open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
N 231 від 31.07.98 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

17 серпня 1998 р.
vd980731 vn231 за N 513/2953

Про вдосконалення атестації провізорів та фармацевтів

Відповідно до Закону України "Основи законодавства України
про охорону здоров'я" ( 2801-12 ) та з метою подальшого
вдосконалення атестації провізорів і фармацевтів аптечних
закладів, підприємств усіх форм власності, що займаються
фармацевтичною діяльністю, вищих медичних та фармацевтичних
закладів освіти I-IV рівнів акредитації Н А К А З У Ю:
1. Затвердити: 1.1. Положення про порядок проведення атестації провізорів
(додається). 1.2. Номенклатуру провізорських спеціальностей (додається)
( z0515-98 ). 1.3. Методичні рекомендації щодо складання звіту про
професійну діяльність провізорів (додається) ( z0515-98 ). 1.4. Положення про порядок проведення атестації фармацевтів
(додається) ( z0514-98 ).
2. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим,
начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Київської та
Севастопольської міських держадміністрацій до 1 вересня 1998 року
затвердити склад атестаційних комісій з атестації провізорів та
фармацевтів. 3. Головному управлінню закладів освіти, головному управлінню
державної служби та медичних кадрів, ректорам вищих медичних та
фармацевтичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації, що мають
факультети післядипломної освіти, та ректорам закладів
післядипломної освіти: організувати протягом 1998 року передатестаційні цикли для
атестації і переатестації провізорів. 4. Головному управлінню закладів освіти скоординувати терміни
проведення передатестаційних циклів виходячи з потреб аптечної
мережі. 5. Вважати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства
охорони здоров'я України від 04.02.92 N 24 "Про подальше
удосконалення атестації провізорів та фармацевтів". 6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Головного
державного інспектора України з контролю якості лікарських
засобів - заступника Міністра охорони здоров'я Картиша А.П.
В.о.Міністра Р.В.Богатирьова
Затверджено

Наказ Міністерства охорони

здоров'я України 31.07.98

N 231
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

17 серпня 1998 р.

за N 513/2953
Положення

про порядок проведення атестації провізорів
1. Загальні положення
1.1. Атестація провізорів проводиться з метою підвищення
професійної майстерності; є важливою формою морального та
матеріального стимулювання, спрямованою на вдосконалення
діяльності аптечних закладів (підприємств) усіх форм власності, що
займаються фармацевтичною діяльністю. 1.2. Основним завданням атестації є визначення рівня
професійної підготовки провізорів та оцінки трудової діяльності,
потреби в підвищенні його кваліфікації.
1.3. Установлюються такі види атестації: атестація на визначення рівня знань і практичних навичок з
присвоєнням (підтвердженням) фаху "провізор загального профілю"; атестація на присвоєння (підтвердження) провізору
кваліфікаційної категорії. 1.3.1. Атестація на визначення знань та практичних навичок з
присвоєнням (підтвердженням) звання "провізор загального профілю"
здійснюється в комісіях, створених при вищих медичних та
фармацевтичних закладах освіти III-IV рівнів акредитації та тих
закладах післядипломної освіти, які проводять підготовку та
перепідготовку провізорів. 1.3.2. Атестація на присвоєння (підтвердження)
кваліфікаційної категорії проводиться атестаційною комісією, що
створюються при МОЗ України (Центральною атестаційною комісією),
Міністерстві охорони здоров'я Автономної Республіки Крим,
управліннях охорони здоров'я обласних, Київської та
Севастопольської міських держадміністрацій.
1.4. Атестаційні комісії при Міністерстві охорони здоров'я
Автономної Республіки Крим, управліннях охорони здоров'я обласних,
Київської та Севастопольської міських держадміністрацій (надалі -
територіальні атестаційні комісії) проводять атестацію провізорів,
які працюють в аптечних закладах усіх форм власності, державних і
недержавних закладах (підприємствах), що займаються фармацевтичною
діяльністю на території даного регіону. Провізори, які працюють в аптечних закладах, підпорядкованих
центральним органам виконавчої влади, що не мають власних
атестаційних комісій, проходять атестацію з додержанням вимог
цього Положення в атестаційних комісіях системи Міністерства
охорони здоров'я України.
1.5. Центральна атестаційна комісія: 1.5.1 проводить атестацію членів атестаційних комісій
(провізорів за фахом) при Міністерстві охорони здоров'я Автономної
Республіки Крим, управліннях охорони здоров'я обласних, Київської
та Севастопольської міських держадміністрацій; начальників та
заступників начальників державних інспекцій з контролю якості
лікарських засобів в Автономній Республіці Крим, областях, містах
Києві та Севастополі; завідуючих лабораторіями з аналізу якості
лікарських засобів, підпорядкованих Державній інспекції з контролю
якості лікарських засобів, завідуючого та наукових працівників
Центральної лабораторії з аналізу якості лікарських засобів;
начальників та їх заступників фармацевтичних управлінь Автономної
Республіки Крим, обласних, Київських та Севастопольських міських
державних адміністрацій; Голови правління, його заступників,
директорів департаментів, начальників відділів Державної
акціонерної компанії (надалі - ДАК) "Ліки України"; керівників
об'єднань "Фармація" (незалежно від організаційно-правової форми);
керівників республіканських баз та складів спеціального медичного
постачання Міністерства охорони здоров'я України. У Центральній атестаційній комісії атестуються наукові та
науково-педагогічні працівники вищих медичних та фармацевтичних
закладів освіти III-IV рівнів акредитації та закладів
післядипломної освіти, науково-дослідних та науково-експертних
установ, що підпорядковані Міністерству охорони здоров'я України; 1.5.2 підтверджує посвідчення про наявність кваліфікаційних
категорій, видані за межами України; 1.5.3 розглядає скарги на рішення атестаційних комісій на
місцях; 1.5.4 здійснює методичне керівництво роботою атестаційних
комісій в Україні; 1.5.5 Центральну атестаційну комісію при МОЗ очолює Головний
державний інспектор України з контролю якості лікарських засобів -
заступник Міністра охорони здоров'я.
1.6. Члени атестаційних комісій входять до її складу на
добровільних засадах. У проведенні атестації повинні брати участь не менше 2/3
кількості членів комісії. Рішення ухвалюється більшістю голосів
присутніх. При рівності голосів голос голови комісії є ухвальним. 1.7. Засідання атестаційних комісій проводяться не рідше
одного разу в квартал згідно з щорічним графіком, затвердженим
міністром охорони здоров'я України, міністром охорони здоров'я
Автономної Республіки Крим, начальниками управлінь охорони
здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських
держадміністрацій, при яких створені комісії. Атестаційна комісія веде протоколи своїх засідань. Протоколи
та документи атестованих зберігаються в установленому порядку. 1.8. Особи, яким присвоєна кваліфікаційна категорія,
проходять атестацію на підтвердження не рідше одного разу в п'ять
років. За бажанням спеціаліста атестація на присвоєння
кваліфікаційної категорії може бути проведена і через менший
строк, але не раніше ніж через один рік з моменту попередньої
атестації. У разі виявлення істотних недоліків у роботі провізора
керівник установи може направити подання на розгляд в атестаційну
комісію про скасування або перегляд кваліфікаційної категорії
незалежно від строку її присвоєння (підтвердження). Від атестації на підтвердження звання "провізор загального
профілю" та на підтвердження кваліфікаційної категорії
звільняються вагітні жінки та особи, що перебувають у відпустці
для догляду за дитиною. Термін їх атестації відповідно
переноситься. 1.9. Спеціалісти (за фахом хіміки, біологи та ін.), які
працюють на посадах наукових працівників лабораторій з контролю
якості лікарських засобів або провізорських, атестуються на
присвоєння кваліфікаційних категорій за фахом "провізор-аналітик".
2. Атестація на визначення знань та практичних

навичок з присвоєнням (підтвердженням) звання

"провізор загального профілю"
2.1. Атестації на визначення знань та практичних навичок з
присвоєнням (підтвердженням) фаху "провізор загального профілю"
підлягають особи після закінчення навчання в інтернатурі та через
кожні п'ять років після проходження курсів підвищення
кваліфікації, якщо провізор не атестується на кваліфікаційну
категорію. Провізори, які не працювали за спеціальністю понад п'ять
років, вважаються такими, що не мають фаху "провізор загального
профілю" і не можуть бути допущені до зайняття певної
провізорської посади без попереднього проходження атестації на
визначення рівня знань і практичних навичок з підтвердженням фаху
"провізор загального профілю". Час навчання в аспірантурі за фахом, строкова служба в
Збройних Силах та інших військових формуваннях, перебування у
декретній відпустці, відпустці для догляду за дитиною не
зараховуються до строку перерви в роботі за спеціальністю. 2.2. Склад атестаційної комісії, яка проводить атестацію на
визначення знань та практичних навичок з присвоєнням
(підтвердженням) фаху "провізор загального профілю",
затверджується ректором закладу освіти, де проводиться підготовка
або перепідготовка провізорів. Голова комісії призначається з числа висококваліфікованих
спеціалістів наказом Міністерства охорони здоров'я України. До складу атестаційної комісії на правах членів входять:
декан фармацевтичного факультету або його заступник, завідуючі
кафедрами, професори або доценти профільних кафедр фармацевтичного
закладу освіти, фармацевтичних факультетів вищих медичних закладів
освіти (факультетів післядипломної освіти), спеціалісти аптечних
закладів, професори і доценти інших закладів освіти, працівники
науково-дослідних інститутів, представники профспілкових органів,
асоціації фармацевтів тощо. 2.3. Для атестації на підтвердження знань та практичних
навичок з присвоєнням фаху "провізор загального профілю" у комісію
не пізніше ніж за тиждень до початку її засідання подаються такі
документи: - письмова заява; - копія диплома про освіту; - заповнений атестаційний лист (додаток 1) ( z0515-98 ). У комісію можуть бути представлені також інші матеріали, які
характеризують підготовку та практичну діяльність особи, яка
атестується. 2.4. Атестацію на визначення рівня знань та практичних
навичок проводять з урахуванням вимог кваліфікаційних
характеристик провізора, які затверджуються Міністерством охорони
здоров'я України. 2.5. За результатами атестації на визначення знань та
практичних навичок комісія ухвалює такі рішення: присвоїти або
відмовити в присвоєнні (підтвердженні) звання "провізор загального
профілю". При рівній кількості голосів ухвальним є голос голови
комісії. Результати атестації доводяться до відома атестованого одразу
після закінчення засідання комісії. 2.6. Рішення атестаційної комісії про присвоєння
(підтвердження) фаху "провізор загального профілю" затверджується
у десятиденний строк наказом по закладу освіти, при якому створена
комісія. 2.7. Рішення атестаційної комісії, за яким особі відмовлено в
присвоєнні або підтвердженні звання "провізор загального профілю",
може бути оскаржено в Центральній атестаційній комісії у
двотижневий строк з моменту його затвердження наказом по
навчальному закладу. 2.8. Особі, якій за результатами атестації на визначення
рівня знань та практичних навичок присвоєно (підтверджено) звання
"провізор загального профілю", видається вищим медичним або
фармацевтичним закладом освіти III-IV рівня акредитації сертифікат
установленого зразка (додаток 2) ( z0515-98 ), а якій відмовлено в
цьому - витяг із протоколу засідання комісії, завірений закладом
освіти. 2.9. Особа, якій за результатами атестації на визначення
знань та практичних навичок відмовлено в присвоєнні або
підтвердженні звання "провізор загального профілю", не може
обіймати посаду провізора, за її згодою може бути працевлаштована
на посаду фармацевта.
3. Атестація провізорів на присвоєння

кваліфікаційної категорії
3.1. До атестації на присвоєння кваліфікаційних категорій
допускаються спеціалісти, які обіймають посади провізорів і
пройшли протягом року перед атестацією передатестаційний цикл у
закладі післядипломної освіти або на факультеті післядипломної
освіти. Від передатестаційного циклу звільняються науково-педагогічні
працівники кафедр закладів післядипломної освіти і факультетів
післядипломної освіти, якщо вони атестуються за профілем кафедри.
Ці спеціалісти складають тільки передатестаційний іспит. Провізори, які закінчили навчання в аспірантурі і мають
належний стаж практичної роботи за даною спеціальністю,
допускаються протягом року після закінчення навчання до атестації
на присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії без
проходження передатестаційного циклу. Передатестаційний іспит вони
складають перед закінченням навчання на кафедрах закладів
післядипломної освіти, на яких створені екзаменаційні комісії за
відповідним фахом. 3.2. Комплектування передатестаційних циклів проводиться у
відповідності до щорічної потреби аптечних закладів у навчанні
провізорів, що підлягають атестації. Видача путівок на передатестаційний цикл проводиться закладом
післядипломної освіти (факультетом післядипломної освіти) у
відповідності до подання аптечного закладу або особистої заяви
провізора. 3.3. Після закінчення передатестаційного циклу екзаменаційною
комісією, яка створюється на базі закладу післядипломної освіти
провізорів, проводиться іспит. Провізорам, що успішно склали
іспит, закладом освіти видається свідоцтво встановленого зразка
(додаток 3) ( z0515-98 ) з рекомендацією про присвоєння
відповідної кваліфікаційної категорії. 3.4. Провізори, які бажають пройти атестацію на присвоєння
кваліфікаційної категорії, подають потрібні документи в
територіальну атестаційну комісію не пізніше як за два місяці до
початку її роботи. До атестаційної комісії подаються: заява провізора; звіт про
професійну діяльність за останні три роки, затверджений керівником
закладу, в якому провізор працює; копії диплома, сертифіката
провізора загального профілю, трудової книжки; посвідчення про
наявність кваліфікаційної категорії, якщо таке було видано раніше;
свідоцтво закладу післядипломної освіти провізорів про складання
іспиту зі спеціальності після закінчення передатестаційного циклу;
характеристика адміністрації; заповнений атестаційний лист. Провізори, які змінювали місце роботи в останні 3 роки,
подають звіти також з попередніх місць роботи, затверджені
керівниками цих закладів. 3.5. Атестаційною комісією звіт провізора направляється на
рецензію висококваліфікованим спеціалістам. 3.6. Атестаційна комісія виносить своє рішення про присвоєння
провізору кваліфікаційної категорії на підставі рецензії звіту;
документів, поданих відповідно до п.3.4, та співбесіди зі
спеціалістом. Установлювати категорії вищого рівня, ніж рекомендується
закладом післядипломної освіти провізорів, комісії не
дозволяється. 3.7. Кваліфікація провізорів визначається атестаційною
комісією за трьома кваліфікаційними категоріями: друга, перша та
вища за умови наявності стажу роботи не менше, відповідно, п'яти,
семи та десяти років. 3.8. При присвоєнні кваліфікаційних категорій рекомендується
дотримуватися послідовності: друга, перша, вища. 3.9. У стаж роботи за спеціальністю для атестації на
кваліфікаційну категорію зараховуються: період роботи за
спеціальністю, навчання в інтернатурі, аспірантурі, робота в
органах охорони здоров'я та на виборних посадах,
науково-педагогічна діяльність, строкова служба в Збройних Силах
України та інших військових формуваннях. 3.10. За результатами атестації на присвоєння кваліфікаційної
категорії комісія ухвалює рішення про присвоєння кваліфікаційної
категорії або відмову провізору в присвоєнні кваліфікаційної
категорії. У разі відмови в присвоєнні кваліфікаційної категорії, на яку
претендує провізор, комісія може підтвердити раніше присвоєну
категорію чи понизити її. Якщо атестація відбулась позачергово, то час наступної
атестації встановлюється у новий п'ятирічний термін. 3.11. Рішення комісії про присвоєння кваліфікаційної
категорії затверджується наказом органу, при якому створена
атестаційна комісія, в десятиденний строк з дня проведення
атестації. 3.12. Провізорам, яким присвоєно (змінено) кваліфікаційну
категорію органом охорони здоров'я, при якому створено атестаційну
комісію, видається посвідчення затвердженого зразка (додаток 4)
( z0515-98 ). Провізорам, яким підтверджено попередньо присвоєну
категорію, ставиться відповідна відмітка в раніше виданому
посвідченні. 3.13. У разі незгоди провізора з результатом атестації, він
може оскаржити рішення атестаційної комісії, подавши заяву до
Центральної атестаційної комісії, в місячний строк з дня
затвердження рішення атестаційної комісії. Рішення Центральної атестаційної комісії є остаточним. 3.14. Особовий склад атестаційних комісій затверджується
наказом органу охорони здоров'я, при якому вони створюються. До складу атестаційної комісії входять керівні працівники,
головні спеціалісти Міністерства, ДАК "Ліки України", об'єднань
"Фармація" (незалежно від організаційно-правової форми),
представники відповідних профспілкових організацій, керівники
аптечних закладів, науково-педагогічні працівники закладів освіти,
науково-дослідних інститутів.
4. Атестація на підтвердження кваліфікаційної категорії
4.1. Атестації на підтвердження кваліфікаційної категорії
підлягають усі особи, яким присвоєні кваліфікаційні категорії, в
строк до п'яти років з дня попередньої атестації. 4.2. У разі виробничої потреби або з інших об'єктивних причин
аптечний заклад, у якому працює провізор, може порушити питання
перед вищестоящою організацією щодо перенесення терміну атестації. 4.3. Перед атестацією на підтвердження кваліфікаційної
категорії провізори проходять передатестаційний цикл у закладах
післядипломної освіти провізорів або на факультетах післядипломної
освіти і складають іспит згідно з Положенням про проведення
іспитів на передатестаційних циклах, затвердженим наказом МОЗ від
18.05.94 N 73 ( z0146-94 ) та зареєстрованим у Міністерстві
юстиції України від 05.07.94 за N 146/355. В окремих випадках, коли кваліфікація провізора не викликає
сумнівів у членів комісії, за рішенням атестаційної комісії
атестація на підтвердження кваліфікаційної категорії може
проводитись без проходження передатестаційного циклу. 4.4. Місце проходження атестації провізорів та перелік
документів, які подаються для її проходження, зазначені в
пп.1.3.2, 1.4, 1.5, 3.4, 3.5 даного Положення. 4.5. За результатами атестації комісія ухвалює рішення:
підтвердити кваліфікаційну категорію або відмовити в підтвердженні
кваліфікаційної категорії. У разі відмови в підтвердженні кваліфікаційної категорії
комісія виносить рішення про її зниження чи зняття. 4.6. При підтвердженні провізором кваліфікаційної категорії у
посвідченні ставиться відповідно відмітка або видається нове
посвідчення, якщо в попередньому не залишилося місця для відміток. Провізорам, яким за наслідками атестації на підтвердження
кваліфікаційної категорії змінено кваліфікаційну категорію,
видаються нові посвідчення. 4.7. Рішення атестаційної комісії про відмову в підтвердженні
кваліфікаційної категорії та про її зниження чи зняття в
десятиденний строк доводиться до відома адміністрації за місцем
роботи атестованого. 4.8. Провізори, які не згодні з рішенням атестаційної
комісії, мають право оскаржити його в порядку, передбаченому
п.3.13 даного Положення.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: