій
громадянину-підприємцю. 4.2. Для переоформлення ліцензії суб'єкт підприємницької
діяльності зобов'язаний у 10-денний термін з дня настання однієї
із зазначених змін подати НКРЕ заяву на переоформлення ліцензії за
встановленою формою (додаток 16). 4.3. До заяви додаються документи: у разі зміни місцезнаходження юридичної особи: копія свідоцтва про державну реєстрацію; копія установчих документів; документ про внесення плати за переоформлення ліцензії; оригінал ліцензії; у разі зміни найменування юридичної особи (якщо ця зміна
пов'язана з реорганізацією): документи, визначені пунктом 2.5 Інструкції; оригінал ліцензії; у разі зміни відомостей, зазначених у ліцензії, виданій
громадянину-підприємцю: документи, що підтверджують зазначені зміни; документ про внесення плати за переоформлення ліцензії; оригінал ліцензії. НКРЕ може запросити від ліцензіата, який здійснює ліцензовану
діяльність у сфері природних монополій та на суміжних ринках, іншу
додаткову інформацію, якщо вона необхідна для розгляду заяви про
переоформлення ліцензії. 4.4. Документи, що додаються до заяви на переоформлення
ліцензії, надаються в 5-ти екземплярах і повинні відповідати
вимогам пункту 2.6 Інструкції. Без надання необхідних документів або якщо надані документи
не відповідають вимогам пункту 2.6 Інструкції, заява не
розглядається. Розгляд заяви поновлюється після надання ліцензіатом до НКРЕ
документів, приведених у відповідність до вимог цього пункту, або
документів, які були відсутні. 4.5. Переоформлення ліцензії проводиться протягом 10 днів з
дня подання заяви разом з відповідними документами. До проведення
цього переоформлення діє раніше видана ліцензія. Період припинення розгляду заяви не змінює визначений цим
пунктом термін. 4.6. У разі переоформлення оригінал раніше виданої ліцензії
зберігається в НКРЕ у справі ліцензіата. 4.7. Переоформлення ліцензії здійснюється на новому бланку
ліцензії. При цьому: не підлягають зміні вид діяльності, реєстраційний номер,
термін дії ліцензії; у графі "Особливі відомості" зазначаються - серія, номер і
дата видачі раніше виданої ліцензії. 4.8. У разі прострочення суб'єктом підприємницької діяльності
терміну подання заяви про відповідне переоформлення ліцензія
підлягає оформленню в порядку, встановленому для її видачі.
5. Продовження дії ліцензії
5.1. Дія відповідної ліцензії може бути продовжена на новий
термін за заявою суб'єкта підприємницької діяльності, яка
подається за формою, встановленою додатком 17, не пізніше ніж за
30 днів до дати закінчення терміну дії ліцензії. 5.2. До заяви додаються документи, визначені пунктом 2.5
Інструкції. 5.3. Документи, які додаються до заяви, повинні відповідати
вимогам пункту 2.6 цієї Інструкції. Без надання необхідних документів або якщо надані документи
не відповідають вимогам пункту 2.6 цієї Інструкції, заява не
розглядається. Розгляд заяви поновлюється після надання ліцензіатом до НКРЕ
документів приведених у відповідність до вимог цього пункту або
документів, які були відсутні. 5.4. Після прийняття НКРЕ рішення про продовження терміну дії
ліцензії у відповідній її графі робиться позначка, яка
підписується Головою НКРЕ або членом НКРЕ, що виконує його
обов'язки, і скріплюється печаткою НКРЕ. 5.5. У продовженні дії ліцензії може бути відмовлено в разі
порушення терміну подання відповідної заяви або виявлення
розбіжностей у документах, що додаються до заяви, із відомостями,
зазначеними у реєстрі виданих ліцензій. У рішенні про відмову в продовженні дії ліцензії, яке
направляється заявнику в письмовій формі в термін не пізніше 30
днів з дня одержання заяви, зазначаються підстави відмови. Період припинення розгляду заяви не змінює визначений цим
пунктом термін.
6. Здійснення контролю та проведення перевірки діяльності
ліцензіатів
6.1. Контроль за дотриманням ліцензіатом ліцензійних умов
здійснюється НКРЕ шляхом аналізу звітності, інших документів, які
надає ліцензіат НКРЕ, та шляхом проведення контрольної перевірки
діяльності ліцензіата. 6.2. Підставою проведення контрольної перевірки є: установлений НКРЕ графік проведення контрольних перевірок; виявлення у матеріалах звітності порушень ліцензіатом
ліцензійних умов; виявлення у матеріалах звітності факту невиконання
ліцензіатом у визначений термін рішень НКРЕ; скарга на порушення ліцензіатом ліцензійних вимог; виникнення конфліктних ситуацій, які не вирішені шляхом
переговорів сторін, якщо одна з сторін конфлікту є ліцензіатом і
якщо розгляд такої ситуації належить до компетенції НКРЕ; інші випадки, передбачені чинним законодавством. 6.3. Контрольну перевірку дотримання ліцензіатами ліцензійних
умов здійснює призначена НКРЕ або відповідним територіальним
представництвом контрольна комісія на підставі посвідчення про
проведення такої перевірки (додаток 18), яке підписується
відповідно Головою НКРЕ або членом НКРЕ, що виконує його
обов'язки, чи начальником територіального представництва. 6.4. Територіальне представництво НКРЕ може здійснювати
контрольну перевірку тільки на підпорядкованій йому території. 6.5. Виявлені в ході перевірки порушення фіксуються в акті
контрольної перевірки додержання ліцензіатами ліцензійних умов
(далі - акт перевірки), який складається уповноваженою на те
посадовою особою за формою, визначеною додатком 19. 6.6. В акті перевірки зазначаються: дата і місце його складення; посада, прізвище, ім'я, по батькові членів контрольної
комісії; відомості про ліцензіата; посада, прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої особи
ліцензіата, в присутності якої проводилася перевірка; підстави проведення перевірки; результати перевірки; пояснення ліцензіата щодо порушень (якщо порушення виявлені у
ході перевірки). 6.7. Акт підписується: членами контрольної комісії; уповноваженою особою ліцензіата; особами, в присутності яких проведено перевірку. 6.8. У разі відмови уповноваженої особи ліцензіата від
підписання акта в ньому робиться запис про це. Уповноважена особа
ліцензіата має право подати пояснення і зауваження щодо змісту
акта, а також викласти мотиви своєї відмови від його підписання. 6.9. Акт та відповідне рішення НКРЕ зберігаються у справі
ліцензіата.
7. Порядок зупинення дії ліцензії
7.1. НКРЕ має право зупинити дію ліцензії у разі: подання ліцензіатом заяви про зупинення дії ліцензії; порушення ліцензіатом ліцензійних умов; невиконання ліцензіатом у визначений термін обов'язкових для
виконання рішень НКРЕ щодо додержання ліцензійних умов. 7.2. Зупинення дії ліцензії за заявою ліцензіата У заяві зазначаються відомості про заявника, серійний та
реєстраційний номер ліцензії і дата, з якої заявник має намір
зупинити дію ліцензії. Якщо у заяві дата зупинення дії ліцензії не визначена, то
датою, з якої заявник має намір зупинити ліцензію, вважається дата
підписання заяви. Дата зупинення дії ліцензії може бути відкорегована з
урахуванням графіка звітності та періоду розрахунку поточної
плати. Термін зупинення дії ліцензії за заявою ліцензіата не може
бути більшим за один рік. 7.3. Зупинення дії ліцензії у разі порушення ліцензійних умов
та невиконання у визначений термін рішень НКРЕ У разі виявлення під час перевірки або в матеріалах звітності
порушення ліцензійних умов НКРЕ приймає рішення про усунення
виявлених порушень у визначений термін або рішення про зупинення
дії ліцензії. Підставою для прийняття рішення НКРЕ про усунення виявлених
порушень або зупинення дії ліцензії є також невиконання у
визначений термін рішень НКРЕ щодо додержання ліцензійних умов. Рішення НКРЕ про усунення порушень або зупинення дії ліцензії
направляється ліцензіату разом з матеріалами, що підтверджують
виявлені порушення. У рішенні НКРЕ про усунення порушень або зупинення дії
ліцензії зазначаються: повне найменування і поштові реквізити НКРЕ та ліцензіата,
якому направляється рішення про усунення порушень або рішення про
зупинення дії ліцензії, а також номер і дата винесення
відповідного рішення; обставини, на підставі яких винесене відповідне рішення НКРЕ,
докази, що підтверджують ці обставини, і посилання на відповідні
нормативні акти; вимоги НКРЕ та термін їх виконання; сума та розрахунок заборгованості за оплату поточної плати за
видачу ліцензії (якщо є така заборгованість); перелік документів, що додаються. Рішення НКРЕ про усунення порушень або зупинення дії ліцензії
підписується Головою НКРЕ або членом НКРЕ, який виконує його
обов'язки, та надсилається адресатові рекомендованим або цінним
листом чи вручається під розписку. Ліцензіати, які одержали рішення НКРЕ про усунення порушень
або зупинення дії ліцензії, зобов'язані виконати обгрунтовані
вимоги НКРЕ в установлений термін. НКРЕ може продовжити термін усунення порушення, якщо
ліцензіат не зміг своєчасно їх усунути, на що були обгрунтовані
підстави, про які ліцензіат протягом періоду, встановленого для
усунення порушень, письмово повідомив НКРЕ. Відповідь про результати виконання відповідного рішення НКРЕ
підписується керівником чи заступником керівника ліцензіата -
юридичної особи (ліцензіатом або його представником) та
надсилається НКРЕ рекомендованим або цінним листом чи вручається
відповідальній особі секретаріату під розписку в установлений
термін. Мотивоване рішення про зупинення дії ліцензії направляється у
письмовій формі ліцензіату в 5-денний термін з дня прийняття НКРЕ
такого рішення. Копія рішення про зупинення дії ліцензії надсилається у
5-денний термін до податкового органу за місцезнаходженням
суб'єкта підприємницької діяльності для прийняття відповідного
рішення. Якщо ліцензіат не виконав вимоги рішення НКРЕ про усунення
порушень або зупинення дії ліцензії у встановлений термін, то НКРЕ
може прийняти рішення про анулювання ліцензії як за повторне або
грубе порушення ліцензійних умов. 7.4. У разі прийняття рішення НКРЕ про зупинення дії ліцензії
нарахування та сплата поточної плати не припиняються.
8. Поновлення дії ліцензії
8.1. Для розгляду справи про поновлення дії ліцензії, якщо її
дія була зупинена за заявою ліцензіата, слід подати заяву до НКРЕ
про поновлення дії ліцензії не пізніше ніж за 30 днів до дати
закінчення терміну зупинення дії ліцензії. НКРЕ приймає рішення про поновлення дії ліцензії, якщо її дія
була зупинена за заявою ліцензіата, у 30-денний термін. 8.2. Для розгляду справи про поновлення дії ліцензії, якщо її
дія була зупинена за виявлені порушення, ліцензіат протягом
періоду, встановленого для усунення порушень, подає до НКРЕ
матеріали, які підтверджують усунення порушень. 8.3. У разі усунення порушень, що призвели до зупинення дії
ліцензії, НКРЕ приймає рішення про її поновлення та повідомляє про
це ліцензіата. 8.4. Дата поновлення дії ліцензії може бути відкорегована з
урахуванням графіка звітності та періоду розрахунку поточної
плати. 8.5. Копія рішення про поновлення дії ліцензії надсилається у
5-денний термін з дня прийняття НКРЕ такого рішення до органу
державної податкової адміністрації за місцезнаходженням ліцензіата
для прийняття відповідного рішення.
9. Анулювання ліцензії
9.1. НКРЕ має право анулювати ліцензію у разі: подання суб'єктом підприємницької діяльності заяви про
анулювання ліцензії; виявлення недостовірних відомостей у заяві на видачу ліцензії
чи в документах, що додаються до неї; передачі суб'єктом підприємницької діяльності ліцензії іншій
особі; повторного або грубого порушення ліцензійних умов. 9.2. Ліцензія вважається анульованою з дати прийняття рішення
про її анулювання або з дати скасування державної реєстрації
суб'єкта підприємницької діяльності. 9.3. Мотивоване рішення про анулювання ліцензії видається
(надсилається) у письмовій формі ліцензіату в 5-денний термін з
дня прийняття НКРЕ такого рішення. 9.4. Копія рішення про анулювання ліцензії надсилається до
органу державної податкової служби за місцезнаходженням ліцензіата
в 5-денний термін для прийняття відповідного рішення.
10. Процедурні питання
10.1. Усі питання щодо ліцензування розглядаються виключно на
відкритих засіданнях НКРЕ. 10.2. Гласність у роботі НКРЕ забезпечується шляхом
відкритого обговорення усіх питань, що належать до її компетенції,
у присутності суб'єктів підприємницької діяльності, які подали
заяву НКРЕ на видачу ліцензії, ліцензіатів, суб'єктів, які
користуються їх послугами, представників громадськості та преси, а
також - шляхом публікації у засобах масової інформації рішень НКРЕ
та пояснень з приводу їх прийняття. 10.3. Інформація про місце і час проведення засідань, перелік
питань, що виносяться на розгляд Комісії, публікується в засобах
масової інформації за 10 днів до дати проведення засідання. На засідання НКРЕ можуть бути запрошені представники
Мінпаливенерго та Антимонопольного комітету України, інших
заінтересованих центральних органів виконавчої влади, якщо при
розгляді питань, що винесені на засідання, необхідна їх участь. Пункт 10.3 в редакції Постанови Нацкомелектроенергетики N 804
( z0486-00 ) від 01.08.2000 ) 10.4. На засіданні НКРЕ з розгляду справи про видачу ліцензії
або продовження терміну її дії обов'язково повинні бути присутні
керівник (довірений представник) юридичної особи або
громадянин-підприємець, справа яких розглядається. 10.5. У разі відсутності зазначеної у пункті 10.4 особи на
засіданні НКРЕ відповідна справа не розглядається. 10.6. Розгляд справи може бути поновлено за заявою суб'єкта
підприємницької діяльності. У цьому випадку розгляд відповідної
справи переноситься на повторне засідання НКРЕ. Заява суб'єкта підприємницької діяльності про поновлення
розгляду відповідної справи подається НКРЕ в термін не пізніше 10
днів з дати проведення засідання, на яке було винесено розгляд
відповідної справи. 10.7. У разі відсутності зазначеної у пункті 10.4 особи на
повторному засіданні НКРЕ або прострочення суб'єктом
підприємницької діяльності терміну подання заяви про поновлення
розгляду справи НКРЕ може прийняти відповідне рішення про відмову
у видачі ліцензії або про відмову в продовженні терміну її дії.
11. Облік бланків ліцензій
11.1. Бланки ліцензій (далі - бланки) є обов'язковою
складовою документального забезпечення ліцензійного процесу. Вони
можуть бути використані лише НКРЕ і лише для виготовлення
ліцензії. 11.2. НКРЕ забезпечує організацію замовлення, зберігання,
обліку та звітності використання бланків. 11.3. Для обліку бланків НКРЕ призначає відповідальну особу,
яка несе персональну відповідальність за зберігання, використання
та облік бланків. 11.4. Недійсними вважаються бланки: зіпсовані (при виготовленні документа) чи дефектні; викрадені або відсутні з інших причин; у разі зміни відомостей, зазначених у ліцензії. 11.5. Недійсні бланки (крім викрадених та відсутніх)
підлягають заміні.
12. Діловодство з питань ліцензування
12.1. Національна комісія регулювання електроенергетики веде
книгу обліку виданих ліцензій за встановленою Положенням
( 753-99-п ) формою. 12.2. Діловодство з питань ліцензування здійснюється НКРЕ
окремо по кожному суб'єкту підприємницької діяльності. Кожна
справа має подвійну нумерацію - порядковий номер справи та
реєстраційний номер ліцензії. У справі містяться всі документи,
подані для видачі ліцензії (дубліката) та її переоформлення, а
також відомості про суб'єкта підприємницької діяльності. 12.3. НКРЕ веде реєстр виданих ліцензій та надсилає до
Єдиного ліцензійного реєстру інформацію в електронному вигляді за
формою, встановленою Положенням. 12.4. Після закінчення терміну дії ліцензії чи в разі її
анулювання матеріали передаються на зберігання в установленому
законодавством порядку.
Додаток 1

до пункту 2.2 Інструкції про порядок

ліцензування Національною комісією

регулювання електроенергетики певних

видів підприємницької діяльності
Заява

на видачу ліцензії
Заявник __________________________________________________________

(найменування, місцезнаходження юридичної особи, _________________________________________________________________

тел., факс, телекс) _________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи) _________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові громадянина-підприємця, серія і ________________________________________________________________,

номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання) ісце здійснення діяльності _____________________________________,
організаційно-правова форма _____________________________________,
ідентифікаційний код юридичної особи _____________________________
ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших
обов'язкових платежів ___________________________________________,
розрахунковий рахунок N __________________ в _____________________ _________________________________________________________________

(найменування кредитної установи) алютний рахунок N _____________________ в _______________________ _________________________________________________________________

(найменування кредитної установи) ________________________________________________________________,
просить видати ліцензію на провадження такого виду діяльності: _________________________________________________________________ ________________________________________________________________,
встановлена потужність ___________________________________________
річні обсяги _____________________________________________________
Термін дії ліцензії______________________________________________.
Надана в заяві інформація - достовірна.
З порядком отримання ліцензії, умовами і правилами провадження
підприємницької діяльності ознайомлений і зобов'язуюсь їх
виконувати.
Перелік документів, що додаються: ________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Підпис заявника __________________________________________________
"___" _______________ 199_ р.
Дата і номер реєстрації заяви "___" __________ 199_ р. N ______
___________________________ __________ ______________________
(посада особи, яка прийняла (підпис) (ініціали та прізвище)
заяву)
Додаток 2

до пункту 2.5 Інструкції про порядок

ліцензування Національною комісією

регулювання електроенергетики певних

видів підприємницької діяльності
Перелік документів, що додаються до заяви на ______________________________________________________ ліцензії з
(видачу, переоформлення, продовження дії - потрібне вказати)

виробництва електроенергії (в обсягах, що перевищують рівень, який встановлюється

ліцензійними умовами)
------------------------------------------------------------------ N | Назва документа |Наяв-| з/п| |ність| | |+/0 | ---+------------------------------------------------------+-----| 1 |Заява | | ---+------------------------------------------------------+-----| 2 |Доручення на право представництва заявника | | |(у разі потреби) | | ---+------------------------------------------------------+-----| 3 |Документ про внесення плати за видачу | | |(переоформлення) ліцензії | | ---+------------------------------------------------------+-----| 4 |Копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта | | |підприємницької діяльності (нотаріально посвідчена) | | ---+------------------------------------------------------+-----| 5 |Копія статуту (нотаріально посвідчена) | | ---+------------------------------------------------------+-----| 6 |Копія установчого договору (нотаріально посвідчена) | | ---+------------------------------------------------------+-----| 7 |Опис заявленої діяльності (технічні характеристики | | |енергогенерувального об'єкта; схема електричних | | |з'єднань з позначенням приладів розрахункового обліку)| | ---+------------------------------------------------------+-----| 8 |Документ, що підтверджує Норматив достатності власних | | |активів суб'єктів підприємницької діяльності (копія | | |бухгалтерської звітності ф.N 1 за звітний період) | | ---+------------------------------------------------------+-----| 9 |Копія довідки про включення до Реєстру суб'єкта | | |підприємницької діяльності | | ---+------------------------------------------------------+-----| 10 |Копія документа, що підтверджує право користування | | |енергогенерувальним об'єктом | | ---+------------------------------------------------------+-----| 11 |Копія повідомлення у засобах масової інформації | | |про намір отримати ліцензію (додаток 20) | | ---+------------------------------------------------------+-----| 12 |Копія документа про рівень освіти і кваліфікації | | |(для фізичних осіб), нотаріально посвідчена | | ----------------------------------------------------------------- окументи додаються в 5 примірниках (кожний примірник формується в
окремій папці у визначеній у цьому Переліку послідовності).
Один з 5 примірників відповідної копії документа нотаріально
посвідчується.
N відсутніх документів: ___________________________________
Усього прийнято _______________________________ документів.

(кількість літерами)
Дата ________________________ Дата _____________________
Підпис ______________________ Підпис ___________________

(відповідальної особи) (заявника)
Додаток 3

до пункту 2.5 Інструкції про порядок

ліцензування Національною комісією

регулювання електроенергетики певних

видів підприємницької діяльності
Перелік документів, що додаються до заяви на ______________________________________________________ ліцензії з
(видачу, переоформлення, продовження дії - потрібне вказати)

передачі електроенергії магістральними та міждержавними електричними мережами
------------------------------------------------------------------ N | Назва документа |Наяв-| з/п| |ність| | |+/0 | ---+------------------------------------------------------+-----| 1 |Заява | | ---+------------------------------------------------------+-----| 2 |Доручення на право представництва заявника | | |(у разі потреби) | | ---+------------------------------------------------------+-----| 3 |Документ про внесення плати за видачу | | |(переоформлення) ліцензії | | ---+------------------------------------------------------+-----| 4 |Копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта | | |підприємницької діяльності (нотаріально посвідчена) | | ---+------------------------------------------------------+-----| 5 |Копія статуту (нотаріально посвідчена) | | ---+------------------------------------------------------+-----| 6 |Копія установчого договору (нотаріально посвідчена) | | ---+------------------------------------------------------+-----| 7 |Опис заявленої діяльності (технічна характеристика | | |мереж; система обліку електроенергії; характеристика | | |електромереж) | | ---+------------------------------------------------------+-----| 8 |Документ, що підтверджує Норматив достатності власних | | |активів суб'єктів підприємницької діяльності (копія | | |бухгалтерської звітності ф.N 1 за звітний період) | | ---+------------------------------------------------------+-----| 9 |Розрахунок коефіцієнтів нормативних технологічних | | |витрат електроенергії | | ---+------------------------------------------------------+-----| 10 |Розрахунок тарифів на передачу електроенергії | | ---+------------------------------------------------------+-----| 11 |Копія довідки про включення до Реєстру суб'єктів | | |підприємницької діяльності | | ---+------------------------------------------------------+-----| 12 |Річний баланс надходження, розподілу електроенергії | | |за рівнями напруги | | ---+------------------------------------------------------+-----| 13 |Копія повідомлення у засобах масової інформації про | | |намір отримати ліцензію (додаток 20) | | ----------------------------------------------------------------- окументи додаються в 5 примірниках (кожний примірник формується в
окремій папці у визначеній у цьому Переліку послідовності).
Один з 5 примірників відповідної копії документа нотаріально
посвідчується.
N відсутніх документів:___________________________________
Усього прийнято _______________________________ документів.

(кількість літерами)
Дата ________________________ Дата ______________________
Підпис ______________________ Підпис ____________________

(відповідальної особи) (заявника)
Додаток 4

до пункту 2.5 Інструкції про порядок

ліцензування Національною комісією

регулювання електроенергетики певних

видів підприємницької діяльності
Перелік документів, що додаються до заяви на ______________________________________________________ ліцензії з
(видачу, переоформлення, продовження дії - потрібне вказати)

передачі електроенергії

місцевими (локальними) електричними мережами
------------------------------------------------------------------ N | Назва документа |Наяв-| з/п| |ність| | |+/0 | ---+------------------------------------------------------+-----| 1 |Заява | | ---+------------------------------------------------------+-----| 2 |Доручення на право представництва заявника | | |(у разі потреби) | | ---+------------------------------------------------------+-----| 3 |Документ про внесення плати за видачу | | |(переоформлення) ліцензії | | ---+------------------------------------------------------+-----| 4 |Копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта | | |підприємницької діяльності (нотаріально посвідчена) | | ---+------------------------------------------------------+-----| 5 |Копія статуту (нотаріально посвідчена) | | ---+------------------------------------------------------+-----| 6 |Копія установчого договору (нотаріально посвідчена) | | ---+------------------------------------------------------+-----| 7 |Опис заявленої діяльності (річний баланс надходження, | | |розподілу та обсягів власного споживання | | |електроенергії за рівнями напруги; опис систем обліку | | |електроенергії, що використовується заявником, у тому| | |числі і погодинних; технічна характеристика мереж; | | |звітні та нормативні витрати ел. енергії за минулий | | |рік; структура органу диспетчерського управління) | | ---+------------------------------------------------------+-----| 8 |Документ, що підтверджує Норматив достатності власних | | |активів суб'єктів підприємницької діяльності (копія | | |бухгалтерської звітності ф.N 1 за звітний період) | | ---+------------------------------------------------------+-----| 9 |Копія довідки про включення до Реєстру суб'єктів | | |підприємницької діяльності | | ---+------------------------------------------------------+-----| 10 |Розрахунок коефіцієнтів нормативних технологічних | | |витрат електроенергії | | ---+------------------------------------------------------+-----| 11 |Розрахунок тарифів на передачу електроенергії за | | |класами напруги | | ---+------------------------------------------------------+-----| 12 |Карта території здійснення діяльності з зазначенням | | |електромереж | | ---+------------------------------------------------------+-----| 13 |Копія повідомлення у засобах масової інформації про | | |намір отримати ліцензію (додаток 20) | | ---+------------------------------------------------------+-----| 14 |Копія документа про рівень освіти і кваліфікації | | |(для фізичних осіб), нотаріально посвідчена | | ----------------------------------------------------------------- окументи додаються в 5 примірниках (кожний примірник формується в
окремій папці у визначеній у цьому Переліку послідовності).
Один з 5 примірників відповідної копії документа нотаріально
посвідчується.
N відсутніх документів: ___________________________________
Усього прийнято _______________________________ документів.

(кількість літерами)
Дата ________________________ Дата _____________________
Підпис ______________________ Підпис ___________________

(відповідальної особи) (заявника)
Додаток 5

до пункту 2.5 Інструкції про порядок

ліцензування Національною комісією

регулювання електроенергетики певних

видів підприємницької діяльності
Перелік документів, що додаються до заяви на ______________________________________________________ ліцензії з
(видачу, переоформлення, продовження дії - потрібне вказати)

постачання електроенергії за регульованим тарифом
------------------------------------------------------------------ N | Назва документа |Наяв-| з/п| |ність| | |+/0 | ---+------------------------------------------------------+-----| 1 |Заява | | ---+------------------------------------------------------+-----| 2 |Доручення на право представництва заявника | | |(у разі потреби) | | ---+------------------------------------------------------+-----| 3 |Документ про внесення плати за видачу | | |(переоформлення) ліцензії | | ---+------------------------------------------------------+-----| 4 |Копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта | | |підприємницької діяльності (нотаріально посвідчена) | | ---+------------------------------------------------------+-----| 5 |Копія статуту (нотаріально посвідчена) | | ---+------------------------------------------------------+-----| 6 |Копія установчого договору (нотаріально посвідчена) | | ---+------------------------------------------------------+-----| 7 |Опис заявленої діяльності (річний обсяг власного | | |споживання електроенергії за рівнями напруги; опис | | |системи обліку електроенергії, у тому числі і | | |погодинних; опис структури органу диспетчерського | | |управління) | | ---+------------------------------------------------------+-----| 8 |Документ, що підтверджує Норматив достатності власних | | |активів суб'єктів підприємницької діяльності (копія | | |бухгалтерської звітності ф.N 1 за звітний період) | | ---+------------------------------------------------------+-----| 9 |Розрахунок тарифів на постачання електроенергії | | ---+------------------------------------------------------+-----| 10 |Копія довідки про включення до Реєстру суб'єктів | | |підприємницької діяльності | | ---+------------------------------------------------------+-----| 11 |Карта території, на якій здійснюється діяльність | | ---+------------------------------------------------------+-----| 12 |Копія повідомлення у засобах масової інформації про | | |намір отримати ліцензію (додаток 20) | | ---+------------------------------------------------------+-----| 13 |Копія документа про рівень освіти і кваліфікації | | |(для фізичних осіб), нотаріально посвідчена | | ----------------------------------------------------------------- окументи додаються в 5 примірниках (кожний примірник формується в
окремій папці у визначеній у цьому Переліку послідовності).
Один з 5 примірників відповідної копії документа нотаріально
посвідчується.
N відсутніх документів: ___________________________________
Усього прийнято _______________________________ документів.

(кількість літерами)
Дата ________________________ Дата ____________________
Підпис ______________________ Підпис __________________

(відповідальної особи) (заявника)
Додаток 6

до пункту 2.5 Інструкції про порядок

ліцензування Національною комісією

регулювання електроенергетики певних

видів підприємницької діяльності
Перелік документів, що додаються до заяви на ______________________________________________________ ліцензії з
(видачу, переоформлення, продовження дії - потрібне вказати)

постачання електроенергії за нерегульованим тарифом
------------------------------------------------------------------ N | Назва документа |Наяв-| з/п| |ність| | |+/0 | ---+------------------------------------------------------+-----| 1 |Заява | | ---+------------------------------------------------------+-----| 2 |Доручення на право представництва заявника | | |(у разі потреби) | | ---+------------------------------------------------------+-----| 3 |Документ про внесення плати за видачу | | |(переоформлення) ліцензії | | ---+------------------------------------------------------+-----| 4 |Копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта | | |підприємницької діяльності (нотаріально посвідчена) | | ---+------------------------------------------------------+-----| 5 |Копія статуту (нотаріально посвідчена) | | ---+------------------------------------------------------+-----| 6 |Копія установчого договору (нотаріально посвідчена) | | ---+------------------------------------------------------+-----| 7 |Опис заявленої діяльності | | ---+------------------------------------------------------+-----| 8 |Документ, що підтверджує Норматив достатності власних | | |активів суб'єктів підприємницької діяльності (копія | | |бухгалтерської звітності ф.N 1 за звітний період) | | ---+------------------------------------------------------+-----| 9 |Копія довідки про включення до Реєстру суб'єктів | | |підприємницької діяльності | | ---+------------------------------------------------------+-----| 10 |Довідка про відсутність у власності електричних мереж | | ---+------------------------------------------------------+-----| 11 |Довідка про наявність субспоживачів та обсяги річного | | |споживання електричної енергії основними споживачами | | |та субспоживачами | | ---+------------------------------------------------------+-----| 12 |Копія повідомлення у засобах масової інформації про | | |намір отримати ліцензію (додаток 20) | | ---+------------------------------------------------------+-----| 13 |Копія документа про рівень освіти і кваліфікації | | |(для фізичних осіб), нотаріально посвідчена | | ----------------------------------------------------------------- окументи додаються в 5 примірниках (кожний примірник формується в
окремій папці у визначеній у цьому Переліку послідовності).
Один з 5 примірників відповідної копії документа нотаріально
посвідчується.
N відсутніх документів: ___________________________________
Усього прийнято _______________________________ документів.

(кількість літерами)
Дата ________________________ Дата ____________________
Підпис ______________________ Підпис __________________

(відповідальної особи) (заявника)
Додаток 7

до пункту 2.5 Інструкції про порядок

ліцензування Національною комісією

регулювання електроенергетики певних

видів підприємницької діяльності
Перелік документів, що додаються до заяви на ______________________________________________________ ліцензії з
(видачу, переоформлення, продовження дії - потрібне вказати)

оптового постачання електроенергії
------------------------------------------------------------------ N | Назва документа |Наяв-| з/п| |ність| | |+/0 | ---+------------------------------------------------------+-----| 1 |Заява | | ---+------------------------------------------------------+-----| 2 |Доручення на право представництва заявника | | |(у разі потреби) | | ---+------------------------------------------------------+-----| 3 |Документ про внесення плати за видачу | | |(переоформлення) ліцензії | | ---+------------------------------------------------------+-----| 4 |Копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта | | |підприємницької діяльності (нотаріально посвідчена) | | ---+------------------------------------------------------+-----| 5 |Копія статуту (нотаріально посвідчена) | | ---+------------------------------------------------------+-----| 6 |Копія установчого договору (нотаріально посвідчена) | | ---+------------------------------------------------------+-----| 7 |Опис заявленої діяльності | | ---+------------------------------------------------------+-----| 8 |Документ, що підтверджує Норматив достатності власних | | |активів суб'єктів підприємницької діяльності (копія | | |бухгалтерської звітності ф.N 1 за звітний період) | | ---+------------------------------------------------------+-----| 9 |Копія довідки про включення до Реєстру суб'єктів | | |підприємницької діяльності | | ---+------------------------------------------------------+-----| 10 |Копія повідомлення у засобах масової інформації про | | |намір отримати ліцензію (додаток 20) | | ----------------------------------------------------------------- окументи додаються в 5 примірниках (кожний примірник формується в
окремій папці у визначеній у цьому Переліку послідовності).
Один з 5 примірників відповідної копії документа нотаріально
посвідчується.
N відсутніх документів: ___________________________________
Усього прийнято _______________________________ документів.

(кількість літерами)
Дата ________________________ Дата ____________________
Підпис ______________________ Підпис __________________

(відповідальної особи) (заявника)
Додаток 8

до пункту 2.5 Інструкції про порядок

ліцензування Національною комісією

регулювання електроенергетики певних

видів підприємницької діяльності
Перелік документів, що додаються до заяви на ______________________________________________________ ліцензії з
(видачу, переоформлення, продовження дії - потрібне вказати)

транспортування природного газу

магістральними трубопроводами
------------------------------------------------------------------ N | Назва документа |Наяв-| з/п| |ність| | |+/0 | ---+------------------------------------------------------+-----| 1 |Заява | | ---+------------------------------------------------------+-----| 2 |Доручення на право представництва заявника | | |(у разі потреби) | | ---+------------------------------------------------------+-----| 3 |Документ про внесення плати за видачу | | |(переоформлення) ліцензії | | ---+------------------------------------------------------+-----| 4 |Копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта | | |підприємницької діяльності (нотаріально посвідчена) | | ---+------------------------------------------------------+-----| 5 |Копія статуту (нотаріально посвідчена) | | ---+------------------------------------------------------+-----| 6 |Копія установчого договору (нотаріально посвідчена) | | ---+------------------------------------------------------+-----| 7 |Опис заявленої діяльності (річні обсяги | | |транспортування на території України та транзит; схема| | |трубопроводів на місцевості здійснення заявленої | | |діяльності та їх технічна характеристика (потужність | | |та перепускна спроможність); система обліку газу) | | ---+------------------------------------------------------+-----| 8 |Документ, що підтверджує Норматив достатності власних | | |активів суб'єктів підприємницької діяльності (копія | | |бухгалтерської звітності ф.N 1 за звітний період) | | ---+------------------------------------------------------+-----| 9 |Копія довідки про включення до Реєстру суб'єктів | | |підприємницької діяльності | | ---+------------------------------------------------------+-----| 10 |Розрахунок тарифів на транспортування | | ---+------------------------------------------------------+-----| 11 |Копія повідомлення у засобах масової інформації про | | |намір отримати ліцензію (додаток 20) | | ----------------------------------------------------------------- окументи додаються в 5 примірниках (кожний примірник формується в
окремій папці у визначеній у цьому Переліку послідовності).
Один з 5 примірників відповідної копії документа нотаріально
посвідчується.
N відсутніх документів: ___________________________________
Усього прийнято _______________________________ документів.

(кількість літерами)
Дата ________________________ Дата ____________________
Підпис ______________________ Підпис __________________

(відповідальної особи) (заявника)
Додаток 9

до пункту 2.5 Інструкції про порядок

ліцензування Національною комісією

регулювання електроенергетики певних

видів підприємницької діяльності
Перелік документів, що додаються до заяви на ______________________________________________________ ліцензії з
(видачу, переоформлення, продовження дії - потрібне вказати)

транспортування природного та нафтового газу

розподільними трубопроводами
------------------------------------------------------------------ N | Назва документа |Наяв-| з/п| |ність| | |+/0 | ---+------------------------------------------------------+-----| 1 |Заява | | ---+------------------------------------------------------+-----| 2 |Доручення на право представництва заявника | | |(у разі потреби) | | ---+------------------------------------------------------+-----| 3 |Документ про внесення плати за видачу | | |(переоформлення) ліцензії | | ---+------------------------------------------------------+-----| 4 |Копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта | | |підприємницької діяльності (нотаріально посвідчена) | | ---+------------------------------------------------------+-----| 5 |Копія статуту (нотаріально посвідчена) | | ---+------------------------------------------------------+-----| 6 |Копія установчого договору (нотаріально посвідчена) | | ---+------------------------------------------------------+-----| 7 |Опис заявленої діяльності, включаючи технічні | | |характеристики трубопроводів (потужність, | | |перепускна спроможність) | | ---+------------------------------------------------------+-----| 8 |Річні обсяги транспортування | | ---+------------------------------------------------------+-----| 9 |Документ, що підтверджує Норматив достатності власних | | |активів суб'єктів підприємницької діяльності (копія | | |бухгалтерської звітності ф.N 1 за звітний період) | | ---+------------------------------------------------------+-----| 10 |Розрахунок тарифів на транспортування | | ---+------------------------------------------------------+-----| 11 |Копія довідки про включення до Реєстру суб'єктів | | |підприємницької діяльності | | ---+------------------------------------------------------+-----| 12 |Копія повідомлення у засобах масової інформації | | |про намір отримати ліцензію (додаток 20) | | ---+------------------------------------------------------+-----| 13 |Копія документа про рівень освіти і кваліфікації | | |(для фізичних осіб), нотаріально посвідчена | | ----------------------------------------------------------------- окументи додаються в 5 примірниках (кожний примірник формується в
окремій папці у визначеній у цьому Переліку послідовності).
Один з 5 примірників відповідної копії документа нотаріально
посвідчується.
N відсутніх документів: ___________________________________
Усього прийнято _______________________________ документів.

(кількість літерами)
Дата ________________________ Дата ____________________
Підпис ______________________ Підпис __________________

(відповідальної особи) (заявника)
Додаток 10

до пункту 2.5 Інструкції про порядок

ліцензування Національною комісією

регулювання електроенергетики певних

видів підприємницької діяльності
Перелік документів, що додаються до заяви на ______________________________________________________ ліцензії з
(видачу, переоформлення, продовження дії - потрібне вказати)

транспортування нафти

магістральними трубопроводами
------------------------------------------------------------------ N | Назва документа |Наяв-| з/п| |ність| | |+/0 | ---+------------------------------------------------------+-----| 1 |Заява | | ---+------------------------------------------------------+-----| 2 |Доручення на право представництва заявника | | |(у разі потреби) | | ---+------------------------------------------------------+-----| 3 |Документ про внесення плати за видачу | | |(переоформлення) ліцензії | | ---+------------------------------------------------------+-----| 4 |Копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта | | |підприємницької діяльності (нотаріально посвідчена) | | ---+------------------------------------------------------+-----| 5 |Копія статуту (нотаріально посвідчена) | | ---+------------------------------------------------------+-----| 6 |Копія установчого договору (нотаріально посвідчена) | | ---+------------------------------------------------------+-----| 7 |Опис заявленої діяльності (річні обсяги | | |транспортування на території України та транзит; | | |схема трубопроводів на місцевості здійснення | | |заявленої діяльності та їх технічна характеристика | | |(потужність та перепускна спроможність); | | |система обліку нафти і нафтопродуктів) | | ---+------------------------------------------------------+-----| 8 |Документ, що підтверджує Норматив достатності власних | | |активів суб'єктів підприємницької діяльності (копія | | |бухгалтерської звітності ф.N 1 за звітний період) | | ---+------------------------------------------------------+-----| 9 |Розрахунок тарифів на транспортування | | ---+------------------------------------------------------+-----| 10 |Копія довідки про включення до Реєстру суб'єктів | | |підприємницької діяльності | | ---+------------------------------------------------------+-----| 11 |Копія повідомлення у засобах масової інформації | | |про намір отримати ліцензію (додаток 20) | | ----------------------------------------------------------------- окументи додаються в 5 примірниках (кожний примірник формується в
окремій папці у визначеній у цьому Переліку послідовності).
Один з 5 примірників відповідної копії документа нотаріально
посвідчується.
N відсутніх документів: ___________________________________
Усього прийнято _______________________________ документів.

(кількість літерами)
Дата ________________________ Дата ____________________
Підпис ______________________ Підпис __________________

(відповідальної особи) (заявника)
Додаток 11

до пункту 2.5 Інструкції про порядок

ліцензування Національною комісією

регулювання електроенергетики певних

видів підприємницької діяльності
Перелік документів, що додаються до заяви на ______________________________________________________ ліцензії з
(видачу, переоформлення, продовження дії - потрібне вказати)

транспортування нафтопродуктів

магістральними трубопроводами
------------------------------------------------------------------ N | Назва документа |Наяв-| з/п| |ність| | |+/0 | ---+------------------------------------------------------+-----| 1 |Заява | | ---+------------------------------------------------------+-----| 2 |Доручення на право представництва заявника | | |(у разі потреби) | | ---+------------------------------------------------------+-----| 3 |Документ про внесення плати за видачу | | |(переоформлення) ліцензії | | ---+------------------------------------------------------+-----| 4 |Копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта | | |підприємницької діяльності (нотаріально посвідчена) | | ---+------------------------------------------------------+-----| 5 |Копія статуту (нотаріально посвідчена) | | ---+------------------------------------------------------+-----| 6 |Копія установчого договору (нотаріально посвідчена) | | ---+------------------------------------------------------+-----| 7 |Опис заявленої діяльності (річні обсяги | | |транспортування на території України та транзит; | | |схема трубопроводів на місцевості здійснення заявленої| | |діяльності та їх технічна характеристика (потужність | | |та перепускна спроможність); система обліку нафти | | |і нафтопродуктів) | | ---+------------------------------------------------------+-----| 8 |Документ, що підтверджує Норматив достатності власних | | |активів суб'єктів підприємницької діяльності (копія | | |бухгалтерської звітності ф.N 1 за звітний період) | | ---+------------------------------------------------------+-----| 9 |Розрахунок тарифів на транспортування | | ---+------------------------------------------------------+-----| 10 |Копія довідки про включення до Реєстру суб'єктів | | |підприємницької діяльності | | ---+------------------------------------------------------+-----| 11 |Копія повідомлення у засобах масової інформації | | |про намір отримати ліцензію (додаток 20) | | ----------------------------------------------------------------- окументи додаються в 5 примірниках (кожний примірник формується в
окремій папці у визначеній у цьому Переліку послідовності).
Один з 5 примірників відповідної копії документа нотаріально
посвідчується.
N відсутніх документів: ___________________________________
Усього прийнято _______________________________ документів.

(кількість літерами)
Дата ________________________ Дата ____________________
Підпис ______________________ Підпис __________________

(відповідальної особи) (заявника)
Додаток 12

до пункту 2.5 Інструкції про порядок

ліцензування Національною комісією

регулювання електроенергетики певних

видів підприємницької діяльності
Перелік документів, що додаються до заяви на ______________________________________________________ ліцензії з
(видачу, переоформлення, продовження дії - потрібне вказати)

постачання природного газу за регульованим тарифом
------------------------------------------------------------------ N | Назва документа |Наяв-| з/п| |ність| | |+/0 | ---+------------------------------------------------------+-----| 1 |Заява | | ---+------------------------------------------------------+-----| 2 |Доручення на право представництва заявника | | |(у разі потреби) | | ---+------------------------------------------------------+-----| 3 |Документ про внесення плати за видачу | | |(переоформлення) ліцензії | | ---+------------------------------------------------------+-----| 4 |Копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта | | |підприємницької діяльності (нотаріально посвідчена) | | ---+------------------------------------------------------+-----| 5 |Копія статуту (нотаріально посвідчена) | | ---+------------------------------------------------------+-----| 6 |Копія установчого договору (нотаріально посвідчена) | | ---+------------------------------------------------------+-----| 7 |Опис заявленої діяльності | | ---+------------------------------------------------------+-----| 8 |Документ, що підтверджує Норматив достатності власних | | |активів суб'єктів підприємницької діяльності (копія | | |бухгалтерської звітності ф.N 1 за звітний період) | | ---+------------------------------------------------------+-----| 9 |Копія довідки про включення до Реєстру суб'єктів | | |підприємницької діяльності | | ---+------------------------------------------------------+-----| 10 |Розрахунок тарифів на постачання | | ---+------------------------------------------------------+-----| 11 |Копія повідомлення у засобах масової інформації | | |про намір отримати ліцензію (додаток 20) | | ---+------------------------------------------------------+-----| 12 |Копія документа про рівень освіти і кваліфікації | | |(для фізичних осіб), нотаріально посвідчена | | ----------------------------------------------------------------- окументи додаються в 5 примірниках (кожний примірник формується в
окремій папці у визначеній у цьому Переліку послідовності).
Один з 5 примірників відповідної копії документа нотаріально
посвідчується.
N відсутніх документів: ___________________________________
Усього прийнято _______________________________ документів.

(кількість літерами)
Дата ________________________ Дата ____________________
Підпис ______________________ Підпис __________________

(відповідальної особи) (заявника)
Додаток 13

до пункту 2.5 Інструкції про порядок

ліцензування Національною комісією

регулювання електроенергетики певних

видів підприємницької діяльності
Перелік документів, що додаються до заяви на ______________________________________________________ ліцензії з
(видачу, переоформлення, продовження дії - потрібне вказати)

постачання природного газу за нерегульованим тарифом
------------------------------------------------------------------ N | Назва документа |Наяв-| з/п| |ність| | |+/0 | ---+------------------------------------------------------+-----| 1 |Заява | | ---+------------------------------------------------------+-----| 2 |Доручення на право представництва заявника | | |(у разі потреби) | | ---+------------------------------------------------------+-----| 3 |Документ про внесення плати за видачу | | |(переоформлення) ліцензії | | ---+------------------------------------------------------+-----| 4 |Копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта | | |підприємницької діяльності (нотаріально посвідчена) | | ---+------------------------------------------------------+-----| 5 |Копія статуту (нотаріально посвідчена) | | ---+------------------------------------------------------+-----| 6 |Копія установчого договору (нотаріально посвідчена) | | ---+------------------------------------------------------+-----| 7 |Опис заявленої діяльності | | ---+------------------------------------------------------+-----| 8 |Документ, що підтверджує Норматив достатності власних | | |активів суб'єктів підприємницької діяльності (копія | | |бухгалтерської звітності ф.N 1 за звітний період) | | ---+------------------------------------------------------+-----| 9 |Копія довідки про включення до Реєстру суб'єктів | | |підприємницької діяльності | | ---+------------------------------------------------------+-----| 10 |Копія повідомлення у засобах масової інформації | | |про намір отримати ліцензію (додаток 20) | | ---+------------------------------------------------------+-----| 11 |Копія документа про рівень освіти і кваліфікації | | |(для фізичних осіб), нотаріально посвідчена | | ----------------------------------------------------------------- окументи додаються в 5 примірниках (кожний примірник формується в
окремій папці у визначеній у цьому Переліку послідовності).
Один з 5 примірників відповідної копії документа нотаріально
посвідчується.
N відсутніх документів: ___________________________________
Усього прийнято _______________________________ документів.

(кількість літерами)
Дата ________________________ Дата ____________________
Підпис ______________________ Підпис __________________

(відповідальної особи) (заявника)
Додаток 14

до пункту 2.5 Інструкції про порядок

ліцензування Національною комісією

регулювання електроенергетики певних

видів підприємницької діяльності
Перелік документів, що додаються до заяви на _____________________________________________________ ліцензії зі
(видачу, переоформлення, продовження дії - потрібне вказати)

зберігання природного газу (в обсягах, що перевищують рівень, який встановлюється

ліцензійними умовами)
------------------------------------------------------------------ N | Назва документа |Наяв-| з/п| |ність| | |+/0 | ---+------------------------------------------------------+-----| 1 |Заява | | ---+------------------------------------------------------+-----| 2 |Доручення на право представництва заявника | | |(у разі потреби) | | ---+------------------------------------------------------+-----| 3 |Документ про внесення плати за видачу | | |(переоформлення) ліцензії | | ---+------------------------------------------------------+-----| 4 |Копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта | | |підприємницької діяльності (нотаріально посвідчена) | | ---+------------------------------------------------------+-----| 5 |Копія статуту (нотаріально посвідчена) | | ---+------------------------------------------------------+-----| 6 |Копія установчого договору (нотаріально посвідчена) | | ---+------------------------------------------------------+-----| 7 |Опис заявленої діяльності (система обліку газу; | | |технічні характеристики газосховища) | | ---+------------------------------------------------------+-----| 8 |Документ, що підтверджує Норматив достатності власних | | |активів суб'єктів підприємницької діяльності (копія | | |бухгалтерської звітності ф.N 1 за звітний період) | | ---+------------------------------------------------------+-----| 9 |Копія довідки про включення до Реєстру суб'єктів | | |підприємницької діяльності | | ---+------------------------------------------------------+-----| 10 |Розрахунок тарифів на зберігання газу | | ---+------------------------------------------------------+-----| 11 |Копія повідомлення у засобах масової інформації | | |про намір отримати ліцензію (додаток 20) | | ----------------------------------------------------------------- окументи додаються в 5 примірниках (кожний примірник формується в
окремій папці у визначеній у цьому Переліку послідовності).
Один з 5 примірників відповідної копії документа нотаріально
посвідчується.
N відсутніх документів: ___________________________________
Усього прийнято _______________________________ документів.

(кількість літерами)
Дата ________________________ Дата ____________________
Підпис ______________________ Підпис __________________

(відповідальної особи) (заявника)
Додаток 15

до пункту 3.1 Інструкції про порядок

ліцензування Національною комісією

регулювання електроенергетики певних

видів підприємницької діяльності
Заява

на видачу дубліката ліцензії
__________________________________________________________________
(найменування, ідентифікаційний код органу, який видав ліцензію)
Заявник __________________________________________________________

(найменування, місцезнаходження юридичної особи, _________________________________________________________________

тел., факс, телекс) _________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи) _________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові громадянина-підприємця, серія і ________________________________________________________________,
номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання, тел., факс)
організаційно-правова форма _____________________________________,
ідентифікаційний код юридичної особи ____________________________,
ідентифікаційний номер фізичної особи ____________________________
вид підприємницької діяльності, на яку було видано ліцензію ______ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
реєстраційний номер ліцензії ____________________________________,
дата видачі ліцензії ____________________________________________,
термін дії ліцензії _____________________________________________,
просить видати дублікат ліцензії у зв'язку з _____________________

(зазначити причини) _________________________________________________________________
Підпис заявника __________________________________________________
"___" _______________ 199_ р.
Дата і номер реєстрації заяви "___" __________ 199_ р. N _____
___________________________ __________ ______________________
(посада особи, яка прийняла (підпис) (ініціали та прізвище)
заяву)
Додаток 16

до пункту 4.2 Інструкції про порядок

ліцензування Національною комісією

регулювання електроенергетики певних

видів підприємницької діяльності
Заява

на переоформлення ліцензії
__________________________________________________________________
(найменування, ідентифікаційний код органу, який видав ліцензію)
Заявник __________________________________________________________

(найменування, місцезнаходження юридичної особи, _________________________________________________________________

тел., факс, телекс) _________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи) _________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові громадянина-підприємця, серія і ________________________________________________________________,

номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання) дентифікаційний код юридичної особи ____________________________,
ідентифікаційний номер фізичної особи ___________________________,
вид підприємницької діяльності, на яку було видано ліцензію ______ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
реєстраційний номер ліцензії ____________________________________,
дата видачі та термін дії ліцензії ______________________________,
просить переоформити ліцензію у зв'язку з ________________________

(зазначити причину) _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Перелік документів, що додаються: ________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Підпис заявника __________________________________________________
"___" _______________ 199_ р.
Дата і номер реєстрації заяви "___" ___________ 199_ р. N _____
___________________________ __________ ______________________
(посада особи, яка прийняла (підпис) (ініціали та прізвище)
заяву)
Додаток 17

до пункту 5.1 Інструкції про порядок

ліцензування Національною комісією

регулювання електроенергетики певних

видів підприємницької діяльності
Заява

на продовження дії ліцензії
__________________________________________________________________
(найменування, ідентифікаційний код органу, який видав ліцензію)
Заявник __________________________________________________________

(найменування, місцезнаходження юридичної особи, _________________________________________________________________

тел., факс, телекс) _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи) _________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові громадянина-підприємця, серія і ________________________________________________________________,

номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання) рганізаційно-правова форма _____________________________________,
ідентифікаційний код юридичної особи ____________________________,
ідентифікаційний номер фізичної особи ___________________________,
вид підприємницької діяльності, на яку було видано ліцензію ______ ________________________________________________________________,
реєстраційний номер ліцензії ____________________________________,
дата видачі ліцензії ____________________________________________,
термін дії ліцензії ______________________________________________
просить продовжити дію ліцензії __________________________________

(на який термін) ерелік документів, що додаються: ________________________________ _________________________________________________________________
Підпис заявника __________________________________________________
"___" _______________ 199_ р.
Дата і номер реєстрації заяви "___" ___________ 199_ р. N ____
___________________________ __________ ______________________
(посада особи, яка прийняла (підпис) (ініціали та прізвище)
заяву)
Додаток 18

до пункту 6.3 Інструкції про порядок

ліцензування Національною комісією

регулювання електроенергетики певних

видів підприємницької діяльності
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ

УКРАЇНИ
252057, м. Київ-57, Смоленська, 19,

тел. 441-78-00, факс 241-90-13
Посвідчення

про контрольну перевірку додержання ліцензіатами

ліцензійних умов
від "___" _____________ 199_ р. N _________,
видане голові контрольної комісії

(уповноваженій особі) ________________________

(прізвище, ініціали)
та членам контрольної комісії ________________________ ________________________ ________________________
для проведення перевірки ліцензіата _________________________ _____________________________________________________________
у термін з "___" __________ ____ р. до "___" ________ ____ р.
щодо здійснення __________________________________________________

(вид діяльності, що ліцензується) _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________
за період з "___" ________ ____ р. до "___" _________ ____ р.
______________ ____________ ______________________

(посада) (підпис) (прізвище, ініціали)
М.п.
Додаток 19

до пункту 6.5 Інструкції про порядок

ліцензування Національною комісією

регулювання електроенергетики певних

видів підприємницької діяльності
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ

УКРАЇНИ
252057, м. Київ-57, Смоленська, 19,

тел. 441-78-00, факс 241-90-13
Акт

про контрольну перевірку додержання ліцензіатами

ліцензійних умов
від "___" _____________ 199_ р. N _________ ________________________________________________________ (назва населеного пункту, в якому проводиться перевірка) Посвідчення про перевірку від "___" ________ 199_ р. N ______ Службовою(-ими) особою(-ами) Національної комісії регулювання
електроенергетики _________________________________________________________________

(посада, прізвище та ініціали, номер та дата видачі

службового посвідчення) _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
з "___" _________________ 199_ р. до "___" _______________ 199_ р.
у ________________________________________________________________
(найменування суб'єкта підприємницької діяльності, його адреса, _________________________________________________________________
телефон, прізвище, ініціали керівника або прізвище та ініціали _________________________________________________________________

громадянина-підприємця, номер і дата видачі ліцензії) _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
в присутності представника (керівника) юридичної особи або
громадянина-підприємця, інших представників ______________________ _________________________________________________________________

(посада, прізвище, ініціали) _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
проведено контрольну перевірку додержання ліцензіатом ліцензійних
умов.
Перевіркою встановлено: _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
(Див. вкладений аркуш N ______ до акта від "___" ________ 199_ р.)
Про вжиті заходи щодо усунення порушень письмово (з
відповідним документальним підтвердженням) повідомити НКРЕ
до "___" ____________ 199_ р.
До акта додаються ____________ вкладених аркушів з такими

(літерами) окументами: _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Акт складено в ________________ примірниках.
Голова контрольної комісії ______________________________________,

(підпис, його розшифрування) лени контрольної комісії ________________________________________

(підписи, їх розшифрування) _________________________________________________________ _________________________________________________________
З актом ознайомлені:
особи, в присутності яких проведено перевірку ____________________

(підписи, їх розшифрування) _________________________________________________________________ ______________________________________________________________ та
представник (керівник) юридичної особи або громадянин-підприємець.
Другий примірник вручено _________________________________________

(підпис, його розшифрування) _________________________________________________________________

(При відмові надати пояснення чи підписати акт указуються
прізвища, імена, по батькові, посади осіб, що ознайомлені з актом
і від його підписання відмовилися.)
Вкладений аркуш N ____ до акта від "___" ______ 199_ р. N ___ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Підпис _______________________ Підпис _________________________

(голова контр. комісії) (уповноважена особа ліцензіата)
Додаток 20

до пункту 2.5 Інструкції про порядок

ліцензування Національною комісією

регулювання електроенергетики певних

видів підприємницької діяльності
Повідомлення у засобах масової інформації про

намір отримати ліцензію
До відома громадськості _________________________________________________________________

(найменування, місцезнаходження юридичної особи, _________________________________________________________________

тел., факс, телекс) _________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові громадянина-підприємця, серія і _________________________________________________________________

номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання) одав до Національної комісії регулювання електроенергетики заяву
про видачу ліцензії з ____________________________________________

(вид заявленої діяльності) а місцем здійснення заявленої діяльності ________________________

(область, район, місто, найменування окремого об'єкта) _________________________________________________________________

  • Друкувати
  • PDF
  • DOCX
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
  • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: