open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
У К А З

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
{ Указ втратив чинність на підставі Указу Президента

N 1057/2011 ( 1057/2011 ) від 23.11.2011 }
Питання Національної комісії регулювання

електроенергетики України

З метою реалізації державної політики у сфері природних
монополій, забезпечення ефективного регулювання електроенергетики
та нафтогазового комплексу України та відповідно до Закону України
"Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ) п о с т а н о в л я ю:
1. Перейменувати Національну комісію з питань регулювання
електроенергетики України в Національну комісію регулювання
електроенергетики України (далі - Комісія).
2. Внести зміни до Положення про Національну комісію з питань
регулювання електроенергетики України, затвердженого Указом
Президента України від 14 березня 1995 року N 213 ( 213/95 ) "Про
заходи щодо забезпечення діяльності Національної комісії з питань
регулювання електроенергетики України", виклавши його в новій
редакції (додається).
3. Установити, що: на рішення Комісії не поширюється дія Указу Президента
України від 3 жовтня 1992 року N 493 ( 493/92 ) "Про державну
реєстрацію нормативних актів міністерств та інших органів
державної виконавчої влади" в частині встановлення цін і тарифів,
за винятком цін і тарифів для населення, та на рішення Комісії
щодо функціонування ринків, що регулюються Комісією; чисельність Комісії становить п'ять осіб.
4. Голові Комісії подати у квітні 1998 року пропозиції щодо
призначення двох нових членів Комісії.
5. Кабінету Міністрів України у зв'язку із розширенням
повноважень Комісії та з метою поліпшення умов її роботи: здійснити у тримісячний строк організаційні заходи щодо
виділення для Комісії та її робочого апарату окремого приміщення; вирішити у місячний строк питання про тимчасове фінансування,
до прийняття відповідного закону, витрат Комісії, пов'язаних з
виконанням завдань щодо регулювання діяльності господарюючих
суб'єктів на ринках газу, нафти та нафтопродуктів, а також умови і
рівень оплати праці, матеріально-побутового забезпечення та
медичного обслуговування членів Комісії; привести у місячний строк свої рішення у відповідність із цим
Указом.
6. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям
забезпечити територіальні органи Комісії службовими приміщеннями
відповідно до нормативів з урахуванням збільшення кількості
працівників.
7. Визнати такими, що втратили чинність: Указ Президента України від 8 грудня 1994 року N 738
( 738/94 ) "Про Національну комісію з питань регулювання
електроенергетики", крім статті 1; статтю 2 Указу Президента України від 14 березня 1995 року
N 213 ( 213/95 ) "Про заходи щодо забезпечення діяльності
Національної комісії з питань регулювання електроенергетики
України".

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 21 квітня 1998 року

N 335/98

ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України

від 21 квітня 1998 року N 335/98
ПОЛОЖЕННЯ

про Національну комісію

регулювання електроенергетики України

1. Національна комісія регулювання електроенергетики України
(НКРЕ) є незалежним позавідомчим постійно діючим державним
органом.
2. Національна комісія регулювання електроенергетики України
(далі - Комісія) у своїй діяльності керується Конституцією України
( 254к/96-ВР ) та законами України, постановами Верховної Ради
України, указами і розпорядженнями Президента України, актами
Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.
3. Основними завданнями Комісії є: участь у формуванні та забезпеченні реалізації єдиної
державної політики щодо розвитку і функціонування оптового ринку
електроенергії, ринків газу, нафти та нафтопродуктів; державне регулювання діяльності суб'єктів природних монополій
в електроенергетиці та нафтогазовому комплексі; сприяння конкуренції у сфері виробництва електричної енергії,
постачання електричної енергії та газу, видобутку газу та нафти,
зберігання та реалізації газу, нафти і нафтопродуктів; забезпечення проведення цінової і тарифної політики в
електроенергетиці та нафтогазовому комплексі; забезпечення ефективності фукціонування товарних ринків на
основі збалансування інтересів суспільства, суб'єктів природних
монополій та споживачів їх товарів і послуг; захист прав споживачів електричної і теплової енергії, газу,
нафти і нафтопродуктів; розроблення і затвердження правил користування електричною
енергією та газом; координація діяльності державних органів у питаннях
регулювання ринків енергоносіїв; видача суб'єктам підприємницької діяльності ліцензій на
виробництво, передачу та постачання електричної енергії; контроль за додержанням ліцензіатами умов здійснення
ліцензованої діяльності.
4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань: 1) бере участь у регулюванні платіжно-розрахункових відносин
оптового ринку електроенергії, ринків газу, нафти та
нафтопродуктів; 2) установлює обмеження щодо суміщення видів діяльності
суб'єктами підприємницької діяльності; 3) розробляє і затверджує обов'язкові для виконання
нормативні акти з питань, що належать до її компетенції; 4) видає ліцензії на виробництво, передачу та постачання
електричної енергії; 5) затверджує інструкцію щодо умов і правил здійснення
ліцензованої діяльності та контролю за їх виконанням; 6) визначає відповідно до законодавства показники, нижче
рівня яких дозволяється суб'єктам підприємницької діяльності
здійснювати свою діяльність без ліцензій; 7) здійснює безперешкодно перевірки дотримання умов
ліцензованої діяльності; 8) розглядає справи про порушення умов ліцензій та справи про
адміністративні правопорушення і за результатами розгляду приймає
відповідні рішення в межах своєї компетенції; 9) передає до Антимонопольного комітету України матеріали у
разі виявлення порушень антимонопольного законодавства; 10) визначає відповідність ліквідації, реорганізації у формі
злиття, приєднання, участі в об'єднаннях, а також придбання або
відчуження більше 25 відсотків часток (акцій, паїв) активів
суб'єктів підприємницької діяльності умовам і правилам здійснення
ліцензованої діяльності; 11) надає ліцензіатам необхідну інформацію; 12) бере участь у встановленні правил функціонування оптового
ринку електроенергії, ринків газу, нафти і нафтопродуктів та у
здійсненні контролю за їх дотриманням; 13) здійснює заходи щодо забезпечення рівних прав доступу до
транспортних мереж суб'єктів ринків електроенергії, газу, нафти та
нафтопродуктів усіх форм власності; 14) встановлює ціни на створювану Комісією інформаційну
продукцію та тарифи на інформаційні послуги; 15) захищає в межах своїх повноважень інтереси споживачів у
питаннях, що стосуються цін на електроенергію, газ, нафту та
нафтопродукти, а також надійності їх постачання та якості послуг з
боку постачальних організацій; 16) формує в межах своєї компетенції державну політику щодо
встановлення цін на електроенергію, газ, нафту та нафтопродукти,
тарифів на їх транспортування, зберігання, постачання та розподіл,
а також транспортування трубопроводами інших речовин; 17) стимулює ефективність виробництва та споживання
електроенергії, газу, нафти та нафтопродуктів; 18) узагальнює практику застосування законодавства з питань,
що належать до її компетенції, розробляє та вносить у
встановленому порядку пропозиції щодо вдосконалення законодавства,
дає висновки на проекти законів та інших нормативно-правових
актів; 19) організовує проведення науково-технічних та аналітичних
досліджень з питань, що належать до її компетенції; 20) інформує громадськість про свою роботу, здійснює у
встановленому законодавством порядку видавничу діяльність; 21) вирішує питання щодо підготовки кадрів робочого апарату
Комісії, підвищення їх кваліфікації; 22) подає Президентові України та публікує щорічні звіти про
свою діяльність; 23) співпрацює з радами споживачів щодо захисту прав
споживачів електроенергії, газу, нафти та нафтопродуктів; 24) створює для суб'єктів оптового ринку електричної енергії,
ринків газу, нафти та нафтопродуктів передумови для впевненості у
справедливості цих ринків і правил, за якими вони працюватимуть,
шляхом відкритого обговорення питань, що належать до компетенції
Комісії, у присутності постачальників і споживачів, представників
громадськості та засобів масової інформації; 25) здійснює інші функції відповідно до законодавства.
5. Комісія має право: 1) у разі виявлення порушення умов та правил ліцензованої
діяльності зупиняти або анулювати дію ліцензії відповідно до
законодавства; 2) погоджувати в межах своєї компетенції договір між членами
оптового ринку електричної енергії України та спеціалізоване
програмне забезпечення, що застосовується на оптовому ринку
електроенергії; 3) одержувати в установленому порядку безоплатно від
центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів
виконавчої влади Автономної Республіки Крим і органів місцевого
самоврядування інформацію, документи і матеріали, необхідні для
виконання покладених на неї завдань; 4) створювати відповідно до законодавства позабюджетні фонди
для сприяння функціонуванню та розвитку ринків, що регулюються
Комісією; 5) залучати вчених та спеціалістів центральних і місцевих
органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій (за
погодженням з їх керівниками) для розроблення проектів, проведення
консультацій та експертиз; 6) створювати госпрозрахункові підрозділи; 7) доступу на територію споживача під час перевірки виконання
умов угод щодо користування електроенергією та газом і захисту
прав споживачів; 8) здійснювати контроль за якістю послуг організацій, що
постачають електроенергію та газ, для яких це передбачено тарифом,
згідно з правилами користування електричною енергією та газом.
6. Комісія під час виконання покладених на неї функцій
взаємодіє з міністерствами та іншими центральними органами
виконавчої влади, органами виконавчої влади Автономної Республіки
Крим, місцевими органами виконавчої влади і органами місцевого
самоврядування, а також з відповідними органами іноземних держав,
міжнародними організаціями з питань, віднесених до її компетенції.
7. Діяльність Комісії забезпечує робочий апарат, який
складається з центрального апарату та територіальних підрозділів. Територіальні підрозділи Комісії діють на основі положення,
що затверджується Головою Комісії.
8. Комісія складається з членів Комісії, включаючи її Голову,
які працюють на професійній основі. Голова та інші члени Комісії
мають рівні права при вирішенні питань, що належать до її
компетенції. Голова та інші члени Комісії призначаються Президентом
України строком на шість років. Одна особа не може бути членом
Комісії більше двох строків підряд. Члену Комісії після закінчення повноважень надається
попередня робота (посада), у разі її відсутності - інша рівноцінна
робота (посада) на тому самому або, за його згодою, іншому
підприємстві, в установі, організації. На період працевлаштування
за колишнім членом Комісії зберігаються заробітна плата (але не
більше шести місяців) та інші пільги, якими він користувався як
член Комісії.
9. Члени Комісії мають право бути присутніми на будь-яких
засіданнях суб'єктів оптового ринку електроенергії, ринків газу,
нафти та нафтопродуктів.
10. Голова Комісії: 1) організовує діяльність Комісії та її робочого апарату і
несе персональну відповідальність за виконання покладених на
Комісію завдань; 2) встановлює ступінь відповідальності посадових осіб
робочого апарату Комісії за виконання ними своїх обов'язків та за
діяльність структурних підрозділів; 3) визначає питання, які підлягають розгляду Комісією, та
скликає засідання Комісії; 4) видає накази з питань діяльності робочого апарату Комісії; 5) приймає на роботу та звільняє з роботи працівників
робочого апарату Комісії; 6) створює територіальні підрозділи Комісії; 7) затверджує штатний розпис Комісії та її робочого апарату,
граничну чисельність, умови та рівень оплати праці працівників
робочого апарату, а також положення про робочий апарат Комісії та
його структурні підрозділи; 8) підписує від імені Комісії ліцензії чи відмову в їх
видачі, постанови та розпорядження, які приймає Комісія; 9) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства. У разі відсутності Голови Комісії або неможливості здійснення
ним своїх повноважень обов'язки Голови за його дорученням виконує
один з членів Комісії.
11. Основною формою роботи Комісії є засідання, які
проводяться відповідно до затвердженого Комісією регламенту. Виключно на засіданнях Комісії розглядаються питання: ліцензування; стосовно проектів законів та інших нормативно-правових актів
і пропозицій щодо вдосконалення законодавства з питань енергетики; затвердження щорічного звіту про діяльність Комісії; застосування санкцій щодо ліцензіатів у разі невиконання умов
і правил здійснення ліцензованої діяльності та порушення
законодавства; прийняття постанов і розпоряджень; планування роботи Комісії.
12. Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутні
не менш як три члени Комісії. Рішення Комісії вважається прийнятим, якщо за нього
проголосувала більшість від загального складу Комісії.
13. Комісія в межах своїх повноважень на основі та на
виконання законодавства приймає рішення у вигляді постанов і
розпоряджень. Рішення Комісії, прийняті в межах її повноважень, є
обов'язковими для виконання підприємствами, установами,
організаціями всіх форм власності, які здійснюють діяльність на
оптовому ринку електроенергії, ринках газу, нафти та
нафтопродуктів. Рішення Комісії можуть бути оскаржені у встановленому
законодавством порядку.
14. Комісія та її робочий апарат утримуються за рахунок
плати, одержаної за видачу ліцензій, включаючи поточну плату, що
справляється з ліцензіатів, технічної допомоги з боку міжнародних
організацій та інших джерел. Кошторис витрат Комісії та її робочого апарату затверджує
Голова Комісії за погодженням з Міністерством фінансів України.
15. Комісія є юридичною особою, має самостійний баланс,
рахунки в установах банку та печатку із зображенням Державного
Герба України та своїм найменуванням.

Глава Адміністрації
Президента України Є.КУШНАРЬОВ

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: