open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 7 вересня 1993 р. N 715

Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ

N 1240 ( 1240-98-п ) від 05.08.98 )
Про затвердження Положення про

професійний навчально-виховний заклад

Відповідно до Закону України "Про освіту" ( 1060-12 )
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Положення про професійний навчально-виховний
заклад, що додається.

Прем'єр-міністр України Л. КУЧМА
Міністр
Кабінету Міністрів України В. ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.28

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 7 вересня 1993 р. N 715
ПОЛОЖЕННЯ

про професійний навчально-виховний

заклад України
I. Загальні положення
1. Професійний навчально-виховний заклад входить до системи
освіти, забезпечує реалізацію потреб людини у здобутті професійної
освіти, оволодінні робітничими професіями, спеціальностями,
кваліфікацією відповідно до її інтересів, здібностей, стану
здоров'я та соціального замовлення суспільства і держави.
2. Головним завданням професійного навчально-виховного
закладу є підготовка кваліфікованих робітників і спеціалістів, їх
перепідготовка та підвищення кваліфікації, формування у них
наукового світогляду, творчого мислення, високих моральних якостей
та національної самосвідомості.
3. До професійних навчально-виховних закладів належать
професійно-технічні училища, вищі професійні училища,
училища-агрофірми, відомчі, міжвідомчі та регіональні центри
підготовки й перепідготовки робітників і спеціалістів, інші типи
навчально-виховних закладів, яким Міносвіти акредитувало функції
професійного навчання. У професійному навчально-виховному закладі можуть
створюватися відділи та філіали, що є його структурними
підрозділами. Професійні навчально-виховні заклади можуть бути засновані на
державній, колективній або приватній формі власності.
4. Органами державної виконавчої влади в галузі професійної
освіти є Міносвіти, інші центральні органи державної виконавчої
влади, які мають у підпорядкуванні професійні навчально-виховні
заклади, та місцеві органи державної виконавчої влади. Міносвіти є
центральним органом державної виконавчої влади в галузі
професійної освіти.
5. Державний професійний навчально-виховний заклад
створюється, реорганізується та ліквідується Міносвіти, іншими
центральними органами державної виконавчої влади, у віданні яких
він перебуває, за пропозиціями місцевих органів державної
виконавчої влади, підприємств, установ, організацій; інші заклади
такого типу - засновником. Професійний навчально-виховний заклад відкривається
відповідно до соціально-економічних потреб за наявності належної
матеріально-технічної та навчально-методичної бази, педагогічних
кадрів і після його акредитації - Міносвіти.
6. Професійний навчально-виховний заклад здійснює професійне
навчання осіб, які досягли віку, зазначеного в Переліку професій
для підготовки кваліфікованих робітників у професійних навчальних
закладах, затвердженому Міносвіти, і мають, як правило, неповну
або повну загальну середню освіту. У вказаному закладі можуть створюватися групи з осіб, які не
закінчили основної загальноосвітньої школи, або з випускників
спеціальної школи, якщо вони мають можливість і бажання оволодіти
робітничими професіями, що не потребують грунтовних
загальноосвітніх знань.
7. Професійний навчально-виховний заклад здійснює професійне
навчання громадян за державним замовленням, на договірній основі з
підприємствами, установами, організаціями (надалі - підприємства),
юридичними і фізичними особами та за замовленнями державної служби
зайнятості.
8. Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації
робітничих кадрів і спеціалістів у професійному
навчально-виховному закладі здійснюється за денною, вечірньою
(змінною) формами навчання, з відривом і без відриву від
виробництва, шляхом поєднання цих форм, а також за індивідуальними
навчальними планами.
9. Підготовка кваліфікованих робітників і спеціалістів, їх
перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюється у
професійному навчально-виховному закладі за професіями,
спеціальностями чи групами професій, які цей заклад визначає разом
з підприємством-замовником на підставі Переліку професій для
підготовки кваліфікованих робітників в професійних
навчально-виховних закладах.
10. Професійний навчально-виховний заклад незалежно від форми
власності забезпечує якість освіти й рівень кваліфікації
відповідно до державних вимог. Він діє на підставі власного
статуту, що розробляється на основі чинного законодавства та цього
Положення. Статут державного професійного навчально-виховного
закладу затверджується центральним органом державної виконавчої
влади, який має у підпорядкуванні професійні навчально-виховні
заклади, інших закладів - засновником.
11. Професійний навчально-виховний заклад є юридичною особою,
має самостійний баланс, рахунки в установах банків, штамп і
печатку із зображенням Державного герба України і з своїм
найменуванням.
II. Статус учнів професійного

навчально-виховного закладу
12. Права та обов'язки учнів професійного навчально-виховного
закладу визначаються чинним законодавством і статутом закладу.
13. Приймання учнів до професійного навчально-виховного
закладу здійснюється відповідно до правил, що затверджуються
Міносвіти.
14. Учням професійного навчально-виховного закладу видаються
квиток учня та залікова книжка.
15. Учні державного професійного навчально-виховного закладу
забезпечуються стипендією, а ті, які потребують підвищеного
соціального захисту - безкоштовним харчуванням та одягом. Розміри
стипендій, витрат на харчування та норми забезпечення одягом
визначаються в установленому чинним законодавством порядку.
Навчально-виховні заклади можуть виходячи з конкретних умов
визначати форму матеріального забезпечення учнів у межах
матеріально-фінансових можливостей професійних навчально-виховних
закладів. Учням вказаних закладів можуть надаватися додаткові види
соціально-матеріального забезпечення в межах наявних коштів та
інших надходжень, не заборонених чинним законодавством. На період навчання у професійному навчально-виховному закладі
учням у разі потреби надаються безплатно місця в гуртожитку або
компенсуються витрати на наймання житла за договором.
16. Психологічне забезпечення навчально-виховного процесу
здійснюють практичні психологи, які за своїм статусом належать до
педагогічних працівників. Медичне обслуговування учнів здійснюють державні
лікувально-профілактичні заклади МОЗ.
17. Роботи, що виконують учні під час виробничого навчання,
практики на підприємствах, оплачуються за діючими нормативами,
розцінками, ставками (окладами) в повному обсязі з урахуванням
установлених на підприємствах коефіцієнтів, доплат і надбавок до
заробітної плати. Учні беруть участь у суспільно корисній праці в позаурочний
час.
18. Для учнів професійного навчально-виховного закладу його
статутом встановлюються різні форми морального і матеріального
заохочення за успіхи в навчанні, оволодінні професією чи
спеціальністю, за активну участь у виробничій діяльності та інші
досягнення.
19. За систематичне порушення статуту професійного
навчально-виховного закладу, низьку успішність у навчанні до учня
можуть бути застосовані такі заходи впливу: попередження, догана,
сувора догана, виключення з навчально-виховного закладу.
20. Засвоєння учнями знань та оволодіння уміннями і навичками
оцінюється балами: 5 (відмінно), 4 (добре), 3 (задовільно), 2
(незадовільно). Поведінка учня оцінюється як зразкова, задовільна,
незадовільна. Оцінки виставляються в журналах обліку теоретичного і
виробничого навчання, відомостях успішності та залікових книжках
учнів за результатами екзаменів, заліків, контрольних чи
перевірочних робіт, курсових і дипломних проектів,
лабораторно-практичних і навчально-виробничих робіт, поточного
контролю знань.
21. Випускникам професійного навчально-виховного закладу, які
закінчили повний курс навчання і успішно склали кваліфікаційні
екзамени чи захистили дипломний проект, видається диплом
установленого зразка, а учням, які не закінчили повного курсу
навчання, але за результатами поетапної атестації їм встановлено
професійну кваліфікацію, та особам, які пройшли курсове чи
індивідуальне навчання, - свідоцтво про рівень кваліфікації. Учням, які не закінчили повного курсу навчання і не пройшли
поетапної атестації, видається довідка. Випускникам, які навчалися з професій, пов'язаних з роботами
на об'єктах, що перебувають під наглядом спеціальних державних
органів, разом з дипломом видається посвідчення про допуск до
роботи на цих об'єктах.
22. Випускникам професійного навчально-виховного закладу, які
мають підсумкову оцінку "відмінно" із спеціальних предметів, з
виробничого навчання і не менш як 75 відсотків з інших предметів,
зазначених у навчальному плані, а з решти предметів - оцінку
"добре", склали випускний кваліфікаційний екзамен або захистили
дипломний проект на "відмінно" і мали зразкову поведінку,
видається диплом з відзнакою. Випускники, які одержали диплом з
відзнакою, користуються перевагою при працевлаштуванні.
23. Випускники професійних навчально-виховних закладів
працевлаштовуються за здобутою професією, спеціальністю і
кваліфікацією на основі угод навчальних закладів з учнем,
підприємством або державною службою зайнятості. За бажанням
громадянина він може отримати професійну освіту з подальшим
самостійним працевлаштуванням.
24. Час навчання у професійному навчально-виховному закладі
зараховується до загального трудового стажу, а також до стажу
роботи, що дає право на пільги, встановлені для відповідної
категорії працівників, якщо перерва без поважних причин між днем
закінчення навчання і днем зарахування на роботу не перевищує
одного місяця. Трудова книжка на кожного учня оформляється в професійному
навчально-виховному закладі.
25. Випускникам професійного навчально-виховного закладу
денної форми навчання, які навчалися 10 і більше місяців,
підприємство протягом перших трьох місяців роботи надає оплачувану
відпустку з розрахунку тарифної ставки відповідно до зазначеного у
дипломі кваліфікаційного розряду (класу, категорії) або посадового
окладу. Випускникам віком до 18 років надається відпустка
тривалістю один календарний місяць, а іншим випускникам
тривалістю, встановленою на підприємстві для робітників
відповідної професії чи спеціальності. Випускникам, які навчалися за денною формою навчання менше 10
місяців, час навчання зараховується до трудового стажу, що дає
право на чергову відпустку.
26. Учні професійного навчально-виховного закладу з вечірньою
(змінною) формою навчання користуються додатковими пільгами,
встановленими чинним законодавством.
III. Педагогічні кадри професійного

навчально-виховного закладу
27. Права, обов'язки та функції педагогічних працівників
визначаються чинним законодавством і кваліфікаційними
характеристиками посад педагогічних працівників, затвердженими
Міносвіти за погодженням з Мінпраці.
28. Приймає на роботу та звільняє з роботи працівників
професійного навчально-виховного закладу його директор відповідно
до чинного законодавства. Звільнення працівників, прийнятих за конкурсом, розірвання
контракту з ініціативи директора професійного навчально-виховного
закладу у зв'язку із зменшенням обсягу робіт може здійснюватися
лише після закінчення навчального року.
29. На посади педагогічних працівників призначаються особи,
які мають відповідну освіту та професійно-педагогічну кваліфікацію
або спеціалісти виробництва, які в подальшому здобувають
психолого-педагогічну кваліфікацію. Вище професійне училище може залучати до педагогічної роботи
спеціалістів виробництва, викладачів вищих навчальних закладів,
учених на умовах сумісництва чи погодинної оплати, встановленої
для працівників вищої школи.
30. Для визначення відповідності педагогічних працівників
займаним посадам, рівня кваліфікації проводиться їх атестація.
Періодичність обов'язкової атестації та порядок її проведення
встановлюються центральним органом державної виконавчої влади,
який має у підпорядкуванні професійні навчально-виховні заклади. Рішення атестаційної комісії є підставою для присвоєння
педагогічному працівникові відповідної категорії або звільнення
його з роботи згідно з чинним законодавством.
IV. Навчально-виховний процес
31. Навчально-виховний процес у професійному
навчально-виховному закладі грунтується на принципах педагогіки,
демократизму, незалежності від політичних, громадських і
релігійних об'єднань, спільній діяльності інженерно-педагогічних
працівників та учнів, батьків, колективів підприємств. Цей процес
включає теоретичне і виробниче навчання, фізичне виховання та
позаурочну роботу з учнями.
32. Професійний навчально-виховний заклад самостійно обирає
форми і методи організації навчально-виховного процесу, а
педагогічні працівники самостійно, з урахуванням положень
загальної педагогіки, визначають засоби і методи навчання та
виховання учнів.
33. Зміст навчально-виховного процесу і термін навчання у
професійному навчально-виховному закладі визначаються навчальними
планами та програмами, які розробляє цей заклад разом з
підприємствами - замовниками робітничих кадрів на основі типових
навчальних планів і програм, а також вимог державних стандартів
професійної освіти. Організація навчально-виховного процесу здійснюється з
урахуванням вимог нормативних і навчально-методичних документів з
професійної освіти.
34. У професійному навчально-виховному закладі
організовується ступінчасте навчання учнів. Кожний ступінь має
професійну завершеність і підтверджується видачею диплома
встановленого зразка. Завершення навчання у вищому професійному
училищі за вищим ступенем надає випускникові високу робітничу
кваліфікацію та кваліфікацію молодшого спеціаліста. Добір учнів
для навчання за вищим ступенем здійснюється з урахуванням їхніх
здібностей, старанності й досягнутих успіхів в оволодінні
професією, а також інших критеріїв, які визначає
навчально-виховний заклад. На навчання за вищим ступенем можуть
зараховуватися випускники інших професійних навчально-виховних
закладів і робітники підприємств відповідного профілю, які мають
необхідний рівень кваліфікації та відповідають критеріям добору.
35. Теоретичне навчання учнів здійснюється в обладнаних для
цього навчальних кабінетах, лабораторіях, аудиторіях, інших
приміщеннях; виробниче - у навчально-виробничих майстернях,
дільницях, на полігонах, у навчальних господарствах, на
навчально-виробничих підприємствах, а також на робочих місцях
підприємств, на будівельних об'єктах, полях, фермах тощо.
36. Відповідно до вимог навчальних програм учні в процесі
виробничого навчання надають послуги населенню, виготовляють
продукцію, товари народного вжитку, що реалізуються в
установленому порядку. Навчально-виробнича діяльність учнів може
бути організована за їхньою згодою в позаурочний час.
37. Виробниче навчання організовується на робочих місцях
підприємств з прогресивною організацією праці, високопродуктивною
технологією виробництва чи сфери обслуговування. Підприємствам, що
надають учням робочі місця, надаються в установленому чинним
законодавством порядку пільги в оподаткуванні. Порядок організації практики визначається Положенням про
виробничу практику учнів професійних навчально-виховних закладів,
що затверджується Міносвіти й договором між навчально-виховним
закладом і підприємством, чи державною службою зайнятості або
юридичними і фізичними особами.
38. Тривалість робочого дня для учнів під час виробничого
навчання та практики встановлюється відповідно до вимог чинного
законодавства. На час виробничого навчання та практики учням створюються
безпечні та здорові умови праці.
39. Професійний навчально-виховний заклад може самостійно або
разом з іншими навчальними закладами і підприємствами створювати
навчально-виробничі структури, входити до виробничих, комерційних
і громадських об'єднань.
40. Навчальний рік у професійному навчально-виховному
закладі, як правило, розпочинається 1 вересня і завершується в
терміни, встановлені навчальними планами. Для деяких категорій
учнів, а також під час організації перепідготовки робітників і
підвищення їхньої кваліфікації заняття розпочинаються з
урахуванням укомплектування навчальних груп або в терміни,
визначені замовником. Для учнів, які навчаються понад 10 місяців, встановлюються
канікули загальною тривалістю не менш як 10 тижнів щороку.
41. Відволікати учнів від занять у навчальний період на
роботи, не пов'язані з навчанням професій, забороняється (крім
випадків, передбачуваних рішеннями Кабінету Міністрів України).
42. Кількість і послідовність уроків кожного робочого дня
тижня визначаються в розкладі, який затверджується директором
професійного навчально-виховного закладу.
43. Учні професійного навчально-виховного закладу
об'єднуються за професіями чи спеціальностями в навчальні групи по
20 - 25 чоловік. На заняттях з предметів, що вільно вибирають
учні, можливе створення навчальних груп з меншою кількістю учнів,
але не менш як 10 чоловік. Не лабораторно-практичних заняттях, під
час вивчення ряду художніх, гуманітарних та інших предметів,
перелік яких установлює Міносвіти, а також під час виробничого
навчання групи з кількістю по 20 учнів і більше діляться на дві
підгрупи. У вищих професійних училищах при навчанні за вищим ступенем
створюються навчальні групи по 10 - 13 учнів. Під час виробничого
навчання ці групи діляться на дві підгрупи. Виробниче навчання з професій художніх промислів і ремесел
проводиться в групах по 5 - 7 чоловік.
44. Професійний навчально-виховний заклад має право
встановлювати кількість учнів у навчальних групах нижчу за
нормативну в межах нормативного фонду на оплату праці за рахунок
додаткових джерел фінансування.
45. Кількість екзаменів і заліків, курсових проектів з
навчальних предметів і виробничого навчання, термін їх проведення
чи виконання встановлюються навчальними планами.
46. З метою визначення рівня професійної кваліфікації на
окремих етапах професійного навчання проводиться поетапна
атестація учнів, за наслідками якої присвоюється відповідна
кваліфікація (розряд, клас, категорія), про що робиться запис у
заліковій книжці. Особи, які з різних причин не завершили повного
курсу навчання, але за результатами поетапної атестації здобули
відповідну кваліфікацію, мають право на достроковий випуск,
одержання свідоцтва про рівень кваліфікації.
47. До випускних кваліфікаційних екзаменів, захисту дипломних
проектів допускаються учні, які закінчили повний курс навчання,
мають позитивні підсумкові оцінки з усіх предметів
професійно-технічного циклу, виробничого навчання та виконали
пробні кваліфікаційні роботи.
48. Випускникам професійного навчально-виховного закладу, які
мають незадовільні підсумкові оцінки із загальноосвітніх
предметів, але успішно склали випускні кваліфікаційні екзамени чи
захистили дипломний проект, видається диплом без засвідчення
здобуття загальної середньої освіти, а в додатку до диплома
робиться за відповідними предметами запис "не опанував(ла)".
49. До випускних кваліфікаційних екзаменів, захисту дипломних
проектів на кваліфікацію молодшого спеціаліста чи високу робітничу
кваліфікацію допускаються учні, які закінчили повний курс
навчання, мають позитивні підсумкові оцінки з усіх предметів,
зазначених у навчальному плані, та виконали пробну кваліфікаційну
роботу.
50. Адміністрація професійного навчально-виховного закладу,
органи учнівського самоврядування організовують позаурочну роботу
з учнями, їхній відпочинок і побут.
51. Мова навчання у професійних навчально-виховних закладах
визначається відповідно до Закону України про мови ( 8312-11 ).
V. Управління професійним

навчально-виховним закладом
52. Вищим органом громадського самоврядування державного
професійного навчально-виховного закладу є загальні збори
(конференція) його колективу, які за участю не менш як двох третин
від загальної кількості працівників обирають раду
навчально-виховного закладу. Рада розглядає питання
фінансово-господарської діяльності, перспективи розвитку закладу
тощо. Рішення ради носить дорадчий характер.
53. Діяльністю державного професійного навчально-виховного
закладу керує директор, призначений на контрактній основі
центральним органом державної виконавчої влади, який має у
підпорядкуванні професійні навчально-виховні заклади. Директор професійного навчально-виховного закладу інших форм
власності призначається засновником. Наказом директора створюється педагогічна рада, яка розглядає
питання організації та здійснення навчально-виховного процесу.
54. Директор професійного навчально-виховного закладу: організовує навчально-виховний процес, забезпечує створення
необхідних умов підготовки та перепідготовки робітників і
спеціалістів; діє від імені навчально-виховного закладу, представляє його в
усіх установах, організаціях і підприємствах, розпоряджається
майном закладу; несе персональну відповідальність за результати роботи
закладу; добирає керівні, інженерно-педагогічні та інші кадри,
затверджує відповідно до кваліфікаційних характеристик посадові
інструкції, формує педагогічний колектив, приймає на роботу та
звільняє з роботи працівників закладу; створює необхідні умови для творчої праці педагогічних
працівників і учнів, використання і впровадження ними прогресивних
форм і методів професійного навчання, проведення педагогічних
експериментів; видає у межах своєї компетенції накази й розпорядження,
заохочує працівників і учнів та застосовує передбачені чинним
законодавством стягнення; затверджує у межах наявного фонду заробітної плати штатний
розпис і чисельність працівників навчального закладу; установлює доплати до посадових окладів і ставок заробітної
плати, преміює працівників навчального закладу за конкретні
результати праці. Органи державної виконавчої влади в галузі професійної освіти
можуть делегувати директору професійного навчально-виховного
закладу й інші права.
55. Професійний навчально-виховний заклад веде передбачене
відповідними нормативними документами чи засновником діловодство,
звітує в установленому порядку за свою діяльність, подає
відповідним органам статистичні чи інші передбачені відомості.
VI. Фінансування та матеріально-технічна база

професійного навчально-виховного закладу
56. Державний професійний навчально-виховний заклад
фінансується на нормативній основі за рахунок коштів державного
бюджету, підприємств, а також додаткових джерел фінансування
відповідно до Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ) та інших
законодавчих і нормативних актів. Професійний навчально-виховний заклад інших форм власності
фінансується засновником в обсягах не нижче від державних
нормативів.
57. Початкова професійна освіта в державному професійному
навчально-виховному закладі здійснюється для громадян безкоштовно
за рахунок коштів з державного бюджету. Професійна перепідготовка громадян, підвищення їхньої
кваліфікації, а також матеріальне забезпечення у період навчання
здійснюються за рахунок коштів заінтересованих підприємств і
громадян або за рахунок державного фонду сприяння зайнятості для
безробітних і вивільнюваних працівників.
58. Для забезпечення підготовки й перепідготовки робітничих
кадрів професійний навчально-виховний заклад повинен мати: навчальні кабінети й лабораторії, обладнані відповідними
засобами навчання; навчально-виробничі майстерні, дільниці, навчальні
господарства, полігони (для кожної професії чи групи професій),
обладнані необхідною навчальною технікою, верстатами, машинами,
механізмами, матеріалами, інструментом, іншими засобами навчання; приміщення, споруди, інвентар, інше приладдя, необхідні для
фізичного виховання, гурткової, секційної та іншої позаурочної
роботи з учнями; бібліотеку, читальний і актовий зали, приміщення для
медичного обслуговування, їдальню та гуртожиток, обладнані за
діючими нормативами і санітарними нормами; інженерно-спортивні споруди та мережі. Типові нормативи оснащення навчальних кабінетів і
лабораторій, навчально-виробничих майстерень, дільниць,
полігонів, навчальних господарств, інших приміщень виховного і
побутового, навчально-виробничого призначення затверджує
Міносвіти. Приміщення і споруди професійного навчально-виховного закладу
обладнуються і експлуатуються відповідно до вимог охорони праці,
правил протипожежної безпеки і санітарно-гігієнічних норм.
59. Навчально-виробничі, побутові, культурно-освітні,
оздоровчі, спортивні будівлі та споруди, житло, комунікації,
обладнання, засоби навчання, транспортні засоби та інше майно
державного професійного навчально-виховного закладу є
загальнодержавною власністю і перебуває у користуванні
навчально-виховного закладу. Функції управління загальнодержавним
майном, закріпленим за професійним навчально-виховним закладом,
контроль за ефективністю його використання і збереження здійснює
центральний орган державної виконавчої влади, який має у
підпорядкуванні професійні навчально-виховні заклади. Функції управління майном професійного навчально-виховного
закладу колективної або приватної форми власності здійснює його
засновник.
60. Державне майно, що перебуває у користуванні державного
професійного навчально-виховного закладу, не підлягає вилученню,
передачі іншим організаціям або використанню для цілей, що
суперечать основним завданням такого закладу.
61. Державні підприємства мають право передавати безкоштовно
державним професійним навчально-виховним закладам техніку,
обладнання, матеріали, будівлі, споруди, транспортні та інші
технічні засоби, фінансові й матеріальні ресурси, а також ліміти
на їх одержання.
VII. Міжнародні зв'язки
62. Професійний навчально-виховний заклад має право на
здійснення міжнародних зв'язків у встановленому чинним
законодавством порядку.
63. Професійний навчально-виховний заклад відповідно до
чинного законодавства має право на зовнішньоекономічну діяльність,
здійснювану на основі угод, інших юридичних актів, укладених з
іноземними юридичними й фізичними особами, мати власний валютний
рахунок.
64. Навчальне обладнання, приладдя, які надходять із-за
кордону для професійних навчально-виховних закладів, звільняються
від ввізного мита та митних зборів відповідно до чинного
законодавства.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: