open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України

"Про господарські товариства"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 18, ст. 89 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Закону України "Про господарські товариства"
( 1576-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 49,
ст.682) такі зміни: 1. Пункт "б" частини першої статті 10 доповнити реченням
такого змісту: "Право на отримання частки прибутку (дивідендів)
пропорційно частці кожного з учасників мають особи, які є
учасниками товариства на початок строку виплати дивідендів".
2. У статті 23: назву статті викласти в такій редакції:
"Стаття 23. Органи управління товариством та їх посадові

особи"; у частинах другій та третій слова "Посадовими особами
товариства" замінити словами "Посадовими особами органів
управління товариства".
3. Статтю 27 викласти в такій редакції:
"Стаття 27. Випуск акціонерним товариством цінних паперів
Акціонерне товариство має право випускати цінні папери
відповідно до вимог, встановлених Державною комісією з цінних
паперів та фондового ринку. У разі додаткового випуску акцій без
реєстрації попереднього випуску акцій усі договори купівлі-продажу
акцій додаткового випуску вважаються недійсними з наслідками,
передбаченими частиною п'ятою статті 30 цього Закону. Не пізніше ніж через шість місяців після реєстрації випуску
акцій акціонерне товариство зобов'язано видати акціонерам акції
(сертифікати акцій). Закрите акціонерне товариство має право випускати лише іменні
акції".
4. Частину другу статті 28 замінити частинами другою та
третьою такого змісту: "Акція може бути придбана також на підставі договору з її
власником або держателем за ціною, що визначається сторонами, або
за ціною, що склалася на фондовому ринку, а також у порядку
спадкоємства громадян чи правонаступництва юридичних осіб та з
інших підстав, передбачених законодавством. Перехід та реалізація права власності на акції здійснюються
відповідно до законодавства України".
5. У статті 30: частину другу замінити частинами другою та третьою такого
змісту: "Засновники відкритого акціонерного товариства (емітенти)
зобов'язані опублікувати відповідно до вимог чинного законодавства
інформацію про випуск акцій, зміст та порядок реєстрації якої
встановлюються Державною комісією з цінних паперів та фондового
ринку. Строк відкритої підписки на акції не може перевищувати
шести місяців". У зв'язку з цим частини третю - шосту вважати відповідно
частинами четвертою - сьомою; перше речення частини шостої доповнити словами "якщо це
передбачено умовами випуску".
6. Статтю 37 доповнити словами "строк та порядок виплати
частки прибутку (дивідендів) один раз на рік за підсумками
календарного року".
7. У статті 38: частину другу після слова "здійснюється" доповнити словами "в
порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та
фондового ринку"; частину третю доповнити реченням такого змісту: "У
голосуванні про затвердження результатів підписки на додатково
випущені акції беруть участь особи, які підписалися на ці акції".
8. Статтю 41 викласти в такій редакції:
"Стаття 41. Вищий орган акціонерного товариства
Вищим органом акціонерного товариства є загальні збори
товариства. У загальних зборах мають право брати участь усі
акціонери, незалежно від кількості та класу акцій, власниками яких
вони є. Брати участь у загальних зборах з правом дорадчого голосу
можуть і члени виконавчих органів, які не є акціонерами. Акціонери
(їх представники), які беруть участь у загальних зборах,
реєструються із зазначенням кількості голосів, яку має кожний
учасник. Реєстрація акціонерів (їх представників), які прибули для
участі у загальних зборах, здійснюється згідно з реєстром
акціонерів у день проведення загальних зборів виконавчим органом
акціонерного товариства або реєстратором на підставі укладеного з
ним договору. Цей реєстр підписується головою та секретарем
зборів. Реєстрація акціонерів - власників акцій на пред'явника
здійснюється на підставі пред'явлення ними цих акцій (сертифікатів
акцій) або виписок з рахунку у цінних паперах. Право участі у
загальних зборах акціонерів мають особи, які є власниками акцій на
день проведення загальних зборів (крім випадку проведення
установчих зборів). Передача акціонером своїх повноважень іншій особі
здійснюється відповідно до законодавства. Довіреність на право
участі та голосування на загальних зборах акціонерів може бути
посвідчена реєстратором або правлінням акціонерного товариства. Акціонери, які володіють у сукупності більш як 10 відсотками
голосів, та/або Державна комісія з цінних паперів та фондового
ринку можуть призначати своїх представників для контролю за
реєстрацією акціонерів для участі у загальних зборах, про що вони
до початку реєстрації письмово повідомляють виконавчий орган
акціонерного товариства. До компетенції загальних зборів належить: а) визначення основних напрямів діяльності акціонерного
товариства і затвердження його планів та звітів про їх виконання; б) внесення змін до статуту товариства; в) обрання та відкликання членів ради акціонерного товариства
(спостережної ради); г) обрання та відкликання членів виконавчого органу та
ревізійної комісії; д) затвердження річних результатів діяльності акціонерного
товариства, включаючи його дочірні підприємства, затвердження
звітів і висновків ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку,
строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів),
визначення порядку покриття збитків; е) створення, реорганізація та ліквідація дочірніх
підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та
положень; є) винесення рішень про притягнення до майнової
відповідальності посадових осіб органів управління товариства; ж) затвердження правил процедури та інших внутрішніх
документів товариства, визначення організаційної структури
товариства; з) вирішення питання про придбання акціонерним товариством
акцій, що випускаються ним; и) визначення умов оплати праці посадових осіб акціонерного
товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв; і) затвердження договорів (угод), укладених на суму, що
перевищує вказану в статуті товариства; ї) прийняття рішення про припинення діяльності товариства,
призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного
балансу. Повноваження, передбачені пунктами "б", "д", "е", "ї",
належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів і не
можуть бути передані іншим органам товариства. Статутом товариства до компетенції загальних зборів можуть
бути віднесені й інші питання. Загальні збори визнаються правомочними, якщо в них беруть
участь акціонери, що мають відповідно до статуту товариства більш
як 60 відсотків голосів. Протокол загальних зборів акціонерів підписується головою і
секретарем зборів і не пізніш як через три робочих дні після
закінчення зборів передається виконавчому органу акціонерного
товариства".
9. Частини першу і другу статті 43 викласти в такій редакції: "Про проведення загальних зборів акціонерів держателі іменних
акцій повідомляються персонально передбаченим статутом способом.
Крім того, загальне повідомлення друкується в місцевій пресі за
місцезнаходженням акціонерного товариства і в одному із офіційних
друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів
України чи Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
із зазначенням часу і місця проведення зборів та порядку денного.
Якщо до порядку денного включено питання про зміну статутного
фонду акціонерного товариства, то одночасно з порядком денним
друкується інформація, передбачена статтею 40 цього Закону.
Повідомлення повинно бути зроблено не менш як за 45 днів до
скликання загальних зборів. У разі необхідності може бути зроблено
повторне повідомлення в зазначених засобах масової інформації.
Загальні збори акціонерів проводяться, як правило, за
місцезнаходженням акціонерного товариства. Будь-який з акціонерів має право вносити свої пропозиції
щодо порядку денного загальних зборів не пізніш як за 30 днів до
їх скликання. Рішення про включення цих пропозицій до порядку
денного приймається виконавчим органом товариства. Пропозиції
акціонерів, які володіють більш як 10 відсотками голосів,
вносяться до порядку денного обов'язково. Рішення про зміни в
порядку денному повинні бути доведені до відома всіх акціонерів
не пізніш як за 10 днів до проведення зборів у порядку,
передбаченому статутом".
10. Друге речення частини першої статті 44 виключити.
11. Частини третю і четверту статті 45 викласти в такій
редакції: "Позачергові збори повинні бути також скликані виконавчим
органом на письмову вимогу ради акціонерного товариства
(спостережної ради) або ревізійної комісії. Виконавчий орган
акціонерного товариства зобов'язаний протягом 20 днів з моменту
отримання письмової вимоги прийняти рішення про скликання
позачергових зборів з порядком денним, запропонованим радою
акціонерного товариства (спостережною радою) або ревізійною
комісією. Акціонери, які володіють у сукупності більш як 10 відсотками
голосів, мають право вимагати скликання позачергових зборів у
будь-який час і з будь-якого приводу. Якщо протягом 20 днів
правління не виконало зазначеної вимоги, вони мають право самі
скликати збори відповідно до вимог частини першої статті 43 цього
Закону".
12. Статтю 46 викласти в такій редакції:
"Стаття 46. Рада акціонерного товариства (спостережна рада)
В акціонерному товаристві з числа акціонерів може
створюватися рада акціонерного товариства (спостережна рада), яка
представляє інтереси акціонерів у період між проведенням
загальних зборів і в межах компетенції, визначеної статутом,
контролює і регулює діяльність правління. В акціонерному товаристві, яке налічує понад 50 акціонерів,
створення ради акціонерного товариства (спостережної ради)
обов'язкове. Статутом акціонерного товариства або за рішенням загальних
зборів акціонерів на раду акціонерного товариства (спостережну
раду) може бути покладено виконання окремих функцій, що належать
до компетенції загальних зборів. Питання, віднесені статутом акціонерного товариства до
виключної компетенції ради акціонерного товариства (спостережної
ради), не можуть бути передані на вирішення виконавчих органів
товариства. Члени ради акціонерного товариства (спостережної ради) не
можуть бути членами виконавчого органу та ревізійної комісії".
13. Статтю 49 після частини першої доповнити новою частиною
такого змісту: "Членами ревізійної комісії не можуть бути члени правління,
ради акціонерного товариства (спостережної ради) та інші посадові
особи". У зв'язку з цим частини другу - сьому вважати відповідно
частинами третьою - восьмою.
14. Частину першу статті 75 викласти в такій редакції: "Командитним товариством визнається товариство, в якому разом
з одним або більше учасниками, які здійснюють від імені товариства
підприємницьку діяльність і несуть відповідальність за
зобов'язаннями товариства всім своїм майном, є один або більше
учасників, відповідальність яких обмежується вкладом у майні
товариства (вкладників)".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у місячний строк: привести свої рішення у відповідність із цим Законом; забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними
органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у
відповідність із цим Законом.
3. Господарським товариствам у шестимісячний строк з дня
набрання чинності цим Законом привести установчі документи у
відповідність із цим Законом.
4. Закритим акціонерним товариствам, випуски акцій яких не
зареєстровані, протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим
Законом провести відповідну реєстрацію в порядку, визначеному
Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 23 грудня 1997 року

N 769/97-ВР

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: