open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 5 серпня 1998 р. N 1240

Київ
Про затвердження Положення про

професійно-технічний навчальний заклад
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 783 ( 783-2010-п ) від 27.08.2010

N 180 ( 180-2013-п ) від 13.03.2013

N 505 ( 505-2013-п ) від 26.06.2013

N 414 ( 414-2015-п ) від 17.06.2015 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є: Вступна частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 783 ( 783-2010-п ) від 27.08.2010 }
1. Затвердити Положення про професійно-технічний навчальний
заклад (додається).
2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету
Міністрів України від 7 вересня 1993 р. N 715 ( 715-93-п ) "Про
затвердження Положення про професійний навчально-виховний заклад".

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.28

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 5 серпня 1998 р. N 1240
ПОЛОЖЕННЯ

про професійно-технічний навчальний заклад
{ У тексті Положення слово "Міносвіти" замінено словом

"МОН" згідно з Постановою КМ N 783 ( 783-2010-п ) від

27.08.2010 }

I. Загальна частина
1. Професійно-технічний навчальний заклад - це заклад освіти,
що забезпечує реалізацію потреб громадян у професійно-технічній
освіті, оволодінні робітничими професіями, спеціальностями,
кваліфікацією відповідно до їх інтересів, здібностей, стану
здоров'я.
2. Головним завданням професійно-технічного навчального
закладу є забезпечення права громадян України на професійне
навчання відповідно до їх покликань, інтересів і здібностей з
метою задоволення потреб економіки країни у кваліфікованих і
конкурентоспроможних на ринку праці робітниках.
3. Відповідно до статті 18 Закону України "Про
професійно-технічну освіту" ( 103/98-ВР ) до професійно-технічних
навчальних закладів належать:
професійно-технічне училище відповідного профілю;
професійне училище соціальної реабілітації;
вище професійне училище;
професійний ліцей;
професійний ліцей відповідного профілю;
професійно-художнє училище;
художнє професійно-технічне училище;
вище художнє професійно-технічне училище;
училище-агрофірма;
вище училище-агрофірма;
училище-завод;
центр професійно-технічної освіти;
центр професійної освіти;
навчально-виробничий центр;
центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів;
навчально-курсовий комбінат;
навчальний центр;
інші типи навчальних закладів, що надають професійно-технічну
освіту або здійснюють професійно-технічне навчання.
Положення про зазначені професійно-технічні навчальні заклади
затверджуються МОН. Пункт 3 в редакції Постанови КМ N 783 ( 783-2010-п ) від
27.08.2010 }
4. Засновниками професійно-технічного навчального закладу
можуть бути центральні і місцеві органи виконавчої влади,
підприємства, установи, організації та їх об'єднання незалежно від
форм власності та підпорядкування, а також громадяни України. Професійно-технічні навчальні заклади можуть бути засновані
спільно з іноземними фірмами, установами, організаціями та
іноземцями, якщо це не суперечить законодавству. Порядок створення, реорганізації та ліквідації
професійно-технічного навчального закладу затверджено постановами
Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 р. N 228 ( 228-94-п )
(ЗП України, 1994 р., N 8, ст. 196; 1996 р., N 7, ст. 216).
5. Професійно-технічний навчальний заклад розпочинає
діяльність за умови наявності матеріально-технічної,
навчально-методичної бази, педагогічних кадрів і після одержання в
установленому законодавством порядку ліцензії для провадження
діяльності з надання освітніх послуг. Пункт 5 в редакції Постанови КМ N 783 ( 783-2010-п ) від
27.08.2010 }
6. Професійно-технічний навчальний заклад, що має статус
юридичної особи, має самостійний баланс, рахунки в органах
Державного казначейства (для державних та комунальних
професійно-технічних навчальних закладів) і банках (для приватних
професійно-технічних навчальних закладів), штамп, печатку із своїм
найменуванням і діє на підставі статуту. Пункт 6 в редакції Постанови КМ N 783 ( 783-2010-п ) від
27.08.2010 }
7. Професійно-технічний навчальний заклад діє на підставі
статуту, може мати філії, відділення, навчально-виробничі,
навчально-комерційні, видавничо-поліграфічні, соціально-культурні,
спортивно-оздоровчі та інші підрозділи.
8. Статут професійно-технічного навчального закладу
розробляється навчальним закладом та його засновником на основі
цього Положення і затверджується: МОН стосовно підпорядкованих йому професійно-технічних
навчальних закладів, заснованих на державній власності; міністерствами та іншими центральними органами виконавчої
влади, яким підпорядковані професійно-технічні навчальні заклади,
засновані на державній формі власності, за погодженням із
МОН; місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого
самоврядування стосовно професійно-технічних навчальних закладів,
заснованих на інших (крім державної) формах власності, за
погодженням із МОН.
{ Абзац п’ятий пункту 8 виключено на підставі Постанови КМ
N 414 ( 414-2015-п ) від 17.06.2015 }
9. Професійно-технічний навчальний заклад може утворювати в
установленому порядку разом з навчальними закладами, а також з
підприємствами, установами, організаціями навчально-виробничі
комплекси, входити до асоціацій та інших об'єднань юридичних осіб. Відносини професійно-технічного навчального закладу з іншими
навчальними закладами та підприємствами, установами, організаціями
- замовниками підготовки кадрів регулюються відповідно до
укладених договорів. { Пункт 9 доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 783 ( 783-2010-п ) від 27.08.2010 }
10. До основних повноважень і напрямів діяльності
професійно-технічного навчального закладу належать: а) організація навчально-виховного процесу, обрання форм та
методів навчання; б) навчально-виробнича, навчально-виховна,
навчально-методична, фінансово-господарська та
виробничо-комерційна діяльність; в) розроблення робочих навчальних планів і програм на основі
типових навчальних планів і програм, визначення регіонального
компоненту змісту професійно-технічної освіти, які затверджуються
в установленому порядку; г) розроблення правил прийому учнів, слухачів до навчального
закладу на основі типових правил прийому; д) формування разом з органами управління
професійно-технічною освітою планів прийому учнів, слухачів з
урахуванням державного замовлення, потреб ринку праці та потреб
громадян у професійно-технічній освіті і замовлень підприємств,
установ, організацій; е) організація харчування учнів з числа дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа,
дітей-інвалідів/інвалідів I-III групи та дітей із сімей, які
отримують допомогу відповідно до Закону України "Про державну
соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям" ( 1768-14 ); Підпункт "е" пункту 10 в редакції Постанови КМ N 414
( 414-2015-п ) від 17.06.2015 } є) атестація педагогічних працівників; ж) організація підвищення кваліфікації педагогічних
працівників, у тому числі їх стажування на підприємствах, в
установах, організаціях; Підпункт "ж" пункту 10 в редакції Постанови КМ N 783
( 783-2010-п ) від 27.08.2010 } з) здійснення професійного навчання незайнятого населення,
безробітних громадян та перепідготовки, підвищення кваліфікації
працівників підприємств, установ, організацій; Підпункт "з" пункту 10 в редакції Постанови КМ N 783
( 783-2010-п ) від 27.08.2010 } и) організація виробничого навчання учнів, слухачів на
виробництві та у сфері послуг; і) забезпечення, здійснення заходів з охорони праці учнів,
слухачів, працівників; Підпункт "і" пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 783 ( 783-2010-п ) від 27.08.2010 } ї) матеріально-технічне забезпечення навчально-виховного
процесу; й) визначення структури і штатного розпису з урахуванням
установленого фонду заробітної плати; к) забезпечення належної якості професійного навчання та
виховання учнів, слухачів; л) видача документів про освіту встановленого зразка; Пункт 10 доповнено підпунктом "л" згідно з Постановою КМ N 783
( 783-2010-п ) від 27.08.2010 } м) надання платних послуг, перелік яких установлюється
Кабінетом Міністрів України. Пункт 10 доповнено підпунктом "м" згідно з Постановою КМ N 783
( 783-2010-п ) від 27.08.2010 }
11. Професійно-технічний навчальний заклад здійснює прийом
учнів, слухачів за професіями відповідно до Державного переліку
професій з підготовки кваліфікованих робітників у
професійно-технічних навчальних закладах, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2007 р. N 1117
( 1117-2007-п ) (Офіційний вісник України, 2007 р., N 70, ст.
2656), Національного класифікатора України ДК 003:2010
"Класифікатор професій" ( va327609-10 ) та за умови отримання
ліцензій для провадження діяльності з надання освітніх послуг.
{ Абзац перший пункту 11 в редакції Постанови КМ N 783
( 783-2010-п ) від 27.08.2010; із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 505 ( 505-2013-п ) від 26.06.2013 } Учні, які мають базову загальну середню освіту, зобов'язані
одночасно з одержанням професії здобувати повну загальну середню
освіту у професійно-технічному або в іншому навчальному закладі. Учні, які з певних причин не можуть одночасно з одержанням
професії здобувати повну загальну середню освіту або не мають
базової загальної середньої освіти, а також ті, які потребують
соціальної допомоги і реабілітації, можуть здобувати робітничу
кваліфікацію. Прийом на навчання учнів, слухачів здійснюється відповідно до
державного замовлення та угод з юридичними і фізичними особами в
межах ліцензованого обсягу, згідно з правилами прийому,
розробленими навчальним закладом на основі типових правил прийому
до професійно-технічних навчальних закладів, що затверджуються
МОН.
12. Професійно-технічна освіта здійснюється у
професійно-технічних навчальних закладах за денною, вечірньою
(змінною), очно-заочною, дистанційною, екстернатною формами
навчання, з відривом і без відриву від виробництва та за
індивідуальними навчальними планами. Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 783
( 783-2010-п ) від 27.08.2010 }
13. Професійно-технічна освіта є ступеневою. Ступеневість
професійно-технічної освіти визначається у професійно-технічних
навчальних закладах за відповідними рівнями кваліфікації і
складністю професій. Кожний ступінь навчання у професійно-технічному навчальному
закладі має бути теоретично і практично завершеним і
підтверджується присвоєнням учням робітничої кваліфікації згідно з
набутими професійними знаннями, уміннями і навичками. Положення про ступеневу професійно-технічну освіту
затверджується Кабінетом Міністрів України.
14. Випускникові професійно-технічного навчального закладу,
який успішно пройшов кваліфікаційну атестацію, присвоюється
освітньо-кваліфікаційний рівень "кваліфікований робітник" з
набутої професії відповідної кваліфікації (розряду, класу,
категорії, групи) за Національною рамкою кваліфікацій,
затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 23
листопада 2011 р. N 1341 ( 1341-2011-п ) (Офіційний вісник
України, 2011 р., N 101, ст. 3700), і видається документ про
професійно-технічну освіту, зразок якого затверджений постановою
Кабінету Міністрів України від 12 листопада 1997 р. N 1260
( 1260-97-п ) "Про документи про освіту та вчені звання"
(Офіційний вісник України, 1997 р., число 46, с. 84). { Абзац
перший пункту 14 в редакції Постанови КМ N 505 ( 505-2013-п ) від
26.06.2013 } Випускникам, які закінчили навчання в акредитованому вищому
професійному училищі, центрі професійно-технічної освіти, може
присвоюватись освітньо-кваліфікаційний рівень "молодший
спеціаліст" за відповідним напрямом (спеціальністю), з якого також
здійснюється підготовка робітників високого рівня кваліфікації.
{ Абзац другий пункту 14 в редакції Постанови КМ N 783
( 783-2010-п ) від 27.08.2010 } За зразкове ставлення до навчання і відмінні його результати
випускник професійно-технічного навчального закладу може отримати
документи про освіту з відзнакою встановленого зразка в порядку,
визначеному МОН. { Абзац третій пункту 14 в редакції Постанови КМ
N 783 ( 783-2010-п ) від 27.08.2010 }
15. Випускникам професійно-технічного навчального закладу,
які не закінчили повного курсу навчання, але за результатами
кваліфікаційної атестації їм присвоєно робітничу професійну
кваліфікацію, та особам, які пройшли курсове чи індивідуальне
навчання, видається свідоцтво про присвоєння або підвищення
робітничої кваліфікації. Учням, які не закінчили повного курсу навчання і не пройшли
кваліфікаційної атестації, видається довідка.
16. Випускникам, які навчалися професій, пов'язаних з
роботами на об'єктах з підвищеною небезпекою праці, що перебувають
під наглядом спеціально уповноважених державних органів, разом з
дипломом видається посвідчення про допуск до роботи на цих
об'єктах. Випускникам професійно-технічного навчального закладу,
які здобули повну загальну середню освіту, видається документ
встановленого зразка про повну загальну середню освіту.
17. Організація навчально-виробничого процесу в
професійно-технічному навчальному закладі здійснюється відповідно
до Положення про організацію навчально-виробничого процесу у
професійно-технічних навчальних закладах, що затверджується МОН.
18. Мова навчання у професійно-технічних навчальних закладах
визначається відповідно до вимог Конституції України
( 254к/96-ВР ), законодавства України про мови.
II. Права, обов'язки, відповідальність та соціальний

захист учнів, слухачів професійно-технічного

навчального закладу
19. Учні, слухачі мають право на: а) належні умови навчання за обраною професією; б) матеріальне забезпечення в період навчання на умовах і в
порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України; в) навчання професії за індивідуальною програмою; г) безоплатне користування навчально-виробничою,
культурно-спортивною, побутовою, оздоровчою базами навчального
закладу; д) матеріальну допомогу; е) оплату праці під час виробничого навчання і практики
згідно з законодавством; є) безоплатне медичне обслуговування, користування засобами
лікування, профілактики захворювань та зміцнення здоров'я; ж) щотижневий відпочинок і канікули протягом навчального року
та після його закінчення; з) безоплатне оволодіння іншою професією у разі хвороби, яка
не дає змоги продовжувати навчання за обраною професією; и) додаткову відпустку за місцем роботи, скорочений робочий
час та інші пільги, передбачені законодавством для осіб, які
поєднують роботу з навчанням; і) продовження освіти за професією, спеціальністю на основі
одержаного освітньо-кваліфікаційного рівня, здобуття додаткової
освіти відповідно до укладеної з навчальним закладом угоди; ї) направлення на навчання, стажування до інших навчальних
закладів, у тому числі за кордон; й) участь у науково-дослідній, дослідно-конструкторській та
інших видах наукової діяльності, конференціях, олімпіадах,
виставках, конкурсах; к) особисту або через своїх представників участь у
громадському самоврядуванні, в обговоренні, вирішенні питань
удосконалення навчально-виховного процесу, науково-дослідної
роботи, одержання стипендій, організації дозвілля, побуту тощо; л) участь в об'єднаннях громадян; м) безпечні і нешкідливі умови навчання та праці; н) захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та
психічного насильства, від дій педагогічних та інших працівників,
які порушують права або принижують їх честь і гідність; о) пільговий проїзд до місця навчання і додому у порядку та
розмірах, визначених органами місцевого самоврядування, за рахунок
відповідних видатків з місцевих бюджетів. Пункт 19 доповнено підпунктом "о" згідно з Постановою КМ N 783
( 783-2010-п ) від 27.08.2010; в редакції Постанови КМ N 414
( 414-2015-п ) від 17.06.2015 }
20. Відволікання учнів, слухачів за рахунок навчального часу
на роботу і здійснення заходів, не пов'язаних з процесом навчання,
забороняється, крім випадків, передбачених рішенням Кабінету
Міністрів України.
21. Учні, слухачі професійно-технічного навчального закладу
зобов'язані: а) додержуватись законодавства, моральних, етичних норм; б) виконувати вимоги навчальних програм і системи контролю
знань, умінь, навичок; в) систематично і глибоко оволодівати знаннями, практичними
навичками, професійною майстерністю, підвищувати загальний
культурний рівень; г) відвідувати заняття, в тому числі й за індивідуальним
графіком; д) додержуватись вимог статуту навчального закладу, правил
внутрішнього розпорядку; е) виконувати під час проходження виробничої практики вимоги
нормативно-правових актів, які регулюють працю працівників
відповідних підприємств, установ, організацій; є) дотримувати правил охорони праці та техніки безпеки під
час практичного навчання і виробничої практики; ж) бережно ставитись до обладнання, засобів навчання та
інвентаря, що використовуються в навчально-виробничому і
навчально-виховному процесі.
22. Збитки, навмисно заподіяні учнями, слухачами навчальному
закладу, підприємству, установі, організації, відшкодовуються ними
особисто або за рахунок їх батьків (опікунів) відповідно до
законодавства.
23. За невиконання обов'язків і систематичне порушення
статуту професійно-технічного навчального закладу, правил
внутрішнього розпорядку професійно-технічного навчального закладу,
незадовільну успішність до учня, слухача застосовуються такі
заходи впливу, як попередження, догана, відрахування з навчального
закладу. Порядок накладення дисциплінарного стягнення, відрахування з
професійно-технічного навчального закладу встановлюється його
статутом та правилами внутрішнього розпорядку.
24. З професійно-технічного навчального закладу учень, слухач
може відрахований за: а) власним бажанням; б) незадовільні успішність, поведінку; в) невиконання вимог навчального плану та навчальних програм; г) вироком суду, що набрав чинності; д) грубі порушення навчальної дисципліни або правил
внутрішнього розпорядку професійно-технічного навчального закладу. Учень, слухач при відрахуванні з професійно-технічного
навчального закладу може бути атестований за досягнутим рівнем
кваліфікації.
25. За досягнення високих результатів у навчанні та в
оволодінні професією, спеціальністю, за активну участь у
виробничій діяльності та за інші досягнення застосовуються різні
форми морального та матеріального заохочення учнів, слухачів,
передбачені статутом професійно-технічного навчального закладу. Матеріальне заохочення учнів, слухачів у професійно-технічних
навчальних закладах може здійснюватися в установленому
законодавством порядку за рахунок коштів бюджету, доходів від
виробничої діяльності та залучення коштів підприємств, установ,
організацій, громадян. { Абзац другий пункту 25 в редакції
Постанови КМ N 505 ( 505-2013-п ) від 26.06.2013 }
26. Час навчання у професійно-технічному навчальному закладі
зараховується до трудового стажу учня, слухача, у тому числі до
безперервного і до стажу роботи за спеціальністю, що дає право на
пільги, встановлені для відповідної категорії працівників, якщо
перерва між днем закінчення навчання і днем зарахування на роботу
за одержаною професією не перевищує трьох місяців. Випускникам професійно-технічного навчального закладу денної
форми навчання, які навчалися 10 і більше місяців, надається
оплачувана відпустка підприємством, установою, організацією
протягом перших трьох місяців роботи в ньому. Тривалість щорічної
основної відпустки випускників віком до 18 років становить 31
календарний день, випускників віком понад 18 років - відповідно до
встановленої на підприємстві для робітників відповідної професії,
спеціальності, посади. Випускникам, які навчалися за денною формою навчання менш ніж
10 місяців, час навчання зараховується до трудового стажу, що дає
право на щорічну основну відпустку. Випускникам професійно-технічного навчального закладу, які
навчалися за державним замовленням, держава гарантує надання
першого робочого місця відповідно до одержаної професії згідно із
законодавством. Інші питання соціального захисту учнів, слухачів
професійно-технічного навчального закладу регулюються
законодавством.
27. Учням, слухачам професійно-технічних навчальних закладів
видається учнівський квиток.
III. Педагогічні працівники професійно-технічних

навчальних закладів
28. До педагогічних працівників професійно-технічних
навчальних закладів та установ професійно-технічної освіти
належать викладачі, педагоги професійного навчання, вихователі,
майстри виробничого навчання, старші майстри, старші майстри
виробничого навчання, інструктори виробничого навчання, методисти,
практичні психологи, педагоги соціальні, керівники фізичного
виховання, керівники професійно-технічних навчальних закладів,
науково-методичних та навчально-методичних установ, їх заступники
та інші працівники, діяльність яких пов'язана з організацією і
забезпеченням навчально-виховного процесу. { Абзац перший пункту
28 в редакції Постанови КМ N 783 ( 783-2010-п ) від 27.08.2010 } Педагогічною діяльністю у професійно-технічних навчальних
закладах та установах професійно-технічної освіти можуть займатися
особи, які мають відповідну професійну освіту та
професійно-педагогічну підготовку, моральні якості і фізичний стан
яких дає змогу виконувати обов'язки педагогічного працівника. Вимоги до педагогічного працівника визначаються їх
кваліфікаційними характеристиками, що затверджуються
Мінсоцполітики за поданням МОН. { Абзац третій пункту 28 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 505 ( 505-2013-п ) від
26.06.2013 } З метою стимулювання цілеспрямованого безперервного
підвищення рівня професійної компетентності педагогічних
працівників, їх професійної майстерності, розвитку творчої
ініціативи, підвищення престижу та авторитету, забезпечення
ефективності навчально-виробничого процесу професійно-технічні
навчальні заклади проводять атестацію педагогічних працівників, за
результатами якої приймаються рішення щодо відповідності
педагогічного працівника займаній посаді, встановлення рівня його
кваліфікації, присвоєння йому відповідної кваліфікаційної
категорії, педагогічного звання або звільнення педагогічного
працівника з роботи у порядку, передбаченому законодавством.
Періодичність обов’язкової атестації та порядок її проведення
встановлюються МОН. { Аабзаци четвертий і п’ятий замінено абзацом
згідно з Постановою КМ N 505 ( 505-2013-п ) від 26.06.2013 }
29. Права, обов'язки та соціальні гарантії педагогічних
працівників визначаються Законом України "Про освіту" ( 1060-12 ),
Законом України "Про професійно-технічну освіту" ( 103/98-ВР ),
іншими законодавчими та нормативно-правовими актами. Педагогічні працівники професійно-технічних навчальних
закладів несуть дисциплінарну, адміністративну, кримінальну
відповідальність згідно з законодавством.
IV. Управління професійно-технічними

навчальними закладами
30. До органів управління професійно-технічною освітою
належать: { Абзац перший пункту 30 в редакції Постанови КМ N 505
( 505-2013-п ) від 26.06.2013 }
МОН;
міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, яким
підпорядковані професійно-технічні навчальні заклади;
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська
і Севастопольська міські державні адміністрації, а також утворені
ними структурні підрозділи з питань професійно-технічної освіти
(місцеві органи управління професійно-технічною освітою). { Абзац
четвертий пункту 30 в редакції Постанови КМ N 505 ( 505-2013-п )
від 26.06.2013 }
{ Абзац п'ятий пункту 30 втратив чинність на підставі
Постанови КМ N 180 ( 180-2013-п ) від 13.03.2013 }
Повноваження органів управління професійно-технічною освітою
визначаються Конституцією України ( 254к/96-ВР ), Законом України
"Про освіту" ( 1060-12 ), Законом України "Про професійно-технічну
освіту" ( 103/98-ВР ), іншими законодавчими актами України.
{ Абзац шостий пункту 30 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 505 ( 505-2013-п ) від 26.06.2013 }
31. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування
професійно-технічного навчального закладу є загальні збори
(конференція) колективу навчального закладу, які вирішують у межах
своїх повноважень питання навчально-виробничої,
навчально-виховної, навчально-методичної, економічної і
фінансово-господарської діяльності навчального закладу, визначають
та рекомендують кандидатури на посаду директора
професійно-технічного навчального закладу. Рішення загальних
зборів (конференції) колективу навчального закладу мають дорадчий
характер.
32. Керівництво діяльністю державного професійно-технічного
навчального закладу здійснює директор, якого призначає МОН,
міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, яким
підпорядковані професійно-технічні навчальні заклади. Директор державного професійно-технічного навчального закладу
призначається на посаду за результатами конкурсу, який проводиться
Радою міністрів Автономної Республіки Крим (обласною, Київською та
Севастопольською міською держадміністрацією) в порядку,
встановленому МОН, шляхом укладення з ним трудового договору
(контракту) МОН, міністерствами та іншими центральними органами
виконавчої влади, яким підпорядковані професійно-технічні
навчальні заклади. Директор призначається на посаду та
звільняється з посади відповідно до законодавства. Пункт 32 в редакції Постанови КМ N 505 ( 505-2013-п ) від
26.06.2013 }
33. Директор державного професійно-технічного навчального
закладу: а) організовує навчально-виробничий, навчально-виховний
процес, забезпечує створення необхідних умов для підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації робітників; б) діє від імені навчального закладу, представляє його у
відносинах з підприємствами, установами, організаціями, відкриває
рахунки в органах Державного казначейства; Підпункт "б" пункту 33 в редакції Постанови КМ N 783
( 783-2010-п ) від 27.08.2010 } в) в установленому порядку персонально відповідає за
результати діяльності навчального закладу; г) приймає на посади та звільняє з посад працівників закладу,
затверджує відповідно до кваліфікаційних характеристик їхні
посадові обов'язки, формує педагогічний колектив; д) створює необхідні умови для творчості педагогічних
працівників, учнів і слухачів, для використання і впровадження
ними прогресивних форм і методів навчання, розвитку інноваційної
діяльності, проведення педагогічних експериментів; е) видає в межах своєї компетенції накази і розпорядження,
заохочує працівників, учнів і слухачів та застосовує до них
передбачені законодавством стягнення; є) затверджує в межах наявного фонду заробітної плати штатний
розпис і чисельність працівників навчального закладу; ж) установлює премії і доплати до посадових окладів і ставок
заробітної плати працівників навчального закладу за конкретні
результати праці; з) забезпечує безпечні і нешкідливі умови навчання, праці і
виховання.
34. Органи управління професійно-технічною освітою можуть
делегувати директору державного професійно-технічного навчального
закладу інші повноваження.
35. Директор державного професійно-технічного навчального
закладу щорічно звітує перед загальними зборами (конференцією)
колективу навчального закладу. Порядок керівництва професійно-технічним навчальним закладом
іншої форми власності визначає засновник.
V. Фінансування та матеріально-технічна

база професійно-технічного навчального закладу
36. Фінансування професійно-технічної підготовки робітників,
соціальний захист учнів, слухачів та педагогічних працівників у
державних або комунальних професійно-технічних навчальних закладах
у межах обсягів державного замовлення здійснюються на нормативній
основі за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів. { Абзац
перший пункту 36 в редакції Постанови КМ N 783 ( 783-2010-п ) від
27.08.2010 } Підготовка робітничих кадрів понад державне замовлення, а
також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за
рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.
37. Обсяги бюджетного фінансування державних
професійно-технічних навчальних закладів не можуть зменшуватися
або припинятися за наявності інших джерел фінансування.
38. Додаткові джерела фінансування визначаються Законом
України "Про освіту", Законом України "Про професійно-технічну
освіту", іншими законодавчими та нормативно-правовими актами. Професійно-технічні навчальні заклади, засновані на інших
(крім державної) формах власності, утримуються за рахунок коштів
засновника.
39. Відповідно до статті 50 Закону України "Про
професійно-технічну освіту" атестовані професійно-технічні
навчальні заклади інших форм власності можуть фінансуватися з
Державного бюджету України за умови отримання ними державного
замовлення на первинну професійну підготовку молоді.
40. Для забезпечення підготовки, перепідготовки і підвищення
кваліфікації робітничих кадрів професійно-технічний навчальний
заклад, як правило, повинен мати: навчальні кабінети і лабораторії, обладнані відповідними
засобами навчання; навчально-виробничі майстерні, дільниці, навчальні
господарства, полігони (для кожної професії чи групи професій),
обладнані необхідною навчальною технікою, верстатами, машинами,
механізмами, матеріалами, інструментом, іншими засобами навчання; приміщення, споруди, інвентар, інше приладдя, необхідні для
фізичного виховання, гурткової, секційної та іншої позаурочної
роботи; бібліотеку, читальний та актовий зали, приміщення для
медичного обслуговування, їдальню і гуртожиток, обладнані
відповідно до діючих нормативів та санітарних норм. Приміщення і споруди професійно-технічного навчального
закладу обладнуються та експлуатуються відповідно до вимог охорони
праці, правил пожежної безпеки і санітарно-гігієнічних норм.
41. Об'єкти права власності, закріплені засновником за
державним професійно-технічним навчальним закладом, перебувають у
користуванні цього закладу. Функції управління майном професійно-технічного навчального
закладу здійснює його засновник. Професійно-технічний навчальний заклад несе відповідальність
перед засновником за збереження та використання за призначенням
закріпленого за ним майна. Контроль за використанням цього майна
здійснюється засновником.
42. Державні підприємства і підприємства з іншою формою
власності мають право передавати безкоштовно державним
професійно-технічним навчальним закладам техніку, обладнання,
матеріали, будівлі, споруди, транспортні засоби, інші матеріальні,
а також фінансові ресурси.
VI. Міжнародне співробітництво
43. Професійно-технічний навчальний заклад, його засновник
мають право укладати договори про співробітництво, встановлювати
відповідно до законодавства прямі зв'язки з навчальними закладами
зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо.
44. Державний професійно-технічний навчальний заклад має
право відповідно до законодавства провадити зовнішньоекономічну
діяльність на основі договорів, укладених ним з іноземними
юридичними і фізичними особами, а також мати власний валютний
рахунок.
45. Професійно-технічний навчальний заклад користується
податковими, митними та іншими пільгами згідно із законодавством.
46. Валютні і матеріальні надходження від
зовнішньоекономічної діяльності використовуються
професійно-технічним навчальним закладом для забезпечення
діяльності, передбаченої його статутом.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: