open
Про систему
Нечинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 13 липня 1998 р. N 1074

Київ
Питання діяльності Української частини Комітету

з питань співробітництва між Україною та Європейськими

Співтовариствами (Європейським Союзом)
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 1289 ( 1289-2000-п ) від 21.08.2000

N 424 ( 424-2001-п ) від 06.05.2001

N 1664 ( 1664-2001-п ) від 13.12.2001

N 561 ( 561-2002-п ) від 26.04.2002

N 895 ( 895-2002-п ) від 01.07.2002

N 1441 ( 1441-2002-п ) від 26.09.2002

N 601 ( 601-2003-п ) від 26.04.2003

N 1106 ( 1106-2003-п ) від 17.07.2003

N 557 ( 557-2004-п ) від 29.04.2004

N 174 ( 174-2005-п ) від 03.03.2005

N 291 ( 291-2005-п ) від 13.04.2005 )

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Положення про Українську частину Комітету з
питань співробітництва між Україною та Європейськими
Співтовариствами (Європейським Союзом), що додається.

( Пункт 2 виключено на підставі Постанови КМ N 1289
( 1289-2000-п ) від 21.08.2000 )

Перший

віце-прем'єр-міністр України А.ГОЛУБЧЕНКО
Інд.52
ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 13 липня 1998 р. N 1074
ПОЛОЖЕННЯ

про Українську частину Комітету з питань співробітництва

між Україною та Європейськими Співтовариствами

(Європейським Союзом)
1. Українська частина Комітету з питань співробітництва між
Україною та Європейськими Співтовариствами (Європейським Союзом)
(далі - Українська частина Комітету) утворена на виконання Указу
Президента України від 24 лютого 1998 р. N 148 ( 148-98-п ) "Про
забезпечення виконання Угоди про партнерство та співробітництво
між Україною та Європейськими Співтовариствами (Європейським
Союзом) і вдосконалення механізму співробітництва з Європейськими
Співтовариствами (Європейським Союзом)", є постійно діючим
допоміжним органом Української частини Ради з питань
співробітництва між Україною та Європейськими Співтовариствами
(Європейським Союзом) (далі - Українська частина Ради).

( Абзац другий пункту 1 виключено на підставі Постанови КМ
N 174 ( 174-2005-п ) від 03.03.2005 )

2. У своїй діяльності Українська частина Комітету керується
Конституцією ( 254к/96-ВР ) та законами України, постановами
Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету
Міністрів України, Угодою про партнерство та співробітництво між
Європейськими Співтовариствами та Україною (далі - Угода), іншими
міжнародними договорами України, а також цим Положенням.
3. Основними завданнями Української частини Комітету є: допомога Українській частині Ради у виконанні нею своїх
обов'язків; здійснення повноважень, переданих Українською частиною Ради; забезпечення безперервності партнерських стосунків України з
Європейським Союзом (далі - ЄС); забезпечення додержання та виконання положень Угоди, аналіз
та контроль за ходом реалізації Угоди; сприяння політичному діалогу в рамках Ради з питань
співробітництва між Україною та Європейськими Співтовариствами
(Європейським Союзом) (далі - Рада) та розвитку політичних
відносин України з ЄС; сприяння координації діяльності міністерств, інших
центральних органів виконавчої влади України з питань економічного
та соціального співробітництва України з ЄС, а також з питань
гармонізації законодавства України з законодавством ЄС; здійснення аналізу актів законодавства України з метою
приведення їх у відповідність з Угодою; підготовка пропозицій щодо директив делегаціям України на
засідання Комітету з питань співробітництва між Україною та
Європейськими Співтовариствами (Європейським Союзом) (далі -
Комітет) та Ради; забезпечення розгляду Комітетом, його підкомітетами і
робочими групами актуальних питань реалізації Угоди і
співробітництва України з ЄС; моніторинг виконання рішень і домовленостей з питань
реалізації Угоди, досягнутих під час роботи Комітету та Ради; підготовка пропозицій до порядку денного засідань Комітету,
Української частини Ради та Ради; підготовка пропозицій до рекомендацій для розгляду їх
Комітетом і подальшого прийняття Радою; проведення консультацій щодо виконання Угоди та розроблення
необхідних заходів; підготовка засідань Української частини Ради.
4. Українська частина Комітету відповідно до покладених на
неї завдань: розробляє за участю відповідних центральних органів
виконавчої влади пропозиції щодо визначення, погодження та
коригування напрямів діяльності України стосовно інтеграції з ЄС; подає Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо
координації роботи відповідних органів державної влади та органів
місцевого самоврядування з політичних, економічних, соціальних,
торгівельних, науково-технічних та інших галузевих і міжгалузевих
питань, спрямованої на реалізацію Угоди, аналізує хід її
виконання; бере участь у розробленні проектів нормативних актів з питань
діяльності міністерств, інших центральних органів виконавчої влади
та державних органів України щодо реалізації політики України
стосовно ЄС та подає відповідні пропозиції Українській частині
Ради; розробляє пропозиції щодо відміни актів центральних органів
виконавчої влади та інших державних органів України, що суперечать
договорам між Україною та Європейським Союзом; готує пропозиції щодо проектів директив делегаціям України на
засідання Комітету, вносить на розгляд Кабінету Міністрів України
пропозиції щодо персонального складу цих делегацій та їх
керівників, сприяє організації та координації роботи делегацій; надає Секретарю Української частини Ради пропозиції щодо
включення окремих питань до порядку денного засідань Ради; щорічно готує План першочергових заходів для забезпечення
виконання Угоди і вносить його на затвердження Українській частині
Ради; готує пропозиції щодо гармонізації українського законодавства
відповідно до законодавства ЄС; готує пропозиції щодо програм технічної допомоги, спрямованих
на забезпечення спроможності Української Сторони реалізувати
положення Угоди; бере участь у реалізації Стратегії інтеграції України до
Європейського Союзу та виконанні Програми інтеграції України до
Європейського Союзу ( n0001100-00 ); ( Абзац одинадцятий пункту 4
із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1664
( 1664-2001-п ) від 13.12.2001 ) бере участь у підготовці та реалізації галузевих концепцій та
програм розвитку стосунків з ЄС; сприяє проведенню наукових досліджень з питань інтеграції
України до ЄС; інформує державні органи України та громадськість про питання
співробітництва з ЄС.
5. Українська частина Комітету має право: одержувати від органів виконавчої влади інформацію,
статистичні та інші аналітичні матеріали, необхідні для виконання
покладених на неї завдань; залучати до вирішення питань, що належать до її компетенції,
спеціалістів міністерств, інших центральних органів виконавчої
влади України, установ, організацій за погодженням з їх
керівниками, а також провідних вчених; виступати замовником видань українською та іноземними мовами
інформаційно-аналітичних матеріалів, довідників тощо про стан та
напрями подальшого співробітництва України з ЄС та його
країнами-членами; проводити в установленому порядку конференції, семінари,
зустрічі, в тому числі міжнародні, з питань взаємних зв'язків і
співробітництва України з ЄС.
6. Українська частина Комітету утворюється у складі Голови,
трьох заступників Голови, секретаря та членів Української частини
Комітету.
Головою Української частини Комітету є за посадою
Віце-прем'єр-міністр України, який відповідно до функціональних
обов'язків забезпечує взаємодію органів виконавчої влади у сфері
європейської інтеграції.
Голова Української частини Комітету:
затверджує персональний склад Української частини Комітету за
поданням, керівників центральних органів виконавчої влади та інших
державних органів;
спрямовує діяльність і здійснює загальне керівництво роботою
Української частини Комітету;
визначає завдання членів Української частини Комітету та
контролює їх виконання.
Заступниками Голови Української частини Комітету є за
посадою:
з питань здійснення координації економічного, секторального
та соціального співробітництва між Україною та ЄС - перший
заступник (заступник) Міністра економіки;
з питань координації зовнішньополітичних аспектів
європейської інтеграції - перший заступник (заступник) Міністра
закордонних справ;
з питань координації співробітництва між Україною та ЄС у
сфері юстиції та внутрішніх справ, адаптації законодавства України
до законодавства ЄС - перший заступник (заступник) Міністра
юстиції.
Членами Української частини Комітету є за посадою:
перші заступники (заступники) міністрів;
голови підкомітетів Української частини Комітету, які
затверджуються Головою Української частини Комітету;
директор Державного департаменту з питань адаптації
законодавства; ( Пункт 6 доповнено абзацом чотирнадцятим згідно
з Постановою КМ N 291 ( 291-2005-п ) від 13.04.2005 )
перший заступник (заступник) Голови Національного банку (за
згодою); ( Пункт 6 доповнено абзацом п'ятнадцятим згідно з
Постановою КМ N 291 ( 291-2005-п ) від 13.04.2005 )
перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з
питань європейської інтеграції (за згодою); ( Пункт 6 доповнено
абзацом шістнадцятим згідно з Постановою КМ N 291 ( 291-2005-п )
від 13.04.2005 )
завідуючий секретаріатом Комітету Верховної Ради України з
питань європейської інтеграції; ( Абзац сімнадцятий пункту 6 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 291 ( 291-2005-п ) від
13.04.2005 )
заступник Представника України при Європейських
Співтовариствах (Європейському Союзі);
керівник торговельно-економічної місії у складі Постійного
Представництва України при Європейських Співтовариствах
(Європейському Союзі);
секретар Української частини Комітету. Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою N 424
( 424-2001-п ) від 06.05.2001, в редакції Постанов КМ N 1289
( 1289-2000-п ) від 21.08.2000, N 1664 ( 1664-2001-п ) від
13.12.2001, N 561 ( 561-2002-п ) від 26.04.2002, із змінами,
внесеними згідно з Постановами КМ N 895 ( 895-2002-п ) від
01.07.2002, N 1441 ( 1441-2002-п ) від 26.09.2002, N 601
( 601-2003-п ) від 26.04.2003, N 1106 ( 1106-2003-п ) від
17.07.2003; в редакції Постанов КМ N 557 ( 557-2004-п ) від
29.04.2004, N 174 ( 174-2005-п ) від 03.03.2005 )
7. Українська частина Комітету проводить засідання відповідно
до регламенту, затвердженого її Головою. Засідання Української частини Комітету є правомочним, якщо на
ньому присутні більше половини її членів. У разі неможливості
забезпечити свою присутність на засіданні член Української частини
Комітету може письмово делегувати свій голос іншому члену
Української частини Комітету або спеціально уповноваженій особі. Рішення приймаються простою більшістю голосів членів
Української частини Комітету, присутніх на засіданні. За рівного
розподілу голосів голос Голови є вирішальним. На засіданнях Української частини Комітету, які проводяться
за рішенням її Голови в міру потреби, але не рідше як один раз на
три місяці, розглядаються питання діяльності Української частини
Комітету, Комітету та стан виконання Угоди. Рішення Української частини Комітету оформляється протоколом,
який підписується Головою Української частини Комітету, а за його
відсутності - його заступником, а також секретарем Української
частини Комітету.

( Абзац шостий пункту 7 виключено на підставі Постанови КМ
N 174 ( 174-2005-п ) від 03.03.2005 )

8. Для оперативного вирішення питань Українська частина
Комітету за погодженням із Стороною ЄС може утворювати підкомітети
та робочі групи. Персональний склад підкомітетів та робочих груп
затверджується Головою Української частини Комітету за погодженням
з керівниками установ, які делегують працівників для участі у
зазначених структурах. Підкомітети та робочі групи підзвітні Українській частині
Комітету і надають їй доповіді після кожного свого засідання.
9. Для забезпечення діяльності Української частини Комітету
створюється секретаріат, функції якого здійснює відповідний
структурний підрозділ Секретаріату Кабінету Міністрів України. Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1289
( 1289-2000-п ) від 21.08.2000, 1664 ( 1664-2001-п ) від
13.12.2001; в редакції Постанови КМ N 174 ( 174-2005-п ) від
03.03.2005 )
10. Фінансування діяльності Української частини Комітету, в
тому числі витрат на проведення засідань та закордонні
відрядження, проводиться за рахунок коштів, передбачених державним
бюджетом на здійснення міжнародної діяльності.

  • Друкувати
  • PDF
  • DOCX
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: