open Про систему
Нечинна
                             
                             
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
N 141 від 14.04.98 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

15 травня 1998 р.
vd980414 vn141 за N 323/2763

Про затвердження Інструкції про порядок регулювання

та аналіз діяльності комерційних банків
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами Нацбанку

N 383 ( z0600-98 ) від 21.09.98

N 524 ( z0005-99 ) від 17.12.98

N 128 ( z0168-99 ) від 18.03.99

N 156 ( z0250-99 ) від 31.03.99

N 238 ( z0355-99 ) від 18.05.99

N 376 ( z0562-99 ) від 27.07.99

N 518 ( z0786-99 ) від 25.10.99 )
( Щодо змін додатково див. Лист Нацбанку

N 43-111/3453-9229 ( v9229500-99 )від 23.11.99 )
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами Нацбанку

N 585 ( z0878-99 ) від 13.12.99

N 106 ( z0197-00 ) від 15.03.2000

N 215 ( z0381-00 ) від 26.05.2000

N 288 ( z0475-00 ) від 18.07.2000 )
( У тексті Інструкції про порядок регулювання та аналіз

діяльності комерційних банків і додатків 2 "Звіт про

дотримання економічних нормативів", 3 "Балансовий звіт

комерційного банку", 4 "Звіт про кредитний портфель",

5 "Звіт про залишки за депозитами" слова "Управління

контролю економічних нормативів" та "Департамент

безвиїзного нагляду" замінено словами "Департамент

пруденційного нагляду" згідно з Постановою Нацбанку N 238

( z0355-99 ) від 18.05.99 )

На виконання пп.3,4 постанови Правління Національного банку
України від 30 грудня 1997 року за N 469 ( v0509500-97 ) "Про
введення в дію Інструкції N 10 "Про порядок регулювання та аналіз
діяльності комерційних банків", приведеної у відповідність до
міжнародних стандартів бухгалтерського обліку і звітності" щодо
внесення змін і доповнень до Інструкції N 10, Правління
П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити Інструкцію про порядок регулювання та аналіз
діяльності комерційних банків у новій редакції (додається). 2. Департаментам безвиїзного нагляду (Ю.О.Герасименко) та
інформатизації (А.С.Савченко) до 01.06.98 внести відповідні зміни
до програмного комплексу автоматизованого розрахунку економічних
нормативів і довести програмний комплекс до відома регіональних
управлінь Національного банку України та комерційних банків. Комерційним банкам розрахунок економічних нормативів за
травень поточного року (за середнім арифметичним) здійснити після
отримання програмного комплексу, але не пізніше за строки,
визначені в Інструкції. 3. Кримському регіональному, ОПЕРУ, Головному, обласним та по
місту Києву і Київській області управлінням Національного банку
України не застосовувати до комерційних банків штрафних санкцій та
інших заходів впливу за порушення економічних нормативів:
максимального розміру ризику на одного позичальника (Н8);
максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих
одному інсайдеру (Н10); максимального сукупного розміру
кредитів,гарантій та поручительств, наданих інсайдерам (Н11) за
кредитними угодами та кредитними лініями, укладеними та відкритими
до 01.01.98 на строк дії зазначених угод, але не пізніше ніж до
01.01.99. Начальникам регіональних управлінь Національного банку
України взяти під особистий контроль перевірку всіх фактів
укладення до 01.01.98 зазначених угод, які спричинили порушення
перелічених вище економічних нормативів , та повідомити про кожний
такий випадок Департамент безвиїзного нагляду не пізніше 01.06.98. 4. Комерційним банкам (у тому числі банкам, статутний капітал
яких сформовано за рахунок іноземного капіталу) у термін до
01.07.98 привести у відповідність до п.3.4 Інструкції про порядок
регулювання та аналіз діяльності комерційних банків
( v0509500-97 ) нормативи відкритої валютної позиції
уповноваженого банку. Регіональним управлінням Національного банку України до
01.07.98 не застосовувати до комерційних банків штрафних санкцій
та інших заходів впливу за порушення економічних нормативів
відкритої валютної позиції (нормативу загальної відкритої валютної
позиції банку (Н15), нормативу довгої (короткої) відкритої
валютної позиції у ВКВ (Н16), нормативу довгої (короткої)
відкритої валютної позиції в НКВ (Н17), нормативу довгої
(короткої) відкритої валютної позиції у всіх банківських металах
(Н18). 5. Визнати такими, що втратили чинність: Інструкцію Національного банку України N 10 "Про порядок
регулювання та аналіз діяльності комерційних банків", затверджену
постановою Правління НБУ від 30.12.96 р. за N 343 ( v0010500-96 ),
із змінами і доповненнями, внесеними постановою Правління
Національного банку України від 30.12.97 N 469 ( v0509500-97 ). Тимчасовий порядок ведення уповноваженими банками України
відкритої валютної позиції з купівлі-продажу безготівкової
іноземної валюти на валютному ринку України, затверджений
постановою Правління Національного банку України від 03.01.96 N 1
( v0341500-96 ). 6. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
заступника Голови Правління Національного банку України
О.І.Кірєєва, Департамент безвиїзного нагляду (Ю.О.Герасименко),
начальників регіональних управлінь Національного банку України. 7. Постанова набуває чинності через 10 днів після реєстрації
її в Міністерстві юстиції України.
Голова В.А.Ющенко
Затверджено

Постанова Правління

Національного банку України

14.04.98 N 141
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

15 травня 1998 р.

за N 323/2763
Інструкція

про порядок регулювання та аналіз

діяльності комерційних банків
1. Загальні положення
1.1. Інструкція про порядок регулювання та аналіз діяльності
комерційних банків вводиться з метою надання комерційним банкам
України допомоги щодо забезпечення ними своєї надійності та
своєчасного виконання зобов'язань перед їх вкладниками та
акціонерами. 1.2. Інструкція про порядок регулювання та аналіз діяльності
комерційних банків розроблена на підставі Закону України "Про
банки і банківську діяльність" ( 872-12 ), чинних законодавчих
актів України та нормативних актів Національного банку України. 1.3. Дія цієї Інструкції поширюється на всі комерційні банки
України незалежно від форм власності. 1.4. Відповідно до Закону України "Про банки і банківську
діяльність" з метою захисту інтересів клієнтів та забезпечення
фінансової надійності банків Національний банк України встановлює
для всіх комерційних банків економічні нормативи. - Нормативи капіталу: - капітал банку; - мінімальний розмір статутного капіталу; - платоспроможність; - достатність капіталу банку.
- Нормативи ліквідності: - миттєва ліквідність; - загальна ліквідність; - співвідношення високоліквідних активів до робочих активів
банку.
- Нормативи ризику: - максимальний розмір ризику на одного позичальника; - норматив "великих" кредитних ризиків; - максимальний розмір кредитів, гарантій та поручительств,
наданих одному інсайдеру; - максимальний сукупний розмір кредитів, гарантій та
поручительств, наданих інсайдерам; - максимальний розмір наданих міжбанківських позик; - максимальний розмір отриманих міжбанківських позик; - інвестування; - загальна відкрита валютна позиція банку; - довга (коротка) відкрита валютна позиція у вільно
конвертованій валюті; - довга (коротка) відкрита валютна позиція в неконвертованій
валюті; - довга (коротка) відкрита валютна позиція в усіх банківських
металах. При цьому, при переході на міжнародні стандарти
бухгалтерського обліку та звітності економічні нормативи,
передбачені ст.51 Закону України "Про банки і банківську
діяльність" ( 872-12 ), відповідають встановленим цією Інструкцією
нормативам: - мінімальний розмір статутного фонду та граничне
співвідношення між розміром власних коштів та сумою його активів -
нормативи капіталу банку; - показники ліквідності банку - нормативи ліквідності; - максимальний розмір ризику на одного позичальника -
нормативи ризику. 1.5. Комерційні банки несуть відповідальність за надання
установам Національного банку України недостовірної інформації.
2. Визначення окремих термінів
Визначення нижченаведених термінів відноситься до змісту
Інструкції. Актив - будь-який об'єкт бухгалтерського обліку, право
контролю якого закріплене за банком, який відповідає хоча б одній
з таких вимог: 1) дає дохід банківській установі, або 2) може бути
обмінений на інший об'єкт, який, у свою чергу, даватиме дохід
банківській установі. Загальна сума активів - це сума всіх
категорій активів мінус сума всіх контрактивних рахунків типу
резервів під можливі збитки від кредитної діяльності та дисконт за
придбаними цінними паперами. Активи високоліквідні - кошти в касі, у Національному банку
України та в інших банках, а також активи, що можуть бути швидко
проконвертовані у готівкові чи безготівкові кошти. Активи робочі - кошти на коррахунку, в касі, вкладені в
майно, розміщені в інших банках, цінних паперах, надані кредити та
інші активи, що дають дохід банку. Активні операції банків - фінансові операції з розміщення
коштів із метою отримання доходу. До активних операцій банку
належать: надання кредитів та позичок, придбання цінних паперів,
вкладення коштів у комерційні проекти, лізингові, факторингові
операції, операції з векселями та інші банківські операції. Акція - вид цінного папера без встановленого строку обігу,
який підтверджує участь її власника у формуванні статутного фонду
(капіталу) акціонерного товариства, підтверджує право на участь в
управлінні акціонерним товариством, дає право на одержання частини
прибутку у вигляді дивіденду і участь у розподілі майна при його
ліквідації. Розрізняють чотири види акцій: іменні, на пред'явника,
привілейовані та прості. Балансовий звіт - складова частина пакета фінансової
звітності, що характеризує фінансовий стан банку та відображає
активи, зобов'язання та капітал банківської установи в грошовій
формі станом на певну дату. Валютна позиція банку - співвідношення (різниця) між сумою
активів та позабалансових вимог у певній іноземній валюті та сумою
балансових і позабалансових зобов'язань у цій самій валюті. Валютна позиція відкрита - сума активів та позабалансових
вимог у певній іноземній валюті не збігається із сумою балансових
і позабалансових зобов'язань у цій самій валюті. Відкрита валютна
позиція несе додатковий ризик у разі зміни валютного курсу. Валютна позиція відкрита довга - сума активів та
позабалансових вимог перевищує суму балансових і позабалансових
зобов'язань у кожній іноземній валюті. Банк із такою позицією може
зазнати витрат у разі підвищення курсу національної валюти щодо
іноземної валюти. Валютна позиція відкрита коротка - сума балансових та
позабалансових зобов'язань перевищує суму активів і позабалансових
вимог у кожній іноземній валюті. Банк із такою позицією може
зазнати додаткових витрат у разі підвищення курсу іноземної валюти
щодо національної валюти. Валютна позиція закрита - сума активів та позабалансових
вимог збігається із сумою балансових та позабалансових зобов'язань
у кожній іноземній валюті. Вексель - цінний папір, який свідчить про грошове
зобов'язання боржника (векселедавця), за яким потрібно сплатити у
встановлений строк і в певному порядку визначену суму грошей
власнику векселя (векселедержателю). Великий кредит - сукупний розмір кредитів (у т.ч.
міжбанківських), з урахуванням векселів та 100% сум позабалансових
вимог (гарантій, поручительств), що рахуються у комерційного банку
за одним позичальником або групою споріднених позичальників, що
перевищує 10% капіталу банку. Витрати банку - зменшення економічної вигоди за сукупністю
господарських операцій банку, крім операцій з розподілу капіталу,
які призводять або до 1) скорочення суми активів банківської
установи без відповідного скорочення суми її зобов'язань, або до
2) збільшення суми зобов'язань банківської установи без
відповідного збільшення суми її активів. Гарантія банківська - це порука банку-гаранта перед
кредитором іншої особи за виконання нею свого зобов'язання в
повному обсязі або в частині. Дебіторська заборгованість банку - це сума стандартних та
сумнівних боргів (що належать юридичним та фізичним особам), які
виникають в процесі взаємовідносин з банком. Депозит - зобов'язання банку за тимчасово залученими коштами
фізичних і юридичних осіб або цінними паперами за відповідну
плату. Дивіденд - частка прибутку акціонерного товариства, яка
розподіляється між акціонерами у вигляді доходу відповідно до
кількості та видів акцій, що їм належать. Достатність капіталу - спроможність банку захистити
кредиторів та вкладників від непередбачених збитків, яких може
зазнати банк у процесі своєї діяльності залежно від розміру
різноманітних ризиків. Доходи банку - збільшення економічної вигоди за сукупністю
господарських операцій, крім операцій з реалізації додаткової
кількості акцій банку, які призводять до або: 1) збільшення суми
активів банківської установи без відповідного збільшення суми її
зобов'язань, або 2) зменшення суми зобов'язань банківської
установи без відповідного зменшення суми її активів. Забезпечення кредиту - засіб страхування банку від ризику
неповернення клієнтом позички. Заборгованість за відсотками - сума нарахованих прострочених
відсотків за основним боргом. Зобов'язання - вимоги до активів банківської установи, що
становлять її зобов'язання сплатити фіксовану суму коштів у
визначений час в майбутньому. При веденні обліку та складанні
звітності до зобов'язань також включаються кредиторська
заборгованість за нарахованими процентами та відстрочена
дебіторська заборгованість за доходами, але не включаються доходи,
прибуток та внутрішньобанківські розрахунки. Застава - засіб забезпечення виконання зобов'язання,
своєрідна майнова гарантія його виконання в обумовленому обсязі й
у визначені умовами терміни. Для оформлення застави складається
документ, у якому фіксуються: вид зобов'язання (грошовий,
майновий, іпотечний та ін.), його величина, терміни та порядок
одержання. Заставне зобов'язання видається кредиторові з метою
підтвердження його права на отримання належної суми коштів у разі
невиконання погоджених умов. Інвестиційний портфель - до складу цього портфеля входять: 1)
усі боргові цінні папери (векселі, облігації, сертифікати та ін.),
що знаходяться у власності банківської установи, та 2) акціонерні
(пайові) цінні папери, що знаходяться у власності банківської
установи, у разі, якщо їй належить менше ніж 20% від загальної
суми статутного капіталу суб'єкта господарської діяльності. Інвестиції до асоційованих осіб - акції інших суб'єктів
господарської діяльності, що належать банківській установі, у
разі, якщо їй належить 20% та більше від загальної суми статутного
фонду (капіталу) цього суб'єкта. Інсайдер - особа (юридична або фізична), яка має доступ до
конфіденційної інформації про справи банку завдяки своєму
службовому становищу, участі в капіталі банку, родинним зв'язкам і
має можливість використовувати своє становище у власних інтересах. Інсайдери поділяються на фізичних та юридичних осіб: 1. Фізичні особи: а) акціонери (учасники) банку, які володіють істотною часткою
капіталу банку; б) керівники банку (голова та члени ради акціонерів;
президент; віце-президенти; голова правління та члени правління;
заступники голови правління; головний бухгалтер та його
заступники; керівники філій; головні бухгалтери філій; керівники
структурних підрозділів банку та члени кредитного комітету
(кредитної комісії), які беруть участь у розгляді питань щодо
кредитної та інвестиційної політики, управління активами і
пасивами банку); в) контролери: особи, які за дорученням акціонера (учасника) банку, який
володіє істотною часткою капіталу банку, мають право голосу на
загальних зборах акціонерів банку; працівники внутрішнього та зовнішнього аудиту; члени ревізійної комісії банку; особа, яка є керівником державних органів і відповідно до
своїх посадових обов'язків здійснює контроль за діяльністю банку; г) асоційовані особи: дружина, чоловік, батьки, повнолітні діти, рідні брати та
сестри тих керівників банку, контролерів банку і керівників
установ - акціонерів (учасників) банку, які володіють істотною
часткою капіталу банку; ґ) керівники, контролери та асоційовані з ними особи установ,
що споріднені з банком. 2. Юридичні особи: а) акціонери (учасники) банку, які володіють істотною часткою
капіталу; б) споріднені установи: установа, яка має істотну частку капіталу банку; установа, у якій банк володіє істотною часткою капіталу; установа, у якій власником істотної частки є особа, яка
водночас є власником істотної частки банку; установа, керівники якої є одночасно керівниками банку; в) асоційована установа: установа, у якій керівником є дружина, чоловік, діти, батьки,
брати й сестри тих керівників та контролерів банку, а також
установ-акціонерів (учасників) банку, які володіють істотною
часткою капіталу банку. "Істотна частка" в капіталі (банку або іншої юридичної особи)
означає, що фізична або юридична особа прямо чи опосередковано*
або через інших осіб чи спільно з іншими особами: ------------------------------ * Опосередковано - наприклад, отримання в управління пакету
акцій тощо.
а) має частку в статутному капіталі юридичної особи з правом
голосу не менше ніж 10 відсотків. Крім того, дві та більше осіб вважаються такими, що разом
володіють акціями юридичної особи, якщо вони є власниками її
акцій, а також: одночасно є членами ради чи правління, власниками істотних
часток чи законними представниками тієї самої юридичної особи; або одна з цих осіб надала іншій кредит для придбання акцій
юридичної особи; або вони є близькими родичами (чоловік, дружина, діти, брати,
сестри та батьки); або б) має здатність вчиняти значний вплив на прийняття
рішень з питань діяльності цієї юридичної особи через укладені
угоди чи іншим шляхом. Особа вважається такою, що має здатність вчиняти значний
вплив на прийняття рішень з питань діяльності цієї юридичної
особи, якщо: відомі факти, що вказують на змогу особи будь-яким чином
впливати на призначення перших керівників або особа має принаймні
одного представника в раді чи правлінні юридичної особи чи в
рівноцінному спостережному органі (чи через володіння акціями, чи
через домовленість з власниками акцій); або особа може брати участь у прийнятті рішень (за умови
зміни при цьому кредитної або облікової політики банку) незалежно
від того, чи обіймає ця особа керівну посаду, або отримує (чи
взагалі не отримує) винагороду чи іншу компенсацію за свою
роботу.
Капітал - різниця між загальними сумами активів та
зобов'язань банку. При обчисленні нормативів загальна сума
капіталу складається з суми основного капіталу (капітал 1-го
рівня) за мінусом суми несформованих резервів за активними
операціями банків, додаткового капіталу (капітал 2-го рівня),
субординованого капіталу (капітал 3-го рівня), за мінусом
відвернень з урахуванням розміру основних засобів. Загальна сума капіталу, яка береться в розрахунок при
обчисленні нормативів, може відрізнятися від загальної суми
капіталу, що показана у фінансовій звітності. Касова готівка - гроші готівкою, що знаходяться у касах,
банкоматах та обмінних пунктах банків, філій, безбалансових
установ. Коефіцієнт ліквідності - показник, що характеризує ступінь
здатності банку перетворювати свої активи в наявні кошти
(готівкові чи безготівкові) для задоволення вимог вкладників та
кредиторів банку. Кредитний ризик - ризик несплати позичальником основного
боргу і відсотків за ним. Кредитний портфель - сукупність усіх позик, наданих банком з
метою отримання доходу. Банк може видавати кредити безпосередньо,
укладаючи угоду з позичальником, або купувати позику чи частину
позики, яка була видана іншим кредитором, шляхом укладення угоди з
позичальником. Кредитний портфель включає агреговану балансову
вартість усіх кредитів, у т.ч. і прострочених, пролонгованих та
сумнівних щодо повернення. Кредитний портфель не включає в себе відсотки нараховані, але
ще не сплачені, не профінансовані, зобов'язання видати кредит,
кредитні лінії, які ще не використані, гарантії та акредитиви,
оперативний лізинг. Кредиторська заборгованість банку - зобов'язання банку, що є
короткостроковими, самостійними зобов'язаннями банківської
установи здійснити оплату на користь інших осіб (фізичних та
юридичних), які виникають у процесі взаємовідносин із банком. Кредитоспроможність - наявність передумов для отримання
кредиту і здатність повернути його. Кредитоспроможність
позичальника визначається показниками, які характеризують його
акуратність при розрахунках за раніше отриманими кредитами, його
поточне фінансове становище, спроможність у разі необхідності
мобілізувати кошти з різних джерел, забезпечення оперативних
конверсій активів у ліквідні кошти. Ліквідність банку - здатність банку забезпечити своєчасне
виконання своїх грошових зобов'язань. Визначається збалансованістю
між строками і сумами погашення активів та строками і сумами
виконання зобов'язань банку, а також строками та сумами інших
джерел та напрямів використання коштів типу видачі кредитів та
понесених витрат. Маржа банківська - різниця між середньозваженою ставкою
доходу, що банківська установа отримує від підпроцентних активів,
та середньозваженою ставкою витрат, що банківська установа
виплачує за своїми підпроцентними зобов'язаннями. Крім маржі
банківської, існують: біржова, страхова, торговельна. Платоспроможність - здатність юридичної чи фізичної особи
своєчасно і повністю виконати свої платіжні зобов'язання. Понаднормативний капітал - різниця між реальним капіталом,
визначеним відповідно до п.3.1 цієї Інструкції, та вищою із сум,
що вимагаються за нормативами платоспроможності та достатності
капіталу. Позичальник - це фізична або юридична особа, яка може
отримати від банківської установи у тимчасове користування кошти
на умовах повернення, платності, строковості. Повний контроль інсайдера має місце, якщо акціонер,
безпосередньо або за дорученням контролює понад 50% акцій з правом
голосу установи. Прибуток банку - перевищення доходів над витратами, в тому
числі: прибуток до оподаткування - різниця між сумами доходів та
витрат банківської установи до виплати нею обов'язкових та інших
платежів до бюджету; прибуток після оподаткування - сума прибутку до оподаткування
мінус сума обов'язкових та інших платежів до бюджету. Ризик процентної ставки - ризик скорочення суми чистого
процентного доходу внаслідок зміни процентних ставок на ринку. Ризик банківський - можливість зазнати втрат у разі
виникнення несприятливих для банку обставин. Статутний капітал - кошти, що внесені акціонерами
(пайовиками, засновниками) банку шляхом придбання його акцій. При
обчисленні нормативів до суми статутного капіталу не включається
несплачена частка зареєстрованого статутного капіталу та не
включається сплачена, але не зареєстрована сума статутного
капіталу. Розрізняють: сплачений зареєстрований та несплачений
зареєстрований статутний капітал. Субординований борг - це борг, який виникає у банку в разі
залучення коштів інвестора з метою включення їх до капіталу
банку. Управління активами та пасивами - операції, за допомогою яких
банки формують свої ресурси для здійснення активних операцій. Цінні папери - грошові документи (акції, облігації, векселі,
чеки), що свідчать про право володіння та визначають
взаємовідносини між особою, яка їх емітувала, та їх власником і
передбачають, як правило, виплату доходу у вигляді дивідендів або
відсотків, а також можливість передачі грошових та інших прав, що
випливають з цих документів, іншим особам. Розділ 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами Нацбанку
N 376 ( z0562-99 ) від 27.07.99, N 518 ( z0786-99 ) від 25.10.99,
N 106 ( z0197-00 ) від 15.03.2000, N 288 ( z0475-00 ) від
18.07.2000 )
3. Економічні нормативи регулювання

діяльності комерційних банків
3.1. Нормативи капіталу
Норматив капіталу комерційного банку (Н1)
Капітал банку (К) складається із суми основного капіталу
(капітал 1-го рівня) за мінусом суми недосформованих резервів за
активними операціями комерційних банків, додаткового капіталу
(капітал 2-го рівня), субординованого капіталу (капітал 3-го
рівня) та за мінусом відвернень з урахуванням розміру основних
засобів. При розрахунку загальної суми капіталу, невідкоригованого на
основні засоби (К1), загальна сума додаткового капіталу та
субординованого капіталу не має перевищувати розмір основного
капіталу. Основний капітал (ОК) складається із фактично сплаченого
зареєстрованого статутного капіталу, дивідендів, які направлені на
збільшення статутного капіталу, емісійних різниць, резервних
фондів, прибутків минулих років, збитків поточного року та
зменшується на суму нематеріальних активів та недосформованих
резервів за активними операціями комерційних банків 1: -------------------------------- 1 Тут і далі групи скориговані на контррахунки.
Клас 5 Розділ 50 група 500

група 501

група 502

група 503

група 504

Розділ 59 рахунок 5999(А) 2 ---------------------------- 2 5999 - технічний рахунок, який розраховується як різниця
між 6-м та 7-м класами. Розмір ОК зменшується на від'ємний
результат діяльності, що відображається на технічному рахунку
N 5999 в активі.

Розділ 50 коригується на рахунки (мінус): 5001 , 5002, 5020,
5030А, 5040А.
Основний капітал коригується (мінус) на: лас 4 Розділ 43 група 430

група 431
Основний капітал, зменшений на суму недосформованих резервів
за активними операціями комерційних банків, розраховується за
формулою
ОК1 = ОК - (РР - ФР), де
ОК1 - основний капітал, зменшений на суму недосформованого
резерву на можливі втрати за кредитними операціями комерційних
банків; РР - розрахункова сума резерву, що має бути сформована
протягом поточного кварталу згідно з формою N 604 "Розрахунок
резерву на можливі втрати за кредитними операціями комерційних
банків", наведеною в Правилах організації фінансової та
статистичної звітності банків України, затверджених постановою
Правління Національного банку України від 12.12.97 N 436
( v0436500-97 ), із змінами і доповненнями до них; ФР - фактично сформований резерв на можливі втрати за
кредитними операціями комерційних банків (рахунки N 1590, 1591,
2400, 2401, 5020 1); --------------------------------- 1 Рахунок N 5020 приймається до розрахунку до кінця 1999
року.
(РР - ФР) - розмір недосформованого резерву, який
вираховується з основного капіталу. У випадку перевищення фактично
сформованого резерву над його розрахунковою сумою - до розрахунку
приймається нуль.
Додатковий капітал (ДК) складається із резервів під
стандартну заборгованість інших банків, резервів під стандартну
заборгованість за кредитами, які надані клієнтам, загальних
резервів, результату переоцінки основних засобів, поточних
доходів: лас 1 Розділ 15 група 159

Розділ 15 коригується на рахунок 1590 лас 2 Розділ 24 група 240

Розділ 24 коригується на рахунок 2400 лас 5 Розділ 50 група 502

Розділ 50 коригується на рахунок 5021

Розділ 51 група 510

Розділ 59 рахунок 5999(П) 2 ----------------------------- 2 5999 - розмір ДК збільшується на позитивний результат
діяльності, що відображається на технічному рахунку N 5999 у
пасиві.
До субординованого капіталу (СК) включаються кошти, залучені
від юридичних і фізичних осіб як резидентів, так і нерезидентів,
як в національній, так і в іноземній валюті на умовах
субординованого боргу на підставі угоди на строк не менше 5 років,
зі щорічним зменшенням розміру цих коштів на 20 % від їх
первинного розміру протягом 5 останніх років дії угоди.
Субординований капітал має відповідати таким критеріям: 1. До субординованого капіталу враховуються лише повністю
сплачені кошти, залучені на умовах субординованого боргу. 2. Залучені кошти повинні мати первинний термін погашення не
менше п'яти років. Якщо термін погашення боргу не фіксований, то
вони сплачуються лише після повідомлення через п'ять років, якщо
такі кошти більше не враховуються як субординований капітал.
Національний банк України може надати дозвіл на дострокове
погашення субординованого боргу за умови, що запит на дострокове
погашення зроблено за ініціативою позичальника і що це не вплине
на платоспроможність банку. 3. Угода про залучення коштів на умовах субординованого боргу
не повинна включати ніяких положень, які передбачають, що у
випадку особливих обставин, окрім згортання діяльності банку, борг
буде сплачений до погодженої дати його погашення. 4. Процентна ставка за субординованим боргом не може
перевищувати розмір облікової ставки Національного банку України,
яка була встановлена на дату укладення угоди. Сплата процентів за субординованим боргом може бути
призупинена (якщо це зазначено в угоді) у разі: - погіршення фінансового стану банку-боржника (зниження
платоспроможності, ліквідності, достатності капіталу, структури
активів, дохідності та рентабельності, відсутності позитивного
фінансового результату позичальника за відповідний період); - прийняття банком програми фінансового оздоровлення; - за ініціативою банку-боржника.
Залучені кошти на умовах субординованого боргу включаються в
розрахунок капіталу з першого числа наступного місяця після дати
прийняття Комісією Національного банку України з питань нагляду та
регулювання діяльності банків рішення про надання дозволу на
врахування залучених коштів на умовах субординованого боргу до
капіталу банку. У разі невідповідності умов угоди вимогам, що визначені в
пунктах 1-4, кошти, залучені на умовах субординованого боргу, не
включаються до розрахунку капіталу банку.
Розмір субординованого капіталу не має перевищувати 50%
розміру основного капіталу.
До субординованого капіталу включаються: лас 3 Розділ 36 група 366

Розділ 36 коригується на рахунок 3668
До відвернень (В) включаються цінні папери в портфелі банку
на інвестиції та вкладення в асоційовані та дочірні установи: лас 3 Розділ 31 група 310

група 311

Розділ 31 коригується на рахунки: 3103, 3105, 3108, 3110,

3111, 3113, 3114, 3116, 3117,

3118, 3119

Розділ 32 група 320

група 321

Розділ 32 коригується на рахунки: 3203, 3205, 3208, 3210,

3211, 3213, 3214, 3216, 3217,

3218, 3219 лас 4 Розділ 41 група 410

Розділ 42 група 420
Сума капіталу, не відкоригованого на основні засоби,
розраховується за формулою
К1 = ОК1 + ДК + СК - В.
До основних засобів (ОЗ) включаються: лас 4 Розділ 44 група 440, 443

Розділ 45 група 450, 453
Капітал банку становить
К = К1 - (ОЗ - К1), де
(ОЗ - К1) - розмір перевищення ОЗ над К1 (якщо ОЗ > К1, до
розрахунку приймається різниця ОЗ - К1, в інших випадках до
розрахунку приймається нуль).
Норматив капіталу встановлюється для діючих банків, які були
зареєстровані Національним банком України: - у сумі 5 млн.гривень на день введення в дію змін і
доповнень до Інструкції про порядок регулювання та аналіз
діяльності комерційних банків; - у сумі 8 млн. гривень за станом на 1 жовтня 1999 року; - у сумі 10 млн. гривень за станом на 1 квітня 2000 року.
Національний банк України залежно від економічного становища
країни, стану світових фінансово-кредитних і валютних ринків та
відповідно до змін курсу національної валюти може переглядати
значення нормативу капіталу за станом на кожне перше число нового
року.
Для забезпечення реальної капіталізації банків України банки
поділяються за рівнем достатності капіталу на: добре капіталізовані, достатньо капіталізовані, недокапіталізовані, значно недокапіталізовані, критично недокапіталізовані.
Добре капіталізованим вважається банк, у якого: співвідношення капіталу банку і його сумарних активів,
зважених на відповідні коефіцієнти за ступенем ризику (норматив
платоспроможності Н3), перевищує його нормативне значення і
становить не менше ніж 10%, а також співвідношення основного
капіталу, зменшеного на суму недосформованого резерву на можливі
втрати за кредитними операціями комерційних банків, до загальних
активів банку, зменшених на суму створених відповідних резервів
(норматив достатності капіталу Н4), більше ніж його нормативне
значення і становить більше ніж 5%; обсяг активів з негативною класифікацією1 (з урахуванням
сформованих резервів під активні операції) менший, ніж 20%
нормативного капіталу банку. --------------------------------- 1 До негативно класифікованих активів належать активи, що
класифіковані за ступенем ризику як "субстандартні", "сумнівні",
"безнадійні". Підставою для їх класифікації є нормативні акти
Національного банку України та внутрішні положення банків.
Достатньо капіталізованим вважається банк, у якого: співвідношення капіталу банку і його сумарних активів,
зважених на відповідні коефіцієнти за ступенем ризику (норматив
платоспроможності Н3), відповідає його нормативному значенню і
становить 8% або наближається до 10% , а також співвідношення
основного капіталу, зменшеного на суму недосформованого резерву на
можливі втрати за кредитними операціями банків, до загальних
активів банку, зменшених на суму створених відповідних резервів
(норматив достатності капіталу Н4), відповідає його нормативному
значенню і становить 4% або наближається до 5%; обсяг активів з негативною класифікацією (з урахуванням
сформованих резервів під активні операції) знаходиться в межах від
20 до 30% нормативного капіталу банку. Недокапіталізованим уважається банк, у якого: співвідношення капіталу банку і його сумарних активів,
зважених на відповідні коефіцієнти за ступенем ризику (норматив
платоспроможності Н3), менше ніж його нормативне значення, але не
менше ніж 5,3%, а також співвідношення основного капіталу,
зменшеного на суму недосформованого резерву на можливі втрати за
кредитними операціями комерційних банків, до загальних активів
банку, зменшених на суму створених відповідних резервів (норматив
достатності капіталу Н4), менше ніж його нормативне значення, але
не менше ніж 2,7%; обсяг активів з негативною класифікацією (з урахуванням
сформованих резервів під активні операції) знаходиться в межах від
30 до 50% нормативного капіталу банку. Значно недокапіталізованим вважається банк, у якого: співвідношення капіталу банку і його сумарних активів,
зважених на відповідні коефіцієнти за ступенем ризику (норматив
платоспроможності Н3), менше ніж його нормативне значення і
знаходиться в межах від 5,3 до 2,7%, а також співвідношення
основного капіталу, зменшеного на суму недосформованого резерву на
можливі втрати за кредитними операціями комерційних банків, до
загальних активів банку, зменшених на суму створених відповідних
резервів (норматив достатності капіталу Н4), менше ніж його
нормативне значення і знаходиться в межах від 2,7 до 1,3%; обсяг активів з негативною класифікацією (з урахуванням
сформованих резервів під активні операції) перевищує 50%
нормативного капіталу банку. Критично недокапіталізованим вважається банк, у якого: співвідношення капіталу банку і його сумарних активів,
зважених на відповідні коефіцієнти за ступенем ризику (норматив
платоспроможності Н3), менше ніж його нормативне значення і
становить менше ніж 2,7%, а також співвідношення основного
капіталу, зменшеного на суму недосформованого резерву на можливі
втрати за кредитними операціями комерційних банків, до загальних
активів банку, зменшених на суму створених відповідних резервів
(норматив достатності капіталу Н4), менше ніж його нормативне
значення і становить менше ніж 1,3%); обсяг активів з негативною класифікацією (з урахуванням
сформованих резервів під активні операції) перевищує 50%
нормативного капіталу банку.

Мінімальний розмір статутного капіталу (Н2)
Розмір мінімального статутного капіталу (Н2) контролюється
тільки на час створення та реєстрації комерційних банків згідно з
вимогами чинного законодавства.
Норматив платоспроможності (Н3)
Норматив платоспроможності банку (Н3) - співвідношення
капіталу банку і сумарних активів, зважених щодо відповідних
коефіцієнтів за ступенем ризику. Співвідношення капіталу банку (К) і активів (Ар) визначає
достатність капіталу банку для проведення активних операцій з
урахуванням ризиків, що характерні для різноманітних видів
банківської діяльності. Обчислюється за формулою

К

Н3 = --- х 100 %. Ар
При визначенні платоспроможності банку його активи
підсумовуються з урахуванням коефіцієнтів їх ризиків. Нормативне значення нормативу Н3 не може бути нижче ніж 8%. Активи комерційного банку поділяються на 5 груп за ступенем
ризику вкладень та можливості втрати частини вартості.
Розподіл активів комерційного банку на групи ризику ----------------------------------------------------------------- Номери | Процент ----------------------------------------------------| ризику Класу | Розділу | Групи | Рахунку | --------+-----------+---------+---------------------+------------ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 --------+-----------+---------+---------------------+------------ 1 | 10 |100 | 1001 | 0 | | | 1002 | 0 | | | 1003 | 0 | | | 1004 | 0 | | | 1005 | 0 | | | 1007 | 0 | |101 | 1011 | 0 | | | 1012 | 0 | | | 1013 | 0 | | | 1017 | 0 | |110 | 1101 | 0 | | | 1107 | 0 | 12 |120 | 1200 | 0 | | | 1202 | 0 | | | 1207 | 0 | | | 1208 | 0 | |121 | 1211 | 0 | | | 1212 | 0 | | | 1218 | 0 | 14 |141 | 1410 | 0 | | | 1411 | 0 | | | 1412 | 0 | | | 1416 | 0 | | | 1417 | 0 | | | 1418 | 0 | |142 | 1420 | 0 | | | 1421 | 0 | | | 1422 | 0 | | | 1426 | 0 | | | 1427 | 0 | | | 1428 | 0 | 15 |150 | 1500 |50 | | | 1508 |50 | | | 1509 |50 | |151 | 1510 |50 | | | 1511 |50 | | | 1512 |50 | | | 1515 |50 | | | 1517 |100 | | | 1518 |50 | | | 1519 |100 | |152 | 1520 |100 | | | 1521 |100 | | | 1522 |100 | | | 1523 |100 | | | 1524 |100 | | | 1525 |100 | | | 1526 |100 | | | 1527 |100 | | | 1528 |100 | | | 1529 |100 | |158 | 1580 |100 | | | 1581 |100 | | | 1582 |100 | | | 1589 |100 | 18 |181 | 1811 |100 | | | 1819 |100 | |188 | 1880 |100 2 | 20 |200 | 2000 |100 | | | 2008 |100 | |201 | 2010 |100 | | | 2018 |100 | |202 | 2020 |100 | | | 2027 |100 | | | 2028 |100 | | | 2029 |100 | | | 2026 |-(-)* | |203 | 2030 |100 | | | 2037 |100 | | | 2038 |100 | | | 2039 |100 | |204 | 2040 |100 | | | 2045 |100 | | | 2046 |100 | | | 2047 |100 | | | 2048 |100 | | | 2049 |100 | |205 | 2050 |100 | | | 2055 |100 | | | 2056 |100 | | | 2057 |100 | | | 2058 |100 | | | 2059 |100 | |206 | 2061 |100 | | | 2062 |100 | | | 2065 |100 | | | 2066 |100 | | | 2067 |100 | | | 2068 |100 | | | 2069 |100 | |207 | 2070 |100 | | | 2071 |100 | | | 2073 |100 | | | 2074 |100 | | | 2075 |100 | | | 2076 |100 | | | 2077 |100 | | | 2078 |100 | | | 2079 |100 | |209 | 2090 |100 | | | 2091 |100 | | | 2092 |100 | | | 2093 |100 | | | 2094 |100 | | | 2095 |100 | | | 2096 |100 | | | 2097 |100 | | | 2099 |100 | 21 |210 | 2100 |10 | | | 2105 |10 | | | 2106 |100 | | | 2107 |100 | | | 2108 |10 | | | 2109 |10 | |211 | 2110 |20 | | | 2115 |20 | | | 2116 |100 | | | 2117 |100 | | | 2118 |20 | | | 2119 |20 | |219 | 2190 |100 | | | 2191 |100 | | | 2198 |100 | | | 2199 |100 | 22 |220 | 2200 |100 | | | 2201 |100 | | | 2202 |100 | | | 2205 |100 | | | 2206 |100 | | | 2207 |100 | | | 2208 |100 | | | 2209 |100 | |221 | 2210 |100 | | | 2211 |100 | | | 2213 |100 | | | 2214 |100 | | | 2216 |100 | | | 2217 |100 | | | 2218 |100 | | | 2219 |100 | |229 | 2290 |100 | | | 2291 |100 | | | 2299 |100 | 28 |280 | 2800 |100 | | | 2805 |100 | | | 2806 |100 | | | 2809 |100 | |288 | 2887 |100 | | | 2888 |100 | | | 2889 |100 | |292 | 2924 |100 3 | 31 |310 | 3103 |100 | | | 3105 |100 | | | 3108 |100 | |311 | 3110 | 0 | | | 3111 |20 | | | 3113 |100 | | | 3114 |100 | | | 3116 |-(-)* | | | 3117 |-(+) | | | 3118 |50 | | | 3119 |50 | 32 |320 | 3203 |100 | | | 3205 |100 | | | 3208 |100 | |321 | 3210 | 0 | | | 3211 |20 | | | 3213 |100 | | | 3214 |100 | | | 3216 |-(-) | | | 3217 |-(+) | | | 3218 |50 | | | 3219 |50 | 34 |340 | 3400 |100 | | | 3402 |100 | | | 3408 |-(П+, А-)** | |341 | 3410 |100 | 35 |351 | 3510 |100 | | | 3511 |100 | | | 3519 |100 | |352 | 3520 |100 | | | 3521 |100 | | | 3522 |100 | |354 | 3540 |100 | | | 3541 |100 | | | 3542 |100 | | | 3548 |100 | |355 | 3550 |100 | | | 3551 |100 | | | 3552 |100 | | | 3559 |100 | |357 | 3570 |100 | | | 3578 |100 | | | 3579 |100 | |358 | 3580 |100 | 37 |371 | 3710 |100 4 | 44 |440 | 4400 |100 | | | 4409 |-(-) | |443 | 4430 |100 | | | 4432 |100 | | | 4438 |100 | 45 |450 | 4500 |100 | | | 4509 |-(-) | |453 | 4530 |100 | | | 4531 |100 | | | 4532 |100 | | | 4538 |100 9 | 90 |900 | 9000 |100 | | | 9001 |100 | | | 9002 |100 | |902 | 9020 |100 | |909 | 9090 |100 | | | 9091 |100 | 91 |910 | 9100 |50 | |912 | 9122 |50 | | | 9129 |50 | 92 |920 | 9200 |50 | | | 9201 |50 | | | 9202 |50 | | | 9203 |50 | | | 9204 |50 | | | 9205 |50 | | | 9206 |50 | |929 | 9290 |100 | 93 |930 | 9300 |100 | |935 | 9350 | 50 | | | 9351 | 50 | | | 9352 | 50 | | | 9353 | 50 | | | 9354 | 50 | |939 | 9390 |100 ----------------------------------------------------------------- ---------------------- * Тут і далі залишок за цим рахунком не зважується на ризик,
але відраховується з активів, зважених на відповідні коефіцієнти
ризику. ** Тут і далі залишки за цим рахунком не зважуються на ризик,
але відраховуються з активів, зважених на відповідні коефіцієнти
ризику, якщо залишок активний, та відповідно додаються, якщо
залишок пасивний.
Норматив достатності капіталу (Н4) Норматив достатності капіталу банку (Н4) - співвідношення
основного капіталу, зменшеного на суму недосформованого резерву на
можливі втрати за кредитними операціями комерційних банків (ОК1),
до загальних активів банку (ЗА), зменшених на суму створених
відповідних резервів. Співвідношення основного капіталу до загальних активів банку,
зменшених на суму створених відповідних резервів, визначає
достатність капіталу, виходячи із загального обсягу діяльності,
незалежно від розміру будь-яких ризиків. Норматив достатності капіталу обчислюється за формулою
ОК1

Н4 = --- х 100 %, де ЗА
ОК1 - основний капітал банку, зменшений на суму
недосформованого резерву на можливі втрати за кредитними
операціями комерційних банків; ЗА - загальні активи (включають): лас 1 Розділ 10 група 100, 101

Розділ 11 група 110

Розділ 12 група 120, 121

Розділ 14 група 141

група 142

Розділ 15 група 150

група 151

група 152

група 158

Розділ 18 група 181

група 188
Клас 2 Розділ 20 група 200

група 201

група 202

група 203

група 204

група 205

група 206

група 207

група 209

Розділ 21 група 210

група 211

група 219

Розділ 22 група 220

група 221

група 229

Розділ 28 група 280

група 288

Розділ 29 група 292
Клас 3 Розділ 31 група 310

група 311

Розділ 32 група 320

група 321

Розділ 34 група 340

група 341

Розділ 35 група 350

група 351

група 352

група 354

група 355

група 357

група 358

Розділ 37 група 371
Клас 4 Розділ 41 група 410

група 420

група 430

група 431

Розділ 44 група 440

група 443

Розділ 45 група 450

група 453

Загальні активи коригуються (мінус):
Клас 1 Розділ 14 рахунки 1416, 1426

Розділ 14 група 149

група 159 озділ 15

Розділ 18 група 189
Клас 2 Розділ 24 група 240

Розділ 28 група 289
Клас 3 Розділ 31 група 319

Розділ 32 група 329

Розділ 35 група 359

Розділ 43 група 430

Розділ 43 група 431
Нормативне значення нормативу Н4 має бути не менше ніж 4%.
( Пункт 3.1 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами
Нацбанку N 376 ( z0562-99 ) від 13.08.99, N 518 ( z0786-99 ) від
25.10.99, N 215 ( z0381-00 ) від 26.05.2000 )
3.2. Нормативи ліквідності
Норматив миттєвої ліквідності (Н5)
Розраховується як співвідношення суми коштів на
кореспондентському рахунку (Ккр) та в касі (Ка) до поточних
рахунків (Пр) за формулою

Ккр + Ка

Н5 = -------- х 100%, де Пр

Ккр - кошти на кореспондентському рахунку: лас 1 Розділ 12 група 120

Розділ 12 коригується на рахунки: 1207, 1208

Розділ 15 група 150

Розділ 15 коригується на рахунки: 1508, 1509 Ка - кошти в касі: лас 1 Розділ 10 група 100

група 101 * 0,5 Пр - поточні рахунки: лас 1 Розділ 13 група 130

Розділ 13 коригується на рахунок 1308

Розділ 16 група 160

Розділ 16 коригується на рахунок 1608 лас 2 Розділ 25 група 251 (рах.2510п - 2510а) +

+ (рах.2511п - 2511а)

група 252

група 253

група 254

група 255

група 256

група 257

Розділ 25 коригується на рахунки: 2514, 2518, 2525,

2528, 2538, 2546,

2548, 2558, 2568

Розділ 26 група 260

група 262

Розділ 26 коригується на рахунки: 2608, 2628

Розділ 29 група 292 рах.2924п-2924а лас 3 Розділ 37 група 373
Нормативне значення нормативу Н5 має бути не менше ніж 20%.
Норматив загальної ліквідності (Н6)
Розраховується як співвідношення активів (А) до зобов'язань
банку (З) за формулою

А

Н6 = --- х 100%, де З

А - активи банку: лас 1 Розділ 10 група 100

група 101

Розділ 11 група 110

Розділ 12 група 120

група 121

Розділ 12 коригується на рахунки: 1208, 1218

Розділ 14 група 141

група 142

Розділ 14 коригується на рахунки: 1418, 1428

Розділ 15 група 150

група 151

група 152 (рах.1526 * 0,7)

Розділ 15 коригується на рахунки: 1508, 1509, 1517,

1518, 1519, 1527,

1528, 1529

Розділ 18 група 181 лас 2 Розділ 20 група 200

група 201

група 202 (рах.2020-2026)

група 203

група 204 (рах.2046 * 0,7)

група 205 (рах.2056 * 0,7)

група 206 (рах.2066 * 0,7)

група 207 (рах.2076 * 0,7)

Розділ 20 коригується на рахунки: 2008, 2018, 2027,

2028, 2029, 2037,

2038, 2039, 2047,

2048, 2049, 2057,

2058, 2059, 2067,

2068, 2069, 2077,

2078, 2079

Розділ 21 група 210 (рах.2106 * 0,7)

група 211 (рах.2116 * 0,7)

Розділ 21 коригується на рахунки: 2107, 2108, 2109,

2117, 2118, 2119

Розділ 22 група 220 (рах.2206 * 0,7)

група 221 (рах.2216 * 0,7)

Розділ 22 коригується на рахунки: 2207, 2208, 2209,

2217, 2218, 2219

Розділ 28 група 280

Розділ 29 група 292

Розділ 29 коригується на рахунок 2920 лас 3 Розділ 31 група 310

група 311

Розділ 31 коригується на рахунки: 3108, 3118, 3116,

3119

Розділ 32 група 320

група 321

Розділ 32 коригується на рахунки: 3208, 3216, 3218,

3219

Розділ 34 група 340

Розділ 35 група 351

група 352

група 354

група 355

Розділ 37 група 371

Розділ 39 група 391

група 392

Розділ 39 коригується на рахунки: 3911, 3913, 3929
Клас 4 Розділ 41 група 410

група 420

Розділ 43 група 430 (рах.4300 - рах.4309) * 0,5

група 431 (рах.4310 * 0.5)

Розділ 44 група 440 (рах.4400 - рах.4409) * 0,5

група 443 (рах.4430 + 4432 + 4438) * 0,5

Розділ 45 група 450 (рах.4500 - рах.4509) * 0,5

група 453 (рах.4530 + 4531 + 4532 +

+ 4538) * 0,5
З - зобов'язання банку: лас 1 Розділ 13 група 130

група 131

група 132

Розділ 13 коригується на рахунки: 1308, 1318, 1328

Розділ 16 група 160

група 161

група 162

Розділ 16 коригується на рахунки: 1608, 1618, 1628

Розділ 19 група 191 лас 2 Розділ 25 група 250 (рах.2500 - 2501)

група 251 (рах.2510п - 2510а) +

+ (рах.2511п - 2511а)

група 252

група 253

група 254

група 255

група 256

група 257

Розділ 25 коригується на рахунки: 2518, 2528, 2538,

2548, 2558, 2568

Розділ 26 група 260

група 261

група 262

група 263

Розділ 26 коригується на рахунки: 2608, 2618, 2628,

2638

Розділ 29 група 290

група 292 лас 3 Розділ 33 група 330

група 332 (рах.3320 - 3326 + 3327)

Розділ 33 коригується на рахунки 3308, 3328

Розділ 36 група 361

група 362

група 364

група 365

група 366

Розділ 36 коригується на рахунок 3668

Розділ 37 група 372

група 373

Розділ 39 група 391

група 392

Розділ 39 коригується на рахунки: 3910, 3912, 3928
Клас 9 Розділ 90 група 900

група 902

група 909
Нормативне значення нормативу Н6 має бути не менше ніж 100%.
Норматив співвідношення високоліквідних активів до робочих
активів банку (Н7)
Характеризує питому вагу високоліквідних активів (Ва) в
робочих активах (Ра) і розраховується за формулою

Ва

Н7 = ---- х 100%, де Ра

Ва - високоліквідні активи: лас 1 Розділ 10 група 100

група 101

Розділ 11 група 110

Розділ 12 група 120

група 121

Розділ 12 коригується на рахунки: 1207, 1208, 1218

Розділ 14 група (141 + 142) - рах.1490 - рах.1491

Розділ 14 коригується на рахунки: 1418, 1428

Розділ 15 група 150

група 151

Розділ 15 коригується на рахунки: 1508, 1509, 1511,

1515, 1517, 1518,

1519
Ра - робочі активи: лас 1 Розділ 10 група 100

група 101

Розділ 11 група 110

Розділ 12 група 120

група 121

Розділ 12 коригується на рахунки: 1207, 1208, 1218

Розділ 14 ((група 141 - рах.1416) + (група 142 -

- рах.1426)) - рах.1490 - рах.1491

Розділ 14 коригується на рахунки: 1418, 1428

Розділ 15 група 150

група 151, 152, 158

(рах.1510 + 1511 + 1512 + 1515 + 1520 +

+ 1521 + 1522 + 1523 + 1524 + 1525) -

- рах.1591, (рах.1517 + 1526 + 1527 +

+ 1581 + 1582 + 1589) - рах.1590

Розділ 15 коригується на рахунки: 1508, 1509, 1518,

1519, 1528, 1529, 1580

Розділ 18 група 181

група 188 (рах.1880 - 1890) лас 2 Розділ 20 група 200 (рах.2000 + 2010 + (2020 -

- 2026) + 2030 + 2040 + 2045 + 2046 +

2050 + 2055 + 2056 + 2061 + 2062 + 2065 +

+ 2066 + 2070 + 2071 + 2073 + 2074 + 2075

+ 2076) - рах.2401

група 201

група 202

(рах.2027 + 2037 + 2047 + 2057 + 2067 +

2077 + 2090 + 2091 + 2092 + 2093 + 2094 +

+ 2095 + 2096 + 2097 + 2099 + 2107 + 2117

+ 2190 + 2191 + 2198 + 2199 + 2207 + 2217

+ 2290 + 2291 + 2299) - рах.2400

група 203

група 204

група 205

група 206

група 207

група 209

Розділ 20 коригується на рахунки: 2008, 2018, 2028,

2029, 2038, 2039,

2048, 2049, 2058,

2059, 2068, 2069,

2078, 2079

Розділ 21 група 210

група 211

група 219

Розділ 21 коригується на рахунки: 2108, 2109, 2118,

2119

Розділ 22 група 220

група 221

Розділ 22 коригується на рахунки: 2208, 2209, 2218,

2219

група 229

Розділ 28 група (280 + 288) - рах.2890

Розділ 28 коригується на рахунки: 2887, 2888

Розділ 29 група 292 (рах.2924А-2924П) лас 3 Розділ 31 група 310

група 311 - рах.3190

Розділ 31 коригується на рахунки: 3108, 3116, 3118,

3119

Розділ 32 група 320

група 321 - рах.3290

Розділ 32 коригується на рахунки: 3208, 3216, 3218,

3219

Розділ 35 група 354

група 358 - рах.3590

Розділ 37 група 371 лас 4 Розділ 41 група 410

Розділ 42 група 420

Розділ 44 група 440 (рах.4400 - 4409) х 0,5

група 443 х 0,5

Розділ 45 група 450 (рах.4500 - 4509) х 0,5

група 453 х 0,5
Нормативне значення нормативу Н7 має бути не менше ніж 20%.
3.3. Нормативи ризику
Максимальний розмір ризику на одного позичальника (Н8)
Розраховується за формулою

Зс

Н8 = ---- х 100%, де К
Зс - сукупна заборгованість за кредитами та врахованими
векселями одного позичальника та 100% суми позабалансових
зобов'язань, виданих щодо цього позичальника:
Клас 1 Розділ 15 група 151

група 152

група 158

Розділ 15 коригується на рахунки: 1511, 1512, 1515,

1517, 1518, 1519,

1528, 1529 лас 2 Розділ 20 група 200

група 201

група 202

група 203

група 204

група 205

група 206

група 207

група 209

Розділ 20 коригується на рахунки: 2008, 2018, 2028,

2029, 2038, 2039,

2048, 2049, 2058,

2059, 2068, 2069,

2078, 2079

Розділ 21 група 210

група 211

група 219

Розділ 21 коригується на рахунки: 2108, 2109, 2118,

2119

Розділ 22 група 220

група 221

група 229

Розділ 22 коригується на рахунки: 2208, 2209, 2218,

2219 лас 9 Розділ 90 група 900

група 902

група 909

Розділ 91 група 910

група 912
К - капітал банку.
Нормативне значення нормативу Н8 не має перевищувати 25%.
Загальна сума зобов'язань будь-якого позичальника (фізичної
або юридичної особи, в тому числі банку) перед банком у результаті
надання останнім одного або кількох кредитів не повинна
перевищувати 25 відсотків капіталу банку. Два або більше позичальників при розрахунку нормативу Н8
вважаються одним позичальником, якщо: один клієнт володіє істотною часткою* в капіталі іншого; ------------------------------ * Термін "істотна частка" є складовою терміну "інсайдер".
два або більше клієнтів мають хоча б одного спільного
власника їх істотних часток (незалежно від того, чи він також є
клієнтом банку); клієнти використовують кредитні кошти для проведення спільної
діяльності таким чином, що джерело повернення кредиту є для них
спільним. (Наприклад: мобілізація позичальниками спільних коштів
для придбання будь-якого активу (підприємства або об'єкта
власності) або для передавання таких коштів у кредит іншій
фізичній чи юридичній особі); кредитні кошти, що видані банком одному позичальнику (групі
позичальників), використовуються цим позичальником (групою
позичальників) як кредитні ресурси для третьої особи, яка є
клієнтом цього банку. Банк може надавати кредити в розмірах, що перевищують
встановлений норматив максимального розміру ризику на одного
позичальника за умови отримання дозволу Комісії Національного
банку з питань нагляду та регулювання діяльності банку в таких
випадках: кредит, який надається, має бути забезпечений безумовними
зобов'язаннями, які випущені безпосередньо на користь банку
урядами країн категорії А, Міжнародного банку реконструкції та
розвитку, Європейського банку реконструкції та розвитку або
банками з опублікованим кредитним рейтингом не нижчим ніж
"інвестиційний клас"*; --------------------------------- * "Інвестиційний клас" - кредитний рейтинг, підтверджений у
бюлетені однієї з провідних світових рейтингових компаній (IBCA,
Standard & Poor's, Moody's тощо).
або банк, який надає кредит, має в наявності цільовий
зустрічний депозит банку-гаранта, за умови беззаперечного контролю
та доступу банку-кредитора до цього депозиту, обумовленого
договором, у разі невиконання позичальником зобов'язань за
кредитом. Комісія Національного банку України з питань нагляду та
регулювання діяльності банку може надавати банкам дозвіл на
перевищення встановленого нормативу максимального розміру ризику
на одного позичальника за умови, якщо загальний розмір цих
кредитів не перевищуватиме 8-кратного розміру капіталу банку, та
за наявності: копії безумовного зобов'язання* (засвідчена в нотаріальному
порядку та перекладена на українську мову; переклад має
засвідчуватися в нотаріальному порядку); ---------------------------- * До безумовних зобов'язань належать безумовні гарантії
погашення заборгованості позичальника перед банком, включаючи
безвідкличні резервні акредитиви, що виконують функції фінансової
гарантії та підпорядковані правилам UCP 500.
документального підтвердження про реальну можливість
використати гарантії як в Україні, так і в країні, резидентом якої
є банк-гарант або Уряд-гарант; підтвердження офіційного рейтингу гаранта відповідно до
останніх видань бюлетенів провідних світових рейтингових компаній
(IBCA, Standard & Poor's, Moody's тощо) або розміщеного в банку-кредиторі цільового зустрічного депозиту
в розмірі, що перевищує суму основного боргу та відсотків за ним,
а також відповідності строків надання кредиту строкам залучення
депозиту.
Додатково: Перелік країн, що включені до категорії А: Австралія, Австрія, Бельгія, Греція, Данія, Ірландія,
Ісландія, Іспанія, Італія, Канада, Корея, Люксембург, Мексика,
Німеччина, Норвегія, Нова Зеландія, Нідерланди, Сполучене
Королівство Великобританії та Північної Ірландії, Польща,
Португалія, США, Туреччина, Угорщина, Фінляндія, Франція, Чеська
Республіка, Швейцарія, Швеція та Японія. У разі виконання вищезазначених умов такі кредитні операції
виключаються при розрахунку нормативу максимального розміру ризику
на одного позичальника.
У разі консорціумного кредитування до розрахунку нормативу
провідного банку банківського консорціуму включається тільки та
частина кредиту, що надана безпосередньо цим банком.
Норматив "великих" кредитних ризиків (Н9)
Установлюється як співвідношення сукупного розміру великих
кредитних ризиків та капіталу комерційного банку. Розраховується за формулою

Ск

Н9 = ----, де К

Ск - сукупний розмір "великих" кредитів, наданих комерційним
банком з урахуванням 100% позабалансових зобов'язань банку:
Клас 1 Розділ 15 група 151

група 152

група 158

Розділ 15 коригується на рахунки: 1511, 1512, 1515,

1517, 1518, 1519,

1528, 1529 лас 2 Розділ 20 група 200

група 201

група 202

група 203

група 204

група 205

група 206

група 207

група 209

Розділ 20 коригується на рахунки: 2008, 2018, 2028,

2029, 2038, 2039,

2048, 2049, 2058,

2059, 2068, 2069,

2078, 2079

Розділ 21 група 210

Розділ 21 коригується на рахунки: 2108, 2109

група 211

Розділ 21 коригується на рахунки: 2118, 2119

група 219

Розділ 22 група 220

група 221

група 229

Розділ 22 коригується на рахунки: 2208, 2209, 2218,

2219 лас 9 Розділ 90 група 900

група 902

група 909

Розділ 91 група 910

група 912
К - капітал банку.
Рішення про надання "великого" кредиту має бути оформлено
відповідним висновком кредитного комітету комерційного банку,
затвердженим правлінням цього банку.
Максимальне значення нормативу Н9 не має перевищувати
8-кратний розмір капіталу банку.
Якщо сума всіх "великих" кредитів перевищує 8-кратний розмір
капіталу не більше ніж на 50%, то вимоги до платоспроможності
подвоюються (16%), якщо перевищує більше ніж на 50%, то вимоги
потроюються, тобто значення показника платоспроможності банку (Н3)
має бути не меншим ніж 24%. У разі консорціумного кредитування до
розрахунку нормативу головного банку консорціуму приймається
тільки та частина кредиту, що надана безпосередньо цим банком.
Норматив максимального розміру кредитів, гарантій та
поручительств, наданих одному інсайдеру (Н10)
Розраховується за формулою

Рк1

Н10 = ----- х 100%, де К

Рк1 - сукупний розмір наданих банком позик (у т.ч. і
міжбанківських), поручительств, врахованих векселів та 100% суми
позабалансових зобов'язань щодо одного інсайдера комерційного
банку:
Клас 1 Розділ 15 група 151

група 152

група 158

Розділ 15 коригується на рахунки: 1511, 1512, 1515,

1517, 1518, 1519,

1528, 1529 лас 2 Розділ 20 група 200

група 201

група 202

група 203

група 204

група 205

група 206

група 207

група 209

Розділ 20 коригується на рахунки: 2008, 2018, 2028,

2029, 2038, 2039,

2048, 2049, 2058,

2059, 2068, 2069,

2078, 2079

Розділ 21 група 210

Розділ 21 коригується на рахунки: 2108, 2109

група 211

Розділ 21 коригується на рахунки: 2118, 2119

група 219

Розділ 22 група 220

група 221

група 229

Розділ 22 коригується на рахунки: 2208, 2209, 2218,

2219 лас 9 Розділ 90 група 900

група 902

група 909

Розділ 91 група 910

група 912
Максимальне значення показника Н10 не має перевищувати 5%.
Умови надання кредитів інсайдерам не мають відрізнятись від
загальних умов кредитування. Комерційний банк не має права надавати кредит інсайдеру
(акціонеру, учаснику) для придбання акцій (часток) цього банку
та під забезпечення акцій (часток) банку. Розмір позичок, наданих акціонеру (засновнику) банку без
відповідного забезпечення (бланкових), не може перевищувати 50%
його внеску до статутного фонду банку. У разі консорціумного
кредитування до розрахунку нормативу головного банку консорціуму
приймається тільки та частина кредиту, що надана безпосередньо цим
банком.
Норматив максимального сукупного розміру кредитів, гарантій
та поручительств, наданих інсайдерам (Н11)
Розраховується за формулою

РК

Н11 = ---- х 100%, де К

РК - сукупний розмір наданих банком позик (у т.ч. і
міжбанківських), поручительств, врахованих векселів та 100% суми
позабалансових зобов'язань щодо всіх інсайдерів комерційного
банку:
Клас 1 Розділ 15 група 151

група 152

група 158

Розділ 15 коригується на рахунки: 1511, 1512, 1515,

1517, 1518, 1519,

1528, 1529 лас 2 Розділ 20 група 200

група 201

група 202

група 203

група 204

група 205

група 206

група 207

група 209

Розділ 20 коригується на рахунки: 2008, 2018, 2028,

2029, 2038, 2039,

2048, 2049, 2058,

2059, 2068, 2069,

2078, 2079

Розділ 21 група 210

Розділ 21 коригується на рахунки: 2108, 2109

група 211

Розділ 21 коригується на рахунки: 2118, 2119

група 219

Розділ 22 група 220

група 221

група 229

Розділ 22 коригується на рахунки: 2208, 2209, 2218,

2219 лас 9 Розділ 90 група 900

група 902

група 909

Розділ 91 група 910

група 912
К - капітал банку.
Максимальне значення нормативу Н11 не має перевищувати 40%.
Норматив максимального розміру наданих міжбанківських позик
(Н12)
Розраховується за формулою

МБн

Н12 = ----- х 100%, де К

МБн - загальна сума наданих комерційним банком міжбанківських
позик:
Клас 1 Розділ 15 група 151

група 152

група 158

Розділ 15 коригується на рахунки: 1511, 1518, 1519,

1525, 1528, 1529,

1580
К - капітал банку.
Максимальне значення нормативу Н12 не має перевищувати 200%.
Норматив максимального розміру отриманих міжбанківських позик
(Н13)
Розраховується за формулою

МБо + ЦК

Н13 = ---------- х 100%, де К

Мбо - загальна сума отриманих комерційним банком
міжбанківських позик:
Клас 1 Розділ 16 група 161

група 162

Розділ 16 коригується на рахунки: 1611, 1618, 1625,

1628
ЦК - загальна сума залучених централізованих коштів: лас 1 Розділ 13 група 131

група 132

Розділ 13 коригується на рахунки: 1318, 1328
К - капітал банку.
Максимальне значення нормативу (Н13) не має перевищувати
300%.
Норматив інвестування (Н14)
Характеризує використання капіталу банку для придбання часток
(акцій, інших цінних паперів) акціонерних товариств, інших
підприємств та недержавних боргових зобов'язань. Установлюється у формі співвідношення між розміром коштів,
які інвестуються, та загальною сумою капіталу комерційного банку
і розраховується за формулою

Кін

Н14 = ------------- х 100%, де К + ЦП + Ва

Кін - кошти комерційного банку, які інвестуються на придбання
часток (акцій, цінних паперів) акціонерних товариств, підприємств,
недержавних боргових зобов'язань:
Клас 3 Розділ 31 група 310

група 311 (рах.3110 + рах.3111 +

+ рах.3112 + рах.3113 + рах.3114 +

+ рах.3117) - рах.3116

Розділ 31 коригується на рахунки 3108, 3118, 3119

Розділ 32 група 320

група 321 (рах.3210 + рах.3211 +

+ рах.3212 + рах.3213 + рах.3214 +

+ рах.3217) - рах.3216

Розділ 32 коригується на рахунки 3208, 3218, 3219
Клас 4 Розділ 41 група 410

Розділ 42 група 420
К - капітал банку; ЦП - цінні папери в портфелі банку на інвестиції: лас 3 Розділ 31 група 310

група 311

Розділ 31 коригується на рахунки 3103, 3105, 3108,

3110, 3111, 3113,

3114, 3116, 3117,

3118, 3119

Розділ 32 група 320

група 321

Розділ 32 коригується на рахунки 3203, 3205, 3208,

3210, 3211, 3213,

3214, 3216, 3217,

3218, 3219
Ва - вкладення в асоційовані компанії та в дочірні установи:
Клас 4 Розділ 41 група 410

Розділ 42 група 420
Максимально припустиме значення нормативу (Н14) не має
перевищувати 50%.
( Пункт 3.3 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами
Нацбанку N 518 ( z0786-99 ) від 25.10.99, N 288 ( z0475-00 ) від
18.07.2000 )
3.4. Нормативи відкритої валютної позиції уповноваженого
банку
Норматив загальної відкритої валютної позиції банку (Н15)
Розраховується як співвідношення загальної величини відкритої
валютної позиції банку (Вп) до капіталу (К) банку:

Вп

Н15 = ---- х 100%, де К

Вп - загальна відкрита валютна позиція банку за балансовими
та позабалансовими активами і зобов'язаннями банку за всіма
іноземними валютами у гривневому еквіваленті (розрахунок
проводиться за звітну дату);

К - капітал банку.
За кожною іноземною валютою підраховується підсумок за всіма
балансовими і позабалансовими активами і всіма балансовими та
позабалансовими зобов'язаннями банку. Якщо вартість активів та позабалансових вимог перевищує
вартість пасивів і позабалансових зобов'язань, відкривається довга
відкрита валютна позиція. Якщо вартість пасивів та позабалансових зобов'язань перевищує
вартість активів та позабалансових вимог, відкривається коротка
відкрита валютна позиція. При цьому довга відкрита валютна позиція показується зі
знаком плюс, а коротка відкрита валютна позиція - зі знаком мінус. Враховуючи, що план рахунків мультивалютний, потрібно за
кожною іноземною валютою підраховувати підсумок за всіма
балансовими активами і зобов'язаннями банку I, II, III, IV класів
(крім розділів 43, 44, 45) та за позабалансовими активами і
зобов'язаннями банку IX класу (тільки групи 920, 921, 929, 935,
936) Плану рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків
України ( va493500-97 ). Загальна величина відкритої валютної позиції (Вп) в цілому по
уповноваженому банку визначається як сума абсолютних величин усіх
довгих та усіх коротких відкритих валютних позицій у гривневому
еквіваленті (без урахування знака) за всіма іноземними валютами.
Норматив довгої відкритої валютної позиції у вільно
конвертованій валюті (Н16)
Розраховується як співвідношення довгої відкритої валютної
позиції у вільно конвертованій валюті у гривневому еквіваленті
(Від) до капіталу (К) банку:

Від

Н16 = ----- х 100%, де К

Від - довга відкрита валютна позиція банку за балансовими та
позабалансовими активами і зобов'язаннями банку за кожною вільно
конвертованою валютою у гривневому еквіваленті (розрахунок
проводиться за звітну дату);

К - капітал банку.
За кожною вільно конвертованою валютою розраховується довга
відкрита валютна позиція банку у гривневому еквіваленті. До вільно конвертованої валюти належать валюти, перелічені в
I групі Класифікатора іноземних валют, затвердженого постановою
Правління Національного банку України від 04.02.98 N 34
із змінами і доповненнями до неї ( v0521500-98 ). У зв'язку з введенням з 01.01.99 нової валюти євро при
розрахунку нормативів загальної відкритої валютної позиції банку,
довгої та короткої відкритої валютної позиції у вільно
конвертованій валюті до 2002 року враховується євро та 11
складових валют (австрійського шилінга, бельгійського франка,
іспанської песети, ірландського фунта, італійської ліри,
люксембурзького франка, голландського гульдена, німецької марки,
португальського ескудо, фінської марки та французького франка) як
одна валюта.
При цьому встановлюється, що частина (або вся сума)
статутного капіталу банку, сплачена у вільно конвертованій валюті,
не враховується до розрахунку нормативів загальної відкритої
валютної позиції та довгої відкритої валютної позиції у вільно
конвертованій валюті за умови, що ці кошти розміщені на окремому
рахунку в Національному банку України. Обсяг валюти на окремому рахунку в Національному банку
України для розрахунку відкритої валютної позиції визначається
уповноваженими банками самостійно щодекадно. Для відкриття окремого рахунку уповноваженим банкам необхідно
використовувати такі кореспондентські рахунки Національного банку
України за кордоном: - для доларів США - Bank of New York, NY, acct 890-260-793. - для євро - Bank for International Settlements (BIS), Basel,
via Deutsche Bundesbank, FFT, acct 504 004 0903 in favour NBUAUAUX
EUR sight account. В уповноваженому банку кошти, що розміщуються в депозит,
повинні обліковуватись на рахунку N 1212 "Короткострокові депозити
в Національному банку України". Мінімальна сума депозиту - еквівалент 500 000 доларів США. Строк розміщення депозиту - не менше ніж 1 місяць. Ставки за депозитами визначатимуться як ставка LIBOR на
відповідний період мінус 1%. Депозитні угоди щодо розміщення в НБУ коштів статутного
капіталу потрібно укладати з Національним банком України через
Департамент валютного регулювання за допомогою дилінгового
обладнання Reuters або шляхом письмового оформлення відповідних
документів, з подальшим обміном підтвердженнями по SWIFT або
ключованими телексними повідомленнями про списання та зарахування
валютних коштів. У разі розірвання уповноваженим банком з Національним банком
України угоди щодо відкриття окремого рахунку, банку необхідно
повідомити про це Департамент валютного регулювання.
Норматив короткої відкритої валютної позиції у вільно
конвертованій валюті (Н17)
Розраховується як співвідношення короткої відкритої валютної
позиції у вільно конвертованій валюті у гривневому еквіваленті
(Вік) до капіталу (К) банку:

Вік

Н17 = ---- х 100%, де К

Вік - коротка відкрита валютна позиція банку за балансовими
та позабалансовими активами і зобов'язаннями банку за кожною
вільно конвертованою валютою у гривневому еквіваленті (розрахунок
проводиться за звітну дату);

К - капітал банку.
За кожною вільно конвертованою валютою розраховується коротка
відкрита валютна позиція банку у гривневому еквіваленті. До вільно конвертованої валюти належать валюти, перелічені в
I групі Класифікатора іноземних валют, затвердженого постановою
Правління Національного банку України від 04.02.98 N 34,
із змінами і доповненнями до нього.
Норматив довгої (короткої) відкритої валютної позиції в
неконвертованій валюті (Н18)
Розраховується як співвідношення довгої (короткої) відкритої
валютної позиції в неконвертованій валюті у гривневому еквіваленті
(Вн) до капіталу (К) банку:

Вн

Н18 = ---- х 100%, де К

Вн - довга (коротка) відкрита валютна позиція банку за
балансовими та позабалансовими активами і зобов'язаннями банку за
кожною неконвертованою валютою у гривневому еквіваленті
(розрахунок проводиться за звітну дату);

К - капітал банку.
За кожною неконвертованою валютою розраховується довга
(коротка) відкрита валютна позиція банку у гривневому еквіваленті
(розрахунок проводиться за звітну дату). До неконвертованої валюти належать валюти, перелічені в II -
III групі Класифікатора іноземних валют, затвердженого постановою
Правління Національного банку України від 04.02.98 N 34, із
змінами і доповненнями до нього.
Норматив довгої (короткої) відкритої валютної

позиції у всіх банківських металах (Н19)
Розраховується як співвідношення довгої (короткої) відкритої
валютної позиції у всіх банківських металах у гривневому
еквіваленті (Вм) до капіталу (К) банку:
Вм

Н19 = ---- х 100%, де К

Вм - довга (коротка) відкрита валютна позиція банку за
балансовими та позабалансовими активами і зобов'язаннями банку з
банківських металів у гривневому еквіваленті (розрахунок
проводиться за звітну дату);

К - капітал банку.
При проведенні операцій з банківськими металами на валютному
ринку України слід керуватися Законом України "Про державне
регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних
металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними"
( 637/97-ВР ) та Положенням про організацію торгівлі банківськими
металами на валютному ринку України, затвердженим постановою
Правління Національного банку України від 24.02.98 N 65
( z0162-98 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
11.03.98 за N 162/2602.
При розрахунку нормативів відкритої валютної позиції до
розрахунку капіталу приймається сума капіталу, яка зафіксована за
балансом за попередній день*. _________________________
* Наприклад, для нормативів відкритої валютної позиції за
3-тє число звітного місяця капітал розраховується за даними
балансу за 1-ше число цього місяця.
Нормативи відкритої валютної позиції розраховуються за формою
N 540, що наведена в Правилах організації фінансової та
статистичної звітності банків України, затверджених постановою
Правління Національного банку України від 12.12.97 N 436
( v0436500-97, v0505500-97 ), із змінами та доповненнями до них.
Валютна позиція уповноваженого банку визначається щоденно і
окремо щодо кожної іноземної валюти (крім групи євро). На розмір відкритої валютної позиції уповноваженого банку
впливають: - купівля (продаж) готівкової та безготівкової іноземної
валюти, поточні і строкові операції (на умовах своп, форвард,
опціон та інші), за якими виникають вимоги та зобов'язання в
іноземних валютах, незалежно від способів та форм розрахунків за
ними; - одержання (сплата) іноземної валюти у вигляді доходів або
витрат та нарахування доходів і витрат, які враховуються на
відповідних рахунках; - купівля (продаж) основних засобів та товарно-матеріальних
цінностей за іноземну валюту; - надходження коштів в іноземній валюті до статутного фонду; - погашення банком безнадійної заборгованості в іноземній
валюті (списання якої здійснюється з відповідного рахунку витрат); - інші обмінні операції з іноземною валютою (виникнення вимог
в одній валюті при розрахунках за ними в іншій валюті, в т.ч. і
національній, що призводять до зміни структури активів при
незмінності пасивів та навпаки). У межах установлених нормативів відкритої валютної позиції
уповноважений банк може здійснювати такі валютні операції: - купівлю іноземної валюти для виконання зобов'язань перед
нерезидентами за власними імпортними договорами (контрактами), а
також для виконання власних зобов'язань за виданими гарантіями,
поручительствами, векселями; - купівлю за власні кошти за дорученням клієнтів іноземної
валюти для виконання їхніх зобов'язань перед нерезидентами за
імпортними договорами (контрактами) та зареєстрованими
(проліцензованими) Національним банком України кредитами
(позиками), отриманими резидентами від уповноважених банків та
уповноважених кредитно-фінансових установ, а також від
нерезидентів; - купівлю іноземних валют для виконання зобов'язань перед
клієнтами за неторговельними операціями. Операції з продажу
готівкової іноземної валюти в касі банку та в пунктах обміну
іноземної валюти, не пов'язані з виконанням вищезазначених
зобов'язань, можуть здійснюватися лише в межах суми іноземної
валюти, купленої касою банку та пунктом обміну іноземної валюти; - купівлю-продаж за іноземну валюту основних засобів та
товарно-матеріальних цінностей; - залучення коштів в іноземній валюті до статутного капіталу
банку та розрахунки з резидентами і нерезидентами за іншими видами
капітальних операцій (за операціями з цінними паперами, вкладами,
депозитами тощо); - з погашення банком безнадійної заборгованості в іноземній
валюті (списання здійснюється з відповідного рахунку витрат); - за різницею між нарахованими, але не отриманими доходами
банку, та нарахованими, але не відшкодованими власними витратами
банку, а також з одержання (сплати) іноземної валюти у вигляді
доходів або витрат; - з організації безготівкових розрахунків уповноважених
банків з міжнародними платіжними системами за платіжними картками. Уповноважений банк одержує право на відкриту валютну позицію
з дати отримання ним від Національного банку України банківської
ліцензії на здійснення операцій із валютними цінностями і втрачає
це право з дати її відкликання Національним банком України. Департамент валютного регулювання залежно від ситуації на
внутрішньому та зовнішньому грошово-кредитному ринках визначає
особливості щодо окремих напрямів діяльності комерційних банків,
які пов'язані з здійсненням операцій на міжбанківському валютному
ринку України. У межах установлених нормативів відкритої валютної позиції
(загальної (Н15), довгої у ВКВ (Н16), короткої у ВКВ Н(17), довгої
(короткої) у НКВ (Н18), довгої (короткої) у всіх банківських
металах (Н19) Департаментом валютного регулювання Національного
банку України можуть вноситися певні обмеження щодо регулювання
окремих активних операцій з валютними цінностями комерційних
банків, пов'язані з питаннями курсоутворення національної валюти
та створення чіткішого та прозорішого механізму контролю за
валютними операціями комерційних банків. Значення (ліміти) відкритої валютної позиції банку
встановлюються за окремими рішеннями Правління Національного банку
України. Пункт 3.4 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Нацбанку N 585 ( z0878-99 ) від 13.12.99 )
( Розділ 3 в редакції Постанови Нацбанку N 238 ( z0355-99 ) від
18.05.99 )
4. Контроль за дотриманням економічних нормативів комерційних
банків
4.1. Здійснення контролю за дотриманням економічних
нормативів комерційних банків
Контроль за дотриманням комерційними банками встановлених
економічних нормативів здійснюється відповідними регіональними
управліннями та Управлінням нагляду за великими банками
Національного банку України щоденно та щомісячно (на підставі форм
звітності за 1-ше число місяця). Розрахунок економічних нормативів банками (юридичними
особами) проводиться на підставі щоденних балансів. При цьому
звітними вважаються економічні нормативи, розраховані: - на конкретно встановлену дату:

- для діючих банків нормативи капіталу банку (Н1) - на

01.04 кожного року,

- для новостворених банків - Н1, Н2 на час реєстрації; - за щоденними розрахунками:

- нормативи максимального розміру ризику на одного

позичальника (Н8), максимального розміру кредитів,

гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру

(Н10), максимального сукупного розміру кредитів,

гарантій та поручительств, наданих інсайдерам (Н11); - за формулою середньозваженої величини (за місяць):

- нормативи платоспроможності (Н3), достатності капіталу

банку (Н4), ліквідності (Н5, Н6, Н7), нормативи

максимального розміру наданих та отриманих

міжбанківських позик (Н12, Н13), норматив інвестування

(Н14), нормативи загальної (Н15), довгої у ВКВ (Н16),

короткої у ВКВ (Н17), довгої (короткої) у НКВ (Н18),

довгої (короткої) у всіх банківських металах (Н19).

Механізм розрахунку економічних нормативів

комерційного банку
1. Розрахунок середньозваженої величини здійснюється за
формулою

n

Xs = E (Xi/n ).

i=1
2. Розрахунок середньолінійного відхилення здійснюється за
формулою

n

Ds = E (Xi - Xs)/n, де

i=1
Xi - значення економічного нормативу за i-й робочий день, Xi - Xs - абсолютне значення відхилення за i-й робочий день, n - кількість робочих днів у місяці.
3. Перерахування середньозваженої Xd здійснюється за формулою

n

Xd = E (Ai/n).

i=1 --------------------------------- E - сума
При розрахунку Xd складова A(i) розраховується за такими
варіантами:

1) A(i) = X(i), якщо X(i) A(i) = (Xs + Ds), якщо X(i) > (Xs + Ds).
2) A(i) = X(i), якщо X(i) >= (Xs - Ds);

A(i) = (Xs - Ds), якщо X(i) < (Xs - Ds).
Заходи впливу за порушення банками економічних нормативів
застосовуються відповідно до статті 62 Закону України "Про
Національний банк України" ( 679-14 ) та Положення про
застосування Національним банком України заходів впливу до
комерційних банків за порушення банківського законодавства,
затвердженого постановою Правління Національного банку України від
04.02.98 N 38 ( z0177-98 ) і зареєстрованого Міністерством юстиції
України 19.03.98 за N 177/2617, із змінами та доповненнями до
нього. ( Абзац пункту 4.1 в редакції Постанов Нацбанку N 376
( z0562-99 ) від 27.07.99, N 518 ( z0786-99 ) від 25.10.99 )
( Розділ 4 в редакції Постанови Нацбанку N 238 ( z0355-99 ) від
18.05.99 )
5. Звітність комерційного банку
5.1. Форми звітності комерційних банків поділяються на
щоденні та щомісячні. До щоденних форм звітності належать: - форма N 1Д-КБ "Баланс комерційного банку"; - форма N 540 "Звіт про відкриті валютні позиції"; - форма N 618 "Звіт про залишки за валютними рахунками в
офшорних зонах і країнах, засобом платежу яких є неконвертована
валюта". Для розрахунку таких економічних нормативів, як: - норматив максимального розміру ризику на одного
позичальника (Н8); - норматив "великих" кредитних ризиків (Н9); - норматив максимального розміру кредитів, гарантій та
поручительств, наданих одному інсайдеру (Н10); - норматив максимального сукупного розміру кредитів, гарантій
та поручительств, наданих інсайдерам (Н11),
дані надаються разом із щоденним балансом (форма N 1Д-КБ ) за
спеціальним файлом N 42 та N 26.
До щомісячних форм звітності, які контролюються відповідними
регіональними управліннями Національного банку України, належать: - форма N 1-КБ "Баланс комерційного банку" (щомісячна); - форма N 611 "Звіт про дотримання економічних нормативів"
(додаток 2); - форма N 11 "Балансовий звіт комерційного банку" (додаток
3); - форма N 301 "Звіт про кредитний портфель" (додаток 4); - форма N 341 "Звіт про залишки за депозитами" (додаток 5); - форма N 542 "Звіт про дотримання нормативів відкритої
валютної позиції" (додаток 6).
Інструкції про складання щоденних та щомісячних форм
звітності наведені в Правилах організації фінансової та
статистичної звітності банків України, затверджених постановою
Правління Національного банку України від 12.12.97 N 436
( v0436500-97 ), із змінами і доповненнями до них. Алгоритм розрахунку економічних нормативів регулювання
діяльності комерційних банків наводиться в додатку 13. Розділ 5 в редакції Постанови Нацбанку N 238 ( z0355-99 ) від
18.05.99 )
6. Основні аспекти економічного аналізу діяльності
комерційних банків
Економічний аналіз діяльності комерційного банку складається
з трьох основних частин: - аналізу балансового звіту; - аналізу фінансової форми звітності; - порівняльного аналізу. Основними завданнями загального аналізу діяльності
комерційного банку є: - визначення джерел, якості і стійкості банківських доходів; - дотримання всіх вимог щодо ліквідності; - підтримання стану адекватності і достатності капіталу.
Аналіз прибутковості, ліквідності і достатності капіталу
банку дає змогу оцінити ефективність управління і таким чином
визначити здатність банку конкурувати на ринку банківських послуг,
а також оцінити вплив макрофінансової політики на діяльність
банківської системи.
Аналіз фінансової форми звітності - це процес, який має за
мету визначити оцінку поточного і минулого фінансового стану банку
і основних результатів його діяльності. При цьому першочерговою
метою аналізу є визначення узагальнюючих оцінок і прогнозу
майбутніх результатів діяльності банку. При аналізі застосовуються квартальні або річні дані про
прибутки та збитки, підраховуються середні показники ключових
категорій балансового звіту за період, що покривається цими
даними, та визначаються: - стан надходжень - через прибуток на середні активи та на
капітал; - коефіцієнти приросту ключових показників (позик, депозитів
та капіталу) персоналу; - продуктивність роботи персоналу, що вимірюється через дохід
на працівника, та окупності витрат на утримання персоналу; - середні процентні ставки, отримані та сплачені; - вартість посередництва. Цей підхід поєднує дані балансового звіту та звіту про
фінансові результати для вироблення ключових індикаторів
(коефіцієнтів) діяльності, що не залежать від розміру банку. Вони
можуть порівнюватись із даними інших банків та між собою. Оскільки
доходи та видатки аналізуються відносно середніх активів та
зобов'язань за період звіту про фінансові результати, то можуть
порівнюватися періоди часу із різною тривалістю. Звісно, таке
порівняння може бути зроблене лише в тому разі, якщо установа не
зазнає сезонних змін, як це відбувається з банками, які
обслуговують сільськогосподарські підприємства. Основні показники для аналізу діяльності комерційного банку
(таблиця 1) наведені у додатку 7. Усі рішення та зовнішні обмеження мають вплив на коефіцієнти
доходу на активи та доходу на капітал (визначені вище), що є двома
найважливішими вимірами здатності банку генерувати власний капітал
для забезпечення зростання та подолання економічних труднощів.
6.1. Аналіз балансового звіту
Основою для аналізу діяльності банку є балансовий звіт, в
якому активи відображаються ліворуч, а зобов'язання та капітал
(пасиви) - праворуч. Активи і пасиви подаються у балансовому звіті
у порядку зменшення їх ліквідності. Приклад балансового звіту комерційного банку (таблиця 2)
наведений у додатку 8. Форма балансу допомагає концентрувати увагу на типах активів
та пасивів. Методика аналізу полягає в розмежуванні депозитів на
депозити до запитання, термінові та ощадні. Вважається, що: - депозити до запитання безпосередньо пов'язані з проведенням
розрахунків і через це вони досить стабільні та нечутливі до змін
процентної ставки; - термінові депозити, а також депозити корпорацій та фізичних
осіб найбільш чутливі до змін процентної ставки; - ощадні рахунки становлять досить стабільні заощадження
населення. Сплата процентів за рахунками до запитання деякою мірою
нівелює типи рахунків та їх ціну. Позики та депозити мають класифікуватись за строком
погашення, оскільки у балансі відображається їх первинна,
початкова тривалість, а не період часу, що залишився до погашення.
Однак деякі форми показують активи та пасиви за строками, що
залишилися до їх погашення, доповнюючи інформацію, яку дає баланс. Позабалансові статті - це зобов'язання, прийняті банком від
імені свого клієнта, які можуть змусити банк видати позику у разі
відсутності грошей у клієнта. Оскільки ці зобов'язання не мають
кредитного ризику, вони додаються до активів, зважених на ризик
при підрахунку достатності капіталу. Основними видами аналізу балансового звіту банку є аналіз
структури, який дає змогу оцінювати зміни структури активів та
пасивів протягом певного часу, та коефіцієнтний аналіз балансового
звіту, який оцінює якісні характеристики активів і пасивів і
проводиться з використанням таких основних коефіцієнтів: Коефіцієнт ліквідних активів. Це коефіцієнт виміру
ліквідності, який обчислюється шляхом додання міжбанківських
активів до готівки та прирівняних до неї коштів мінус
міжбанківські пасиви та позички від центрального банку. Він також
може розраховуватися як відсоток до загальних (або робочих)
активів. Коефіцієнт співвідношення позик та депозитів. Цей коефіцієнт
визначається як відношення суми всіх активів із нормальним ризиком
(дисконти, позики та авізо) до основних депозитів (включаючи
депозити до запитання, термінові та ощадні депозити, за винятком
короткострокових та довгострокових запозичень грошового ринку). Це
співвідношення характеризує здатність банку залучати депозити для
підтримки своїх кредитних операцій та його можливість давати в
кредит ці депозити. Високе значення цього коефіцієнта традиційно
асоціюється з вищим ризиком, оскільки це свідчить про слабшу
ліквідність (та уразливість від дій кредиторів), негативні
економічні умови чи наслідки відпливу депозитів. Низьке значення цього коефіцієнта показує в кредитуванні
неможливість прийняття існуючого ризику. Багато в чому значення коефіцієнта залежить від ступеня
розвитку країни, однак 70-80% залежить від співвідношення між
ліквідністю та дохідністю. Якщо у всій банківській фінансовій
системі цей показник перевищує 100%, тоді у будь-якій галузі
можуть мати місце структурні проблеми, наприклад, при
рефінансуванні центральним банком торговельних операцій чи
стабілізаційному кредитуванні. При цьому забезпечені кредити мають бути покриті за рахунок
відповідних резервів, які мають прийняти форму забезпечення під
збитки за позиками. Таким чином, обсяг позик, які беруться до
розрахунку цього коефіцієнта, зменшується на суму сформованого
резерву під збитки за позиками. Коефіцієнт достатності капіталу. Цей коефіцієнт відображає
співвідношення капіталу до загальних активів, зважених на ризик. І
капітал, і активи мають бути повністю очищені від відповідних
резервів під збитки за позиками та нематеріальних активів. Цей
коефіцієнт показує межу захисту кредиторів та вкладників банку від
непередбачених збитків, яких може зазнати банк у процесі своєї
діяльності. Таким чином, цей коефіцієнт показує те, наскільки банк
протистоїть економічним скрутам та складнощам. Цей коефіцієнт
повинен розглядатись наглядовими органами та аналітиками як один
із ключових показників економічного стану банку. Коефіцієнт співвідношення дохідних активів до загальних
активів. Дохідні активи складаються з підпроцентних депозитів,
розміщених цінних паперів, позик, авізо та інших, поділених на
загальні активи. Цей коефіцієнт має показувати, наскільки
продуктивно банк використовує свої активи. Однак деяке
"непродуктивне" використання активів є цілком нормальним, оскільки
в той час, як приміщення та обладнання не можуть прямо давати
прибуток, активи необхідні для підтримання операційної діяльності
банку. Крім того, вимоги щодо резервування можуть призвести до
того, що банк не матиме змоги використовувати деякі види активів.
Слід зауважити, що цей коефіцієнт не вимірює ефективності
використання активів. Співвідношення резервів під збитки за позиками та загальних
позик. Цей коефіцієнт характеризує якість банківського портфеля
позик та покриття безнадійних боргів. Кожний з цих коефіцієнтів може обчислюватися на базі окремого
балансового звіту, оскільки кожний з них складається на окрему
дату, що відповідає даті балансу. Банки, що залучені до
фінансування сезонного виробництва, можуть показувати сезонні
зміни цих коефіцієнтів, тому для ізоляції тенденцій від сезонних
розходжень необхідно проводити порівняння за один і той самий
місяць, за кілька років чи за середньорічними показниками. При
цьому можуть бути внесені деякі зміни, наприклад, додавання
довгострокового підпорядкованого боргу до капіталу при визначенні
достатності капіталу. Існують деякі інші особливості, притаманні
кожній конкретній країні. В цілому коефіцієнти для аналізу балансу комерційного банку
(таблиця 3) наведені у додатку 9.
6.2. Аналіз прибутків та збитків
Звіт про прибутки та збитки комерційного банку (таблиця 4)
наведений у додатку 10. У звіті статті наводяться за ступенем їх
важливості. При цьому: Аналіз структури базується на відсоткових значеннях кожного
рядка таблиці щодо загального підсумку. Зміни відносних показників
окремих статей показують зміни питомої ваги прибутків або збитків
від окремих операцій банку. Наприклад, підвищена залежність від
доходу від комісії може свідчити про проблеми банку щодо основних
надходжень від процентної різниці і про те, що керівництво,
можливо, намагається підняти дохід від плати за послуги через
надання нетрадиційних послуг. Коефіцієнтний аналіз передбачає аналіз структури за рахунок
віднесення доходів та видатків до відповідних статей балансу. Кількість коефіцієнтів, що можуть бути використані при
аналізі фінансового стану, обмежена лише кількістю рахунків
балансового звіту та звіту про фінансові результати. Аналітики,
законодавці, керівники банку та інвестори - всі мають свої цілі
щодо висвітлення специфічних аспектів фінансового стану банку.
Основні коефіцієнти показників діяльності банку (таблиця 5), що
наведені у додатку 11, відображають найбільш поширені коефіцієнти
фінансового стану. Ці коефіцієнти розраховуються у відсотковому
виразі. Коефіцієнти в межах одного року можуть зазнати впливу
сезонних змін, особливо коли банки здійснюють фінансування
сільськогосподарських програм або коли деякі накопичення можуть
здійснюватися тільки один раз на рік чи на півроку. У такому разі
необхідно проводити аналіз тенденцій за кілька років, що дає змогу
відокремити вплив сезонних факторів на ключові коефіцієнти
фінансового стану. Коефіцієнти фінансового стану банку залежать від тих ринкових
умов, за яких банку доводиться працювати, включаючи макрофінансову
політику, нормативно-правові акти та стандарти ведення
бухгалтерського обліку, конкуренцію та практику ведення бізнесу.
Коефіцієнтний аналіз може бути ускладнений змінами економічного
циклу чи ринкових процентних ставок. У ринковій економіці собівартість кредитування, звичайно,
випливає із собівартості фінансування. Це означає, що якщо ринкова
ліквідність штучно підтримується (переважно внаслідок дій
Національного банку щодо утримання запланованого рівня інфляції),
то депозитна ставка зростає, спричиняючи зростання витрат банку на
залучення коштів. Якщо загальна прибутковість падає, то банк
відповідає на це піднесенням ставки кредитування, з тим щоб
відновити ту процентну маржу, що існувала до початку падіння.
Разом із стабілізацією ліквідності на ринку процентні ставки
повинні зменшитись, причому спочатку депозитна ставка, а за нею -
кредитна ставка. При цьому надходження банку від різниці
процентних ставок зменшуватимуться впродовж періоду зростання
ставок та збільшуватимуться впродовж періоду зниження. Банки для поглибленого аналізу своєї діяльності і визначення
її ефективності та продуктивності використовують ряд коефіцієнтів.
Ці коефіцієнти наведено нижче.
6.3. Коефіцієнти прибутковості комерційного банку
Двома найбільш важливими показниками аналізу прибутковості
банку є показники доходу на активи та доходу на капітал.
Прибуток після оподаткування
Дохід на активи (%) = ---------------------------- х 100%. Середні загальні активи
Цей коефіцієнт може використовуватись як коефіцієнт для
оцінки діяльності керівництва банку.
Прибуток після оподаткування
Дохід на капітал (%) = ---------------------------- х 100%. Середній капітал
6.4. Коефіцієнти ефективності діяльності комерційного банку
Проценти отримані
Чистий спред (%) = ------------------- х 100%. Позики

Проценти сплачені
- ----------------------- Підпроцентні депозити
Цей коефіцієнт повинен враховувати тільки активи та пасиви,
до яких застосовуються процентні ставки. Саме таким чином
виключається вплив безпроцентних депозитів до запитання, капіталу
та невиконаних вимог резервування на чисті отримані проценти і -
звідси - на прибутки банку. Це ізолює вплив процентної ставки на
прибуток банку і цим самим дає більш глибоке розуміння джерел
прибутку банку та наслідків уразливості надходжень.

Чиста процентна маржа (%) =
Доходи від процентів - Витрати на проценти

= ------------------------------------------. Середні загальні активи
Цей коефіцієнт визначає здатність банку приносити прибуток у
вигляді його доходу від процентної різниці як процент до середніх
загальних активів.
Інший операційний дохід до загальних активів (%) =
Інший операційний дохід

= ------------------------- х 100%. Середні загальні активи
Цей коефіцієнт показує залежність банку від непроцентних
доходів. Збільшення цього коефіцієнта може свідчити про рівень
диверсифікації в платні, фінансові послуги чи нездорове намагання
досягти спекулятивного прибутку, щоб замаскувати недостатність
основного банківського доходу від процентів.
Чистий операційний дохід до загальних активів (%) =
Чистий процентний дохід + Інший операційний дохід

= ------------------------------------------------- х 100%. Середні загальні активи
Цей коефіцієнт відрізняється від коефіцієнта доходу на активи
на обсяг непроцентних операційних витрат, сплачених податків та
непередбаченого доходу чи збитку.

Чиста операційна (чи посередницька) маржа (%) =
Дохід на дохідні активи + Відповідна комісія
= -------------------------------------------- х 100% - Всі фінансові активи
Витрати на проценти
- --------------------------- х 100%. Усі пасиви, що фінансуються
Посередницька маржа може бути визначена як різниця між
вартістю залучення коштів та доходом за доходними активами, плюс
дохід від відповідних комісійних та зборів. Різниця між ними
визначає кількість коштів, що виділені банківською системою на
посередництво між тими, хто надає кошти, і тими, хто їх
використовує.
Аналіз витрат на посередництво полягає в розкладанні
непроцентних витрат на групи. Це здійснюється шляхом оцінки кожної
статті непроцентних витрат як відсотка загальних середніх активів. Типово ці статті складаються з: - витрат на утримання робітників, - витрат на утримання персоналу (включаючи додаткові премії
та заохочення), - інших операційних витрат, - витрат на утримання приміщення, - податків на діяльність та плати за ліцензування діяльності, - зносу та амортизації, - інших операційних видатків, - витрат на забезпечення під збитки за позиками, - забезпечень, зменшених на отримані кошти, - інших видатків, - податків на дохід, - створення капіталу (прибутків). Загальний обсяг коштів, які йдуть на посередництво у вигляді
відсотка до загальних середніх активів, є також показником виміру
ефективності діяльності банку. Його можна безпосередньо
порівнювати з аналогічними показниками інших банків на одному і
тому ж ринку. Одночасно різниці у відповідних загальних обсягах
витрат дають змогу порівнювати структуру видатків.
6.5. Коефіцієнти ефективності діяльності працівників
комерційного банку
Оскільки оплата праці є найголовнішим компонентом
непроцентних видатків банку, то продуктивність роботи працівників,
що вимірюється як через витрати на їх утримання, так і через їх
кількість, може свідчити про ефективність роботи самого банку.
Однак продуктивність роботи слід розглядати з огляду на той факт,
що у поточний період часу економія на зарплаті через її значне
скорочення (або скорочення чисельності працівників) може призвести
до зниження якості та мотивації у роботі, а звідси - до зниження
через деякий час ефективності роботи банку.
Чистий дохід на одного працівника =
Прибуток після оподаткування

= --------------------------------. Загальна чисельність працівників
Необхідно звернути увагу на те, що цей показник суттєво
відрізнятиметься при порівнянні банку з невеликою кількістю
працівників (але з високою заробітною платою) і банку з великою
чисельністю низькокваліфікованих працівників (з низькою заробітною
платою).

Чистий дохід до витрат на утримання персоналу =
Прибуток після оподаткування

= ----------------------------------. Витрати на утримання працівників
Цим коефіцієнтом вимірюється окупність витрат на утримання
працівників. Оскільки він є універсальнішим, ніж коефіцієнт, що
характеризує чистий дохід на одного працівника, то дає змогу
деяким чином порівнювати організації різного типу. Він показує
чистий ефект від рішень щодо мотивації праці працівників,
незалежно від того, чи ці рішення спрямовані на низьку
кваліфікацію та низьку заробітну плату, чи на високі видатки для
висококваліфікованих працівників.
6.6. Порівняльний аналіз діяльності банку
Має за мету за допомогою порівняння великого переліку
показників банку за певний проміжок часу або кількох банків між
собою скласти об'єктивну оцінку фінансового стану банку. Дані
порівняльного аналізу допомагають простежувати діяльність банку у
динаміці, а також робити прогнози щодо його фінансового стану у
майбутньому. При порівняльному аналізі застосовуються 3 види вихідних
даних, що використовуються при проведенні аналізу фінансового
стану банків, а саме: - індивідуальні показники діяльності банку; - середні показники за групою банків, до якої входить банк,
що аналізується (або відхилення від середньої по групі); - місце банку серед банків цієї групи за кожним показником.
Такий вид порівняльного аналізу дає можливість банку: - порівнювати свої показники із середніми показниками своєї
групи банків; - бачити своє місце серед банків своєї групи; - робити висновки щодо своєї діяльності в тій чи іншій галузі
на ринку банківських послуг; - прогнозувати фінансовий стан банку залежно від тих чи інших
економічних обставин.
Для порівняльного аналізу діяльності банку пропонується
зведений звіт банку (таблиця 6), наведений у додатку 12.
Відповідно до поставлених завдань порівняльний аналіз повинен
проводитись за такими часовими вимірами: - за 5 робочих днів - тижневий аналіз (як показано у таблиці
6); - за 4 (5) тижнів - місячний аналіз; - за 3 місяці - квартальний аналіз; - за 6 місяців - піврічний аналіз; - за 12 місяців - річний аналіз; - за кілька років - аналіз розвитку банку.
Залежно від часового виміру така система дає змогу робити
прогнозні розрахунки щодо діяльності банку у майбутньому. Алгоритм розрахунку економічних нормативів регулювання
діяльності комерційних банків наводиться у додатку 13.
Додаток 1

до Інструкції про порядок

регулювання та аналіз

діяльності комерційних банків

в редакції, затвердженій

постановою Правління

Національного банку України

від 18.05.99 N 238
Заходи щодо перспектив розвитку капітальної

бази банку, який має капітал менше 5 млн.грн.

(програма капіталізації)
Дата звіту ______________
Назва банку ______________________
Розмір капіталу
на день введення в дію змін і доповнень до Інструкції ____________
(млн.грн.)

на 01.07.99 ________ (млн.грн.)

на 01.04.2000 ________ (млн.грн.)
(млн.грн.) ----------------------------------------------------------------- N |Джерела збільшення капіталу | План | Факт | ------------+-----------------------------+----------+----------| 1 |Збільшення фондів і резервів,| | | |сформованих за рахунок | | | |прибутку та нерозподіленого | | | |прибутку | | | ------------+-----------------------------+----------+----------| 1.1 |збільшення резервного | | | |фонду | | | ------------+-----------------------------+----------+----------| 1.2 |збільшення загального | | | |резерву | | | ------------+-----------------------------+----------+----------| 1.2.1 |у т. ч. капіталізація | | | |дивідендів за результатами | | | |діяльності банку в | | | |минулому році | | | ------------+-----------------------------+----------+----------| 2 |Зменшення іммобілізованих | | | |коштів на капітальні | | | |вкладення | | | ------------+-----------------------------+----------+----------| 3 |Додаткові внески в статутний | | | |капітал діючих та потенційних| | | |власників | | | ------------+-----------------------------+----------+----------| 4 |Інші джерела (вказати, які): | | | ------------+-----------------------------+----------+----------| 5 |Прогнозний розмір капіталу | | | ----------------------------------------------------------------- Додаток 1 в редакції Постанови Нацбанку N 238 ( z0355-99 ) від
18.08.99 )
Додаток 2

до Інструкції про порядок

регулювання та аналіз

діяльності комерційних банків
Форма 611 (місячна)

Затверджена постановою

Правління Національного банку

України

від 27 квітня 1998 р. N 163

Погоджена з Міністерством

статистики України

Надається поштою:

* комерційними банками -

юридичними особами - регіональним

управлінням НБУ до 10 числа після

звітного періоду;

* регіональними управліннями НБУ -

Департаменту пруденційного нагляду

НБУ до 15 числа після звітного

періоду
Звіт про дотримання економічних нормативів

протягом ________ місяця _________ року
______________________________

(назва банку)
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Дати | Економічні нормативи діяльності | |——————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | Н1 |Н2|Н3|Н4|Н5|Н6|Н7|Н8|Кіль-|Н9|Н10|Кіль-|Н11|Н12|Н13|Н14| | | | | | | | | |кість| | |кість| | | | | |——————————————————| | | | | | | |пору-| | |пору-| | | | | |Значення|Категорія| | | | | | | | шень| | | шень| | | | | | | | | | | | | | | Н8 | | | Н10 | | | | | ———————————————+————————+—————————+——+——+——+——+——+——+——+—————+——+———+—————+———+———+———+———| 1 | 2 | 3 | 4| 5| 6| 7| 8| 9|10| 11 |12| 13| 14 | 15| 16| 17| 18| ———————————————+————————+—————————+——+——+——+——+——+——+——+—————+——+———+—————+———+———+———+———| 1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | ———————————————+————————+—————————+——+——+——+——+——+——+——+—————+——+———+—————+———+———+———+———| ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | ———————————————+————————+—————————+——+——+——+——+——+——+——+—————+——+———+—————+———+———+———+———| Середньозважена| | | | | | | | | | | | | | | | | | (звітна) | | | | | | | | | | | | | | | | | | ———————————————+————————+—————————+——+——+——+——+——+——+——+—————+——+———+—————+———+———+———+———| Кількість | | | | | | | | | | | | | | | | | | порушень за | | | | | | | | | | | | | | | | | | звітний період | | | | | | | | | | | | | | | | | | ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
"__" ____________ 199 р. Керівник _______________
Підтверджую
Начальник відділу банківського ______________________________
нагляду регіонального управління (прізвище виконавця, телефон)
Головний бухгалтер _____________ (Печатка) _____________________
Примітка. У разі заповнення форми користуватися Інструкцією
про порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних банків,
затвердженою постановою Правління Національного банку України від
14.04.98 N 141.

Додаток 3

до Інструкції про порядок

регулювання та аналіз

діяльності комерційних банків
Форма N 11 (місячна)

Затверджена постановою Правління

Національного банку України

від 12 грудня 1997 р. N 436

Погоджена з Державним комітетом

статистики України

Надається електронною поштою:

- комерційними банками -

юридичними особами

в обласному розрізі -

регіональним управлінням НБУ

у встановлений ними термін;

- регіональними управліннями НБУ -

Департаменту бухгалтерського

обліку через Центральну

розрахункову палату

10 числа після звітного періоду
Балансовий звіт комерційного банку

за ________________ 199_ р.
_______________________ _______________________

(назва банку) (адреса)

(копійки) ————————————————————————————————————————————————————————————————— Статті балансу |Усього | У тому числі: | | |———————————————————————————————————| | | резиденти | нерезиденти | | |—————————————————+—————————————————| | | НВ | ВКВ | НКВ | НВ | ВКВ | НКВ | ————————————————————+———————+—————+—————+—————+—————+—————+—————| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ————————————————————————————————————————————————————————————————| АКТИВИ | ————————————————————————————————————————————————————————————————| Валюта, монета | А10 | А11 | А12 | А13 | х | х | х | і банківські | | | | | | | | метали | | | | | | | | ————————————————————+———————+—————+—————+—————+—————+—————+—————| Національна валюта | 101 | 111 | х | х | х | х | х | ————————————————————+———————+—————+—————+—————+—————+—————+—————| Іноземна валюта | 102 | х | 122 | 132 | х | х | х | ————————————————————+———————+—————+—————+—————+—————+—————+—————| Валюта країн | 1021 | х |1221 |1321 | х | х | х | Організації | | | | | | | | Економічного | | | | | | | | Співробітництва | | | | | | | | і Розвитку (ОЕСР) | | | | | | | | ————————————————————+———————+—————+—————+—————+—————+—————+—————| Валюта країн | 1022 | х |1222 |1322 | х | х | х | СНД та Балтії | | | | | | | | ————————————————————+———————+—————+—————+—————+—————+—————+—————| Валюта інших країн | 1023 | х |1223 |1323 | х | х | х | ————————————————————+———————+—————+—————+—————+—————+—————+—————| Банківські метали | 103 | х | 113 | х | х | х | х | ————————————————————+———————+—————+—————+—————+—————+—————+—————| Дорожні та інші чеки| 14 | х | 15 | 16 | х | х | х | ————————————————————+———————+—————+—————+—————+—————+—————+—————| Коррахунок в НБУ | 19 | 20 | 21 | 22 | х | х | х | ————————————————————+———————+—————+—————+—————+—————+—————+—————| Інші кошти в НБУ | 23 | 24 | 25 | 26 | х | х | х | ————————————————————+———————+—————+—————+—————+—————+—————+—————| Коррахунки в інших | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | банках - усього | | | | | | | | ————————————————————+———————+—————+—————+—————+—————+—————+—————| у т. ч.: України | 271 | 281 | 291 | 301 | х | х | х | ————————————————————+———————+—————+—————+—————+—————+—————+—————| країн ОЕСР | 272 | х | х | х | 312 | 322 | 332 | ————————————————————+———————+—————+—————+—————+—————+—————+—————| країн СНД та Балтії | 273 | х | х | х | 313 | 323 | 333 | ————————————————————+———————+—————+—————+—————+—————+—————+—————| інших країн | 274 | х | х | х | 314 | 324 | 334 | ————————————————————+———————+—————+—————+—————+—————+—————+—————| Депозити та кредити | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | в інших | | | | | | | | банках - усього | | | | | | | | ————————————————————+———————+—————+—————+—————+—————+—————+—————| у т. ч.: України | 341 | 351 | 361 | 371 | х | х | х | ————————————————————+———————+—————+—————+—————+—————+—————+—————| країн ОЕСР | 342 | х | х | х | 382 | 392 | 402 | ————————————————————+———————+—————+—————+—————+—————+—————+—————| країн СНД та Балтії | 343 | х | х | х | 383 | 393 | 403 | ————————————————————+———————+—————+—————+—————+—————+—————+—————| інших країн | 344 | х | х | х | 384 | 394 | 404 | ————————————————————+———————+—————+—————+—————+—————+—————+—————| Резерв під | 345 | 355 | 365 | 375 | 385 | 395 | 405 | заборгованість | | | | | | | | інших банків | | | | | | | | ————————————————————+———————+—————+—————+—————+—————+—————+—————| Нетто: депозитів, | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | кредитів в | | | | | | | | інших банках | | | | | | | | ————————————————————+———————+—————+—————+—————+—————+—————+—————| Цінні папери в | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | портфелі банку | | | | | | | | ————————————————————+———————+—————+—————+—————+—————+—————+—————| Цінні папери в | 5511 |5611 |5711 |5811 |5911 |6011 |6111 | портфелі банку | | | | | | | | на продаж | | | | | | | | ————————————————————+———————+—————+—————+—————+—————+—————+—————| Резерв під | 5512 |5612 |5712 |5812 |5912 |6012 |6112 | знецінення ЦП | | | | | | | | на продаж | | | | | | | | ————————————————————+———————+—————+—————+—————+—————+—————+—————| Нетто: цінних | 551 | 561 | 571 | 581 | 591 | 601 | 611 | паперів в портфелі | | | | | | | | банку на продаж | | | | | | | | ————————————————————+———————+—————+—————+—————+—————+—————+—————| Цінні папери у | 5521 |5621 |5721 |5821 |5921 |6021 |6121 | портфелі банку | | | | | | | | на інвестиції | | | | | | | | ————————————————————+———————+—————+—————+—————+—————+—————+—————| Резерв під | 5522 |5622 |5722 |5822 |5922 |6022 |6122 | знецінення ЦП | | | | | | | | на інвестиції | | | | | | | | ————————————————————+———————+—————+—————+—————+—————+—————+—————| Нетто: цінних | 552 | 562 | 572 | 582 | 592 | 602 | 612 | паперів на | | | | | | | | інвестиції | | | | | | | | ————————————————————+———————+—————+—————+—————+—————+—————+—————| Кредити та | 621 | 631 | 641 | 651 | 661 | 671 | 681 | фінансовий лізинг, | | | | | | | | надані клієнтам | | | | | | | | ————————————————————+———————+—————+—————+—————+—————+—————+—————| Резерв під кредити | 622 | 632 | 642 | 652 | 662 | 672 | 682 | та фінансовий | | | | | | | | лізинг клієнтам | | | | | | | | ————————————————————+———————+—————+—————+—————+—————+—————+—————| Нетто: кредитів | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | та фінансового | | | | | | | | лізингу клієнтам | | | | | | | | ————————————————————+———————+—————+—————+—————+—————+—————+—————| Інвестиції капіталу | 691 | 701 | 711 | 721 | 731 | 741 | 751 | в асоційовані | | | | | | | | компанії | | | | | | | | ————————————————————+———————+—————+—————+—————+—————+—————+—————| Інвестиції капіталу | 692 | 702 | 712 | 722 | 732 | 742 | 752 | в дочірні компанії | | | | | | | | ————————————————————+———————+—————+—————+—————+—————+—————+—————| Нематеріальні активи| 761 | х | х | х | х | х | х | ————————————————————+———————+—————+—————+—————+—————+—————+—————| Зношення | 762 | х | х | х | х | х | х | нематеріальних | | | | | | | | активів | | | | | | | | ————————————————————+———————+—————+—————+—————+—————+—————+—————| Нетто: | 76 | х | х | х | х | х | х | нематеріальних | | | | | | | | активів | | | | | | | | ————————————————————+———————+—————+—————+—————+—————+—————+—————| Матеріальні активи | 771 | х | х | х | х | х | х- | ————————————————————+———————+—————+—————+—————+—————+—————+—————| Зношення | 772 | х | х | х | х | х | х | матеріальних активів| | | | | | | | ————————————————————+———————+—————+—————+—————+—————+—————+—————| Нетто: | 77 | х | х | х | х | х | х | матеріальних активів| | | | | | | | ————————————————————+———————+—————+—————+—————+—————+—————+—————| Інші активи | 781 | 791 | 801 | 811 | 821 | 831 | 841 | ————————————————————+———————+—————+—————+—————+—————+—————+—————| Резерв під | 782 | 792 | 802 | 812 | 822 | 832 | 842 | можливі втрати | | | | | | | | за сумнівною | | | | | | | | дебіторською | | | | | | | | заборгованістю банку| | | | | | | | ————————————————————+———————+—————+—————+—————+—————+—————+—————| Нетто: інші активи | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | ————————————————————+———————+—————+—————+—————+—————+—————+—————| СУКУПНІ АКТИВИ | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | ————————————————————————————————————————————————————————————————— ————————————————————— ЗОБОВ'ЯЗАННЯ | ————————————————————+———————————————————————————————————————————— Коррахунки банків | З10 | З11 | З12 | 313 | З14 | З15 | З16 | ————————————————————+———————+—————+—————+—————+—————+—————+—————| Депозити та | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | кредити банків: | | | | | | | | ————————————————————+———————+—————+—————+—————+—————+—————+—————| в т. ч. кредити, | 201 | 211 | 221 | 231 | х | х | х | отримані від НБУ | | | | | | | | ————————————————————+———————+—————+—————+—————+—————+—————+—————| Кошти до | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | запитання клієнтів | | | | | | | | ————————————————————+———————+—————+—————+—————+—————+—————+—————| Строкові депозити | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | клієнтів | | | | | | | | ————————————————————+———————+—————+—————+—————+—————+—————+—————| Цінні папери | 50 | 51 | х | х | х | х | х | власного боргу | | | | | | | | ————————————————————+———————+—————+—————+—————+—————+—————+—————| Кредити, | 60 | х | х | х | 64 | 65 | 66 | отримані від | | | | | | | | міжнародних | | | | | | | | фінансових | | | | | | | | організацій | | | | | | | | ————————————————————+———————+—————+—————+—————+—————+—————+—————| Субординована | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | заборгованість | | | | | | | | ————————————————————+———————+—————+—————+—————+—————+—————+—————| Інші зобов'язання | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | ————————————————————+———————+—————+—————+—————+—————+—————+—————| СУКУПНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ| 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | ————————————————————————————————————————————————————————————————— ————————————————————— КАПІТАЛ | ————————————————————+———————————————————————————————————————————— Статутний капітал | К10 | К11 | х | х | К14 | х | х | ————————————————————+———————+—————+—————+—————+—————+—————+—————| Сплачений статутний | 101 | 111 | х | х | 141 | х | х | капітал банку | | | | | | | | ————————————————————+———————+—————+—————+—————+—————+—————+—————| Несплачений | 102 | 112 | х | х | 142 | х | х | статутний | | | | | | | | капітал банку | | | | | | | | ————————————————————+———————+—————+—————+—————+—————+—————+—————| Прибутки і резерви | 20 | 21 | х | х | х | х | х | ————————————————————+———————+—————+—————+—————+—————+—————+—————| Прибутки | 201 | х | х | х | х | х | х | минулих років | | | | | | | | ————————————————————+———————+—————+—————+—————+—————+—————+—————| Збитки минулих років| 202 | х | х | х | х | х | х | ————————————————————+———————+—————+—————+—————+—————+—————+—————| Прибуток минулого | 203 | х | х | х | х | х | х | року, що очікує | | | | | | | | затвердження | | | | | | | | ————————————————————+———————+—————+—————+—————+—————+—————+—————| Збитки минулого | 204 | х | х | х | х | х | х | року, що очікують | | | | | | | | затвердження | | | | | | | | ————————————————————+———————+—————+—————+—————+—————+—————+—————| Загальні резерви | 205 | 215 | х | х | х | х | х | ————————————————————+———————+—————+—————+—————+—————+—————+—————| Прибуток | 30 | х | х | х | х | х | х | поточного року | | | | | | | | ————————————————————+———————+—————+—————+—————+—————+—————+—————| Збитки | 40 | х | х | х | х | х | х | поточного року | | | | | | | | ————————————————————+———————+—————+—————+—————+—————+—————+—————| СУКУПНИЙ КАПІТАЛ | 50 | 51 | х | х | 54 | х | х | ————————————————————+———————+—————+—————+—————+—————+—————+—————| СУКУПНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ| ЗК60 |ЗК61 |ЗК62 |ЗК63 |ЗК64 |ЗК65 |ЗК66 | І КАПІТАЛ | | | | | | | | ————————————————————————————————————————————————————————————————— Примітка. А - активи; З - зобов'язання; К - капітал; ЗК -
сукупні зобов'язання і капітал; Х - не заповнюється, ЦП - цінні
папери.
"__" __________ 199_ р. Керівник ______________________________
_______________________ Головний бухгалтер ____________________
(прізвище виконавця,

телефон)
Додаток 4

до Інструкції про порядок

регулювання та аналіз діяльності

комерційних банків
Форма N 301 (місячна)

Затверджена постановою Правління

Національного банку України

від 2 квітня 1998 р. N 136

Погоджена з Державним комітетом

статистики України

Надається електронною поштою:

- комерційними банками - юридичними

особами

в обласному розрізі -

регіональним управлінням НБУ

до 10 числа після звітного періоду;

- регіональними управліннями НБУ -

Департаменту пруденційного нагляду

через Центральну розрахункову палату

до 15 числа після звітного періоду
Звіт про кредитний портфель

за _________________ 199_ р.
_______________________ ________________________

(назва банку) (адреса)

(копійки) ————————————————————————————————————————————————————————————————— | |УСЬОГО | Резиденти | Нерезиденти | | | |——————————————+—————————————| | | | НВ |ВКВ |НКВ | НВ |ВКВ |НКВ| —————+—————————————————————+———————+————+————+————+————+————+———| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | —————+—————————————————————+———————+————+————+————+————+————+———| | | А | З | К | М | О | Р | Т | —————+—————————————————————+———————+————+————+————+————+————+———| I | МІЖБАНКІВСЬКИЙ | | | | | | | | | РИНОК | | | | | | | | —————+—————————————————————+———————+————+————+————+————+————+———| 1 |Кредити та | | | | | | | | |фінансовий лізинг, | | | | | | | | |надані банкам | | | | | | | | —————+—————————————————————+———————+————+————+————+————+————+———| 1.1 |Кредити овернайт | | | | | | | | 1.2 |Кредити від 1 до 7 | | | | | | | | |днів | | | | | | | | 1.3 |Кредити від 8 до 21 | | | | | | | | |дня | | | | | | | | 1.4 |Кредити від 22 до 31 | | | | | | | | |дня | | | | | | | | 1.5 |Кредити від 32 до 92 | | | | | | | | |днів | | | | | | | | 1.6 |Кредити від 93 до | | | | | | | | |183 днів | | | | | | | | 1.7 |Кредити понад 184 дні| | | | | | | | —————+—————————————————————+———————+————+————+————+————+————+———| 2 |Кредити та | | | | | | | | |фінансовий лізинг, | | | | | | | | |отримані від банків | | | | | | | | —————+—————————————————————+———————+————+————+————+————+————+———| 2.1 |Кредити овернайт | | | | | | | | 2.2 |Кредити від 1 до 7 | | | | | | | | |днів | | | | | | | | 2.3 |Кредити від 8 до 21 | | | | | | | | |дня | | | | | | | | 2.4 |Кредити від 22 до 31 | | | | | | | | |дня | | | | | | | | 2.5 |Кредити від 32 до 92 | | | | | | | | |днів | | | | | | | | 2.6 |Кредити від 93 до | | | | | | | | |183 днів | | | | | | | | 2.7 |Кредити понад 184 дні| | | | | | | | —————+—————————————————————+———————+————+————+————+————+————+———| II | НЕБАНКІВСЬКИЙ | | | | | | | | | РИНОК | | | | | | | | —————+—————————————————————+———————+————+————+————+————+————+———| 1 |Кредити, надані | | | | | | | | |органам загального | | | | | | | | |державного | | | | | | | | |управління: | | | | | | | | —————+—————————————————————+———————+————+————+————+————+————+———| 1.1 |центральним органам | | | | | | | | |державного управління| | | | | | | | 1.2 |місцевим органам | | | | | | | | |державного управління| | | | | | | | —————+—————————————————————+———————+————+————+————+————+————+———| 2 |Кредити, надані за | | | | | | | | |рахунок бюджетних та | | | | | | | | |позабюджетних коштів | | | | | | | | —————+—————————————————————+———————+————+————+————+————+————+———| 3 |Кредити, надані за | | | | | | | | |овердрафтом: | | | | | | | | —————+—————————————————————+———————+————+————+————+————+————+———| 3.1 |державним | | | | | | | | |підприємствам | | | | | | | | 3.2 |недержавним | | | | | | | | |підприємствам | | | | | | | | —————+—————————————————————+———————+————+————+————+————+————+———| 4 |Кредити, надані за | | | | | | | | |операціями РЕПО: | | | | | | | | —————+—————————————————————+———————+————+————+————+————+————+———| 4.1 |державним | | | | | | | | |підприємствам | | | | | | | | 4.2 |недержавним | | | | | | | | |підприємствам | | | | | | | | —————+—————————————————————+———————+————+————+————+————+————+———| 5 |Кредити, надані за | | | | | | | | |врахованими | | | | | | | | |векселями: | | | | | | | | —————+—————————————————————+———————+————+————+————+————+————+———| 5.1 |державним | | | | | | | | |підприємствам | | | | | | | | 5.2 |недержавним | | | | | | | | |підприємствам | | | | | | | | —————+—————————————————————+———————+————+————+————+————+————+———| 6 |Кредити, надані за | | | | | | | | |факторинговими | | | | | | | | |операціями: | | | | | | | | —————+—————————————————————+———————+————+————+————+————+————+———| 6.1 |державним | | | | | | | | |підприємствам | | | | | | | | 6.2 |недержавним | | | | | | | | |підприємствам | | | | | | | | —————+—————————————————————+———————+————+————+————+————+————+———| 7 |Кредити, надані за | | | | | | | | |внутрішніми | | | | | | | | |торговими операціями:| | | | | | | | —————+—————————————————————+———————+————+————+————+————+————+———| 7.1 |державним | | | | | | | | |підприємствам | | | | | | | | 7.2 |недержавним | | | | | | | | |підприємствам | | | | | | | | —————+—————————————————————+———————+————+————+————+————+————+———| 8 |Кредити, надані за | | | | | | | | |експортно-імпортними | | | | | | | | |операціями: | | | | | | | | —————+—————————————————————+———————+————+————+————+————+————+———| 8.1 |державним | | | | | | | | |підприємствам | | | | | | | | 8.2 |недержавним | | | | | | | | |підприємствам | | | | | | | | —————+—————————————————————+———————+————+————+————+————+————+———| 9 |Інші кредити, надані | | | | | | | | |в поточну діяльність:| | | | | | | | —————+—————————————————————+———————+————+————+————+————+————+———| 9.1 |державним | | | | | | | | |підприємствам | | | | | | | | 9.2 |недержавним | | | | | | | | |підприємствам | | | | | | | | —————+—————————————————————+———————+————+————+————+————+————+———| 10 |Кредити, надані в | | | | | | | | |інвестиційну | | | | | | | | |діяльність: | | | | | | | | —————+—————————————————————+———————+————+————+————+————+————+———| 10.1 |державним | | | | | | | | |підприємствам | | | | | | | | 10.2 |недержавним | | | | | | | | |підприємствам | | | | | | | | —————+—————————————————————+———————+————+————+————+————+————+———| 11 |Наданий фінансовий | | | | | | | | |лізинг: | | | | | | | | —————+—————————————————————+———————+————+————+————+————+————+———| 11.1 |державним | | | | | | | | |підприємствам | | | | | | | | 11.2 |недержавним | | | | | | | | |підприємствам | | | | | | | | —————+—————————————————————+———————+————+————+————+————+————+———| 12 |Кредити, надані | | | | | | | | |фізичним особам | | | | | | | | —————+—————————————————————+———————+————+————+————+————+————+———| 13 |Усього надано | | | | | | | | |кредитів | | | | | | | | —————————————————————————————————————————————————————————————————
"__" ____________ 199 р. Керівник _________________________
______________________
(прізвище виконавця, Головний бухгалтер __________________

телефон)
Додаток 5

до Інструкції про порядок

регулювання та аналіз діяльності

комерційних банків
Форма N 341 (місячна)

Затверджена постановою Правління

Національного банку України

від 2 квітня 1998 р. N 136

Погоджена з Державним комітетом

статистики України

Надається електронною поштою:

- комерційними банками -

юридичними особами

в обласному розрізі -

регіональним управлінням НБУ

до 10 числа після звітного періоду;

- регіональними управліннями НБУ -

Департаменту пруденційного нагляду

через Центральну розрахункову палату

до 15 числа після звітного періоду
Звіт про залишки за депозитами

за станом на 1 __________ 199_ року
_______________________ ________________________

(назва банку) (адреса банку)
(копійки) ————————————————————————————————————————————————————————————————— | Депозити |УСЬОГО | Резиденти | Нерезиденти | | | |——————————————+——————————————| | | | НВ |ВКВ |НКВ | НВ |ВКВ |НКВ | ——————+———————————————————+———————+————+————+————+————+————+————| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |———————+————+————+————+————+————+————| | | А | З | К | М | О | Р | Т | ——————+———————————————————+———————+————+————+————+————+————+————| А |МІЖБАНКІВСЬКИЙ | | | | | | | | |РИНОК | | | | | | | | ——————+———————————————————+———————+————+————+————+————+————+————| 1 |ДЕПОЗИТИ | | | | | | | | |РОЗМІЩЕНІ - УСЬОГО | | | | | | | | 1.1 |Депозити овернайт | | | | | | | | 1.2 |Депозити до 31 дня | | | | | | | | 1.3 |Депозити від | | | | | | | | |32 до 92 днів | | | | | | | | 1.4 |Депозити від | | | | | | | | |93 до 183 днів | | | | | | | | 1.5 |Депозити від | | | | | | | | |184 до 365 днів | | | | | | | | 1.6 |Депозити понад | | | | | | | | |366 днів | | | | | | | | ——————+———————————————————+———————+————+————+————+————+————+————| 2 |ДЕПОЗИТИ | | | | | | | | |ЗАЛУЧЕНІ - УСЬОГО | | | | | | | | 2.1 |Депозити овернайт | | | | | | | | 2.2 |Депозити до 31 дня | | | | | | | | 2.3 |Депозити від | | | | | | | | |32 до 92 днів | | | | | | | | 2.4 |Депозити від | | | | | | | | |93 до 183 днів | | | | | | | | 2.5 |Депозити від | | | | | | | | |184 до 365 днів | | | | | | | | 2.6 |Депозити понад | | | | | | | | |366 днів | | | | | | | | ——————+———————————————————+———————+————+————+————+————+————+————| Б |НЕБАНКІВСЬКИЙ | | | | | | | | |РИНОК | | | | | | | | ——————+———————————————————+———————+————+————+————+————+————+————| 1 |Депозити | | | | | | | | |небанківських | | | | | | | | |фінансових | | | | | | | | |підприємств | | | | | | | | 1.1 |Депозити до | | | | | | | | |запитання | | | | | | | | 1.2 |Депозити до 31 | | | | | | | | |дня | | | | | | | | 1.3 |Депозити від | | | | | | | | |32 до 92 днів | | | | | | | | 1.4 |Депозити від | | | | | | | | |93 до 183 днів | | | | | | | | 1.5 |Депозити від | | | | | | | | |184 до 365 днів | | | | | | | | 1.6 |Депозити понад | | | | | | | | |366 днів | | | | | | | | ——————+———————————————————+———————+————+————+————+————+————+————| 2 |Депозити | | | | | | | | |нефінансових | | | | | | | | |державних | | | | | | | | |підприємств | | | | | | | | 2.1 |Депозити до | | | | | | | | |запитання | | | | | | | | 2.2 |Депозити до 31 | | | | | | | | |дня | | | | | | | | 2.3 |Депозити від | | | | | | | | |32 до 92 днів | | | | | | | | 2.4 |Депозити від | | | | | | | | |93 до 183 днів | | | | | | | | 2.5 |Депозити від | | | | | | | | |184 до 365 | | | | | | | | |днів | | | | | | | | 2.6 |Депозити понад | | | | | | | | |366 днів | | | | | | | | ——————+———————————————————+———————+————+————+————+————+————+————| 3 |Депозити | | | | | | | | |нефінансових | | | | | | | | |недержавних | | | | | | | | |підприємств | | | | | | | | 3.1 |Депозити до | | | | | | | | |запитання | | | | | | | | 3.2 |Депозити до 31 | | | | | | | | |дня | | | | | | | | 3.3 |Депозити від | | | | | | | | |32 до 92 днів | | | | | | | | 3.4 |Депозити від | | | | | | | | |93 до 183 днів | | | | | | | | 3.5 |Депозити від | | | | | | | | |184 до 365 | | | | | | | | |днів | | | | | | | | 3.6 |Депозити понад | | | | | | | | |366 днів | | | | | | | | ——————+———————————————————+———————+————+————+————+————+————+————| 4 |Депозити | | | | | | | | |некомерційних | | | | | | | | |організацій, | | | | | | | | |що обслуговують | | | | | | | | |домашні | | | | | | | | |господарства | | | | | | | | 4.1 |Депозити до | | | | | | | | |запитання | | | | | | | | 4.2 |Депозити до 31 | | | | | | | | |дня | | | | | | | | 4.3 |Депозити від | | | | | | | | |32 до 92 днів | | | | | | | | 4.4 |Депозити від | | | | | | | | |93 до 183 днів | | | | | | | | 4.5 |Депозити від | | | | | | | | |184 до 365 | | | | | | | | |днів | | | | | | | | 4.6 |Депозити понад | | | | | | | | |366 днів | | | | | | | | ——————+———————————————————+———————+————+————+————+————+————+————| 5 |Депозити | | | | | | | | |фізичних осіб | | | | | | | | 5.1 |Депозити до | | | | | | | | |запитання | | | | | | | | 5.2 |Депозити до 31 | | | | | | | | |дня | | | | | | | | 5.3 |Депозити від | | | | | | | | |32 до 92 днів | | | | | | | | 5.4 |Депозити від | | | | | | | | |93 до 183 днів | | | | | | | | 5.5 |Депозити від | | | | | | | | |184 до 365 | | | | | | | | |днів | | | | | | | | 5.6 |Депозити понад | | | | | | | | |366 днів | | | | | | | | ——————+———————————————————+———————+————+————+————+————+————+————| 6 |Депозити інших | | | | | | | | |домашніх | | | | | | | | |господарств | | | | | | | | 6.1 |Депозити до | | | | | | | | |запитання | | | | | | | | 6.2 |Депозити до 31 | | | | | | | | |дня | | | | | | | | 6.3 |Депозити від | | | | | | | | |32 до 92 днів | | | | | | | | 6.4 |Депозити від | | | | | | | | |93 до 183 днів | | | | | | | | 6.5 |Депозити від | | | | | | | | |184 до 365 | | | | | | | | |днів | | | | | | | | 6.6 |Депозити понад | | | | | | | | |366 днів | | | | | | | | ——————+———————————————————+———————+————+————+————+————+————+————| 7 |Депозити | | | | | | | | |бюджету та | | | | | | | | |позабюджетних | | | | | | | | |фондів України | | | | | | | | 7.1 |ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ | | | | | | | | 7.1.1 |Депозити до 31 дня | | | | | | | | 7.1.2 |Депозити від | | | | | | | | |32 до 92 днів | | | | | | | | 7.1.3 |Депозити від | | | | | | | | |93 до 183 днів | | | | | | | | 7.1.4 |Депозити від | | | | | | | | |184 до 365 | | | | | | | | |днів | | | | | | | | 7.1.5 |Депозити понад | | | | | | | | |366 днів | | | | | | | | ——————+———————————————————+———————+————+————+————+————+————+————| 7.2 |КЛІЄНТІВ, ЯКІ | | | | | | | | |УТРИМУЮТЬСЯ З | | | | | | | | |ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ | | | | | | | | 7.2.1 |Депозити до 31 дня | | | | | | | | 7.2.2 |Депозити від | | | | | | | | |32 до 92 днів | | | | | | | | 7.2.3 |Депозити від | | | | | | | | |93 до 183 днів | | | | | | | | 7.2.4 |Депозити від | | | | | | | | |184 до 365 | | | | | | | | |днів | | | | | | | | 7.2.5 |Депозити понад | | | | | | | | |366 днів | | | | | | | | ——————+———————————————————+———————+————+————+————+————+————+————| 7.3 |МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ | | | | | | | | 7.3.1 |Депозити до 31 дня | | | | | | | | 7.3.2 |Депозити від | | | | | | | | |32 до 92 днів | | | | | | | | 7.3.3 |Депозити від | | | | | | | | |93 до 183 днів | | | | | | | | 7.3.4 |Депозити від | | | | | | | | |184 до 365 | | | | | | | | |днів | | | | | | | | 7.3.5 |Депозити понад | | | | | | | | |366 днів | | | | | | | | ——————+———————————————————+———————+————+————+————+————+————+————| 8 |Рахунки за | | | | | | | | |довірчими | | | | | | | | |операціями | | | | | | | | ——————+———————————————————+———————+————+————+————+————+————+————| 9 |Ощадні сертифікати | | | | | | | | ——————+———————————————————+———————+————+————+————+————+————+————| 10 |Усього залучено | | | | | | | | —————————————————————————————————————————————————————————————————
"__" ____________ 199 р. Керівник ___________________________
______________________
(прізвище виконавця, Головний бухгалтер _________________

телефон)
Додаток 6

до Інструкції про порядок

регулювання та аналіз

діяльності комерційних банків

в редакції, затвердженій

постановою Правління

Національного банку України

від 18.05.99 N 238
Форма N 542 (місячна)

Надається поштою:

уповноваженими банками -

регіональним управлінням НБУ

до 10-го числа після звітного

періоду.
Звіт про дотримання нормативів відкритої валютної

позиції за _____________ 199_ р.

(місяць) ______________________ ______________________

(назва банку) (адреса банку)
-------------------------------------------------------------------------------- Дата | Нормативи відкритої валютної позиції | |-------------------------------------------------------------------| |Н15| Н16 | Н17 | Н18 | Н19 | | |---------------+---------------+---------------+---------------| | | вид |значення| вид |значення| вид |значення| вид |значення| | |валюти| |валюти| |валюти| |валюти| | ----------+---+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------| ----------+---+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------| ----------+---+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------| ----------+---+------+--------+------+--------+------+--------+------+--------| Кількість | | | | | | | | | | порушень | | | | | | | | | | за звітний| | | | | | | | | | період | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------
Голова Правління
(печатка)
Головний бухгалтер
Примітка. Нормативи Н16, Н17, Н18, Н19 заповнюються тільки в
разі порушень нормативів. Форма складається на базі даних, отриманих за формою N 540
"Звіт про відкриті валютні позиції", затвердженою постановою
Правління Національного банку України від 12 грудня 1997 року
N 436 ( v0436500-97 ), із змінами та доповненнями до неї.
( Додаток 6 в редакції Постанови Нацбанку N 238 ( z0355-99 ) від
18.08.99 )
Додаток 7

до Інструкції про порядок

регулювання та аналіз діяльності

комерційних банків
Таблиця 1

Основні показники для аналізу

діяльності комерційного банку
————————————————————————————————————————————————————————————————— Стан надходжень |Дохід на середні активи | |Дохід на капітал | ——————————————————————————+—————————————————————————————————————| Номінальний |Позик та лізингу | коефіцієнт |Клієнтських депозитів | приросту |Капіталу | |Персоналу | ——————————————————————————+—————————————————————————————————————| Реальні ставки |Індексу споживчих цін | приросту |Ставки інфляції | |Позик та лізингу | |Клієнтських депозитів | |Капіталу | ——————————————————————————+—————————————————————————————————————| Продуктивність роботи |Надходження / середня чисельність | персоналу |персоналу (*100) | |Окупність витрат на утримання | |персоналу | ——————————————————————————+—————————————————————————————————————| Номінальні процентні |Середня отримана ставка | ставки |Ліквідні активи | |Позики кредитним установам | |Клієнтські позики | |Ринкові боргові цінні папери | |Середня сплачена ставка | |Суми, сплачені кредитним | |установам | |Депозити термінові та до | |запитання | |Ощадні депозити | |Спред | ——————————————————————————+—————————————————————————————————————| Реальні процентні |Середні отримані ставки | ставки |Середні сплачені ставки | ——————————————————————————+—————————————————————————————————————| Вартість |Витрати на утримання персоналу | посередництва |Витрати на утримання приміщення | (% активів) |Податки та ліцензування | |Знос та амортизація | |Інші управлінські витрати | |Резерв під збитки за позиками та | |списання | ——————————————————————————+—————————————————————————————————————| Загальна вартість |Податки на доходи | посередництва |Створення капіталу | —————————————————————————————————————————————————————————————————
Додаток 8

до Інструкції про порядок

регулювання та аналіз

діяльності комерційних

банків
Таблиця 2
Балансовий звіт комерційного банку
————————————————————————————————————————————————————————————————— Активи Зобов'язання | ————————————————————————————— —————————————————————————————— | Валюта, монети та банківські Коррахунки банків | метали | Дорожні чеки Депозити та кредити банків | Кошти на коррахунках у НБУ Кредити, отримані від НБУ | Інші кошти в НБУ Кошти до запитання клієнтів | Кошти на коррахунках в інших Строкові депозити клієнтів | банках | Депозити та кредити в інших Цінні папери власного боргу | банках | Резерв під депозити та Кредити, отримані від | кредити в інших банках міжнародних фінансових | Нетто: депозитів та кредитів організацій | в інших банках | Цінні папери в портфелі Субординована заборгованість | банку | Цінні папери в портфелі Інші зобов'язання | банку на продаж | Резерв під знецінення цінних Сукупні зобов'язання | паперів на продаж ——————————————————————————————— | Нетто: цінні папери в | портфелі банку на продаж | Цінні папери в портфелі Капітал | банку на інвестиції ——————————————————————————————— | Резерв під знецінення цінні | папери на інвестиції | Нетто: цінні папери на Статутний капітал | інвестиції | Кредити та фінансовий Сплачений статутний капітал | лізинг, надані клієнтам банку | Резерв під кредити та Несплачений статутний | фінансовий лізинг клієнтам капітал банку | Нетто: кредитів та Недорозподілені прибутки та | фінансового лізингу клієнтам резерви | Інвестиції капіталу в Сукупний капітал | асоційовані компанії ——————————————————————————————— | Інвестиції капіталу в | дочірні компанії | Нематеріальні активи | Зношення нематеріальних | активів | Нетто: нематеріальних | активів | Матеріальні активи | Зношення матеріальних | активів | Нетто: матеріальних активів | Інші активи | Резерв під можливі втрати за | сумнівною дебіторською | заборгованістю банку | Нетто: інші активи | Сукупні активи Сукупні зобов'язання і капітал | ————————————————————————————— ——————————————————————————————— | —————————————————————————————————————————————————————————————————
Додаток 9

до Інструкції про порядок

регулювання та аналіз

діяльності комерційних банків
Таблиця 3
Коефіцієнти для аналізу балансу комерційного банку
————————————————————————————————————————————————————————————————— Показники | Значення | ——————————————————————————————————————+—————————————————————————| Ліквідні активи | | ——————————————————————————————————————+—————————————————————————| Робочі активи | | ——————————————————————————————————————+—————————————————————————| Загальні активи | | ——————————————————————————————————————+—————————————————————————| Коефіцієнт співвідношення | | ліквідних і робочих активів (%) | | ——————————————————————————————————————+—————————————————————————| Коефіцієнт співвідношення | | ліквідних і загальних активів (%) | | ——————————————————————————————————————+—————————————————————————| Позики та лізинг клієнтам | | ——————————————————————————————————————+—————————————————————————| Депозити клієнтів | | ——————————————————————————————————————+—————————————————————————| Коефіцієнт позик до депозитів (%) | | ——————————————————————————————————————+—————————————————————————| | | ——————————————————————————————————————+—————————————————————————| Активи, зважені на ризик | | ——————————————————————————————————————+—————————————————————————| Відкоригований капітал | | ——————————————————————————————————————+—————————————————————————| Коефіцієнт достатності капіталу (%) | | —————————————————————————————————————————————————————————————————
Додаток 10

до Інструкції про порядок

регулювання та аналіз

діяльності комерційних банків
Таблиця 4
Звіт про прибутки та збитки комерційного банку
————————————————————————————————————————————————————————————————— Доходи | ————————————————————————————————————————————————————————————————| 1. Процентні доходи | ————————————————————————————————————————————————————————————————| Процентні доходи за коштами, розміщеними в НБУ | ————————————————————————————————————————————————————————————————| Процентні доходи за коштами, розміщеними в банківському секторі | ————————————————————————————————————————————————————————————————| Процентні доходи за кредитами клієнтів | ————————————————————————————————————————————————————————————————| Процентні доходи за ЦП | ————————————————————————————————————————————————————————————————| Інші процентні доходи | ————————————————————————————————————————————————————————————————| 2. Комісійні доходи | ————————————————————————————————————————————————————————————————| Комісійні доходи за операціями з банками | ————————————————————————————————————————————————————————————————| Комісійні доходи за операціями з клієнтами | ————————————————————————————————————————————————————————————————| Інші комісійні доходи | ————————————————————————————————————————————————————————————————| 3. Прибуток (збиток) від торговельних операцій | ————————————————————————————————————————————————————————————————| Прибуток (збиток) від торгівлі ЦП на продаж | ————————————————————————————————————————————————————————————————| Прибуток (збиток) від торгівлі іноземною валютою | ————————————————————————————————————————————————————————————————| 4. Інші банківські операційні доходи | ————————————————————————————————————————————————————————————————| Дивідендний дохід | ————————————————————————————————————————————————————————————————| Штрафи, що отримані за господарськими операціями | ————————————————————————————————————————————————————————————————| 5. Інші небанківські операційні доходи | ————————————————————————————————————————————————————————————————| Доходи від продажу основних засобів | ————————————————————————————————————————————————————————————————| Штрафи, що отримані за господарськими операціями | ————————————————————————————————————————————————————————————————| 6. Зменшення резервів за заборгованістю | ————————————————————————————————————————————————————————————————| 7. Непередбачені доходи | ————————————————————————————————————————————————————————————————| Витрати | ————————————————————————————————————————————————————————————————| 1. Процентні витрати | ————————————————————————————————————————————————————————————————| Процентні витрати за коштами, одержаними від НБУ | ————————————————————————————————————————————————————————————————| Процентні витрати за коштами, одержаними від інших банків | ————————————————————————————————————————————————————————————————| Процентні витрати за коштами клієнтів банку | ————————————————————————————————————————————————————————————————| Процентні витрати за цінними паперами власного боргу | ————————————————————————————————————————————————————————————————| Інші процентні витрати | ————————————————————————————————————————————————————————————————| 2. Комісійні витрати | ————————————————————————————————————————————————————————————————| Комісійні витрати за операціями з банками | ————————————————————————————————————————————————————————————————| Комісійні витрати за операціями з клієнтами | ————————————————————————————————————————————————————————————————| Інші комісійні витрати | ————————————————————————————————————————————————————————————————| 3. Інші банківські операційні витрати | ————————————————————————————————————————————————————————————————| Штрафи, що сплачені за банківськими операціями | ————————————————————————————————————————————————————————————————| 4. Інші небанківські операційні витрати | ————————————————————————————————————————————————————————————————| Витрати на утримання персоналу | ————————————————————————————————————————————————————————————————| Сплата податків (крім податку на прибуток) | ————————————————————————————————————————————————————————————————| Витрати на утримання основних засобів | ————————————————————————————————————————————————————————————————| Інші експлуатаційні витрати | ————————————————————————————————————————————————————————————————| 5. Інші небанківські операційні витрати | ————————————————————————————————————————————————————————————————| 6. Відрахування в резерви | ————————————————————————————————————————————————————————————————| 7. Непередбачені витрати | ————————————————————————————————————————————————————————————————| 8. Прибуток (збиток) до сплати податку | ————————————————————————————————————————————————————————————————| 9. Податок на прибуток | ————————————————————————————————————————————————————————————————| 10. Чистий прибуток (збиток) | —————————————————————————————————————————————————————————————————
Додаток 11

до Інструкції про порядок

регулювання та аналіз

діяльності комерційних банків
Таблиця 5
Основні коефіцієнти показників діяльності банку*
Коефіцієнт Процент*
Дохід на активи 1.00
Дохід на капітал 15.00
Чистий спред 1.25
Чиста процентна маржа 4.50
Дохід від плати за послуги 1.00
Чиста операційна маржа 6.50
Управлінські витрати
(% загальних активів)
Витрати на персонал 2.00
Інші операційні витрати 1.50
Загальні операційні витрати 3.50
Витрати на забезпечення під 0.50
збитки за позиками
Чистий дохід до оподаткування 2.00
------------------------------------- * Наведені коефіцієнти використовуються як оптимальні у
світовій практиці.
Додаток 12

до Інструкції про порядок

регулювання та аналіз

діяльності комерційних банків
Таблиця 6
Зведений звіт діяльності банку

за період з (Дата1) по (Дата5)
Група банків 1
Кількість банків у групі:

(суми у тис.грн.) ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— ПОКАЗНИК | Дата1 | Дата2 | Дата3 | Дата4 | Дата5 | |———————————————+————————————————+————————————————+———————————————+———————————————| | Банк | Група| Банк | Група| Банк | Група| Банк | Група| Банк | Група| |————————+——————+————————+———————+————————+———————+————————+——————+————————+——————| |Сума| % | % |Ре|Сума| % | % |Ре|Сума| % | % | Ре|Сума| % | % |Ре|Сума| % | % |Ре| | |ак.|ак.|йт| |ак.| ак.|йт| |ак.|ак.| йт| |ак.|ак.|йт| |ак.|ак.|йт| ————————————————————+————+———+———+——+————+———+————+——+————+———+———+———+————+———+———+——+————+———+———+——| ПІДСУМКОВИЙ БАЛАНС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ————————————————————+————+———+———+——+————+———+————+——+————+———+———+———+————+———+———+——+————+———+———+——| Активи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ————————————————————+————+———+———+——+————+———+————+——+————+———+———+———+————+———+———+——+————+———+———+——| Готівка та кор. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | рахунок у НБУ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ностро рахунки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Інші ліквідні активи| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Цінні папери | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Позики | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Дебіторська | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | заборгованість | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Основні засоби | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Інші активи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Загальні чисті | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | активи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ————————————————————+————+———+———+——+————+———+————+——+————+———+———+———+————+———+———+——+————+———+———+——| Довідково | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Додаткові активні | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | рахунки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Внутрішньобанківські| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | розрахунки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Нематеріальні активи| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Прострочені проценти| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Відвернені кошти | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Понесені збитки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Бюджетні рахунки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Інші активні рахунки| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всього | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Валюта балансу | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ————————————————————+————+———+———+——+————+———+————+——+————+———+———+———+————+———+———+——+————+———+———+——| Зобов'язання | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Депозитні, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | розрахункові | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | та поточні рахунки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Лоро рахунки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Заборгованість НБУ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Запозичені кошти | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Пасивний залишок | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | бюдж. рахунків | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Кредиторська | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | заборгованість | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Чисті прибутки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | поточного року | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Інші зобов'язання | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ЗАГАЛЬНІ ЧИСТІ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ЗОБОВ'ЯЗАННЯ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ————————————————————+————+———+———+——+————+———+————+——+————+———+———+———+————+———+———+——+————+———+———+——| Капітал | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Статутний фонд | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Резервний фонд | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Інші фонди капіталу | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Чисті збитки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | поточного року | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Чистий прибуток | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | минулого року | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Активні рахунки, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | вилучені з | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | реального капіталу | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ЗАГАЛЬНИЙ РЕАЛЬНИЙ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | КАПІТАЛ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ЗАГАЛЬНІ ЧИСТІ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ТА | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | РЕАЛЬНИЙ КАПІТАЛ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ————————————————————+————+———+———+——+————+———+————+——+————+———+———+———+————+———+———+——+————+———+———+——| Довідково | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Додаткові пасивні та| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | коригуючі рахунки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Внутрішньобанківські| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | розрахунки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Інші пасивні рахунки| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Понесені збитки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Актив бюджетних | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | рахунків | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Активні рахунки, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | вилучені з реального| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | капіталу | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всього | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ————————————————————+————+———+———+——+————+———+————+——+————+———+———+———+————+———+———+——+————+———+———+——| АНАЛІЗ КАПІТАЛУ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Основний капітал | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Додатковий капітал | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Відрахування | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Капітал | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Залучені кошти | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Загальний капітал як| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | % до залучених | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | коштів | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Загальний капітал як| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | % до активів, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | зважених на ризик | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Скоригований | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | реальний капітал | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Додаток 13

до Інструкції про порядок

регулювання та аналіз

діяльності комерційних банків

в редакції, затвердженій

постановою Правління

Національного банку України

від 18.05.99 N 238
Алгоритм розрахунку економічних нормативів

регулювання діяльності комерційних банків
Норматив капіталу комерційного банку (Н1)
ОК1 = ОК - (РР - ФР), де
ОК1 - основний капітал, зменшений на суму недосформованого
резерву на можливі втрати за кредитними операціями комерційних
банків; ОК - основний капітал:
ОК = 5000 + 5003 + 5010 + 5021+ 5030П + 5040П - 5999(А) 1 -

- (5001 + 5002 + + (4300-4309) + 4310 + 5030А + 5040А); ----------------------------- 1 5999 - технічний рахунок, який розраховується як різниця
між 6-м та 7-м класами. Розмір ОК зменшується на від'ємний
результат діяльності, що відображається на технічному рахунку №
5999 в активі.
РР - розрахункова сума резерву, що має бути сформована
протягом поточного кварталу згідно з формою N 604 "Розрахунок
резерву на можливі втрати за кредитними операціями комерційних
банків", наведеною в Правилах організації фінансової та
статистичної звітності банків України, затверджених постановою
Правління Національного банку України від 12.12.97 N 436
( v0436500-97 ), із змінами і доповненнями до них; ФР - фактично сформований резерв на можливі втрати за
кредитними операціями комерційних банків (рахунки N 1590, 1591,
2400, 2401, 5020 2). ----------------------------- 2 Рахунок N 5020 приймається до розрахунку до кінця 1999
року.
(РР - ФР) - розмір недосформованого резерву, який
вираховується з основного капіталу. У разі перевищення фактично
сформованого резерву над його розрахунковою сумою - до розрахунку
приймається нуль.
Сума капіталу, не відкоригованого на основні засоби,
розраховується за формулою
К1 = ОК1 + ДК + СК - В, де
К1 - капітал, невідкоригований на основні засоби; ДК - додатковий капітал: К = 1591 + 2401 + 5020 + 5100 + 5999(П) 1 ---------------------------- 1 5999 - технічний рахунок. Розмір ДК збільшується на
позитивний результат діяльності, що відображається на технічному
рахунку N 5999 у пасиві.
СК - субординований капітал: СК = 3660, але не більше 50% від основного капіталу (ОК); В - відвернення:
В = 3102 + 3112 + 3202 + 3212 + 4102 + 4103 + 4109 + 4202 +

+ 4203 + 4209.
Капітал банку становить
К = К1 - (ОЗ - К1), де
К - капітал банку; ОЗ - основні засоби: ОЗ = (4400 - 4409) + 4430 + 4432 + 4438 + (4500-4509) +

+ 4530 + 4531 + 4532 + 4538; (ОЗ - К1) - розмір перевищення ОЗ над К1 (якщо ОЗ>К1, до
розрахунку приймається різниця ОЗ - К1, в інших випадках до
розрахунку приймається нуль).
Норматив достатності капіталу (Н4)
ОК1

Н4 = ----- х 100 %, де ЗА
ОК1 - основний капітал, зменшений на суму недосформованого
резерву на можливі втрати за кредитними операціями комерційних
банків; ЗА (загальні активи) = = 1001 + 1002 + 1003 + 1004 + 1005 +
+ 1007 + 1011 + 1012 + 1013 + 1017 + 1101 + 1107 + 1200 +
+ 1202 + 1207 + 1208 + 1211 + 1212 + 1218 + 1410 + 1411 + 1412 +
+ 1417 + 1418 + 1420 + 1421 + 1422 + 1427 + 1428 + 1500 + 1508 +
+ 1509 + 1510 + 1511 + 1512 + 1515 + 1517 + 1518 + 1519 + 1520 +
+ 1521 + 1522 + 1523 + 1524 + 1525 + 1526 + 1527 + 1528 + 1529 +
+ 1580 + 1581 + 1582 + 1589 + 1811 + 1819 + 2000 + 2008 + 2010 +
+ 2018 + 2020 + 2027 + 2028 + 2029 + 2030 + 2037 + 2038 + 2039 +
+ 2040 + 2045 + 2046 + 2047 + 2048 + 2049 + 2050 + 2055 + 2056 +
+ 2057 + 2058 + 2059 + 2061 + 2062 + 2065 + 2066 + 2067 + 2068 +
+ 2069 + 2070 + 2071 + 2073 + 2074 + 2075 + 2076 + 2077 + 2078 +
+ 2079 + 2090 + 2091 + 2092 + 2093 + 2094 + 2095 + 2096 + 2097 +
+ 2099 + 2100 + 2105 + 2106 + 2107 + 2108 + 2109 + 2110 + 2115 +
+ 2116 + 2117 + 2118 + 2119 + 2190 + 2191 + 2198 + 2199 + 2200 +
+ 2201 + 2202 + 2205 + 2206 + 2207 + 2208 + 2209 + 2210 + 2211 +
+ 2213 + 2214 + 2216 + 2217 + 2218 + 2219 + 2290 + 2291 + 2299 +
+ 2800 + 2805 + 2806 + 2809 + 2887 + 2888 + 2889 + 3102 + 3103 +
+ 3105 + 3108 + 3110 + 3111 + 3112 + 3113 + 3114 + 3117 + 3118 +
+ 3119 + 3202 + 3203 + 3205 + 3208 + 3210 + 3211 + 3212 + 3213 +
+ 3214 + 3217 + 3218 + 3219 + 3400 + 3402 + 3410 + 3500 + 3510 +
+ 3511 + 3519 + 3520 + 3521 + 3540 + 3541 + 3542 + 3548 + 3550 +
+ 3551+ 3552 + 3559 + 3570 + 3578 + 3579 + 3580 + 3710 + 4102 +
+ 4103 + 4109 + 4202 + 4203 + 4209 + 4300 + 4310 + 4400 + 4430 +
+ 4432 + 4438 + 4500 + 4530 + 4531 + 4532 + 4538 + 1880 + 2924А +
+ 3522.
Загальні активи коригуються на рахунки (мінус): 416, 1426, 1490, 1491, 1590, 1591, 1890, 2026, 2400, 2401, 2890,
3116, 3190, 3216, 3290, 3408А, 3590, 4300, 4310, 4409, 4509.

Нормативи ліквідності
Норматив миттєвої ліквідності (Н5)
Ккр + Ка

Н5 = ---------------, де Рп + Пр
Ккр (кошти на кореспондентському рахунку) =

= 1200 + 1202 + 1500; Ка (кошти в касі)= 1001 + 1002 + 1003 + 1004 + 1005 + 1007 +
(1011 + 1012 + 1013 + 1017)x0,5; Рп (розрахункові рахунки) та Пр (поточні рахунки) = 1300 + 1600 + (2510П - 2510А) + (2511П - 2511А) + 2512 + 2513 +
2520 + 2523 + 2526 + 2530 + 2531 + 2540 + 2541 + 2542 + 2543 +
2544 + 2545 + 2550 + 2551 + 2552 + 2553 + 2554 + 2555 + 2560 +
2561 + 2562 + 2565 + 2570 + 2571 + 2600 + 2601 + 2602 + 2603 +
2604 + 2605 + 2620 + 2621 + 2622 + 2625 + 2920 + (2924П - 2924А) +
3739.
Норматив загальної ліквідності (Н6)
А

Н6 = --- х 100%, де З
А (активи банку) = 1001 + 1002 + 1003 + 1004 + 1005 + 1007 + 1011 + 1012 + 1013 +
1017 + 1101 + 1107 + 1200 + 1202 + 1207 + 1212 + (1410 + 1411 +
1412) - 1416 + 1417 + (1420 + 1421 + 1422) - 1426 + 1427 + 1500 +
1510 + 1512 + 1511 + 1515 + 1520 + 1521 + 1523 + 1524 + 1525 +
(1526 + 2046 + 2056 + 2066 + 2076 + 2106 + 2116 + 2206 + 2216) х
0,7 + 1811 + 1819 + 2000 + (2020 - 2026) + 2030 + 2040 + 2045 +
2050 + 2055 + 2061 + 2062 + 2065 + 2070 + 2071 + 2073 + 2074 +
2100 + 2105 + 2110 + 2115 + 2200 + 2201 + 2202 + 2205 + 2210 +
2211 + 2213 + 2214 + 2800 + 2805 + 2806 + 2809 + 2924А + 3102 +
3103 + 3105 + (3110 + 3111 + 3112 + 3113 + 3114) - 3116 + 3117 +
3202 + 3203 + 3205 + (3210 + 3211 + 3212 + 3213 + 3214) - 3216 +
3217 + 3400 + 3402 + 3408(А-П) + 3510 + 3511 + 3519 + 3520 + 3521
+ 3522 3540 + 3541 + 3542 + 3548 + 3550 + 3551 + 3552 + 3559 +
3710 + 3910 + 3912 + 3928 + 4102 + 4103 + 4109 + 4202 + 4203 +
4209 + 2075 + (4310 х 0,5) + (4300 - 4309) х 0,5 + (4400 - 4409) х
0,5 + (4500 - 4509) х 0,5 + 1211 + 1522 + 2010 + (4430 + 4432 +
4438 + 4530 + 4531 + 4532 + 4538) х 0,5;
З (зобов'язання банку) = 1300 + 1310 + 1311 + 1312 + 1313 + 1316 + 1317 + 1322 + 1325 +
1326 + 1327 + 1600 + 1610 + 1611 + 1612 + 1615 + 1620 + 1621 +
1622 + 1623 + 1624 + 1625 + 1911 + 1919 + (2500П - 2501А) + 2502 +
(2510П - 2510А) + (2511П - 2511А) + 2512 + 2513 + 2514 + 2520 +
2523 + 2525 + 2526 + 2530 + 2531 + 2540 + 2541 + 2542 + 2543 +
2544 + 2545 + 2546 + 2550 + 2901 + 2903 + 2904 + 2905 + 2906 +
2907 + 2908 + 2909 + 2920 + 2924П + 2551 + 2552 + 2553 + 2554 +
2555 + 2560 + 2561 + 2562 + 2565 + 2570 + 2571 + 2600 + 2601 +
2602 + 2603 + 2604 + 2605 + 2610 + 2611 + 2615 + 2620 + 2621 +
2622 + 2625 + 2630 + 2635 + 2900 + 2902 + ((3300 + 3305) - 3306) +
3307 + (3320 + 3327) - 3326) + 3610 + 3611 + 3615 + 3619 + 3620 +
3621 + 3622 + 3640 + 3641 + 3648 + 3650 + 3651 + 3652 + 3653 +
3654 + 3659 + 3660 + 3720 + 3739 + 3911 + 3913 + 3929 + 9000 +
9001 + 9002 + 9020 + 9090 + 9091.
Норматив співвідношення високоліквідних активів

до робочих активів банку (Н7)
Ва

Н7 = ----- х 100%, де Ра
Ва (високоліквідні активи) = 1001 + 1002 + 1003 + 1004 + 1005 + 1007 + 1011 + 1012 + 1013 +
1017 + 1101 + 1107 + 1200 + 1202 + 1211 + 1212 + [((1410 + 1411 +
1412) - 1416 + 1417) + ((1420 + 1421 + 1422) - 1426 + 1427) -
1490 - 1491] + 1500 + 1510 + 1512;
Ра (робочі активи) = 1001 + 1002 + 1003 + 1004 + 1005 + 1007 + 1011 + 1012 + 1013 +
1017 + 1101 + 1107 + 1200 + 1202 + 1211 + 1212 + [((1410 + 1411 +
1412) - 1416 + 1417) + ((1420 + 1421 + 1422) - 1426 + 1427) - 1490
- 1491] + 1500 + (1510 + 1511 + 1512 + 1515 + 1520 + 1521 + 1522 +
1523 + 1524 + 1525) - 1591 + (1517 + 1526 + 1527 + 1581 + 1582 +
1589) - 1590 + (1880 - 1890) + 1811 + 1819 + (2000 + 2010 + (2020
- 2026) + 2030 + 2040 + 2045 + 2046 + 2050 + 2055 + 2056 + 2061 +
2062 + 2065 + 2066 + 2070 + 2071 + 2073 + 2074 + 2075 + 2076) -
2401 + (2027 + 2037 + 2047 + 2057 + 2067 + 2077 + 2090 + 2091 +
2092 + 2093 + 2094 + 2095 + 2096 + 2097 + 2099 + 2107 + 2117 +
2190 + 2191 + 2198 + 2199 + 2207 + 2217 + 2290 + 2291 + 2299) -
2400 + 2100 + 2105 + 2106 + 2110 + 2115 + 2116 + 2200 + 2201 +
2202 + 2205 + 2206 + 2210 + 2211 + 2213 + 2214 + 2216 + ((2800 +
2805 + 2806 + 2809 + 2889) - 2890) + (2924А - 2924П) + 3102 + 3103
+ 3105 + [((3110 + 3111 + 3112 + 3113 + 3114) - 3116 + 3117) -
3190] + 3202 + 3203 + 3205 + [((3210 + 3211 + 3212 + 3213 + 3214)
- 3216 + 3217) - 3290] + 3540 + 3541 + 3542 + 3548 + (3580 - 3590)
+ 3710 + 4102 + 4103 + 4109 + 4202 + 4203 + 4209 + (4400 -
4409)x0,5 + (4430 + 4432 + 4438)*0,5 + ( 4500 - 4509 )*0,5 +
(4530 + 4531 + 4532 + 4538)x0,5.
Нормативи ризику
Максимальний розмір ризику на одного позичальника (Н8)
Зс

Н8 = ---- х 100%, де К
Зс (сукупна заборгованість за кредитами та врахованими
векселями одного позичальника та 100% суми забалансових
зобов'язань, виданих щодо цього позичальника) = 1510 + 1520 + 1521 + 1522 + 1523 + 1524 + 1525 + 1526 + 1527 +
1580 + 1581 + 1582 + 1589 + 2000 + 2010 + ((2020 + 2027) - 2026) +
2030 + 2037 + 2040 + 2045 + 2046 + 2047 + 2050 + 2055 + 2056 +
2057 + 2061 + 2062 + 2065 + 2066 + 2067 + 2070 + 2071 + 2073 +
2074 + 2075 + 2076 + 2077 + 2090 + 2091 + 2092 + 2093 + 2094 +
2095 + 2096 + 2097 + 2099 + 2100 + 2105 + 2106 + 2107 + 2110 +
2115 + 2116 + 2117 + 2190 + 2191 + 2198 + 2199 + 2200 + 2201 +
2202 + 2205 + 2206 + 2207 + 2210 + 2211 + 2213 + 2214 + 2216 +
2217 + 2290 + 2291 + 2299 + 9000 + 9001 + 9002 + 9020 + 9090 +
9091 + 9100 + 9122 + 9129;
К - капітал банку.
Норматив "великих" кредитних ризиків (Н9)
Ск

Н9 = -------, де К
Ск (сукупний розмір великих кредитів, наданих комерційним
банком з урахуванням 100% позабалансових зобов'язань банку) = 1510 + 1520 + 1521 + 1522 + 1523 + 1524 + 1525 + 1526 + 1527 +
1580 + 1581 + 1582 + 1589 + 2000 + 2010 + ((2020 + 2027) - 2026) +
2030 + 2037 + 2040 + 2045 + 2046 + 2047 + 2050 + 2055 + 2056 +
2057 + 2061 + 2062 + 2065 + 2066 + 2067 + 2070 + 2071 + 2073 +
2074 + 2075 + 2076 + 2077 + 2090 + 2091 + 2092 + 2093 + 2094 +
2095 + 2096 + 2097 + 2099 + 2100 + 2105 + 2106 + 2107 + 2110 +
2115 + 2116 + 2117 + 2190 + 2191 + 2198 + 2199 + 2200 + 2201 +
2202 + 2205 + 2206 + 2207 + 2210 + 2211 + 2213 + 2214 + 2216 +
2217 + 2290 + 2291 + 2299 + 9000 + 9001 + 9002 + 9020 + 9090 +
9091 + 9100 + 9122 + 9129;
К - капітал банку.
Норматив максимального розміру кредитів, гарантій та

поручительств, наданих одному інсайдеру (Н10)
Рк1

Н10 = ------- х 100%, де К
Рк1 (сукупний розмір наданих банком позик (у т.ч. і
міжбанківських), поручительств, факторингу, врахованих векселів та
100% суми позабалансових зобов'язань щодо одного інсайдера
комерційного банку) = 1510 + 1520 + 1521 + 1522 + 1523 + 1524 + 1525 + 1526 + 1527 +
1580 + 1581 + 1582 + 1589 + 2000 + 2010 + ((2020 + 2027) - 2026) +
2030 + 2037 + 2040 + 2045 + 2046 + 2047 + 2050 + 2055 + 2056 +
2057 + 2061 + 2062 + 2065 + 2066 + 2067 + 2070 + 2071 + 2073 +
2074 + 2075 + 2076 + 2077 + 2090 + 2091 + 2092 + 2093 + 2094 +
2095 + 2096 + 2097 + 2099 + 2100 + 2105 + 2106 + 2107 + 2110 +
2115 + 2116 + 2117 + 2190 + 2191 + 2198 + 2199 + 2200 + 2201 +
2202 + 2205 + 2206 + 2207 + 2210 + 2211 + 2213 + 2214 + 2216 +
2217 + 2290 + 2291 + 2299 + 9000 + 9001 + 9002 + 9020 + 9090 +
9091 + 9100 + 9122 + 9129;
К - капітал банку.
Норматив максимального сукупного розміру кредитів,

гарантій та поручительств, наданих інсайдерам (Н11)
Рк

Н11 = ---- х 100%, де К
Рк (сукупний розмір наданих банком позик (у т.ч. і
міжбанківських), факторингу, поручительств, врахованих векселів та
100% суми позабалансових зобов'язань щодо всіх інсайдерів
комерційного банку) = 1510 + 1520 + 1521 + 1522 + 1523 + 1524 + 1525 + 1526 + 1527 +
1580 + 1581 + 1582 + 1589 + 2000 + 2010 + ((2020 + 2027) - 2026) +
2030 + 2037 + 2040 + 2045 + 2046 + 2047 + 2050 + 2055 + 2056 +
2057 + 2061 + 2062 + 2065 + 2066 + 2067 + 2070 + 2071 + 2073 +
2074 + 2075 + 2076 + 2077 + 2090 + 2091 + 2092 + 2093 + 2094 +
2095 + 2096 + 2097 + 2099 + 2100 + 2105 + 2106 + 2107 + 2110 +
2115 + 2116 + 2117 + 2190 + 2191 + 2198 + 2199 + 2200 + 2201 +
2202 + 2205 + 2206 + 2207 + 2210 + 2211 + 2213 + 2214 + 2216 +
2217 + 2290 + 2291 + 2299 + 9000 + 9001 + 9002 + 9020 + 9090 +
9091 + 9100 + 9122 + 9129;
К - капітал банку.
Норматив максимального розміру наданих міжбанківських позик
(Н12)

МБн

Н12 = --------- х 100%, де К
МБн (загальна сума наданих комерційним банком міжбанківських
позик) = 1510 + 1512 + 1515 + 1517 + 1520 + 1521 + 1522 + 1523 + 1524 +
1526 + 1527;
К - капітал банку.
Норматив максимального розміру залучених

міжбанківських позик (Н13)
МБо + ЦК

Н13 = ------------- х 100%, де К
МБо (загальна сума отриманих комерційним банком
міжбанківських позик) = 1610 + 1612 + 1615 + 1620 + 1621 + 1622 + 1623 + 1624;
ЦК (загальна сума залучених централізованих коштів)= 1310 + 1311 + 1312 + 1313 + 1316 + 1317 + 1322 + 1325 + 1326 +
1327;
К - капітал банку.
Норматив інвестування (Н14)
Кін

Н14 = --------------- х 100%, де К + ЦП + Вак
Кін (кошти комерційного банку, які інвестуються на придбання
часток (акцій, цінних паперів) акціонерних товариств, підприємств,
недержавних боргових зобов'язань) = 3102 + 3103 + 3105 + (3110 + 3111 + 3112 + 3113 + 3114 + 3117) -
3116 + 3202 + 3203 + 3205 + (3210 + 3211 + 3212 + 3213 + 3214 +
3217) - 3216 + 4102 + 4103 + 4109 + 4202 + 4203 + 4209; ЦП (цінні папери у портфелі банку на інвестиції) = 3202, 3212, 3102, 3112;

Вак (вкладення в асоційовані компанії) = 4102, 4103, 4109,
4202, 4203, 4209; К - капітал банку.
( Додаток 13 в редакції Постанови Нацбанку N 238 ( z0355-99 ) від
18.05.99; із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку
N 376 ( z0562-99 ) від 27.07.99 )

  • Друкувати
  • PDF
  • DOCX
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
  • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: