open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про спеціальний режим інвестиційної діяльності

на територіях пріоритетного розвитку в

Житомирській області
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 2, ст. 15 )
( Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 3036-III ( 3036-14 ) від 07.02.2002, ВВР, 2002, N 29, ст.189
N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005, ВВР, 2005, N 17, N 18-19,

ст.267 )

Цей Закон визначає порядок запровадження та функціонування
спеціального режиму інвестиційної діяльності на територіях
пріоритетного розвитку в Житомирській області.
Стаття 1. Визначення термінів
У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
територія пріоритетного розвитку - територія, на якій
склалися несприятливі соціально-економічні та екологічні умови і
на якій запроваджується спеціальний режим інвестиційної діяльності
для створення нових робочих місць;
( Абзац третій частини першої статті 1 виключено на підставі
Закону N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005 )
реструктуризація підприємства - здійснення
організаційно-економічних, правових, технічних заходів,
спрямованих на зміну структури підприємства, його управління,
форми власності, організаційно-правової форми, з метою фінансового
оздоровлення підприємства, збільшення обсягів випуску
конкурентоспроможної продукції, підвищення ефективності
виробництва;
реконструкція підприємства - переобладнання існуючих
виробничих потужностей, пов'язане з удосконаленням виробництва і
підвищенням його техніко-економічного рівня на основі
науково-технічних досягнень, що здійснюється за комплексним
проектом реконструкції підприємства з метою збільшення виробничих
потужностей, поліпшення якості та зміни номенклатури продукції,
поліпшення умов праці та охорони навколишнього природного
середовища;
перепрофілювання підприємства - зміна технології виробничого
процесу для випуску нової продукції (виконання робіт, надання
послуг).
Стаття 2. Мета запровадження спеціального режиму

інвестиційної діяльності
Спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях
пріоритетного розвитку в Житомирській області запроваджується з
метою залучення інвестицій у пріоритетні галузі виробництва для
збереження існуючих та створення нових робочих місць, впровадження
нових технологій, розвитку зовнішньоекономічних зв'язків,
збільшення обсягів високоякісних товарів та послуг, створення
сучасної виробничої, транспортної та ринкової інфраструктури,
ефективного використання природних ресурсів, відновлення
радіаційно забруднених земель, впровадження передових
сільськогосподарських технологій.
Стаття 3. Запровадження спеціального режиму інвестиційної

діяльності
1. Спеціальний режим інвестиційної діяльності запроваджується
на територіях пріоритетного розвитку з 1 січня 2000 року і діє
протягом 30 років при реалізації в порядку, визначеному цим
Законом, інвестиційних проектів у пріоритетних видах економічної
діяльності (далі - інвестиційні проекти), перелік яких
визначається Кабінетом Міністрів України.
2. До територій пріоритетного розвитку належать у своїх
адміністративно-територіальних межах міста Бердичів, Коростень,
Новоград-Волинський, а також Коростенський, Новоград-Волинський,
Лугинський, Народицький, Овруцький, Олевський, Малинський,
Ємільчинський, Володарсько-Волинський райони.
3. Спеціальний режим інвестиційної діяльності застосовується
до суб'єктів підприємницької діяльності, які реалізують в порядку,
визначеному цим Законом, інвестиційний проект вартістю,
еквівалентною не менше:
200 тис. доларів США - у сільському господарстві, харчовій
промисловості, текстильній промисловості, обробленні деревини та
виробництві виробів з деревини, целюлозно-паперовій промисловості,
виробництві меблів, виробництві готового одягу та хутра, охороні
здоров'я, освіті;
300 тис. доларів США - у будівництві;
500 тис. доларів США - у добувній промисловості, хімічному
виробництві, виробництві виробів з мінеральних матеріалів,
виробництві машин та устаткування, транспорті.
Початком реалізації інвестиційного проекту є дата фактичного
внесення інвестиції.
Стаття 4. Особливості дії законодавства України на

територіях пріоритетного розвитку
1. Законодавство України на територіях пріоритетного розвитку
діє в межах Конституції України ( 254к/96-ВР ) з урахуванням
особливостей, передбачених цим Законом.
2. Органи виконавчої влади на територіях пріоритетного
розвитку діють в межах повноважень, що передбачені Конституцією та
законами України, з урахуванням особливостей, передбачених цим
Законом.
Стаття 5. Органи управління територіями пріоритетного

розвитку
Органами управління територіями пріоритетного розвитку є:
Рада з питань територій пріоритетного розвитку;
органи місцевого самоврядування.
Стаття 6. Повноваження органів місцевого самоврядування щодо

управління територіями пріоритетного розвитку
1. Органи місцевого самоврядування територій, на яких
запроваджується спеціальний режим інвестиційної діяльності,
здійснюють свої повноваження відповідно до Конституції та законів
України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.
2. Крім того, до повноважень органу місцевого самоврядування
також належить укладення договору (контракту) з суб'єктом
підприємницької діяльності щодо умов реалізації інвестиційного
проекту, затвердженого Радою з питань територій пріоритетного
розвитку, у встановленому цим Законом порядку.
Стаття 7. Повноваження Ради з питань територій пріоритетного

розвитку
1. Рада з питань територій пріоритетного розвитку (далі -
Рада) є спеціально уповноваженим органом управління спеціальним
режимом інвестиційної діяльності, що запроваджується відповідно до
цього Закону на територіях пріоритетного розвитку в Житомирській
області.
Рада створюється Житомирською обласною радою за поданням
Житомирської обласної державної адміністрації.
2. До повноважень Ради належать:
розроблення та забезпечення реалізації стратегії та поточних
програм розвитку територій пріоритетного розвитку;
розгляд і затвердження інвестиційних проектів у порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України;
видача свідоцтва про затвердження інвестиційного проекту;
здійснення в межах своїх повноважень згідно з цим Законом
відповідного контролю за реалізацією інвестиційних проектів
суб'єктами підприємницької діяльності на територіях пріоритетного
розвитку;
підготовка відповідним органам місцевого самоврядування
пропозицій щодо встановлення ставок орендної плати, плати за
комунальні послуги, тарифів та інших платежів;
організація підготовки та перепідготовки кадрів;
регулювання залучення до роботи на територіях пріоритетного
розвитку іноземних працівників;
прийняття у межах своєї компетенції рішень, обов'язкових до
виконання на територіях пріоритетного розвитку при реалізації
інвестиційних проектів;
розгляд у досудовому порядку спорів, що виникають між
органами місцевого самоврядування та суб'єктами підприємницької
діяльності при реалізації інвестиційних проектів;
надання Міністерству фінансів України та Міністерству
економіки України інформації щодо наслідків запровадження
спеціального режиму інвестиційної діяльності;
реалізація інших повноважень, передбачених цим Законом.
Стаття 8. Умови провадження підприємницької діяльності на

територіях пріоритетного розвитку
1. На територіях пріоритетного розвитку можуть провадитися
всі види підприємницької діяльності, за винятком заборонених
законами України.
2. Спеціальний правовий режим підприємницької діяльності,
встановлений на територіях пріоритетного розвитку, поширюється на
суб'єктів підприємницької діяльності виключно під час реалізації
ними на цих територіях інвестиційних проектів, затверджених у
встановленому цим Законом порядку.
3. Затвердження Радою інвестиційного проекту та видача
свідоцтва про його затвердження є підставою для укладення
відповідним органом місцевого самоврядування договору (контракту)
з суб'єктом підприємницької діяльності щодо умов реалізації
інвестиційного проекту, укладення договорів оренди землі,
приміщень тощо. Порядок укладення договору (контракту)
визначається Житомирською обласною радою.
4. У разі невиконання або неналежного виконання суб'єктом
підприємницької діяльності умов договору (контракту), укладеного з
органом місцевого самоврядування, такий суб'єкт підприємницької
діяльності несе майнову та іншу відповідальність, передбачену
законодавством України та відповідним договором (контрактом).
5. У разі порушення суб'єктом підприємницької діяльності
законодавства України, установчих документів, договору (контракту)
з органом місцевого самоврядування щодо умов реалізації
затвердженого у встановленому цим Законом порядку інвестиційного
проекту Рада може скасувати рішення про затвердження
інвестиційного проекту та внести пропозиції органу місцевого
самоврядування про розірвання у встановленому законодавством
порядку договору (контракту), укладеного з суб'єктом
підприємницької діяльності.
6. У разі порушення суб'єктом підприємницької діяльності
законодавства України, установчих документів, договору (контракту)
з органом місцевого самоврядування щодо умов реалізації
затвердженого у встановленому цим Законом порядку інвестиційного
проекту орган місцевого самоврядування може прийняти рішення про
розірвання у встановленому законодавством порядку укладеного з ним
договору (контракту), а також внести пропозиції Раді про
скасування рішення про затвердження інвестиційного проекту.
7. Рішення Ради про скасування рішення про затвердження
інвестиційного проекту та рішення органу місцевого самоврядування
про розірвання договору (контракту), укладеного з суб'єктом
підприємницької діяльності, можуть бути оскаржені в судовому
порядку.
( Статтю 9 виключено на підставі Закону N 2505-IV ( 2505-15 )
від 25.03.2005 )
( Статтю 10 виключено на підставі Закону N 2505-IV
( 2505-15 ) від 25.03.2005 )
Стаття 11. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України:
у місячний строк визначити перелік видів економічної
діяльності, які є пріоритетними для реалізації інвестиційних
проектів на територіях пріоритетного розвитку в Житомирській
області;
у місячний строк внести пропозиції щодо приведення
законодавчих актів України у відповідність із цим Законом;
у місячний строк привести свої нормативно-правові акти у
відповідність із цим Законом;
забезпечити в межах своїх повноважень видання
нормативно-правових актів, передбачених цим Законом.
3. У зв'язку з набранням чинності цим Законом припиняється
відповідно до пункту 4 розділу XV "Перехідні положення"
Конституції України ( 254к/96-ВР ) дія Указу Президента України
від 27 червня 1999 року N 732/99 "Про спеціальний режим
інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в
Житомирській області".

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 3 грудня 1999 року

N 1276-XIV

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: